TWEEDE BLAD VAN PEEL EN MAAS Radio-Centrale Venray Ons weekpraatje. Krakelingen. Buitenland. DERDE PROGRAMMA Advertentlën. Klokken Pendules Markten Zaterdag S Augustus 1936 Zeven en^vijftlgste Jaargang No 32 MET DE NACHTBOOT. HOE IK DE HOOFDSTAD HERVOND. OP PLEZIERREIS IN CRISISTIJD. Ik wilde, neen, ik moest er eens 'n paar dagen tusschen uit. Dag in en dag uithoofdartikel, week praatje, overzicht binnen- en buiten land, gemeenteraad, enz. enz., ook da Ar van wordt je op den duur gaar. Je verwart tenslotte de revolutie in Spanje met een hagepreek van Mussert en je pent een nijdig na schrift onder een ingezonden stuk, zonder te bedenken, dat het toevallig je hartsvriend was, die het aan de redactie toestuurde. Kortom, de vreeselijkste conflicten zouden moge lijk zijn geweest, als ik het stof van mijn woonplaats op 'n gegeven moment niet van m'n voeten had gestampt en voor 'n korte spanne tijds de wijde wereld ware ingetrok ken. Zoowel de voor het uitstapje beschikbare tijd als mijn vaderlands lievende gevoelens, en bovenal de gesteldheid van mijn portemonnaie, deden me besluiten om de wijde wereld niet tot over de grenzen te gaan zoeken, ik bepaalde Groot- Mokum als reisdoel, de stad, wier wel en wee met zooveel van mijn eigen wee is vermengd. Op 'n goeden morgen trof ik aldus me zeiven in Zwolle aan, vanwaar ik dacht verder te reizen met de in kringen van menschen met kleine beurzen zoo welbekende nachtboot. Ik besloot om vooraf behoorlijk te trainen voor het nachtelijk zee- avontuur en deswege op de heenreis te beginnen met de dagboot. De boot was weliswaar al afgevaren, maar dat gaf geen bezwaar, 'n bus bracht me, mét m'n betere helft, tijdig in Kampen om daar de schuit nog op te pikken. Ik keek Kampen critisch aan, toen ik er binnenreed, vastbesloten als ik was om van deze plezierreis toch óók weer 'n dienstreis te makenten behoeve van de krant, opnemende namelijk, in hoeverre de crisis op uiterlijke wijze het openbare leven had aangevreten. Wie Kampen over de lange, magere brug binnenkomt, raakt onder den indruk van de tegenstelling tusschen de massieve bouwwerken op de breede kaai en de rustige rust, de stilte, de leegheid van het verkeer op dezelve. De bus stopt en een aan tal passagiers stapt uit. Een voor een worden ze verwelkomd en toe gesproken door een nogal corpulente juffrouw en ik prakkezeer, welk 'n groote familie dit mensch blijkbaar bezit, als ze zich ineens door de deur van de bus dringt en op me afkomt met een Dag meneer! Dag mevrouw! Jezus roept U Jezus is uw koning In Hem is alle heil. Ik kijk verschrikt op, zoek instinct matig 'n nooduitgang, hoor allerlei bijbelsche teksten achter elkaar afdreunen, totdat de juffrouw me een kartonnetje als boekenlegger in de hand drukt, ook weer van teksten voorzien, en de bus uitsnelt om toe te stuiven op 'n particulieren auto, die toevallig naast ons stopt. In 'n seconde heeft ze de inzittenden van dezen in de stomste verbazing ge bracht, daarna snelt ze de brug op. Er staan daar een troepje werk- loozen te baliekluiven, dien ze stuk voor stuk een bijbeltekst toeslingert, zonder dat de menschen opzien, zonder dat ze luisteren, zonder dat ze zich verwonderd betoonen. Toen ik even later, onderwijl het nut van een dergelijke evangelisatie overdenkende, de boot opga, stuit ik van de loopplank weer op dezelfde juffrouw, die me blijkbaar volstrekt niet herkent en me wederom begint toe te roepen, dat „Jezus mijn Koning is" enz. 't Is vrij druk op de boot, ook op de eerste klasse afdeeling, welke ik me voor mijn overtocht had gekozen. Blijkbaar maken al mjjn passagiers, evenals ik zelf, de reis voor hun genoegen, voor hun vacantie-plezier. Want ze doen als echte toeristen, probeeren 'n beetje geaffecteerd te spreken, pellen apennootjes, schillen sinaasappelen en kauwen boterham men uit groote papieren. Ik bestel koffie en loop dan de schuit wat rond. Als ik terugkom, staat mijn koffie op de bank, naast de zitplaats van mijn vrouw. Een andere gelegenheid is er niet om er den boel op neer te zetten. Een zeer oude juffrouw, die heel in haar eentje een tijd lang 'n stuk opzij van ons had gezeten, heeft de gelegenheid van mijn vertrek te baat genomen om m'n vrouw aan te klampen. Ze staat vlak boven mijn koffie, dewelke zichtbaar met haar spraak water wordt vermengd. Ik kan niet passeeren, want ze „vult" den door gang. Ik bljjf dus geduldig achter haar staan, tot ze het m'n vrouw allemaal heeft verteld, n.l. dat ze voor d'r pleizier naar Amsterdam gaat, nooit getrouwd is geweest, maar drie zusters en twee broers bezit, waarvan er vijf in Amsterdam wonen en dat d'r eene zuster aan d'r derden man toe is en de andere zuster 'n jongen heeft, die niet deu gen wil enz. Als ze me ineens ontdekt, kijkt ze me aan op een manier, alsof ze in mjj den jongen herkent, die niet wil deugen, en schuift dan zonder verder iets te zeggen, naar haar plaats terug. Het Flevo-meer is nogal hevig bewogen en plots ontdek ik, dat boven me iemand bezig is om zijn offer te plengen aan Neptunus. We moeten vluchten van onze plaatsen, want de wind is binnenwaarts. We zjjn nu hal verwegen. Van de passagiers heeft zich 'n oer-vervelende stemming meester gemaakt, want de haven van Kampen is al 'n poos uit 't zicht en 't geluk van Columbus, die op 'n gegeven moment nieuw land ontdekte, hadden we nog niet gesmaakt. De boot hotst ontzettend. Ik kijk m'n vrouw eens aan, die er triest uitziet. „Toch wel heerlijk" zoo zeg ik haar, tegen mijn over tuiging in „om je kop zoo 'ns fijn te laten uitwaaienMét dat ik het zeg, schiet ze naar voren en hangt over de reeling... 'n Juffrouw schiet toe met 'n flaconnetje Eau-de-Cologne en vindt aanleiding om meteen met ons aan te pappen. Of we óók voor ons pleizier uit zijn vraagt ze. We knikken beiden mistroostig van ja. Ik weet in drie minuten, hoeveel kinderen en kleinkinderen deze juf frouw heeft, hoeveel er oppassen en hoeveel niet, met welke schoon dochters ze het getroffen heeft en welke er loeders zijn. De beste schoondochter was 'r ontvallen. Ze haalt ons het heele ziekbed op, van het begin tot het einde„En ze voelde het heel goed, dat ze sterven gingen. Ze zegt tegen d'r manik wil je niet laten beloven, dat je niet weer trouwen zal. Daar ben je te jong voor. Ik hoop, dat je weer 'n goeie vrouw vindt en 'n goeie moeder voor de kinderen. Ja, menschen, zóó ging ze We knikken ontroerd. Daarin vond ze blijkbaar 'n aan moediging om voort te gaan. 'n Sterf bed was erg, vertelde ze ons, maar 'n ziekbed kon nog veel beroerder zijn. Waarop het wedervaren volgde van 'n dochter die in 't ziekenhuis had gelegen„O, als je dat ziet, menschen, hoe die stakkers daar worden opgevreten van de kanker..." Ja, zegt ze, ik ga eiken zomer 'n paar keer voor m'n pleizier naar Amsterdam, 't Is wel gezellig, maar je moet 'n paar menschen hebben, waar je mee praten kan. Op dit moment begint er ineens weer 't een en ander te spatten van boven. Ik red in d'r haast mijn foto toestel en m'n vrouw en vlucht zóó overdreven, dat ik de praatgrage juffrouw kwijt ben. Ik strijk aan den anderen kant van de boot neer. Pap-paPap-pahoor ik daar opzij van me roepen. Ik kijk en zie 'n leuk kleuter-meiske op den schoot van 'n jong moedertje. Da-a-aag! zegt 't kleine ding, terwijl 't vrien delijk lacht. Da-a-aag! Ik wuif en groet het meiske vriendelijk terug. De moeder ziet me met een verheerlijkt gezicht aanblij, dat ik zoo'n schik heb in het aardige meiske. Da-a-aagDa-a-aagDa-a-aag! Verdikkie, dat kind blijft zoo aan den gang. De moeder poogt het te beduiden, dat het nu genoeg is, maar de dreumes denkt daar anders over. Ze buigt het kopje voorover om me in 't gezicht te zien, haar handje blijft wuiven en als 'n gra- mafoonplaat, die in dood spoor is geloopen, ruischt het over de schuit: Da-a-aag! Da-a-aag! Pap-pa! Da-a-aag Zelfmoordplannen beginnen zich in mijn brein te ontwikkelen, als we eindelijk, gelukkig, de Oranje sluizen binnenvaren en het silhouet van de hoofdstad op 'n fond van een motregen-gordijn me boeit. Na een lijden van vijf en een half uur is het eerste deel van mijn pleizierreis ten einde. DE NIEUWE SPELLING. Zes jaren duurde mijn studie op de lagere school tot leering van 'de regelen onzer spel- en spraakkunst. Nog eenige jaren werd de kennis daarna bij- en afgewerkt op de middelbare school. Het ging jaren goed zoo, totdat de voorstanders van de vereenvoudige spelling (Kollewijn) terrein veroverden op de getrouwen van De Vries en Te Winkel. Ik heb die vereenvoudigde spelling moeten leeren (zonder ze te waardeeren), omdat ik aan het nieuwe schrift beeld, waarin verscheidene werken van onze letterkundigen werden ge beiteld, moest zien te wennen. Toen kwam minister Terpstra met een eigen spelling. Ik heb ze grondig in me opgenomen. Daarop kregen we de spelling- Marchant. Ik heb er goede nota van genomen. Nu is er de spellingSlotemaker de Bruine. En ik weet thans maar half waar deze laatste over gaat. Ik las iets van „behoud der voornaamwoorde lijke aanduiding" althans van iets dergelijks en geloof de rest wel. Het punt heeft geen belangstelling meer voor me. Als ik een steen moet leggen op een puinhoop, dan doet het er niet toe, of ik die zus of zoo of zó leg, want in de „orde" van een puinhoop, ligt het ding altijd goed. Examens heb ik gelukkig niet meer te doen en voor de rest trek ik me nergens meer wat van aan. Zoo min als ook de regeering dat doet, die voor wat de spelling betreft vrijheid onze blijheid laat. Ik kan zoo gek niet meer schrij ven, of het is wel goed naar één van de vele regelen onzer spelkunst, d.i. naar De Viies en Te Winkel, Kollewijn, Terpstra, Marchant of Slotemaker de Bruine. Maar onze taal gaat naar den bl... OPHEFFINGEN. Voor het houden van opruimingen buiten de daarvoor wettelijk aan gewezen tijdstippen en van uitver- koopen, is tegenwoordig toestem ming noodig van de Kamer van Koophandel. Deze verleende te Amsterdam van 15 October 1935 tot 7 Juni van dit jaar 127 vergunningen, verbandhou dende met opheffing van winkelbe drijven en bovendien 37 opruimings vergunningen voor opheffing van filialen. Alleen dus in de hoofdstad moesten in nog geen acht maanden tijds 164 winkelzaken verdwijnen, ongerekend nog die zaken, voor welker opheffing het houden van een uitverkoop niet benoodigd was (kapperszaken e.d.) Is het geen vreeselijk tijdsbeeld Ondanks al die mislukkingen wor den dagelijks weer nieuwe „zaken" geopend. Trouwens de 164 winke liers en chefs, die den strijd tijdelijk opgaven, zijn waarschijnlijk weer ergens anders of in een nieuwe branche begonnen, nieuwe slacht offers makende. Zoo rouleeren de zaken door, van de eene misère in de andere. De nood drijft, te verliezen is er niets, behalve dan voor den fabrikant of grossier, die het telkens maar weer waagt om te leveren, omdat ook de allergeringste kans moet worden aangegrepen om het debiet te behouden. Intusschen verdwgnt geleidelijk alle vertrouwen, waarop de handel toch moet steunen. Moet de overheid vestigingseischen stellen We achten het een algemeen consumentenbelang, dat er zooveel mogelijk vrijheid worde behouden. Maar wél komt het ons dringend noodig voor, dat voor de vestiging als winkelier tenminste een bewijs van credietwaardigheid benoodigd zij. DE SPAANSCHE BURGER OORLOG. REBELLEN RUKKEN LANG ZAAM OP. Eigenlijk heerscht er op het front van den Spaanschen burgeroorlog nog steeds ean evenwichtstoestand, in dien zin althans, dat geen van beide partijen zich sterk genoeg weet om een groote offensieve beweging in te zetten. Aan weerskanten beschikt men over voldoende menschenmate- riaal, maar over en weer schijnt er een zelfde nijpend tekort te zijn aan technische aanvalswapenen: vliegtui gen, mitrailleurs en aan munutie. Terwijl zoowel de Madrileensche regeering als de leiders der „natio nale troepen" (de rebellen) hun best doen om de bovenbedoelde tekorten vanuit het buitenland aangevuld te krijgen, bepaalt men zich, voor wat de directe krijgsvoering betreft, tot versterking van posities, verken ningstochten en zuiveringsacties, waarbij de rebellen gedurende de laatste dagen ontegenzeggelijk in het voordeel zijn geweest. DE STRIJD ROND MADRID. In het strijdgebied ten noorden van Madrid ziet de situatie er op het oogenblik als volgt uit: Onlangs waren uit Navarra, Ara- gon en Oud-Castilië vier „nationale" colonnes (rebellen dus)naar het zui den opgerukt. Een week geleden zijn uit Navarra, Aragon en Oud Castilië vier nationa le colonnes naar het Zuiden opge rukt. De eerste, die uit Valladolid ver trok, is in het Guadarrama-gebergte nog steeds in een verwoeden strijd verwikkeld, waarbij zij zich een weg tracht te banen naar de hoofdstad. De tweede colonne, die uit Burgos vertrok, is de berghoogten van den Somosierra grootendeels gepasseerd en voert thans een groote zuiverings actie uit. De derde colonne, die uit Soria af komstig is, heeft de hoogten van Atienza bereikt, doch heeft den te genstand, die in de bergpassen aldaar door de aanhangers van de regeering wordt geboden, nog niet kunnen bre ken. De vierde, uit Saragossa afkom stige colonne heeft bij Medina Celi sterke stellingen betrokken. Zij heeft tot taak de verbindingen tusschen Madrid en de Catalaansche regee- ringsstrijdkrachten te verbreken. Deze vier colonnes, die alle over een omvangrijk autopark beschikken, zijn tot twee brigades samengevat, waarvan de eene onder commando van generaal Mola staat en de andere onder commando van gene raal Escamez. Men verwacht, dat Madrid pas over eenige weken zal vallen. Achter het front van de nationale troepen heerscht tot aan de Pyre- neën vrijwel volkomen rust. De boerenbevolking houdt zich bezig met het binnenhalen van den oogst. Ook het treinverkeer is in deze streken normaal. Dit dus, voor wat in hoofdzaak den toestand benoorden de hoofdstad Madrid betreft. Hieraan kan nog worden toegevoegd, dat de rebellen weder een offensief zijn begonnen tegen San Sebastiaan om over een goede haven te kunnen beschikken voor den aanvoer van goederen en levensmiddelen vanuit het buitenland en om tevens het grensverkeer op Frankrijk te knnnen regelen. Wat het Zuiden aangaat, blijft de toestand vrij stationnair. De nationale troepen (rebellen) rukken hier lang zaam opbelangrijk is, dat ze het door hen bezette gebied tot de Portugeesche grens hebben kunnen uitbreiden, waardoor ze een directe verbinding met net buitenland kre gen. Vlootdeelen, welke de regeering trouw bleven, houden de straat van Gibraltar versperd voor verschepin gen vanuit Spaansch Marokko, dat geheel in handen der rebellen is, naar Zuid Spanje. De oorlogschepen wor den echter voortdurend bestookt door vliegtuigen van den rebellengfeneraal Franco. Een onderzeeër zou met bom men tot zinken zijn gebracht. SPAANSCHE WREEDHEDEN. Het past den objectieven journa list om alle oorlogswreedheid, ook die van den burgerkrijg, te signa- leeren en te veroordeelen, maar de Spanjaarden maken het hem wel heel moeilijk om een juist inzicht op te doen. De voorstellingen, welke worden gegeven, zijn geheel ver schillend en als alles waar is, wat men ons voorhoudt, dan maakt men zich over en weer aan de afschuwe lijkste dingen schuldig. Wij zullen op heden eenige voorbeelden van dergelijke berichtgeving aanhalen en verder in de toekomst sober zijn met het oververtellen van dergelijke bijzonderheden. Het blijkt, dat ook de Nederland- sche pers niet objectief is en mis schien niet kan zijn, omdat ze de waarheid niet kan peilen. Meestal krijgen de lezers van de groote bladen slechts de voorstelling te lezen, welke van den bevrienden kant aan het Spaansche oorlogs front wordt gegeven. Op heden geven we twee schilde rijen. „Het Volk" bevat een uitvoerig relaas van een ooggetuige-verslag gever, die met de roode militie mee trok. We citeeren daarvan: IN EEN HINDERLAAG. „De val is goed bezet (door de opstandelingenNiet zooira zijn eenige tientallen miliciens in het dorp aangekomen, of zoo goed als uit alle vensters wordt een onbarm hartig vuur geopend op deze jonge menschen. Ratelend schiet de mitrail leur vanaf de kerk zijn vernietigende kogels door de gelederen. Het hotel dak geeft eveneens teekenen van leven, achter tal van vensters blijken mitrailleurs opgesteld te zijn, dum- dum-kogels en handgranaten ver woesten de lichamen van de held haftige vechters in de straat, die niets dan hun lijf en hun geweer hebben. Een handgranaat ontploft. Als de rook opgetrokken is, ligt een jonge man in een pas bloed. Geweren, revolvers, bommen en mitrailleurs vermengen hun geluiden tot een wreede en sadistische doodenzang. Kameraden waar ik zooeven nog mee gesproken en geschertst heb, liggen uitgestrekt op straat, zij zullen nimmer weer opstaan. Het vuur der rebellen en fascisten is niet te weerstaan, de aftocht wordt ge commandeerd. Alle achtergebleven uitkijkposten worden in het geweer geroepen om den aftocht te helpen dekken en langzaam, doorloopend vuur gevend, trekt de voorhoede zich terug. Een jongeman valt gewond neer, nog in de straten van het dorp. Een meisje rent naar voren zonder dat iemand haar kan tegenhouden. Ze knielt bij den jongen en tracht het bloed te stelpen. Het vuur wordt gestaakt, doch nog voordat wij de bergen intrekken, zien wij het meisje tegen den muur staan, vlak bij den gewonde. Een fascisten-uniform wordt zicht baar. Een schot en nog een schot. De gewonde en het meisje neer geschoten hun bloed vermengt zich met dat hunner gevallen kameraden, hun lijken voegen zich bij de honder den andere, die de stomme, maar dreigende aanklacht zullen blijven tegen een wreed en misdadig fascis me, dat geheel Spanje in één reus achtig kerkhof wil veranderen. KORTE BERICHTEN. De bekende Fransche luchtvaart pionier Bleriot is overleden. Hij werd in 1872 geboren en vloog in 1909 als eerste over het Engelsche Kanaal. Generaal Mola heeft verklaard dat de nationale legers 15 Augustus meester zullen zijn van Madrid en dat binnen anderhalve maand het einde van den burgerkrijg in Spanje te verwachten is. Ingekomen en vertrokken personen van 24 tot 31 Juli. INGEKOMEN C. A. Coenen, zb., Hofstraat 5 van Grubbenvorst. P. J. Ch. S. Goumans, zb., Kerkpad 3 van Tegelen. M. J. Geerets dienstbode, Ysselstein I 82 van Deurne. P. F. M. Janssen, en gezin, stuca- door Landweertw. 18 van Maastricht. G. J. A. Janssen en gezin, metselaar, Wilhelminastraat van Meerlo. J. G. B. Hendriks, dienstknecht, Veulen H 41 van Wanssum. A. v. Dooren. dienstknecht, Merselo M 96 van Bergen (L.) G. P. Hornen, dienstbode, Oirlo E 73 van. Bergen (L.) H. M. Theeuwen, dienstbode. Hof straat 5 van Wanssum- J. A. v. d. Weegh. zb., Hensenius- straat 28 van St. Michielsgestel. VERTROKKEN. M. C. Janssen, verpleegster, naar Tilburg. J. A. A. Vermeulen zb., naar Maas- bree Blerick Baarloschestraat. W. D. M. Jeuken, coupeur naar Amsterdam. C. A. J. Beckers, dienstbode, naar Geldrop Stationstraat 15. G. J. M. Janssen, kleermaker, naar Horst. M. F. Ch. de Riet, dienstbode, naar Bergen Well E 242. C. M. H. Thijssen dienstbode, naar Venlo Heutsstraat 62. C- A. M. Swaghoven, zb., naar Venlo Klaasstraat 24 H. J. Tijnagel, Pater, haar Maas tricht Tongerschestraat 28. C. J. M. Derks, koopman naar Eindhoven Pastoor Peetersstraat 8 Wed. K. v. Aarssen-Derks ,zb. naar Eindhoven Gouder regenstraat 28 W. C. Peeters, dienstknecht, naar Maashees A 136. F. A. G. Scheepers, winkeljuffrouw, naar Heel Markt 123. M. J. Giebels idem, naar Linne Grootestraat 153 A. M. M. Giebels, idem, naar Linne Grootestraat 153 A. PROGRAMMA 8 tot en met 15 Augustus Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zondag BRUSSEL (Vlaams) 8,Gesproken dagblad 8.20 Tijdsein.Postduivenberichten Gramofoon 8.45 Gesproken dagblad DEUTSCHLANDSENDER 9,20 Wilfried Krugers kapel 10.20 Populair concert BRUSSEL (Vlaams) 12.25 Max Alexys orkest 12.50 Weerbericht I.20 Gesproken dagblad DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Populair concert 3.20 Blaasmuziek LUXEMBURG 4.20 Gevarieerd concert PARIJS Radio-Paris 5.50 Populair concert DROITWICH 7.20 Walford Hyden Zigeunerorkest DEUTSCHLANDSENDER 8.20 Ammusementsorkest LUXEMBURG 10.20 Dansmuziek WEENEN II.10 Dansmuziek. Jazzorkest Maandag BRUSSEL (Vlaams) 8.Gespr. Dagblad. Gramofoon 8.20 Tijdsein. Gymnastiek DEUTSCHLANDSENDER I.20 Populair concert DROITWICH II.05 Oscar Lamp sextet BRUSSEL Vlaams I.20 Gesproken dagblad. Gramofoon DROITWICH 2.20 Gramofoon KALUNDBORG 3.10 Omroeporkest REGIONAL PROGRAMMA 4.05 B.B.C. Welsch orkest 4.20 Forum Theatre orkest DEUTSCHLANDSENDER 5.20 Franz Hauck en Walde mar Hasz en hun kapellen 6.20 Blaasmuziek v.d. Schutspolizei van Berlijn 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DROITWICH .00 Peter Yorkes orkest REGIONAL PROGRAMMA ;.20 Royal Hotel variété programma BRUSSEL (Fransch) 9.20 Concert uit Vichy LUXEMBURG 10.05 Max Raymer zingt WEENEN 10.35 Notstands orkest II.55 Dansmuziek Gr. Platen Dinsdag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Gymnastiek. Gramofoon 8.20 Tijdsein. Gesproken dagblad LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 9.50 Omroepklein-orkest BRUSSEL Vlaams 12.17 Max Alexys orkest I.20 Gesproken dagblad. Gramofoon DROITWICH 2.20 Haydn Fawcetts orkest 3.35 Harry Engleman kwintet KALUNDBORG 3.10 Louis Preils instr. ensemble REGIONAL PROGRAMMA 4.00 Sted. orkest DEUTSCHLANDSENDER 4.50 Kapel Emil Roosz en gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramof oonplateD DROITWICH 8.00 The Karl Caylus Players 8.20 Promenade concert in de Queens Hall te Londen DEUTSCHLANDSENDER 8.30 Omroepamusementsorkest olv. Otto Dorbrindt TOULOUSE 10.20 Au Joyeux moulin II.00 Militair concert BERLIJN 11.05 Populair concert en dansmuziek Woensdagt BRUSSEL (Vlaams) 8.Berichten, gymnastiek 8.20 Tgdsein, gespr. dagbl. Gramof. KEULEN 8.50 De Zwabische Dorpsmuzikanten DEUTSCHLANDSENDER 9.20 Franz Hauck en Willy Stanke en hun kapellen PARIJS Radio-Paris 11.20 Kamerorkest van het Parijs Symphonie orkest BRUSSEL Vlaams 12.17 Jazzmuziek I.20 Gespr. dagbl. Schnyders orkest DROITWICH 2.20 BBC varieté-orkest KALUNDBORG 3.10 Omroeporkest DEUTSCHLANDSENDER 4.00 Gevarieerd concert LUXEMBURG 6.05 Gramofoon 7—8 EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek DROITWICH 8.00 New Georgian trio PARIJS Radio Paris 8.20 Concert Madeleine Grey BERLIJN 8.40 Dansmuziek TOULOUSE 10.20 Klankfilm fragmenten 10.40 Dansmuziek II.00 Operette muziek WEENEN 11.25 Dansmuziek Jazzorkest Donderdag BRUSSEL Vlaams 8.00 Gesproken dagbl. Gymnastiek. 8.20 Tijdsein. Berichten. Gramofoon LUXEMBURG. 0 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 9.50 Franz Krolops orkest en gramofoon. DROITWICH 12.20 Het Trocadero Cinemaorkest BRUSSEL Vlaams I.20 Gesproken dagblad. José Schnijders orkest DEUTSCHLANDSENDER. 2.20 Populair concert. DROITWICH 3.20 Carltonhotel orkest 4.10 Eric Gillet These My Friends 4.30 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 5.05 Omroepkleinorkest DROITWICH 6.05 BBC Dansorkest 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DROITWICH 8.00 Bernard Crook-kwintet DEUTSCHLANDSENDER 8.30 Volksmuziek TOULOUSE 10.20 Operette Katinka II.00 Salonorkest 11.20 Dansmuziek DROITWICH 11.35 Joe Loss en zgn Band 11.50 Gramofoon Vrijdagi BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Berichten. Gymnastiek 8.20 Tijdsein. Gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 9.50 Gramofoon RADIO PARIS 11.20 Orkest olv P. Mangeret BRUSSEL Vlaams 12.23 Max Alexys orkest 1.20 Gesproken dagblad DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Concert DROITWICH 4.20 Hotel Victoria orkest LUXEMBURG 6.05 Verzoekprogramma 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoon muziek. TOULOUSE 8.00 Dansmuziek 8.30 Operette concert 9.00 Dansmuziek DEUTSCHL ANDSE NDER 9.30 Omroeporkest olv E. Kirsten LUXEMBURG 10.00 Das Quintet spiel t WEENEN 10.30 Stafmuziek 5e R.I. olv Wacek Zaterdag BRUSSEL Vlaams 8.00 Gymnastiek Gramofoon 8.20 Tijdsein Gesproken dagblad DEUTSCHL ANDS ENDER 9.20 Willy Glahes orkest REGIONAL Programma 11.35 Londen's Zigeunerorkest DEUTSCHLANDSENDER 12.20 Stafmuziek BRUSSEL (Vlaams) I.20 Gespr. dagblad. Gramofoon DROITWICH 2.20 BBC Welhs Orkest DEUTSCHLANDSENDER 3.05 Gev. concert BRUSSEL (Vlaams) 3.50 Paul Godwins orkest LUXEMBURG 4.30 Accordeon-muziek DEUTSCHLANDSENDER 6.20 Een S.A.-orkest 7.-8. EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten NORTH PROGRAMMA 8.00 Baxendales Works Band DEUTSCHLANDSENDER 8.30 Gramofoon Olympisch concert PARIJS Radio Paris 10.20 Uitzending uit het Theatre National de L'Opera TOULOUSE II.20 Verzoekprogramma 11.35 Dansmuziek 11.50 Zang. Bim-Bam slag, reeds_vanaf f 13.50 Betrouwbare garantie. Vakkundige bediening. Koopt Uw Uurwerken bij een vakman het bespaart U teleurstel ling en geld. H. CAMPS, Gr. Straat Gediplomeerd Horloger. VENRAY Woensdag 19 Aug. HORST Vrijdag 21 Aug. (Varkensmarkt) CUYK Dinsdag 18 Aug.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 5