•Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL De les uit het lijden van anderen. Binnenland. Buitenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 1 Augustus 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 31 Onze Karnemelk cn Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7x/ï ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. O. L. Vrouw „Behoudenis der Kranken" Oostrum. KATHOLIEKE VERDEELDHEID IN SPANJE, FRANKRIJK EN BELGIE. VOORKOMEN GEMAKKELIJKER DAN GENEZEN In het internationale leven zien wij tegenwoordig allerlei gebeur, tenissen, die ons dwingen, de oogen open te houden en waak zaam te zijn voor alles, dat voor ons gewichtige lessen bevat om het lot te ontgaan, dat andere landen treft. Wie zich aan een ander spie gelt, spiegelt zich zacht Ver mijden wij Katholieken, de fouten die onze geloofsgenooten in an dere landen hebben gemaakt en waardoor zij mede de oorzaak zijn, dat groote onheilen die landen hebben getroffen. Wat wij op het oogenblik in het katholieke Spanje beleven is ontzettend. Eenige weken lang hebben de dagbladen ons bezig gehouden met het gruwelijk ver loop van den burgeroorlog. Deze is een natuurlijke reactie op de gezagloosheid der regeering, die het gepeupel, bij welks gratie zij regeert, liet razen tegen kerken en kloosters. Zij had den steun aan vaard van de mannen van den haat, van de door Moskou ge leiden; deze eischten hun beloo ning. Men had niet de kracht, ze hun te weigeren. Sinds vele tientallen jaren heerscht in Spanje onder een groot deel der lagere klasse een ontzettenden afkeer van alles wat katholiek is. Onder bolsjewis- tischen invloed is deze steeds dieper, voortdurend duivelscher geworden. Die haat had zijn oorzaken. Toen eenige jaren geleden, na den val van het koningshuis, een vlaag van revolutie ging over het land, vernamen wij, dat de Spaansche katholieken zich einde- lijk gingen organiseeren. Het sociale werk tot heil van het volk was verwaarloosd. Het volk was voor een goed deel overgelaten geweest aan zijn lot. Het werk van den opbouw moest eigenlijk nog beginnen. De zwakke monar chale regeeiing had weinig ge daan. Terwijl het anarchisme wroette, zooals de smetstof in een lichaam, waren de Spanjaar den verdeeld in Carlisten en aanhangers van het regeerende koningshuis. Barcelona kuipte tegen Madrid, de vrijmetselarij speelde in het geheim haaranti- clericale rol. Waar verdeeldheid heerscht, dringt het werk van ontaarding en verwording zoo gemakkelijk door. En wanneer katholieken staan tegenover katholieken, is zoo dikwijls niets in staat tot eenheid te voeren, hoe groot de rampen mogen zijn, die van de verdeeldheid het gevolg zijn. Het werk van den verschrikkelijken Ferrer, een kwart eeuw geleden, die de Spaansche jeugd bedierf in al haar vezelen, die jaren laruT de booze geest van Spanje j!?| geweest, totdat hij na een ge rechtelijk vonnis, werd terecht gesteld Ferrer is vermoord schreef de liberale Nieuwe Rott. Ct. in die dagen - dat werk van Ferrer met zijn heillooze gevolgen, is niet in staat geweest de Spaansche katholieken tot voldoende eendracht te brengen, de tientallen brandende kerken, konden dat evenmin. De massa liet zich begoochelen door het volksfront. Wat op dit oogenblik in Span je gebeurt, met een burgerkrijg als natuurlijk gevolg, is duidelijk voor wie de historie niet vergeet. Een ander katholiek land is Frankrijk. Het hield zijn verkie zingen na Spanje. Ook hier was de zege aan het volksfront. De schoonste waarden bedekken soms het grofste bederf. Ook hier kwamen de mede werkers om hun loon. Zij, die de regeering mede op het kussen hadden geholpen, kwamen met hun aanspraken. Zij volgden de communistische methoden met directe actie en' massa-stakingen met bezetting der fabrieken. in vergelijking met Spanje was het verloop nogal kalm. De re geering liet den stroom gaan. Ze toe wat gevraagd werd. In schijn manoeuvreerde zij handig, in werkelijkheid leed zij de ne derlaag. Eenmaal komt de afre kening, wanneer door de crisis uitgemergelde bedrijven de door de regeering opgelegde zware lasten niet meer kunnen dragen. Wat beteekenen in dit voor de Fransche politiek zoo gewichtige tijdperk de Fransche katholieken? Zij zijn verdeeld in aanhangers der Bourbons, in Bonapartisten, in aanhangers der scheurmakende Action Francaise, in Republikei nen van verschillende genre, in conservatieven en wat al niet meer. Die verdeeldheid maakt hen machteloos. Door de verdeeldheid der Fran sche katholieken is het onderwijs geheel en al ontkerstend, zijn de hospitalen gelaiciseerd, is de opvoeding van millioenen Fran- schen van alle geloof vervreemd zijn de onderwijzers en leeraren in groote meerderheid communist geworden. Door de verdeeldheid werden de kerken tot staats eigendom verklaard, werden de kloosterorden uit Frankrijk ge worpen, heerscht vrijmetselarij En dat alles is niet in staat geweest, om een katholieke een heid in Frankrijk te bewerken. Paus Leo XIII heeft de Fran sche katholieken gesmeekt, elkaar over dynastische geschillen en sociale kwesties heen de hand te reiken ter bereiking van een hooger goed: het gelnk van het Fransche volk door het recht vaardig te regeeren. Maar ook de stem van den grooten Paus bleef onverhoord. Een derde katholiek land, dat ons tot waarschuwing sticht is België. Meer dan' dertig jaar had dit land in kamer en senaat een katholieke meerderheid. Na den oorlog is deze verdwenen en er lijkt geen kans, dat ze nog ooit zal worden hersteld. Ook hier treft de katholieken zelve schuld. De katholieke re geering is in haar taak te kort gebleven. De belangen om het katholieke onderwijs b.v., van zoo veel beteekenis voor het katholieke leven, kwamen niet tot hun recht. Katholiek België heeft helaas al evenmin de katholieke eenheid kunnen bewaren. Zij viel uiteen in standsbelangen, in stam- en taalgeschillen. En bij de jongste verkiezingen dwaalden vooral in het Walenland velen in radeloos heid af naar het redelooze rexisme, De toesland is wanhopig; kans op herstel der noodige eenheid lijkt verre. De gevolgen hebben wij ook daar gezien in veege teekenen, als de stakingsbeweging en de capituleerende oplossing daarvan. Die blik op drie katholiek ge- heeten landen dwingt ons, Neder- landsche katholieken, inderdaad met open oog te waken over ons 2jltf. Wanneer de eenheid een ial verbroken is, is herstel welhaast onbegonnen werk. Daarom eischt handhaving der katholieke saamhoorigheid onze uiterste krachten De machteloosheid der katho lieken van Spanje, Frankrijk en in steeds verder schrijdende mate ook België, spore ons daartoe voortdurend aan. Een schip op strand, een baken in zee ROELAND. VAN HIER EN DAAR. In Bulgarije begint de natio- naal-socialistische beweging invloed te kr jgen. In de steden zou haar aanhang bij een vrije verkiezing neerkomen op circa 25 pet. der stemmen en op 't platteland 10-15 pet. Het Vaticaan zal een nieuwen zender bouwen, zoodanig, dat de uit zendingen van het Vaticaan over de heele wereld kunnen worden be luisterd. In Engeland zou zich het merkwaardige verschijnsel voordoen, dat men Duitsche machines invoert voor de vervaardiging van wapens. Met de Engelsche machines ging het niet vlug genoeg, want er is haast b jDit natuurlijk, omdat alle landen den vrede willen Te Innsbrük zijn 34 nationaal- socialistische touristen uit Duitsch- land gearresteerd, daar zij trachtten een Hitler-betooging uit te lokken. De kerkvervolging in Mexico schijnt weer op te laaien. Bericht wordt, dat een drietal priesters zon der vorm van proces zijn vermoord. DE TOESTAND IN SPANJE. Uit de stroomen van berichten, welke zoowel door de regeering te Madrid als door de rebellen, die zich „nationalistische str jdkrachten" heb ben gedoopt, worden verspreid, valt op te maken, dat de positie der regeering op verscheidene punten van het grillige strijdfront aanmer kelijk is verbeterd. In haar beduchtheid voor het lot van Madrid de stad, welker bezit van beslissende beteekenis wordt geacht voor het eindresultaat van den burgerstrijd heeft de regeering bljkbaar orders gegeven, het den opstandigen militairen in Noord- Spanje zoo lastig mogelijk te maken, daar dit hun aandacht van de hoofd stad afleidt. Vandaar, dat de troepen die de regeering trouw zijn gebleven, benevens de arbeidersmilities op verscheiden punten tot den aanval zijn overgegaan, en, naar ook in het hoofdkwartier van generaal Mola wordt erkend, niet zonder eenig aanvankeljk succes. Niet alleen werden de 500 officieren en manschappen, die zich nog altijd in de Loyola-kazernes bj San Sebas tian bevonden, gedwongen zich over te geven, doch ook te Oviedo, Sara gossa en Huesca schijnt de positie der nationalistische strijdkrachten moeilijker te worden IN HET HOOFDKWARTIER VAN DE OPSTANDELINGEN ITla wordt er echter tevens de aandacht op gevestigd, dat de gevechten en operaties zich nog slechts in het voorbereidend stadium bevinden en aan een oogenblikkelijk minder gunstig verloop dus niet te groot gewicht gehecht dient te worden, terwijl het zeker niet van belang mag worden geacht voor het uit eindelijk resultaat van den opstand. Men wijst er nogmaals met na druk op, dat de beslissing bij Madrid zal moeten vallen, hoe het verloop in andere deelen van het schiereiland ook moge zijn. Het moeilijkst schijnen de natio nalistische troepen het te Oviedo te verduren te hebben. Vijftienduizend nationalisten zouden volgens in het hoofdkwartier ontvangen berich ten te Oviedo door af Jeelingen van de roode arbeidersmilities in gesloten zijn en in een weinig gunstige positie verkeeren. Zij hebben een groote vijandelijke macht tegenover zich, die de stad voortdurend van de bergen uit onder vuur neemt. Ook is de positie der rebellen critiek in de buurt van Saragossa, waar een hevig offensief door regee- ringstroepen en arbeidersmilitie de laatste gerequireerd vanuit Cata- lonië is ingezet. DE STAND IN HET ZUIDEN. De strjd in de meest zuidelijke provincies bljft zich ten gunste van de rebellen ontwikkelen. Het zjn de troepen van generaal Franco, die een offensief hebben ingezet tegen de roode arbeidersmilitie en, hoewel langzaam, geschiedt de opmarsch hier gestadig. Vanuit Marokko worden zooveel mogelijk manschappenvan het vreem delingenlegioen ten behoeve van dit offensief aangevoerd. Met vliegtuigen! Dat laatste is benoodigd, omdat de vloot, welke trouw bleef, op enkele uitzonderingen na althans, aan de regeering, de Straat van Gibraltar beheerscht en daardoor verbinding over zee met Marokka tegengaat. De tegenstanders der regeering zouden thans nog steeds in 27 pro vincies, dus in meer dan de helft van het land, heer en meester zijn WORDT DE AARDAPPELHAND EL VRIJGEGEVEN Naar de Resb. uit betrouwbare zijde verneemt, bestaat het voor nemen, om evenals het vorig jaar den aardappelhandel met ingang van Augustus geheel vrij te geven. AGRARISCHE JAARBEURS TE UTRECHT. De Raad van Beheer der Konink- ljke Nederlandsche Jaarbeurs te Utrecht deelt mede, dat aan de van 8 tot en met 17 September a.s. te Utrecht te houden 35e Nederlandsche Jaarbeurs voor de eerste maal ver bonden zal zijn een Agrarische Jaar beurs. Dit agrarische jaarbeursgedeelte dat gehuisvest zal zijn in de par terre-zalen van het tweede en derde jaarbeursgebouw en voorts in pavil joens en tenten op het Vreeburg terrein zal omvatten 1. De producten van den land-. tuin- en boschbouw, van de vee- en pluimveeteelt en de hierbij recht streeks betrokken bedrijven van in dustrie en handel. 2. De fabrikaten en producten werktuigen, machinerieën, technische apparaten, chemische producten, transport- en verpakkings-materiaal, voedingstoffen enz. welke in den ruimsten zin beschouwd kunnen worden als hulpmiddelen voor den land-, tuin- en boschbouw, de vee- en jl aim veeteelt. 3. De inzendingen van de Rijks diensten en semi-officieele organisa ties op het gebied van de voorlich ting en controle, zoowel wat betreft de bevordering als den waarborg van de kwaliteit van het bodem product, bestrjding van ziekte verschijnselen, onderzoek op ver schillend gebied, enz. enz. In verschillende kringen van het agrarisch bedrijfsleven is gebleken voor de vorming eener agrarische jaarbeurs groote belangstelling te bestaan. Ook mocht het jaarbeursbestuur toezegging ontvangen betreffende de medewerking van een aantal Rijks- en semi-officieele voorlichtings diensten, terwijlde samenwerking van belangrijke organisaties op agrarisch gebied met groote erken telijkheid door het jaarbeursbestuur wordt vermeld. BACON-GEKNOR. Alles en iedereen lamenteert in dezen tjd en het is voor de regee ring wel eens moeilijk om het wol- vengehuil van het schapengeblaat te onderscheiden. Zoo schrijft in „De Maasbode" het Eerste Kamerlid H. Ruyter over de protesten van bacon- fabrikanten, die geen varkens kregen toegewezen „Gemeentebesturen en andere col leges worden er voor gespannen, om den minister te bewegen op zjn be sluit terug te komen, daar hij hier door bedrijven vernietigt en oorzaak is, dat eenige honderden arbeiders ontslagen moeten worden. Hiertegen is reeds in de bladen aangevoerd, dat het slechts over eenige tientallen arbeiders gaat. Erger is echter, dat hier een actie tegen den minister wordt gevoerd, welke kant noch wal raakt, als men weet, dat de fabrikanten voor de inschrijving een afspraak hebben gemaakt om 60 ct. per 100 kilogram geslacht gewicht te reserveeren voor hen, wien geen varkens kunnen worden toegewezen. Er is nu in het bijzonder veel agitatie verwekt voor het bedrijf te Uithoorn, een der fabrieken van het concern van Zwanenberg Oss. Wj schrijven agitatie, want actie kan men het niet meer noemen, als men weet, dat dit bedrijf vroeger voor het slachten van 280 varkens per week een bedrag ontving van bijna f 500, terwijl aan dit bedrijf thans ongeveer f 300 per week wordt uit gekeerd als schadevergoeding uit den onderlingen pot der baconfabrikan ten, welk bedrag voor dit bedrijf zuivere winst is.J Hoe men thans nog den moed heeft te spreken over het noodeloos broo deloos maken van gezinnen, is onbe grijpelijk, vooral waar deze bedrijven in de verloopen jaren aan de z.g. baconcontracten schatten verdiend hebben." Het zijn inderdaad dikwjls niet alleen de varkens, die de neiging vertoonen van zich vet te willen vreten. gehad. Daarom die week belasting vrijdom is wel goed bedoeld, maar zal niet veel van beteekenis uitha len. Alleen zullen enkele duizenden menschen op den 8sten Augustus moeiljker een rgksdaalder kunnen missen dan op den lsten van de maand het geval zou zgn geweest. Intusschen herinneren we de fiets rijders ter gelegenheid van de plaat jesverwisseling aan het feit, dat ze een nuttig werk kunnen doen door het voor hen waardelooze plaatje van het vorige jaar af te staan ten behoeve van de T.B.C.-bestrijding. In sommige postkantoren is daartoe een bus aanwezig en elders stellen houders van rjwielzaken en (of) -stallingen zich voor de inzameling beschikbaar. Werden alle oude rijwielplaatjes ingeleverd, dan zou 12000 K.g. metaal voor het goede doel bjeenkomen. Van de opbrengst kunnen vele pa tiënten worden geholpen. Als allen meewerkten, zou dat een schoon exempel van vrijwillige maat schappelijke ordening zjn. VENRAY, 1 Aug. 1936. REKENING VAN DEN TAK VAN DIENST HET BEDRIJF DER GASFABRIEK OVER 1935. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene ken nis, dat de rekening van het bedrijf der Gasfabriek overeenkomstig het bepaalde bij artikel 265 der Gemeente- et aan den Raad der Gemeente is overgelegd en tegel jk ter Secretarie der gemeente voor eenieder tot en met 17 Augustus a.s. ter lezing is neergelegd en in afschrift tegen be taling der kosten algemeen verkr jg- baar is gesteld. Venray, 30 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. KINDSHEIDSFEEST. DE RIJWIELBELASTING. Heden is het vervaldag voor wat de rjwielbelasting betreft en zouden de meesten onzer geuren met het nieuwe rjwielplaatje, als... deminis- ter geen belastingvrije week, van 18 Aug. n.l., zou hebben ingesteld om ons meer tijd en gelegenheid te geven, aan onzen plicht jegens den fiscus te voldoen. Deze ministerieele beschikking heeft natuurljk slechts ten gevolge, dat we er op 8 Augustus precies zoo voorstaan als anders op den len dezer maand, want de gemiddel de Nederlander offert nu eenmaal niet aan de schatkist voor de beta lingstermijn is verstreken, zeer velen moeten bovendien eerst een waar schuwing hebben ontvangen en niet weinigen betalen pas, als ze een bekeuring of iets dergeljks hebben Met hoeveel zorg zullen onze klei nen, die j.l. Zondag hun feest moes ten vieren ten bate der Missie, de lucht bekeken hebben, waaraan dreigende regenwolken zich vertoon den en die het schoone feest geheel konden bederven. Maar gelukkig hield het weer zich goed en kon de schoon opgezette optocht van groepen en wagens hun rondgang doen in Venray's straten. Jammer dat velen uit bezorgdheid voor hun vlig, die immers nat zou kunnen worden, niet uitstaken, waar door het feesteljk aanzien geschaad werd. De nooit ontbrekende Venraysche Harmonie opende den langen stoet en gaf haar beste muziek, waarna de ruim 30 nummers, telkens ieder op zich iets anders voorstellende en toch een schoon geheel vormende. Het is ondoenlijk hieruit de mooiste groep aan te wijzen, daar de Leiders en Leidsters hun goede zorgen over het geheel verdeeld hadden en de kleinen, of ze een Paus, Bisschop, Koning, Chineesje of Onnooael Kindje voorstelden, allen denzelfden ernst aan den dag legden, om het hunne bj te dragen tot welslagen van het feest. De ijverige collectrices, welke rond den stoet zwermden, hadden wel druk werk maar toch werd er blij en gul gegeven door de grooteren bij het zien van het feest der kleineren, zoodat allen meewerkten tot het bereiken van het schoone doel steunen der Missie-actie, Van zelfsprekend ligt het zwaarte punt van dezen schoonen dag in de Kerk, waar het feest met allen luister gevierd werd en de overvolle Kerk was een duidelijk teeken van het warme hart, dat de H. Kinds heid in Venray toegedragen wordt. Moge dit schoone feest telken jare in groei en bloei toenemen en rijke vruchten voortbrengen. NOORD-LIMBRGSCHE FOKVEEDAG. De voorbereidende werkzaamheden aangaande de Noord Limburgsehe Fokveedag zjn wederom in vollen gang. De aangiften tot inzending komen regelmatig bj de secretarissen der verschillende vereenigingen binnen, zoodat wj mogen verwachten dat de deelname nog talrjker zal zijn dan vorige jaren. Door de jury-leden welke vanaf de oprichting hunne taak steeds tot algemeene tevreden heid hebben verricht, is ook thans wederom volle medewerking toege zegd. Wat de jonge krachten betreft, hierin komt eene groote verandering De Jonge Boeren uit Noord-Lim burg zullen mee keuren in Heyt- huzen, die uit Midden-Limburg in Sittard, en die van Zuid-Limburg in Horst. Hier heeft dus een uitwisseling van jonge krachten plaats, waarvoor veel te zeggen valt en verschillende bezwaren worden opgeheven. Voor belanghebbende willen wj nog vermelden, dat er gelegenheid bestaat om te adverteeren in den catalogus van den Fokveedag, waar over de secretaris G. Tielen te Sevenum gaarne inlichtingen verstrekt. DIPLOMA M.T.S, Aan de Middelbere Technische School te Heerlen slaagde voor het Diploma Electro-techniek, onze dorps genoot de Heer Caspar Fonck. Onze eerste Venraysche M.T.S.'er van harte proficiat HANDBOOGSPORT. Op de concursen Zondag te Gassel i Vianen gehouden, behaalde de Handboogschutterj „St. Antonius", Halfweg alhier, niet minder dan 5 prjzen, n.l. de le, 2de en 3de korps- prijzen, de le kampioenspr js, verder nog een eereteeken voor den heer J. Verstegen. Proficiat Voetbal. R.K.L.V.B. Kring HorstVenray. Jeugd-Competitie. Programma Zondag 2 Aug. Afd. A. Brughusia 2Arcen 4 BW 2Wanssum 3 Afd. B. Meterik 3—De Valk 4 Door de elftal-commissie werd het volgende kringelftal samengesteld: Doel: J. Verbruggen (H.V.C.). Achter: v. Issum (H.V.C.) en Man- ders (De Valk). Midden: W. Peeters (Serv.), Bexkens (De Valk) en J. van Enckevort (Sevenum). Voor: Peeters (Wanssum), Vermeu len (Serv.), Brouwers (H.V.C.) Beurkens (Swolgen) en v. d. Sterren (Hegelsum). Reserves: doel Geurtjens (Servatius); achter: Gommans (Serv.); midden: (Horst); voor: Budiger (Oirlo) en van Lin (Excelsior). Dit elftal speelt op Zondagavond 8 Aug. te Horst op 't terrein van H.V.C. een oefenwedstjd tegen een combinatie van Horster spelers, t.w.: Doel Peeters (Horst). Achter: Jan v. d. Meerendonk (Horst), en H. Direx (H.V.C.). Midden: L. Verstegen (H.V.C.), J. Derex (H.V.C.) en G. Versieyen (Meterik). Voor; H. v. Issum (H.V.C.) G. Bakens (Horst) J. Houwen (Horst), A. v. d. Meerendonk (Horst) en J. Moor rees (H.V.C,). Reserves, doel J. v. Issum (H.V.C.); achter: J. Verhaeg (Horst); midden: J. Brouwers (H.V.C); voor: H. Geurts (Horst). Deze ontmoeting begint om 7.30 uur en zal onder leiding staan van scheidsrechter Hafmans, Horst. Het kring-elftal speelt haar eerste officieele wedstr jd op Zaterdag 15 Augustus weer te Horst op het H. V.C.-terreln tegen een nader aan te wijzen elftal. Zooals wellicht bekend is, organi seert de kring telken jare op 15 Augustus op een tweetal plaatsen in den kring wedstrjden, waarvan de financieele baten in haar geheel zjn voor de vreemde Missiën. Ook dit jaar zal dit weer zoo zjn. De eerste officieele wedstr jd van het kringelftal staat dus in het teeken der liefdadigheid. Deze wedstrijd begint om 4.30 uur Onder de rust worden weer athletiek- wedstr jden gehouden voor athlefeen- leden der kring-clubs. Ook te Venray wordt op dien dag (15 Aug.) een wedstrijd georgani seerd ten gunste der Missiën. Aldaar zal een elftal, samengesteld uit spelers van clubs uit het dekenaat Venray, kampen tegen een sterke 2e klasse I.V.C.B.-er, Het elftal te Venray ziet er als ▼olgt uit Doel: Ewalds (De Valk). Achter: J. Esser (De Valk), Zeven hoven (Oirlo). Midden: M. Derkx (De Valk), A. Gommans (Servatius) en Js Lange (Servatius). Voor: Duyf (Oirlo), G. v. As (Ys- selsteyn), Schellen (De Valk), Tim mermans (Wanssum), Schreyen (Servatius). Reserves doelKelders (Merse- lona) Vollenberg (De Valk) H. v. As (Ysselstein). Aangaande deze wedstrjden zullen we t.z.t. nadere berichten in ons blad publiceeren. De Jeugd-Competitie. Uitslagen 26 Juli Afd. A. Wanssum 3Arcen 4 03 Alle andere wedstrjden uitgesteld. Programma 2 Aug. Afd. A. Brughusia H—Arcen 4 5 uur B. V. V. IIWanssum 3 5 uur Concordia Meerlo-terrein Afd. B. Meterik 3De Valk 4 uitgest Meterik 3Sevenum 3 5 uur Zondag 9 Aug. wegens 2de Zondag geen wedstrjden. STUDENTENCLUB „ST. BERNARDUS." Maandag j.l. werd door de Studen tenclub „St. Bernardus" de openings vergadering gehouden. Allereerst werd besproken de Leiderscursus. Er zullen vjf afge vaardigden naar Echt gaan om daar hun kennis omtrent bivak e.a. op te doen of te vermeerderen. Vervolgens werden besproken de Recollectiedagen, te houden op 8 en 9 Augustus. Naar aanleiding hiervan sprak de Moderator op de hem eigen manier 'n woord van aansporing en opwek king om deze dagen, die het hoogte punt van de vacantie zjn, ten volle te doen slagen. Er werd hierna hef tig gedelibreerd over de deelname aan den Bondsdag te Sittard. Een tiental jongens gaven

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1