Weekblad voor VENKAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Naar de Stembus van 1937. Buitenland. Binnenland. Provinciaal Nieuws 'Zaterdag 22 Augustus 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 34 Onze Karnemelk cn Karnemelkspap een heerlijken voortref felijk voedsel voor ong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7l/a ct. Bij cjntract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY I ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Telefoon 51 Giro 150652 Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. De groote beteekenis der Kamerverkiezing. Ontdekt de zwakke plekken. De Propaganda neme een aanvang Dal de verkiezing voor de Tweede Kamer van 1937 van bijzonder gewichtig belang zal zijn voor hef Nederlandsche volk, en voor de Katholieken in het bijzonder, daarvan zal ieder van ons langzamerhand wel overtuigd zijn. Die verkiezing zal vooreerst de beteekenis hebben van een volks stemming over de dan door de Staten Generaal behandelde Grondwetsherziening. Maar hoe belangrijk een Grondwetsher ziening ook zij, deze beteekenis der Kamerverkiezing zinkt in het niet bij die andere uitspraak van het volk, welke uit de stembus van 1937 zal komen. Het Nederlandsche volk zal feitelijk uitspreken, of het zelf zijn invloed wil behouden op het staatsbestuur en of het de hand having verlangt van do groote instellingen van onzen staat, dan wel of het zich zelf onmondig wil verklaren en het bestuur des lands wil leggen in handen van een dictator of var enkele mannen zonder verantwoordelijkheid tegen over het volk, met uitschakeling immers van een volksvertegen woordiging, die voor vijf eeuwen in beginsel werd gegeven en sedert dien zich heeft ontwikkeld. Het volk zal dus uitspreken of het vrij wil blijven, dan wel zich zelf aan banden leggen en over zich zal laten heengaan, of zich zal laten aandoen, wat aan anderen invalt of behaagt. Men zal antwoorden, dat zulk een keuze nog al vanzelfsprekend is. Wie laat nu vrijwillig zijn vrijheid varen om af te wachten hoe anderen hem in het gareel zullen dwingen, wat hij dan nog zal moeten toejuichen met opge heven arm voor hem, die hem overheerscht. Inderdaad zou zulk een keuze vanzelfsprekend zijn, wanneer koel en nuchter gezond verstand de massa nog leiding gaf. Maar in andere landen, grooter dan het onze, heeft dat gezond verstand gezwicht. De massa lijdt ook in ons land door den slechten tijd. Een mil- lioen zijner inwoners zijn werk- loozen of gezinsleden van werk- loozen. Eenige andere millioenen leven in minstens evenveel zorg ais de werkloozen. Welk een mentaliteit zulk een leven kweekt, kan elkeen zich voorstellen. Vooral wanneer de geesten toch reeds onevenwichtig zijn gemaakt door een wirwar van ideeën en stelsels welke men op hen heeft losgelaten. Dan ziet men geen uitweg meer. Komen voorstanders van ver derfelijke stroomingen dan be weren, dat die werkloosheid kwade gevolgen heeft, omdat wij een Tweede Kamer hebben en een Ministerie en andere staats instellingen en geen dictatuur, dan is een deel van zulk een massa in haar radeloosheid licht geneigd dien in schoonen schijn gekleurde praat te aanhooren en te gelooven. En zich een Mussert, of een Meyer, of een Kruyt of hoe die dictators-in-den-dop mogen heeten, te laten aanpraten. Dan gaat dat nuchter verstand ontbreken en worden individu en massa meegesleurd naar den sprong in het duister, dien men in vertwijfeling bereid is te wagen. In zulk een toestand bevindt zich onze samenleving, althans wat een aanzienlijk deel harer leden betreft. Wij moeten daar voor op onze hoede zijn Daaruit volgt, dat van die a.s. Kamerverkiezing ontzettend veel kan afhangen. Wij moeten er dus onze volle zorg aan besteden. Op ons allen, welgezinde katho lieken, drukt daarvoor de ver antwoordelijkheid. Over een jaar is de verkiezing alweer ruim een maand achter den rug. En het werk moet eigenlijk nog beginnen. Die tijd is niet lang! O neen. We hebben die geheel noodig. Zoo even spraken wij over verwarring bij de massa. Daar loopen ook katholieken onder, die het roer dreigen kwijt te raken. Daarom moet het voorbereidend werk in onze kiesvereenigingen zeer spoe dig beginnen. Op de eerste plaats moet worden gezorgd, dat in elke ge meente of dorp van Limburg een afdeeling zij van de Katholieke Staatspartij. Er zijn helaas nog verschillende plaatsen, waar er geen is, of geen meer is. En dat werkt het dissidentisme in de hand van ouds een groote kwaal voor het politieke Litpburgsche leven Stemmen op dissidenten heeft altijd geleid tot afval, tot stemmen op anti katholieke lijsten op den duur. Hier ligt een belangrijke taak voor de leiders der Staten- kieskringen, die het leven in hun kring gemakkelijk kunnen over zien. Maar ook de plaatselijke be sturen hebben thans reeds ge wichtig werk te doen. Hier is de Rijkskieskring Arnhem—Nijmegen ons ten voorbeeld, waar de ka tholieke kieskringorganisatie reeds met een flink stuk voorbereidend werk gereed is. Zooals men daar doet, moeten wij in elke streek, en beter nog in elke gemeente de zwakke punten zoeken. De bevolking van elke gemeente op 1 Januari 1935 als grondslag nemend, is het voor de Limburg- sche gemeenten zeer gemakkelijk na te gaan, hoe groot de katho lieke bevolking in die gemeente was omstreeks dien tijd en men weet dan ook, welk deel ongeveer van het aantal uitgebrachte stem men bij die statenverkiezing katholiek had moeten zijn. Dan vergelijke men met dat cijfer, hoeveel stemmen bij de staten verkiezing werkelijk op de katho lieke lijst zijn uitgebracht en hoeveel op andere lijsten. Wanneer die katholieke stem men niet in de goede verhouding zijn tot de katholieke bevolking, heeft men een zwarte plek ont dekt. Het eerste werk, dat het bestuur eener katholieke kiesvereeniging daarmee heeft, is binnenkamers. Men gaat na, wie in de gemeente dat zwakke punt vormen, in welk gedeelte zij wonen en waar aan dat tegen de katholieke lijst stemmen door katholieken ligt. Die menschen moeten opgezocht en voorgelicht worden. Was er een tijd, waarin meer voorlichting noodig was dan de onze In Gelderland heeft men tot dit doel een propaganda-raad opgericht, samengesteld uit een afgevaardigde uit eiken staten- kieskring, die optreedt als kring propagandaleider in zijn kring. Aan het hoofd van den Propa gandaraad staat de secretaris van het Rijkskieskringbestuur. Ik elke afdeeling wordt een propaganda- club opgericht. In Limburg is deze propaganda misschien anders in te richten. Dat moeten anderen uitmaken. Als men maar onthoudt, dat het groote werk plaatselijk dient te gebeuren. 't Is tijd. Wie zich niet tot hard werken in staat acht, doet goed dat werk aan anderen over te geven. Minder dan ooit zijn de leidersfuncties der afdeelingen eerepostjes. Weldra dient ook de uitbreiding van het ledental ter hand genomen te worden. Laten we toch voor de groote katholieke staalkundige belangen veel werk over hebben. Men ver krijgt in onzen tijd niets zonder propaganda en reclame, ook bij katholieke werken. Wij kunnen daarin nog maar al te veel van onze tegenstanders leeren. Propaganda maken Dus wer ken Onafgebroken Het resultaat moet goed zijn, als het werk t ij dig begint; maar er dreigt een groote mislukking, wanneer wij het op de laatste maanden laten aankomen. Werken wij goed, dan zullen wij er ook een groote voldoening van hebben. De katholieke zaak blijft die opoffering, waarin zoo velen ons zijn voorgegaan, die geen succes van hun werk mochten beleven, ten allen tijde waard. ROELAND. O. L. Vrouw „Behoudenis der Kranken" Oostruut. SPAANSCHE WREEDHEID. Al bijna vgf weken woedt nu de burgeroorlog in Spanje en de gruwelen, welke vooral van de zijde van de roode schurken- troep bedreven worden, tarten elke beschrijving, De schande der „beschaving" wordt nu ten top gevoerd door het gebruik van gifgassen. Inmiddels blijven de nationa listen successen boeken. Wie echter ook wint, Spanje zelf zal de verliezer zijn en aan den rand van den ondergang gebracht worden. Er is gegronde vrees voor Europeesche verwikkelingen, vooral als rood zou winnen en Duitschland en Italië zich ge roepen zouden voelen, Europa van het Bolsjewistisch gevaar te redden. De stroom van berichten over de Spaansche revolutie is niet beter in enkele woorden samen te vatten dan in deze: de gruwelen duren voort en worden zoo mogelijk nog steeds erger. Wij achten ons geenszins geroepen, om alles goed te praten wat van de zijde der nationalisten gebeurt, maar het is toch niet voor bestrijding vatbaar, dat de meeste en ergste gruwelen gebeuren aan de zijde van de Volksfront-troepen, waar het communistisch gepeupel ineen soort oorlogsdelirium zijn laagste instinc ten botviert. Wij kunnen onmogelijk den stroom van berichten omtrent gruweldaden volledig publiceeren en doen ter ty peering van het beestachtig optreden slechts een kleine greep uit de ont zettende tijdingen. In den nacht van 14 op 15 Aug. zijn 360 leden der Guardia Civil en 80 marine-officieren, die op twee stoomschepen waren ondergebracht, voor den ingang tot de haven van Cartagena door roode terroristen in zee geworpen en verdronken. Twee en twintig andere officieren werden doodgeschoten. Bg hun terugkeer in de haven werden de beide schepen, waarop de vermoorden zich hadden bevonden, door het gepeupel van Cartagena, dat zich toen nog in de handen van de rooden bevond, levendig toege juicht. De moordpartij vond plaats op last van een sergeant, die daarmede een onderzoek naar de roode terreur vanuit Madrid wilde voorkomen. Een ander bericht meldt; De Hoogeerw. Pater Provinciaal der Passionisten in Nederland heeft uit het generaal moederhuis te Rome bericht ontvangen, dat de geheele kloostergemeente der Passionisten bij Barcelona door de communisten is vermoord. De communiteit bestond uit acht paters, waaronder de Hoogeerw. pater provinciaal der Spaansche pro vincie der Passionisten, die juist van zgn visitatiereis uit Mexico be houden teruggekeerd was en ver der nog 18 fraters theologanten en 4 leekebroeders. Alleen de vicaris wist tijdig te ontsnappen. Andere berichten melden, dat te Barcelona de executies van priesters werkgevers en rechtsche personen voortduren. Deze executies hebben plaats bij razzia's en volgens vastgestelde lijsten. Onder de terechtgestelden bevindt zich ook de bisschop van Lerida, de gouverneur van Lerida en enkele vroegere cortesledeD. Te Portugalete aan de Baskisehe kust hebben de nationalisten de tanks met stookolie in brand gesto ken, waardoor 300 gijzelaars, die de rooden in de nabijheid hadden ge plaatst, levend zijn verbrand. Te Almeria hebben massa-execu ties plaats gehad. Nationalisten, die op een schip gevangen gehouden werden, zgn in zee geworpen, nadat men hun te voren ijzeren gewichten om denhals had gehangen. Op deze wijze zijn reeds 50 personen verdronken. Iedereen, die ervan verdacht wordt eenig geld in zgn bezit te hebben, wordt door de communisten om het leven gebracht. Uit Valencia wordt gemeld, dat een bende communisten een priester heeft overvallen en zgn beide oogen uitgestoken. Daarna hebben de ban. dieten hem totaal uitgekleed en op een kar door de stad rondgereden. Na een vreeselrjken doodstrijd is de grijze priester gestorven. Toen de communisten het stadje Baena voor de oprukkende nationa listen moesten ontruimen hebben zrj inderhaast nog twee personen levend verbrand, waarvan er een onder de oogen van zijn moeder met benzine overgoten; 24 personen werden ge fusilleerd en 'alvorens de stad over haast te verlaten, staken de roode bandieten nog een schuilplaats in brand, waar 21 ouden van dagen een veilig onderkomen meenden ge vonden te hebben; slechts 9 grijsaards konden ontsnappen, de andere von den een vreeselijken dood in de vlammen. NU OOK NOG GIFGASSEN! De gruwelijke misdadenreeks, waar van vorenstaande opsomming nog maar een zeer onvolledig beeld geef t, gaat nog erger worden. De Volksfrontt roepen maken thans ook gebruik van gasbommen. De eerste gasaanvallen zijn bg San Rafael, aan het front van Gau darrama, door de regee rings troepen afgevuurd. Generaal Mola verklaarde dienaan gaande „deze monsterachtigheid moet door het buitenland geconsta teerd worden. Men moet weten, dat ook wij over strijdgas beschikken, maar wij wilden dit nooit tegen Spanjaarden gebruiken. Te Burgos is men algemeen zeer verontwaardigd over dit optreden der volksfronters en men acht het een nieuw bewgs, dat de regeering te Madrid in een wanhopigen toe stand verkeert en dat de nationa listen een waren kruistocht tegen de barbaarschheid voeren. DE OPSTAND VORDERT. Wat de militaire operaties betreft, staat onmiskenbaar vast, dat de nationalisten flinke vorderingen maken. Verschillende belangrijke steden zijn na verwoeden tegenstand der rooden in hun handen gevallen en het wachten is nu nog slechts op het tijdstip, dat Madrid, gedwongen door levensmiddelennood, of tenge volge van den militairen druk, zich overgeeft. Terecht heeft echter dezer dagen 'n journalist over Spanje geschre ven Spanje is aan den rand van den afgrond gebracht. Wie den strijd ook wint, Spanje zal zelf in ieder geval de verliezer zgn. De Spaan sche revolutie zal niet op het slagveld gewonnen of verloren worden. Velerwege kan men zijn werkloozen niet behoorlgk meer onderhouden, maar het internationaal wantrouwen, het mammonisme en het nationalis me maken, dat toch ontzettende sommen moeten besteed worden aan de oorlogsvoorbereiding. Zoo wordt uit Japan bericht, dat de Marine-begrooting 19371938 770 millioen yen beloopt tegen 550 mil- lioen in het loopende jaar. En in de meeste andere landen is het 't zelfde liedjesteeds meer PLEIDOOI VOOR WAPENSTILSTAND. Geen wonder, dat al de Spaansche gruwelen met hun ontzettende ge volgen pleidooien oproepen voor een wapenstilstand. Zoo doet de voormalige leider van de Engelsche labours een oproep tot de regeering en tot alle reli- gieuse autoriteiten in Engeland. Wg Engelschen, aldus Lansbury, zijn bereid, een bemiddelingsvoorstel voor een wapenstilstand in Spanje te doen, gedurende welken de wer kelijke verlangens van het Spaansche volk tot uiting zullen kunnen wor den gebracht. Ook in Oostenrijk gaan stemmen op voor bemiddeling tusschen de strijdende partijen. Veel kans van slagen lijken ons zulke pogingen niet te hebben daarvoor is de verbittering aan weerskanten te groot. HOE DRUK HET WAS De Olympische spelen hebben een enorme drukte gebracht in Duitsch land en speciaal in Berlijn. Een sprekend cijfer Van 28 Juli tot 16 Augustus heb ben de openbare middelen van ver voer in Berlijn itfet minder dan 62.600.000 passagiers vervoerd! En de crisis slaat toch zoo strie mend alom DE OORLOGS-VEELVRAAT. Het oorlogsmonster is nimmer te verzadigen. In vrijwel alle landen verslinden leger en vloot enorme sommen, die feitelijk boven de draagkracht van het volk gaan. OPSCHORTING NIEUWE STEUNREGELING. Het verzet van de vakbonden en van de Dag. Besturen van de groote gemeenten tegen de nieuwe steun regeling betreft twee puntende in trekking van den huurtoeslag en het bepalen van een standaardloon voor gevallen van langdurige werkloos heid. Zuilen deze punten thans wor den gewijzigd, nu minister Colijn op aandrang van de wethouders, die de zeven grootste gemeenten des lands vertegenwoordigden, de nieuwe steun regeling voorloopig voor 14 dagen heeft opgeschort Het is nauwelijks te verwachten, dat de regeering na deze opschorting later weer zonder meer tot invoering van de nieuwe bepalingen zal besluiten. Aldus moet de heer Slingenberg, minister van Sociale Zaken, zich door de zeer voorloopige concessie van den premier wel zeer gebonden gevoelen. Hg is de man, bij wien de uiteindelijke beslissing in de eerste plaats ligt; minister Colijn heeft den heer Slingenberg tijdens diens vacan- tie slechts vervangen. Het nadere overleg tusschen de bovenbedoelde wethouders en den heer Slingenberg zal thans op 28 Augustus a.s. plaats hebben en wel te Zwolle, d.i. dicht in de buurt van Ommen, waar de minister zijn vacanties pleegt door te brengen en waar hij uitgebreide jachtterreinen bezit. DE RIJKSMIDDELEN. Er zal wel geen sprake van zijn, dat naast een eventueele handhaving van den huurbijslag en de niet- invoering van een standaardloon bij werkloosheid van langen duur, de gunstige bepalingen der nieuwe steunregeling behouden zullen blijven, welke een hoogere uitkeering ver zekeren voor bepaalde categoriën van werkloozen op het platteland en voor groote gezinnen. Immers, de publieke kas is geenszins onuitput telijk en de belastingen en accijnzen zijn reeds zóó hoog opgevoerd, dat- de opbrengsten geregeld dalen. Het staatje over de opbrengst der rijks middelen in Juli j.l. is bepaald ver ontrustend. De maand Juli is in den regel een zeer gunstige maand voor de schat kist. In de jaren 1934 en 1935 werd zelfs door de „Overige middelen" in Juli de hoogste totaalopbrengst be haald voor eenige maand in deze jaren. In de afgeloopen maand evenwel viel hiervan niets te bespeuren. De totale opbrengst gaf, in vergelijking met de voorafgaande maand, niet alleen geen verbetering, doch het nadeelig verschil beliep voor Juli zelfs f 2.1 millioen, terwijl van de overige maanden van het loopende jaar slechts Januari en Februari iets lagere totalen opbrachten. Vanzelfsprekend was er een aan zienlijke daling in vergelijking met 1/12 der raming, n.l. niet minder dan f 2.813.430. Een vergelijking van de opbrengst van Juli j.l. met die van Juli 1935 valt nog veel ongunstiger uit. De achterstand bedroeg voor de afgeloopen maand liefst f3.914.623. Als gevolg van de ongunstige ontwikkeling in Juli is de achterstand t.o.v. het evenredig deel van de raming voor de eerste zeven maan den aangegroeid tot f 12.595.424 en dat t.o.v. de periode JanuariJuli 1935 tot. f 8.648.809. De lage ontvangsten moeten vooral worden geweten aan de mindere opbrengsten van verschillende accijn zen, verminderden invoer van benzine (door te hooge belasting op auto's en op de benzine zelf) en tegenvallers inzake omzetbelastingen. Hooge accgnzen en rechten maken de waren duurder, voeren dus tot mindere consumptie en daarmee tot lagere ontvangsten en tot verhoogde werkloosheid. WERKLOOSHEIDSUITGAVEN. Niettegenstaande de mindere in komsten blijven de uitgaven ter be strijding van de werkloosheid steeds groeien. Thans heeft de regeering weer 15.730.000 gulden moeten aanvragen, alléén voor bijdragen dienst 1935 aan de gemeenten ten behoeve van werkloosheidszorg, terwijl daarvoor op de begrooting reeds was uitge trokken een bedrag van 94.770.000 gulden. DE TWEEDE KAMER BIJEEN Toch zgn er menschen, die schijnen te meenen, dat aan de overheid alles mogelijk is, wanneer het de werk- loozenzorg betreft. De communistische Kamerfractie b.v. heeft de regeering verzocht om de volksvertegenwoordiging midden dezer vacantie samen te roepen opdat zg minister Slingenberg over zijn plannen tot intrekking van den huurtoeslag en de bepaling van een standaardloon tot de communistische orde kan roepen. Mr. Aalberse, de Kamervoorzitter, heeft dit verzoek afgewezen, waarop de communisten de hulp inriepen van van de sociaal-democratische fractie omdat tenminste tien Kamerleden de bijeenroeping der Volksvertegen woordiging kunnen eischen. We vernamen, dat de soc.-demo craten den gevraagden steun niet hebben verleend, daarbij o.m. wijzen de op de omstandigheid, dat wel 10 leden het recht hebben om de uit schrijving van een Kamervergadering te eischen, maar dat dezen niet de macht hebben om een Kamermeer- dèrheid, zonder welke een zitting niet kan doorgaan, te dwingen aan den oproep gevolg te geven. NEDERLAND EN SPANJE. Inzake gestelde vragen over de indirecte levering van twee oude K-L.M. vliegtuigen naar Spanje, heeft minister Colijn den gang van zaken uiteengezet, waarbij is komen vast te staan le. dat eerder reeds door de re geering de verkoop van vliegtuigen door de KLM aan een Spaanschen particulier, is verhinderd; 2e. dat de regeering niet heeft willen belemmeren den verkoop van twee KLM-vliegtuigen aan een En gelsche luchtvaartmaatschappij, die reeds eerder oude toestellen opkocht voor er van een Spaanschen opstand sprake was; 3e. dat de regeering binnen de grenzen van haar bevoegdheid elke levering van wapenen en vliegtuigen naar Spanje, ook door particulieren zal verhinderen, zoolang de interna tionale onderhandelingen over non interventie loopende zijn. VREEMDE DIENSTBODEN. Wij lazen dezer dagende volgende officieele cijfers van het departement van Sociale Zaken, omtrent het dienstbodenvraagstuk Er zijn in ons land 30.000 tot 35 000 vreemde dienstmeisjes in de particuliere huishouding werkzaam Daarbij komen dan nog pl. 5000 kamermeisjes, serveuses e.d. in hotels en café-restaurants. Van dit aantal zijn ruim 3000 van Duitsche en plm. 500 van Oostenrijksche, de rest voornamelijk van Belgische, Zwit- sersche en Hongaarsche nationali teit. Een geweldig vraagstuk met vele kanten, dat om oplossing schreeuwt VENRAY, 22 Aug. 1936. VUURWAPENWET. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat de houders van machtigingen tot het voorhanden hebben van vuurwapenen, deze opnieuw moeten aanvragen, daar de geldigheidsduur 1 Sept. a.s. verloopt. Er zal gelegenheid tot het aan vragen van nieuwe machtigingen gegeven worden op 24, 25 en 26 Aug. a.s. ter Gemeentesecretarie, waar aanvraagformulieren verkrijg baar zgn tegen betaling van 10 ct. De vroegere vergunningen moeten worden medegebracht. Zg, die 1 Sept. geen nieuwe ver gunning hebben aangevraagd, moeten hun wapen onmiddellijk ten Gemeen tehuize inleveren. Venray, 17 Aug. 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. OPBRENGST SPELDJESDAG „HERW. LEVENSKRACHT". f 96.81 Venray (Dorp) Oostrum Oirlo Leunen Castenray Merselo 15.50 13.30 13.81 14.30 9.70 Totaal f 163.42 NOORD-LIMBURGSCHE FOKVEEDAG. Zooals wg gedacht hadden, zal de Noord-Limburgsche Fokveedag welke op 3 Sept. a.s. gehouden zal worden te Horst al zijn voorgangers in be langrijkheid overtreffen. Dat de ambitie bg de fokkers in deze streek, ondanks beperking en inkrimping vrij levendig is gebleven was ons voldoende bekend, maar dat de aangiften zoo talrijk zouden zijn, gaat onze verwachting te boven. Voor de afdeeling Rundvee zijn meer dan 500 nummers ingeschreven, een getal dat werkelijk respect afdwingt. En naast kwantiteit zal kwaliteit hier een aardig woordje meespreken, zoodat de Jury voor een zware taak zal komen te staan. Uit ervaring weten wij echter, dat deze daarvoor volkomen is berekend, want onderstaande namen hebben zich in de loop der jaren een goede klank verworven. Ir. H. Wibbens, 's Gravenhage, VoorzitterS. Martens, Beers Jac. Jaspar, Roermond F. van Zadelhoff, DierenIr. Th. Ariëns, GinnekenG. Derks, HeythuisenM. Peeters, Geleen; C. Arts, Haps; H. J, W. Logtenberg, Duur-Olst Jos. Lem-

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1