WOL Speel goederen 1500 Landbouw- zaden als Groene Kruis A. THIELEN van E. HENDRIKS Voor uw Kermis- Koffietafel Gemengde Berichten Koopt Uw gesneden Vleeschwaren Advertentiën. Dankbetuiging. Qeéï. ifyecsckuuien kraamverzorgster. H.H. Jagers, jachtterrein Jachtverpachting Th. POUWELS Eel (iine VISCH I Zaai wikken, Lupinen, Spurrie, Serradella, Gras- en Klaverzaden C. HERMANS Rijwielen slallen in het Patronaat Mei Je Kermis naar leveren wij U de fijnste GESNEDEN VLEESCHWAREN als Gekookte Schouderham Gekookte Ham Gekookte Tong Rosbief Kalfsborst Kalfsrollade Berliner Leverworst NEEMT PROEF! Slagerij Chr. Goumans Telefoon 14 Kerkpad 3 ons 13 18 35 20 20 18 12 zich op om per fiets er naar toe te gaan. Ongetwijfeld de clou van de vacan- tie wordt 't feest van „St. Bernardus" op 20 Aug., waarop ook de installatie van de groep „Albatros" plaats zal hebben. Het feest wordt gevierd als 'n Studentenmissiedag, die in 't licht zal staan van de Venraysche Mis sionarissen, Missiebroeders en Missie zusters. (Onder Venray wordt ook verstaan Merselo, Oirlo, Oostrum, Castenray enz.) Het verdere programma van deze dag zal nader bekendgemaakt wor den. Restte nog 't laatste puntde kringsportdag. De sportcommissaris- sen zullen voor 't vaststellen van de regeling naar Velden gaan waar o.a. geloot zal worden voorde voor ronde. Hierna sluiting. P.S. Vriendelijk verzoek aan allen die onder hun familieleden een of meerdere Missionarissen, Missie broeders of Missiezusters hebben, om zoo mogelijk voor 10 Augustus a. 'n foto van hen te doen toekomen aan de Weleerw. Heer Kapelaan Theunissen. CIRCUS STRASSBURGER KOMT IN VENRAY. Het groote Wereldcircus Strass burger, dat thans een tournée door Nederland maakt en nu te Nijmegen verblijft, zal ook Venray bezoeken en voorstellingen geven op Donder dag en Vrijdag 20 en 21 Aug. a.s, op het Sportterrein. KERMIS VENRAY. Onze Groote Markt en Hensenius- plein zijn weer flink bezet met kramen en spullen. In een 7-tal café's zal strijk- en accordeonmuziek zijn. Voor dansliefhebbers is gelegen heid te over. Ook onze winkeliers en neringdoenden zijn flink in de weer geweest om allen tè doen genieten van een vroolijke kermis, al was het maar om eens los te zijn van de dagelijksche zorgen, die ons in dezen tijd handen vol geven. Gaarne wenschen we alle Venrayers een prettige kermis, begunstigddoor een klein beetje zonneschijn OUDE FIETSPLAATJES Bij de kerk te Venray, Leunen, Merselo, Oostrum en Paterskerk hangt Zaterdag en Zondag een bakje om de oude fietsplaatsjes te ver zamelen voor de Missie. Ieder brengt dus zijn afgedankt rijwielplaatje mee. 't Is een kleine moeite en voor de Missie een voor deel IETS NIEUWS VAN GOUMANS-RUTTEN IJS IJS IJS in diverse smaken en uitvoeringen Op Puddings, Coupes, Sorbets, Ice Cream Soda, op elk uur van den dag verkrijgbaar ook bij ons in de zaak te gebruiken. Raadsvergadering Donderdag 30 Aug. nam. half 5. Aanwezig alle leden. 1. Notulen. De heer Vermeulen wil iets herstellen, doch zal hiermee wachten tot de rondvraag. 2. Aanbieding rekening 1935. Een commissie werd benoemd be staande uit de heeren van Haaren, Goumans en Reintjes. 3. Aanbieding Rekening Burgerl. Armbestuur dienst 1935. 4. Aanbieding begrooting idem dienst 1937. Ook hiervoor werd een commissie ingesteld bestaande uit de heeren Janssen, Poels en Arts. 5. Voorstel van B. en W. tot het aangaan eener geldleening groot f 20.600. Op voorstel van den Voorzitter ging de Raad in geheime zitting. Na heropening deelde de Voorzitter mede, dat deze geldleening noodig was voor den aankoop pachtrecht van den Heer Prins. Werd goedgekeurd. 6. Voorstel B. en W. tot belegging van f 22.000 afkomstig uit den ver koop van gronden. De Raad besloot, op voorstel van B. en W. dit bedrag te beleggen in Staatspapieren, terwijl uit op komst zijnde kapitaalsaflossingen mogelijk aan aanvragen om hypotheek kan voldaan worden, al moet hierbij zeer voorzichtig te werk gegaan worden, zooals de Boerenleenbank doet, die slechts 50 pet. der waarde geeft. 7. Benoeming lid Alg. Burgerl, Armbestuur, aftredend .de heer Jos, Ariaens, die wordt herbenoemd. De Voorzitter deelt mede, dat de toename van het electriciteits-ver- bruik te Oostrum en zeker bjj het in gebruik stellen van het in aan bouw zijnde Juvenaat, alleszins de stichting van een transformator huisje wettigt. De heer Jenniskens is bereid een hoekje van zijn tuin af te staan voor f 100,tot stich ting van dat gebouwtje, welk terrein door de deskundigen als bijzonder geschikt is bevonden. De Raad ging hiermee accöord. De Voorzitter zegt geen mede- deelingen te hebben en vraagt of de Raad er heeft. De heer Vermeulen Komt met de bij de notulen bedoelde bemerking. Hij heeft in de vorige vergadering gezegd, dat de Voorzitter den heer Directeur der Arbeidsbeurs had op gedragen zich in verbinding te stel- met de Abonné-sigarenfabriek, terwijl de Directeur hem gezegd heeft uit eigen beweging te hebben ge handeld, als zoodanig zit er z.i. iets onjuist in de notulen. De Voorzitter zegt, dat de waar heid wel tusschen de beide feiten zal liggen. Hij heeft den Directeur verzocht de benoemde commissie in te lichten. De heer Arts stelt voor bg de puinplaats een strook van circa 5 Meter om te spitten en deze te be planten, teneinde het minder mooie gezicht van een puinplaats te mar keeren aan den ingang van Venray. De Voorzitter vindt dit niet slecht geoordeeld en overweging ten volle waard. De aankoop van een vrachtauto wordt door meerdere leden aange raakt, waarbij de heer van Haren opmerkt, dat de Raad toch nog te beslissen zal hebben. Wel neen, zegt de Voorzitter, de Raad heeft deze zaak toch ter af doening gesteld in handen van B. en W., waarover de heer van Haren zich verwonderde, want hij had het toen besprokene meer beschouwd als een mededeeling dan als een be sluit, waaraan hij toevoegde, dat de eiscuen, die gesteld zijn aan de te koopen auto abnormaal hoog zijn en in de praktijk niet noodig. Bovendien zal de gemeente de kiezel enz. goed- kooper door vrachtrijders kunnen laten halen, dan zelf een dure wagen koopen. De heeren Millen en van Boven bespreken het derven der vergoedin gen voor hun hulp bij verkeerstel lingen door Kantonniers, waarop de Voorzitter zegt, dat deze vergoedin gen ook door de Provincie bezuini- gingshalve zijn afgeschaft. Hij vindt het ergerlijk, dat deze Kantonniers hierover durven spreken, waar hun loonen onverkort zijn gebleven en zij bij slecht weer toch al zoo veel vrij zijn, waarop de heer van Boven opmerkt, dat hij een vacantie bij slecht weer als mislukt beschouwd. De heer Odenhoven vraagt, wanneer eene oproeping voor de vacante betrekking van Hoofd der Gemeente werken kan worden tegemoet gezien. Bovendien bespreekt hij de verlaging der pacht Arts, van wiens boerderij in verband met den aanleg van een nieuwen weg, een stuk is afgegaan. Hij acht de voorgestelde pachtver- laging te klein. De Voorzitter antwoordt, dat binnen dagen een oproeping voor Directeur der Gemeentewerken in de bladen zal verschijnen, terwgl de verlaging der pacht Arts nog onder de oogen gezien worden zal, indien mocht blijken dat de verlaging in verband met de werkzaamheden van dit jaar meer zou moeten bedragen. B. enW. denken er echter niet aan om de verlaging uit voormelden hoofde over alle jaren te doen gelden. De heer van Boven spreekt de wenschelijkheid uit, dat verlenging van het Politie-uur eerder moest bekend zgn dan b.v. bij de jongste Schuttersfeesten, waarop de Voor zitter zegt, dat dit niet altijd moge lijk is, daar het verloop van een feest verlenging van het Politie-uur bevorderen of tegengaaD kan. In ieder geval wil hij toezeggen, dat hij zoo vroeg mogelijke publiciteit hiervan bevorderen zal. Nadat de heer Pubben geïnfor meerd had naar het rapport der industrialisatie, zegt de Voorzitter, dat dit nog niet gegeven kon worden, Hierna sluit de Voorzitter de ver gadering met gebed en wenscht den Raadsleden een prettige kermis. Het bouwen van een woonhuis aan den Oostsingel, voor rekening van den heer J. Kersten Stationsweg, is opgedragen aan A. Verbeek, aan nemer, alhier. BERGEN. Zooals wij voor eenigen tijd meldden had men te Bergen be sloten tot het afbreken van de oude kerk. Dok de oude toren, een bouw werk uit de 13de eeuw zou onder de moker vallen. Thans heeft het Rijk echter het sloopen van den toren ver boden. Deze wordt tot Rijksmonu ment verklaard en zal op Rijkskos ten gerestaureerd worden. ONGELUKKIGE VAL. Te Panningen had de 51-jarige M. Ghielen het ongeluk van den zolder te vallen. Hij moest naar het zie kenhuis te Venlo overgebracht wor den, alwaar hij Dinsdag overleden is. Ghielen was gehuwd en vader van een groot gezin. BRUGGEN EN VERKEER. Door Ged. Staten van Limburg is besloten de bruggen over het kanaal van Deurne en de Helenavaart, ge legen in den provincialen weg Deurne- Meg el, gesloten te verklaren voor motorrijtuigen en aanhangwagens, waarvan het gewicht met inbegrip van de lading 10.000 K.G. overschrijdt. DE WAPENSCHOUW TE SITTARD. Na drie jaar zal de Kath. Limb. Studentenbond weer eens een ge- zamenlijken Bondsdag voor heel Limburg hebben, te Sittard op Dins dag 11 Aug. v Deze Bondsdag^ is van buitenge woon gewicht en mag door geen Limburgschen student verzuimd worden. DOOR WOONWAGENBEWONERS AANGEVALLEN. Tusschen Roosteren en het onder die gemeente ressorteerende gehucht Illikhoven is, naar de N. K. meldt, een vijftigjarige man uit Echt, Jeurissen geheeten, bij een vecht partij een aantal messteken en sla gen met een hard voorwerp toege bracht. De man bevond zich omstreeks 11 uur bij den Maasdijk, toen hij enkele kinderen luid schreeuwend belden^te "venray. zag wegvluchten. Toen hij zich in de richting van het gèschreeuw be gaf, werd hij vastgegrepen door eenige bewoners van het in de na bijheid gelegen woonwagenkamp, die hem na een hevige worsteling ernstige wonden toebrachten. Men dreigde hem te zullen verdrinken als hij schreeuwde. Toen de man zoodanig was toe getakeld, dat hij niet meer kon op staan, namen zijn belagers de vlucht. J. heeft nog een café kunnen berei ken, waar hij werd verbonden. Ongeveer veertien dagen geleden moet in dezelfde streek ook een man door woonwagenbewoners zijn aan gevallen en mishandeld. Martinus J. G. Claessens, Leunen Martha M. Erben, Veulen Peter W. Th. van Kessel, Laagh.weg Elisabeth Th. P. Kersten, Smakt. GEHUWD Hubertus J. Coppus, 25 jaar, chauf feur en Mathilda M. P. Arts, 23 jaar, OVERLEDEN Gertrudis Hendriks, 4 md. Kruisstr Colette Ph. Samain, 87 jaren, kloosterzuster St. Anna 1 patiënte St. Anna VOOR DE KERMISDAGN: Cartonnen Vleesch. en Fruitschaaltjes Servetten, Damastpapier enz. Boekhandel VAN DEN MUNCKHOF Groote Straat 28 FIETSRIJDER DOOR AUTO GEGREPEN. In den nacht van Woensdag op Donderdag is op den weg Nijmegen- Venlo, onder Malden, de 25-jarige J. P. Arts uit Cuyk door een auto ge grepen en gedood. De jongeman die met de fiets onderweg was van Nij megen naar Malden1 werd van achte-' ren aangereden door een auto, be stuurd door den heer J. H. fabrikant te Tegelen. Hij werd eerst een eind- weegs medegesleurd en tenslotte weg geslingerd. Het slachtoffer bleef dood liggen. IN DEN VREEMDE VER ONGELUKT. Dinsdagnamiddag is op de Luxem- burgsch-Belgische grens een auto, waarin zes Nederlanders zaten, ver ongelukt. Hierbij is de 47-jarige heer F. van Agt, textielfabrikant te Eind hoven, die den wagen bestuurde, om het leven gekomen. Zijn schoonzuster, mej. Ropke uit Amsterdam, werd ernstig gewond, terwijl de drie kinderen van den heer Agt en een inzittend nichtje, mej. van Pinsteren uit Amsterdam, lichte verwondingen opliepen. De oorzaak van het ongeluk is onbekend. De heer van Agt was weduwnaar. TRAGISCH. Maandag droeg pater J. van Hees- wijk te Best in de parochiekerk voor de laatste maal de H. Mis op, alvo rens dien dag weer naar zijn missie gebied aan de Goudkust van West Afrika af te reizen. Een half uur voor zijn vertrek uit de ouderlijke woning, gaf plotseling zijn moeder, die sinds eenigen tijd ziekelijk was, den geest. Het afscheid van haar kind had klaarblijkelijk dit einde ver haast. ONBEWAAKTE OVERWEG EISCHT EEN DOODE. Woensdagavond werd de 58-jarige P. van der Grift, op den overweg nabij Hemmen (Betuwe) door een trein gegrepen en gedood. NOODWEER BOVEN SOMEREN. Woensdagmiddag omstreeks half vier woedde boven Someren een hevig onweer, gepaard gaande met geweldige regen- en hagelbuien. De bliksem sloeg in de boerderij van en bewoond door de Wed. Chr. Hurkmans, aan de oude Kerkstraat. Huis en stallen zijn geheel afge brand. GASVERSTIKKING. De alleenwonende 84jarige weduwe Klein is in haar huis aan de Ko ningsstraat te Hilversum dood in bed aangetroffen. Een arts consta teerde verstikking door gas. Reeds eerder was gebleken, dat de vrouw niet goed overweg kon met de hevelsluiting van de gas lamp. Deze bleek ook thans opën te staan, terwijl een sterke gaslucht in de woning hing. DE GEDEELTELIJK MISLUKTE ROGGE-OOGST. Reeds uit verschillende dorpen wordt in Peelland bericht, dat de rogge vooral op de hoogere zand gronden dit jaar weinig beschot zal opleveren tengevolge van vorst- schade. waardoor vele aren slechts matig met korrels gevuld zijn. Juist op de hoogste gronden, die van nature het best geschikt zijn voor de roggeteelt, is dit jaar de oogst een mislukking geworden. De aren zijn slechts voor het onderste derde gedeelte, vaak nog minder, ge vuld. De oorzaak moet gezocht worden in de nachtvorst met de Pinksterda gen. SCHRIL BEELD VAN DEN GRUWELIJKEN BURGERKRIJG. De strijd in Spanje om het bewind duurt nog steeds voort. Aanvankelijk in korte telegrammen, later in meer uitgebreide kabelberichten zijn de indrukken omtrent de verschrikkin gen van den Spaanschen burger oorlog tot ons gekomen, schrijft de Maasbode. En nog is de strijd niet beslist Het eene bericht over dezen broe- derkrijg is al verschrikkelijker dan het andere. Zoo troffen wij Donder dag een Hollandsche familie, welke te Barcelona werkzaam was geweest en de vlucht had moeten nemen naar Port Vendres in Frankrijk, om tenslotte enkel in het bezit vaneen klein koffertje, berooid in het vader land terug te keeren. Het relaas dat wij van deze Hollandsche familie ontvingen, geeft ongetwijfeld een schril beeld van de toestanden, die in de hoofdstad van Calalonië hebben geheerscht en nog heerschen. Burgerlijke Stand Venray, Van 24 tot 31 Juli 1936. GEBOREN Petronella M. Martens, Henseniusstr. Wilhelmus J. Hanen, St. Odastraat Gerardus M. H. Baten, Oirlo Theodorus C. M. Verrijdt, Oostrum Antonius W. M. Claessens, Leunen Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. Morgen ZONDAG in alle H. Missen collecte voor het herstelfonds. Solem niteit van St. Petrus Banden en de groote processie. 6 uur le H. Mis, uur H. Mis en generale H. Com munie van de leden der H. Familie 10 uur de Hoogmis waarna de groote processie, half 4 Lof. MAANDAG half 8 leesmis, 8 uur jaarg. voor Henri Wismans en echt- genoote, geen Lof. DINSDAG half 8 jaarg. voor Jan Versleijen, 8 uur jaarg. van Jan van den Munckhof en Gertrudis Evers. WOENSDAG half 7 H. Mis voor vr. Claessens als lid v. d. Retraite penning, half 8 leesmis, 8 uur jaarg. 2de klas voor Martinus Wismans, Hendrina Trijnes en Henrica Wismans Leerlingen meisjesscholen biechten tjjclens voor en na de H. Diensten. DONDERDAG 7 uur te VeltumH. Mis, kwart na 7 Sacramentsmis en generale H. Communie van de leer ingen der meisjesschool, 8 uur jaarg. voor Peter Johannes Bistervels. VRIJDAG 1ste der maand en ver eering van het H. Hart van Jezus, half 7 gezongen H. Mis, half 8 jaarg. voor P. J. Beerkens, echtgenoote en overl. familie. ZATERDAG 7 uur Lof. WOENSDAG 12 Augustus, Moeder dag in Retraitehuis te Roermond, d.w.z. 1 dag retraite. De huismoeders moeten om half acht in Roermond zijn en verlaten om 6 uur weer 't retraitehuis, 't Is een uitstekende gelegenheid voor Moeders, die niet langer weg kunnen. Aangifte bij H. H. Geestelijken. K. J. V. ZONDAG na de Hoogmis processie alle K.J.V.ers en K.J.M.ers moeten half elf aanwezig zijn op de markt. 79 Sportclub. MAANDAG 4 uur bijeenkomst deelneemsters feesttocht naarSchie- versberg. 4 uur K.J.M. 8 Augustus. Priester-Zaterdag. De K.J.M.ers en K.J.V.ers worden eraan herinnerd dezen dag de H. Mis en H. Communie en al hun werken en kruisjes op te offeren voor Leerlingen Priesters. K.J.M.ers komen zooveel mogelijk in de H. Mis van half acht. H. Familie. PatroonheiligenP. Tacken, G. Martens, P. Hendrikx, H. Strijbos. P. Coopmans, L. Voermans, J. Tho massen, J. v.d. Putten, Relouw. M. Ewals, L. Maas, J. van Dijck. VOLGORDE DER PROCESSIE. Kjnderen scholen Dorp Kinderen school Heide Beeld St. Oda met bruidjes St. Josephgesticht Vrouwen Jongenspatronaat St. Antonius H. Familie R.K. Werkliedenvereeniging Credo Ptfgno Zouaven met relikwie St. Bonifacius Turnclub St. Christoffel Derde Orde Studentenclub Si. Bernardus Maria-congregatie K.J.M. en K.J.V. Mannen Flamb ouwdragers Harmonie Venray Schutterij St. Anna Bruidjes Kerkelijk Zangkoor Eerw. Broeders van Liefde Eerw. Paters Eerw. Heeren Geestelijken Allerheiligste Verkenners Gymnasium Kerkbestuur en Autoriteiten Schutterij 't Zandakker. Paterskerk Morgen ZONDAG Portiunculafeest. Vanaf Zaterdagmiddag 12 uur en op alle dagen onder 't Octaaf, kan op 'n dag naar verkiezing in deze kerk de Portiuncula-aflaat verdiend wor den. Vereischten biecht, h. Communie en kerkbezoek. Telkens als men de kerk bezoekt, moet men bidden Onze Vader Wees Gegroet en Eere aan den Vader. Gedurende het Octaaf van Portiuncula iedere dag 'n Hoogmis en gezongen Vespers. De h. Missen om 5, 6 en 7 uur, kwart over 8 de plechtige Hoogmis. Om kwart voor 5 gezongen Vespers, om half 6 plechtig Lof met Litanie van Allerheiligen. Onder alle h. Mis sen collecte met open schaal voor de restauratie van de Parochiekerk. MAANDAG 7 uur b.l. voor Piet Bom. MAANDAG, DINSDAG en WOENS DAG om 6 uur b.l. voor Mathijs Kusters, als lid van 't Koordje. DINSDAG feestdag van den h. Dominicus. Gedurende de Uitstelling te verdienen volle aflaat. WOENSDAG om 7 nur b.l. voor Jan v. d. Munckhof. VRIJDAG le Vrijdag van de maand, 's Avonds onder de gezongen Vespers Acte van Eereboete. Om 7 uur b.l. voor de overl. fam. Driessens-Even. DEZE WEEK iedere dag om half 7 'n h. Mis voor Jan v. d. Munckhof. Iedere dag om half 8 'n h. Mis voor Klooster en Weldoeners. Derde Orde. De Tertiarissen worden verzocht zooveel mogelijk de processie uit de Groote Kerk bij te wonen en daarbij het Derde Orde-insigne te dragen. De Rotterdamsche kinderen komen DINSDAG 4 AUG. met den trein die om 12.43 in Venray is. De bus is ongeveer één uur aan het klooster. Zij vertrekken weer Vrijdag 28 Aug. 's middags 13.32. De pleegouders ge lieven te zorgen, dat hun kind bij de bus wordt afgehaald. Onzen dank P. SILVESTER COENEN. Patronaat. Om half 11 allen in 't Patronaat bij elkaar komen voor de processie. Alle spaarbankboekjes inleveren, Werpt ze in de brievenbus van 't patronaat. VANDAAG geen patronaatsbijeen- komsten en in de Kermisweek geen gymnastiek en geen Jonge Wacht. A.s. ZONDAG, 9 Augustus, Jongens Congregatie en Jonge Derde Orde der jongens, niet om kwart voor 11 maar om 10 uur. Omdat 't voor de leden gemakkelijker en prettiger is, is het aanvangsuur voortaan vroeger gezet. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD dienstmeisjes voor Venray en Horst 1 stoker-steenfabriek Geleen bekw. paardenknecht Jabeek 1 keukenmeisje 1 flinke burgerdienstmeid 1 schaapsherder. BIEDEN ZICH AAN Bedrijfsleider voor boerderij 1 burgerdienstmeisje 18 jaar 1 meubelmaker. Metselaars, timmerlieden, dakdek kers, grondwerkers, winkelbediende, opperlieden enz. enz. bakkersknecht 3 j. a.h. vak dagmeisjes 14—16 jaar 1 leerl. winkeljuffrouw molenaarsknechten VLEEESCH IN BLIK. Woensdag half 11-half 12 verstrekking der bons voor vleesch in blik. De blikken moeten bij de slagers ge haald worden Woensdagsavonds en Donderdags. Donderdagavond moeten de slagers de bonnen wederom inleveren. Verstrekking der onvermengde margarine op Woensdag voorm. van half 11 tot half 12. >-1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Getrouwd John E. Grijspeerdt en Maria H. F. Mossemaeckers die, mede namens wederzijdsche familie, hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling. Venray, 29 Juli 1936. S2 Voor de talrijke blijken van deelneming en voor de hulp, ondervonden bij het overlijden tengevolge van een ongeluk en bij de begrafenis van ons innig geliefd dochtertje en zusje, be tuigen wij onzenhartelijken dank. Familie H. v. Rijswijck Oirlo, Juli '36. als le hypotheek gevraagd, drie- dubbele overwaarde. f Waar, zegt de uitgever. bij Gekookte Ham p.ons 18 Gekookte Schouderham 14 Gekookt Spek 10 Gebraden Kalfsborst 18 Gebraden Rosbief 20 Rauwe Ham 16 Puntham 14 Schouderham 12 Droogworst 16 Pekelvleesch 10 Leverkaas 12 Tongworst 10 Preskop 10 Boterhamworst 10 Kookworst 10 Probeert onze heerlijke HOOFDKAAS. 42 Beleefd aanbevelend. De R.K. Vereeniging Hel Limb. Aid. VENRAY VRAAGT, wegens huwelijk der tegenwoordige, tegen 1 Sept. a.s. een Sollicitaties vóór 10 Augustus en inlichtingen bij den Voorzit ter Dr. H. Sala, Patersstraat. Het Bestuur. Ervaren Onderwijzer (es) biedt aan, tegen billijke con dities, leerlingen bij te werken voor H. B. S. ol Gymnasium. Adres bureau van dit blad. aangeboden een pl m. 300 H.A. Door omstandig heden zeer billijk. Brieven onder no. 10 bureau v. d. blad. Wij ontvingen zoojuist de nieuwste kleuren in WOL om te haken en ie breien. Marktstraat 5. Reuzensorteering van de gronden ten Zuiden van den grooten weg Venray— Wanssum vanaf 5t. Servatiusweg tot aan het nieuw te bouwen Juvenaat a. d- Wanssumsche weg en tot aan de Oirlosche gronden. Inschr. te zenden vóór 15 Aug. aan den Z.E. Heer Rector te Oostrum. 19 Het Kerkbestuur van Oostrum. aan onze bekende lage prijzen. HOFSTRAAT 8 Kermis VENRAY. Alles le kwaliteit. Gedurende de Kermis hebben wij wederom een standplaats *op de GROOTE MARKT met de van ouds bekende Paling-, Visch- en Zuurkraam. We kunnen U aanbieden fijne Holl. gerookte Paling vanaf 30 ct. per l/2 pond. Alle soorten gebakken, ger. en gest. Visch 10 ct. per stuk. Probeer onze fijne Zuurwaren. Fijne nieuwe Holl. Kolmaatjes 5 ct. Wie met de Kermis voor 'n paar centen iets fijns op 't gebied van Visch wil eten, mag dit adres niet vergeten Westheim-Cortjaens Paling-, Visch- en Zuurkraam Groote Markt Venray VENRAY. zijn aan concurreerende prijzen verkrijgbaar bij 22 gedurende de Kermisdagen onder geregelde controle Patersstraat. 2 COVERS' Jazz-0 Standplaats bij Ho 32

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2