L. Wijnhoven Patronaats- Feekensckool Horst TRIO MARTINIO V akteekenschool Reclame deze week *lheee ^iMiamó" De Valk I Meiiel I Inmaakglazen Paarden- verzekering BIJENBOND PENSION. LUX0R Theater dienstmeisje jonge Hennen KERMIS OOSTRUM. KERMIS OOSTRUM! van Venray Opening Voetbalseizoen Advertentiën. Jaarbeurs Utrecht naar Wittem. P. HENDRIX Dankbetuiging.r' Dankbetuiging. Piet Peeters najaarsschatting Veeverzekering Premiebetaling Rijwielstalling TE KOOP zeug met 9 biggen 5 beste gem. biggen zeug met 6 biggen TE KOOP best maalkalf en 2 aangem. zeugen TE KOOP TE KOOP 4 beste ongem. biggen (Vüfi arige vursus ÏLIANI E B E S L I E D HALLOHALLO in Café A. HULSMAN. OPGAVE voor de lol 13 Sept. in kef Patronaat. 5 stang Huishoudzeep 20 ct. 5 pak Zeeppoeder 25 ct. 3 groote bus Schuurpoeder 25 ct. 1 doos inh. 12 st. Toiletzeep 50 ct. 2 pak Holl. Waschvrouw met theedoek of lepel en vork Klokzeep verlaagd 25 ct. per pak Groote pak zelfwerkend Wasch- middel 10 ct. per pak Groote bus Boenwas Peli met poetsdoek 25 ct. Telefoon 106 asch gelegd, evenals honderden arbeiderswoningen. Waar, als door een wonder hier en daar een huis is blijven staan, is het volkomen uitgeplunderd. Van Behobia tot Fontarabia is er, met uitzondering van da villa van den Franschen ambassadeur te Fon tarabia, geen huis, dat niet is ge plunderd. Bij hun overhaaste vlucht hebben de rooden hun buit niet mee naar Frankrijk kunnen nemenhij werd daarom door hen verbrand. Waardevolle voorwerpen, welke door de Fransche douanebeambten terstond in beslag zouden zijn ge nomen, hebben zij bij het passeeren van de grens in de Bidassoa gewor pen. De tallooze gerequireerde auto's heeft men voor de grens langs den weg neergezet, met benzine overgoten en in brand gestoken. Overal in Irun leggen leege ben zinetanks en vernielde kostbare voorwerpen getuigen af van het systematische vernielingswerk der anarchistische brandstichters. Temidden van de puinhoopen heb ben de nationale troepen zich zoo goed mogelijk geïnstalleerd. Zij ge bruiken de weinige nog intact gebleven huizen als kwartieren en kazernes. Het raadhuis, dat reeds door de rooden benut werd als hoofd kwartier, is van het vuur gespaard gebleveD. Thans waaien van het dak de vlaggen van het oude Spanje en de militaire commandant der natio nale troepen in dit gebied heeft er zijn hoofdkwartier gevestigd. BLOEDIG GEVECHT IN NOORD-P ALESTINA. Sinds Dinsdag is een grooter tegen stelling tusschen de Arabische op standelingen en de Britsche troepen merkbaar. Des middags is het in het Noorden van Palestina tot hevige gevechten gekomen. In een gevecht bij Acco werd een uit 50 man bestaande troep Arabi sche opstandelingen door Britsche troepen bedwongen. De Arabieren hebben 33 dooden achtergelaten. Voorts werden bij dit gevecht 2 Arabische politie-agenten en 1 Britsch soldaat gedood. Bij een ander gevecht werden drie Britsche militairen gedood. De Britsche troepen ontvingen steun van de luchtmacht. STAKINGEN. TIENDUIZENDEN GETROFFEN. De textielarbeiders van Rijssel en omgeving hebben besloten in alge- meene staking te gaan. Hierdoor worden 30.000 man getroffen. Donderdagmiddag zijn ook de havenarbeiders te La Havre in staking gegaan. De arbeid in de haven ligt geheel stil. Zondag 13 September Terrein Leunscheweg. Aanvang 2 uur. Burgerlijke Stand Venray. Van 4 tot 11 Sept. 1936. GEBOREN Carolina A. F. M. Verheyen, Oostrum. Johanna A W. Janssen, Leunen. Anna M. H. Litjens, Merselo. Hendrikus P. J. Arts, Patersstraat. Johanna A. G. v. d. Boom, Stationsstr. Cristina J. P. Volleberg, Heide. Margaretha H. H. Donders Hoebertw. Hubertus P. M. Gassel, Veulen. Petrus, W. van Well, Ysselstein. Maria C. C. Jansen Hofstraat. Herman G. J. Trommar Stationsstr. OVERLEDEN Hendrik Alberts oud 63 j. Patersstr. 1 patiënt St. Servaas. Kerkelijke Diensten» Parochiekerk. Morgen ZONDAG 6 uur eerste H. Mis, half 8 leesmis waarna processie naar Oostrum, 8 en 9 uur geen H. Mis, 10 uur leesmis, 3 uur Lof, 4 uur H. Familie. MAANDAG half 8 zieledienst voor Joh. Hanraets, lid van het algemeen Armbestuur, 8 uur uitvaart voor Henricus Alberts, 6 uur Lof. DINSDAG half 7 leesmis voor Joh. Hanraets, half 8 leesmis, 8 uur jaarg. 2de klas voor Martinus Litjens en Anna van Vosselen, 10 uur Sol. jaarg. voor de overl. Priesters van Venray. WOENSDAG half 8 leesmis voor Joh. Hanraets lid der flambouw dragers, 8 uur Sol. jaarg. voor Ida Hennen en ouders. DONDERDAG 7 uur te VeltumH. Mis, kwart na 7 Sacramentsmis en gen. H. Communie van de leerlingen der Meisjesschool, 8 uur jaarg. voor de Gebr. Paulus, Antonius en Peter Johannes Niessen. VRIJDAG half 7 leesmis voor Joh. Hanraets lid der flambouwdra gers. half 8 leesmis, 8 uur Sol. jaarg. voor Johannes Henricus van den Biggelaar en zijn zoon Laurentius. Vanaf Zaterdag 12 Sept. wordt voortaan biecht gehoord van 5 tot 7 uur, 6 uur Lof. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag zijn de kwatertemperdagen, geboden vasten en onthouding van vleesch- spijzen. A.s. Zondag 20 September collecte voor het R. K. Jeugdwerk. K. J. V. en K. J. M. Zondag processie naar Oostrum. KJ.V-ers zooveel mogelijk allen present. Zondagmorgen half 8 K.J.M.-ers die meegaan naar Venlo per fiets aan 't gebouw. De K.J.M.-ers die met de bus gaan kwart over 8 aan 't gebouw. Maandag 8 uur dringende verga dering. Dinsdag half 8half 9 Gymnastiek H. Familie. Deze week vieren hun patroon heilige G. v. Dijk, W. Manders, J. Bongaerts, K. v.d. Heuvel, J. Ouden- houden, J. Martens. Paterskerk ZONDAG de h. Missen om 5, 6 en 7 uur met onderrichting, kwart over 8 Hoogmis met preek. Gelegenheid om te biechten aan de Evangelie zijde, om kwart voor 5 gezongen Vespers, om half 6 Lof. Onder de h. Mis gebed voor de Priesterroepingen. DINSDAG gedurende de uitstelling te verdienen volle aflaat, half 8 ge zongen Antoniusmis, 7 uur b.l. voor Wilhelmina MichielsMartens. Half 6 gezoDgen Vespers. DONDERDAG, feestdag van de Wondteekenen van St. Franciscus, generale absolutie, volle aflaat, om half 8 gezongen h. Mis. 7 uur b.l. voor Wilhelmina MichielsMartens. Om half 6 gezongen Vespers. VRIJDAG half 8 gezongen h. Mis. Half 6 oefening v.d. h. Kruisweg. IEDEREN DAG om half 8 een H. Mis voor klooster en weldoeners. Derde Orde. Woensdag, bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouwe van 's-Bosch. Men gelieve om half 8 in de kerk aanwezig te zijn en plaatsbewijs met Derde Orde-boekje niet vergeten. Ieder onthoude voor den terugweg het nummer zijner bus. VRIJDAG om 7 uur H. Mis voor br. J. Haenraets, als lid van de Derde Orde. De tertiarissen worden uitgenoodigd deze h. Mis zooveel mogelijk bij te wonen. Jonge Derde Orde. Om kwart voor elf vergadering der Jeugd-afdeeling van de meisjes in het patronaat. De leden der beide jeugd-af deelingen, die mee naar Den Bosch gaan, moeten om half acht in de Paterskerk zijn. Patronaat. Om kwart over vier klein en mid denpatronaat tot 7 uur. Om 6 en 61/o voor Grootpatonaat en jongelin gen. Maandagavond om 8 uur ver gadering voor de leden van „De Valk" afd. „Voetbal". Dinsdagavond gymnastiek, 7 uur aspiranters, 8 uur leden. Donderdag groepen der Jonge Wacht, inplaats van Woensdag; zie de publicatie in patroonaatszaal, N. B. Heden, zondag 13 Sept. geen Congregatie en jonge Derde, omdat beide afdeelingen a.s. Zondag 20 Sept. ter bedevaart naar Oostrum gaan. Dus a.s. Zondag allen present. Genadekapel Oostrum Morgen ZONDAG de twee eerste H. H. Missen om 7 en 8 uurom kwart voor negen afhalen van de processie van Venray, plechtige H. Mis met feestpredicatie voor deze processieten slotte vereering der relikwie van O.L. Vrouw; om 4 uur Lof. DINSDAG feest van O.L. Vrouw van de Zeven Smarten. Woensdag, Vrijdag en Zaterdag kwatertemperdagen, geboden vasten en onthoudingsdagen. DONDERDAG na de H. Mis gen. abs. voor de Derde Orde. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD Boerenknechten voor Zuid-Limburg 1 keukenmeid voor Roermond Melkknechten voor Duitschland 1 reiziger voor het bezoeken van winkeliers in Noord-Limburg 1 Agent-depothouder voor veevoeder enz. 1 keukenmeisje b.m. melken BIEDEN ZICH AAN Bedrijfsleider voor boerderij 6 burgerdienstmeisjes van 1820 j, 1 meubelmaker. Metselaars, timmerlieden, dakdek kers, grondwerkers, winkelbediende, opperlieden enz. enz. dagmeisjes 1416 jaar 1 leerl. winkeljuffrouw molenaarsknechten 1 dagmeisje 17 jaar Uitgifte van onvermengde marga rine Woensdag van 4 tot 5 uur nam. A.s. Dinsdag 15 Sept. naar de a f 2.50 per persoon. Zondag 20 September Voor beide reizen nog enkele plaatsen. Spoedige aanmelding gewenscht. g GARAGE DERKSEN Alle soorten aan concurreerende prijzen. Patersstraat 9. 11 Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank voor de buiten gewone deelneming, betoond bij het overlijden en de begra fenis van onzen innig geliefden Zoon en Broeder JAM. Bijzondere dank aan de H.H. Geestelijken, Ruitersclubs van Venray en Oostrum, zijn vrien den en de buurtbewoners. J. van Jen Munckhol- Goumans en kinderen Voor de veie blijken van be langstelling, ondervonden bij mijn Zilveren Jubilé, betuig ik mijn oprechten dank. Machinist, Huize St. Servalius. Landbouwbond Venray. De jaarlijksche algemeene der paarden zal plaats hebben als volgt MAANDAG 14 Sept. nam. half 2 te Merselo. DINSDAG 15 Sept. voorm. 9 uur in het Dorp. DONDERDAG 17 Sept. voorm. 8 uur te Castenray, nam. 2 uur te Oirlo. VRIJDAG 18 Sept. voorm. van 8 tot 10 uur te Lull, van 1012 uur te Oostrum, nam. half 2 aan het O verb roek, nam. half 4 aan het Veulen. ZATERDAG 19 Sept. nam. half 2 te Ysselsteyn. MAANDAG 21 Sept. voorm. half 10 te Leunen, nam. half 2 aan de Heide. Telkens op de bekende plaatsen. 38 Het Bestuur. Leunen-Venray. Morgen Zondag 13 Sept. om 4 uur in het Patronaat te Leunen bespreking levering hijensuiker. tevens opgave en betaling. Waar elke imker hiervoor een formulier dient te teekenen, waarop vermeld het aantal op zetters en de te bestellen Kg suiker, worden alle leden ver wacht. Nieuwe leden kunnen zich nog aanmelden. Door degenen die verhinderd mochten zijn, kan de opgave nog a.s. Maandag geschieden, bij den Secretaris. 35 Het Bestuur. Voor de Quatertemper dagen Dagelijks alle soorten VISCH als Zalm, Paling, Snoek, Brasem. Zee- visch als Tong, Tarbot, Griet, Kabel jauw enz., alles eerste soort. Voor de inmaak echte Noorsche volle nieuwe Haring 10 stuks 25 cent. Verder eiken Donderdag groote VISCHVERKOOP van 4—5 uur op het Henseniusplein. 22 Minzaam aanbevelend, Kees Henskens-Arts „Eensgezindheid" Leunen. Zondag 13 September 11 12 uur in het Bondsiokaal te Leunen 2-3 uur bij S. Rutten, Heijde 4—5 uur bij J. Keijzers te Ysselsteyn 6—7 uur H. Manders, Veulen. Premie bedraagt Vs 24 Het Bestuur. Nog beschikbaar Kamer voor heer of dame stroomend water koud en warm centrale ver warming. Brieven onder no. 60 Bureau van dit blad 10 r VF.NRAY Mevrouw GIMBRÈRE— HORSTEN te Tilburg vraagt kunnende koken. 2 Aanmelden Schoolstr. 36, Venray op het terrein van het Ruifersleesl Ie Ooslrum op morgen Zondag 13 Sept. bij Wed. J. van den Boogaart, Lull. TE ElOOP Alb. Fleurkens, Brukske. TE KOOP partij ongemerkte biggen Jos. Loenen, Leunen. TE KOOP bij M. Linders, Oostrum. bij P. Vermeulen, Oostrum. TE KIOOE een oud varken 14 weken dracht. M. Heesen, Veltum. zoo goed als nieuwe electr. dorschmachine wegens ophouden van bedrijf. G. Swinkels, Veltum. K. Vink, Brukske. TE KOOP prijst 1.30, 1.40, 150. Van 1.50 tot en aan de leg. Vrij zicht in 't hok, dan betalen, of retour. A. Philipsen, Merselo. Nieuwe leerlingen van Horst en de omstreken van Venray, die vanaf 1 October degelijk onderwijs wenschen te volgen in Vakfeekenen, Schilderen. V.L.O. in Rekenen. Meetkunde en Ned. Taal. kunnen zich hiervoor nog aanmelden bij den Direcleui P. DUIJF. HORST 62 Loevestraat. Een overweldigend Ufa Super filmprogramma presenteeren wij U Zaterdag 8 uur en Zondag 5 en 8 uur, waarin de beroemde Italiaansche Opera-zanger groote triomphen vierde. A L E S s A N D R 0 Z 1 L I A N I met mederwerking van o.a. de welbekende PAUL HöRBIGER, CAROLA HöHN bekend uit De Tante van Charley. Een film met een hart, doorweven van tintelende humor en vol schlager-melodieën en pracht-aria's uit „Butterfly". ALLESSANDRO ZILIANI zal U overwinnen met zijn prachtstem. Uitgebreid bliprogramma met reuzen Journaal Olympische spelen. Het is van belang tijdig plaatsen te bespreken. Toegang 14 jaar. De volgende week komt uw aller hartedief Shirley Temple in „Om hun Kind" Zondag en Maandag de alom bekende in de m>soi versierde zaal van L. LINDERS. BUFFETLager, Pilsner, Koftie, Limonade, enz. Beleefd aanbevelend. Optreden van 40 Beleefd aanbevelend. Wij vragen en bezorgen het U.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3