Biddag fe Venray. Zondag Algemeene Communiedag. bij slagerij chr. goumans Gemengde Berichten Half 3 Kinderlof, waarna in optocht naar het H. Hartbeeld, alwaar bloemenhulde gebracht wordt en hernieuwing van de Opdracht aan het H. Hart. Half 6 groote Demonstratie op de Markt, waar alle Vereenigingen en inwoners van 't Dekenaat worden verwacht. Na de redevoering plechtig Lof in de Parochiekerk. In alle huisgezinnen wordt Zaterdag en Zondag, op verlangen van Z. H. Exc. den Bisschop, het Rozenhoedje gebeden voor het behoud des Ge- loofs. GEVONDENTwee rrjwielbelas- tingmerken. Terug te bekomen, bij P. J. Derks, Merseloscheweg en op het Politie bureau. DE OUDSTE INWONER VAN VENRAY OVERLEDEN. Donderdagavond overleed alhier de oudste inwoner van Venray, de Heer Joh. Haenraets, in den ouderdom van bijna 91 jaren. De overledene was ruim 50 jaren lid van het Armbestuur en werd in 1925 door Z.H. den Paus vereerd met de onderscheiding „Pro Ecclesia et Pontifice" en door H.M. de Koningin met de onderscheiding van Oranje- Nassau. Hij ruste in vrede! ZILVEREN JUBILEUM. Dinsdag 1 Sept. --herdacht de Heer Piet Peeters, den dag, waarop hij voor 25 jaren als machinist in dienst trad in Huize „St. Servatius". Morgen Zondag zal dit feit aldaar feestelijk herdacht wordeD. DWALENDE BROEDERS. Hoe brutaal-uitdagend de N. S. B. de fijne, tactvolle geste van Z. H. Exc. Mgr. Dr. Lemmens, om op 5 Sept. te doen onthouden van elke demonstratie naar buiten, hebben durven beantwoorden, lazen wij Don derdagmorgen vroeg op de Ven- raysche straatsteenen, welke in het holste van den nacht bleken ont sierd te zijn door de belachelijke snoeverij van die Boven-Moerdijksche ex-liberale, magonnieke duisterlin- genMussert wint, hou zee De God, Vorstin, Volk en Vader land minnende kinderen van ons verlichte Zuiden, zullen dezen nacht helden, wel van repliek dienen, door met hun Limburgschen humor en Roomsche blijdschap uit te roepen Mussert wint niet! en Hou ze i n de gaten! SERV ATIUS-OMROEP. Zondag ontvangt Servatius I we derom een eerste klasser. Best Vooruit zal met zijn eerste elftal in zoo sterk mogelijke formatie ver schijnen. Deze vereeniging zal dit jaar beter en sterker uitkomen dan 't vooi'gaande seizoen. Diverse spe lers van Eindhoven I, zooals Scham pers en van Gennep, zijn de gelede ren van Best-Vooruit komen ver sterken. Eenieder, die den wedstrijd van Servatius tegen Brabantia heeft be zocht, zal zich nog herinneren, hoe Brabantia van het begin tot het heeft moeten werken, om Servatius van het lijf te houden. Het was heuseh niet te verwonderen, dat Servatius voor rust met 10 leidde. Tegen de beste tegenstanders geeft zich Servatius ten volle. En dan kan men er ook van op aan, dat het Zondag een spannende wedstrijd zal zijn. Daarom allen, die van een goede partij voetbal houden, op naar Servatius Best-Vooruit - komt 'met het vol gende elftal uit. A. der Kinderen Matheeuwsen Schampers Strijbosch VanWanrooy Rickelmans Cras Kneepkens Van Gemert v. Uum Strijbosch Donateurskaarten zijn Zondag op het terrein verkrggbaar. P.G. HANDELSAVONDSCHOOL. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de advertentie in dit blad betreffende de Handelsavondschool van de R.K. Venraysche Middenstand. De termijn voor aangifte van nieuwe leerlingen sluit Dinsdag a.s. VALK-REVUE. Te Gemert hebben de Valken het niet tot een overwinning kunnen brengen. In een matig gespeelden oefenmatch deelden G.V.V. en De Valk de punten (22). De Valk 3 verloor van G.V.V. 3 met 21. De jongste Valken zijn door de stevige 40 overwinning opMeterik 3 favoriet geworden voor het kam pioenschap der jeugdcompetitie. Zij behoeven te Meterik slechts gelijk te spelen 'om defenitief kampioem te zijn. In verband met den algemeenen biddag op Zondag 6 Sept. worden er door De Valk geen wedstrijden ge speeld. kost gekookte metworst 25 ct. per half pond haagse leverworst 20 ct. per half pond gekookte schouderham thans 15 ct. per ons alles voordeelig gesneden. Zondag 13 Sept. opent De Valk het nieuwe voetbal-seizoen met een vriendschappelijke wedstrijd tegen Tubantia uit Helmond- De reserve elftallen van De Valk en Tubantia spelen dan een voorwedstrijd. De competitie-indeeling van de 3e klasse is Juliana, Berghem, De Valk, Montagnards, Constantia, Gennep 2, J.V.C., Oefïelt, Astrantia, S.S.S. BOND VAN LANDELIJKE RIJVEREENIGINGEN. KRINGCONCOURS TE OOSTRUM. Door het Bestuur van den Bond van Landelijke Rij vereenigingen Kring Wanssum is een Kringconcours ge organiseerd, hetwelk gehouden zal worden te Oostrum op Zondag 13 September a.s. des nam. 2 uur. Zooals bekend is het concours dat anders in het begin van dit jaar zou gehouden worden wegens zeer slechte weergesteldheid moeten worden uit gesteld. Het programma is vastgesteld als volgt: 1. Dressuurnummer voor 4-tallen van den Kring Wanssum N.C.B. 2. Idem voor 4-tallen van den L. L. T. B. en N. C. B. 3. Defile voor alle deelnemers van nummers 1 en 2. 4. Aangespannen B. T. 5. Idem landbouwtuigpaarden. 6. Idem open klasse. 7. Harddraven B. T. 8 Idem Middel en Licht. 9. Springconcours, 10. Rennen Middel en Licht. 11. Patrouillespringen. 12. Sulky-draven. De wedstrijden zullen worden op geluisterd door de bekende Harmo nie van Oostrum. Het groote Ruiterfeest van den bond van Land. Rijvereenigingen dat gehouden wordt te Oostrum is vastgesteld op 13 September a.s. Verschillende voorbereidingen zijn reeds getroffen. Zooals we reeds eerder meldden was dit feest vastgesteld op 14 Juni, maar kon toen wegens het slechte weer niet doorgaan. Als het weer nu meewerkt, zal dit voor Oostrum een drukke dag worden. Zie advertentie. NOORD-LIMB. FOKDAG. De achtste Noord-Limburgsche Fokdag, die Donderdag te Horst gehouden werd, mocht zich in een nog drukker bezoek verheugen dan voorgaande jaren. De belangstelling wordt steeds grooter. De uitslag plaatsen wij a.s. week. GEYSTEREN. Zondag had alhier vanwege het St. Willibrordusgilde gehouden schietwedstrijden, de eind uitslag plaats van het over drie Zondagen gehouden concours. De uitslag was als volgt le prijs Jac. Kleven2e H. Venne- kens 3e A. Baltussen4e F. Geurts; 5e M. v. d. Brugh6e R. Jacobs. HOLTHEES. De H.S.V.V. alhier krijgt een prachtig nieuw voetbal veld. Het is gelegen nabij café W. Loonen aan den verkeersweg Holt- heesOverloon. Zondag had alhier bij café W. Loonen een onderling schietconcours plaats van de Schutterij O.L. Vr. Gilde. De uitslag was als volgt le prijs J. Welbers 2e M. Welbers; 3e A. Janssen4e W. Smits5e A. Weyenberg. OVERLOON. Tegen een landlooper werd alhier proces-verbaal opgemaakt wegens bedreiging en huisvredebreuk. Zooals we reeds eerder hebben gemeld is de Eerw. Overste van het klooster alhier met ingang van 28 Aug. overgeplaatst naar Hapert. Tot Overste alhier is benoemd Moeder Magdalena, thans Overste te Hapert. Naar wy vernemen blijft de voetbal vereeniging S.S.S. in de 3e klasse van den I.V.C.B. gehandhaafd en zal dus niet degradeeren. BURGERLIJKE STAND MAASHEES EN OVERLOON. Gedurende Augustus. GEBORENAnna Hendrika d. v. Peter Martinus Leonardus Smits Voesten, HoltheesAntonius Huber- tus Johannes z. v. Arnoldus Theodo- rus CornelissenBeckers, Overloon Theodorus Ludovicus z. v. Hubertus J. MulderZegers, Holthees Hen- dricus Gerardüs Antonius z., v. Mich. A. van AbelBouwhuis, Óverloon Wilhelmina Fransisca Hendrika d. v. Antonius GerritsDerikx, Overloon. OVERLEDENHendrikus v. Duyn- hoven, 63 jaar, echtg. van Christina Janssen, Overloon. Pieter Mathijs Driessen, 16 jaar, uit Venray. Hendrikus Hubertus Aerts, 12 jaar, Overloon. GEHUWD: Wilhelm Gooren, 31 jaar, Maashees en Antoinetta Bovens, 25 jaar, Rotterdam. Leonardus Wilhelmus M. Keuten, 30 jaar en Antoinette Hendrika Ch. I. Stevens, 26 jaar, beiden te Maashees. BOND VAN LANDELIJKE RIJVEREENIGINGEN VAN DEN L. L. T. B. Het eerste bondsconcours voor den kring Weert werd georganiseerd door de L.R. „Heel" te Heel. Door de medewerking van een groot aantal Noord-Limburgsche clubs, t.w. Baarlo, Blerick, Casten- ray, Grubbenvorst, Reuver, Sevenum, Ysselsteyn, Velden, werd dit concours een grootsche demonstratie van de kracht der Landl. Rijvereenigingen. De uitslag is als volgt Dressuurnummer viertallen 1936. 1. Castenray 2. Velden3. Seve num 4. Ysselsteyn. Défilé alle deelnemende clubs. 1. Velden 2. Castenray3. Seve num; 4. Ysselsteyn. Harddraven Belg. Type. 1. Philipsen, Castenray2. G. Gie- lenHeel3. Seegers, Roermond. Harddraven Middel en Lichte klasse. 1. T. Martens, Reuver2. H. Jans sen, Baarlo 3. Rambaghs, Castenray; 4. Mertens, Blerick. Springconcours. 1. Chr. Breuren, Baarlo2. M. Dinghs, Castenray3. J. Titulaer, Grubbenvorst4. Fr. Hermans, Blerick. Patrouille-springen. 1. Castenray2. Ysselsteyn3. Blerick. BALLON GEDAALD. In de ontginningsgronden gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de Duitsche grens te Bergen, daalde Maandagmiddag een ballon, die om streeks 2 uur te Amsterdam bij ge legenheid van de Koninginne-feesten aldaar was opgestegen. De bestuur der van den bal'on was in de meening dat hij zich nog op Brabantsch ge bied en wel in de gemeente Uden bevond. Hij lag echter nog geen kilometer van de Duitsche grens, Per kar werd de ballon naar het station Vierlingsbeek overgebracht en daar op den trein gezet. DE RONDE VAN TEGELEN. Zaterdag 5 September wordt te Tegelen een Ronde van Tegelen ge organiseerd door de Tegelsche Ver eeniging voor Vreemdelingenverkeer Tegelsch Belang. Door de organiseerende vereeniging werden groote prijzen beschikbaar gesteld. Het behoeft daarom geen verwon dering te wekken, dat in renners- kringen voor deze Ronde van Tegelen groote belangstelling bestaat. Niet minder dan 150 renners schreven in voor de verschillende klassen. Daar onder treft men vele bekende figuren. LANDDAG R. K. STAATSPARTIJ TE HEERLEN. De voorbereidingen voor een Land dag als er door de R. K. Staats partij op Zondag 27 September a.s. te Heex-len (terrein Bekkerveld) zal gehouden worden, eischt veel werk binnenkamers. Met de afdeelingsbesturen in Z. Limburg zijn conferenties belegd. Vele afdeelingen, die nooit hun activiteit hebben laten verslappen, stonden paraat voor hun werk, bij andere moest de geestdrift weer op nieuw worden losgeslagen. Nu staan over geheel Z.-Limburg de afdeelingen der Kath. Staatsp. gereed, het werkplan is uitgestip peld, ieder kent zijn verantwoorde lijke taak, vol enthousiasme ver wachten de afdeelingen het teeken om hun geestdrift naar buiten te doen overslaan op de geheele ka tholieke bevolking van stad en land. Plotseling zal Katholiek Limburg in den loop der volgende week op staan en ondubbelzinnig naar buiten toonen, dat de Landdagen van N. S. B. en S. D. A. P. aan Limburg zijn voorbijgegaan en weer zal geheel Zuid-Limburg staan in het teeken der Katholieke Staatkundige Soli dariteit. Ons landdagaffiche zal dan straat en plein beheerschen, vanaf het eerste oogenblik wordt de kaart verkoop intensief aangepakt. Het zal als een wedstrijd worden tus- schen de afdeelingen, wie van hen het grootste aantal deelnemers laat optrekken naar Heerlen, De machine loopt op volle toeren. De Landdag te Heerlen op 27 Sept. zal prachtig slagen. Ieder Katholiek van Zuid-Limburg geve gehoor aan den wekroep van zijn Partij. Wij Katholieken hebben in dezen verwarden en verwarrenden tijd niet alleen een nationale plicht, doch dienen ons bewust te zijn van onze nationale roeping tot herstel van de geestelijke, cultureele, nationale, sociale en economische orde in ons vaderland. Het eenzame idee heeft geen werf- en overtuigingskracht meer, met duizenden zullen wij onze idealen naar buiten moeten dragen. De R. K. Staatspartij blaast re veille Katholiek Z.Limburg treedt aan Voor God en Vaderland Leve Nederland VIJF EN TWINTIG JAAR BURGE MEESTER TE WEERT. In November hoopt de burgemees ter van Weert mr. W. F. W. Kolkman, zijn zilveren ambtsjubilé te vieren. De jubilaris werd bij Kon. besluit van 4 November 1911 benoemd tot burgemeester van Weert en 27 Nov. d. a. v. als zoodanig feestelijk geïn stalleerd. Het ligt in de bedoeling dit jubilé te maken tot een groote huldiging van den burgemeester. Het dagelijksch bestuur van Weert telt te zamen 118 jaren gemeente dienst, en wel de gemeentesecretaris, de heer P. Jansen, 41 jaren; de wet houder van openbare werken, de heer J. A. Mertens, 27 jaar raadslid (22 jaar wethouder), de Heer P. H. E. Hupperetz, die a.s. Zaterdag 25 jaar raadslid is (17 jaar wethouder) en de voorzitter, burgemeester mr. W. F. W. Kolkman, die weldra 25 jaren in functie is. ZIGEUNERS AAN DE GRENS. Woensdag werd de politie te Venlo gewaarschuwd, dat er een zigeu nerstroep met een drietal wagens via de Keulsche Barrière op Neder- landsch gebied trachtte te komen. DE MALVERSATIE BIJ DEN VRIJWILLIGEN LANDSTORM. De zaak tegen Jhr. G., gewezen secretaris van den gewestelijken Landstormcommissie, beschuidigd van verduistering en valschheid in geschrifte, zal Dinsdag 8 September door de arrondissementsrechtbank te Maastricht behandeld worden. DE MARECHAUSSEE EN DE RIJKSVELDWACHT. Van de plannen tot samenvoeging van het wapen der Kon. Marechaussee en de rijksveldwacht tot één op militaire leest geschoeid rijkspolitie korps, waarbij het wapen der mare chaussee zijn zuiver militair karakter zou verliezen, zou naar de „N.R.Ct." verneemt, niets komen. DE UITSCHAKELING VAN DEN WINKELIER. De officieuse publicatie, dat de steunuitlceering in natura, bestaande in het distribueeren van onvermeng de margarine aan behoeftigen, zal worden uitgebreid ook tot vet, gevoegd bij de mogelgkheid, dat in de toe komst deze distributie zal geschieden door bemiddeling van het Departe ment van Sociale Zaken, was voor P. de Gruyter en Zoon N.V. aan leiding in een adres aan dr. Groene- veld Meyer van het dep. vanEcon. Zaken de aandacht te vestigen op enkele bezwaren, welke dit systeem van steun-uitkeering in de practijk met zich medebrengt, en overweging te verzoeken van een andere, nader uit te werken, methode van distri butie van goedkoope levensmiddelen. SMOKKELEN AAN DE ZUIDGRENS. Zeker in de verwachting, dat ter gelegenheid van de kermis te Budel de waakzaamheid van de ryxsambte- naren minder streng zou zijn, trok een flinke groep smokkelaars de grenzen over om in België smokkel waren in te slaan. Toen ze bij terug komst den voet op Nederlandsch gebied hadden gezet stieten zij op de grensbewakers in wier handen zij den buit, bestaande uit een groote partij manufacturen, circa 400 K.G. Belgische margarine en ongeveer 200 K.G. gerookt vleesch, benevens 8 rijwielen moesten achterlaten. Een viertal smokkelaars afkomstig uit Budel, Geldrop en Eindhoven werd aangehouden en verbaliseerd, de overigen wisten in de duisternis te ontkomen. GROOTE FOKDAG TE ST. ANTHONIS. Woensdag heeft te St. Anthonis weer de wijd en zijd bekend gewor den Fokdag plaats. Deze wint ieder jaar in beteekenis en de aanvoer wordt steeds grooter. Het puikje van het fokmateriaal is dan present, zoowel in de afdeeling rundvee, als de afdeeling paarden. Jammer dat wegens het in de streek heerschen van een besmettelijke varkensziekte de varkensfokdag geen doorgang kan hebben. Voor de overige afdeelingen zijn de inschry vingen bijzonder groot, zooals uit de in dit nummer voor komende advertentie blijkt. Speciaal wordt er de aandacht op gevestigd dat om 10 uur eenige buiten de provincie ingevoerde anderhalfjarige tuigpaarden met premiebijdragen door de Provinciale Regelingscommissie worden verkocht. Was andere jaren het bezoek zeer groot, dit jaar zal het zeker niet minder zijn. Voor de landbouwende bevolking valt op dezen Fokdag heel wat te zien en te leeren. NIEUW SOORT LUCIFER. VERVAARDIGD VAN PAPIER. De Rijksnijverheidsdienst heeft, naar wordt gemeld, een uitvinding van een nieuw soort lucifers van iemand die nabij Apeldoorn woont, langdurig op haar technische en handelswaarde laten onderzoeken en tenslotte zoover deugdelijk geacht, dat hij voor de uitvoering van nog eenige onderdeelen dezer uitvinding financieelen steun heeft verleend. De uitvinder is reeds 3 jaar met zijn uitvinding bezig. Hij nam tot grondgedachte, dat uit practische handelsoverweging de verhouding tusschen het weinige hout voor de lucifers tegenover het vele hout voor de verpakking, dat toch waardeloos wordt, niet logisch is. Hij achtte ook het hout der algemeen in ge bruik zijnde lucifers, dat eveneens na de ontsteking zyn waarde verliest, te kostbaar. Voor de samenstelling der thans algemeen gebruikte huishoudlucifers zijn ongeveer 20 bewerkingennoodig. Volgens den uitvinder van den nieuwen lucifer kan voor dit artikel verschillend materiaal gebezigd wor den, als papier, biezen, stroo, eel- lophaan en ook palmblad. Voor de binnenlandsche productie is papier het voordeeligst. Hg heeft nu een soort weeftoestel uitgedacht, waarop papierspoelen zijn geplaatst, die een weefsel van lucifers samenstellen, welke meteen voorzien worden van een ontbrandbaren kop en een stryk- vlak, waarlangs de één door den ander wordt ontstoken. Deze lucifers hebben een grootere lengte dan de nu gebruikelijke. Bij het uittrekken van een lucifer uit dit weefsel, is hij meteen ontbrand. Tot en met den laatsten vuurmaker van dit weefsel is dit ontbranden mogelijk. Machinaal worden de lucifers in gelyke porties verdeeld. De kwestie der verpakking, waarom het bij het octrooi voornamelijk gaat, is logisch en practisch opgelost. De bewerking dezer lucifers zal slechts één machine vorderen. Als aanvankelijk productievermogen is 10.000 lucifers per minuut berekend. De omvang der pakken nieuwe lucifers is bij een gelijk aantal aan merkelijk kleiner en lichter van ge wicht, dan de tegenwoordige. De productie zal ook veel goed- kooper worden. OPLICHTERIJ IN HET GROOT. Te Amsterdam heeft een 19-jarige jongeman zijn gewezen leeraar op gelicht voor ongeveer f 30.000 HET JUBILEUM DER C. H. V. Woensdag werd te Veghel de 28ste algemeene vergadering gehouden van de Coöp. Handelsvereeniging van den N.C.B. die in het teeken stond van het zilveren jubileum hetgeen op 26 Mei j.l. passeerde, maar waar van de feitelijke viering door de leden-afdeel ingen öp Woensdag was bepaald. Ongeveer 550 afgevaardigden wa ren naar Veghel gekomen, terwijl een honderdtal genoodigden uit de krin gen der behartigers van het bóeren- belang mede aanwezig waren. EEN GEZEGEND HUWELIJK. Landbouwer Joh. van Gaal-van der Doelen te Heeswijk deed aangifte van de geboorte van zijn 18e kind op Koninginneverjaardag. Alle kin deren uit dit huwelijk zijn nog in leven. UIT SPANJE. Irun lag Donderdag onder het vuur der vliegtuigen en kanonnen van de nationalisten. Om Behobia werd heel den namiddag bloedig gevochten. Huis voor huis werd door de volks- fronters tot het uiterste verdedigd slechts langzaam drongen Franco's troepen tegen den avond het stadje binnen. BLOEDAD ROND SAN SEBASTIAN. Fel en bloedig verloopt het offen sief der Nationalisten tegen Irun en San Sebastian in het Noorden. Al lijkt het waarschijnlijk, dat deze ste den tbans weldra geheel in hun han den zullen vallen, de aanvallers moeten gaan over de lijken van me destanders en vijanden. Geweldig was het bombardement, dat de nationa listen uit tal van mortieren en veld kanonnen op Irun onafgebroken on derhielden, Nochthans was van een vooruit gang der nationale strijdkrachten nog steeds geen sprake, al waren hun 'pantserauto's soms tot op hon derd meter afstand van de infanterie- kazerne der „loyalisten" doorgedron gen. Keer op keer liepen de belegeraars storm tegen de stadtelkens werden ze door de mitrailleurs der beleger den weggemaaidzoodat ze zich tenslotte op hun verdedigingslinie terugtrokken en tal van dooden en gewonden op het slagveld achter lieten. Maar wéér en telkens opnieuw worden de bloedige stormloopen herhaald. De verdedigers weten, dat ze geen pardon kunnen verwachten en hebben zich daarom volstrekt ten doode gewijd. Een dood, waarin ze honderden en honderden burgerlijke gijzelaars van plan zijn mee te voeren. EEN AFGRIJSELIJKE SLACHTING. Een speciale correspondent van de „Petit" Parisien" te Parijs beschrijft aan de hand van ooggetuigeverhalen de schriktooneelen, die zich te Alba- cete hebben afgespeeld tijdens de onderdrukking van een plaatselijken militairen opstand door communisten en anarchisten. De correspondent verklaart een en ander te hebben vernomen uit den mond van overtuigde Spaansche volksfronters, die in de gelederen van de roode militie streden, toen Albacete werd ingenomen. Degenen, die op ons geschoten hadden en die wij met de wapens in de hand aantroffen, zoo vertelden deze lieden, werden ter dood veroor deeld. Een proces was hiervoor niet noodig. Wij plaatsten ze tegen den muur van een huis en schoten ze neer. Het waren ongeveer honderd mannen, die dit lot ondergingen. Helaas volgde echter op deze execu ties een onbeschrijfelijke wanorde. De gewapende menigte wierp zich op de gefusilleerden en sneed de lijken met lange messen in stukken. Telkenmale als een afdeeling gevan genen voorbij kwam, werden deze aan het escorte ontrukt en ter plaatse doodgestoken. Meer dan duizend lijken hebben drie dagen lang in de gloeiende zon op straat gelegen, Deze waanzin greep tenslotte ook een aantal roode miliciens aan. Zij schoten alles neer wat de uniform van de civiele garde droeg of wat min of meer goed in burger ge kleed was. Het was een ongelooflijke slachting. Vijf zigeuners, die in de gelederen van de militie waren opgenomen en ook onzen band droegen, sneden in hun bloeddorstigheid allen, die zij te pakken konden krijgen, de keel af. De „Daily Mail" meldt uit Sevilla. dat de rooden in Daimiel in de provincie Ciudad Real dertig pries ters hebben vermoord. LEVENDE BAROMETERS. Wie aan rheumatiek lijdt, gevoelt gewoonlijk door pijn, dat er koude of regen zal komen. Eene zekere matheid en een onbe hagelijk gevoel doen zich gelden, als in de atmosfeer eene groote afwis seling zal plaats vinden en lang voor dat dreigende wolken het aankondi gen, zijn er menschen, die een on- weder voorspellen. Verschillende zaken zijn daarvan de oorzaak. Als men eene oude wond voelt, Als 't eksteroog pijn doet, Als een holle kies zich doet ge voelen, Waardoor men bij ervaring weet, Dat een onweer komen zal, Wees dan wijs en ga niet wijd, zoo zegt een oud versje. Maar blijft thuis tot etenstijd. Een ander leert: Als het kraakt in kast en hout Wordt het weder frisch en koud. Bij de dieren kondigt zich de ver andering van het weder op verschil lende wijzen aan. De kat wordt stil, ook de hond wordt stil en slaperig, als er spoedig regen komen zal. Varkens worden in het oogvallend onrustig bij komenden regen. Pauwen en eenden schreeuwen en snateren luid en gelden daardoor ook voor onbedriegelijke weerpro- feteD. Spinnen gaan vreedzaam bij elkan der by komenden regen, op anderen tijd vechten zij eerder. Mieren haasten zich, alsof zij meenen, voor den regen hun werk niet af te kunnen maken. Vliegen, muggen en zwaluwen vliegen niet hoog als er regen dreigt. Kikvorschen kwaken onvermoeid als er regen in de lucht zit. De pad komt te voorschijn. Van den schildpad zegt een be kend natuuronderzoeker, dat zoo zeker als hij trotsch en deftig als op de teenen loopt, zoo zeker als hij 's morgens eet, zoo zeker regent het voordat het avond is. Als een zwaan tegen den wind in vliegt komt er spoedig regen. De duiven gaan bij een komend oaweder vroeger naar hunne hokken. De kraai krijgt haast. De invloed van het weder schijnt bij den mensch het minst ontwikkeld zonder twijfel tengevolge van zijne kunstmatige levenswijze terwijl bij enkele dieren de voorspellingsgave van tempera tuurwisseling zoo fijn en onbedrie- gelrjk is, dat men hen met recht den bynaam van levende barometers geeft. DE VERLICHTING DOOR DE EEUWEN HEEN. Verlichten, verwarmen en koken gebeurden oorspronkelgk alle drie door één en hetzelfde middelbran dend hout. En bij de primitieve volken van nu, zooals de Eskimo's, is dit nog nog zoo, al vervangt dan een spek- steenen schaal met een pit van mes en spektraan als brandstof het hout. Ze leven immers in een boom loos gebied. Maar voor 't overige hebben de oervolken uit boschrijke streken al gauw naast het houtvuur voor ver warming, olielampen of harsfakkels voor verlichting gebruikt. Lampen uit aardewerk, steen of metaal zijn door de Assyriërs, Egyp- tenaren, Grieken en Romeinen ge bezigd, terwijl de Arabieren kunstig bewerkte aan kettingen hangende koperen lampen hadden. Raapolie s de algemeen gebruikte brand stof. In de catacomben zijn verschillen de aardewerk-lampen, veel met de initialen I. H. S. er op gevonden, terwijl door de nog heidensche Ro meinen bg plechtigheden brandende fakkels dienst doen. Burgerlijke Stand Venray. Van 28 Aug. tot 4 Sept. 1936. GEBOREN Wilhelmus F. M. Janssen, Willemstr. Anna Scheffer, Woonwagenkamp Johannes Chr. Hendriks, Kruitweg Theodora M. A. Swinkels, Leunen Antonius J. M. van Meijel, Hofstraat Johannes G. W. van Soest, Ysselsteyn Martinus A. G. Boom, Langstraat Johannes A. M. Droesen, Heide Hendrika J. P. M. Claessens, Bosch huizen GEHUWD Hermanus M. Willems, 21 jaar, sigarenmaker te Tegelen en Wilhel mina J. Vermeulen, 20 jaar, te Ven ray. Peter J. Loonen, 28 jaar, landbou wer en Lamberdina G. H. van Ren s, 27 jaar, beiden te Venray. Johann Chr. Geelen, 23 jaar, schil der en Adriana de Jong, 23 jaar, kraamverzorgster, beiden te Venray. OVERLEDEN Petronella G. W. F. Bouten, oud 18 maanden, Veldstraat. Lambert Willems, echtgenoot van P. Th. Hendrickx, 57 jaar, land bouwer, Laagriebroek. Arnoldus Johannes Haenraets, weduwnaar van Francisca Roeffs, 90 jaren, Groote Straat. 2 patiënten St. Servaas kerkelijke Diensten» Parochiekerk. Morgen ZONDAG in alle H. Missen collecte voor het herstelfonds, 6 uur eerste H. Mis,- 7 uur H. Mis en gen. H. Communie van de mannen der H. Familie, geen Congregatie, half 3 Lof voor de kinderen en optocht naar het H. Hart-standbeeld met bloemen hulde en eerherstel aan het H. Hart, half 6 spreken op de groote Markt waarna Lof. MAANDAG half 8 jaarg. voor Johannes Roelofs, Anna Verstappen en familie, 8 uur jaarg. voor Maria Anna Janssen, 10 uur begrafenis van Joh. Hanraets, 7 uur Lof. DINSDAG O.L.Vr. Geboorte, de diensten als op Zondag, 9 uur uit vaart met brooduitdeeling aan de armen, WOENSDAG half 8 besteld jaarg. voor de Wed. Martens, 8 uur jaarg. 2de klas voor Petronella Theuws, ouders, broeders en familie. DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, kwart na 7 Sacramentsmis en generale H. Communie van de leer lingen der Jongensschool, 8 uur jaarg. voor Pieter Jan Franssen en echt- genoote. VRIJDAG half 8 leesmis voor Ant, Droessen, lid v.d. Retraitepenning, uur jaarg. 2de klas voor Johanna Grutters, H. van den Wildenberg en kinderen. ZATERDAG 7 uur Lof. Dinsdag en Woensdag half zeven leesmis voor Jan v.d. Munckhof van zijn vrienden. A.s. ZONDAG 13 Sept. gaat de processie naar Oostrum, 6 uur eerste H. Mis, half 8 leesmis waarna pro cessie, 8 en 9 uur geen H. Mis, tien uur leesmis. Uitgan spelen tronaat, patronaa men en drinlti voet, oi de intentie Om I kerk avonds gebed L Op gewi tiek voor Woensi Wacht, spraak worden e

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2