De Crisisdiensten. Prijsvraag Buitenland. Provinciaal Nieuws Pinkster- en najaarsvacanties. Voor iedere lagere school bedraagt het totaal aantal vrije dagen 63 tot 66, ongerekend de vrije Woensdag- en Zaterdagmiddagen, terwijl het voor de u.l.o.-scholen 75 tot 80 zal zijn. Waar vindt men dit in de maat schappij buiten het onderwijs Ik wil op het aantal vrije dragen niets afdiDgen, maar ik meen wel te mogen zeggen, dat er buiten de vacanties en de vrije dagen geen verlof moet worden gevraagd en ge geven, dan wanneer het absoluut noodig is. Er wordt toch al veel verzuimd wegens ziekte, studieverlof en het vervullen van dienstplicht, hierover onder meer. In deze inspectie komen gelukkig geen misbruiken meer voor. Vroeger was het gewoonte; dat de onderwijzers verlof kregen, als in hun geboortedorp kermis was. Bij begra fenissen van verre bloedverwanten, van kennissen, van leden van ver- eenigingen, waar men brj aangesloten was, werd steeds voor een halven of heelen dag verlof gevraagd en als vanzelfsprekend gegevenook bij docpplechtigheden, niet alleen in zinnen van verwantenmaar ook van vrienden. Voor het bijwonen van vergaderingen van de afdeelingen van den R. K. O. B., voor het bijwonen van jaarvergaderingen van andere vereenigingen en voor nog tal van andere gelegenheden werd verlof ge vraagd en verkregen. Als een hoofd of onderwijzer dirigent was van het kerkelijk zangkoor of organist, kreeg hij verlof voor een gedeelte van den schooltijd, bij bijna elke godsdienstige plechtigheid, waar gezongen of ge speeld moest worden. Was hij dirigent van een harmonie of fanfare, dan liep hij mee bij elke begrafenis, waar het muziekgezel schap treurmuziek moest spelen. Nam de zang ver eeniging of het muziekgezelschap elders deel aan een wedstrijd, dan verkregen de onderwijzers-leden een halven of heelen dag verlof om mee te kunnen gaan. Soms werd het verleende ver lof op den vrijen Woensdagmiddag ingehaald, echter niet overal, dat bracht ook ongerief mee in vele ge zinnen en bevorderde het school verzuim. Volgde een Zaterdag op een feestdag, dan was deze op vele scholen vooral meisjesscholen ook vrij. Die tijden zijn gelukkig voorbij. Er wordt alleen nog maar verlof gegeven voor het bijwonen van feesten van ouders, broers of zusters, ik denk hier aan gouden of zilveren bruiloft, aan een huwelijks feest en dan niet langer dan strikt noodig is. Voor het bijwonen van ambtsjubilea van collega's wordt geen verlof meer toegestaan, voor het bijwonen van priesterfeesten, als het feesten van allernaaste verwanten betreft. Voor het deelnemen aan begrafe nissen wordt alleen verlof gegeven, wanneer het allernaaste bloedver wanten betreft, of de begrafenissen van zoodanige personen, waarbij wegblijven onmogelijk is. Vroeger traden onderwijzers ook nogal eens vaak buiten de vacanties in 't huwelijk, ze vroegen dan liefst een week extra verlof en zelden werd dit geweigerd. Thans heb ik de besturen er toe kunnen overhalen zoo min mogelijk verlof te gevenals er nog onder wijzers zijn, die buiten de vacanties willen trouwen, krijgen zij niet meer dan den dag van het huwelijk en den dag er na. Het Koninklijk be sluit van 6 Mei 1933 heeft ook een gunstigen invloed op de vermindering van het vragen en verleenen van verlof uitgeoefend." WAT DE REKENKAMER ONTDEKTE. In het verslag der Algemeene Rekenkamer over het jaar 1935 worden o.m. een aantal typische staaltjes vermeld betreffende al te groote royaliteit bij de crisisdiensten. We laten er hier een paar volgen: De zeer talrijke vergoedingen voor gebruik van een eigen rijwiel, die aan crisis-personeel werden toegekend, achtte de Kamer vaak noodeloos hoog. In den tegenwoor- digen tijd kan een vergoeding daarvoor van f 200 a f 300 per jaar zelfs bij veelvuldig gebruik van het rijwiel niet gerechtvaar digd zijn. Bezwaren daartegen, welke de Kamer bij den Minister van Economische Zaken aanhangig maakte en tevens ter kennis van den Minister van Financiën bracht, gaven dezen laatste aanleiding, eveneens bij zijn ambtgenoot op vermindering aan te dringen. Dientengevolge is het maximum der vergoeding voor controleurs van de Züivelcentrale, dat reeds was teruggebracht tot f 150 per jaar, nader verminderd tot f 50 per jaar. Ook voor de overige crisis-ambtenaren geldt thans dit laatste of een nog lager maximum. De verkregen bezuiniging schat de Kamer op een totaal van tenminste f 15.000 per jaar. Aan de gewoonte, die brj ver schillende crisis-organisaties be stond, van verstrekking van koffie, thee en sigaren, zoowel aan be stuursleden als aan ambtelijk personeel, is een einde gekomen. Dat hierdoor vrij groote bedragen worden bespaard, blgke uit een tweetal voorbeelden één provin ciale organisatie gaf voor dit doel in één maand f 325 uit. Bij één der „centrales" kostte het schenken van koffie en thee voor het personeel, met inbegrip van loon voor het keukenmeisje, uitgaven voor gas, servies, enz., f 1600 f 1800 per jaar. Een gewestelijke varkensorgani satie keerde uit de opbrengst van oormerken en vergunningen tot huisslachting sommen tot een ge zamenlijk bedrag van f 10.000 uit aan drie vereenigingen van land bouwers „uit hoofde van de mede werking, verleend by de uitvoering van crisis-maatregelen" en boven dien f 5000 aan een boeren- en tuindersbond „ter vorming van een fonds voor bevordering van den varkenshandel". De Kamer bracht onder de aan dacht van den Minister van Eco nomische Zaken, dat ingevolge artikel 14 der Crisis-Varkenswet de heffing voor oormerken ge schiedde uitsluitend ter bestrijding van de kosten der gewestelijke varkensorganisatie zelf. Uit het antwoord van den Minister bleek, dat deze met de Kamer van oordeel was, dat de organisatie op onwettige wijze over de bovengenoemde sommen uit het batig saldo van haar beheer had beschikt. Ook een zevental andere gewestelijke varkensorga nisaties hadden zich aan dergelijke handelingen schuldig gemaakt. Eén harer had f 18.260.51 afge zonderd „voor de oprichting van een stichting ter bevordering van de varkenshouderij en varkens fokkerij". Te dien aanzien schreef de Minister in 1935 aan de Kamer, dat reeds zijn ambtsvoorganger in 1934 aan den Regeeringscom- missaris voor den steun aan de varkenshouderij opdracht had ge geven, de bedoelde centrale te bewegen, die fondsvorming onge daan te maken, bij gebreke waar van 't betreffende bestuursbesluit zou worden vernietigd. Tot dit laatste was het inderdaad gekomen, het besluit was door 's Ministers ambtsvoorganger vernietigd en vervangen door een ander, luidende: „Het bedrag van f 18.260.51 wordt overgemaakt aan het Landbouw crisisfonds." De centrale had echter geweigerd, dit besluit uit te voeren. De Minister, die zich geheel bij het oordeel van zijn ambtsvoor ganger aansloot, wenschte het geschil met deze centrale ten einde te brengen, alvorens de analoge gevallen by de andere gewestelijke organisaties te vervolgen. Het was namelijk onzeker, of dwangmaatregelen konden slagen. De gewestelijke centrale, wier besluit vernietigd was, stelde zich op 't standpunt, dat zulks ten onrechte was geschied in verband met hare rechtspositie ten tijde van het besluit tot afzondering der gelden (toen zij nog geen crisis-organisatie was in den zin van het Crisis-Organisatiebesluit) en in verband met hare toenmalige statuten. Daar stond echter tegen over, dat volgens de wet de gelden, welke de organisaties in beheer hadden, niet anders mochten wor den aangewend dan tot dekking harer eigen kosten. Doch hoe te verkrijgen, dat het gebeurde ongedaan werd gemaakt Degenen, die schenkingen ontvan gen hadden, konden op geenerlei wijze tot terugbetaling worden verplicht. Dagvaarding van het bestuur der centrale c.q. kon leiden tot veroordeeling van de vereeni gingen om te betalen, doch deze bezat de gelden niet meer. Tegen dagvaarding van de bestuursleden privé zou het verweer gevoerd worden, dat hunne handelingen door de vereeniging waren ge- sanctionneerd. De Kamer was na de uiteenzet ting van den Minister voor zich zelf overtuigd, dat de onrecht matig gebruikte gelden voor het Rijk verloren waren en dat het optreden in rechten tegen de organisaties of tegen de leden daarvan slechts zou leiden tot hooge uitgaven zonder nut. Niette min waren de sommen bij de aan gelegenheid betrokken, zoo hoog, dat eenige zekerheid diende te worden verkregen, of er geen middelen waren om het ministerieel vernietigingsbesluit practisch effect te doen sorteeren. De Kamer ver zocht daarom den Minister, alsnog het advies van den Landsadvocaat in te winnen. De al te ruime vergoedingen voor reis- en verblijfkosten, enz. aan de talrgke controleurs van één der centrale organisaties uit betaald, leidde tot een overleg met het secretariaat dezer instelling, waarvan het_ gevolg de uitvaar diging was van nieuwe voorschrif ten die eene besparing van ten minste f 20.000 per jaar beteekenden voor de centrale zelfdaarboven kan nog op een belangrijk bedrag worden gerekend voor bezuiniging op gelijksoortige uitgaven bg de controlestations, die onder haar ressorteeren. Ten aanzien van het gebruik van automobielen en motorrijwielen werden o.m. de volgende voorschrif ten gegeven I. Behoudens speciale opdracht is het niet geoorloofd voor reizen welke zonder bezwaar voor den dienst per trein kunnen gemaakt, worden, de vergoeding voor auto of motorrijwiel te declareeren. II. Groote afstanden dienen, met het oog op de kosten, in elk geval per trein afgelegd te worden. Zoo noodig kan dan voor het afleggen van controlebezoeken e.d. in de omgeving van uit het dichtst bijzijnde spoorwegstation gebruik gemaakt worden van 'n ander, eventueel te huren vervoermiddel (auto, rgwiel e.a.). IH. Conform 't Reisbesluit ge schiedt de berekening van het aantal K.M. naar den afstand volgens den kortsten voor 't ver voermiddel bruikbaren weg. Indien het aantal gedeclareerde K. M. grooter is, behoort deze afwijking op de declaratie te worden toe gelicht. De Kamer achtte het wenschelijk dat deze bepalingen voor alle crisis-organisatie zouden worden ingevoerd en verzocht den Minister van Economische Zaken hiertoe maatregelen te willen nemen. De Minister heeft aan dit verzoek voldaan. Men ziet uit een en ander wel duidelijk, dat toezicht op de crisis instellingen heel hard noodig is. Er is daarbij heel wat geld onnoodig uitgegeven en het toezicht kan blik baar niet streng genoeg zijn. HAAGSCH CRISIS-COMITÉ. Door het Haagsch Crisis Comité is ten behoeve van de groote winter- inzameling 1936 ondervolgende prijs vraag uitgeschreven Het geheel is een dringend verzoek in dezen tijd aan alle Nederlandsche burgers en bestaat uit 26 letters. 3-8-5 is een telwoord 1-6-24-25 is een hemellichaam 7-17-26 is een kleedingstuk 5-8-4-15 is een lichaamsdeel 2-21-10 is een dier 9-19-25-11-12 is een verkorte jongensnaam 8-22-23-3-5 is een ander woord voor vlak, gelijk; 18-13-20-21-24-5 is een zuidvrucht 16-11-14-20 is een ander woord voor sluw middel. VOORWAARDE VOOR DEELNAME. Zij, die aan deze prijsvraag wen- schen deel te nemen, zenden de op lossing op een gewone briefkaart (buiten Den Haag 5 cent) met EXTRA BIJPLAKKING VAN 20 CENT AAN POSTZEGELS, vóór 3 October a.s. aan het Secre tariaat Haagsch Crisis Comité, Drie Hoekjes 3, 's-Gravenhage. Eén persoon kan meerdere oplos singen inzenden. PRIJZEN. Voor de goede oplossingen zullen vele prijzen ten overstaan van Notaris Mr. S. K. D. M. van Lier verloot worden. Er is een hoofdprijs en verder tal van mooie prijzen zooals schilderijen van bekende Hollandsche meesters, kunstvoorwerpen, fotostellen, enz. Aan de deelnemers die een prijs hebben gewonnen zal vóór 5 Nov. 1936 schriftelijk mededeeling worden gedaan. Groote wapenschouw van „Credo Pugno." Zondag werd te Roermond de zeer druk bezochte wapenschouw gehou den van „Credo Pugno" den Diocesa- nen bond van R.K. Propagandaclubs in Limburg. Uit heel het Diocees waren de leden naar de vergaderplaats gekomen. De bondsdag werd een betooging van aanhankelijkheid aan den bis schop, aan mgr. Poels, aan de gees telijkheid en de leekenleiders. In het Kruiswegpark aan de Kapel in 't Zand opende pater Jacobs de bondsvergadering met een gebed voor de werkloozen en voor de vervolgde geloofsgenooten. Evenals op de ge wone vergaderingen werd er ook gebeden voor de overleden en zieke kameraden. In zijn openingswoord wees pater Jacobs erop dat een organisatie als Credo-Pugno 't noodig heeft eens in het jaar massaal samen te komen. Maar deze bondsdag heeft nog een bijzonder doel, Spreker wil trachten te zeggen wat er brandt in de harten van al deze Credo-Pugno-mannen. Er zijn in de afgeloopen dagen in Limburg beleedigingen geuit die ieder C. P.-man erger gevoeld heeft, dan wanneer hij zelf in 't gezicht geslagen was. De vuisten van al deze kerels jeuken eigenlgk om op krachtige manier de grove beleedigingen te wreken, die den geliefden bisschop zijn aangedaan. TOESPRAAK MGR. LEMMENS. Pater Jacobs gaf dan het woord aan mgr. Lemmens. Toen de bisschop op het spreekgestoelte verscheen, kreeg hg een spontane en geweldig geestdriftige ovatie in ontvangst te nemen, die hem zichthaar ontroerde. Mgr. sprak in 't kort aldus „Mijn dierbare broeders. Pater Jacobs heeft alles gezegd wat er brandde op uw hart en mij geroepen om hier een woord tot u te spreken. Och, 't hoefde niet, want ik heb alles gezegd en geschreven wat ik te zeggen had aan mijn trouw volk, en vooral aan u, mijn trouwste mannen. Ik dank u, dat ge allen gekomen naar uw dag van manifestatie. Ik heb 't gezien, ge hebt uw trouw uitgedragen over heel Limburg. Ik ken uw trouw en weet van uw ge hoorzaamheid, en ik reken erop dat ge Zaterdag de straten leeg laat, opdat niemand kunne zeggen, dat de bisschop geweld preekt. Maar voor Zondag roep ik u allen op. Den bisschop mogen ze beleedigen, maar dat iemand raakt aan ons heilig geloof hier in Limburg, dat zullen we niet dulden. En dan daarna, vrienden, doorgaan met strijden, gij die de stoottroepen zijt. Katholiek zijn en blijven, vurig, trouw en moedig, ondanks alle ellende met de zwaarste offers, gij, mijn mannen die zoo goed weet in dezen tijd wat offeren is. Maakt uw offer- wil sterk aan 't Goddelijk Offer in de dagelgksche H. Mis en Communie; zoek uw kracht in het gebed en zoek den steun van moeder Maria." Pater Jacobs dankte Z. H. Exc. voor zijn woorden en verzekerde dat er onder al zijn zonen geen zijn, die een trouwer hart bezitten dan de Credo-Pugno-mannen. DR. POELS SPREEKT. Dan was het woord aan dr. Poels. We kunnen, zoo ving mgr. aan, ons Credo uitjubelen, we kunnen 't bidden, maar we kunnen 'tookstrij den. En dat is dan een strijd voor de kerstening van het openbare leven, zooals ook Schaepman zijn leuze bedoelde, die gij tot de uwe gemaakt hebt. Als het geloof op kerkelgk terrein wel bewaard wordt, maar op 't wereldlijk terrein niet wordt toe gepast, dan zou de toestand onhoud baar worden. Wij verwijten veelaan de sociaal-democratie, maar ook onder ons zijn er niet weinigen, die hun geweten wel eens mogen onder zoeken. Ock bij ons zgn er, die de schuld dragen, dat men gaat zeggen met die voorstanders der democratie niet te praten, laat 't volk volk zgn en geef ons een dictator. Dat is een groot gevaar voor 't behoud der rechtmatige democratie en tevens een groot gevaar voor de Katholieke Kerk, dat n.l. 't katholicisme tusschen twee molensteenen in raakt, 't bolsje wisme en 't nationaal-socialisme. Wee ons, katholieken, als we den schijn zouden krijgen, dat we om 't communisme te bestrijden ons heil zoeken in de armen van de strijders voor den totalen staat. Er zit niets anders op, we moéten strijden, voor Christus en Zijn Kerk. De Paus spreekt niet zonder reden altijd over het leekenapostolaat. Wanneer we de Katholieke orga nisaties op wereldlijk terrein en de Katholieke pers laten opdoeken, dan staat de Kerk machteloos als een mensch zonder armen. De Credo-Pugno-mannen moeten werken als de zuurdeesem in 't brood van de grootere standorgani saties en die moeten dat uitdragen in de gemeenschap. Jos. Maenen, voorzitter van het R.K. Werkliedenverbond, die toen 't woord verkreeg, wekte op 't hier gezegde uit te dragen aan allen die 't niet hoorden, opdat Zondag over eenkomstig den wensch van den bisschop massaal deelgenomen zou worden aan de H. Communie en de kerkelijke oefeningen, maar ook aan de manifestaties buiten de kerk. Spreker wees er op, dat deCredo- Pugno-man niet los van de massa mag staan, maar dat Credo-Pugno als kern in de massa moet werken. Pater W. de Leeuw O.F.M. hield dan de feestrede, waarin hij op hooggestemde wijze de taal van den Credo-Pugno-man schilderde. Aan het einde sprak hij tot mgr. Lem mens „Beste bisschop, vader in den waren zin van het woord, van uw geestelijke kinderen, apostelbisschop, wij, wij danken God, dat juist gij onze bisschop zijt." Hierop volgde weer een enorme ovatie. Nadat de heer P. Vriens, secretaris der Credo-Pugno-beweging in het Bossche diocees nog een kameraad schappelijk woord had gesproken, werd deze schitterend geslaagde bondsdag gesloten met een plechtig Lof in de open lucht. VREDE MET DE KATHOLIEKE KERK IN DUITSCHLAND. Zondag is in alle katholieke kerken in Duitschland een brief voorgelezen opgesteld op de bisschoppen-confe rentie van Fulda, waarin op krach tige wgze voor de rechten der kerk wordt opgekomen en verlangd wordt, dat de beloften der rgksregeering neergelegd in het gesloten Concor daat met het Vaticaan, worden na gekomen. Daarnaast wordt den Nazzi's de samenwerking met de katholieken aangeboden tegen het communis tische gevaar. Deze brief heet in de socialistische kringen een goeden indruk te heb ben gemaakt. De houding der re geering jegens de katholieke kerk zou plots geheel gewijzigd zijn. De regeering zou reeds hebben besloten, een aantal schandaal-pro cessen niet te doen plaats hebben; ook zouden deviezen-processen wor den gestaakt. Zelfs gelooft men, dat deze maat regelen gepaard zullen gaan met een amnestie, welke zich zal uitstrekken tot de boeten en confiscaties, welke worden opgelegd aan religieuze or den, betrokken bij de deviezen-pro cessen. Ook redenen van buitenlandsch- politieken aard zouden oorzaak zijn van deze gewijzigde houding van het nationaal-socialisme ten aanzien van het katholicisme. Naar men verzekert heeft Musso lini de aandacht van den Führer gevestigd op de nadeelige gevolgen van 't officieele anti-katholicisme en Hitier zou reeds verzekeringen op dit punt hebben gegeven voor het afsluiten van het Duitsch-Oosten- rijksche accoord van 11 Juli. DE STRIJD IN SPANJE. Hoewel de uiterst bloedige ge vechten in Spanje voortduren en slechts zoo nu en dan worden on derbroken, omdat de munitie dreigt op te geraken en derhalve nieuwe aanvoeren benoodigd zijn, blijven de wijzigingen in de positie der partgen slechts weinig markant. Dat geldt speciaal voor het Noor delijke front, waarbij het om een nog slechts zeer smalle kuststrook gaat, welke nog in het bezit der regeeringstroepen is. In deze kuststrook zijn gelegen de steden Irum, San Sebastian en Bil bao. Het omringende gebied is thans wel door de nationalisten als gevolg van hun een week geleden ingezet offensief veroverd, maar de forten van San Sebastian en de genoemde steden zelve, worden zoo hardnekkig verdedigd, dat de nationalisten van een stormloop hebben moeten afzien en zich voorloopig hebben inge graven. VENRAY, 5 Sept. 1936. HOOGE ONDERSCHEIDING. Bij gelegenheid van den 56sten verjaardag van H. M. de Koningin is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau onze dorpsgenoot Mgr. J. H. Goumans, Apostolisch Prefect van Bandoeng. KONINGINNEFEESTEN TE VENRAY. Begunstigd door mooi werden in Venray Maandag oudergewoonte getrouw de feesten gevierd ter ge legenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin. Van alle openbare en meerdere particuliere huizen hingen de vlag gen uit, terwijl allen met een Oranje embleem getooid waren en vooral de kinderen met hun fel Oranje-pakjes, kleedjes, sjerpen en mutsen een aparte sfeer schiepen, voor dezen dag bijzonder geëigend. Een mooien stoet met versierde rijwielen, auto-peds en ijsco's en dergelijke stelde zich op op het Henseniusplein, die een wandeling door het Dorp maakte en zich begaf naar het Sportterrein, waar de Kleinen zich konden wijden aan diverse vermakelijkheden en wed strijden, waarmede een flinke Jury volop werk had en zich met toe wijding van haar taak kweet, wat nu niet altijd zoo gemakkelijk was. Zou het niet mogelijk zijn dezen optocht met wat muziek of trommelen op te vroolijken, teneinde zoo de betoonde intresse der grooteren nog meer aan te wakkeren en het voor de Kleineren nog leuker te doen zijn, die zich met zooveel vuur voorbe reiden en trainen voor hun dag. Des avonds was het op de Groote Markt echt feestelijk. Aan het Stad huis en „Onder den Boog" was een lichtende W aangebracht. Bovendien was aan het Stadhuis een keurige illuminatie gemaakt, terwijl de Markt en de Muziekkiosk met tal van lampions gesierd was. Venray's Harmonie en de Turn- vëreeniging „St. Christoffel" spanden hun beste krachten in om de talrijke aanwezigen te doen genieten. Het hoogtepunt van den avond werd be reikt met de geliefde Taptoe en Fakkeloptocht, waaraan zeer velen deelnamen, die van leut deden blijken. Het was dus echt feest in Venray, een feest dat in alle deelen geslaagd mag genoemd worden en waarop het Oranje-Comité met genoegen zal terugzien onder dank aan gezel schappen, die op eenige wijze tot dit welslagen hebben bijgedragen. De uitslag der verschillende wed strijden is als volgt BLOEMENCORSO. 1, Th. Wintels; 2. T. Schreurs, 3. Geurts 4. Louis en Th. Pouwels 5. Arie v. d. Munckhof6. J. Wijnhoven. FIETSEN 1. Th. Claessens2. M. Poels 3. T. Schellen4. M. Steerneman. EIERLOOPEN (meisjes) Groep I. 1. T. Maassen; 2. A. Wijn hoven. Groep n. 1. Cor Jacobs2. Mia v. d. Borst. HARDLOOPEN (meisjes) Groep I. 1. Mia de Riet2. D. Smits. Groep H. 1. Beterams2. v. d. Borst. HARDLOOPEN (jongens) Groep I. 1. Camps2. Vermeulen. Groep II. 1. P. Hendriks2. Schellen. Groep IH. 1. Fila; 2. van Rooy. Groep IV. 1. v. d. Weeg2. Poels. Groep V. 1. Wintels; 2. J. Goumans. BALKRUIEN Groep I. 1. Truce Cremers2. Truce v. Os. Groep II. 1. Corry Dommeck; 2. Drika Berbers Groep III. 1. Fien van Kessel2. Verheugen. Groep IV. I. Nelly Janssen2. Truce Coenen. ZAKLOOPEN (jongens) Groep I. 1. Stoks2 Wetterhahn. II. 1 R. Oudenhoven2. J. Goumans. III. 1 Stoks2. M. Poels. IV. 1 en 2 H. en W. Oudenhoven. V. 1 W. de Lepper; 2. Volleberg. VI. 1 Remmen2 W. van Os. ZAKLOOPEN (meisjes) Groep I. 1 Mia v.d. Borst; 2. A. Tonen. H. IC. Dommeck; 2 Tr. Coenen. HI. I A. Oudenhoven; 2 Goumans. IV. 1 Pubben; 2 Anny Arts. V. 1 M. van Os2 F. Douven. VI. 1G. Pelzer 2 Mia Oudenhoven VII. 1 Mia de Riet2 M. Swinkels VIII1 F. Poels 2 Mia Lucassen. IX. 1 Corry Wintels2 D. Poels. VLIEGERS Hoogst staande P. Hendriks. Verst staande Bexkens. Mooist stilstaand W. Oudenhoven, W. Fera, H. Keyzers, Thijssen. Kleinste vliegerBart Snijders. ESTAFETTE V. Pijls, B. Pouwels, N. Dupont. KRAAMVERZORGSTER. Mej. A. Janssens te Baarlo is met ingang van 1 Sept. benoemd tot kraamverzorgster van het Groene Kruis te Venray. Tot op heden was zij als gediplo meerd kraamverzorgster werkzaam bg het Groene Kruis te Heijthuizen. LUXOR THEATER. De film „De laatste Vier van Santa Cruz" die deze week in „Luxor" draait, geeft ons een frisch kijkje in de wereld der gewetenlooze groot kapitalisten en groot-speculanten.... Behalve de hierboven genoemden geeft ook Erich Ponto als de schat rijke zwendelaar goed spel te zien. De hernieuwde kennismaking met Frangoise Rosay was bijzonder aan genaam... Zoo behoort ook „Die letzten Vier von Santa Cruz" (De laatste vier van Santa Cruz) van den nog weinig bekenden regisseur Werner Klinler... tot het genre goede en degelijke films, die voor de toekomst iets te zeggen hebben... Kalm en rustig zet hij de com positie uiteeD, opmerkelijk even wichtig werkt hij het probleem uit en even ingehouden en strak volgt de ontknooping... en hoewel het ver haal op zichzelf spanning, emotie en sensatie in zich draagt is er nergens een punt aan te wijzen waar dit alles tot rommeligheid aanleiding geeft. Forsch en beheerscht is deze film. Klingler's film is zoo filmiek ge oriënteerd als een film maar zijn kanhiervan getuigen de prachtige regie- en montagevondsten. Dan kan men rustig de Ufa een pluim op den hoed steken, dezen regisseur zulk een prachtigen kans gegeven te hebben. De film is technisch goed en men mag er den scenarioschrijver en den regisseur dank voor weten, dat zij het sexappeal-motief niet tot zijn uiterste diepte hebben uitgedolven- Deze beperking is de film echter ten goede gekomen. „De laatste vier van Santa Cruz" is een avonturenfilm van een bgzonder gehalte. De fotografie is zeer fraai in deze film, die door knappe acteurs wordt gespeeld... „De laatste Vier van Santa Cruz" is stellig een dei- beste Ufafilms van den laatsten tijd. Met deze film biedt de Luxor iets grootsch, dat zeer veel bezoekers zal trekken die alles zullen mede beleven deze brok werkelijkheid. DE GROOTE LAND- EN TUINBOUWTENTOONSTELLING. De eerste Land- en Tuinbouwten toonstelling die in Limburg gehouden wordt is die van de Kring Gennep te Bergen. Met jonge kracht en geestdrift is 't zware werk _dat hieraan voorafgaat door onze Jonge Boeren aangepakt, vast besloten als zij waren alle moeilijkheden te over winnen. Het doel van deze woorden is de boeren en boerinnen van „over de Maas" uit te noodigen tot een be zoek aan Bergen op 13, 14 en 15 Sept. a.s. Komt eens zien, wat hier door de Jonge Boeren van Noord- Limburg, ten koste van vele offers en maandenlange voorbereiding is tot stand gebracht. Vooreerst het resultaat van de vele proeven, die onze Jongeren verzorgdendan de mooie afdeelingsstanden, waarvan ik er enkele noem, b.v. „Verbouw zelf eiwit" en „Modern weidebedrijf'. Niet alles is 't werk van JoDge Boeren, ook de Boerinnenbonden van Mook en Wellerlooi, die, hoewel nog pas enkele jaren opgericht, zich reeds in groote bloei mogen verheugen, hebben hun best gedaan voor deze tentoonstelling. Zij demonstreeren 'n „Woonkeuken", „Woonkamer", „Zie- kenvoeding", „Bedrijfskleeding", enz. Het programma van onze groote Land- en Tuinbouwtentoonstelling, welke hier gehouden zal worden op 13, 14 en 15 Sept. a.s,, vermeldt o.m. dat officieele opening op Zaterdag 12 September om 5 uur door den Edelachtb. Heer Burgemeester dezer gemeente zal plaats hebben. Verder dat de tentoonstelling ge opend is als volgt a. Op Zondag 13 Sept. van 11 tot 9 uur, terwijl op dien dag van 6 tot 8 uur concert op het terrein door de fanfare „Les Montagnards" ge geven wordt.. b. Op Maandag 14 Sept. van 10 tot 9 uur Jonge Boerendag, terwijl dan om 1 uur een jongveekeuring door onze fokvereeniging „De Toe komst" zal gehouden wordenom 4Y2 uur zal door Dr. Droesen een lezing worden gehouden over „De Positie van onzen Landbouw." Hierna melkdemonstratie. c. Op Dinsdag 15 Sept. van 10 tot 9 uur, Boerinnendag, als voortzetting van den Jongen Boerendagom 10 uur voormiddag de Ploegwedstrijd, om 21/2 uur lezing door den Zeereerw. Heer Bemelmans over „Oud en Nieuw" waarna uitslag van den wedstrijd „De kundige Boerin" zal bekend ge maakt worden. U ziet, 'n aantrekkelijk en leer zaam programma. Komt eens zien. De Jonge Boeren van Bergen ver wachten U. VIADUCTBOUW IN DEN WEG VENLO—ROERMOND NABIJ ROERMOND. De K.N.A.C. meldt: Eerstdaags zal worden aanbesteed het maken van opritten en toe- leidingswegen voor een viaduct, dat aan den Noordelijken uitgang van Roermond in den weg naar Venlo over den Spoorweg gebouwd zal worden. Op den noordelijken oprit sluit ook de weg naar Maasniel aan. De opritten verkrijgen behalve een rijbaan van asfaltbeton van ongeveer 9 M. breedte nog rijwielpaden van beton van 1.60 M. breedte, en ver hoogde voetpaden breed 1.50 M. Ten behoeve van de voetgangers zijn tevens nog trappen aangebracht. De steilste helling komt in de bui tenbocht van de Westelgke oprit voordeze bedraagt nog slechts 1 33.7 dus minder dan 3 pet. Het geheel komt 60 M. ten Zuiden van den bestaanden overwegte liggen. Het viaduct zelf zal als gebruike lijk worden gebouwd door de Neder landsche Spoorwegen. Met het tot stand komen van dit werk zal zoowel het plaatselijke verkeer als het doorgaande verkeer VenloRoermondMaastricht zijn gediend. AAN DE GEVOLGEN OVERLEDEN. De 27-jarlg L. Cox uit Schinnen, die Donderdagavond 1.1. te Susteren bij Sittard tusschen een vrachtauto en een muur bekoeld raakte, is aan de gevolgen van dit ongeluk over leden. AUTO-ONGELUK Zaterdag had tusschen Overloon Oploo een auto-ongeluk plaats. De vrachtrijder Jenniskens uit Oploo kwam met zijn vrachtwagen uit de richting Overloon. Ter hoogte van den landbouwer P. v. Keisteren kwam uit een zijweg de arbeider J. Arts met zijn rijwiel, welke plotseling den weg overstak. De autobestuurder wilde hem blijkbaar ontwijken en reed naar links met het noodlottig gevolg dat Arts werd gegrepen en tegen den grond gesmakt. De onge lukkige bleef bewusteloos liggen. Zijn rgwiel werd totaal versplinterd. Toe geschoten personen namen het slacht offer op en legden hem langs den weg. Direct werd dr. Bloemen uit Venray gewaarschuwd, welke spoe dig ter plaatse was. Deze achtte overbrenging naar het ziekenhuis te Venray noodzakelijk. Aldaar werd een armbreuk geconstateerd, alsme de verwondingen aan beenen en hoofd. GERIDDERD. Ditmaal waren er opmerkelijk wei nig onderscheidingen in ons Gewest en in het bgzonder Noord-Limburg is karig bedeeld geworden, ofschoon wij toch wel prominente figuren ge noeg hebben, welke daartoe ten volle in aanmerking zouden komen. Met groote voldoening kunnen we berichten, dat de heer Th. P. H. Rutten, het bekende en vooraan staande Ged. Statenlid te Horst, om zijn belangrijke verdiensten als Voor zitter van de Boerenleenbank aldaar, benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6