DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS BEDEVAART Radio-Centrale Venray Zaterdag 5 September 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 36 Veiligheid en luchtvaart. Ons weekpraatje. Zoete Lieve Vrouwe v. 's Bosch op Woensdag 16 September 1936. Gemengde Berichten DERDE PROGRAMMA O. L. Vrouw Behoudenis der Kranken" Oostrum. Het rapport der commissie Kooien. Waarom het Rijks- toezicht tekort schiet. Een vorm van ambtelijk bederf. Eindelijk is dan het verslag verschenen der commissie Kooien, ingesteld na de achtereenvolgen de K.L.M:-rampen en tot doel hebbende een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van ver hooging der veiligheid van het luchtverkeer. Hoewel de commissie haar rapport aanvangt met de mede- deeling, dat deze veiligheid, voor wat ons land betreft, „in het algemeen op hoog peil"staat, wordt verderop toch eenige cri- tiek geformuleerd, welke, althans wat één belangrijk punt betreft, vrijwel vernietigend is. Geconstateerd wordt b.v. we zullen het voorshands nog niet over de zwaarste critiek heb ben dat het vliegtuigpersoneel onvoldoende getraind is om in geval van brand of brandgevaar haar paraatheid en tegenwoor digheid van geest voldoende te kunnen ontwikkelen. De commissie meent daarom, dat het houden van brandoefe ningen door de leden der be manning van verkeersvliegtuigen wettelijk dient te worden voor geschreven. Voorts wordt een verscherping van het rijkstoezicht op de ex ploitatie van de Indië-lijn noodig geacht. De inrichtingen van den radio- en meteorologischen dienst op de Nederlandsche Luchtvaart terreinen, voldoennaar het oordeel der commissie niet aan de daar aan te stellen eischen. Zij dringt er op aan, dat zoo spoedig mogelijk wetenschappelijke, te De Bilt opgeleide meteorologen op de vliegvelden worden aan gesteld. De wijze van salaris-bepaling der piloten wordt door de com missie zeer verwerpelijk geacht. Een zeer belangrijk deel van het salaris der K.L.M.-piloten wordt bepaald door het aantal vlieguren (vlieggelden.) Deze vlieggelden bevorderen natuurlijk, dat de piloten onder alle omstandigheden zullen willen doorvliegen. De commissie meent, dat de vlieg gelden aanmerkelijk dienen te worden verminderd en daartegen over het grondsalaris moet wor den verhoogd. Maatstaf voor de bepaling van de grootte van het salaris zou voorts kunnen zijn het tijdvak, waarin de piloot tot volle tevredenheid van zijn directie zijn functie heeft uitgeoefend. We hebben hiermee siechts enkele punten van critiek der commissie-Kooien op het beleid van het K.L.M.-bestuur aange geven. En nu komt de zwaarste be merking, die er tevens eene is, welke een verklaring kan bevatten van de vorige aangegeven tekort komingen. De commissie heeft zich n.l. verplicht geacht te wijzen op een omstandigheid, welke haars inziens in bepaalde gevallen het zelfstandig oordeelen en handelen van het rijkstoezicht ernstig in den weg kan staan. In den raad van bestuur van de K.L.M. toch heeft een aantal regeeringsambtenaren zitting, die door hun aanwezigheid aldaar een belemmerenden in vloed uitoefenen op de zelf standigheid van het rijkstoezicht. Dit is toch wel een duidelijke aanwijzing van ambtelijk bederf, dat de noodlottigste gevolgen kan hebben. Er is een rijkstoezicht op het bestuur van de K L M., maar een aantal regeeringsambtenaren die tesamen invloed kunnen uit oefenen op dat rijkstoezicht, zete len in den raad van bestuur van de K.L.M. M.a.w. de heeren houden toezicht op hun eigen beleid Dat laatste is een gevaar, dat niet alleen de veiligheid van het burgerlijk luchtverkeer van ons land raakt, maar evenzeer een financieel karakter draagt. Immers, de K.L M. heeft nog nimmer zich zelf kunnen bedruipen, maar moet van jaar op jaar worden geholpen uit de publieke mid delen die luilpt beloopt thans tesamenreeds zeer vele millioenen Wanneer zal de overheid hier, toch eindelijk eens aan zich zelve de eisch gaan stellen, welke de Belgische regeering thans aan zich en haai ambtenaren stelt nadat enkele groote financieele schandalen de publieke opinie tegen de bestaande verhoudingen ter zake hadden opgezet, n.l. dat overheidspersonen noch be stuursambtenaren op eenigerlei wijze zitting mogen hebben in de besturen van ondernemingen, welke door de overheid worden gecontroleerd. Ten aanzien van de K.L.M. blijken dezelfde verhoudingen te bestaan, welke ook voor de Spoorwegen gelden. Onlangs immers werd bekend, dat de secretaris-generaal van het depar tement van Waterstaat president commissaris der Spoorwegen is. En deze zelfde secretaris-generaal had o.m. tot taak om aan den minister het uiteindelijke advies uit te brengen inzake te verleenen concessies aan.... autobusonder nemers. Deze laatsten kwamen met hun aanvragen dus regel matig bij den duvel te biechten! We hebben nog niet vernomen, dat in dien toestand verandering is gebracht. En nu verluidt weder zoo iets omtrent den invloed van regeeringsambtenaren in het be stuurder K.L.M. Ofwel omgekeerd: invloed van bestuursleden der K.L.M. in de regeering. Daar dient toch een einde aan te komen 1 Md. HEEFT OOK HET SCHOOL KIND REEDS ZIJN VER TROUWEN IN DE MAAT SCHAPPIJ VERLOREN? MEN OVERDRIJVE NIET. ZIJN BELANGSTELLING WORDT TE VEEL IN AN DERE RICHTING GETROK KEN. Ik las dezer dagen het Onderwijs verslag, waarin de hoofd- en andere inspecteurs van het L. O. zeer open hartig hun meening hebben kenbaar gemaakt over onderscheidene school- toestanden. Het trof me, dat unaniem werd geklaagd over den minderen ijver der schoolkinderen, in het algemeen zou 'n geest groeiende zijn van „we gelooven het wel". Een der inspecteurs zegt het rond uit, dat hoe langer hoe meer bij jonge en oudere menschen het ver langen zich ontwikkelt om zoo weinig mogelijk te werken. Laten we ons voorloopig tot den geest der jongeren, van de school kinderen, bepalen. Dat de lust tot werken bij de ouderen veelal dalende is, kan tenslotte worden verklaard. Lediggang is des duivels oorkussen en dat de lediggang, waartoe hon derdduizenden in ons land door de economische omstandigheden worden gedoemd, een demoraliseerend effect heeft, wordt algemeen erkend. Maar nu een verklaring voor het luiheid-, traagheid- en onverschillig heidsverschijnsel bij de schooljeugd. Deze jeugd behoeft niet werkloos te zijn, ze kan, ze moet leeren op de scholen. Dat is thans precies als vroeger. Eenige onderwijs-inspecteurs komen nochtans met een verklaring, welke ook het bovengenoemde euvel op het conto van „den slechten tijd" boekt. Een hunner zegt dat de leerlingen „in heel sterke mate de funeste ge volgen van den economischen kreef tengang ondervinden en op school ook wel. laten blijken." En dan heet het, dat ze zich niet meer inspannen, omdat ze het „wel gelooven". Er wordt gesuggereerd dat de teerlingen het „nut" van schoolken nis niet meer inzien in de toe komst wacht veelal slechts de werk loosheid. „Verzuimen en verloven door ar- „moede nemen in aantal toe, maar „nog meer verontrustend is de ge- „wijzigde geest van de leerlingen, „voornamelijk in de grootere plaatsen; „door oppervlakkigheid en noneha- „lance. De toestand thuis en de con versatie aldaar, zullen er wel niet „vreemd aan zijn", Zóó zegt nóg weer een andere inspecteur. van de Venraysche Derde Orde naar de Om ITALF ACHT komen allen in de Paterskerk, waar één tientje gebe den wordt voor het welslagen van de bedevaart en gezongen wordtAan U, o Koninginne, blz. 41 handboekje. Daarna vertrekken achtereenvolgens de bussen. Als wij Ysselsteyn naderen, lied Wees Gegroet, o Sterre, blz. 44. Vervolgens één tientje voor het welzijn van Venray's Derde Orde. Wanneer we in Deurne komen, lied: Mijn vader is een edelman, blz. 49, daarna één tientje tot bescherming van onze gezinnen. Tusschen Deurne en Helmond :één tientje voor de zieken van Venray vervolgens lied O Reinste der schepselen, blz. 43. Als wij Helmond verlaten, lied Eeuwig duurt zoolang, blz. 46, en één tientje voor de overledenen van onze Vereeniging. Tusschen Helmond en 'sBosch lied: Franciscus heeft gevonden, blz. 40 en twee tientjes voor de intenties der deelnemers. Bij de aankomst te 's Bosch, lied: Wij groeten U, o Koningin, blz. 45. ONMIDDELLIJK na aankomst trek ken wij naar-de St. Jan en zingen bij het Miraculeus Beeld Gebenedijd zijt Gij, blz. 42. Daarna H. Mis met zang door heel het volk (Iatijnsche gezangen blz. 5), welke wordt opgedragen voor de leven de en overleden leden van onze Veree niging. Na het Evangelie predikatie. Na de LI. Mis lied Knielt, Christen- schaar, bl. 38. VRIJ tot 2 uur. Om TWEE UUR komen allen weer te zamen in de Kathedraal bij de Zoete Lieve VróuweGebed, intenties, lied O, Reinste der schepselen, blz. 43. Daarna gelegenheid tot bezichtiging van de St. Jan en vrij tot half vier. Om HALF VIER samenkomst bij het Miraculeus Beeld, waar we nog één tientje bidden voor de intenties der deelnemers en als laatsten groet voor de Zoete Lieve Vrouwe zingenWij groeten U, o Koningin, blz. 45. Bij het vertrekken uit 's Bosch Hoog straalde (Vaandellied) blz. 47. Als wij Veghel naderen zingen we O Franciscus, o Vader der armen, blz. 50 en bidden we één tientje tot intentie van Zijne Heiligheid den Paus. Bij onze aankomst te LIandel, lied Wees gegroet, o Sterre, blz. 44. In de kerk te Handel houden wij een Lof met predikatie en processie door liet park. 't Lof wordt door het volk gezongen. Tijdens de processie wordt afwisselend gebeden en gezongen. Lied Geloofd zij Jezus Christus blz. 37 en Knielt, Christenschaar, blz. 38. Na de oefening lied Aan U, o Koninginne, blz. 41. Daarna vrij tot 7 uur. Om ZEVEN UUR vertrekken wij uit Handel en zingen we: Moge onze zang zich paren, blz. 52. Als wij te Oploo komen, liedAan U, o Koning der eeuwen, blz. 51 en één tientje voor de Missies. Als wij Overloon zijn gepasseerd-, lied: O Franciscus, o Vader, blz.50. Wanneer wij bij Venray komen Mijn Vader is een edelman, blz. 49. ATTENTIE Allen brengen het handboekje mee en de Iatijnsche misgezangenallen zingen flink mee bij Mis en Lof, allen helpen mee dit program stipt uit te voeren. Voor het laatste door hem ge noemde argument voel ik iets. Moeders hebben er vanouds min of meer bezwaar tegen gehad als de vaders teveel thuis waren. Vaders zijn over het algemeen niet de beste paedagogen. Moeders hebben tact om te verzwijgen, wat minder ge schikt is om door kindeVooren te worden opgevaDgen. Moeders weten haar zorgen te verbergen. Vaders zijn dikwijls flap-uiten in het gezin. Ze „denken" veel te veel hardop. Juist nu honderdduizenden vaders worden gedwongen óm da-gen weken en maanden thuis te zitten, waar ze zich zelf in den weg zijn, oefenen ze een te grooten, een on- natuurlijken invloed uit op de vor ming van het kind, hetwelk van hem gemakkelijk den dikwijls te verontschuldigen kankergeest overneemt. En vaders onverschilligheid. On verschilligheid tegenover het maat schappelijk gezag, gestelde wetten enz. Het kind verliest zijn respecten tegenover degenen, die dit respect anders uit de natuur van het kind verwerven, omdat elk gezagsidee door het dagelijksch ongeremd man- nengepraat in het gezin, wordt ge smoord. De remedie ligt voor de hand. Vaders, wien het heil en de toe komst hunner kinderen lief zijn, moeten zich leeren aanpassen aan de voor hen ongewone omstandig heid, dat ze talloozen hunner althans tegenwoordig zooveel meer thuis zijn dan vroeger en daarom meer paedagogische tact, welke een moeder uit intuïtie heeft, hebben te betoonen. Dat de schoolkinderen een eigen kijk op de maatschappelijke verhou dingen zouden hebben en zich traag en onverschillig betoonen, omdat ze geen vertrouwen hebben, dat de maatschappij hen later mét hun kennis zal opnemen in het produc tieproces zooals sommige onder wijs-inspecteurs ons willen doen ge looven ik geloof er niets van. De minste zorg, die een jongen van 1011 of 12 jaar zich maakt, is, of hij, eenmaal van school af, wel 'n „baas" zal kunnen krijgen Jeugd zorgt niet. In proza en poëzie is ons door .de eeuwen heen voorgehouden, dat daarom de jeugd de schoonste tijd van het leven is, omdat alléén de jeugd volstrekt zorgeloos is. Als de tijdsomstandigheden, de kreeftengang van het maatschappe lijk leven, invloed hebben op den ijver en de interesse der schooljeugd dan werkt die invloed m. i. via het onderwijzend personeel. Dat personeel moet wel een groote ambitie hebben voor zijn taak en een groote liefde tot het kind, wil het niet een groot deel van zijn toewijding zien ondergaan in den berg van zorgen en bezwaren, eens deels door de verlaging van de eigen financieele positie en anderdeels door de bezuinigingen op het onderwijs grootere klassen enz. welke door de overheid worden opgewor pen. Nolens volens. Het heeft me dik wijls met groote bewondering ver vuld, als ik kon vaststellen, dat die toewijding, ondanks alles niet was gedaald en de inspanning alleen maar was gegroeid. Maar het is toch volkomen duide lijk, dat niet iedere onderwijzer (es) de eigenschappen van karakter en geest kan hebben om zich in dezen uitnemenden zin te betoonen. Èn dan is het gevaar accuut te heet en, dat de mindering van ijver en de naar voren tredende onver schilligheid van den onderwijzer overgaan op de leerlingen. Eén onderwijs-inspecteur klaagt aldus; Hun belangstelling richt zich in benijdenswaardige stei'kte op het sportgebeuren, vermakelijkheden, vereenigingsleven, verzamelingen van waardelooze dingen en andere zaken, welke voor hen en hun ontwikkeling nog van geen of weinig waarde zijn. Deze dingen acht ik vooral een gevolg van verminderde inspanning van het onderwijzend personeel. Al die zaken, welke in het boven weer gegeven citaat werden opgenoemd, zijn dingen, waarheen de belang stelling van het kind als „vanzelf' spelend verdwaalt. Het is juist de ingespannen taak van den onderwijzer om de aandacht der leerlingen van die onderwerpen af te trekken en te doen 'concen- treeren op de leerstof. Ook de pers echter en de thuis zittende vadershebben hier schuld. Speciaal aan de sportgebeurtenissen wordt een aandacht gewijd, welke volstrekt onevenredig is aan haar werkelijke beteekenis in en voor het leven. DE WIJZIGING DER STEUN REGELING, In verband met de conferentie, welke op 28 Augustus j.l. te Zwolle plaats had en na bespreking in den Ministerraad, heeft de minister van Sociale Zaken nader bepaald, dat de standaardloonen voor arbeiders, die langdurig werkloos zijn, als volgt worden vastgesteld f 23.- voor het tarief van steun- verleening eerste klasse f 21.- voor het tarief van steunver- leening tweede klasse f 20.- voor het tarief van steun- verleening derde klasse f 18.- voor het tarief van steun verlening vierde klasse f 18.- voor het tarief van steun- verleening vijfde klasse f 16.- voor het tarief van steun- v.erleening zesde klasse f 16.- voor het tarief van steun- verleening zevende klasse; f 14.- voor het tarief van steun- verleening achtste klasse; f 13.- voor het tarief van steun- verleening negende klasse. Tekens wordt de maximumverla- nader vastgesteld op f 1.-. Een nader schrijven hieromtrent zal den gemeentebesturen zoo spoe dig mogelijk worden toegezonden. Gelijk men zich zal herinneren, lag het aanvankelijk in de bedoeling het maximum standaardloon vast te stellen op f 20. Door ^bovenvermelde regeling heeft de minister derhalve zijn toezegging, ter Zwolsche con ferentie gedaan, ingelost. KANARIEZANGWEDSTRIJD MET TENTOONSTELLING. In verband met de herdenking van het 30-jarig bestaan koestert de ver eeniging van kanarieliefhebbers „Kanaria" Venlo grootsche plannen. Het voornemen bestaat namelijk om bij deze gelegenheid een groote nationale kanariezangwedstrijd met tentoonstelling te houden. Deze zal op 26, 27, 28, en 29 November a.a. plaats vinden. PROGRAMMA 6 tot en met 12 Sept. Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zondag BRUSSEL (Vlaams) i,-- Gespr. dagblad. Gymnastiek 1.20 Tijdsein.Postduivenberichten Gramofoon 8.40 Gesproken dagblad. DEUTSCHLANDSENDER I.20 Sontagmorgen ohne Sorgen BRUSSEL Fransch 10.25 Orkest Scala Ciné Schouwburg olv André Felleman BRUSSEL Vlaams II.25 André Fellemans orkest 12.17 Weerber. Duivensportber. Gramofoon 1.20 Gesproken dagblad. KEULEN I.25 Allerhandvan Oberland. Beiersch programma 2.20 Het Kamerkwintet DROITWICH 2.50 Bernard Croock kwintet 3.35 John Reynders orkest 4.05 Gramofoon KEULEN 4.20 Nette Sachen aus Koln LUXEMBURG i.05 Gramofoonmuziek DROITWICH. 7.05 BBC orkest olv J. Lewis DEUTSCHLANDSENDER 1.20 Bonte avond BOEDAPEST 10.20 Zigeunerorkest olv B. Radics II.20 Dansmuziek KALUNDBORG 3.10 Jazzmuziek Elo Magnussens Orkest DEUTSCHLANDSENDER 4.20 Concert uit Munchen FRANKFURT 6.20 Frans Haucks orkest 7—8 EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek TOULOUSE Militair concert REGIONAL Programma 8.20 All Collins dansorkest 9.05 Three's a crowd Revue 9.25 Promenadeconcert WEENEN 10.30 Adolf Sieberth kwartet KEULEN 10.50 Populair concert, dansmuziek. Maandag BRUSSEL (Vlaams) Gespr. Dagblad. Gramofoon .20 Tijdsein. Gymnastiek LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 10.05 Tijdsein. Nieuws- en water- standberichten. 10.20 Peter will Schifsjunge werden REGIONAL PROGRAMMA 11.05 Orgelconcert T. Jenkens PARIJS Radio Paris 11.20 Kamerorkest van de Concerts Pasdeloup KEULEN 12.20 Populair concert omroepklein- °r BRUSSEL Vlaams 1.20 Gesproken dagblad. Salonorkest I.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd concert KALUNDBORG 3.10 Omroeporkest olv Cai Wendel- boe Jensen DEUTSCHLANDSENDER 4.20 Omroepamusementsorkest olv O. Dobrindt STUTTGART 5 20 Gramofoon LUXEMBURG 6.05 Gevar. concert 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DROITWICH 8.Alfredo Campoli-trio m m v L, Gowings, tenor BRESLAU 8.30 Der Blaue Montag. Vroolijkpr WEENEN 10.30 Omroeporkest olv Jozef Holzer II.20 Vervolg concert. Dinsdag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Gymnastiek. Gramofoon 8.20 Tijdsein. Gesproken dagblad LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 10.05 Tijdsein. Nieuws- en waterst, berichten 10.20 Die Hopfengarten Suddeutschl. 10.50 lm Kindergarten PARIJS Radio-Paris 11.20 Kamerorkest vh Parijs Symph. BRUSSEL (Vlaams) 12.20 Gramofoon 12.50 Weerbericht. Salonorkest olv W. Feron 1.20 Gespr. dagblad. Omroeporkest olv P. Doubliez KEULEN I.35 Omroepkleinorkest DROITWICH 3.20 Clifford-kwintet 4.05 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 4.20 Omroeporkest olv Schmalstich LUXEMBURG 6.10 Gevar. concert. 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten TOULOUSE 8.00 Gevar. concert DEUTSCHLANDSENDER 8.30 Omroepamusementsorkest olv O. Dobrindt DROITWICH 10.30 BBC Theater orkest olv Lowe II.35 Lloyd Schakespeares Orkest BRUSSEL Vlaams 8.00 Gesproken dagbl. Gymnastiek. 8.20 Tijdsein. Berichten. Gramofoon LUXEMBURG i.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.Kindergymnastiek 10.20 Volksliederenconcert REGIONAL Programma 11.05 BBC Scots-orkest BRUSSEL (Vlaams) 12.20 Gramofoon 12.50 Weerbericht. Omroeporkest 1.20 Gespr. dagbl. Omroepkl.orkest I.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd concert DROITWICH i Carlton Hotelorkest DEUTSCHLANDSENDER 4.20 Omroepamusementsorkest BRUSSEL Vlaams 6.05 Kinderuurtje 6.50 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoon muziek. TOULOUSE 8.— Operetteliederen MUNCHEN 8.30 Militair concert WEENEN 10.30 Omroeporkest olv Jozef Holzer KEULEN II.20 Aldo Ferraresis-orkest Woensdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Berichten, gymnastiek 8.20 Tijdsein, gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG. 9.20 Gramofoon KEULEN 10.05 Tijdsein. Nieuws- en Waterst. berichten 10.20 Der Schneider von Ulm 10.50 Concert DROITWICH 11,05 Thinking Back 11.20 F. Lionel Johns orkest DEUTSCHLANDSENDER 12.20 Koningsberger omroeporkest olv. R. Kastner 1.15 Gelukwenschen BRUSSEL Vlaams 1.20 Gespr. dagblad. Salonorkest W. Feron 1.50 Gramofoon DROITWICH 2.20 Geigers Orkest 3.05 Gramofooa Donderdag Vrijdag BRUSSEL (Vlaams) I.00 Berichten. Gymnastiek 8.20 Tijdsein. Gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 10.05 Tijdsein. Nieuws en waterstand- berichten 10.20 Programma vd. Deutschlandz. DROITWICH II.50 R. A. Lister Harmonie-orkest BRUSSEL Vlaams 12.50 Omroepkleinorkest 1.20 Gesproken dagblad I.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd concert KALUNDBORG 3.20 Concert uit Kilden DROITWICH 4.20 Emilio Colombos-orkest 5.35 Frank Bilfos blaaskwintet LUXEMBURG 6.20 Gevarieerd concert 7.-8. EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DROITWICH 8.Peter Jorkes orkest 8.20 Promenadeconcert uit de Queen's Hall te Londen TOULOUSE 10.Operette-concert STUTTGART 10.50 Omroeporkest olv. J. Schreuner Zaterdag BRUSSEL Vlaams 8.00 Gymnastiek Gramofoon 8.20 Tijdsein Gesproken dagblad LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 9.50 Meldingen 10.15 Rijkszending REGIONAL PROGRAMMA II.05 Reg. Dixon speelt op st.-orgel DROITWICH 11.20 BBC-Northern-orkest KEULEN 12.20 Concert uit Stuttgart van Theo Hollinger BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gesproken dagblad 1.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd concert 3.20 Ilja Livschakoff met zijn orkest MUNCHEN 4.20 „Freude musz sein" vr. prog. LUXEMBURG 5.20 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramof oonplaten t DROITWICH 8.Stafmuziek v.d. 2e Batt. I.R. MUNCHEN 8.30 Populair concert. TOULOUSE 10.20 Concert. LEIPZIG. 10.50 „Und Morgen ist Sonntag." P.D.V. DE EENDRACHT. Uitslag wedvlucht vanaf La Buissierë, afstand 188 K.M. Los 8 uur Windrichting Z.W. Aankomst eerste duif 10-33-41 uur. Aankomst laatste duif 11-4-46 uur. Ie, 2e, 10e en 17e A. Loonen, 3e en 9e J. van Houdt, 4e, 14e en 20e Gebr. Spee, 5e, 8e, 12e, 21e en 22e J. Strij- bosch, 6e en 15e Boom-Jenniskens, 7e en 19e L. Coopmans, lie J. Pot ten, 13e en 18e H. Aarts, 16e Jos. Lümler, overduif J. Dinjens.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10