mmssm Industrie en Land bouw. Provinciaal Nieuws Gemengde Berichten Wèg die Migraine! AKKERTJES Men heeft in Groningen misgetast, als men daar meende, dat de eerlijk heid van den vinder moest worden betwijfeld. Eerder hebben de vinders reden om aan de eerlijkheid van de verliezers te twijfelen. Herhaaldelijk komt het voor, dat voor de terugbezorging van groote verloren sommen gelds of andere waarden op beleedigende wijze 'n fooi wordt toegestopt aan den eer lijken vinder. Anderen betalen den tol van hun dankbaarheid met een „dank u wel". Zeker, men kan er een spitsvon- digen boom over opzetten, of iemand „recht" heeft op 'n beloon ing voor de volvoering van iets, wat als 'n moreele en maatschappelijke plicht kan worden aangemerkt, practijk is nu eenmaal, dat we „diensten" plegen te betalen, te hooger naar mate ons eigen belang met den dienst is gebaat. Vandaar ook, dat in het buiten land in Frankrijk b.v. het „vindersloon" wettelijk is vastgelegd. In het algemeen geldt daar een percentage van 10. Omdat dit wettelijke recht bij ons ontbreekt, wachten overigens eerlijke vinders van waardevolle dingen ten onzent het wel eens af, of de verliezer zich ook vóór hem, en wel met het uitloven van een belooning, meldt. Aldus komt hij dan aan zijn recht matig vindersloon. Iemand, die werkelijk oneerlijk is, komt voor een belooning van f 100 geen gevonden f 1600 terugbezorgen. Let welwe vinden het onjuist om met eerlijkheidsbetoon te wach ten, tot de belooning bekend is, maar we vinden het soms wél verklaar baar. En zéér onjuist is in elk geval datgene, wat men in x Groningen jegens den laat-eerlijken vinder deed. Het zal oorzaak worden, dat kapi talen aan waarden nooit meer in het bezit van den veriiezer zullen terugkesren. IS DAT „NATUURLIJK" In Ter.dvoort heeft iemand een groot fc.rd op zijn dak geplaatst, waarop staat „Het Plan geeft werk aan 2CD.:";00 man." Hij kreeg van het gemeentebestuur bij aa~: steekenden brief de aan maning om het bord te verwijderen ingevolge de bepalingen van de ver ordening tegen ontsierende reclame. „Natuurlijk", zoo lezen we in het „Volksblad, heeft Paap zoo heet de man aan dit vriendelijk ver zoek van het gemeentebetuur nog niet voldaan". Hij laat zijn recht eerst eens uitzoeken door hetafdee- lingsbestuur. Zijn dergelijke weigeringen nu inderdaad zoo natuurlijk Ik neem aan, dat het gemeente bestuur niet bedoelt om de Plan- propaganda op zich zelf te treffen en ik veronderstel, dat ook het Volksblad zulks aanneemt. InZand- voort zetelt trouwens, als ik me wél herinner, een soc.-dem. in het college van B. en W. Het Plan van den Arbeid is ge baseerd op maatschappelijke orde ning. Welnu, wie deze voorstaat, passé ook zelve maatschappelijke ordening toe. Feit is, dat landschap pen en vaak ook mooie woonbuur ten ontsierd worden door reclame borden en -billetten, die door kleur en vorm contrasten scheppen met de omgeving, welke hinderlijk zijn en wanstaltig aandoen. Dat geldt voor tandpasta en schoencrême, zoo goed als voor Plan-billetten, hage- prek:n, liberale aanprijzingen en katholieke opwekkingen. Het gaat er niet om, om die papieren en borden, daarmede ook de propaganda, te weren, maar om ze zoodanig aan te brengen, in overleg met de autoriteiten, die het toezie' t op de welstandsbepalingen hebben, dat ze niet schaden aan andere belangen, aestnetische, cul- tureele. Ook van Plan-propaganda mag Plan-matigheid worden vereischt. En het is het tegendeel van „na tuurlijk" wanneer Planmakers en Planpropagandisten zich tegen Plan matigheid verzetten. Men meent, dat er tusschen indus trie en landbouw een tegenstelling bestaat. Dit bemerkt men in vele geschriften, o.a. nog onlangs in de Tuinderij, waarin gewezen wordt op het feit, dat de Nederlandsche in dustrie zich roert om betere, hoogere en effectievere bescherming te ver- Ie enen. Er is echter geen tegenstelling tusschen industrie en landbouw. De landbouw in zijn modernen vorm is gelijk te stellen met indus trie. De koe levert melk... hoe zou die melk kunnen worden verkocht, buiten de consumptiemelk, als ze door de zuivel-industrie niet verwerkt werd tot boter, kaas, gecondenseer de melk enz. Hoe zouden de boe ren van hun vruchten afkomen, wanneer er geen jamfabrieken waren die jams en pulp vervaardigen. Zoo kan men doorgaan. Is een kas, waar druiven, tomaten etc. worden gekweekt per saldo geen industrietje op zich zelf Het is verkeerd om ontstemming te kweeken door tegenstellingen in het leven te willen roepen, welke niet bestaan. Het feit, dat de boer nadeel onder vindt door hoogere bescherming voor de industrie, ligt niet bij de indus trie, maar bij de bescherming. Alles wat gedaan wordt om den invoer te verminderen, maakt dat de boer, die op export is ingesteld, via de ex porteurs minder zal kunnen uitvoe ren. Wanneer onze Regeering de tarwe steunt en decreteert, dat het brood- meel voor een deel moet bestaan uit meel van inlandsche tarwe, waar door ons tarwe-areaal wordt uitge breid, dan ook ondergaat onze in voer een sterke vermindering, wat den boer per saldo benadeelt. Waarom dan steeds op de industrie hameren en niet op den tarwesteun, op het aanmoedigen om zooveel mogelijk voedergranen in eigen land te kweeken in stede van deze uit het buitenland te laten komen, waar door onze export wordt gediend. De aanval op de industrie, die men staag verneemt, is dus gevolg van een gedachtefout, Daarom is het niet onlogisch, wan neer een tuinder, een export-boer (in tegenstelling van hen, die hoofd zakelijk profiteeren van de steun aan de binnenlandsche markt) de stem verheft tegen de drijvers, die de in dustrie willen pousseoren, middels bescherming. Maar dan moet hij zuiver in zijn redeneering blijven en protesteeren, zooals wij hierboven hebben uitge legd, tegen de bescherming En de tweede gedachtefout ligt in de opvatting als zou de landbouw niet met een speciale soort indus trie te vergelijken zijn. Industrie beteekent het vervormen verwerken, bearbeiden van grond stoffen, teneinde het eindproduct te kunnen verltoopen op een zoodanige wijze, dat boven zijn kosten nog een winstmarge kan worden gekweekt. De boer vervormt, verwerkt, be arbeidt ook grondstoffen (o.a. de zaden) met behulp der natuur (dat doen de industrieën ook) en met behulp van andere middelen tenein de deze als eindproduct aan de con- sumenten te kunnen afleveren. Wil de consument het liefst de de kleinere aardbeien, welnu dan zorgt de teler voor kleine aardbeien, willen de bloemenlièfhebbers speciale soorten tulpen enz., dan zorgt de bloembollenkweeker voor het pro- duceeren van die tulp, tenminste wanneer zijn techniek hem daartoe in staat stelt. De meeste boeren zijn lid van coöperaties; coöperaties, welke be oogen het verder verwerken van de door den boer af te leveren grond stoffen. Door zijn lidmaatschap van een dergelijke industrieele coöperatie is hijzelf ook industrieel geworden. Neen, er is geen tegenstelling tus schen industrie, land- en tuinbouw. Er is geen tegenstelling tusschen stad en platteland. Er zijn belangen tegenstellingen tusschen de menschen onderling. Ook de boeren onderling hebben tegenstellingen, die soms zeer moeilijk te overbruggen zijn. Gezocht moet worden naar co-or- dinatie van deze controversen, maar om daarin te kunnen slagen, dient men eerst de werkelijke en niet de vermeende tegenstellingen te vinden. Iets onbekends kan men niet verbeteren. Iets, dat niet bestaat leent zich daartoe evenmin. Het is juist de onlogische gedachte, welke leidt tot vermeende verbitte ring. En aan het verbitteren wordt helaas den laatsten tijd zooveel ge daan. VENRAY, 25 Juli 1936. - Woensdag 15 Juli jl. promo veerde onze dorpsgenoot, de Wel- Eerw. Pater Willem Voesten. M.S.C., te Rome tot Doctor in het Kerkelijk Recht. Pater Voesten trad, na volbrachte gymnasiale studies aan de Aposto lische School te Tilburg, in 1927 in de Congregatie der Missionarissen van het H. Hart. In 1932 priester gewijd, vertrok hij het jaar daar aanvolgend, na voleindigde philo- sophische en theologische studies, naar Rome, om zich aan de Grego- riaansche Universiteit verder in het Kerkelijk Recht te bekwamen, onder leiding van de bekende professoren Cappello, Vidal, Zeiger e.a. Deze studies werden vorige week bekroond door het houden van een publiek college en door de verdedi ging der dissertatie: „De oorsprong van de Apostolische Vicarissen in betrekking tot de Portiigeesche ko loniën", op welk proefschrift aan Pater Voesten de titel van Doctor met de hoogste onderscheiding werd toegekend. Onder de aanwezigen, die bij de verdediging van de dissertatie van hun belangstelling getuigden, werden opgemerkt de H.E.P. J. Zandvliet, generaal-assistent der Missionarissen van het H. Hart, de ZE.P. Dr. Koppert, Overste van het Interna tionaal Studiehuis, Dr. B. Schwering en vele andere belangstellenden uit de Romeinsche studentenkringen. Aan den jongen Doctor een har telijk proficiat RUITERFEEST „ONS GENOEGEN" Na een optocht door Venray's straten hield de Ruitersclub „Ons Genoegen" haar telken jare op den 3de Zondag in Juli terugkeerend Ruitersfeest, waarvan ter gelegen heid van het 20-jarig bestaansfeest de baten zouden worden afgestaan aan het fonds tot herstel van onze mooie Parochiekerk. Zeer zeker een sympathiek doel. Het groote sportterrein 'aan den Leunschen weg was door een groot getal belangstellende bezoekers mooi bezet, terwijl de Radio-Centrale te Venray door middel van de opgestelde luidsprekers de diverse uitslagen voor allen hoorbaar publiceerden. De verschillende wedstrijden wer den sportief verreden en gaven de Jury een moeilijke taak. De uitslagen dezer wedstijden waren Harddraven voor alle rassen: 1. G. Geurts, Venray 2. M. Wismans, Venray 3. H. Asselberghs, Scheide Harddraven Landbouwpaarden B.T. 1. J. Poels, Weverslo 2. J. Peters, Boschhuizen 3. G. Geurts, Venray Nationaal Sulkydraven 1. J. Steegh, Venlo 2. P. Steegh, Venlo 3. G. Geurts, Venray 4. Fr. Ebus, Venlo Internationaal Sulkydraven 1. A. Demandt, Beek (L.) 2. Cerfontaine, Welkenrade (L.) 3. H. v. Slijpen, Bemelen 4. J, Steegh, Venlo Aangespannen paarden, type Land- bouwtuigpaarden (Hackneys uitgesloten) 1. W. Janssen, Schijndel 2. J. Lemmens, Vortum 3. H. Vermulst, Helmond 4. N. Deenen, Vortum Luxe eenspannen (open klasse) 1. W. v. d. Wildenberg, Eindhoven 2. J. Simons, Udenhout 3. J. Lemmens, Vortum 4. W. v. d. Wildenberg, Eindhoven Rennen voor halfbloedpaarden 1. P. Janssen, Groeningen 2. H. Joosten, Blerick 3. J. v. Rijn, Venlo 4. F. Ebus, Venlo Rennen voor alle rassen: 1. Rutten, Eijgelshoven 2. C. Verschuren, Ginneken 3. J. Custers, Venray 4. Caron, Oosterhout Harddraven Halfbloedpaarden 1. Slijpen, Bemelen 2. J. Steegh, Venlo 3. Bumm, Asperden (D.) 4. P. Steegh, Venlo Sulkydraven 1. Cerfontaine, Welkenrade (B.) 2. A. Demandt, Beek (L.) 3. Bumm, Asperden (D.) 4. J. Steegh, Venlo Rennen lange baan 1. Rutten, Eygelshoven 2. C. Verschuren, Ginneken 3. J. Custers, Venray 4. Boimpoil, Hassum, (D.) Springconcours 1. M. Kuipers, Geldrop 2. P. Philipsen, Sambeek 3. Kloosterman, Cuylc 4. J. v. Rijn, Venlo. Tijdens de wedstrijden werd het woord gevoerd door den.- heer V. Pyls, Voorzitter der Ruiterclub, die allen een hartelijk welkom toeriep, speciaal het Eere-comité, den H.E. Heer Deken en den Edelachtb. Heer Burgemeester. Gaarne bracht Spreker dank voor de betoonde belangstel ling bij dit 20-jarig bestaansfeest en betreurde het dat de Bond der Lan delijke Rijvereenigingen van den L.L. T.B. geen termen aanwezig vond om dit feest door de Rijvereenigingen te doen opluisteren. Hij verzekerde echter, dat zoolang de Ruitersclub op zulke belangstelling als heden rekenen mag, de derde Zondag in Juli aan de ruitersport gewijd blijven zou. Hij hoopte dat de deelnemers die als vrienden gekomen waren, een aangename gedachte aan dezen wed strijd mee naar huis zouden nemen. Namens de club betuigt Spreker zijn deelname in het zware verlies, dat de Familie v. d. Munckhof getroffen heeft in het verlies van hun zoon Jan. Hierna voerde Burgemeester v. d. Loo het woord en feliciteerde de Vereeniging met haar 20-jarig be staansfeest en gaf een korte schets van het ontstaan en werken der Ruitersclub, welke hij voor de toe komst de grootste groei en bloei toewenscht. Namens den H. E. Heer Deken dankt hij de Ruitersclub voor de schoone daad, de baten van dit feest af te staan voor de herstelling onzer Parochiekerk. Afwisselend werden de wedstrijden opgeluisterd door muziek van de Radio-centrale en van Venray's Har monie. Al met al een mooi feest, waarbij het talrijke publiek meermalen door handgeklap van bijval getuigde. IN MEMORIAM J. v.d. MUNCKHOF. Onder zeer groote belangstelling had j.l. Maandag alhier de begrafenis plaats van het stoffelijk overschot van den bij het paardrijden veronge lukten Jan van den Munckhof alhier. Een zeer groot aantal vrienden en kennissen, alle leden en bestuur der Ruiterclub, en vele anderen woonden de plechtige zieledienst bij, waaruit wel bleek hoe hooggeacht de over ledene bij allen was. Verschillende kransen dekten de baar. Moge hij rusten in vrede. DIEFSTAL MET INBRAAK. Ten nadeele van J. aan denMaas- heesche weg alhier werd Zondagmid dag, terwijl de bewoners afwezig waren, ingebroken. Ontvreemd werd eenig geld en enkele gouden sieraden. De politie stelde een onderzoek in. ONGEVAL. De schoenmaker J. v. d. Mortel alhier, kwam op den hoek Markt- straat-Eindstraat met zijn rgwiel in botsing met een wielrijdster. V.d. M. kwam te vallen met het gevolg, dat hij een enkel brak. RIJWIELBELASTING. VAN 1 TOT EN MET 8 AUG. MAG MEN ZONDER „PLAATJE" RIJDEN. De minister van Financiën heeft bepaald, dat gedurende het tijdvak van 1 tot en met 8 Augustus 1936 geen boete zal zijn verbeurd wegens het op den openbaren weg berijden van een rijwiel, zonder voorzien te zijn van het vereischte, volgens de bij artikel 2 der Rijwielbelastingwet bedoelde voorschriften, bevestigde belastingmerk. DIENSTPLICHT. De Commissaris der Koningin in de provincie Limburg, heeft het aandeel door elke der niet samen gevoegde gemeenten en door elke groep van gemeenten in de provin cie Limburg te dragen in het getal van 1547 tot gewoon dienstplichtige bestemde ingeschrevenen der lichting 1937 vast te stellen als volgt: Gemeente: Heerlen 144, Kerkrade 112, Maastricht 172, Venlo 85. Groep van gemeenten: Bergen 68, Brunssum 71, Echt 54, Eijsden 54, Geleen 88, Helden 48, Hoensbroek65, Maasbree 56, Meerssen 50, Melick c.a. 56, Roermond 47, Schaesberg 93 Sittard 77, Swalmen 46, Vaals 50, Venray 64, Weert 47. INVASIE VAN POOLSCHE JODEN. Een gezelschap Poolsche Joden, vluchtelingen, door de Duitsche politie over de grens naar Kerkrade geschoven, werd aldaar in verschil lende deelen der gemeente opgevan gen en naar het hoofdbureau van politie overgebracht. In totaal werden 26 Polen, onder wie 5 vrouwen en 1 kind, aangehouden. Ze waren niet in het bezit van papieren en beschikten evénmin over contanten. De troep maakte een zieligen indruk. De vluchtelingen verklaarden, dat ze zich naar België wilden begeven om daar werk te zoeken. Gedurende een 6-tal weken waren ze te voet door Duitschland getrokken en had den vele ontberingen geleden. Ten politiebureele werden de men schen gespijzigd en daarna weer over de grens naar Duitschland uit geleid. Hierbij stiet de politie aan vankelijk nog op verzet der Gestapo, R.K. ZIEKENHUIS SINT JOZEF TE VENLO. In de gebouwen van het R. K. Ziekenhuis St. Jozef te Venlo is j.l. Maandag op feestelijke wijze het feit herdacht, dat deze stichting voor 75 jaar tot stand kwam. De belangstelling tijdens de kerke lijke feestviering en de receptie, die daarna gehouden werd, was zeer groot. Een gedenkboek, dat bij die ge legenheid werd uitgegeven, geeft in woord en beeld een uitgebreid over zicht van de 75jarige geschiedenis van het Venlosche ziekenhuis. Een geschiedenis van veel zwaren en liefdevollen arbeid, zoowel van de zusters van Liefde uit Tilburg, die van de oprichting in 1861 met de ziekenzorg belast zijn, als van de talrijke artsen, die in al die jaren aan het ziekenhuis verbonden waren. Dank zij de zorg van dezen en niet op de laatste plaats van de heeren-regenten heeft de stichting zich steeds volgens de eischen des tijds kunnen ontwikkelen. Zoo kon het feest met voldoening gevierd worden in het 1931 geheel nieuw modern ingericht ziekenhuis. Geen wonder dan ook dat men bij deze feestviering belangstelling en meeleven mocht ondervinden uit alle groepen van de bevolking. INBRAAK BIJ EEN GEMEENTE VELDWACHTER. Deze week is te Wilsum nabij Kampen een inbraak gepleegd in de woning van den gemeente-veldwach ter, die tevens kassier is van de boerenleenbank. De daders hebben zich toegang- verschaft tot het perceel door het uitsnijden van een ruit aan de ach terzijde van het huis en vervolgens gepoogd de brandkast, waarin zich een bedrag van 700 gulden bevond, te openen. In dezen toeleg zijn zij evenwel niet geslaagd. Zij hebben zich daarop verwijderd-met mede neming van een bedrag van 140 gul den uit de woning van den veld wachter. EEN VERDRONKEN GEWAANDE INBREKER GEARRESTEERD. In den nacht van 4 op 5 Juli is door twee mannen ingebroken in de woning van den heer J. Verhoeven te Driel (Over-Betuwe). Het bleken te zijn de Luxemburger G. en de 19-jarige Nederlander M. Bij de vlucht is de Luxemburger in den Rijn verdronken. M. is echter ontkomenmen vermoedde, dat ook hij door verdrinking om het leven gekomen was. Na langdurige na sporingen echter ontdekte men, dat hij verblijf hield in een woonwagen kamp te Dieren. De politie te Driel heeft nu in samenwerking met die te Dieren den jongeman kunnen arresteeren. Hem wordt ten laste gelegd de inbraak bij de familie Verhoeven te hebben gepleegd, als- njede een rijwieldiefstal te Randwijk bij Driel. Tevens wordt hij er van verdacht bij zijn vlucht op denzoon van Verhoeven te hebben geschoten. Men heeft vermoeden, dat M. deel uitmaakt van een groote dieven bende, die vele diefstallen en inbra ken in de omgeving van Nijmegen moet hebben gepleegd. Het is ge bleken, dat M. reeds eer voorwaar delijk is veroordeeld. EEN BEKENTENIS BIJ EEN SERIE BIERTJES In een café aan de Sint Joris- straat te Hertogenbosch kwam Zaterdagmiddag een man binnen gestapt, die zich aan een tafeltje neerzette en ettelijke glaasjes bier naar binnen speelde. Toen hij zich aldus blijkbaar wat moed in het lijf had gedronken, verzocht hij, naar „De Maandag morgen" meldt, plotseling den café houder de politie op te bellen, want zoo zeide hij ik heb iets heel belangrijks te vertellen. Spoedig was iemand van de politie ter plaatse en heel kalm vertelde de klant toen, dat hij ten nadeele van den Boerenbond te Vortum Mullem (gemeente Sambeek, bij Boxmeer) een bedrag van drie duizend gulden had verduisterd. Ter controle van zijn mededeeling werd de man meegenomen naar het politiebureau, en spoedig bleek nu, dat de verduistering inderdaad was gepleegd. De man, zekere J. M. E., die zaak voerder was van den Boerenbond te VortumMullem, is in arrest gesteld. UIT EEN PAAL GEVALLEN. De werkman der telefonie Jac. Sch. uit Boxmeer, is Maandagmorgen onder de gemeente Beugen bij het verrichten van werkzaamheden in een paal - aan de bovengrondsche leiding gevallen en op den weg te recht gekomen. De val was zoo hevig, dat hij be- wusteloos bleef liggen. Direct werd geneeskundige hulp ingeroepen. Aan den ongelukkige zijn de H.H. Sacra menten der stervenden toegediend. Men vreest voor zijn leven. DE GRONDWETS-HERZIENING. Naar we vernemen, is het advies van den Raad van State over de voorstellen tot grondswetsherziening de vorige week Dinsdag in den Ministerraad behandeld. Naar aan leiding daarvan worden nog enkele technische wijzigingen in de voor stellen aangebracht. Mede in verband met het vertrek van H. M. de Koningin naar het buitenland, is indiening van de voor stellen tot grondwetsherziening eerst in den loop van de volgende maand te verwachten. OP SMOKKELAARSJACHT. De Duitsche grensbeambten ont moetten Zaterdagnacht in het Neder- landsch-Duitsche grensgebied een smokkelaarsbende, die gebruik maak te van een gepantserde smokkelauto. Een douanier, die den wagen wilde aanhouden, werd plotseling vanuit de auto beschoten en moest in een sloot langs den weg springen om zijn leven te redden. Intusschen hadden andere kom miezen den wagen van achteren be sprongen. Toen de bestuurder van de auto dat zag sprong hij uit de cabine en verdween in het duister. Na eenigen tijd zoeken vond men den chauffeur en bleek het te zijn een 23-jarige beroepssmokkelaar, zekeren K. uit Keulen, die eerst twee dagen geleden uit de gevange nis te Aken was ontslagen. In de auto waren geladen 1600 pond ge brande koffie. De auto was geheel gepantsexxl, het benzinereservoir was zelfs gewapend met 8 'c.M. dikke pantserplaten. Nog zijn de kommiezen er in ge slaagd op de Nederlandsch-Limburg- sche grens, waar de smokkelarij den laatsten tijd hoe langer hoe brutaler werd, na eenige achtervolgingen een smokkelauto aan te houden uit België afkomstig. De autobestuurder werd gedood door een schot in het hoofd. De stuurlooze smokkelwagen liep daarop vast op twee ijzeren palen van de straatverlichting, 500 K.G. margarine en 500 K.G. suiker viel in handen der kommiezen. Bij Roosteren moesten de kom miezen eveneens op een smokkelauto schieten, waarbij de benzinetank vernield werd. De chauffeur sprong van den wagen en wist te ontkomen. Bij deze aanhouding viel de auto met 1500 pond suiker en margarine in handen van de douane. MILITAIR VLIEGTUIG NEERGESTORT. Maandagmorgen bevond zich de 23-jarige ongehuwde leerling-onder officier-vlieger C. van Mulligen met het militair Fokker-toestel D 24, thuisbehoorende op het vliegkamp de Kooi, boven de Hors, de bekende groote zandplaat op Texel. Door tot nu toe onbekende oor zaak is het toestel gevallen en op den rand van de zandplaat terecht gekomen, vlak bij het water. Het toestel werd geheel vernield en van Mulligen moet op slag gedood zijn. Het slachtoffer was in het bezit van een internationaal vliegbrevet. AUTO SNIJDT EEN LEVEN AF. Zaterdagavond tusschen elf en twaalf uur heeft te Nijmegen in de St, Annastraat, nabij het eindpunt van de tram een ernstige auto aanrijding plaats gehad. Toen de ongeveer dertigjarige ongehuwde Roording, wonende in de van Peltlaan uit de tram stapte, werd hij op het zelfde moment aangereden- door een in snelle vaart paseerende auto en tegen den grond geworpen. De man bleef met bebloed gelaat op den weg liggen, terwijl de auto doorreed, 's Nachts is R. overleden. ZUIVEL IN DEN RUGZAK. (Door Martine Wittop Koning.) De tijd voor het kampeeren is weer aangebroken: fiets- en wandeltochten voor vacantiedagen of voor een week-end op touw gezet komen weer aan de orde van den dag, En de leuze daarbij is: hoe eenvou diger hoe beter; geen luxe, geen over bodige ballast, vooral geen onnoodi- dige uitgaven, want hoe zuiniger we te werk te gaan, des te meer keeren kunnen we in dit seizoen van het buitenleven genieten. Toch moeten we er allerminst aan denken, om op het voedsel te be krimpen. Waar er voor lichaamsbe weging in de frissche lucht heel wat energie vereischt wordt, daar kan het wel niet anders of er moet op tijd gedacht worden aan voedsel, dat die energie vernieuwt. Welk voedsel dat zijn zal, is een punt van belang en 't is zeker de moeite waard, dat we die vraag eens wat nader samen bekijken. De rugzak is tot op zekere hoogte geduldig, maar waar er toch altijd allerlei onontbeerlijke dingen een plaats in moeten hebben, daar zullen we er goed aan doen geen overbodig voedsel mee te nemen. Brood b.v. kunnen we overal gemakkelijk op onze tocht koopen: daarvan nemen we dus niet méér dan voor een be paalden maaltijd noodig is wat het voordeel medebrengt, dat we het dan ook altijd versch kunnen hebben. Boter daarentegen hunnen we in een van de gemakkelijke lichte aluminium-doosjes best voor een paar dagen tegelijk meenemen, vooral als de warmte niet al te fel is. Iets om de boterham te beleggen? Ik zou zeggen, er ig op dat gebied niets beters dan een flink stuk kaas: het laat zich gemakkelijk inpakken, het ondergaat gedurende de tocht geen minder gewenschte verander ingen, het laat zich gemakkelijk enkel met behulp van een mes verdeelen. Bovendien zijn er weinig voedings middelen, die ons in een klein vo lume zóóveel stoffen aanbrengen, die 't lichaam noodig heeft, terwijl ik er als slot nog de verzekering aan wil toevoegen, dat het moeilijk zal zijn om voor den lagen prijs van kaas andere levensmiddelen in te slaan, die een gelijke waarde hebben. Trouwens, waarom zouden we bij dit punt eigenlijk langer stilstaan Kaas behoort nu eenmaal tot onze meest gewaardeerde Hollandsche broodbelegsels en het is een geluk kige samenloop van omstandigheden die het ons mogelijk maakt er ook buitenshuis op deze verschillende tochten, naar hartelust van gebruik te maken, NedeHandsch Als de dag voor U verlo- Product ren Ijj]^ ajs aijes u hin_ derf: licht, reuk en geluid, dan werken als'n wonder Volgens recept van Apotheker Dumont Brood, boter, kaas... zoo zijn we al een heel eind op streek! Maar wandelen, fietsen, lichaams beweging in 't algemeen (vooral in de warmte) maakt ook dorstig. Hebben we in verband hiermede mis schien voorzorgen genomen 't Is zeker aan te raden, dat de veldflesch wordt omgehangen: lang niet overal zal op de tocht betrouw baar drinkwater te verwachten zijn. En eischt de tocht véél van onze lichaamskracht, dan zal een flesch melk in den rugzak misschien nog beter het doel treffen: daarin vinden we dan we dan niet alleen het mid del om de dorst te lesschen, maar tegelijkertijd de mogelijkheid om de verloren krachten weer aan te vul len. Met een flink stuk kaas en liefst ook een flesch melk in den rugzak zijn we op alle gevallen voorbereid we kunnen er tegen SCHOUW DER WATER LOSSINGEN. Op 17 Augustus a.s. en volgende dagen zal wederom de jaarlijksche schouw der waterlossingen worden gehouden. Dit jaar is het wegens den lagen waterstand eenieder mogelijk de beken goed te reinigen, den bo dem te zuiveren en de beken op diepte te brengen. Er zal dan ook streng worden geschouwd, zoowel de beken zelve als de toestand der oe vers tot op anderhalven M. breedte. Struiken, boomen, kribben, dammen enz. moeten worden verwijderd. Ook de nieuw op de leggers geplaatste waterlossingen worden alle geschouwd Niettegenstaande daarop herhaal delijk is gewezen blijven vele eige naren hunne weilanden enz. met prikkeldraad afsluiten tot aan de beek, waardoor de schouw in hooge mate wordt belemmerd. De eigena ren zijn verplicht te zorgen, dat er voldoende ruimte overblijft; is dit niet het geval, dan zal de puntdraad worden verwijderd. Tenslotte wordt de aandacht van belanghebbenden er op gevestigd, dat ingevolge de Waterstaatswet 1900, zooals die thans is gewijzigd, niet alleen tegen nalatigen proces-veihaal zal worden opgemaakt, doch tevens van gemeentewege op kosten van de nalatigen de waterlossingen zullen worden gereinigd en deze kosten on middellijk bij dwangbevel zullen worden ingevorderd overeenkomstig de wet. Venray, 17 Juli 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. SCHOUW DER WATERLOS SINGEN. De Burgemeester van Venray ves tigt de Aandacht op artikel 21 van heti Reglement op de Waterlossingen in Ideze Provincie o.m. luidende als volgt: yoor elke schouw zijn de onder houdsplichtigen verplicht a. de v/aterlossingen tot op den bodem te zuiveren van onkruid, ^wa terplanten, biezeu, ruigte, boomen en struiken, alsmede van wortels en overhangende takken, die den gere- gelden waterafvoer belemmeren of binnenkort zullen belemmeren. b. de oevers, waar deze zijn uit gezakt. ingestort of aangezand, te herstellen en voorts de aarde, welke in de waterlossingcn gevallen is, alsmede de grint- en zandplaten en al hetgeen den geregelden afloop van het water zouden kunnen belemme ren, daaruit verwijderen. c. de waterlossiDgen te brengen op de vastgestelde diepte. Het is verboden bij die zuivering en ruiming het onkruid en de andere voorwerpen, in de eerste zinsnede van dit artikel genoemd, in de wa terlossing te laten afdrijven. Deze voorwerpen moeten, evenals de uit de waterlossingen afkomstige aarde, zand en andere voor den wa terafvoer hinderlijke zaken, daaruit opgehaald en op de wederzij dsche oevers op een afstand van minstens een meter van de waterlossing wor den neergelegd en weggevoerd. Venray, 17 Juli 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. SCHOUW DER WATER LOSSINGEN. De Burgemeester van VENRAY vestigt de aandacht op artikel 39 van het Reglement op de Waterlos singen in Limburg. Hierbij is verboden a. binnen den afstand van één meter, gemeten uit den uitersten rand eener waterlossing, woon- of andere huizen, getimmerten of muren daar te stellen. b. binnen denzelfden afstand (dus binnen één meter) hagen langs de waterlossing te planten. c. binnen den afstand van ander halven meter, gemeten als boven, boomen of struikhout te planten, waaronder begrepen niet geschoren en opgaande hagen. d. binnen den afstand van één meter, als voormeld, aarde, zand, grind, puin- en mesthoopen langs de waterlossingen te leggen of te hebben. e. vaartuigen, boomen, hout, vlas, asch, puin of andere voorwerpen van dien aard in de waterlossingen te leggen of te'hebben. De waterlossingen op eenigerlei wijze te vernauwen of te verondiepen. Terwijl volgens artikel 38 sub f in de waterlossingen geen dammen, krib-, bat- of andere stroomkeerende of oeververdedigende werken mogen worden aangebracht. Venray, 17 Juli 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6