Een Jag van nationaal gedenken. NATIONAAL FEEST Gemengde Berichten In verband met de verloving van Prinses Juliana met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld heeft het kabinet besloten dat heden Zaterdag de departe menten van algemeen bestuur en de andere rijks- bureaux in het land gesloten zullen zijn. Alle werklooze arbeiders worden vrijgesteld van het stempelen, terwijl eveneens de werkverschaffing ge sloten zal zijn. Teneinde dien dag op zoo algemeen mogelijke wijze te doen worden tot een dag van nationaal ge denken, drukt de minister-president namens den raad van ministers de hoop uit, dat andere autoriteiten en particuliere instellingen op gelijke wijze als het Rijk de gelegenheid zullen willen openen tot algemeene deel nemingen aan de uitingen van blijdschap en dankbaar heid, die in het gansche volk tot uiting zijn gekomen. ter eere van Je Verloving van H. K. H. Prinses Juliana en Prins BernliarJ von Lippe- Biesferfeld. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat het Oranje-Comité besloten heeft om ter eere van het verloofde Vorstelijk Paar op heden Za terdagavond half 8 op de feestelijk versierde kiosk op de Groote Markt een Concert te houden en daar na om 9 uur Taptoe door het dorp, waarbij de in gezetenen verzocht worden zich voorzien van een lam pion aan te sluiten. De inwoners worden beleefd verzocht heden Zater dag te vlaggen. Venray, 12 September 1936. De Burgemeester voornoemd, O. VAN DE LOO. Verloving van H. K. H. Prinses Juliana en Prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld. Namens de gemeente is het volgende telegram verzonden Aan H. K. H. Prinses Juliana te 's-Gravenhage. Met groote vreugde namen wij kennis van de verloving van Uwe Koninklijke Hoogheid met Prins Bernhard von Lippe- Biesterfeld. Mede namens Gemeenteraad en bevolking bieden wij U, Prins Bernhard en Hare Majesteit de Konin gin onze eerbiedige gelukwenschen aan. Moge God dit verbond doen strekken tot Uw geluk en tot zegen van Uw Huis en Vaderland. VAN DE LOO, Burgemeester VAN HAAREN, Secretaris maken. Wie van voortreffelijken zang, brillante ensceneering, vroolijke si tuaties en rijke afwisseling houdt „Liebeslied" komt aan deze veelzijdige smaak voor de volle honderd procent tegemoet. De Amsterdamsche, Rotterdam- sche en Haagsche pers heeft het over „buitengewoon aardige speel- seènes" „een genot"„voortref felijk zanger" „Ufaproduct van het beste soort" „goede scenario" „uitnemende kwaliteiten." De beroemde tenor der Italiaan- sche opera Allessandro Ziliani, die ook in ons land een overweldigend succes geoogst heeft bij zijn op treden te Amsterdam, zingt aria's uit Butterfly en de pakkende schlager Königin der Liebe" op een wijze, die eenieder bekooren moet, maar hij is allerminst van het type, dat alleen maar tenor is en verder met de handen geen raad weten. Voor den humor van situaties toont hij gevoel te hebben. „Liebeslied" is een film, die in haar genre, haar weerga niet heeft. Doch wat deze film van de gewoonlijke zangersfilms onderscheidt is de plotselinge en ongewone wen ding, die het lot van den tenor ondergaat, de meest critische toe schouwer moet er menig momentin vinden, dat zijn bewondering en lachlust wekt. RIJKSNAJAARSKEURING VAN DEKHENGSTEN. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat de gewone Rijksnajaarskeuring van tot dekking bestemde hengsten, allèen voor het type trekpaard, dit jaar voor Limburg alleen door de Stamboekeommissie zal gehouden worden als volgt Woensdag 21 October a.s. te Roer mond om 9.30 uur v.m. Tot deze keuring worden toege laten de hengsten, die tenminste 2 jaar oud zijn. Voorts wordt de aandacht van belanghebbenden gevestigd op de navolgende voorschriften. De eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, is verplicht daarvan tenminste drie weken voor den dag der keuring vrachtvrij een schriftelijke en door hem onderteekende aangifte te zen den aan den Secretaris der betrok ken Regelingscommissie. De aangifte moet bevatten a. den naam en de woonplaats van den eigenaar of houder b. den naam, den leeftijd, het ras, de kleur en de bijzondere kenteeke- nen van den hengst benevens, indien deze in het stamboek is ingeschreven, het stamboeknummer en het stam boek c. zoo mogelijk de afstamming van den hengst, d.i. de vermelding van vader en moeder, alsmede den naam en de woonplaats van den fokker d. door welke commissie of com- missiën de hengst gekeurd moet worden e. ingeval de hengst reeds eerder is goedgekeurd, de plaats en datum der vorige keuring. Voor de aangifte make men ge bruik van de daarvoor bestemde formulieren, welke op gefrankeerde schriftelijke en onderteekende aan vrage door bovengenoemden Secre taris der Regelingscommissie aan de eigenaars of houders van hengsten worden toegezonden. Men geve bij de aanvrage duidelijk zijn adres op. Hengsten, die na den bovengenoem den termijn van mintens drie weken voor den keuringsdag ter keuring worden aangegeven, kunnen door de Commissie tot de keuring worden toegelaten, mits de eigenaar of hou der vóór den dag der keuring eene som van f 25 heeft gestort bij meer- gemelden secretaris der regelings commissie. Bij toelating tot de keuring vervalt deze som aan 's Rijks kas. Venray, 11 September 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. GEVONDEN; 2 rijwielplaatjes. Te bevragen bij van Soest, Merge1. weg en Politiebureau. VARKENSFOKKERIJ. Door de Verkoopvereeniging alhier is aangekocht den kampioen-beer van 1935 genaamd Reo. De moeder van dit dier is de Ster zeug S 6415, eveneens kampioene der zeugen in 1935. De vader is den in fokkerskringen bekenden beer Gunsman. Wij feliciteeren de fokkers uit den Kring Venray met dezen aankoop, en spreken den wensch uit, dat de varkensstapel in het algemeen en de houders in het bijzonder er in ruime mate voordeel van zullen mogen ondervinden. A.s. Dinsdag wordt dit dier publiek onder de erkende beerhouders in Venray verkocht. OPERATREIN NAAR DUISBURG. Voor Zaterdag 7 November a.s. is wederom een operatrein aangekon digd van ArnhemVenlo naar Duis burg, alwaar zal worden opgevoerd de groote Opera „Die Meistersinger von Isiirnberg." VALK-REVUE. „De Valk" is Zondag 13 Sept. in actie. Nadat vorige Zondag, wegens de algemeene biddag, alle wedstrijden door het bestuur van de Valk waren afgelast, wordt er morgen met Bis schoppelijke dispentie gespeeld. De ontmoeting De Valk I tegen het eerste team van Meijel belooft iets fraais te worden. Meijel is be kend om zijn pittig en vlug spel zoodat de Valken wel degelijk zlulen moeten aanpakken. Om half twee vertrekt de Valk- turnafdeeling naar Maasbree, waar zij verzocht zijn de demonstraties op te luisteren bij de nieuwe oprich ting van „Volharding" aldaar. De Valken denken Maandagavond wel aan de ledenvergadering. VOOR HET PATRONAAT. Morgen speelt „De Valk" I een wedstrijd tegen de eerste en beste ploeg van Meijel. Deze wedstrijd, die voor zich zelf al ruimschoots een wandeling naar 't Sportterrein waard is, verdient deze keer des te meer belangstelling, omdat deze wedstrijd gespeeld wordt ten bate van de K.J.C., d.i. Venray's parochieel jon gensjeugdwerk. Dus, om een dubbel profijt en voor een kleine prijs naar het patronaats sportterrein. OPENBARE VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD. Donderdag 17 Sept. a.s. zal de Gemeenteraad van Venray eene ver gadering houden, waarin de navol gende punten zullen behandeld wor den 1. Notulen. 2. Vaststelling rekening Algem. Burg. Armbest. over 1935, met rap port der commissie. 3. Vaststelling begrooting idem voor 1937. 4. Voorl. vaststelling balans, winst- en verliesrekening per 31 Dec. 1935 der gasfabriek mef rapport. 5. Aanb. verslag Gem. Arbeids beurs over 1935. 6. Vaststelling cohier rioolbelast. 7. Vaststelling cohier trottoirbel. 8. Voorstel van B. en W. tot be legging van f 6000.afkomstig uit den verkoop van gronden. 9. Verzoek der Ver. van Nederl. Gemeenten om toetreding als lid. 10. Verzoek Hoofdcomm. v. d. Normalisatie in Nederland om toe treding als lid. 11. Voorstel van B. en W. tot intrekking van het besluit tot het hoeden van een botermarkt op eiken Vrijdag. 12. Voorstel van B. en W. tot het houden van een jaarlijksche kermis te Leunen, Heijde, Merselo en Oos trum op dezelfde dagen waarop zij practisch reeds thans worden ge houden. 13. Voorstel van B. en W. tot wijziging der verordening tot heffing van vergoeding voor het verstrekken van inlichtingen of opgaven uit het bevolkingsregister, vastgesteld door den Gemeenteraad in zijn verga dering van 24 Juni j.l., zulks in verband met dienaangaande gemaak te bedenkingen van Z.E. den Minis ter van Binnenlandsche Zaken. 14. Voorstel van B. en W. tot het deelnemen in het kapitaal van het Borgstellingsfonds voor Noord-Lim burg en wel naar een grondslag van 10 cent per inwoner berekend naar het aantal inwoners op 1 Januari 1936 en het verleenen eener jaar lijksche bijdrage van 2 cent per in woner berekend naar het aantal inwoners op 1 Januari van elk jaar voor een tijdvak van 5 jaar van 1 Juli 1936 tot en met 1 Juli 1941. 15. Ingekomen verzoek van J. Litjens e.a. tot het leggen van een verbindingsweg door het Daland. 16. Voorstel van B. en W. tot vaststelling eener verordening, rege lende de bezoldiging, den kindertoe slag en woningtoelage voor den op zichter in algemeenen dienst bij gemeentewerken. 17. Voorstel van B. en W. tot vaststelling eener instructie voor den opzichter in algemeenen dienst bij gemeentewerken. 18. Voorstel van B. en W. tot be noeming als opzichter in algemeenen dienst bij gemeentewerken den Heer J. Min, thans tijdelijk in dienst van gemeentewerken. 19. Voorstel van B. en W. tot benoeming van een directeur van gemeentewerken. 20. Rapport der commissie ad hoe inzake de vestiging eener sigaren fabriek te Venray, ingesteld bij be sluit van den Gemeenteraad d.d. 24 Juni 1936. 21. Aanvulling en wijziging der begrooting dienst 1936. 22. Aanbieding verslag Handels cursus 1935. 23. Voorstel van B. en W. tot het verleenen van een aanvullingssubsi die aan het Algem. Burg. Armbestuur groot f 3500. 24. Voorstel van B. en W. tot aankoop van grond en verkoop van grond aan J. Aerts te Venray in het uitbreidingsplan. 25. Voorstel van B. en W. tot verkoop van circa 1 H.A. ontgin- ningsgrond, gedeelte van sectie A 2041 gelegen te Ysselsteyn, aan H. Kuunders, voor f 650 per H.A. 26. Ingekomen stukken en mede- deelingen. OOSTRUMSCHE KERMIS. Voor de eerste keer zal op deze kermis in een tweetal café's een strijkje de kermisgasten opvroolijken. Zondag wordt ook het Ruiterfeest gehouden, waarbij de deelname groot wordt. Bij gunstig weer kan dus deze kermis op een druk bezoek rekenen. VOLKSCONCERT. A.s. Dinsdag, ter gelegenheid der kermis, zal de Harmonie Sub Matris Tutela een concert geven te Oostrum. Aanvang 5 uur namiddag. HEIDE. Het jaarlijks concert met tooneeluitvoering van de Zangver eeniglng „Het Heidebloempje" zal plaats hebben op 8 en 9 November a.s. OPENING VOETBALTERREIN HEIDE. Morgen Zondag heeft de opening plaats van het nieuwe voetbalterrein aan den Deurneschenweg van de Voetbalvereeniging „Erica" aan de Heide. SPORTFEESTEN TE CASTENRAY. Naar wij vernemen organiseert onze nog jeugdige turnclub „Sport na Arbeid" groote sportfeesten ten bate van Kerk en Patronaat. Aan deze feesten zullen deelnemen de scheidsrechterselftallen van de krin gen Horst en Heerlen, alsmede H.S.C. I, Horst en Steijl I. Verder zal door onze turnclub en door „St. Christoffel" uit Venray een turndemonstratie gegeven wor den. Al deze vereenigingen hebben be langeloos hunne medewerking toe gezegd. Bij mooi weer belooft het een gezellige dag te worden, en we twijfelen er niet aan of vele sport liefhebbers zullen die middag een reisje naar Castenray maken. BOND VAN JONGE BOEREN KRING HORST. VASTSTELLING WINTER- PROGRAMMA. Te Horst werd in de Patronaats zaal de algemeene vergadering ge houden der bestuurderen van de verschillende afdeelingen uit den Kring Horst van den R.K. Limb. Jonge Boerenbond. Door den Kring-Voorzitter H. Hermans, Broekhuizen, werden de bestuursleden verwelkomd. Uit de presentielijst bleek, dat al de 26 afdeelingen vertegenwoordigd waren. De notulen van secretaris B. Tacken, Meterik, passeerden zonder aanmerkingen, na dankwoorden van den Voorzitter, de revue. Vervolgens werd overgegaan tot vaststelling en bespreking van het winterprogramma. De jaarlijksche Studiedag zal ge houden worden op 16 December te Horst. Op dezen algemeenen ont wikkelingsdag zullen door een 4-tal sprekers, 4 verschillende onderwerpen behandeld worden. 3 Dezer onder werpen zullen in alle kringen dezelfde zijn. In den kring Horst zal het vrije onderwerp gewijd worden aan de Binnenkolonisatie. Dit zoo actueele thema vooral voor onze Noord-Limburgsche Jonge Boeren zal behandeld worden door Ir. Ulsu v. d. Cultuurtechnischen dienst. De z.g. Cultuurdag zal gehouden worden eind October of begin No vember. Het Kringbestuur zal hier voor nog nader een datum aanwijzen. Op deze Cultuurdag worden be sproken Maïsteelt, Grindbewerking en Groenvoederverbouw. De kringcursus kan niet doorgaan, het bleek dat hiervoor te weinig krachten disponibel zijn. Kringvergaderingen. Als voorloopige datums der kring vergaderingen werden bepaald 24 November '36 en 13 Januari '37. Deze kringvergaderingen zullen een uitgebreider karakter krijgen. Men zal trachten deze kringbijeen komsten ten deele om te bouwen in leiders-cursussen. Op deze wijze wil men dan probeeren het beschikbaar getal goede leiders in iedere afdeeling uit te breiden. Tentoonstelling 193 7. De algemeene Landbouwtentoon stelling voor dezen kring wordt ge durende 1937 gehouden in den Groep Helden. Na ampele bespreking werd deze groep reeds als organisator aange wezen. Vooral toen bleek dat de groep Helden reeds in 1935 hun expositie-recht hadden afgestaan aan den groep Venray, alwaar toen een jubileum-tentoonstelling georgani- werd. Al de afdeelingen zeiden hun vol ledige steun en medewerking toe. T.a.z. der winterproeven werd nog medegedeeld dat deze zullen bestaan uit 4 rassen Wintergerst, Magnesium Sulfaat ter bestrijding der Hoog- halensche ziekte (z.g. zuurziekte) bij wintergranen. Voorzitter Hermans wekte in zijn sluitingswoorden de afdeelings- bestuursleden met nadruk op tot ernstige en degelijke actie in de vereenigingen gedurende de winter maanden. Hij hoopte dat alle ver- eenigingsleiders hun taak in deze ten volle zouden begrijpen en er naar zouden handelen ook. Hij wees de bestuursleden er verder nog op hun functie in de vereenigin gen toch niet te beschouwen als een eere-baantje, doch als een taak welke arbeid, zorg en moeite verlangd, wil men tenminste via de vereeniging iets voor zijn leden bereiken. MGR. LEMMENS TE HORST GEESTDRIFTIG GEHULDIGD. Doordat Z. H. Exc,Mgr. Lemmens Maandag te Sevenum Kronen berg de nieuwe kerk zou komen consacreeren en hiervoor reeds Zon dagavond te Kronenberg arriveerde, waren de Katholieken uit het Deke naat Horst in staat de voorgeschre ven gebedsactie te combineeren met een algemeene demonstratie van trouw aan hun bisschop Mgr. Lem mens. Aaa.-deze demonstratie werd door ruim 5000 personen deelgenomen, Aan den ingang van het Rectoraat werd de Bisschop toegesproken door burgemeester Everts van Sevenum. Mgr. Lemmens dankte zeer enthou siast. Het défilé der vereenigingen, ruim 60, nam daarna een aanvang, waar na allen naar de Kronenbergsche Rectoraatskerk trokken. Door de goede zorgen van de regelingscom missie kregen allen een overzichte lijke plaats. Rector Kessels was hier de eerste spreker, hij vertolkte de gevoelens van alle Katholieken in het Dekenaat Horst. Hij beloofde trouw aan Bis schop Lemmens namens alle bewo- van het land van Peel en Maas. Prof. Dr. de Ruijter hield vervolgens een vurige rede, over de noodzakelijkheid der Katholieke eenheid. Mgr. Lemmens bracht hulde aan de katholieken uit het Dekenaat Horst, voor hun massale opkomst en onderstreepte de woorden van Dr. de Ruijter nog eens byzonder. RIJKSWEG WELL—AFFERDEN. Het maken van de aarden baan en voor het daarop aanleggen van rijwielpaden van betonplaten langs den Rijksweg NijmegenVenlo tus- schen km. 95.440 en km. 105.200 van Well tot Afferden onder de gemeente Bergen, een en ander met bijkomende werken, werd aanbesteed door den Rijkswaterstaat. Hoogste inschryver J. Litjens te Velden f 86.766. Laagste inschrijver P. B. Huberts Nymegen f 55.775. BERGEN. Tot Rijksveldwachter in onze gemeente met standplaats Aijen, is benoemd de Heer H. L. Janssen, thans verbonden aan de Opleidingsschool voor Veldwachters te Amsterdam. PATER J. VAN WELL S. J. 70 JAAR. Zondag 20 September viert de Z.E. Pater J. van Well S. J. zijn 70sten verjaardag. Pater van Well werd in Oss geboren en trad in 1886 op 20jarigen leeftijd in de Jezuïeten orde. Gedurende drie jaren (1893 1896) was hij leeraar aan het St. Aloysius-college te Sittard en in 1899 ontving hij in Maastricht de H. Priesterwijding. Van 1900—1901 was hij weer lee raar te Sittard en daarna een jaar kapelaan te Amsterdam (Krijtberg). Van 19021908 was hij leeraar in huize Mariëndaal bij Grave. In dit laatstgenoemd jaar werd Pater van Well benoemd als retraitepater van het pas geopende retraite-huis „Manresa" te Venlo. Als retraite leider en kanselredenaar is Pater van Well vermaard. De regeering benoemde hem voor 2 jaren tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. ZILVEREN JUBILE ALS LID VAN PROV. STATEN, De heer M. F. Francken te Weert, herdenkt Dinsdag 15 dezer den dag, waarop hij vóór 25 jaar zijn intrede deed in de Provinciale Staten van Limburg. OPLICHTERS AANGEHOUDEN. Door de politie van Weert is een goede vangst gedaan. Zij had opge merkt, dat een paar personen zich tot de notabelen der plaats wendden met het verkoopen van kalenders, waarvan zij voorgaven, dat de op brengst ten goede kwam aan de Nederlandsche vereeniging van werklooze musici-. Het bleek de politie echter, dat zij de opbrengst voor zich zelf hielden. Beiden werden gearresteerd. Het bleken te zijn de 41 jarige M. J. A. de K. en de 33jarige R. B. K. J. van B., beiden koopman, her komstig uit 's Gravenhage. HOLTHEES. De heer Th. Bonants pistonist onzer fanfare zal op 18 October deelnemen aan het Solisten concours te Vierlingsbeek en zal uitkomen in de 2e afdeeling. OVERLOON. Uitslag van de door de R.K. Jonge Boeren gehouden ge- wassenwedstrijd 1936. Roggele pr. J. Hendriks 48 p., Ie pr. H. Hendriks 45 p., le M. van Mil 44 p., le M. Lemmen 44 p., le P. Nabuurs 44 p., le G. Cremers 44 p., 2e A. Weerts 42 p., 2e W. Hendriks 42 p., 2e H. Loonen 41 p., 2e M. Gerrits 41 p., 2e H. Hermans 41 p., 3e M. Poels 38 p. Bietenle pr. G. Hubers 46 p., le A. Weerts 45 p., le G. Cremers 44 p., 2e J. Giezen 42 p., 2e M. van Mil 42 p., 2e A. Raymakers 42 p., 3e H. Hendriks 38 p., 3e P. Nabuurs 38 punten. Haver le pr. H. Hermans 44 p., le W. Hendriks 44 p., le H. Loonen 44 p., 2e P. Gerrits 42 p., 2e M. Lem men 42 p., 2e A. Weerts 41 p2e M. van Mil 41 p., 3e G. Hubers 38 p„ 3e L. Jacobs 38 p. Aardappelen le G. Cremers 45 p., le G. Hubers 43 p., 2e J. Hendriks 40 p., 2e J. Giezen 40 p., 3e W. Hen driks 38 p. Erwtenle J. Giezen 44 p., 2e G. Cremers 41 punten. Woensdagavond omstreeks 7 uur had de 19-jarige dochter van M. Weerts alhier, die zich per rijwiel van de kermis te Vortum naar huis wilde begeven, het ongeluk met haar rijwiel te vallen. Dr. Reyers, die in middels werd ontboden, constateerde beenbreuk. Na haar ter plaatse voorloopig verbonden te hebben, bracht Dr. Reyers haar naar het ziekenhuis te Venray. FOKDAG ST. ANTHONIS. De groote Fokdag, die Woensdag te St. Anthonis plaats had, is weer in alle opzichten geslaagd. Het weer hield zich buiten verwachting zeer goedhet bezoek was grooter dan men had durven denken. De aanvoer van vee was zeer groot. Vanaf 10 uur tot laat in den na middag duurden de verschillende keuringen. Alles was weer tot in de puntjes verzorgd. MIDDENSTANDSTENTOONSTEL LING TE HELMOND. De R. K. Handelsreizigersvereeni- ging „St. Lambertus" te Helmond heeft het initiatief genomen voor 'n middenstands-, handels- en industrie tentoonstelling en de plannen met succes tot werkelijkheid gebracht. In een uitgebreid tentencomplex aan den Aarle-Rixtelscheweg is de expo sitie, waaraan door een 45-tal stand houders wordt deelgenomen onder gebracht. Zaterdagnamiddag had de officieele opening plaats door burge meester Mar. van Hout, terwijl de plechtigheid ook werd bijgewoond door den Hoogeerw. heer Deken M. Rath en het Tweede Kamerlid, den heer Max van Poll. De tentoonstel ling duurt tot en met 14 September a.s. KINDERVERLAMMING. In de gemeente Vierlingsbeek heeft zich een geval van kinderverlamming met doodelyken afloop voorgedaan. INKWARTIERING. Van 17 op 18 September zullen worden ingekwartierd te Vierlings beek 28 officieren en 305 manschap pen. Te Groeningen 10 officieren en 145 manschappen. Te Vortum 5 officieren en 93 manschappen. Te Sambeek zullen ongeveer 350 militairen worden ingekwartierd, waarvan ongeveer 250 in de kom van het dorp en ongeveer lOOteMullem. minder gerookt en gedronken; In 1930 werd in Nederland uitge geven voor alcoholhoudende dranken f 225.000.000, welk bedrag in 1935 gedaald was tot f 130.000.000, dus f 95 millioen minder. Voor tabaksfabrikaten besteedde de bevolking in 1930 f 183.000.000 en in 1935 f 128.000.000, een daling van f 55 millioen. Het Rijk hief in 1930 aan belas tingen f 583.000.000 en in 1935 f 522.000.000, of f 61 millioen minder. De gemeenten hieven f 255.000.000 in 1930 en in 1935 f 284.000.000, en de provincies f 21 millioen in 1930 tegen f 18 millioen in 1935. De totale opbrengst der belastingen voor Rijk, f 859.000.000 en in 1935 f 824.000.000. Dus een daling van f 35 millioen. Van de uitgaven voor alcohol houdende dranken was in beide jaren 10 a 11 pCt. voor wijn bestemd, ter wijl de uitgaven voor gedistilleerd en bier bijna gelijk waren. Van de uitgaven voor tabaks fabrikaten werd in 1930 51 pCt. be stemd voor sigaren, 34 pCt. voor sigaretten en 15 pCt. voor tabak. OPHEFFING SCHORSING BIJ DE WERKVERSCHAFFING. De minister van sociale zaken heeft aan de inspecties voor de werkverschaffing geseind, dat arbei ders bij de werkverschaffing, die de vorige week of deze week in verband met wangedrag en dergelijke moch ten zijn geschorst en voor wie de eventueele uitsluitingsduur niet lan ger zal duren dan 14 dagen, in verband met de verloving van prinses Juliana hun schorsing zien opgeheven en herplaatst mogen worden, zonder dat zij van de uitsluiting financieel nadeel zullen ondervinden. KAPITALE BOERDERIJ IN ASCH GELEGD. Woensdagavond te kwart over 10 is door onbekende oorzaak brand ontstaan in de groote voorraadschuur van de boerenplaats „Katwijk", ge legen in den Prins Hendrikpolder op Texel. Het vuur greep met groote tnel- heid om zich heen en verteerde de groote hoeveelheden rogge, tarwe, haver en erwten, welke in het ge bouw tot den nok toe aanwezig waren. De vlammenzee was op het ge- heele eiland te zien en van alle kanten kwamen de menschen toe- strcomen. De brandweer, die met de motorspuit was verschenen, stond voor een vrijwel hopelooze taak. De schade, die door verzekering wordt gedekt, bedraagt naar schat ting ongeveer 40.000 gulden. MOORDAANSLAG TE BEUNINGEN Dinsdagavond is aan den Waaldijk te Beuningen een moordaanslag ge pleegd, welke als door een wonder nog goed is afgeloopen. De 40-jarige Van D. uit Beuningen onderhield sedert eenigen tijd betrek kingen met de 23-jarige mej. G. uit zyn woonplaats. Laatstgenoemde heeft sedert kort verkeering met een 22-jarigen jongeman uit Druten, hetgeen de jaloezie opwekte van Van D. Toen nu Dinsdagavond het jonge paar met elkaar aan den Waalwijk stond te praten, heeft Van D. met een revolver een schot gelost op den Drutenaar, die evenwel niet ge troffen werd. De kogel was wel door zijn kleeren gedrongen, doch had hem niet geraakt. Onmiddellijk na het gebeurde zette Van D. het op een loopen, terwijl de jongeman uit Druten van een en ander de politie te Beuningen verwittigde. ZANDINSTORTING TE UBBERGEN. Bij de afgravingen te Ubbergenis Donderdagmiddag de rijkswerkman van B. uit Nijmegen door een zand- instorting geheel onder het zand bedolven geraakt. Voorbijgangers ontdekten, wat er gebeurd was en nadat zij hulp hadden gehaald, kon ken zij den man, die reeds bewusteloos was, uit zijn benarde positie be vrijden. Men kon de levensgeesten nog bij hem opwekken. Ondanks eenige inwendige kneuzingen is zijn toestand vrij goed. HET BLOED KRUIPT In Brussel is een groot wereld congres voor den vrede gehouden, waaraan 30.000 menschen van aller lei richting hebben deelgenomen; alleen uit Amerika kwamen 300 ide alisten. Er is tegen dit congres ge waarschuwd, omdat het een commu nistische cellenbo'uwerij zou zijn. Dat heette niet waar. Allerlei brave deel nemers kwamen verzekeren, dat ze zich heusch niet in het communis tisch net hadden laten vangen. Maar, Zondag demonstreerden de deelne mers in het openbaar voor hun vre- des-ideaal. Duizenden ballonnetjes werden opgelatea met het woord „Pax" (vrede) er op. In „Het Volk" las ik thans van het volgende vrede lievende incident. „Het stadion was versierd met vredesleuzen. Muziek ging aan het défilé van de stoet der naties vooraf, terwijl vlaggen werden meegedragen. Hoewel aan de deelnemers was verzocht zich van politieke demonstraties te ont houden, hebben de communisten eenige incidenten veroorzaakt. Zy droegen hun insignes en roode bloemen en groetten met opge stoken vuist. Zij hieven spreek koren aan als „De Sovjet overal", „Kanonnen voor Spanje" enz. Het werd zoo bont, dat de Fransche communistische volksvertegen woordiger Cachin zijn aanhangers dringend moest verzoeken het neu trale karakter van de demonstra tie te eerbiedigen." We hebben geleerd, dat men de dingen op velerlei wijze „zeggen" kan. „Zeg het met bloemen" roept de een uit. „Of met ballonnetjes", zoo dacht men in Brussel. Vrede „Zeg het met kanonnenDat is de manier der communisten. GEEN i Te 's-Helj frouw, uit fc worden, f 45 aan p- de aschbaf dagen we% en daarbij met het f zootje asem nu van dei vanging yL te verkrW

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2