Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Is verdediging nutteloos Buitenland. Binnenland. Garde Provinciaal Nieuws Zaterdag 15 Augustus 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 33 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor ong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL AAS ADVERTENTIEPRIJS 1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7Vs ct- Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75. ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. O. L. Vrouw „Behoudenis der Kranken" Oostrum. DEFAITISME VAN K.L.M.- PILOTEN. HITLER GNUIFT. HOLLAND OP Z'N SMALST. Een drietal K.LM.-piloten, n.l. de heeren E. van Dijk, W. Vee- nendaal en A. Viruly, hebben een manifest gepubliceerd en aan de Staten-Generaal gezonden, waarin ze uiteenzetten, hoe smal ons landje eigenlijk maar is, Veertig minuten vliegens zeggen ze. Die veertig minuten zijn ge vlogen. vóór we in tijd van oorlogafweermaatregelen heb ben kunnen nemen, in dien zelf den tijd kunnen heel wat steden zijn uitgemoord, éérst een groot aantal kleine thermietbrand- bommen, dan een aantal zwaar dere scheribommen en vervol gens gas. De drie K.L.M.-piloten zetten dat alles uiteen om te betoogen, dat een smal land als het onze in een oorlog niet te verdedigen is. Het is, dunkt ons, een smal betoog, dapperen K.L M.-piloten onwaardig. Wat willen ze be reiken met een dergelijke defai tistische propaganda Wanneer ze bedoelen te zeggen, dat een toekomstige oorlog vreeselijk zal zijn en we daarom geen oorlog moeten beginnen, dan zijn we het volkomen met hen eens. Alleen dwazen onder onze Iand- genooten kunnen denken, voor zoover dwazen daartoe in staat zijn, aan een aanvalsoorlog. Het is echter de klaarblijkelijke be doeling van de manifest-auteurs om te suggereeren, dat ook ver dediging uit den booze is. Is dat nu inderdaad zoo Laten we eens aannemen, dat volk en regeering naar deze adviseurs luistert en aan b.v. Duitsche legers toegang geelt, „omdat we ons niet kunnen ver dedigen". Hebben we dan mét de overgave van ziel en vrijheid en karakter, ten minste ons vleeschelijk lijf, ons „leven" be houden Geen denken aan Het eigen belang van anderen verzet er zich tegen, dat b.v. Duitschers ons land overweldigen. Indien ze het probeeren om zich te vesti gen aan onze kusten, dan zou Engeland aan Duitschland den oorlog verklaren en ook de Bel gische en Fransche legers zouden ons gebied lieten we het door Duitschers overweldigen niet ontzien. Ons land zou dus even goed slagveld zijn We zouden met het prijsgeven van ziel, vrij heid en karakter ons laffe lijf niet hebben gespaard. Thans een andere zaak. Défai listen, w.o. de drie K.L.M.-pilo ten, houden ons steeds voor, hoe een vijand in korten tijd een groot deel van ons volk zou kunnen vernietiger. Maar we vragenwat weet men ons aan te voeren ten bewijze, dat die vijand het ook werkelijk zou doen Ook in vroegere oorlogen be schikte men wel over middelen om den strijd wreeder te voeren dan gebruikelijk was en toch heeft men die middelen niet toe gepast. Ook in den oorlog van 1914—1918 had men wateren kunnen vergiftigen, kolven met bacteriën uit vliegmachines kun nen werpen, pest en cholera had men in vijandelijke landen kunnen invoeren. Nooit is een vijand er van weerhouden uit liefde, maar wel uit overtuiging, dat elk gebezigd middel voor wederzijdsche toe passing vatbaar was. Duitsche vliegeniers kunnen in veertig minuten vanaf de grens onze hoofdstad bereiken en daar brisantgranaten en gifgasbommen laten vallen. Maar veertig minu ten later kunnen onze vliegeniers hetzelfde kunstje boven Keulen en Aken uithalen, de lucht is te groot dan dat de „vijand" er een ondoordringbare linie in zou kunnen vastleggen. Als Duitsch land onze vijand is, dan zal de heele Engelsche luchtvloot tevens „de onze" zijnEn omgekeerd zal het natuurlijk van hetzelfde wezen. Wie opzettelijk, onbarmhartig en barbaarsch vernietigt in een oorlog, die zal vernietigd worden. Dat juist heeft de moderne tech niek mogelijk gemaakt. De Italianen, die hebben gif gassen gebruikt en kunnen ge bruiken in Abessinië - het was een schande voor onze bescha ving omdat ze wisten, dat de Abessiniërs niet in staat waren om den Italianen met gelijke munt terug te betalen. Maar Mussolini zou zijn gifgasbommen nog wei een poosje in de pekel hebben gezet, als hij had moeten rekenen met de verwachting, dat elke bom op Addis Abeba met twee bommen op Rome zou zijn beantwoord. Het optreden der K.L M.-piloten ware te prijzen geweest, als ze ons een beteren weg hadden kunnen wijzen om een buiten- landschen aanval te weerstaan, maar ze wijzen nieis en halen ons volk alleen den moed uit de schoenen in omstandigheden die door ons noch worden ge wekt noch gezocht, maar waarin we buiten ons toedoen kunnen worden geplaatst. Onontkoom baar. Het zaaien van zulk défaitisme is niet slechts a-nationaal, maar ook anti-nationaal. Hitler of een andere machthebber kan met een dergelijke uiting rekening houden. Omdat ze afkomstig is van man nen, die voor flink en moedig doorgaan en in zekeren zin represanten van het volk worden geach', kunnen buitenstaanders meenen, dat onze geheele volks geest laf is geworden en bij voorbaat den overweldiger tot slaafsche onderwerping neigt. We willen den persoonlijken moed der K.L.M.-piloten niet betwijfelen, maar vragen ons af, of het voortdurend internationaal coniact hun nationalen geest niet te zeer heeft ondermijnd. We hebben respect voor hun moed, maar niet voor hun logica. En we geven ze in overweging om zich te beperken in hun uitingen ten aanzien van de algemeene weerbaarheid van ons volk. Deze is een zaak, welke zij niet hebben te leiden en aan welke tenminste één hunner, de heer Viruly zich opzettelijk heeft onttrokken. Het ideëele van hun gedachtegang is hun blijkbaar een beletsel om objectief de practijk van een oorlog welke van de oorlogsmogelijkheden hemelsbreed kan verschillen te beoordeelen. Naam en faam verwierven de K.L.M.-piloten in een bedrijf, dat aan ons volk millioenen heeft gekost en-nog kost. Het is niet billijk, dat ze dien naam en die faam misbruiken voor een actie, welke de volksweerbaarheid, den strijd om het eigen volksbestaan aantast. Een aantasting op onreëele overwegingen bovendien. In den Spaanschen burgerkrijg is de laatste dagen het succes over 't algemeen aan de zijde van de nationalen, die stellig hopen, spoedig de macht in han den te kunnen nemen. Generaal Franco typeerde in een manifest de door te voeren veranderingen aldusmisdaad vervangen door orde, daden van terreur door daden van opbouwend werk. Inmiddels duurt de strijd in alle hevigheid voort en hij wordt vergezelt van verschrikkelijke gruwelen, moordpartijen op groo te schaal en verwoestingen van kostbaar bezit. De woede der communisten keert zich vooral tegen priesters en kloosterlingen, van wie er honderden en honder den op beestachtige wijze worden afgemaakt. HOE VERSCHRIKKELIJK DE BURGEROORLOG IS. Hoe moeilijk het ook is, wijs te worden uit den wirwar van tegen strijdige berichten omtrent het ver loop van den burgeroorlog in Spanje, waar blijkbaar zoowel de volksfront- regeering als de nationale beweging voor orde en recht werken met een „leugencentrale", toch is de laatste dagen onmiskenbaar het succes meer aan de zijde van de nationalen dan van de roode regeering. Toch is het nog moeilijk om een voorspelling te wagen met betrek king tot bet uiteindelijk succes van een der partijen, omdat hierbij met zeer veel factoren rekening moet worden gehouden o.m. ook met de financieele en materieele hulp, welke door het buitenland geboden wordt. Eén ding staat echter onomstoote- lijk vast en weldat deze burger oorlog verschrikkelijk is in al zijn gevolgen, aldus Sub Umbra in de N. E. Geheel Spanje vormt thans één bloedig kluwen, waarin de zonen van eenzelfde volk elkaar bestrijden met een woede, welke zelfs die van den oorlog tegen een buitenlandsch tegenstander overtreft. Ook blijkt weer eens, met welke gruwelen een opstand als deze ge paard gaat. Beide partijen worden genoodzaakt, willen zij niet verraden worden, tot de scherpste maatregelen ten opzichte van den tegenstander over te gaan. Het standrechtelijke neerschieten van tientallen en hon derdtallen menschen schgnt dan ook in Spanje weer aan de orde van den dag te zijn. Bovendien breekt lang opgekropte haat zich baan bij gelegenheden als deze het mensche- lijke beest breekt los en verscheurt alle banden van moraal en behoor lijkheid. Vreeselijke moordpartijen schijnen ook nu weer voor te komen; van mishandelingen, slechts uit sadistischen haat te verklaren, wordt melding gemaakt. Opnieuw bevestigt zich de waarheid van het verschrik kelijke woord, dat de schrecklichste aller Schrecken der Mensch ist in seinem Wahn. Al te zeer wordt, wanneer de revolutionnaire verschrikkingen een maal achter den rug zijn, wanneer nieuwe krachten een nieuwe ordi van zaken opbouwen, al het leed en al de ellende vergeten, welke door de revolutie werden veroorzaakt. Wanneer men dan echter den nieuwen toestand, ook na bereikt herstel, gaat vergelijken met den vroegeren toestand, dan vraagt men zich af, zelfs wanneer materieele verbeteringen worden bereikt, of deze niet veel te duur werden gekocht met al het leed, dat over land en volk is gekomenof de som van menschelijke ellende door dit alles inderdaad wel verminderd is. En bijna steeds moet het antwoord hierop ontkennend luiden. Tot zoover Sub Umbra. In dit speciale geval lijken ons de zaken toch wel eenigszins anders te staan, omdat het hier geldt een poging, om het bolsjewisme te weren uit Spanje, dat bij een zege der roode regeering zich ongetwijfeld als stortvloed zou uitbreiden over heel West-Europa, met vernietiging van cultuur en vervolging van den godsdienst en zijn bedienaren, zooals we dat elders hebben waargenomen waarvan Spanje reeds een ver schrikkelijke voorproef liet zien. Wij blijven dan ook nog altijd hopen, dat de nationale beweging de zege behaalt en dat de dan te vor men regeering met voortvarendheid de hervormingen invoert, die Spanje broodnoodig heeft. ENGELSCHE VLOOTBOUW. ER IS HAAST BIJ Naar de marinedeskundige van de „Daily Telegraph" meldt, zal het versnelde tempo, waarmede Engeland zijn vloot uitbreidt, om bouwt en vernieuwt, het mogelijk maken, de Britsche marine veel eerder geheel te reorganiseeren en tot de gewenschte sterkte op te voeren, dan aanvankelijk ge dacht werd. De negen torpedojagers van het programma 1935, die nog geen twaalf maanden geleden op stapel gezet zijn en die moeten dienen ter ver vanging van de verouderde schepen van de thuisvloot, zullen nog voor het einde van het jaar in dienst ge steld kunnen worden. De thuisvloot zal zoodoende begin 1937 drie flotiljes, met een totaal van 27 leiders en jagers, omvatten, waarvan er gëen enkel meer dan twee jaar oud is. Drie kruisers van de thuisvloot zullen vóór het eindpunt van 1937 vervangen worden door vijf kruisers van 9.000 ton. De bouw van deze kruisers is zoodanig versneld, dat de bouwtijd zes maanden korter zal zijn dan oorspronkelgk was gedacht. SOVJET-VERDEDIGING GE REED. KOM MAAR OP! Volgens bericht uit Moskou heeft de president van het Russische Verre Oost-gebied verklaard, dat thans het roode leger in den verren oriënt en de Russische Paeific-vloot gereed zgn, om iederen vijand, die een aanval zou aandurven op Ruslands grenzen, een slag toe te brengen, waarvan hij zich niet gauw zal herstellen. ,Een bedrag van 3.000.000.000 roe bels is dit jaar besteed," zeide hij verder, „alleen voor de defensie van het Verre Oosten. En een bijna even groot bedrag was reeds de laatste drie jaren voor onze verdediging uitgegeven. Het dubbel spoor voor de transsiberische lijn langs de Amoerrivier, alsmede op een ander traject zijn thans gereed; eenige volkomen nieuwe spoorlijnen zijn in aanbouw, terwijl een volkomen nieuw netwerk van strategische wegen is aangelegd, dat nog voortdurend uit gebreid wordt. FRANKRIJK LEVERT OOR- LOGSVLIEGTUIGEN AAN SPANJE. Sedert 8 Augustus j.l. zijn vijf en dertig Fransche bommenwerpers en jachtvliegtuigen te Barcelona afge Jeverd. VON RIBBENTROP NAAR LONDEN. Als opvolger van wijlen dr. vön Hoesch is tot Duitsch ambassadeur te Londen benoemd Joachim von Ribbentrop. Deze benoeming is te Londen met genoegen ontvangen. gaan hun boekje te buiten. De N.S.B. vindt het echter best, dat de Bisschoppen de politieke be weging der S.D.A.P. keuren naar de grondbeginselen van geloof en zede- leer. Als ze inmiddels hetzelfde doen ten aanzien van de N.S.B., dan is dat machtsmisbruik en dan verwijst men naar de buitenlandsche voor beelden met geheel andere verhou dingen. Het is trouwens ook precies dezelfde tactiek als de „Marxisten" toepassen, zoo ze het Engelsch voor beeld voor den dag halen, waar de Labourbeweging voor katholieken toegankelijk is gebleven. Teekenend is nog, dat men zich wel v/acht het Duitsche voorbeeld aan te halen, waarnaar de N.S.B- grootendeels gecopieerd is en waarop ze veel meer lijkt dan het Italiaan- sche fascisme. Dat Duitsche voorbeeld levert namelijk tal van voldingende bewijzen, dat geloof en zeden leelijk in de verdrukking komen door de' bloed- en-bodemleer. MISLEIDING VANWEGE DE N.S.B. PAMFLET OVER Mgr. LEMMENS' UITLATINGEN. Wij ontvingen dezer dagen een pamflet van het Gewest Limburg van de N.S.B. Daarin wordt op misleidende wijze gereageerd op hetgeen er in de slot vergadering van de Sociale Studie week te Rolduc is gezegd. Mgr. Lemmens heeft daar met nadruk verzekerd, dat hij ten volle achter Mgr. Poels staat. Met ver ontwaardiging had hij kennis geno men van 't voornemen der N.S.B., om in September te Valkenburg een zoogenaamden Limburgschen Volks- j té houden. Hij beloofde echter de stormklok te zullen luiden van de Limburgsche preekstoelen - en te zullen oproepen tot strijd en gebed. Aan deze woorden van Mgr. Lem mens is het N.S.B.-pamflet gewijd. Wij zullen er enkele teekenende uitlatingen uit naar voren halen: Daags na onzen Volksdag, op 5 September in Valkenburg, houden de Marxisten hun volkslanddag te Maastricht op Zondag 6 Sept. Wat zegt de Bisschop daarover NietstRood is niet meer de vij and, het is immers de bondgenoot van morgen Dat groote „niets" met de twee uitroepteekens is een aparte onwaar heid. Reeds in 1917 hebben de bisschop pen verordend, dat wie socialistische communistische of anarchistische vergaderingen bijwoont, zichzelf buiten de kerkelijke gemeenschap plaatst. Deze verordening is nog tenvolle van kracht. Zij is ook strenger dan die, welke tegen de N,S.B. is gericht; daarbij is immers sprake van „be langrijken" steun verleenen. De katholieke menschen weten ook heel goed, dat de meening der S.D. A.P. niets voor hen is. Daar is geen aparte waarschuwing meer voor noodig. Het is dus niet waar, dat de Bisschop het oog slechts houdt op de gevaren van N.S.B.-kant. Het socialisme wordt nog steeds stren ger behandeld dan het nationaal- socialisme. Zoo'n bewering is dus in den grond van de zaak niet anders dan een plompe leugen. Een andere uitlating: Ook ons geduld is ten einde Te vaak hebben wij bewezen samen te willen werken. De Bisschop is door God niet als onze politieke leider aangesteld. Hij heeft geen recht ons te beletten voor het heil van ons Vaderland te strijden in eene beweging, die de rechter der Kerk op godsdienstig terrein evenzoo erkent als het Fas cisme in Italië... Daar komt. nu precies dezelfde bewering naar voor als door de „Marxisten", vooral in vroeger jaren zoo dikwijls is gelanceerdde Bis schoppen verbieden onze beweging, die slechts politieke en sociale doel einden nastreeft, de Bisschoppen De Missies hebben de volledige me de werkiDg nooëig van alle standen, maar het meest van de intellectuee- len. Die medewerking vraagt al onze aandacht, onze voortdurende zorg, boven alles: een zorgvuldige voorbe reiding voor de toekomst. Daartoe dient „Garde", het nieuwe missietijd schrift voor de studeerende jeugd. Van Roermond gaat het uit over heel Nederland. De Limburgsche studeerende jeugd moet de hechtste steun worden van het tijdschrift. En daarom moet Limburg in al zijn veelvuldige scholen van middelbaar en booger onderwijs den ruggesteun geven aan deze gewichtige onder neming. Gewichtige onderneming: Voor de jeugd zelf en voor de mis sies. De jeugd vindt er chris te lij ken, katholieken geest, apostelgeest, me dewerking aan het missiewerk, waar schijnlijk roeping tot het missieleven. De missies vinden er den steeds meer ontbrekenden steun, de hulp om in stand te houden, te doen groeien. Gebed en actie, moreele en finan- tieele steun zijn voor de missiona rissen een bemoediging, die hen in alle moeielijkheden van het alledaag- sche leven sterken om vol te houden, te hopen tegen alle hoop in en door te zetten tot het einde: de victorie voor Christus. Daarom moeten ouders en opvoe ders deze nieuwe en mooie missie propaganda in de hand werken en met man en macht achter de redac tie staan, omdat het gaat om hun kinderen, om de opvoeding van hun tegenwoordige en toekomstige nako melingschap. Men moet ook dezen nieuwen ba- zuinstoot ten behoeve van het mis siewerk beschouwen in 't licht van hst huidige Europeesche revolutiege vaar. En dan denken aan 't woord van den Oostenrijkschen Staatspre sident Dr. Miklas: de Missiegedachte omvat op het oogenblik heel het lot van Europa en tevens 't lot van de verafwonende volkeren. Willen we Europa redden, dan moet alle aan dacht, alle zorg, alle werk gegeven worden aan de uitbreiding der mis sies. Daarom is dit tijdschrift van zoo hooge actualiteit en moet alles ge daan worden om het tot vollen bloei te brengen. Het zal bloeien als alle studeerende jongens en meisjes van Limburg hel geregeld lezen. Vraagt proefnummers: Garde, Se minarie, Roermond. Dr. Jos. M.DREHMANNS, C. s.s. R. Amsterdam. Lector in het kerkelijk recht te Alverna-Wychen pater Victorieus van de Luur, tot Magister cantus te Alverna-Wychen pater Eliseus Bru- ning, te Venray pater Remedius Deken, te Hoogcruts pater Ferrerius van Berkel. Pater Liborius Hendrik- sen gaat wonen in het klooster te Woerden, terwijl pater Deodatus Vergeer tijdelijk zal verblijven in het klooster te Vorden tot volledig her stel van gezondheid. CURSUS MACHINESCHRIJVEN. Naar wij vernemen zal door de Venraysche Middenstand aan zijn Handelsavondschool 'n cursus in Machine-schrijven verbonden worden. Wij kunnen niet anders dan dit plan van harte toejuichen, daar tot nog toe in Venray de gelegenheid niet bestond om zich in typen te be kwamen. Belangstellenden verwijzen we naar de advertentie in dit blad. CREDO PUGNO. Dinsdag hield de afd. Venray van Credo hare maandvergadering. Er werd besloten deel te nemen aan den Bondsdag te Roermond op Zon dag 30 Aug a.s. Ook de actie Priester-Studiefonds werd flink ter hand genomen, in den vorm van inschrijvingskaarten. Tevens zal getracht worden om te komen tot het houden van een Speldjesdag ten bate van dit fonds. Ook werd besproken het houden van fietstocht-bedevaarten door onze werkloozen en besloten op 17 Aug. een bedevaart te houden naar het Genadeoord te Tienray. Het vertrek is bepaald op 2 uur vanaf het Pa tronaat. HET BESTUUR. VOLKSCONCERT. Heden Zaterdagavond om 8 uur zal op de Groote Markt alhier een groot Volksconcert gegeven worden door Venray's Harmonie en ons Gemengd Koor „Polyhymnia". Programma: 1. Flying Dutchmen still Going strong, marsch L. Houet. 2. Echos Fluviaux, ouverture, Jean Preckher. 3. Alipha ouverture de Concours Jos. Bauwens 4. Musschen 5. Vrede 6. Droome Kind 7. Zondagmorgen Pauze. 8. Wein, vVeib und Gesang Johann Strauss 9. Droome-Vrouw Kom Isd. J. Olman 10. Kermisvrgers Joh. Brands 11. Naar 't Zuiden B. G.Meyer Jr. (Solisten Maria Linders en Ida Oudenhoven) 12. Woudgedachten Frans Abt 13. Vereenigingslied G. Büdelman 14. Gerrie marsch Louis de Morée 15. Songe Galant Wals J. Bauwens 16. Marsche Americaine J. P. Sousa (The Stars and Stripes Forever) De nummers 1, 2, 3, 14, 15 en 16 worden door de Harmonie en de nummers 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 en 13 door „Polyhymnia" uitgevoerd. J. P. J. Wierts Olivier Koop J. P. J. Wierts Corn. Dopper VENRAY, 15 Aug. 1936. BENOEMINGEN BU DE PATERS MINDERBROEDERS. Z.H. Exc. de Aartsbisschop van Utrecht heeft, op voordracht v.d. Hoogeerw. pater Provinciaal der Minderbroeders eervol ontslag ver leend aan de paters J. H. A. Hen- driksen als pastoor te Lochem, B. Soppe als kapelaan te Gorinchen en A. Smitz als kapelaan te Lichten voorde en benoemd tot pastoor te Lochem pater H. R. Teunissen, tot kapelaan te Gorinchem pater W. van den Berg en tot kapelaan te Lichtenvoorde pater J. W. H. Smits. Z.H. Exc. de Bisschop van Haar lem heeft eveneens op voordracht v.d. Hoogeerw. pater Provinciaal, eervol ontslag verleend aan pater A. J. Vergeer als kapelaan te Rot terdam H. Rosalia en benoemd tot kapelaan aldaar pater P. B. Dijkstra, tot kapelaan te Leiden H. Leonar- dus pater J. A. Zeij, tot kapelaan te Oudewater pater L. van Lieshout en tot assistent te Leiden O.L.Vr. Onb. Ontv. pater B. Soppe. Vcorts werden benoemd tot rector van het Rectoraat St. Joseph te Venlo pater A. Smitz, tot assistent in het Rectoraat St. Franciscus te Heerlen pater Beatus van Beekho ven, tot Lector in het kerkelijk recht te Weert pater Eulogius Seelen, tot P.D.V. „DE ZWALUW." Uitslag Missiewedvlucht met jonge duiven vanuit Naméche, afstand 137 K.M. De prijzen werden behaald als volgt le, 5e, 59e, 78e en 83e Gebrs v.d. Heijden2e Houba van Ooi3e en 12e J. Vermeulen4e, 41e en 63e M. Poels6e, 49e, 64e, 65e en 82e Jac. Verstegen7e, 23e, 32e en 51e J. Kusters8e, 20e, 28e en 56e G. Vis sers 9e, 10e en 67e L. Maassen 11e. 16e, 60e en 74e P. Kersten13e en 22e J. Eibers 14e en 80e W. Thijssen 15e J. Aarts 17e, -21e, 27e, 40e, 48e en 52e Gebrs. Jansen; 18e, 38e, 39e 47e Gebrs. Rutten19e, 26e en 72e Gebrs. Theeuwen24e, 44e en 45e M. Beterams25e, 42e, 54e en 73e P. Manders29e M. Franken 30e, 34e, 35e, 68e, 75e en overduif St. Servaas31e Gebrs. Hendriks 33e, 57e en 58e J. Vollebergk36e, 76e en 77e G. Jansen37e J. Gou- mans43e, 69e, 70e, 71e, 79e en 81e E. Vermeulen 46e G. v.d. Putten 50e, 53e en 55e G. van Dijck61e J. Jansen62e H. Derks 66e J. de Wit. De Missiebeker werd gewonnen door Gebrs. Rutten. Los 10.10 uur met Z.-O. wind. Aankomst le duif 123937 uur. Laatste duif 1055 uur. HAND-, SPAN- en VOER- DIENSTEN. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen bij deze ter open bare kennis, dat het kohier der hand-, span- en voerdiensten voor het dienstjaar 1936 1937 door den Raad der Gemeente in zijne verga dering van 24 Juni 1936 is vastge steld en vestigen de aandacht van belanghebbenden er op, dat eenieder zich binnen een maand na de dag- teekening dezer bekendmaking, dus tot 15 September a.s.. van de zijnen laste daarop vermelde diensten kan vrijkoopen door bij den Gemeente- Ontvanger te storten Voor eiken dag Handienst f 2. Voor eiken dag spandienst met een paard f 7. Voor eiken dag spandienst met twee paarden f 11. Voor eiken dag voerdienst met een motorrijtuig, niet ingericht voor per sonenvervoer, met een laadvermogen van meer don 15000 K.G. doch min der dan 3000 K.G. f f 20.—.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1