Weekblad voor YENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL De verloving van onze Kroonprinses. Binnenland. A BAYER Provinciaal Nieuws Zaterdag 12 September 193fi Zeven en vijftigste Jaargang No 37 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN AAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 71/, ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. O. L. Vrouw „Behoudenis der Kranken" Oostrum. Aan ons dierbaar Katholiek Volk van Limburg. Een enkel woord van dank aan U allen, ook aan de kloosterlingen ONZE Volksdag op 6 Sept. is volkomen geslaagd. Onzen vader lijken dank voor de H. Communie, voor uw gebed, voor uw hulde en toewijding aan Christus, Onzen Koning en aan Maria, Onze Moe der en Koningin. Onzen diepgevoelden dank ook voor uw blijken van liefde en trouw aan uw Bisschop. Wij blijven ook voor de toe komst op u ALLEN rekenen! De gevaren blijven dreigen van ALLE kanten en zullen nog groo- ter worden, maar Wij bleven één; wij blijven bidden en offeren; onze Priesters en kloosterlingen gaan hierin voorop. Ons volwaardig katholicisme, onze éénheid en trouw en zelf opofferende liefde blijven onze onoverwinnelijke kracht. LIMBURG AAN CHRISTUS DOOR MARIA 1 CHRISTUS VINCIT CHRISTUS WINT ik zegen U allen Uw herder en vader, f OULIELMUS, Bisschop van Roermond. Roermond, Feest v. O.L.Vr. Geboorte 1936. Jonge liefde in het Huis van Oranje. Welkom aan hem, die het hart won van haar, aan wie ons volk zijn trouw en genegenheid verpandde. Elders zal men kolommen en bladzijden kunnen lezen over de heug'lijke gebeurtenis in het Huis van Oranje, over de ver loving onzer Kroonprinsesgeen bijzonderheden over het leven en de mogelijke toekomst van het jonge bruidspaar zullen den lezer worden onthouden. Bij dat alles willen we een slechts kort eigen woord voegen. Omdat we met eerbiedig ontzag en gepaste bescheidenheid staan naast dit nog zoo jonge, teere, koninklijke geluk. Onze Kroon prinses is weliswaar een open bare persoonlijkheid, maar ze is een mensch tevens onder de menschen en ze heeft het recht om de menschelijke liefde, welke in haar ontlook en in weder- keerige genegenheid haar beant woording vond, althans in dezen eersten tijd van blijde beroering in stille omslotenheid te genieten. Ons volk heeft het haar zoo innig toegewenscht, dat ze ééns den man naar haar hart zou mogen aantreffen. Als we aan de mogelijkheid eener verloving dachten, dan waren onze over wegingen geenszins op ons eigen algemeen volksbelang gericht, op de hope, dat het menschelijke uitzicht zou rijzen op een voort gezet zegenrijk bestuur van het met ons volk en met onzen staat zoo één geworden Huis van Oranje. Neen, we dachten aan het eenvoudige, maar in zijn wezen zoo diepe en onmisbare menschengeluk, dat géén onzer - hoe hoog ook geplaatst voor de volheid van het leven kan missen. Liefdede grootste schat, welke de wereid ons kan geven. Die liefde wenschen we haar toe, omdat ze ook ons altijd liefde heeft gegeven, de liefde n.l. eener vorstin, van een leids- terr, de liefde, zooals we die verwachten mogen van den bes ten onder de vrienden, den trouwsten onder de kameraden. Dat zij zóó steeds de eerste en hoogste kameraad van het volk heeft willen zijn, heeft ze in haar jonge leven keer op keer bewezen. Als ze juichte met ons en als ze getrouwelijk meedeelde uit haar bezit aan de armsten van ons volk. Haar liefde was tot offers be reid ze bewees het in den donkeren crisistijd. Daardoor was ze een lichtende sterre, welke de hoop levendig en het ver trouwen ongeschokt hield. Dikwijls is het koningskin deren niet gegund de echte, menschelijke liefde te smaken, welke het deel van het volk kan zijn. Redenen van staatsbelang beperkten vroeger vaak 't geluk der vorsten. Maar er is geen enkele reden om aan te nemen, dat de jonge liefde in het Huis van Oranje aan iets anders zou zijn ontlo ken, dan aan de genegenheid op ongezochte wijze aan twee men- schenharten ontsproten. In ons volk is de geest der vrijheid ingeboren en juist de Oranjes hebben dien geest helpen sterken. Onze internationale po sitie is niet zoodanig, dat redenen van staatsbelang, vorstenliefde behoeven te dwingen. Het hoog ste gezag bij ons ligt in handen van een Vrouw en Moeder; in haar handen ligt ook veilig het geluk van haar kind omsloten. We gelooven, dat échte liefde en liefde alléén de verloving onzer Kroonprinses heeft bepaald. We gelooven het, omdat we het haar zoo oprecht toewenschen. Trouwens, wat ons bekend werd omtrent den persoon van den toekomstigen prins-gemaal, is er een waarborg voor, dat Prins Bernhard of zooals zijn vrienden hem noemen Prins Benno in staat zal wezen om het geluk verankerd te leggen in het hart van onze Kroonprinses. Hij is een vorst, die zich ten voile mensch heeft getoond. Door Door de wijze waarop hij de kennis van het leven, van de maatschappelijke verhoudingen en van den maatschappelijken strijd heeft gezocht: door zijn ijver en ambities; door zijn studies; door zijn sportiviteit. Een vorst, die den handel heeft gezocht, omdat hij zich nuttig wilde weten een vorst, die zijn natuurlijke begaafdheid heeft trachten te gebruiken om zich cultureel te verheffen; een vorst, die in sporlieven strijd een plaats onder de menschen heeft trach ten te veroveren naast zijn positie als koninklijk geborene, zulk een vorst moet een goed mensch en waardig levenspartner voor een lieve prinses zijn. De toekomstige prins-gemaal is nog een vreemde voor ons volk, maar weldra zal hij een der onzen zijn, een der grootsten en een der besten onder ons, omdat hij zich voorgenomen heeft om door zijn liefde het geluk te verzekeren van haar, die ons mét haar koninklijke moeder naast God en het bloed van ons bloed, alles is. Welkom gij vreemdeling, die ons nooit meer een vreemde zal kunnen zijn. Wees onze Prinses een gemaal, zooais zij ons een leidster is, dan zullen we eerlijk onze liefde en vereering jegens ons Vorstenhuis aan u deelen, zonder dat ze minderen zal. Moge God het voornemen van de beide vorstelijke gelieven zegenen, tot heil van Oranje, het geluk der Koninklijke familie, het geluk vooral van onze lieve Prin ses en tot vreugde en welvaart van ons volk. Hoog Oranje Leve het vaderland Md. Hier mogen nog enkele levens bijzonderheden over den aan staanden Prins-Gemaal volgen. Prins Bernhard van Lippe- Biesterfield is 29 Juli 1911 te Jena geboren en is dus 25 jaar oud. Hij doorliep het gymnasium te Berlijn en na zijn eindexamen ging hij aan de Beriijnsche uni versiteit in de rechtswetenschap pen studeeren. Hij heeft vorig jaar zijn candidaatsexamen ge daan. Vervolgens vertoefde de prins eenigen tijd in Engeland en maakte ook een reis naar Marok ko. Daarna is hij in dienst ge treden bij de I. G. Farben, het groote chemische wereldconcern. Uiterlijk is de lange en slanke prins een krachtige, sterke jonge man. Iemand van groote begaafd heid, van prettige omgangsvorm, een stil en rustig, tot overpein zing geneigd karakter; een vlot sportsman, een goed ruiter, een trouw vriend en boven-alles een eenvoudige en degelijke persoon lijkheid, ziedaar hoe zijn vrien den hem kenschetsen. De prins heeft één broer, Aschwin, geboren in 1914. Zijn vader is hen in 1934 ontvallen. Zijn 53jarige moeder woont terug getrokken op het slot Woyono bij Bomst aan de Poolsclre grens in Duitschland. Prinses Juliana en prins Benno hebben elkaar herhaaldelijk ont moet. Ook tijdens het vacantie- verblijf van de Koningin en de Prinses in Zwitserland was prins Benno eenigen tijd in Haar om geving. Thans logeert de prins in Nederland bij een met hem bevriende familie. 2ij, die zich met ingang van i Qct. a.s. op ,,^ped m ïïlaas' a&onneteen, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummets qcatis DE VERLOOFDE KROONPRINSES Het is slechts bij 'n zeldzame ge legenheid, dat het Nederlandsche volk op een dan waarlijk overwel digende wijze kenbaar maakt, welke hechte gevoelens van genegenheid en trouw jegens Oranje in de harten der Nederlanders verankerd liggen* En ook thans, ter gelegenheid van de verloving onzer Kroonprinses, heeft het 't hart weer eens op de lippen gebracht. Spontaan en geestdriftig heeft men zich allerwegen geuit; de jubel houdt niet op te daveren over onze lage landen. Als men dat ziet, is het een vreugde en geruststelling te weten, dat we een groote en veilige reserve hebben, als het erop aankomt om krachten te verzamelen voor de bescherming van de maat schappelijke orde en de constituti- oneele verhoudingen, zooals die in den loop van tijden met ons volks bestaan zijn samengegroeid. ONZE DRIE VORSTEN VOOR DE RADIO. Een ontroerend monument was 't, toen Woensdagmiddag alle drie „onze" vorstelijke personen ook prins Benno is metéén daad en in één dag een der onzen geworden hun vreugde en blijdschap met het volk hebben willen deelen, de hunne uiten de. Blij en ontroerd hebben we ge luisterd naar de plechtige verzekering der Koningin, afgelegd in de aan wezigheid van het jonge paar, dat het enkel en alleen de groeiende genegenheid, uiteindelijk de zuivere menschelijke liefde is geweest, welke de Kroonprinses en prins Benno samenbracht. Deze is de beste waarborg voor hun toekomstig geluk en de blijven de vereering van de onderdanen. Het was aan den toon van het ko ninklijk woord te beluisteren, hoe blij en vreugdevol haarde verloving van haar dochter heeft gemaakt. Van puur geluk was ook 't woord van de koninklijke bruid vervuld. Maar het interessante vooral was de kennismaking van het volk met prins Benno. Pas hadden we uit de kranten zijn prettig en joviaal type leeren kennen en nu hoorden we ook zijn stem. En nog duidelijker werd het ons toen, welk 'n vlotte jongeman het hart van onze Kroonprinses heeft gewonnen. Rust en warmte lag er in zijn toespraak. Bewondering hadden we voor de manier, waarmede hij nu reeds ons en thans ook „zijn" NederJevndsch heeft leeren spreken. Fijn was de tact, welke hem de verzekering ingaf van altijd voor oogen te zullen houden, dat het Huis van Oranje de eerste en beste plaats in het hart onzer menschen inneemt. Deze prins Benno zal heel gauw „onze" prins Benno zijn. ZAANDAM KAN VLAGGEN. Overal treft men reeds de eerste voorbereidingen voor het dezen win ter en waarschijnlijk nog dit jaar te sluiten koninklijk huwelijk. Het doet ons goed te weten, dat zelfs Zaandam straks in staat zal zijn om te vlaggen. Men zal zich herinneren, dat 't Zaansche gemeente bestuur onlangs had besloten om op nationale feestdagen alléén van het gemeentehuis de driekleur uit te steken en niet van de andere open bare gebouwen, om redenen van noodzakelijke bezuiniging. De welke in Zaandam op de kosten van natio naal betoon schijnen te moeten be ginnen. Thans heeft 't hoofdbestuur van de Vereeniging „De Princevlag" aan B. en W. van Zaandam een schrijven gericht, waarin wordt medegedeeld, dat het hoofdbestuur, de houding van het gemeentebestuur van Zaan dam betreurend, met algemeene stemmen besloot voor volgende nationale gedenkdagen een onbeperkt aantal vrijwilligers aan te bieden, teneinde in Zaandam de vlaggen aan de gemeentegebouwen te komen uit steken. Bovendien verklaart de ver eeniging zich bereid, indien dat noodig mocht zijn, vlaggen in bruik leen af te staan. DE STATEN-GENERAAL. Het feit, dat de Eerste Kamer Dinsdag j.l. toevallig weer eens 'n bijeenkomst had na het zomerrecès, heeft haar voorzitter en den minister president dr. Oolijn aanleiding ge geven om officieel het feit der ver rassende verloving der Kroonprinses te herdenken. Overigens is deze bijeenkomst der Eerste Kamer van weinig beteekenis geweest, behoudens dan de inter pellatie van den heer De la Bella (s.d.a.p.) over de nieuwe steun regeling, het verloop van welke interpellatie ons bij het samenstellen van dit overzicht nog niet bekend is. Zaterdag komen beide Kamers in vereenigde zitting bijeen ten besluite van het parlementaire jaar en Dins dag daarop heeft de plechtige opening van de nieuwe en laatste zitting van het huidige parlement plaats. Dan viert Den Haag haar „Prinsjes dag," welke dezen keer, in het kader van de recente groote gebeurtenis in ons Vorstenhuis, wel een zeer bijzonder karakter zal dragen. HUURVERLAGING IN AMSTERDAM. Het meest nadeelige punt uit de nieuwe steunregeling is voor de werkloozen althans en in het bijzon der voor de werklooze gesteunden in de groote gemeenten de intrek king van den huurtoeslag. In verschillende gemeenten is men reeds bezig met pogingen tot aan passing aan de nieuwe verhoudingen. Amsterdam heeft een grootsche daad gesteld. Daar heeft men, na samensprekingen met de regeering besloten tot een vrij aanmerkelijke verlaging van huur van 21000 ge meente- en vereenigingswoningen. De kosten dezer verlaging worden voor 75 pet. gedragen door het rijk en voor 25 pet. door de gemeente. PLAN-DEMONSTRATIES. S.D.A.P. en N.V.V. hebben Zondag in verschillende plaatsen van ons land gedemonstreerd voor haar crisisprogramma, meer in het bij zonder voor het Plan van den Arbeid. Het aantal deelnemers was overal zeer groot, gezamenlijk wordt het geschat op 150.000—170.000. Deze demonstraties waren natuurlijk tevens inzet van den verkiezingsstrijd, welke ons na afloop van den a.s. winter wacht. 35e JAARBEURS. Dinsdag had de opening plaats van de 35e Nederlandsche Jaarbeurs, welke weer een goed en beter figuur tcont tegenover de voorgaande. Laatstelijk b.v. waren er 1079 deel nemers, thans 1146niettegenstaande de Italianen, die den vorigen keer nog met 70 deelnemers present waren, thans geheel ontbraken als gevolg van de nog steeds niet op gehelderde internationale verhouding. Nieuw was thans een belangrijke agrarische afdeeling. De secretaris-generaal heeft een rede gehouden, welke van een gema tigd optimisme blijk gaf. Het daghet in ons land. De spreker was nog steeds van oordeel, dat de productie Wanneer U iets koopt, dan onderzoekt U en over tuigt U zich van de goe de kwaliteit. Zoudt U bij een geneesmiddel minder zorgvuldig te werk gaan? Onderzoekt ook hier pre cies, door op het Bayer- kruis te letten, dat echt heid en goede hoedanig heid der Aspirin-tabletten garandeert. Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 cfs. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ets. niet te groot is ten onzent, maar de consumptie te gering. De waar schijnlijke economische opleving zal de consumptie doen stijgen, ver zekerde hij. VENRAY, 12 Sept. 1936. VOLKSONTWIKKELING. Evenals in het vorig Winterseizoen zal ook in het komende de vereeniging Volksontwikkeling hare avonden organiseeren. Om het nuttige en het aangename, dat ontwikkeling van zelf mede brengt, heeft de Vereeniging het voorrecht den H.E. Heer Deken Berden als Beschermheer en den Edelachtb. Heer Burgemeester van de Loo als Eere-Voorzitter te mogen noemen. Het Voorzitterschap, dat na het vertrek van Dr. Nuyens vacant was, zal verder worden bekleed door Dr. Veraart, terwijl de Weleerw. Heer Kapelaan Linssen Moderator is. In de bestuursvergadering heeft de nieuwe Voorzitter het nieuwe programma reeds uitgestippeld, een programma dat er alleszins zijn mag en waaruit de ijver en de liefde van den Voorzitter voor de Volksontwik keling duidelijk naar voren treedt. Een en ander van het programma mogen we wel publiceeren. Er komen namen op voor van zeer bekende sprekers, als Prof. Romme, Prof. Meekel, Paul Huf, Pater Jacobs, Felix Timmermans, Henri de Greeve, Prof. Besserman, Huib Luns, die zullen spreken over deN.S.B., Spanje, Vrijmetselarij, Spiritisme, terwijl ook nog het bekende Marionettentheater van Brugman een avond zal vullen. De Vereenigde Haagsche Spelers' staan natuurlijk ook op het ontwor pen programma, al was het alleen om het groote succes, dat zij in het afgeloopen seizoen behaalden. Met zulk een programma kan de Vereeniging met gerustheid het nieuwe seizoen ingaan en we twijfe len er dan ook niet aan, dat de z.g. vaste abonné's zeer gaarne hun abonnement zullen continueeren, waartoe hen in den loop der volgende week kaarten zullen worden aan geboden. SEPTEMBER K. J. M. V.-MAAND. De K. J. M. V. vraagt op aan dringen van het Hoogwaardig Epis copaat van Nederland, dat zoowel werkgevende als werknemende jonge middenstanders van 17 jaar en ouder zich zullen aansluiten in hun geëigende Jeugdstandsorganisatie, welke voor hen is de K. J. M. V. Namens bestuur en leden doen wij een beroep op allen die hiervoor in aanmerking komen. September is de K. J. M. V.-maand. Volgt de groote propaganda en komt allen op onze propaganda-avond, die wij nog nader bekend zullen maken. Luister allen Zondagmiddag om 1 uur naar de groote K. J. M. V. radio-uitzending door de K. R. O. Deze maand vragen wij een bij zondere aandacht voor alle toekom stige K. J. M. V.ers. Het is noodig zoowel geestelijk als materieel dat we ons organiseeren. Aan alle kanten zien wg onze geestelijke en materieele steunpunten wankelen. Wat wij daarom thans noodig hebben om de toekomst met ver trouwen te durven ingaan, is MO- REELE KRACHT. Initiatief, werklust, opgewektheid en de wil om onze medemenschen te dienen dat zijn onze richtsnoe ren voor de K. J. M. V. Maand. Moge het vuur en het enthousias me onzer K. J. M. V. ers deze Maand tot resultaat hebben, om te komen tot vorming van een sterken welva renden principiëele Middenstand SCHIETW EDSTRIJDEN LIMB. JAGERS. Dinsdag had dan te Venlo de jaar lijksche schietwedstrijden plaats van de Limb. Jagers. Uit onze gemeente werden door de navolgende schutters prijzen be haald le prig's B. Buysen, Leunen in groep B Koningschutters met 44 punten. In groep B scherpschutters14e prijs van Kuijk, Castenray; 15e prigs Kuypers, Castenray; 16e prijs Ram- baghs, Castenray, allen met 43 punten In groep B le klasse3e prgs Wilms, Leunen, 47 punten; 7e prijs Coenen, Leunen 45 punten. Personeele wedstrijden 2e groep 5e prijs M. J. H. Emonts, Castenray met 49 punten 4e groep 2e prijs M. Janssen, Venray met 49 punten 4e prijs L. Vollenberg, Venray met 48 punten5e groep 4e prgs B. Buysen, Leunen met 49 punten; 8e groep 5e prijs J. Willems, Leunen met 48 punten. In de avondvergadering, waarin de prijsuitdeeling plaats had, was o.m. ook aanwezig Mgr. P. Wijnhoven uit New Oileans, Geheim Kamerheer en Venrayer van geboorte, sprak Dr. Poels het openingswoord. Spr. is er fier op, dat de Vrgwillige Landstorm thans in Venlo vergadert omdat in Noord-Limburg de wieg van den Vrijwilligen Landstorm stond. De oprichting dateeit van 1918, toen de toestand hoogst ernstig was. Ik meen dat de Limburgers toen het eerst op hun post waren: na den oproep waren zij reeds den volgenden dag in Rotterdam en Den Haag. Weet ge, waar de spreukAls 't moetvandaan komt, vraagt spr. Dat komt van een man, een kerel uit Venray, die, toen hij vernam, dat het vaderland in gevaar was, zich spontaan ter beschikking stelde met den uitroep Als 't moetOp het prentje, waarin deze spreuk voor komt, staat de kerk van Venray en ook de molen bij Venray (applaus). Verder wijst spr. op bet gevaar, dat ons niet alleen vanuit Spanje, maar ook uit andere landen bedreigt, waar de meest primaire rechten met voeten worden getreden. De nieuwe commandant is er ons borg voor, dat, wat er ook gebeure, de Landstorm pal staat (daverend applaus). De volle zaal zong daarna uit volle borst het „Wilhelmus", hetwelk be sloten werd met een luideleve dokter Poels. L. K. P.D.V. „DE ZWALUW". Uitslag wedvlucht met jonge duiven vanuit Noyon, afstand 302 K.m. De prijzen werden behaald als volgt le J. Kusters, 2e en 22e W, Thijs- sen, 3e Gebrs. v. d. Heyden, 4e L. Maassen, 5e, 14e, 25e en 31e St. Ser- vaas, 6e J. Jansen, 7e, 13e en 21e Gebrs. Rutten, 8e Gebrs. Jansen, 9e, 11e, 15e en 27e G. Vissers, 10e, 12e, 26e en 28e P. Manders, 16e en 20e Jac. Verstegen, 17e G. Jansen, 18e J. Eibers, 19e M. Franken, 23e en 29e E. Vermeulen, 24e P. Kersten, 30e M. Theeuwen, overduif G. vanDrjck. Gelost te 8.10 uur met Z.W.-wind. Aankomst eerste duif 11-48-55 uur, laatste duif 12-17-22 uur, Uitslag wedvlucht late jongen vanuit Jupille, afstand 100 K.m. le, 8e en 9e G. Vissers, 2e en 22e Jac. Verstegen, 3e E. Vermeulen, 4e en overduif M. Poels, 5e en 10e J. Aarts, 6e en 12e Gebrs. v.d. Heyden, 7e, 13e en 21e Gebrs. Jansen, 11e, 16e en 23e St. Servaas, 14e. 15e en 20e Gebrs. Rutten, 17e Gebrs. Siebers, 18e L. Maassen, 19e J. Vollebergh Aankomst eerste duif 1-26-55 uur, laatste duif 2-7-14 uur. Uitslag wedvlucht oude duiven vanuit Jupille, afstand 100 K.m. le, 5e en 6e M. Franken, 2e en 4e Gebrs. v.d. Heyden, 3e en 7e J. Aarts, 8e Gebrs. Rutten, 9e, 10e en 21e G. van Dijck, lie E. Vermeulen, 12e Gebrs. Siebers, 13e Jac. Verstegen, 14e, 15e en 16e H. Derxs, 17e M. vd. Ven, 18e J. Eibers, 19e M. Beterams, 20e Gebrs. Theeuwen, Aankomst eerste duif 1-25-22 uur, laatste duif 1-40-14 uur. LUXOR THEATER. Deze week weet Luxor met een prachtige Ufa-film aller aandacht te trekken die dan ook wel verdiend is. „Liebeslied" is een grootsche muzikale film van overweldigende schoonheid en vroolgke satyre. Het is een genot, Alessandro Ziliani te hooren zingen, Paul Hörbiger in zijn best geslaagde creatie te aanschou wen, de komische verwikkelingen en vroolgke situatie van Rudolf Platte en Fita Benkhoff mee te

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1