DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS Radio-Centrale Venray Zaterdag 12 September 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 37 Ons weekpraatje. Krakelingen. DERDE PROGRAMMA DE NIEUWE STEUNREGE LING. EEN UITKOMST VOOR HET PLATTELAND. DE BETEEKENIS VAN DE INTREKKING VAN DEN HUURTOESL AG EN DE BE PALING VAN EEN STAN- DAARDLOON. Nog steeds staat „de nieuwe steun regeling" in het midden der publieke belangstelling, niet het minst als gevolg van de agitatie, welke tegen dezelve werd gewekt en onderhouden. Ik vind het van belang om nog eens op de goede en kwade zijden van minister Slingenberg's revisie te wijzen, nu men hier en daar „in de provincie" zich er toè laat verleiden om gespannen te worden voor het karretje der grootstedelijke belangen. De nieuwe steunregeling brengt steunvermindering in tweeërlei geval. Werklooze gesteunden, die tot nog toe een vrij hooge huur verwoonden, zullen in twee étappes hun huur- toëslag kwijtraken en de vakiieden, die vier achtereenvolgende jaren werklooze gesteunden waren, zullen geen uitkeering meer ontvangen op grondslag van hun normale vakloon, doch van een „standaardloon" voor elke gemeente bepaald naar de klasse, in welke zij is ingedeeld. De minister wil de totale bedragen, voor werkloozenzorg benoodigd, niet verhoogen, maar ook niet verlagen. Hg heeft daarom de gelden, door de boven-weergegeven kortingen vrij gekomen, ten goede willen laten komen aan le. een verhooging van de steun- norm voor het platteland met 50 cent per week, omdat deze laatste steunnorm, naar het inzicht van den minister, steeds beneden de grens van het redelijke zou zijn geweest 2e een verhoogd maximum voor de grootste gezinnen 3e een uitbreiding van de werk verschaffing. werkloozen in de stad genieten. De burgemeester van Hoogeveen zei, dat de adressante zich volstrekt niet hadden gerealiseerd, wat ze vroegen. Zoo is het. Ook elders. Natuurlijk hebben we ook rekening te houden met het belang van anderen, m.a.w. van de crisisslach^ offers in de groote steden, maa$ daarbij kunnen we toch bedenker^ dat er jaren achtereen reeds eetl groot en té groot verschil in d§' uitkeering heeft bestaan. De intrekking van den huurtoeslagi moge in vele gezinnen tot oogen- blikkelijke moeilijkheden leiden, op den duur zal de schadelijke wer king toch verminderen, doordat zich de laatste jaren een huurver- lagingstendenz laat kennen, die niet het minst als gevolg van de intreklciDg van den huurtoeslag zich in de toekomst nog zal accen- tueeren. En wat de bepaling van een standaardloon bij langdurige werk loosheid betreft, beteekent deze geen aanpassing aan den werkelijken toestand We richten onze levens wijze toch niet in naar den welstand, dien we misschien ééns genoten, maar niet meer kennen. Wanneer iemand „opschept" in gezelschap, over alles wat hij vroeger „had", dan antwoordt de volksmond al gauw„Hadden", daar weet ik alles vanmaar met „hebben" ben je er beter an." Iemand, die meer dan vier jaar uit zijn vak is, heeft geen reëele kans meer om er in terug te komen. Hij zal elke gelegenheid in het leven moeten aangrijpen om zich weer een werkkring en een eigen inkomen te scheppen. Het is jammer voor hem, maar toch niet onredelijk van de maatschappij, als deze van hem verlangt, dat hij zijn leven inricht naar de waarschijnlijke toekomst, welke hem wacht. Het bestuur van het moderne Vak verbond heeft thans, naar me ge bleken is, aan alle moderne organi saties een circulaire gericht, waarin wordt aangespoord om aan de gemeenteraden te adresseeren, opdat die raden bij de rege'ering zouden aandringen op intrekking van de nieuwe regeling, althans het daaruit terugnemen van de verslechteringen. Vele plattelandsafdeelingen volgen gewillig en leidzaam dezen raad op en.... doen aldus hun eigen menschen de das om. Ze laten het zich zeggen, dat de nieuwe regeling voor hen van geen belang is, omdat met de eene hand slechts wordt gegeven (verhoogde uitkeering van 50 cent, verhoogd maximum groote gezinnen, méér werkverschaffing), wat met de andere hand wordt teruggenomen (verval len van.huurtoeslag en vaststelling van standaardloon bij langdurige werkloosheid). Wat genomen wordt, is echter in hoofdzaak alleen voor de groote steden van belang, omdat daar de huren hoog zijn (ook trouwens de werkloozenuitkeering en vakarbeids duur werd betaald), terwijl datgene, wat wordt gegeven, in hoofdzaak het platteland ten goede komt. Het is dikwijls moeilijk om de beteekenis van de nieuwe steun regeling in cijfers uit te drukken, omdat die moeilijk te bekomen zijn. Daarom verheugt het me om althans een voorbeeld te kunnen noemen, waaraan men zich elders kan toetsen. In het Drentsche stadje Hooge veen had de B.B. eveneens „op order" van de bondsbureaux geadresseerd om den raad te vragen, aandrang uit te oefenen op de regeering, ten einde of intrekking te verkrijgen van de nieuwe steunregeling óf in trekking alleen van de z.g. „ver slechteringen." Dat laatste is onmogelijk, naar men kon weten, daar de minister zijn regeling als één geheel beziet en slechts uit de verlaging van de hoogste uitkeerin- gen den bijslag op den laagsten steun meent te kunnen financieren. De actie van den Hoogeveenschen B.B. kwam dus neer op een poging om intrekking te verkrijgen van de nieuwe steunregeling. Toen deelde de burgemeester den raad het volgende mede In de week van 20—26 Augustus had Hoogeveen 260 menschen in de steunregeling. Van deze menschen genieten er 71 een huurtoeslag van f 29.45 voor hen allen tesamen d.i van gemiddeld 42 cent per persoon. Volgens de nieuwe regeling zou deze toeslag, in twee termijnen, vervallen. Maar daartegenover krijgen allen, dus de 260 gesteunden, een verhoogde uitkeering van 50 cent per week. Van de 71 „gedupeerden" krijgen aldus 49 gezinnen tóch nog meer dan voorheen, 4 blijven gelijk en slechts 18 gezinnen gaan tesamen f 5.48 per week achteruit! Dus 18 gezinnen „beuren" per week een paar dubbeltjes minder en bijna 240 gezinnen gaan méér ontvangen, 170 dezer gezinnen beuren minstens twee kwartjes meer Afgezien van de andere verbete ringen als het verhoog* maximupa voor de grootste gezinnen en de uitbreiding van de werkverschaffing. En toch wil de H.B.B. aan de regeering verzocht zien om deze ver beterde regeling voor 't platteland in te trekken ten gunste van hoogere uitkeering aan de groot stedelijke werkloozen, die nog nóóit in actie zgn gekomen om een ver betering te verkrijgen in de uit- keeringsregeling aan de werkloozen op het platteland, die tot heden nauwelijks de helft kregen toege wezen van den steun, welken de EEN VOLKSWENSCH. Vele radio-luisteraars hebben mis schien met verbazing geluisterd naai de massale en spontane, luidruchtige feestvreugde der Hagenaars op Dinsdagmiddag en -avond reeds, enkele uren na het bekend worden der verloving van de Kroonprinses. En nog kunnen ze er geen idee van hebben,' hoe geweldig zulke Haagsche vreugde in werkelijkheid kan zijn. Dat moet je hebben mee gemaakt. Ik ben, bij wijze van spreken, bij de geboorte van prinses Juliana ge weest. 't Was in den aanvang van mijn journalistieke loopbaan; den journalisten was een speciale wacht kamer in het paleis op het Noord einde ingericht. Na een zeer lange spanning kwam in den vroegen morgen tegen 7 uur, het blijde be richt. Eenige oogenblikken later was de Hofstad overstroomd met oranje- gekleurde dagbladbulletins, de vlag gen werden overal uitgestoken, de klokken beierden en van alle zrjden stroomde het volk naar het paleis, waar het niet moede werd, vader- landsche liederen te zingen. Tegen 10 uur kwam een open koets voor, waarin Prins Hendrik stapte, daverend toegejuicht door de niet slinken willende massa zingend volk. De politie trachtte het volk op afstand te houden, maar toen het rijtuig van den prins het voor plein van het paleis was afgedraaid, werd het cordon verbroken en de koets werd door de juichende menigte omringd. Dj prins lachte en wuifde, langzaam reed de koets vooruit, 'n Stel Haagsche jongelui uit het volk grepen den ijzeren stang vast, aan den achterkant van den wagen; de een klemde zich aan den ander zoo ontstond een hossende" stoet achter het rijtuig van den prins, die veel schik had in het geval Ook toen de begeleiding een meer muzikaal karakter kreeg door den inzet van een in die dagen populaire melodie, waarop gezongen werd Elk jaar 'n prinsie, elk jaar 'n prinsie Ohwat is dat leven s-j-eun Het was een pracht van 'n hos marsch.... De menschen bleven achter het rijtuig hangen, totdat het Ministerie van Binnenlandsche Zaken was be reikt, waar- de prins, nog steeds van veel pret vervuld, handwuivend naar binnen ging. DE NIEUWE STEUNREGELING „De Nederlander", welks redactie zelf zich tegen de intrekking van den huurtoeslag heeft bepaald, neemt de volgende uitlating onder de loupe, welke het Eerste Kamerlid A. C. de Bruyn, voorzitter van het R.K, Werkliedenverbond, volgens een ver slag in „De Gelderlander" zou heb ben gedaan in een rede voor een groep werkloozen „De regeering heeft, na de groote steunverlaging in 1934, thans, in 1936, weer de vrijmoedigheid ge had om voor een groot deel der werkloozen een verlaging te gaan invoeren. Veel zal ik hier thans niet van zeggen, maar wel vraag ik of de regeering haar verant woordelijkheid in dezen tijd wel voldoende aanvoelt, of ze beseft, welk gevaarlijk spel ze speelt. „Waarop steunt het inzicht der regeering, dat de steun weer op nieuw kan worden verlaagd „Heel de pers, met uitzondering van de liberale, heeft zich tegen de verlaging uitgesproken. De ge meentebesturen, de een voor, de andere na hebben zich eveneens ertegen verklaard. „Waarop steunt dan de r.egee- geering „Klaarblijkelijk alleen op de machtsmiddelen, die zij bezitop de politie en het leger.... „Maar ook dat zijn menschen, laat de regeering dat bedenken"... We kunnen ons voorstellen, dat iemand, die van nabij bekend moet wezen met de nooden in de gezinnen der werkloozen, door een angstige passie kan worden gegrepen, als hij tegenover „wéér een verlaging" van steun komt te staan, maar 'n mensch in de verantwoordelijke positie, welke de heer de Bruyn inneemt, mag zich daarbij toch niet zoover iaten gaan. dat hij de objectiviteit uit het oog verliest en een dreiging uit, welke „De Nederlander" duidt zulks zeer juist aan revolutionnair van karakter is en aan het gesprokene op een communistische bijeenkomst dost denken. We mogen op onze beurt den heer de Bruyn vragen, of hij in dezen tijd zijn verantwoordelijkheid wel ten volle aanvoelt en geen gevaar lijk spel speelt. De heer de Bruyn geeft ten aan zien van de waarde der nieuwe steunregeling bovendien slechts een halve waarheid en die kan soms erger zij n dan een volle jokkerij. Hij zegt de vrijmoedigheid der regeering niet te begrijpen om voor een groot deel der werkloozen een verlaging te gaan invoeren. Hij had dienen te erkennen, dat daarnaast voor zeer velen een verhooging kwam te staan, en wel voor de tot heden minst-bedeelden. Het steunkapitaal is niet verlaagd; alleen de verdeeling is gewijzigd. WAANZIN In de politiek beleeft 'n mensch de gekste dingen. Soms verbaast men zich zóó, dat men sprakeloos raakt. Zulk een sprakelooze verbazing bezorgde me het communiqué van het bestuur der Rev- Soc. Arb. Partij, waarin de royeering van de leden Schmidt en De RuyterDe Zeeuw werd gemotiveerd. Daarin heette het n:l. „Volkomen gesloten staat de par tij achter de leiding en het begin selprogram, dat vaststelt, dat de dictatuur van het proletariaat de vorm is van proletarische demo cratie en dat..." Verder zijn we met de lezing niet gekomen; we zitten nog steeds met onzen mond open DE VERKIEZINGEN NADEREN. Twee jaar geleden begon een meneer Bouwman in het dorpje Puif- lijk een actie ten behoeve van de kleine boeren, naar aanleiding van de verdeeling van biggenmerken en kalverschetsen. En thans verkondigde dézelfde heer Bouwman, twee duizend ^olgélingen om zich heen verzameld hebbende, dat het eerste succes in het zicht komt. Hij zal overgaan tot het stich ten van een politieke partij van de kleine boeren en bij de Kamerver kiezingen van het volgende jaar- Abraham de Winter zong vroeger: Ter eere van een Kamerzetel, Zijn ze zoo vurig én vermetel Maar zitten ze eenmaal op hun stoel, Dan zijn we verder van ons doel. Braat kwam en ging op z'n tijd weer, alleen de zomertijd, waarte gen hij had geageerd, een actie, die hem aan een zetel hielp, die zomer tijd bleef. Bouwman komt er óók misschien. En hij zal weer gaan. Maar de toe wijzing van varkensmerken en kal verschetsen zal wel licht nog 'n poos blijven. Omdat onwillekeurig de vertegen woordigers van de bestaande groote partijen, geestesrichtingen des volks vertegenwoordigende, met Bouwman, den „eigen" afgevaardigde der kleine boeren in de Kamer, minder dan ooit zich geroepen zullen achten om acht te geven op de belangen van het politiek-eigenwijze boerengrut. Let wel ik vind dat niet goed, maar verklaarbaar. De belanghebbenden zelf maken het er naar. Het allerminste wat onze maat schappij in dezen moeilijken tijd behoeft, is de politieke versnippe ring. Hoe meer kleine partijtjes, des te grooter de politieke en als gevolg daarvan de economische chaos. EEN „MOEDIGE" VROUW De kranten staan vol over de „moedige" daad van de Engelsche mevrouw Markham, die alléén In haar toestel van Engeland naar Amerika vloog. Waarom is die daad eigenlijk „moedig Omdat u en ik het niet durven Mevr. Markham durfde het óók niet. Ze heeft zelf toegegeven, dat ze vóóraf vaak in elkaar kromp van angst. Toen puntje bij paaltje kwam, zou ze om èlles hebben terug wil len treden, maar... ze durfde niet meer, omdat ze het daartoe te ver had laten komen. Boven den Oceaan, zoo erkent ze, heeft ze angstvisi oenen gehad; ze meende zich telkens in zee te zien storten. Maar toen de sprong gelukt was, verklaarde ze zich „uitbundig blij". Blij natuurlijk om den verdwenen angst. Alle bla den ter wereld roemen thans haar moedMoed, welken ze zelf toegeeft, niet te hebben bezeten. Is er moed toe noodig om een dol plan te volvoeren Neen, alleen eigen- wijsheid_j^m door te zetten. Moed wordt vereischt om terug te treden, al3 het gezond verstand de risico's als te groot heeft leeren zien. Of het onnut van de onderneming. Iemand, die van een toren springt, is niet moedig. Alleen maar dwaas. Daaraan verandert niets, als hij toe vallig behouden beneden komt Misschien hebben Oceaanvluchten van mannen nut gehad voor de lucht vaart. Die vluchten vormden mis schien noodigen pioniersarbeid. Maar de vlucht van Mevr. Mark ham, thans, was volkomen nutteloos. We weten het al sedert jaren, sedert Linbergh's befaamden Oceaantocht, dat het mogelijk is om door de lucht van het eene werelddeel naar het an dere te komen. We weten óók, dat de risico's groot zijn, daarvan ge tuigt het lot van velen. Mevr. Markham volbracht geen taak meer. Haar taak is, aan de zij de van haar man te staan en aan haar 8-jarig zoontje de liefde, zorg toewijding te geven, waarop dit kind een natuurlijk recht heeft. Het is onjuist om menschen te verheerlijken, die in hun zucht om de wereld te verbazen, hun eerste en grootste plichten van staat ver- waarloozen. MESSIAS OF ANTI-CRIST Er is een groot dagblad in Neder land, welks leiding in November 1918, toen een roode revolutie in ons land dreigde, op voorhand bereid was om zich aan de overwinnaars van den anderen dag over te geven. Het blad bood in deemoedige onderwerping zijn diensten aan... De overgave ging niet door, om dat de revolutie niet doorging. Thans dreigt er „iets" van een ge heel tegengestelden kant. „Mussert wintdavert het van hier en daar. En de leiding van het groote dag blad siddert en buigt zich weer in slaafsche onderwerping. Haar redactie treedt hem, die de Leider van morgen kan zijn, tege moet met Hosannah-geroep en ze wuift met de palmen des vredes. Ziehier, hoe bedoelde redactie ver slag geeft van Mussert's optreden op den verwaterden N.S.B.-Landdag in Limburg „Met hoorngeschal werd de komst van den N.S.B.-leiderlr. A. A. Mus sert, aangekondigd. Vergezeld van den gewestelijken commissaris der N.S.B. voor Limburg, M. V. E. H. I. M. graaf de Marchant en d' An- sembourg, daalde hij uit de villa af naar het laaggelegen vergader terrein en onder luid Houzee-ge roep schreed hij naar het opgestel de podium..." Ik heb het verslag heelemaal ten einde gelezen om te zien, of de leider later wellicht van het laaggelegen terrein naar zijn villa „omhoog zweefde", maar dat schijnt toch niet het geval te zijn geweest. Hoe is het toch mogelijk, dat nuchtere Nederlanders zich laten boeien door een persoonsvergoding, welke in haar wezen toch zoo ón- Nederlandsch isUit de geciteerde woorden van den dagbladcorrespon dent blijkt helaas duidelijk, dat velen zich jegens den medemensch Mus sert het gebruik van een terminolo gie aanwennen, welke slechts pas send kan worden geacht jegens den goddelijken Leider der wereld. PROGRAMMA 13 tot en met 19 Sept. Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zondag i.20 BRUSSEL (Vlaams) Gespr. dagblad. Gymnastiek 8.20 Tijdsein, duivensp. Gramofoon 1.40 Gespr. dagblad LUXEMBURG Gevarieerd concert PARIJS Radio Paris 11.20 Kamerorkest van de Concerts Pasdeloup BRUSSEL (Vlaams) 12.25 Omroeporkest olv W. Feron 1.05 Carillon concert 1.20 Gesproken dagblad KEULEN .25 Hans Bunds Orkest DROITWICH 1.20 Troice3 Mandoline orkest 3.35 Gramofoon .20 Alfredo Campoli trio BRUSSEL (Fransch) :.50 Gramofoon 5.20 Salonorkest olv W. Feron REGIONAL Programma 6.20 BBC Theater Orkest DROITWICH 20 BBC orkest olv A. Buesst KEULEN 8.20 Bonte avond LUXEMBURG 10.20 Gramofoon MUNCHEN 10.50 Omroepdansorkest olv C. Michalski. Maandag HOEVEEL KATHOLIEKEN OP DE WERELD De aarde wordt bewoond door ruim 2 milliard menschen, die als volgt verdeeld zijn Azië 9.20 1.120.024.000 Europa494.029.000 DlüSddQ I Amerika249.212.000 Afrika144.151.000 Australië6.552.300 Tesamen 2.013.967.000 Van dit totale aantal wereldbe woners zijn 373.720.000 katholiek, dus iet3 meer dan 18 pet. of bijna 1/5 der wereldbevolking. Als we er protestanten en orthodoxen bij voegen, komen we tot ongeveer 700 raillioen christenen of 34 pet. der wereldbevolking. In Europa vormen de katholieken de sterkste groep, n.l. 43 pet. (waar onder echter ook Frankrijk en Spanje zijn gerekend). Daarna ko men de Grieksch Orthodoxen met 28 pet., dan de Protestanten met 24 pet., Joden en Mahomedanen 2 pet. In Azië wonen 19 millioen katho lieken. Helaas vertegenwoordigen die millioenen slechts 2 pet. der ge- heele bevolking. De aanhangers van Boedha en Confucius vormen Azië meer dan de helft der bevol king. In Amerika, vooral in Z-Amerika, zijn de katholieken ver in de meer derheid. Meer dan de helft, ofwel 53 pet., van geheel Amerika behoort tot onzen godsdienst. De protestan ten komen er op de tweede plaats. Helaas, het getal godsdienstloozen is zeer groot, 28 pet. In Afrika telt men 61/, millioen katholieken of 4 pet. der totale be volking. De protestanten zijn iets sterker, n.l. 41/, pet. Meer dan 1/3 is Mahomedaansch en de helft bestaat nog uit heidenen. In Australië is 20.8 pet. of ruim 1/5 der bevolking katholiek. Omdat echter 96 pet. uit Engelschen be staat, behoort drie vierde gedeelte tot de sekten, die ook in Engeland gevonden worden, n.l. Anglicanen, Presbyterianen, Methodisten, etc. Wat volgt uit deze statistiek Zelfs als allen, die in naam katho liek zgn, het ook in werkelijkheid waren, zou er nog enorm veel te doen zijn. Van de 2000 millioen menschen nog geen 400 millioen katholiekVan die 2000 millioen nog 1300 millioen heidenen De wereld behoort nog niet aan Christus. We voelen ons misschien niet geroepen rechtstreeks mee te werken aan Zijn Rijk op aarde. Maar we kunnen het op andere wijze, door ons gebed en ons offer. Door van onze misschien zeer geslonken inkomsten tóch nog enkele pennin gen af te staan voor die 1300 millioen heidenen, door versterving, door vurig gebed om werklieden in den oogst en om een vruchtbaar aposto laat. Naast iederen katholiek staan, vier niet-katholiekenéén verdwaalde christen en drie heidenen. Als ieder katholiek eens zgn missieplicht be greep BRUSSEL (Vlaams) :.00 Gymnastiek Gramofoon 8.20 Tijdsein Gesproken dagblad LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 10.05 Tijdsein. Waterst.berichten 10.20 lm Kindergarten 10.50 Sportpraatje 11.Gramofoon DROITWICH. 11.20 Gramofoon 12.05 Cedric Sharpe Sextet BRUSSEL Vlaams 12.50 Weerbericht. Populair concert 1.20 Gesproken dagblad LUXEMBURG Concert DEUTSCHLANDSENDER Rijkszender Numberg concert DROITWICH Emilo Colombo octet REGIONAL PROGRAMMA 6.20 King's concert 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. TOULOUSE 8.Populair concert .15 Filmmuziek 8.45 Militaire muziek 9.00 Dansmuziek PARIJS (Radio Paris) 9.20 Concert Casino Vichy WEENEN 10 30 Omroeporkest olv Joz. Holzer 3.20 4.20 5.20 .30 Woensdag 8 8.20 9.20 10.20 Operettemuziek 10.40 Militair concert KEULEN 10.50 Omroepkleinorkest olv Eysoldt en de 6 Vroolijke Zangers Donderdag BRUSSEL Vlaams 8.Gespr. dagblad. Gramofoon 8.20 Tijdsein. Gymnastiek LUXEMBURG. 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.Kindergymnastiek 10.20 Volksliederen REGIONAL PROGRAMMA 11.05 BBC Schotsch orkest 12.20 Trocadero Cinema orkest I.05 Gramofoon BRUSSEL Vlaams Gesproken dagblad Omroepsalonorkest Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Gevar. concert DROITWICH Carltonhotel orkest olv R. Taponnier KEULEN Aldo Ferraresis orkest BRUSSEL Vlaams Omroepsalonorkest Kinderuurtje Gramofoon EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek TOULOUSE Gevarieerd concert DEUTSCHLANDSENDER. Dansmuziek. Omroepamuse- mentsorkest olv O. Dobrindt BOEDAPEST 10.20 Omroeporkest II.30 Kapel van 24 Zigeunerknapen BRUSSEL (Vlaams) Gespr. dagblad. Gymnastiek Tijdsein. Gramofoon. Berichten LUXEMBURG Gramofoon KEULEN 10,05 Tijdsein. Nieuws- en waterst. berichten 10.20 Overzicht Rijkspartijdag 1936 voor de Jeugd DROITWICH 11.20 Orgelspel 11.50 Gramofoon 12.35 BBC Midland orkest BRUSSEL (Vlaams) 1 20 Gesproken dagblad I.50 Gramofoon LUXEMBURG 2.20 Gramofoon KALUNDBORG 2.55 Omroeporkest olv C Wemdeboe Jensen DROITWICH Norris Stanley Sextet DEUTSCHLANDSENDER Omroepamusementsorkest BRUSSEL Fransch Omroeporkest olv P. Doubliez LUXEMBURG 6.05 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DROITWICH 8.Filmmuziek Levys Symphonie KEULEN Gevar. programma BOEDAPEST 10.20 Omroepsalonorkest II.40 Zigeunerkapel Bela Racs 1.20 2.20 3.20 4.20 1.20 1.50 2.20 3.20 4.20 5.20 6.05 6.50 7—8 8.30 Vrijdag 8.00 8.20 >20 10.- 1.50 2.20 3.20 3.55 4.20 5.05 5.50 BRUSSEL (Vlaams) Gespr. dagblad. Gymnastiek Tijdsein. Gramofoon LUXEMBURG Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.20 Kunder unsere Schumann 10.50 Voor de kinderen DROITWICH 11.20 L. Lionel Johns orkest BRUSSEL (Vlaams) 12.50 Weerbericht. Omroepkleinork. olv K. Walpot Gesproken dagblad Omroepsalonorkest KEULEN Gevar. concert DROITWICH Orkest Dunlop fabrieken DEUTSCHLANDSENDER Omroepamusementsorkest olv Otto Dobrindt Concert BRUSSEL (Vlaams) Berichten. Gymnastiek Tijdsein. Gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Heinsz Oester 10.20 Hoorbericht 11.10 lm Kindergarten PARIJS Radio Paris 11.20 Orkest olv J. Morel BRUSSEL Vlaams 12.50 Omroepsalonorkest I.20 Gespr. dagblad. Omroepdans orkest olv Stan Brenders Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Gevarieerd concert KALUNDBORG Omroeporkest olv L. Grondahl DROITWICH Sted. Orkest van Harrogate Emilio Colombo orkest uit Hotel Victoria Gramofoon PARIJS Radio-Paris Kamerorkest van de Concerts Pasdeloup 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoon muziek, REGIONAL Programma 8.Music Hall Variété progr. BERLIJN Omroeporkest m. omroepkoor WEENEN 10.30 Omroeporkest olv Jos. Holzer PARIJS Radio-Paris II.05 Dansmuziek Zaterdag BRUSSEL Vlaams Gespr. dagblad. Gramofoon Tgdsein, Gymnastiek, Gramof. LUXEMBURG Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Turnles voor de vrouw 10,20 Oorlog»vliegers vertellen hun avonturen 10.50 lm Kindergarten DROITWICH 11.20 BBC Northern Orkest BRUSSEL (Vlaams) Gesproken dagblad Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Gevarieerd concert BRUSSEL Fransch Gramofoon LEIPZIG. Froher Funk für alt und jung LUXEMBURG Concert EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. TOULOUSE Gevarieerd concert KEULEN Vroolijk programma WEENEN 10.30 Omroeporkest olv Joz. Holzer 8.— 8.20 9.20 10.- 1.20 1.50 1.20 3.20 4.20 6.20 7.-8. 8.— 8.30 6.20 7.00—8.00 8.45 9.20 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DROITWICH Gramofoon TOULOUSE Cabaret programma Radio Fantasie HPENH0UDERS -VUl-POTlOODEN Firma van den Muncldiof

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10