Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Aan Ons dierbaar Katholiek volk van Limburg. De spanning onder het Limburgsche Volk Buitenland. Binnenland. Wanneer komt het U gelegen? j-eukeH-tyóuuteh, Qanqstcaat ia Provinciaal Nieuws „Peel en Hïlaais" qeatis Zaterdag 5 September 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 36 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7l/a ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Ven ray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Nog een enkel ernstig woord voor de komende dagen. '5 September, de dag waarop de N.S.B. in het hart van Limburg vergadert, zal voor ons allen zijn een STILLE BOETE DAG. Geen enkele actie of demonstratie naar buiten, boe goed ook bedoeld. Blijft 's avonds thuis, en bidt allen het Rozenhoed je ter eere van Maria, de Moeder en Koningin van ons Bisdom, voor het behoud van het geloof in Limburg en voor onze dwa lende broeders. Zondag 6 September zal ONZE volksdag zijn, de GROOTE BIDDAG, de dag van de algemeene Heilige Communie, de dag waarop heel katholiek Limburg hulde en eerherstel brengt aan Christus Koning, de dag, die wederom besloten wordt met het Rozenhoedje tot dezelfde intentie. Wij rekenen op aller trouw en gehoorzaamheid. Daarom zegenen Wij U. Limburg aan Christus door Maria Uw aller herder en vader, f GULIELMUS, Bisschop van Roermond. Roermond, 1 Sept. 1936. Besturen der Kiesvereenigingen, vergadert! Het werk van voorlichting. Terugwinnen van Katholieke stemmen! Het katholieke Limburgsche volk heeft de laatste weken in groote spanning geleefd. De N.S. B. heeft in een pamflet een feilen aanval gedaan op Z.H. Exc. den Bisschop van Roermond. En daar na hebben de katholieken moeten verdragen dat een bijeenkomst van de N.S.B. is opgeroepen als een demonstratie tegen het bis schoppelijk gezag, op onzen eigen Limburgschen grond. Het zal nu wel tot degeheele Limburgsche bevolking zijn door gedrongen, dat de N.S.B. een verdere strekking heeft dan het politieke leven. Ook deze bewe ging eischt den heelen mensch op. Zij wil hem doordringen van haar beginselen. Een eigen cultuur wil zij hem geven. Er zijn er zelfs, die in hun overdreven na tionalisme willen teruggrijpen naar den vroegeren eigen gods dienst van dezen bodem, 't oude heidendom van de Germanen, aangepast aan hun moderne leven. Er ligt dus een ondergrond in deze beweging, die ver boven 't staatkundige uitgaat. We zien hier het Duitsche voorbeeld, waarheen de Nederlandsche beweging zich in alles oriënteert. Zoo fanatiek wordt naar de verwezenlijking en toepassing van die beginselen en ideën gestreefd, dat wanneer een Bisschop ze in den weg treedt om zijn onder- hoorigen te waarschuwen en hen tegen besmetting te vrijwaren, de aanhangers van die beweging hem niet ontzien. Zij gaan hem uitdagen in zijn eigen Bisdom. Op cultureel, maatschappelijk, staatkundig en godsdienstig ter rein zal 't katholicisme de N.S.B. tegenover zich vinden, zooals het in den loop der eeuwen voort durend allerlei bewegingen tegen over zich heeft gehad, die het allen heeft overleefd. Tientallen jaren, zelfs eeuwen kunnen zij haar in den weg treden, maar de Kerk blijft de sterke en Iaat ze allen achter zich. Hier hebben we ons alleen bezig te houden met de politieke zijde van 't geval. Een zeer ge wichtig terrein trouwens, omdat de N.S.B. zich langs politieke wegen wii trachten meester te maken van 't geheele volk. Meer dan ooit zal de katholieke Limburger thans overtuigd zijn de valschheid der stelling, dat de politiek niets met den gods dienst te maken heeft, zooals ook de N.S.B. alweer leert. Maar een beweging, die den Bisschop aan randt, omdat hij de geloovigen waarschuwt en zeker niet om staatkundige redenen alleen, toont tegelijk, hoe onoprecht die stel ling is. In 't negatieve reeds logenstraft de N.S.B. zelf die be wering. Want hoe valt ze den godsdienst aan, waar ze haar macht kan doen gelden Ook den politieken N.S.B.er moeten wij bestrijden en afhouden van ons Limburgsche erf. Meer malen hebben wij gewezen op den schijnschoonen praat dezer beweging. Zij kan zelfs haar slechtste zijden zoo mooi voor stellen, dat velen, katholieken zelfs, er zijn ingeioopen. Daaraan is 't te wijten, dat ook in Limburg bij de verkiezing voor Provinciale Staten van het vorig jaar, stemmen op de N.S.B. zijn uitgebracht, in sommige streken zelfs velen. De bisschoppelijke waarschu wing, de nieuwe brief van de Nederlandsche Bisschoppen,'wel ke lien, die de N.S.B. in meer belangrijke mate steun verleenen, zelfs van de H.H. Sacramenten uitsluit, heeft velen de oogen geopend. En wanneer dit alles nog niet voldoende was, dan zeer zeker de brutale houding aange nomen tegen den Bisschop van Roermond. In Noord-Brabant hebben de N.S.B.-ers ontslag genomen als lid van Provinciale Staten. Wij betreuren het, dat die inkeer in Limburg nog niet is gekomen bij de leiders, maar allen hebben wij 't kunnen waarnemen, dat vele hunner voormalige volgelingen tot betere gedachten zijn gekomen, tot hun eigen vreugde en die van alle katholieken. Laten wij ook de overigen helpen, die nog niet zijn teruggekeerd. Nu direct van dit oogenblik af Wij hebben nu verontwaardigd geprotesteerd tegen den aanval op den Bisschop en de aanvallers gelast, de handen af te houden van zijn vaderlijk gezag, gaan wij terstond, na dit gezamenlijk pro test aan 't werk, om, waar noo- dig, de menschen afzonderlijk voor te lichten. In elke afdeeling kome het bestuur der kiesvereeniging bijeen om te beraadslagen, wat het hierin te doen heeft. Dat bestuur overwege, welke personen het bij zich zal vragen, om samen een commissie te vormen, om practisch te gaan werken voor de a.s. Kamerverkiezing. in een vorig artikel schreven wij over het opzoeken van zwak ke punten. Daartoe behooren de groepjes die in de verschillende steden en dorpen op de N.S.B. hebben gestemd. Natuurlijk weet elk Kiesvereenigingsbestuur, waar die te vinden zijn. De leden van zulke commissie gaan in vriend schap met hen spreken. Slechts in weinige gevallen zijn het kwaadwilligen, meestal zijn ze door schoonen schijn verleid en na alles wat de laatste weken is geschied, gemakkelijk te over tuigen van hun dwaling Natuurlijk beperkt dit werk zich niet tot de N.S.B.ers. Bij de laatste Tweede Kamerverkieziug die van 1932 werden in Limburg 214.319 stemmen uitgebracht. Daarvan verkreeg de Katholieke Staatspartij er op haar lijst 156.426 Er werden in Limburg dus 57.893 stemmen uitgebracht buiten die van de katholieke lijst. Dus meer dan eenvierde van het totale steinmenaantal, niet minder dan 27 oct. Dit cijfer is voor het katholieke Limburg te hoog. Daarbij waren vele kiezers, die bij ons thuis hoorden. Die com missies of propagandaclubs, of hoe men ze heeten wil, welke er in elke afdeeling moeten komen, moeten die kiezers van nu af overreden om op de lijst der Katholieke Staatspartij te stemmen. Later zal allerlei pro pagandamateriaal hun daarbij helpen. Daar waren vooreerst niet min der dan ruim twintigduizend katholieke stemmen, die op dis sidenten waren uitgebracht. Maar deze kiezers zullen nu toch wel inzien, dat er een katholieke een heid moet zijn, waartoe onze ge liefde Bisschop ons aanspoort, nog in zijn jongste schrijven van 8 Augustus j.l. „Sluit enger en sterker dan ooit de katholieke gelederen", schreef onze Bisschop met allen aandrang. Laten wij van nu aan die dissidenten trach ten te winnen voor de katholieke eenheid. Wij winnen die voormalige dissidenten het best, door ze zoo spoedig mogelijk lid te maken van de Katholieke Kiesvereeni gingen. Dat vormt een nieuwe band 1 Wij gelooven het niet mis te hebben, wanneer wij de meening uitspreken, dat er ook onder de 21.895 stemmen, welke in Lim burg op de lijst der S.D.A.P. zijn uitgebracht, menige is, die op de katholieke lijst thuis hoorde Ook onder dezen moeten wij propaganda maken. En dat kan het best van plaats tot plaats geschieden. De beste propaganda is nog altijd die, welke gaat van hart tot hart, door persoonlijke overreding. Zoo zijn er nog velen tot hun eigen voldoening en geluk te brengen tot de Kath. Staatspartij. Voor geen partij werkt men im mers met meer eigen voldoening, dan voor de katholieke, omdat wij weten er de menschen beter te maken. En zij, die we op deze wijze winnen, weten dat ook. Het is nu voor Limburg, be halve de katholieke plicht, tege lijk een eerezaak geworden, om een schitterende uitslag van de Kamerverkiezing te verkrijgen. Wij zullen den Bisschop laten zien, dat naar zijn woord wordt geluisterd en Katholiek Limburg één is. Daarvoor aan het werk, van nu af en werken onverpoosd, zoo lang het dag is ROELAND. ROODE BENDE WETTIGE SPAANSCHE REGEERING Onze S.D.A.P. heeft in vereeniging met 't N.V.V. een pamflet verspreid over den burgeroorlog in Spanje. Daarin wordt o m. de stelling ver dedigd, dat de Volksfrontregeering de wettige Spaansche regeering is, en dat de nationalisten niets anders zijn dan rebelleerende officieren, waarbij zich verschillende bevolkings groepen hebben aangesloten. Dat is een wel zeer misleidende en de feiten miskennende voorstel ling. De Volksfrontregeering is slechts een regeering in naam, zonder re geerkracht, die het gepeupel bewapend heeft en blindelings gehoorzaamt aan de eischen van een roode schur- kentroep. Van het begin af aan is de Volks frontregeering afhankelijk geweest van de uiterst linksche groepen. Ze had zoo weinig werkelijke regeer kracht, dat zij niets heeft kunnen of willen doen tegen de bloedige anarchie, welke reeds vóór het begin van den formeelen burgeroorlog heerschte. De heele wereld weet, dat de dagen van het Volksfrontbewind zgn ge weest één lange aaneenschakeling van aanslagen en brandstichtingen. Gil Robles heeft in de vergadering van de Cortes een lange, lange reeks van in brand gestoken kerken en van moorden en aanvallen op pries ters of burgers van rechts geciteerd, en daarbij de jammerlijke „regeering" terecht verantwoordelijk gesteld. Tegen de brandstichters, de moor denaars, het gepeupel heeft de Volks frontregeering niets gedurfdhet eenige wat zij deed was het voort durend arresteeren van fascisten en andere mannen van rechts alsof die de daders waren van.de bar- baarschheden Maar sinds het uitbreken van den burgeroorlog is.de klaaglijke Volks front-regeering heelemaal bezweken. Zij heeft de onvergeeflijke en onver antwoordelijke dwaasheid begaan, het gepeupel te bewapenen, daarmede op de eerste plaats haar eigen graf gravend. En sinds dien tijd is de regeering nog slechts een regeering in naam. Te Madrid, te Barcelona en in andere steden, waar het Volksfront zich nog handhaaft, bestaat noch werkelijk gezag noch orde. Zooals steeds in dergelijke situaties hebben de extremisten de werkelijke macht in handen genomen. Zelfgevormde „rechtbanken" laten dagelijks politieke tegenstanders of ook maar verdachten ter dood bren gen de politie is uitgeschakeld, zelfs het aan de regeering trouw gebleven leger is machteloos. Het door de regeering gewapende ge peupel heerscht, brandt en moordt... Neen, dat stelletje mag den naam van regeering niet dragen. ENORME LEGERS. Na de legermanoeuvres in Italië zeide Mussolini, dat zijn land bij één oproep in een ommezien van tgd 8 millioen man op de been kan heb ben. Naar dezer maatstaf zou Duitsch- land gemakkelijk op 12 millioen kun nen roemen en Rusland op 20 mil lioen Om van Frankrijk en andere niet eens te spreken. En allen te zamen zullen eens met hun moderne strijdmiddelen elkaar om zeep en Europa naar den kelder helpen.... Toch is ook Mussolini nog vrede lievend, naar hg zegt „Het Italiaansche volk moet weten, dat zgn binnen- en buitenlandsche vrede beschermd wordt en daarmee ook de vrede der wereld. Nu door de meest éclatante en snelle over winning één der rechtvaardigste oorlogen der geschiedenis geëindigd is, bezit Italië in het hart van Afrika onmetelijke gebieden, waar het zijn arbeidskrachten en zijn scheppende capaciteiten ontwikkelen kan. Het is daarom, en niet alleen daar om, dat wij, terwgl wij de dwaasheid van een eeuwigen vrede, die door onze fascistische leer ter zijde is gesteld, van ons afwijzen, met allen en voor zoo lang als maar mogelijk is den vrede wenschen en dat wij bereid zijn, onze volledige bijdrage en medewerking voor het werk van den vrede onder de volken t.e ver leenen". Die opmerking over den „recht- vaardigsten oorlog" in Abessynië doet de deur dicht. Onwaardiger en schofteriger optreden van een mo gendheid kwam wellicht nooit in de geschiedenis voor. En dat zelfde heerschap oreert over de bijdrage van Italië voor het werk van den vrede. „Liegen als een d etator" wordt op deze wijze nog een modern spreek woord KONINGINNEDAG. Ook van dit jaar is het weer op gevallen, dat de verjaardag van H.M. de Koningin met steeds grooter op gewektheid, serieuzer en vooral meer algemeen wordt gevierd. In tal van gemeenten, waar de menschen vroe ger, als ze op den 3len Augustus op straat kwamen en de vlag van den toren zagen wapperen, zich pas herinneren van „O ja, da's waar. de Koningin is jarig", worden ze thans met een muzikale reveille ge wekt en heeft de jeugd van 10 tot 70 jaar zich dagenlang vooral beijverd om de buurt op te tuigen of een werkzaam aandeel te nemen in de voorbereiding van andere nummers van het feestprogram. Moge deze herleving van dennati- onalen zin en van de genegenheid tot ons Vorstenhuis, zich steeds crescendo blijven bewegen, maar zich naar links en rechts ook doen be grenzen door redelijkheid en een ge zonde behoudzucht, uitgaande naar de handhaving van wat mét ons volk door traditie groeide. VERJARINGSCADEAUX. Men zou het óók als „een tradi tie" kunnen aanmerken, dat ter ge legenheid van den verjaardag van de Koningin de bekende regen van onderscheidingen uit de hoogte, waarop het Nederlandsche gezag troont, komt neerdalen. Daaraan heeft het van het jaar wederom niet ontbrokenhonderden zijn weer gelukkig gemaakt.... dui zenden teleurgesteld. Eén troost hebben we allen als we de lengte van de Igst dezer onderscheidingen nagaan en over wegen, dat zich prompt elk jaar zoo iets pleegt te herhalen, dan kan het haast niet anders, of ieder onzer moet ééns aan de beurt komen.... De werkloozen hebben dit jaar eveneens een buitenkansje genoten omstreeks den verjaardag van de Koningin. Na een conferentie met De nieuwe Herfst- en Wintercollectie is gereed, en eerlijk: ZLJ IS BIJZONDER GOED GESLAAGD. De nieuwste binnen- en buitenlandsche stoffen zijn er in verte genwoordigd en wat zeer belangrgk isDE KWALITEITEN WORDEN VOLKOMEN GEGARANDEERD. Aan elk Costuum, Winterjas of Mantel, welke JOH. JEUKEN maakt, wordt 100 pet. zorg besteed. Dat is één van de oorzaken waardoor HET HUIS MET DE TRAPJES zgn ongeëvenaarde re putatie handhaaft. Wanneer komt het U gelegen dat ik eens met U over Uw nieuwe Seizoen- en Winterkleeding kom praten Het verplicht U tot niets. Dames- en Heeren-Taiileur Telefoon 162 de wethouders uit de zeven grootste gemeenten des lands, heeft minister Slingenberg zijn hand over het hart gestreken en eenige gunstige wgzi- gingen gebracht in de pas afgekon digde nieuwe steunregeling. De staodaardloonen, naar welke de meer dan vier jaren werkloos zijnde vakarbeiders zullen worden geholpen, zijn verhoogd van 2023 gld. in de eerste klasse-gemeenten; in de volgende klassen van 1921. van 1820, van 1718, van 1618, van 15 op 16, van 14 op 16, van 13 op 14 en van 12 op 13 gld. De in trekking van den huurtoeslag voor- loopig voor de helft blijft gehand haafd, maar daar tegenover staat weer de milde bepaling, dat de maxi mum-verlaging f 1 per week niet mag overschrijden (oorspronkelijk f 1.25). 't Is te hopen, datdejiieuwe steunregeling thans, na de'aange brachte wijzigingen toepassing zal mogen vinden, opdat de steun aan de plattelandswerkloozen niet weer ten behoeve der werkloozen van de groote steden'op het oude, laagst- denkbare peil, zal moeten worden teruggebracht. Bij een gouden Jubelfeest. Op Dinsdag 25 Augustus herdach ten Mej. Gertrudis Poels en Elisabeth Linssen het heugelijk feit, dat zij vóór 50 jaren het kleed mochten ontvangen van Sint Franciscus in de Derde Orde. Het feest werd opdien dag ingezet met een plechtige H. Mis van dankbaarheid, welke werd opgedragen door den Directeur der Vereeniging, P. Dr. Silvester Coenen, geassisteerd door den Zeereerw. Pater Gardiaan en den Directeur der Jeugd-af deeling Pater Hildebertus Saes. Na de H. Mis complimenteerde de Directeur met zijn Bestuur de beide Jubilaressen en bood hen een pracht- foto aan van Zijne Heiligheid den Paus met den Zegen van den H. Vader. Daarna werd door de Prefekte der Jonge Derde Orde een bloemstuk aangeboden. In den loop van den dag wachten de beide Jubilaressen nog talrijke gelukwenschen en blijken van belang stelling in ontvangst nemen. Zondag 30 Augustus had de plech tige viering van het Jubelfeest plaats in een gecombineerde vergadering van mannelijke en vrouwelijke leden der Vereeniging. De plechtigheid werd wederom verricht door den Directeur der Vereeniging, geas sisteerd door P. Gardiaan en den Directeur der Jeugd Derde Orde. Daar zijn in het menschelijk leven, aldus de Directeur in zijn predikatie, tijdstippen, momenten, welke niet onopgemerkt, zonder feestvreugde mogen voorbggaan. Thans hebben wij in ons midden twee gouden Jubilaressen, twee echt eenvoudige, goede, brave menschen, die voor de wereld geen groote, machtige daden hebben verricht, die geen records hebben behaald in een Olympisch Stadion.... maar die 50 jaar lang in alle stilte voor den Heer hebben geleefd en trouw hebben onderhouden wat zij op den dag hunner inkleeding eu professie in de Derde Orde op zich hebben genomen. Zij hebben ge predikt niet door het woord vanaf den kansel, maar met de daad van het goede voorbeeld. Daarna ontwikkelde hij als onder werp zijner predicatie de gedachte Wat beteekent de Derde Orde voor het menschelijk leven. Zij geeft leiding, houdt den ijver levendig, brengt bezieling, zij geeft een vast program, een leefregel. Zg waar schuwt tegen de gevaren en draagt zorg voor een regelmatig gebedsleven. Zoo geeft zij werkelijk iets mee voor het leven, een program van echte gezonde volksascese en wijst zij een veiligen, zekeren, rechten weg naar den Hemel. Na een kort woord van geluk- wensch volgde nu de vernieuwing der professie door de beide Jubilares sen en de Jtroning door den Directeur der Vereeniging„De Heer krone U na afloop van het tegenwoordige leven niet met een vergankelijke, maar met de onvergankelgke kroon der eeuwige belooning." Na het plechtig Lof, dat nu volgde en met een geestdriftig jubellied besloten werd, werd op het kerkplein een massale foto genomen van de leden der Vereeniging, waarbij ook de beide Jeugd-afdeelingen aanwezig waren, 't Was een onvergetelijke dag voor de beide Jubilaressen. VENRAY, 5 Sept. 1936. INLEVERING MILITAIRE KLEEDING. De inlevering van de militaire goederen van de lichting 1921 uit de Gemeenten Venray, Wanssum en Meerlo zal alhier plaats hebben op 21 October a.s. des nam. half 2 in het St. Antoniuspatronaat. KIESWET. STEMMEN BIJ VOLMACHT. Burgemeester en Wethouders van Venray vestigen de aandacht op het bij de wet van 21 Juli 1928 inge. lascht artikel 4a der Kieswet, lui dende als volgt: „De kiezer is, met inachtneming van het in deze wet bepaalde, be voegd bij volmacht te stemmen, in dien zgn beroep of werkzaamheden medebrengen, dat hij herhaaldelijk of althans gedurende het gedeelte van het jaar, waarin de stemming gewoonlijk valt, werkzaam pleegt te zijn buiten de gemeente, op welker kiezerslijst hg voorkomt, mits zijne afwezigheid, indien hij gedurende het tijdvak of de tgdvakken, waarin hg aldus werkzaam is, een of meerma len in die gemeente terugkomt, als regel telkens langer dan drie dagen duurt. Mede is, met inachtneming van het in deze wet bepaalde, bevoegd bij volmacht te stemmen, de vrouw, welke, gehuwd met een kiezer, die voldoet aan de in het vorige lid gestelde voorwaarden, met haar man in verband met diens beroep of werkzaamheden, afwezig pleegt te zijn." Bij het gewijzigde artikel 7 der Kieswet is bepaald, dat men, ten einde op de kiezerslijst te worden aangewezen als bevoegd om bij vol macht te stemmen, een daartoe strekkend met redenen omkleed verzoekschrift aan het Gemeente bestuur moet indienen in het laatste kwartaal van het voorafgaande jaar. Voor de kiezerslgst 1937,1938 (d.i. de lijst, welke op 22 Februari 1937 wordt vastgesteld en geldig is van 1 April 1937 tot en met 31 Maart 1938) zullen dergelijke verzoekschrif ten dus moeten worden ingediend tusschen 1 October en 1 Januari a.s Formulieren voor deze verzoek schriften zijn vanaf 15 September tot en met 31 December a.s. koste loos verkrijgbaar ter gemeentesecre tarie alwaar tevens nadere inlich tingen worden verstrekt. Venray, 3 September 1936 Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. die ziek nut ingang van Oct. a.s. op a&onneceen, ontvangen de tot dien datum veesckiyunde numtneïs VEEMARKT TE VENRAY. Op de Woensdag alhier gehouden veemarkt was in totaal aangevoerd 245 stuks vee. Dragend vee 59Gust vee 7Vet vee 5; Kalveren 1; B ggen 173. Handel in dragend vee matig. Prijzen dragend vee van f 200 tot f 240. Gust vee van f 80 tot f 120. Biggen van f 6 tot f 9 per stuk. VOLKSCONCERT. Morgen Zondag zal de fanfare St. Catharina uit Leunen een concert geven op de Groote Markt. Aanvang 8 uur namiddag.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1