De puntjes op de i! Buitenland. Provinciaal Nieuws Kermis Venray. Gemengde Berichten maatschappij is. Ik herinner aan de verwijten, welke vroeger tot den heer Marchant zijn gericht, toen hij Kamerlid was en tevens commissaris van de Cetem, welke ik weet niet hoeveel particulier kapitaal verslond. Ik herinner aan het commissariaat van het Kamerlid Schaepman ten behoeve van de Bat'a, waarvoor hij tenslotte bedanken moest, nadat tal van katholieke belangengroepen op dit ontslag bij de R.K. Staatspartij hadden aangedrongen. Ik herinner aan de twee leden van Ged. Staten in Zeeland, die ieder f 1000 per jaar genieten als commissaris van een Trammaatschappijtje, dat bijna een millioen aan overheidsgeld vermorste. Ik herinner.... Laat ik er mee uitscheiden. Ik voeg me weer in het overigens eenigszins onwennige gezelschap van „Het Lib. Weekblad" om mét der- zelver redactie te concludeeren Waar men niet kan onderscheiden, wat nu beslist wél en niet vereenig- baar is, moet de algemeene regel gemaakt worden óók in ons land, die nu in België zal gesteld en toe gepast worden. Dit is niet een eisch van den tijd. Het is een eisch van alle tijden. Nederland, volg dat na Een waarschuwing voor de katholieke wereld. Hoe was het mogelijk, dat op het Iberische schiereiland deze anarchie kon ontstaan Wat waren de oor zaken, waardoor het eeuwenlang uiterlijk zoo voorbeeldig katholieke Spanje thans van zeer nabij be dreigd wordt door een communis tisch schrikbewind, of een fascis tische dictatuur, en de openlijke kerkvervolging van 't Volksfront bij een belangrijke groep der bevol king steun vindt Het is de „Limburger Koerier die deze vragen stelt en o.m. aldus beantwoordt Gedeeltelijk is dit stellig te wijten aan de economisch-sociale omstandighedengedeeltelijk ook aan het ontbreken van een be hoorlijke ontwikkeling bij de be volking vooral op het platteland, waardoor zij gemakkelijk voor de toekomstbeloften van volksmen ners te winnen is. Daarbij komt het verval van 't parlementaire stelsel in Spanje. In de 22 jaren, dat Alfonso XIH als constitutioneel vorst regeerde, volgden liefst 38 z.g. parlemen taire regeeringen elkander op. Toen daarna de 7-jarige dictatuur van Primo de Rivera ineenstortte, was de val der monarchie onver mijdelijk* De republiek heeft in de 5 ja ren van haar bestaan echter geen verbetering gebracht. Regeerings- crises bleven schering en inslag, rechteloosheid en geweld heerschen in het geheele land; de arbeiders klasse, die enkel beloften ontving, zocht meer en meer haar heil bij de meest-biedenden en meest-ge- wetenloozen, de communisten. De leidinggevende politici uit den laatsten tijd der monarchie en dien der republiek kakteriseert een kenner van Spanje, prof. dr. J. A. A. Mekel, als een „pak laffe huichelaars 'en minderwaardige baantjesjagers". Niet genoeg kan herhaald wor den Ziet het tragische beeld dat Spanje heden ten dage biedt! (en hetgeen andere, in naam katho lieke landen, als Mexico en Frank rijk, te aanschouwen geven). De uiterlijke luister en bloei van het godsdienstig leven zijn goed en zegenrijk, als zij gedra gen worden door waarachtige ge loofsovertuiging. Een overtuiging, welke niet buiten het kerkportaal ophoudt te bestaan, doch haar stempel weet te drukken op het openbare leven, en het volk het besef bijbrengt, dat alleen het Christendom ook maatschappelijk de menschheid blijvend tot zegen is. Bij alle misbaar tegen het com munisme, fascisme, nationaal- socialisme en andere eigentijdsche ismen, is het nuttig steeds te be denken, dat het eenige, werkelijk doeltreffende wapen ter bestrijding gelegen is in het zich in daden uitende bewustzijn, dat de ramp spoeden, welke de wereld thans heeft te doorstaan, grootendeels zijn voortgekomen uit een tekort aan practisch beleden Christendom. 't Is jaren geleden, dat een toen maals bekend communist in een van 's lands grootste gemeenteraads vergaderzalen de enorme bewering durfde uit te spreken, dat de Katho lieke Kerk niets met beschaving en kunst had uit te staan. Zij, de bolschewieken, zouden het eens in orde maken, als zij maar eens aan het bewind warendan zouden wetenschap en kunst en beschaving en cultuur eens voorgoed beginnen te bloeien. Daaraan werden we dezer dagén weer eens herinnerd, toen we lazen, hoe in Spanje talrijke kerken en kloosters door het bolschewistische onbeschaafde janhagel en straat- gepeupel worden in brand gestoken en vernietigd. En herhaaldelijk kan men dan lezen, hoe in deze kerk een kostbaar beeld of schilderij, in dat klooster een zeldzame boeken verzameling mede een prooi der vlammen werden. Wat eeuwen christelijke cultuur en beschaving hebben voortgebracht, wordt nu met één slag vernietigd. 't Is in-droevig. Och, de menschen, die dat doen, zij weten waarschijnlijk niet beter, maar de heimelijke aanstichters daarvan, de leiders in de vergaderin gen, de schrijvers in de kranten en boeken, de organisators, die in Rus land zetelen, zij weten dat wel. Maar 't is bij dat alles zoo waar, wat we eens een priester hoorden zeggen, die krachtens zijn positie een levendig contact had met een machtige, diep godsdienstige wereld wijde organisatiehet is zeker, dat in het hart van het bolschewistische regime werkelijk duivelsche invloeden niet vremd zijn. Dat is vreeselijk. We spreken vaak van duivelsch en satanisch en bedoelen dan, dat het zoo slecht en gemeen en leelijk en valsch en onmenschelijk is als ware het de duivel zelf. Maar hier is de werkelijke, echte levende duivel bedoeld. Dat is vreeselijk. En hoe zou men dat alles anders ook kunnen verklaren Die directe, uitdagende strijd tegen God zelfdie helsche haat tegen eiken godsdienstdie verfijnde, sluwe actie tegen alle orde en recht en wetdie minachting voor één, voor honderden, voor duizenden, voor 'n millioen menschenlevens, zooals het Russische bloedregiem er nu al heeft gekostdie nietsontziende verniel zucht van onnoemelijk veel schoons en kunstvols, wat de voorbije eeuwen hebben voortgebracht; dat meedoogen- loos neerkappen van alles, wat waar lijk edel en goed en mooi is in de menschelijke natuur en het huisgezin en de samenleving dat brute dier lijke geweld, hetwelk gesteld wordt in de plaats van rechtdie huichel achtige praat over vrede en veilig heid het is alles duivels werk. Geen wonder, dat de Paus sprak van het bolschewisme als van het eerste, voornaamste en meest alge meen kwaad, dat de tegenwoordige wereld bedreigt. We denken daarbij te graag aan het verre Rusland. Maar gelijk in de geschiedenis de woeste Tartarenhorden vanuit de donkere diepten van dat ontzag wekkende rijk met millioenen over 't westelijke Europa zijn neergevallen, alles verwoestend, zoo dringt nu datzelfde gevaar, meer stil en ver borgen, maar niet minder zeker, in Europa voort. Wie had gedacht, dat in Spanje, in Frankrijk, in België mogelijk was, wat we onlangs zagen gebeuren Spanje in naam een katholiek land. Frankrijk in naam een katho liek land. België in naam een katholiek land. En toch, door den communis- tischen bacil aangevreten in groote levensdeelen. Daar moet een, twee, tien zoo ge wilt, maar daar moeten oorzaken voor zijn. We zullen dat nu niet gaan uit maken We lezen tegenwoordig veel over FrontZwartfront, Volksfront, Film front, Vaderlandsche Front enz. 't Zijn op slot van zaken maar namen, maar wat er door bedoeld wordt, gaat ook ons, katholieken, aan! 't Gaat ons aan in dien zin, dat ook wij meer dan ooit een éénheids front moeten vormen tegen dat alles. Elke katholiek, die niet in onze rijen staat, en tot een ander front behoort, is als iemand, die in den rug schiet. Socialisme, Liberalisme, Liberaal- Katholisme, Communisme, N.S.B., K.D.P., 't is allemaal voor een recht- geaarden katholiek verboden waar. Hij, die daaraan deelneemt, draagt min of meer (er is natuurlijk een groot graad-verschil) bij aan de algemeene verdwazing en verblin ding. Een in alle opzichten zuiver prin cipieel standpunt en partij is het eenigste, wat ons redden kan en zal. Juist, omdat de natuurlijke en bovennatuurlijk beginselen, bij allen te saam genomen, geweld lijden. En op slot van zaken wordt de wereld geregeerd en geleid door beginselen. sis In het rosse licht van een revolu tionairen vjurgloed worden vele zaken ineens helder Dat was tijdens den wereldbrand van 1914—18 zoo, dat is nu weer zoo, nu de wereld op andere manier in brand dreigt te slaan en op vele punten reeds die brand woedt en de lont aan het kruid ligt. „Een sombere avond, de voorbode van een nog somberder nacht, die over de wereld hangt... Waakt en bidt. Geen slapende, maar een strijdende Kerk want hij, die verraden zal, is nabij...." ZAAIER. Nog steedsIet op den Colorado-kever. Daar de Coloradokever op ver scheidene plaatsen vrij dicht bij onze grens is gevonden en het aan tal vindplaatsen in onze buurlanden nog steeds toeneemt, waaruit blijkt dat de kever zijn gebied voortdu rend uitbreidt, is het van het hoog ste belang, dat op alle plaatsen in de provincies Limburg, N.-Brabant en Zeeland, die minder dan 25 K.M. van onze landgrenzen verwijderd zjjn, alle aardappeltelers bij voort during hun aandacht op dit insect gevestigd houden. Laat men niet denken, dat, nu wij tot nu toe van den kever vrij- gebleven zijn, dit ook den geheelen zomer het geval zal wezen, en laat men ook niet meenen, dat een laat optreden in een aardappelveld niet meer zoo gevaarlijk is. Het tegen deel is'waar. Als in Augustus of September de kever ergens optreedt zonder dat dit bemerkt wordt, kruipen de op dat land tot ontwikkeling gekomen kevers aldaar in den grond om te overwinteren. Het volgend voorjaar komen zij, als het warme weer op treedt, daaruit te voorschijn en verspreiden zij zich over de velden in de omgeving. Uit de eene onop gemerkte en daardoor niet uitge roeide haard van den nazomer, ont staan dus een aantal verspreide haarden in het volgende voorjaar en de bestrijdingen uitroeiing wordt dan zeer veel moeilijker. Dringend worden daarom alle aardappeltelers, zoowel de land bouwers'als de particulieren in een strook van 25 K.M. breedte langs onze grens in de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland verzocht, nog gedurende de maanden Augus tus en September met aandacht hun velden te onderzoeken op de aanwezigheid van den Coloradokever of zijn larven en aangeraden mede- deeling te doen ten gemeentehuize van elk geval, waarin zij meenen het insect gevonden te hebben. Op alle lagere scholen in de be doelde strook zijn afbeeldingen en modellen van kever en larve aan wezig, zoodat iedereen gelegenheid heeft, zich daarvan op de hoogte te stellen. Laat men niets verzuimen om de aanwezigheid van den kever bekend te maken, opdat de noodige uit roeiingsmaatregelen genomen kun nen worden. Voor allen geldt dus nog tot eind September de leusLET OP DEN COLORADOKEVER. DE KERKVERVOLGING IN HET DERDE RIJK. Toen kardinaal Faulhaberin begin Juli een bezoek zou brengen aan de parochie van den H. Judocus te Freysing, waren vele huizen in de omgeving, evenals de kerkgebouwen en de pastorie feestelijk versierd met bloemen, guirlandes, vlaggen, dennegroen en wit-gele vaantjes. Ook in de parochie van den H. Mar- tinus waren de pastorieën met vlag gen versierd. In den nacht van 4 op 5 Juli 1936 werden de guirlandes afgerukt van het huis, waar de bisschop verbleef, en de groene takken, die ter versie ring tegen den muur waren aange bracht, werden weggesleept. Slingers van groen en bloemen, die 15 tot 30 meter lang waren, werden met zooveel geweld van de muren gerukt, dat de ijzeren haken, waaraan zij waren vastgehecht, ver bogen werden. Het dennegroen werd op het trottoir geworpen, evenals een berkestam van ongeveer 5 M. hoogte, een andere boom werd door de straat naar het tuintje voor de kerk gesleept, waar eveneens ver schillende versieringen werden ver nield. De tribune, die met ijzerdraad was afgesloten, werd met geweld omvergetrokken. De boomen, die tegen het tehuis voor dienstboden stonden, werden eveneens op straat geworpen. De meeste schade werd echter toegebracht aan het huis van de kapelaans, waar de vlaggen aan de vensters van de eerste verdieping in flarden werden gescheurd. Ook van andere huizen in Freysing werden de versieringen afgerukt. De vlag op de pastorie van de parochie van den H. Martinus werd neergehaald, en terwijl men ditzelfde trachtte te doen op het huis van de kapelaans, passeerde daar juist een soldaat, waarna de vandalen op de vlucht sloegen. Dit gebeurde des avonds om 11 uur. Terwijl de godsdienst aldus belee- digd wordt, laat het gemeentebe stuur anti-godsdienstige manifesta ties vrij toe. Op 12 Juli 1.1. organiseerden S. A. manschappen uit München een anti katholiekenoptocht te Prien, die zeer kwetsend was voor de gevoelens van de katholieke bevolking. Een van de twee wagens, die in den stoet werden meegevoerd, droeg het volgende opschrift„Bemint uw naasten en smokkelt geen deviezen!" Op de andere wagen stonden een jood, een bolsjewiek en een priester afgebeeld, met de woorden er onder: „Ziehier de vijanden van den staat!" De weerzinwekkende stoet trok op het einde van de Hoogmis door de straten, en passeerde juist de kerk en de pastorie, toen de menigte, onder welke ook tal van vreemde - iingen, het kerkgebouw verliet. KORTE BERICHTEN. De Fransche Noordelijke land- bouwfederatie heeft een vergadering belegd, die door 4000 boeren werd bijgewoond. De volgende resolutie werd aangenomenDe boeren ver plichten zich, elkaar te helpen bij het binnenbrengen van den oogst en indien de dragers van het wettig gezag in hun plicht zouden tekort schieten, de verzetplegers met alle hun ten dienste staande middelen terug te dringen." Aan den anderen kant hebben ook de gedelegeerden der landbouwarbei- ders, aangesloten bij C. G. T., ver gaderd en de gedragslijn bepaald, die tegenover de boeren gevolgd moet worden. Naar blijkt uit een radiogram van de „Queen Mary" die zich thans weer op weg naar de Vereenigde Staten bevindt, *al het schip den Oceaan vermoedelijk in recordtijd oversteken. Wordt de snelheid, die het schip op het oogenblik heeft, op de verdere reis gehandhaafd, dan zal de overtocht in 4 dagen en 8 uur kunnen worden voltrokken, waarmede dan tevens de Blauwe Wimpel voor Engeland is heroverd. Te Antwerpen verwachtte men, dat het werk in de diamantnijverheid aldaar zou worden hervat. Toezegging werd gedaan, dat minimumloonen van 220 francs d.i. f 11 per week worden gegarandeerd en dat de bestaande loonen met 10 procent zullen worden verhoogd. NOODLOTTIG ONGEVAL. Zondagmiddag heeft op den steilen weg bij Besenfelder nabij Stuttgart een ernstig ongeluk plaats gehad. Een vrachtauto met volgwagen, die te zamen een S.A.-afdeeling ter sterkte van 63 man bevatten, die een uitstapje maakten, is met een snelheid van 60 K.M. uit een bocht gevlogen en in de 8 meter lager liggende trebossching terecht gekomen Vijftien S.A.-mannen zijn op slag gedood. Drie stierven kort nadat de ijlings uit de omgeving toesnellende bewoners hen op den weg hadden gelegd. Een meisje is in het zieken huis te Forbach aan de gevolgen van het ongeluk overleden. Een S.A.-man werd naar het ziekenhuis te Freu- denstadt vervoerd, waar hij eveneens spoedig aan de bekomen verwondin gen overleed. De overige inzittenden hebben min of meer zware verwondingen opge- loopen. VENRAY, 1 Aug. 1936. OPENSTELLING GEMEENTE- BUREAUX GEDURENDE DE KERMIS. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene kennis dat de Gemeente-Secretarie, het Kantoor van den Gemeente-ontvan ger, het Kantoor van Gemeente werken, het Kantoor der Gasfabriek en de Gemeentelijke Arbeidsbeurs op Maandag 3, Dinsdag 4, Woensdag 5 en Donderdag 6 Augustus voor het publiek uitsluitend zijn geopend van 1012 uur voormiddag. Venray, 30 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. OPENSTELLING BUREAU VLEESCH-KEURING SDIEN S T GEDURENDE DE KERMIS. Burgemeester en Wethouders van Venray breDgen ter algemeene ken nis, dat de uren, waarop de Vleesch- keuringsdienst voor het doen van aangiften ingevolge de Vleeschkeu- ringswet gedurende de kermisdagen op Maandag 3, Dinsdag 4, Woensdag 5 en Donderdag 6 Augustus a.s. is opengesteld, zijn vastgesteld van half negen tot half tien voormiddag. Venray, 30 Juli 1936 Burgemeester en Wethouders vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. HOUDERS VAN DANSMUZIEK. De Burgemeester van Venray brengt ter keDnis van degenen, die op hunne aanvraag verlof tot het houden van dansmuziek hebben be komen, dat zij verplicht zijn deze muziek op het door hem bepaalde uur, zijnde NEGEN uur namiddag, behoudens intrekking of wijzigingen zijnerzijds, stipt te doen eindigen. Door de politie wordt niet gewaar schuwd en aan hen, die na gesloten tijd hun inrichtingen nog voor dans muziek geopend hebben, zal voor de volgende dagen geen vergunning meer worden verleend. De vergunningen moeten eiken dag afgehaald worden ten kantore van den Gemeente-Ontvanger, tusschen 1012 uur voormiddag en moet te gelijkertijd de verschuldigde belas ting worden betaald. Op de vergunningen is de tijd, waarop de dansmuziek moet eindi gen, vermeld. Aan het verbod voor de onderne mers om personen beneden den 18- jarigen leeftijd toe te laten en aan het verbod voor personen beneden den 18-jarigen leeftijd om deze in richtingen binnen te gaan of daarin te verblijven, zal zeer streng de hand worden gehouden. De dansmuziekhouders zijn ver plicht met duidelijke, op minstens drie meter afstand leesbare letters aan den ingang en in de tent of zaal te vermelden, dat de toegang voor personen beneden 18 jaar i3 verboden. Bij overtreding zal zoowel tegen den vergunninghouder als tegen de bezoekers proces-verbaal worden op gemaakt en degenen, die zich hier aan schuldig maken, zullen boven dien onmiddellijk door de politie worden verwijderd. Venray, 30 Juli 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. HOUDERS VAN MUZIEK OF VARIÉTÉ. Degenen, die vergunning hebben bekomen tot het houden van muziek of variëté in hun verloflokalen, moeten de vergunning iederen dag afhalen tusschen 10 en 12 uur ten kantore van den Gemeente-Ontvan ger. Gelijktijdig moet de verschul digde belasting worden betaald. Zij, die voor Zondag 2 Augustus deze vergunning hebben, moeten de vergunning afhalen bij den Gemeen te-Ontvanger heden Zaterdag tus schen 10 en 12 uur voormiddag. Venray, 30 Juli 1936 De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. Liedjeszangers, orgeldraaiers, kun stenmakers enz. worden niet toege laten. Ventvergunningen worden niet afgegeven. Venray, 28 Juli 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. SLUITING DRANKLOKALEN GEDURENDE DE KERMIS. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat door hem ingevolge het bepaalde bij artikel 122 der Algemeene Politie verordening het sluitingsuur in de lokalen, waarvoor eene volledige vergunning of een verlof A geldt, uitsluitend voor de Kom, op Zondag 2, Maandag 3, Dinsdag 4, Woensdag 5, Donderdag 6 en Zondag 9 Augus tus a.s. is VERLENGD TOT TWAALF UUR MIDDERNACHT. Ingevolge het bepaalde in artikel 126 der Algemeene Politieverordening is het verboden in vergunnings lokalen of aanhoorigheden sterken drank te schenken op Zondag 2, Maandag 3, Dinsdag 4, Woensdag 5 en Donderdag 6 Augustus a.s. NA DRIE UUR NAMIDDAG TOT TIEN UUR 'S AVONDS. De vergunning wordt bij onge regeldheden of niet naleving der voorschriften, door de politie gegeven, voor de betrokken overtreders of in het algemeen ingetrokken. Er wordt in geen geval gewaar schuwd om 12 uur moeten alle café's onmiddellijk worden ontruimd. Venray, 30 Juli 1936. De Burgemeester van VENRAY, O. VAN DE LOO. AFWIJKING van artikel 144 der Algemeene Politieverordening, hou dende verbod tot het bezoeken van avondvermakelijkheden door jeugdige personen gedurende de kermisdagen. De Burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat door hem ingevolge het bepaalde bij artikel 144 der Algemeene Politie verordening de navolgende onthef fingen worden verleend aan bestuur ders of beheerders van een inrichting, waar voor het publiek toegankelijke vermakelijkheden worden gegeven, om in deze inrichtingen na des avonds 8 uur te laten of te laten verblijven personen beneden den leeftijd van 18 jaar 1. Personen van boven 14 jaar mogen in de avondvoorstellingen in de bioscoop worden toegelaten, voor zoover films worden gegeven toe laatbaar voor personen boven 14 jaar. 2. Kinderen beneden 14 jaar mogen na 9 uur 's avonds niet in de stoom- caroussel of lunapark worden toe gelaten na 9 uur mogen personen boven 14 jaar doch jonger dan 18 jaar, alléén onder begeleiding van ouders of meerderjarige familieleden worden toegelaten. 3. Het bezoeken van dranklokalen, waar vergunning is verleend voor het maken van muziek (strijkje), met uitzondering van dansmuziek» door personen beneden den 18-jarigen leeftijd is in begeleiding van ouders, voogden of meerderjarige broers of zusters toegestaan. 4. Kinderen beneden den achttien jarigen leeftijd, welke zich in een der publieke vermakelijkheden be vinden gedurende den tijd, dat deze voor hen gesloten zijn, wordendaar- uit door de politie verwijderd en tegen hen zal proces-verbaal worden opgemaakt. Venray, 30 Juli 1936. De Burgemeester van VENRAY, O. VAN DE LOO. DRINGENDE UITNOODIGING aan alle ouders, verzorgers en weldenkende inwoners. De Burgemeester van Venray ver zoekt de ingezetenen met den meesten aandrang hunne algeheele medewer king te verleenen om alle wanorde lijkheden en drankmisbruik tijdens de kermis te voorkomen en aan de kasteleins na drie uur namiddag tot tien uur 's avonds geen sterken drank te vragen. Aan ouders en verzorgers richt hij in hun eigen belang en dat hunner kinderen de dringende uitnoodiging mede te zorgen, dat de hand wordt gehouden aan het verbod van het bezoeken van avondvermakelijkheden door kinderen, voor zoover daarvan geen ontheffing is verleend. Dit ver bod is in het belang van de ouders en de kinderen zelf vastgesteld. Venray, 30 Juli 1936 De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. WAARSCHUWING VOOR TEWERKGESTELDEN BIJ DE WERKVERSCHAFFING. De Burgemeester van Venray brengt ter kennis van de tewerk- gestelden bij de door het Rijk ge subsidieerde werkverschaffingen, dat op alle dagen der kermis gewoon wordt gewerkt en volgens ministe rieel voorschrift geen verlof mag worden gegeven om niet te werken, ook niet voor een dag. Tewerkgestelden, die niet of te laat op het werk verschijnen, moeten door de voorwerkers volgens de voor schriften onmiddellijk worden ge schorst en kunnen niet opnieuw worden tewerkgesteld, zoolang de Minister daarvoor geen toestemming heeft gegeven. In het belang van zich zeiven en van zijn gezin wordt derhalve ieder tewerkgestelde gewaarschuwd te zorgen, dat hij ook gedurende de kermisdagen stipt op het werk ver schijnt en de voorschriften nauw keurig opvolgt. VENRAY, 30 Juli 1936. De Burgemeester van VENRAY, O. VAN DE LOO. BEKENDMAKING. De Burgemeester van VENRAY brengt ter openbare kennis, dat op de Secretarie ter inzage ligt een verslag van de op den 9 Juli 1936 te Venray gehouden tusschentijdsche keuring van springstieren. VENRAY, 27 Juli 1936. De Burgemeester van VENRAY, O. VAN DE LOO. NAAR DE SMAKT. Reeds lang hadden plannen bestaan, om de werklooze arbeiders van de R.K. Werkliedenvereeniging te Blerik 'n uitstapje te bezorgen, om zoo doende het geestdoodend rondloopen met een dag te verminderen en de werkloozen in een andere sfeer te brengen. Het doet ons genoegen te constateeren, dat dit wonder-wel is gelukt, door een bezoek te brengen aan het Genadeoord van St. Jozef, op de Smakt te Venray. Een 40-tal arbeiders trapten per fiets naar het genadeoord, waar zij omstreeks 12 uur arriveerden. De ontvangst door den W.E. Heer Rector P. Wonders, was zeer hartelijk. Na eenige rust, het bijwonen van een plechtig Lof met preek, trapten de werklooze bedevaartgangers om streeks 2 uur weer af en kwamen omstreeks half 6 in Blerik aan. Natuurlijk had men onderweg ge- pauseerd en zoowel geestelijk als lichamelijk voedsel genomen. Alle deelnemers waren buitengewoon over deze tocht tevreden en verzochten de leiding vaker dergelijke tochtjes te organiseeren, wat vooral de geest van saamhoorigheid ten goede zal komen. STEUNVERLEENING AAN KLEINE BOERDERIJBEDRIJVEN. De minister van Landbouw en Visscherij heeft tot voorlichting van het kleine boerenbedrijf en ter uitvoering van de maatregelen met betrekking tot den bijzonderen be drijfssteun ingesteld een dienst voor de kleine boerenbedrijven. Voor dezen dienst heeft de ministerren regle ment vastgesteld. De taak van den nieuwen dienst is als volgt om schreven 1. Het verstrekken en bevoi'deren van de voorlichting, welke de kleine boerenbedrijven met het oog op hun aanpassing aan de veranderde om standigheden behoeven. 2. De uitvoering van de bgzondere steunverleeniDg aan de kleine boeren bedrijven. Voorts is bepaald, dat met betrek king tot aangelegenheden van den dienst de minister terzijde wordt gestaan door een commissie van advies, waarvan de directeur-generaal van den lanbouw ambtshalve lid en voorzitter is en de overige leden worden benoemd en ontslagen door den minister. Deze dienst vormt een onderdeel van de directie van den landbouw. Als directeur zal optreden de inspec teur van den landbouw, chef der tweede afdeeling der directie van den landbouw. De bedrijfsconsulenten voor den landbouw zijn tonder leiding van den directeur belast met de aangelegen heden van den dienst in hun ambts gebied. Wat betreft den bijzonderen be drijfssteun is bepaald,^dat deze wordt verleend aan door' den minister erkende houders van boerenbedrijven, welke een oppervlakte van 5 H.A. of minder beslaan en als zoodanig erkend zijn. Voor erkenning komen in aan merking zij, die hun bestaan hoofd zakelijk vinden in uitoefening van het beroep van zelfstandig land bouwer. De toekenning en uitbetaling van het bedrag van dezen steun geschiedt naar de door den minister vastge stelde grondslagen. De directeur verstrekt aan iederen erkenden houder van een klein boerenbedrijf een bedrijfskaart, welke een beknopte beschrijving van het bedrijf bevat. BOERDERIJ AFGEBRAND. Maandagmiddag is brand uitge broken in de boerderij van S. van Doorn te Venhorst (St. Jozefspeel) onder Boekei. Daar geen brandweer aanwezig was, ging het geheele pand in vlammen op. Een varken kwam in het vuur om, terwijl de geheele stroo- en hooivoorraad, als ook de inboedel verloren gingen. De boerderij was niet verzekerd. De inboedel wel. De oorzaak van den brand is onbekend. EEN AMBACHTSSCHOOL TE BOXMEER. Reeds eerder is melding gemaakt van de plannen, welke er bestaan om in Boxmeer te komen tot de oprich ting eener ambachtsschool. Dezer dagen had nu een bijeenkomst plaats, van de volledige besturen der stands organisaties voor middenstand en arbeiders en de belanghebbende vak bonden; op die bijeenkomst hield inspecteur Hesselfeld een spreek beurt. De vraag naar ambachtsonderwijs wordt, aldus spr. steeds grooter. Momenteel wordt dit onderwijs reeds grooter. Momenteel wordt dit onder wijs reeds gevolgd door 30.000 leer lingen. Om aan de grootere aanvra ge te kunnen voldoen, heeft men den 3jarigen cursus moeten omzet ten in een 2-jarigen. Daardoor kwa men weer plaatsen beschikbaar zonder grootere onkosten. Dat de waarde van vakonderwijs wordt ingezien, bewijzen de meeste werkgevers, die de voorkeur geven aan hen die opleiding ontvingen. Als centrumplaats van Oost-Bra bant is Boxmeer aangewezen als gemeeDte, waar een ambachtsschool dient gevestigd te worden. Een uit gestrekte streek tusschen Nijmegen en Venlo is met de vestiging gebaat. Om de school tot bloei te brengen het niet noodig, dat men zeer veel leerlingen heeft. Met 80 tot 100 leeriingen kan men hier zeker een flinke school krijgen. De exploitatie der school kan ge schieden door het Rijk, de gemeente of een particuliere vefeeniging. Aan dit laatste geeft spr. de voorkeur, dus een vereeniging van belaogheb- benden en belangstellenden, die de school exploiteert met geld der Overheid. Het ligt in de bedoeling aan de school te verbinden een afdeeling voor houtbewerkers en voor metaal bewerkers, beiden in den ruimsten zin. De voorzitters van middenstands- en arbeidersvereeniging stonden zeer enthousiast tegenover oprichting der school. MAIS-CULTUUR IN ONS LAND. Minister Deckers heeft geantwoord, dat de ervaring van vorige jaren en de tot dusverre verkregen resul taten van de talrijke proeven en aanplanten in 1936 den indruk ves tigden, dat de cultuur van maïs hier te lande mogelijk is. Onder het zeer groote aantal rassen schijnen er verschillende te zijn, welke onder de Nederlandsche klimaatsomstandigbe- den voldoende vroeg rijp worden en een hoogere zaadopbrengst geven dan de gewone graangewassen. Het vraagstuk verkeert op dit oogenblik evenwel nog in het stadium van onderzoek. Voor de kleinere, gemengde be drijven is het ongetwijfeld van belang dat de cultuur van maïs meer arbeid vraagt dan die van andere granen. Daarnaast is van beteekenis, dat maïs als een hakvrucht kan worden beschouwd, en dat de invloed op de arbeids verdeeling in het bedrijf gunstig zal zijn. druk de res in gar Onder z$ be vierde het ^ar Gormans,te Zondag het jul 60-jarige et ine

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6