f L, Wijnhoven A I Handelsavondschool Ze zun er weer Red ame deze week InmaakpoHen. poederkalk,kluitkalk Sn LUX0R Theater Voor de Kermis te OOSTRUM fijne Vleeschwaren. Th, Pouwels* Hufstr, Tel 64 Rens R.K. Venraysche Middenstand. Landbouwfond aid. Venray-Dorp. protestmeeting HARMONIE. LEERLINGEN PER TANDEM s TE KOOP ongem. biggen bijenkorven TE KOOP 8 ongem. biggen PENSION TE HUUR Burgerwoning GEVRAAGD nette leerjongen GEVRAAGD R. K. Huishoudster Jongen 15-16 iaar nette burger- dienstbode BIEDT ZICH AAN landbouwerszoon Openbare verhoop De Laaf sta Vier van Santa Cruz v.d. R.K, Venr. Middenstand. „LIEBESLIED". Enorm GROOTE VOETBALWEDSTRIJD Servafius I - Best Vooruit I Heeren Landbouwers Castreeren en verloskundige hulp bij uw Vee, is J. JANSSEN, LANGSTRAAT 25 I Gez. van der Linden, Schoolstraat 16 Bus voor Kevelaer vertrekt 9.15 uur. Bus voor Wittem vertrekt 7.30 uur. GARAGE DERKSEN VENRAY. Paardenmarkt Maandag 28 Sept. Jaarmarkt Woensdag 30 Sept. boschgrond, 5 pond dikke Rozijnen 58 ct. Pudding p. doos 36 pakjes 46 ct. per 10 pakjes 15 ct. Edammer Kaasjes circa 3 pond 40 °j0 voor 75 ct. Telefoon 106 Denlc aan de inmaakfijd! WECK of onze bekende BICO nmaakglazen 14 ct. 15 ct. 17 ct. Jacq. Coenen-Houtackers De nieuwe Cursus beginf op Dins dag 15 Sept. a.s. half 6. 1 Toelatingsexamen wordf gehouden op Woensdag 9 Sepf. de Oostrumsche Slagerij het aangewezen adres voor R. LEMMENS ZONEN alleen eerste soorl Keulscbe Pollen JACQ. COENEN-HOUTACKERS Lel op onze ver! laagde prijzen M. Hendriks, Tel. 48, Oosfrum IV. gemeene H. Êhoud van 't i b. Missen om [onderrichting, Hoogmis met jn te biechten f Onder alle h. Ipen schaal voor g Parochiekerk jjngen Vespers, efening van de 18 Heden overleed tot onze diepe droefheid, meermalen ge sterkt door de H.H. Sacramen ten der Stervenden, onze innig geliefde Vader Arnoldus Johannes Haenraefs weduwnaar van Francisca Roeffs, in den gezegenden ouderdom van bijna 91 jaren. Overtuigd van Uwe deelneming bevelen wij de ziel van den dierbaren overledene in Uwe godvruchtige gebeden. Semarang (N.O.I.) MARIA HAENRAETS, Religieuse Venray GERARD HAENRAETS O.F.M. HELENA HAENRAETS JOHANNA HAENRAETS Sittard HENRI HAENRAETS, Pr. Venray, 3 Sept. 1936. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben te Venray op Maandag a.s. 7 Sept. om 10 uur. Brjeenkomst aan het sterf huis om 9y2 uur. (Eenige en algemeene kennis geving voor Venray). Leden, U kent allen het ge vaar, U weet wat er gaande is dus weest actief en paraat Uw karakter zij vast, uw wil sterk, uw ideaal hoog, uw da dendrang deel te nemen aan den Biddag, de actie van Zondag 6 Sept. Kent uw plicht 1 25 't Bestuur. De leden worden dringend verzocht Zondagmiddag allen de op de Groote Markt bij te wonen. 18 Het Bestuur. VENRAY'S kunnen zich aanmelden tot Donderdag 10 Sept. a.s. bij den Directeur of een der Bestuurs leden. 18 Het Bestuur. Wie een flinke reis wil maken En daarvan heel veel pret wil smaken, Gaat, en is dan zeer content, van „De Concurrent". Te huur per dag en per uur. JAN VAN SOEST Rijwielhandel Nachtegaal. bij W. Litjens, Brukske. TE KOOP goed bevolkte, voor opzetters. M. Hendriks, Broekweg2. P. Goümans, Molenhof. TE IKOOE Eigenheimer eetaardappelen a f 2 50 per 100 kilo. Jos. Drabbels, Langstraat 43. aangeboden, in gesloten huis, met stroomend water. Adres bureau van dit blad. met tuin. Patersstraat 6. voor direct een fatsoenlijke M. Raaijmakers, Kapper. a. voor terstond, wegens sterfgeval voor klein boerenbedrijf, in een klein gezin. Adres bureau dezer. 2 GEVRAAGD voor alle boerenwerk. Jean Aerts, Veldstraat. Q-E VE, A.-A.GKD voor 1 October. Adres bureau dezer. R.K32 jaar, zelfstandig kun nende werken en genegen alle werkzaamheden te verrichten. Liefst met kost en inwoning. Adres Bureau Peel en Maas. om uit onverdeeldheid te geraken. Notaris Pluymaehers te VENRAY zal op Maandag 21 September 1936 ten verzoeke van de erfgen. Th. v. Opbergen alhier, publiek verkoopen: A. Nam. 2 uur ten huize aan de Hoenderstraat no. 18, tegen contant geld, den geheelen goed onderhou den inboedel als 4 ledikanten met matrassen, nachtkastjes, 3 wasch- tafels, kleerkast, linnenkast, keuken kast, buffet, 2 legkastjes, 6 tafels, 4 bloemtafeltjes, 24 stoelen, leuning stoel, canapé, handnaaimachine, kachels, fornuis, klokken, spiegels, schilderijen, lampen, gordijnen, loo- pers en karpetten, beelden, kapstok ken, porcelein, glas-, aardewerk, keukengerief, Weckketel en glazen, pathéfoon met platen, tuingereed schap en wat verder te koop zal worden aangeboden. B. Nam. 5 uur in het café A. Verbeek aan de Hoenderstraat Gemeente Venray. I. Een geriefelgk ingericht en ruim burgerwoonhuis a.d. Hoender straat no. 18, voorzien van gas en electrisch licht, met stal, kippen- kooi, tuin en bouwland, beplant met vruchtboomen, kad. Sectie C 5879 groot 25 Are. II. Huis met bergruimten, tuin en erf geschikt voor bouwterrein a.d. Maasheescheweg no. 29, kad. Sectie C nos. 5118 en 5440 groot 9 a. 80 c. III. Dennenbosch aan de Molen kad. Sectie C 5482, groot 88 a. IV. De onverdeelde helft in het perceel zand a.d. Molen kad, Sectie C 5483, groot voor het geheel 64.60 Are. Aanvaarding in eigen gebruik koop I op 23 Sept. a.s., koop II op 21 December 1936, koopenlll en IV terstond na de toewijzing. In lasten vanaf 1 Jan. 1937. Betaling 21 Dec. 1936. Onlginningsgrond te OIRLO. Notaris Pli iris riuymaei te VENRAY ers VENRAY Bij deze hebben wij het genoegen U Zaterdag en Zondag het overweldigend spannende Ufa super filmwerk te presenteeren Rijk aan uiterst spannende gebeurtenissen. Gemaakt naar een ware geschiedenis, met een extra sterke rolbezetting. Grootendeels opgenomen inde natuur lijke omgeving der Kanarische eilanden. Deze uiterst sterke, spannende film aanschouwen, is alles mede-beleven en niet licht vergeten. Alles van a tot z harde werkelijkheid. Buitengewone hoofdrollen o.a. HERMAN SPEELMANS, IRENE VON MEIJENDORF, FRANCOISE ROSAY, ERICH PONTO e.v.a. Waar deze Ufa superfilm werd vertoond was het succes overweldigend en de toeschouwers zeer vol daan. Reserveert tijdig. Toegang boven 18 jaar. Verwacht de volgende week De Man met de gouden stem, de wereldberoemde tenor der Italiaansche Opera, ALESSANDRO ZILIANI in de opzienbarende Ufa superschlager Reeds (hans vragen wij Uwe aandacht voor onze derde Shirley Temple super Om hun Kind. Let s.v.p. op de datums 18 en 19 September. Zondag 6 September Aanvang half 3. Entrée 25 ct. Vanaf Zondag Donateurskaarten verkrijgbaar. 30 Een goed en billijk adres voor Gedipl. Verloskundige en Castreur. de nieuwste Najaars- en Winterhoeden van TONNY VAN DIJCK, Helmond, bij g Voor beide reizen nog enkele plaatsen vrij. 16 zal op Maandag 14 Sept. 1936, nam, 6 uur in Café Friezen te Oirlo, publiek verkoopen Gemeente VENRAY A. voor Mevr. de Wed. J. Poels te Venray gelegen te Oirlo, Sectie F no. 2428, groot 4.24.65 H.A. begrensd door Rongen en Verstappen, in 4 perceelen Perceel 1 groot circa 1.19.00 H.A, Perceel 2 groot circa 1.05.65 H.A. I Perceel 3 groot circa 1.00.00 H.A. Perceel 4 groot circa 1.00.00 H.A.1 Aanvaarding terstond, betaling op 30 Nov. 1936. De perc. worden NIET IN MASSA GEVEILD, B. Voor den Heer Peter Loonen te Leunen een perceel BOUWLAND in de Versen, Sectie G no. 1355 groot 64.10 A. Aanvaarding en betaling 30 N0v. 1936. I Wij vragen en bezorgen het U. en gebruik hiervoor alleen II vanaf 1 L. 1'/. L. 2 L. Ringen 12 stuks voor 15 ct. Aanmelding van nieuwe leerlingen moet ge schieden vèör Dinsdag 8 Sept. bij dhrn. P. JANSSEN, Stationsweg, H. HOUBA, Oostrum, J. VAN HEYSTER, Eind- straat. 6 uur in 't Patronaat. Nadere inlichtingen omtrent lesgeld, boekengeld enz. aan bovengenoemde adressen. 70 HET BESTUUR. is toch ongetwijfeld Beleefd aanbevelend, OOSTRUM. Thans wederom ontvangen een groote partij alléén tegen zeer lagen prijs. Permaganus Kalicus onder kippendrinkwater half pond 35 ct. Houtzeep half pond 15 ct. Bloem van zwavel half pond 15 ct. Kippenlevertraan per flesch 35 ct. Spiritus per flesch 15 ct. Zoutzuur per flesch 15 ct. Kinderpoeder half pond 10 ct. Engelsch Zout 5 pond voor 25 ct. Steeds in voorraad alle Veegeneesmiddelen van g De Denneboom, Rotterdam. Alleenverkoop bij Einde dezer maand verkrijgbaar af schip te Maashees of aan huis bezorgd. 26 Bestellingen liefst spoedig.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3