Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Koninginnedag. Buitenland. Ons weekpraatje. Provinciaal Nieuws Zaterdag 29 Augustus 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 35 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong PEEL EN MAAS een frissche drank, een gevraagde Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. 1 Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. per regel 77j ct. Bij contract groote reductie. Telefoon 51 Giro 150652 Buiten Venray p.kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. 0. L. Vrouw „Behoudenis der Kranken" Oostrum. 18S0 31 Augustus 1936 Ook wanneer we alleen letten op het practische nut van den monarchalen staatsvorm en we principes, theoriën en speciale gevoelens van aanhankelijkheid een oogenblik veronachtzamen, moeten we tot de erkenning ko men dat het erflijk opvolgings- recht van den constitutioneelen monarch zóóveel reden tot twist en tot strijd tusschen naar de hoogste waardigheid tn den staat strevende volksleiders buitensluit, dat deze staatsvorm althans voor wat de binnenlandsche verhou dingen betreft, vreedzaams van nature over zich heeft. Wanneer een vorst wordt ver jaagd enkelen hebben het er wel eens naar gemaakt! - dan geschiedt dat meestal onder de leuze, dat de democratische volksrechten in een republiek nog sterker tot uitdrukking kun nen komen. Dat is theorie. De practijk heeft uitgewezen, dat deze rechten, waarvan het volk misdeeld zou zijn geweest, uit bloedige- botsingen en het uit leven van onderlingen haat be staan. We zien het op lret oogenblik in Spanje weer. Het is geenszins onze bedoe ling om de toestanden, welke onder de monarchie hebben ge- heerscht,- als „ideaal" voor te stellen. Daaraan ontbrak heel wat. De misstanden, die er on tegenzeggelijk waren, kwamen voort uit heel dat samenstel van bijzondere omstandigheden, wel ke de eigene geschiedenis van een volk uitmaken. Iedere natie moet langs haar eigen weg de idealen van cultuur beschaving en sociale rechtvaar digheid zien te benaderen; de monarchie behoefde ook in Span je geen reden te zijn onr halt te houden. Het Spaansche volk, althans degenen, die tijdelijk 't vertrou wen van dat volk verwierven, de Spanjaarden verjoegen hun koning. En sedert dien vloeit er onafgebroken 't Spaansche bloed door Spaansche handen. China wordt onderling ver scheurd en door buitenlanders worden de Chineezen geknecht, sedert er de eeuwenoude dynastie ten val werd gebracht. Enkele malen reeds verjoegen de Grieken in den jongsten tijd hun koning, ten derde male heb ben ze hem thans teruggeroepen, opdat het volk eenheid en vrede zou hervinden. En zou aflaten om elkaar te dooden in onderlingen strijd. Nergens is de onderlinge vrede en de - gelet op de wereld- economische omstandigheden betrekkelijke welvaart zoo gunstig bewaard gebleven als in de landen, die hun vorst bleven eeren: Engeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, België en Nederland 1 Men verwijze otts niet naar Italië. Het is algemeen bekend, dat de Italiaansche koning de fascis tische dictatuur in zijn land wel heeft erkend en geduld heeft moeten dulden, maar niet heeft gewild. En de omstandigheden door Mussolini bewerkt, is het voor het Italiaansche volk ten slotte toch nog gelukkig geweest, dat het naast het verlies uit het verleden, het regeerende konings huis heeft mogen behouden. Omdat het resteerende gezag des konings en de eerbied van het volk voor hem, Victor Em manuel althans in staat hebben gesteld om de scherpste kanten aan de dictatuur te doen afslij pen op het diamant van zijn kroon. We hebben volstrekt geen be wondering voor de fascistische dictatuur in Itatië, maar in tegen stelling met wat elders gebeurt, heeft de Italiaansche dictatuur 't volk tenminste niet onderverdeeld naar ras en afkomst, naar bur gers met en zonder burgerschaps- brief. Als de Italianen hun vorst mogen behouden, zullen ze mis schien eens hun vrijheid hopelijk een voor dit warmbloe dige volk gewenschte getemperde vrijheid herkrijgen. Dat ons Vorstenhuis in zoo bijzondere mate de liefde en de toegenegenheid van ons volk bezit, zóó, dat zelfs in de ergst denkbare omstandigheden als politieke orkanen vanuit het bui tenland over onze lage landen heen trekken de trouw onwan kelbaar blijkt en juist dan hon derdduizenden hun masker van onverschilligheid afwerpen om met een grim van vastberaden heid op het gelaat stelling te nemen tégen den storm in, met het gezicht naar den vijand en den mg als 'n beschermende wal naar de Vorstin dat komt doordat de geschiedenis van ons volk, welke de geschiedenis is van den strijd om de vrijheid, om het bestaan, om onze cul tuur, ons aanzien in de wereld. Eens, in 1918. heeft ons volk voor en mét Oranje gestreden tegen een poging om in Neder land een klasselreerschappij te vestigen De leider van een volksbewe ging, die meende, dat hij een meerderheid achter zich had, heeft toen moeten erkennen, dat hij zich had „vergist" in de werkelijke mentaliteit van de Nederlandsche staatsburgers. Het jaartal 1918 kreeg voor ons volksbestaan een historische beteekenis. Ons geschiedenisboek is nog niet gevuld. Er is daarin plaats voor een nieuw jaartal met de zelfde toevoeging. Wanneer het om het behoud van onze gees telijke vrijheid gaat, dan „wint" hier geen Pieter en geen Adriaan, maar dan zegeviert de eenige waarachtige Nederlandsche volks gedachte: de begeerte om de eenig-aanvaardbare „leiding" on zer Koningin om in geordende vrijheid ons zelf te zijn, geeste lijk en maatschappelijk. Als puntje bij paaltje komt, dan zal het Nederlandsche volk zich weer verzamelen om den troon van Haar, Die stamt uit het Huis, van waaruit we naar de onafhankelijkheid werden ge leid. We zullen, zoo noodig, de wolken van dreiging wegblazen, welke den glans van de Kroon onzer Vorstin dreigen te ver duisteren1. Ons volk heeft niet „één" leider noodig, omdat het één leider heeft, de ge-erfde op- volger(ster) op den troon, wiens (wier) gezag straalt uit het gezag van God. We vereeren en hebben onze Koningin lief als de eenige Leid ster van ons volk; onder Haar alléén kunnen wij allen één zijn in onze groote verscheidenheid denken. De verscheidenheid is ons leven; de eenheid ons „zijn". Straks, als het 31 Augustus is, zullen we God wederom danken, dat Hij ons in de zware beproe ving van den tijd, waarin we materieel worden geslagen en men ons geestelijk dreigt te knechten, de fiere Nazaat der Oranjes heeft gelaten om in ons het gevoel voor traditie en de herinnering aan een glorievollen strijd uit het verleden, den strijd om ons-zelf te mogen zijn, heeft gelaten, ter pantsering en afweer. We hopen Haar bestuur nog jarenlang te mogen genieten tot het voortdurend welzijn van ons volk en tot eere van Haar Huis. Leve de Koningin 1 Md. KRANKZINNIGE BEWAPENINGS WEDLOOP. STAAND DUITSCH LEGER VAN 1 MILLIOEN. DE ANDERE LANDEN VOLGEN... SPAANSCHE BROEDERSTRIJD. OPSTANDEN IN RUSLAND. De krankzinnige - bewapenings wedloop tusschen de staten is in een nieuw en gevaarlijker stadium gekomen, nu Duitschland in de uitbreiding van het Russische leger aanleiding vond, om den militairen diensttijd van 1 op 2 jaren te brengen, waardoor Duitschland de grootste militaire macht wordt van Europa. De andere staten van Europa reageeren hier na tuurlijk op, en zoo gaat het roe- kelooze snel voort, dat de mensch- heid weer voeren moet in de lawines van staal en leed en el lende. De burgerkrijg in Spanje woedt nog steeds voort. Een bloedraad te Madrid richt een ware slach ting aan onder de rechtsche ele menten. In verschillende streken van Rusland hebben hongeropstanden plaats, die bloedig worden onder drukt. Maandenlang reeds werd door de Duitsche „eenheidspers" bij het volk de gedachte gesuggereerd, dat het de taak is van het nieuwe Duitsch land, na het communistisch gevaar in eigen land te hebben uitgeroeid, ook het communisme in Europa te verdelgen, desnoods ten koste van een oorlog met Frankrijk en Rus land. De dood aan het communisme, dat was al lang de nieuwe kreet, waar mee het Duitsche volk naar den oorlog gedreven werd. Na deze voorbereiding van het volk op groote gebeurtenissen heeft Hitier een decreet afgekondigd, waarbij de dienstplicht wordt ver lengd tot 2 jaar. Hierdoor krijgt Duitschland een staand leger onder de wapenen, belangrijk grooter, dan het voor den wereldoorlog ooit heeft ge had. De Duitsche pers wijst er onom wonden op, dat het dreigend com munistisch gevaar, dat het land, vooral na de onderteekening van 't FranschRussische pact, van twee zgden bedreigt, de regeering er toe genoopt heeft, de militaire paraat heid opnieuw aanzienlijk uit te brei den. De beteekenis van den nieuwen Duitschen militairen maatregel moet zeker niet onderschat worden. Daardoor wordt het Duitsche Rijk de sterkste mogendheid van het vasteland, sterker dan Rus land en ook dan Italië. En deze machtige jjzeren vuist, waarover men nu in de Wilhelm- strasse zal beschikken, zal de hou ding van Duitschland in de interna tionale politiek allerminst schikke- lijker maken. Maar niet alleen voor Moskou en Pargs beteekent deze nieuwe maat regel van Hitier een ernstig dreige ment, maar ook voor Rome. Het was Mussolini's trots en hij liet zich er dikwgls nogal op een protserige wijze op voorstaan, dat hij met zgn troepen aan den Bren ner, Duitschland in toom hield en op die wijze de Oostenrijksche in tegriteit beschermde. Intusschen wordt Duitschland mi litair Italië verre de baas en het zal zeer de vraag zgn, of men in Ber lin op den duur de Italiaansche suprematie nog dulden zal. Het is dan ook niet onmogelijk, dat men te Rome, na deze nieuwe machtspositie, welke Duitschland zich schept, zich weer meer oriën- teeren zal naar Parijs en Londen. Frankrijk komt wel leelrjk in het gedrang en het land, mede door zgn terugloopende bevolking is niet meer in staat Duitschland het hoofd te bieden. Ook te Londen zal men deze machtspositie van Duitschland met leede oogen aanzien. De vraag zal zich nu wel weer opdoen, vooral in Moskou en Parijs, of men nog lan ger in deze militaire versterking van Duitschland moet berusten, met de wiskundige zekerheid, dat dit land over twee jaar, geheel Europa de baas is en noch Rusland, noch Frank rijk, noch Engeland meer iets in de melk te brokkelen hebben. Een andere vraag is ook nog, waar haalt het deviezen-arme Duitschland de geweldige sommen vandaan, die deze verdubbeling van het Duitsche leger zal kosten Deze millioenen soldaten moeten gevoed, gekleed, gehuisvest en geoefend worden en dat bedrag is toch veilig op een milliard per jaar te stellen. Het gevolg zal natuurlijk moeten zijn een verdere autarkie, een verder streven, om het geld in Duitschland te houden. Ook- ons land zal daarvan weer meer de dupe worden. Zoo wordt het wereldperspectief met den dag somberder. Het opvoeren der bewapening wordt een eindelooze wedstrijd tusschen de volkeren, welke op een wereldkamp moet uitloopen. Frankrgk zal zijn tegenmaatregelen nemen. Engeland werkt dag en nacht, om zijn bewapenings-achterstaud in te halen en Japan heeft nieuwe richtlijnen getrokken voor zijn poli tiek, waarvan de voornaamste factor is, versterking van leger, vloot en luchtmacht.... De machthebbers der wereld, los geslagen van het fundament der christelijke leerstellingen, verward in de valsche theorieën omtrent superioriteit van rassen en klassen, gedreven door hoogmoed en hebzucht, beïnvloed door de gouden-kalf-aan- biddende oorlogstuig-baronnen, zijn weer bezig de arme menschheid te drijven in de lawines van staal en leed en ellende DE SPAANSCHE BROEDER STRIJD. Wanneer de berichten uit- Spanje heel lakoniek zeggen, dat er omtrent den burgeroorlog niet bijzonders is te melden, denken we onwillekeurig aan den roman van Remarque over den gruwelijken wereldoorlog „lm Westen nichts Neues." Als aldus het oorlogsbericht luidde, sloot dit niet uit, dat er honderden en duizenden soldaten een ellendigen dood vonden. Al is 't wellicht op kleiner schaal, zal dit in Spanje ook wel het geval zijn, wanneer er wordt bericht, dat er niets bijzonders is gebeurd. Teekenend voor den toestand in de Spaansche hoofdstad is het bericht omtrent de instelling van een bloed raad te Madrid. Onder den druk van 't grauw heeft de regeering besloten tot de instelling van een specialen krijgsraad welke omvangrijke volmachten heeft ge kregen voor het veroordeelen van „misdaden als militaire rebellie en andere tegen de veiligheid van den staat gerichte fascistische delicten." De krijgsraad bestaat uit drie, door den minister van justitie benoemde gewone rechters en veertien gezwo renen, de zoogenaamde volksrechters, die door verschillende volksfront partijen worden gekozen. De zetel van den nieuwen krijgs raad is in Madrid gevestigd en over dag zoowel als des nachts worden zittingen gehoudeD. Het behoeft geen betoog, dat deze krijgsraad het vonnis zal vellen over honderden personen, wier aanwezig heid de roode regeering niet aange naam is. HET KRUIS WEER IN DE SCHOLEN. De burgemeesters van de verschil lende steden en dorpen van Navarra, dat, zooals men weet, geheel in handen is van de nationale troepen, hebben op een vergadering te Pam- peluna besloten, de kruisbeelden en het godsdienstonderricht in de scholen te herstellen. Het voorbeéld van Navarra volgend heeft ook de gemeenteraad van Burgos bepaald, dat in alle scholen van deze stad het kruisbeeld, dat door de rooden en links-republikeinen er uit verbannen werd, weer zal worden opgehangen. SPAANSCHE VLUCHTE LINGEN IN ITALIë. Tal van aartstbisschoppen en bis schoppen van Italië hebben openbare gebeden voorgeschreven voor de ver volgde Spaansche Katholieken. In vele parochies worden boven dien geldinzamelingen gehouden voor het onderhoud van de talrijke vluch telingen, die nog dagelijks in Italië aankomen. Ook tal van fascistische liefdadig heidsinstellingen hebben zich in dienst gesteld van dit liefdewerk en nemen uitgeweken Spaansche Katholieken met de grootste bereidwilligheid op. POGING TOT BEMIDDELING. De regeering van Uruguay heeft voorgesteld, te Buenos Aires een voor bereidende conferentie te houden van alle Latijnsch-Amerikaansche staten, teneinde na te gaan, op welke wgze het best een poging tot bemiddeling in Spanje zou kunnen worden on dernomen. FRANKRIJK BLIJFT STEUNEN. Volgens een mededeeling van gene raal Queipo de Liano ontvangen de volksfronttroepen in Spanje nog steeds wapenen en vliegtuigen uit Frankrijk. Bij de verovering van Tolosa op het Gulpuzcoa-front, aldus de gene raal, hebben onze troepen aanzien lijke hoeveelheden uit Frankrjjk, af komstig oorlogsmateriaal buitge maakt, dat zal worden tentoonge steld, opdat de wereld zich van de juistheid van de verwgten, die wij aan het adres van Frankrijk richten, zal kunnen overtuigen. Eiken dag opnieuw, aldus vervolg de hg, arriveeren Fransche volks- frontvrijwilligers en zendingen oor logsmateriaal uit Perpignan in het door de Catalaansche linkschen be zette Noord-Oostelijk gebied van Spanje. Ook de levering van Fransche vlieg tuigen duurt blijkbaar nog voort. Bij het bombardement van het vliegveld Getafe door de nationalistische vlie gers zijn alleen reeds twintig vlieg tuigen van Fransche herkomst ver nield. OPSTANDEN IN RUSLAND Volgens het Duitsche Nieuwsbu reau zouden in de Oekraïne, ondanks de afkondiging van den staat van alarm voor talrijke troepenafdeelin- gen van 't roode leger, de honger opstanden dezer dagen verder om zich heen hebben gegrepen. In het district Poltawa zouden nieuwe betoogingen bloedig onder drukt zrjn, terwijl 200 arrestaties zouden zijn verricht. Ook in de streek van Konotop zou den honderden arbeiders en boeren, die protestbetoogingen hadden ge houden tegen het in beslag nemen van levensmiddelenvoorraden, onder gebracht zijn in een met prikkel draad omgeven kamp. Zij zullen we gens sabotage terecht staan. Verder zouden de revolten overge slagen zijn naar de Noord-Kaükasi- sche sovjet-republiek en de distric ten Kursk en Saratow. In Jelansk aan den Don zouden honderden ar beiders en boeren de commissaris sen van het roode leger, die de le vensmiddelen in beslag kwamen nemen,, gelyncht hebben. Geheele dorpen zouden daarop gearresteerd zijn waarbij zestien personen, die verzet pleegden, zouden zijn gedood. NA 4 JAREN TERUG. Vier jaren geleden is een post- duivenhouder te Bergkirchen een kostbare postduif op een wedvlucht kwijt geraakt. Hij hoorde van de duif niet meer en was den vogel vergeten. Door een duivenfokker van de postduivenvereenigiDg te Hagen werd dezer dagen de verloren ge achte duif weer aan den rechtma- tigen eigenaar terug bezorgd. De duif was weer direct aan haar vroegere til gewoon, vliegt geregeld uit en komt ook weer telkens terug. DE MAN VAN DEVENTER. ZOO'N MAN KUNT OOK GIJ ZIJN. Ik heb géén Kloosterlinnen noodig. Eerlijk gezegdik weet niet wat Kloosterlinnen is. Maar als ik Kloos terlinnen noodig had, dan zou ik het van niemand anders willen betrekken dan van den Man van Deventer. En waarom Ja, dat weet ik zelf niet. Ik ken niets van den Man van Deventer, ik weet niet, of hg zijn linnen zelf maakt, dan wel alleen maar grossiert voor een fabriekik weet ook niet, of zijn linnen van een aparte kwaliteit en beter dan andere is. Maar hij suggereert me in ieder geval, dat het wél zoo is. Als hij zijn Kloosterlinnen adverteert ge bruikt hg altijd een hoofdletter K. En dat imponeert me. Hg bezweert me voorts, in zgn advertenties, dat ik er goed op moet letten, of zijn handelsmerk wel voorkomt op het linnen, dat ik koop. Hetwelk me waakzaam maakt tegen bedrog door anderen. Voortdurend staar ik op de beeltenis van den „Man van Deventer" Nooit zal de kerel nalaten om zijn eigen physionomie in zijn annonces te laten afdrukken. Ik zie eigenlijk niets bijzonders in dien kophij is net zoo dik en grof als de mijne en hij straalt niet meer intelligentie af. En toch heb ik vertrouwen in dien kop, omdat de drager er van met zijn beeltenis zoo te koop durft loopen en ik aldus wel moet aan nemen, dat hij van zich zelf geen kwaads en alleen maar veel goeds weet. Een kwaliteitskop naast kwali teitslinnen. Mijn drogist vertelt me, dat de „Hollandsche aspirine" net zoo goed is als die van Bayer. En toen ik er mijn dokter naar vroeg, verzekerde die me, dat de Hollandsche en de Duitsche dezelfde zijn van samen stelling en dat het eenige verschil tusschen de twee is, dat de Holland sche drie dubbeltjes en de Duitsche drie kwartjes kost. Maar als ik aspirine moet hebben, koop ik Duit sche van 75 cent, omdat ik eiken dag „waarschuwingen" van Bayer in de krant lees tegen „waardelooze namaak." Ik ben bang, dat de Duit- schers ondanks de meening van mijn dokter en drogist toch nog een extra geheimpje in hun aspirine verwerken.... SuggestieNatuurlijk is het sug gestie Maar suggestie is belangrijk in ons leven; ze drijft ons, doet ons handelen, gelooven. En door dat laatste vinden we baat. Al verkocht de Man van Deventer ons den grootsten rommel, wg, hg en de maatschappij zouden het er niet minder om hebben, als we aan nemen, dat het spul goed is en we derhalve reden hebben om tevreden te zijn. Hoe ik zoo op den „Man van Deventer" kwam Omdat ik dezer dagen las van zgn jubileum op 1 September a.s. Dan zal hg veertig jaren zijn Kloosterlinnen hebben verkocht, tot heil van zgn klanten en van zich zelf. De „Man van Deventer" is wél gevaren bij zijn eenvoudige, maar doeltreffende reclame. Deze is vol strekt niet door een groote en ori- gineele gedachte geleid geworden, maar door het bekende systeem van „frappez, frappez toujours Hamer! Hamer altijd op hetzelfde aambeeld De „Man van Deventer", die ter gelegenheid van zijn jubileum is ge- interviewd, hecht groote waarde aan krantenreclame, hij heeft nooit andere gevoerd en hij zou er zijn huis voor willen verkoopen, zoo ver zekerde hij, als hg op andere wijze niet de middelen kon verkrijgen om deze soort reclame te voeren. Geld in regelmatige krantenreclame acht hij de beste belegging. Het is niet zoo moeilijk om De Man van Dedemsvaart, van Medem- blik, Den Helder, Gendringen of Oir- schot te zijn, als men maar begint met de durf om het zelf te verkon digen en die durf vol te houden. D.w.z. men moet niet gelijke woorden gebruiken als de Man van Deventer, maar men moet toch wél in enkele korte, telkens en voort durend herhaalde slagzinnen het publiek weten te overtuigen, dat ze voor vleesch alleen terecht kunnen en moeten komen bg de fa. Slager, dat men loopt als op rozen met schoenen van D. E. Lapper, dat een huwelijk niet gelukkig kan zijn zonder een uitzet van het magazijn „De Linnenkast" enz. enz. En dan is één advertentie nu en dan, goedeen méér herhaalde reclame is betereen regelmatige annonceering voert zeer beslist tot de beste resultaten. In dit soort reclame-voering kan men eenvoudig zgn, maar men moet vooral hardnekkig wezen in het volhouden. Verknoeid geld is het, wanneer men het vandaag probeert met deze krant, morgen met een ander, 'n volgenden keer met 'n strooibiljet je, dan weer me t'n annonce op het doek van een bioscoop. Dat haalt alles bij elkaar niet veel of niets uit. Zgt ge met uw zaak afhankelijk van het koopend publiek in plaats of streek, kiest dan het beste plaat selijke- of streekblad als uw reclame- orgaan en laat daarin uw annonces werken als 'n klinkhamer op 'n scheepswerf, regelmatig, met alijd denzelfden, korten slag. Ge moet hameren in het brein van het koopend publiek, opdat twee gedachten samengeklonken worden, die ge gevoegd wenscht te zien. Aan het begrip vleesch moet automatisch de gedachte „fa. Slager" gevoegd worden. Schoenen van Lapper 'n jurk van Het Modehuis groen ten van Tuinman. Tusschen al zulke twee in, behoort geen plaats voor iets of iemand anders te zijn. Handelt naar deze gegevens enge wordt „de Man" van uw streek in uw branche. VENRAY, 29 Aug. 1936. STOKER GASFABRIEK. Aan de Gemeente Gasfabriek kan een stoker worden geplaatst op arbeidscontract. Leeftijd niet boven 30 jaar. Sollicitaties schriftelijk te richten aan den Directeur der fabriek vóór 4 September a.s. Venray, 25 Augustus 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. NAKEURING VAN SPRING- STIEREN. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat de houders van springstieren, die hunne stieren aan de aanstaande nakeuring wenschen te onderwerpen, hiervan ter Secretarie aangifte moetêndoen vóór den 15 September a.s. Na genoemden datum zullen ter Secretarie geen aangiften meer worden aangenomen. Venray, 25 Augustus 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. LUXOR THEATER. Een zeldzaam mooi varieerend programma weet de Luxor deze week zijn bezoekers te bieden. Zoo vertoont men o.a. de groote wilder nisfilm „In Bavianenland", welke vele geheimen der binnenlanden van Afrika openbaart. De beide Afrikareizigers Martin Johnson en zijn vrouw Osa hebben na een onderzoekingstocht door het „Zwarte Werelddeel", die ruim 20 maanden geduurd heeft, een nieuwe film mee naar huis gebracht, die al hun vorige producten verre in de schaduw stelt. Ditmaal maakten zg voor hun expeditie gebruik van een tweetal Sikorsky Amphibie vliegtuigen, die zoowel op land als water kunnen landen. Hierdoor waren zij in de ge legenheid, gedeelten van Afrika te exploireeren, die tot op heden nog nimmer door eenige blanke waren betreden. Als 2de hoofdfilm vertoont de Luxor „Chasseur No. 14." Een zeer

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1