O MAATKLEEDING KERMIS ^Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. VENRAY. Op reis PAREL DER PEEL Magazijn Nederland Buitenland. Zeer voordeelige aanbieding in COSTUUMS met 15 tot 20 korting jeuken- tyóuuieis, £aH^ttaat ia Aspirin^ Binnenland. Provinciaal Nieuws Zaterdag 25 Juli 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 30 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7y2 ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. O. L. Vrouw „Behoudenis der Kranken" Oostrum. Waarom toch willen onze boeren verlaging der arbeidsloonen HET IS ONMOGELIJK OM ZICH OMHOOG TE TREKKEN AAN DE ARMOE VAN ANDEREN Het was weer schering en in slag op den landdag van Land bouw en Maatschappij: de loonen der stedelijke arbeiders zijn nog steeds veel te hoog. En: wil het den boer beter gaan, dan moet het verschil wegvallen in de cij fers 70—135, welke het index cijfer van boerenwelvaart en dat der stedelijke arbeiders aangeven, vergeleken met „vöör den oor log". J Ha, we zijn voorstander van de verdeelende rechtvaardigheid. Wc erkennen, dat het den mees ten boeren slecht gaat in onzen tijd, slechter —in verhouding - dan vele arbeiders. Ware bet evenwicht te herstel len, door aan den eenen kant iets af te nemen en hetzelve aan den boerenkant bij te voegen, we zouden de actie van L. en M. en van den boeren-economist Smid met enthousiasme steunen. Maar zöö staat de practische mogelijkheid niet. Wél kunnen we misschien door gemeenschappelijke actie brok kelen aan het loon van de ar beiders, maar. deze brokkeling komt aan niemand en het aller minst aan de boeren ten goede. De groote fout in der boeren redeheering is, dat ze de ver klaring in het verschil 70—135 alleen zoeken in de loonen, ter wijl er zoovele andere econo mische factoren zijn vermoe delijk zelfs uitsluitend andere factoren welke het groote verschil hebben doen ontstaan. In de allerlaatste plaats mag hier pas aan de arbeidersloonen wor den gedacht. <- De boeren beweren geenszins, dat de loonen op het platteland te hoog zijn; hun eigen produc tiekosten worden dus niet be paald nadeelig beïnvloed door den loontactor. In de steden echter zouden de loonen nog te hoog zijn. We willen ons hier niet uit laten over de meerdere of min dere juistheid in het algemeen, van deze bewering.. Maar we vragen: wat verwachten de boeren van een verlaging der stedelijke arbeidsloonen Loonsverlaging voert nood wendig tot bezuiniging. Loons verlaging zal dus bevorderen, dat de huismoeders margarine gaan koopen (of zelf fabriceeren) in de plaats van boter, het ge bruik van room wordt als een luxe afgeschaft, de melk gaat bij mondjesmaat worden gedistribu eerd in het huishouden. Heeft de boer het aldus ge wonnen Integendeel I Knabbelen aan het indexcijfer „135" der stedelijke arbeiders brengt ze niet dichter bij de boerenwelvaart, want naarmate het arbeidsloon zakt, zakt ook de boer weer verder weg van zijn cijfer 70. Waar de exportmogelijkheden uiterst begrensd zijn, is de boer voor zijn afzet grootendeeis aangewezen op de binnenland- sche consumptie. En deze con sumptie is weer afhankelijk van het loonpeil van de volks massa, d.i. van de arbeiders. Men kan wel economische theoriën opzetten over den invloed van het loon b.v. op 't prijspeil, maar tegenwoordig klopt lang niet elke economische theorie met de practijk. De boeren zelf erkennen trou wens, dat de piattelandsloonen niet te hoog zijn; ze wenschen slechts verlaging van de loonen der industrieeie arbeiders. Deze verlaging zou dus alleen een prijsvermindering van industrieeie producten ten gevolge kunnen hebben. In theorie verhoogt dat echter weer de kans op export van industrieeie producten en omdat andere landen tegenwoordig nog slechts tot bepaalde bedragen import wenschen toe te laten, zal de verhoogde export van Nederiandsche industrieeie pro ducten tot verlaging van de im- port-landbouwcontingenten door vreemde regeeringen moeten leiden. We kunnen het niet anders zien, dan dat de boeren hun eigen graf graven, wanneer ze aanvallen ondernemen op het welvaartspeil van hun klanten. Wat de boeren ten onzent willen is consequent toegepast in Polen en de funeste uitwerking daarvan kunnen we ervaren uit de wanhoop-demonstraties van tienduizenden plattelanders, die hier en daar samenkomen om hun honger uit te schreeuwen. De Poolsche afgevaardigde, Jozef Poniatonwski, geeft ver schillende staaltjes van der boeren vreeselijke positie in zijn boek over de agrarische werkloosheid in zijn land. De salarissen der ambtenaren en van de stedelijke industrieeie arbeiders in Poien, zijn in de laatste jaren met 30—50 pet. verlaagd. Een geschoold metaalbewerker verdient er thans f 9 a f 10 per week; een fabrieksarbeider f 6 a f7; een ongeschoolde arbeider f 4 a f 5. Als gemiddelde van alle in de industrie betaalde loonen noemt de statistiek een cijfer van f 5.40 per week. De werkloozen worden er niet verwend; gedurende 13 weken krijgen ze een steun van f 0.70 a f 1— per week, plus eenige steun in natura. Uitgetrokken werkloozen ontvangen enkel wat brood en wat kolen in den win ter. In de zomermaanden kan hij in de werkverschaffing ad 27 ct. per dag plus eenigen steun in natura krijgen. Men zou zeggen: het moet daar dan wel geredeneerd naar den geest van sommigen onzer boeren-economisten voor de agrarische bevolking een pa radijs zijn Maar de werkelijkheid is, dat boeren er in de schreeuwendste armoede verkeeren. Stellen we den prijs der levensmiddelen door de boeren verkocht op 100 voor 1928, dan is deze thans teruggevallen op 35 8. De boer kan geen ploeg meer koopen. Hij maakt als zijn voor vaderen uit het begin onzer jaar telling, de houten ploeg zelf. Hij kan geen zeep meer koo pen. Het zeepverbruik per hoofd der bevolking is in Polen het laagst, thans lager dan in Rusland. Zelfs het koopen van zout is te duur voor jde meeste boeren, niettegenstaande de Poolsche ar beiders, werkzaam op uiterst lage loonen, het zout maar te scheppen hebben uit den Pool- schen bodem. o— De afzet van onze zuivel- en andere landbouwproducten is gebonden: ie. aan de binnenlandsche consumptie. En deze consumptie is afhankelijk van liet inkomen der volksmassa. 2e. aan de export-mogelijk heden. Op de wereldmarkt is de afzetmogelijkheid niet alleen meer een kwestie van prijs, maar méér van het al of niet bevredigende van het antwoord, op de telkens opklinkende wedervraag wat koop je van mij Op die vraag moeten we het antwoord schuldig blijven, als de koopkracht der massa tot het uiterste minimum is terugge bracht. Md. Wie nu eens mooi en goedkoop ge kleed wil gaan, ga eens kijken naar Heeren- en Kind er- kleed inghuis Hofstraat 2, Venray (ANTOON HEIJSTEE) De goedkoope winkel uit Helmond. REGENJASSEN 12.50, 17.50, 22.50 waterdichte. SPAANSCHE TEGEN-REVOLUTIE HET WILLOOS EN MACHTELOOS ROOD BEWIND. Spanje is weer ten prooi aan een bloedige revolutie, die vele menschen- levens eischt en enorme materieele schade aanricht. Het uitbreken van deze revolutie tegen de Volksfront-regeeringbehoeft geen verwondering te wekken. De toestand welke was ontstaan na de slappe gezagshandhaving door de ultra democratische regeering, was werkelijk onhoudbaar geworden. Eerbied voor het leven en veilig heid van goederen, daar was in het huidige Spanje geen sprake meer van. Kostbare kerken gingen telkens in vlammen op, zonder dat de Re geering ooit eens tegen deze mis daden krachtig optrad. Zij durfde niet tegen deze elemen ten op te treden, omdat zij de ge vangene was van de communistische en syndicalistische arbeidersorgani saties, die zelf medeplichtig waren aan deze moorden en brandstich tingen. Hier moest een uitbarsting komen, want langs ordelievenden weg, door middel van een krachtig en onpar tijdig gezag, was in Spanje niets meer te bereiken. Hoe willoos en machteloos het bewind in Spanje is, waar machten regeeren, die geen enkele verant woordelijkheid naar buiten dragen, werd nog eens gedemonstreerd door de regeerings-wisselingen. Om de verbitterde gemoeden wat te kalmeeren, werd een meer gema tigd Kabinet samengesteld. Direct werd dit kabinet ten val gebracht door de linksche arbeiders beweging, die in het nieuwe kabinet een buigen zagen voor de rechtsche elementen. Voor dat revolutionnair verzet is de president Azana onmiddellijk be zweken en er werd een nieuw uiterst links kabinet gevormd. Dit wijst wel op een onhoudbaren toestand; er is feitelijk geen wettige regeering meer aanwezig. Ook een ander feit is, dat de re- geering is overgegaan tot de bewa pening van de burgerlijke bevolking om zoodoende de tegen-revolutie te bezweren. Door deze daad, die trouwens niet van de Regeering zelf afkomstig is, maar die haar door de revolution- naire arbeidersorganisaties is afge perst, heeft de Regeering den bur geroorlog in zijn volle wreedheid over het ongelukkige Spanje afge roepen. Een regeering die tot een dergelijke wanhoopsdaad overgaat heeft eigen lijk het moreele recht van haar gezag te verdedigen, verspeeld. Immers, een bewind, dat overgaat tot de bewapening van de burgerlijke bevolking, erkent daarmee, dat het niet meer rekenen kan op de gezags- instituten, als politie en militairen waardoor haar positie volkomen ondermijnd is. Trouwens, wanneer de Regeering de militairen tegenover zich heeft, dan is het in den strijd werpen van de burgerbevolking, die noch iets van de militaire strategie afweet, noch beschikt over de technische hulpmiddelen, zich behoorlijk te ver dedigen, weinig anders dan een misdaad. Immers, op die wijze wor den duizenden menschen zonder eenig redelijk doel, opgeofferd. Met het constateeren van deze feiten willen we geenszins zeggen, dat het recht aan de zijde der op standelingen is en het onrecht aan den regeeringskant. Men is er niet mee af met de voorstelling, aldus de Morgen, dat een bende roode leiders de volks scharen ophitsen en de edelaardige, ordelievende rechtschen verdrukt. Eveneens maakt men het zich te gemakkelijk, als men vrijheidslieven de proletariërs hun schoone republiek ziet verdedigen tegen vuige reactio nairen, handlangers van kapitalisme en militarisme. Het is, zooals meestal in deze wereld, veel meer gecompliceerd en het ontwarren van de gebeurtenissen en hun drijfveeren is bijna ondoenlijk. Toen in 1931 de monarch verdre ven werd uit Spanje en allerlei wan daden werden begaan, ook tegen kerken en kloosters, werd vrij alge meen erkend, dat er groote fouten en tekortkomingen waren bij de Katholieke regeerders. Zij hadden te weinig aandacht geschonken aan de opruiming van onchristelijke toe standen in de eigendomsverhoudin gen en van de onrechtmatige voor rechten der leidende kasten en categoriën. Bij de uitspattingen, die toen volg den, speelde de primitieve drang naar gerechtigheid een voorname rol. Sindsdien heeft Spanje voortdurend in een staat van vlotting en woeling en gisting verkeerd. Er is onzerzijds ook veel verwachting gebouwd op de groote beweging der Katholieke Volksactie, welke Gil Robles wist te verzamelen. Ongetwijfeld stak in haar program en haar actie veel, dat een goede, ook sociale recon structie, van Spanje dichterbij kon brengen. Doch helaas kreeg deze beweging eveneens last van toe naderingspogingen dergenen, die met behulp van haar hun voorrechten trachten te behouden resp. te her overen. De vrijzinnig-radicalen, die de kern van de nieuwe bewinden vormden, wisten op hun beurt niet voldoende weerstandskracht te bieden aan het listig ageeren en drijven der com munisten. Hst Volksfront-mom werd ook voorgebonden en agenten van de meest hatelijke dictatuur ter wereld begonnen het zoete liedje te zingen vanVerdediging dar vrijheid en der democratie. In deze omstandigheden ontstond weer een eindelooze verwarring in de gedachten der volksscharen en een ware terreurgolf streek weer over het land. Moord werd beant woord met tegenmoord. Op een zeldzaam laaghartige manier benam een bende communisten den monar chistenleider Calvo Sotelo het leven. Dat heeft blijkbaar de plannen ver haast, in militaire kringen gesmeed, om de macht in handen te nemen en wellicht een nieuwe dictatuur te vestigen. De strijd van heden biedt twee mogelijkhedeneen militaire dicta tuur na de overwinning der opstan delingen of een bolsjewistische over- heersching bij het neerslaan van den militairen opstand. Heel aanlokkelijk is geen van deze mogelijkheden en we vreezen, dat het eertijds katholieke Spanje nog zeer zwaar zal moeten boeten voor de fouten en verzuimen van het ver leden. 300 DOODEN IN MADRID. Alleen reeds als gevolg van den opstand in de kazerne Montana te Madrid, vielen 200 dooden op andere plaatsen der stad waren tot en met Woensdag c.a. 100 personen omge komen. In de Montana-kazerne z\jn o.m. de lijken gevonden van niet minder dan 35 officieren, onder wie een luitenant -kolonel. Officieel wordt gemeld, dat deze lieden allemaal, dus „en masse".... zelfmoord hadden gepleegdMen mag aannemen, dat het optreden van de door de regeering bewapende socialistische en communistische arbeiders, tegenover de tijdelijk over wonnen rebelleerende militairen, niet bepaald zachtzinnig is geweest. Volgens een opgevangen radio bericht heeft de Spaansche minister van binnenlandsche zaken alle ge- neesheeren van de hoofdstad verzocht zich bij de medische faculteit aan te melden, teneinde zich ter beschikking van de regeering te stellen. DE FRANSCHE LANDBOUW- STAKING. De Fransche landbouwstaking is als een politiek-, blijkbaar onafwend baar noodlot losgebarsten. Midden in den oogsttijd De boeren hebben aanvankelijk de eischen der syndicaten ingewilligd maar het Fransche Vakverbond heeft snel hoogere eischen naar de syndi caten der landarbeiders gezonden en het is dus duidelijk, dat de Vakbond Deze aanbieding duurt zoolang de voorraad strekt, dus wacht er niet lang mee. Alle nieuwe dessins van dit seizoen. „Het huis met de trapjes" Telefoon 162 i ib iitA. bent U in 't bijzonder Rr,,- blootgesteid aan het vaar van kouvatten.-^ Reist daarom-pr—J nooit zonder"] «■VHtiH.'l Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. 10 ets. tot eiken prrjs de agitatie wil. Dit wijst er wel op, hoe moeilijk de toestand voor de regeering is, die bij sommige pogingen om de stakers in de industrie de werk plaatsen te doen verlaten, er niet in geslaagd is ze te bewegen de be zettingen op te geven. De groote vraag is nu, of de re geering militairen naar de boerderijen zal zenden om den oogst te helpen binnenhalen, of dat zij machteloos zal zijn den oogst te redden. De C. G. T. heeft namelijk mede gedeeld, dat de nieuwe eischen vóór 20 Juli moesten worden ingewilligd of dat anders gestaakt zal worden. In een vijftal gemeenten rond Parijs werd het stakingsbevel reeds opgevolgd. Ook in gemeenten, waarin tusschen en landarbeiders reeds be paalde eischen waren ingewilligd, geldig voor een jaar. In Seine et Oise, te Beauvais, in de omgeving van St. Quentin werd gestaakt, ondanks de tusschenkomst van pre fecten en onderprefecten. Het verschil tusschen de actie van de C. G. T. en de verklaringen van de hoofd leiders springt dus wel in het oog. Intusschen is het duidelijk dat bij eenige uitbreiding van dit conflict de moeilijkheden niet te overzien zullen zijn. De boeren zijn namelijk vastbesloten zich te verdedigen. De boerenliga heeft te Parijs vergaderd. Dorgères, de leider der boerenactie verklaarde, dat een landbouwstaking tijdens den oogst veel gevaarlijker was dan een staking in de industrie, want, zoo de oogst te lang op het veld blijft, beteekent dit de ruïne van den boer, die toch al bezwijkt onder den schuldenlast, temeer nog waar dit jaar de oogst onvoldoende is. Daarom zijn de boeren besloten, koste wat het wil, den oogst biDnen te halen en zich tegen allen inbreuk op den eigendom en de vrijheid van arbeid te verzetten. De menners, die niet tot den streek behooren, zullen onmiddellijk verwijderd worden. Officieel heeft de Vakbond niet het stakingsbevel ge geven, maar het simultaan uitbreken van de vele stakingen duidt op een geheimzinnig bevel, van een centraal punt gekomen. Verder kondigde Dorgères een omvangrijke actie aan. „Nu Léon Blum zoo zei hij er niet in geslaagd is de bezettingen te doen ophouden, en daardoor buiten de legaliteit is getreden, zullen wij ons ook niet meer aan hem storen. Intusschen hebben de landarbeiders in de streek van Péronne tegenover de houding der boeren het niet aan gedurfd de boerderijen te bezetten. SPORT EN ZOMER. Nu de zomer hoogtij voert, zit de njenschheid ook volop in de practi sche beoefening van allerlei sporten, die tot veel genoegen en gezondheid, ook tot veel leed en rouw voert. Het zomerseizoen eischt vooral veel slachtoffers bij het baden en zwemmen. Dat is toch zoo jammer, omdat het zoo onnoodig is. Nooit is „wagen" zoo levensgevaarlijk voor zich en anderen, dan te water. Tragisch was het geval te Sche- veningen, waar een jongeman het leven liet bij een poging om een bader te redden, die zich te ver in zee had gewaagd en daardoor in nood was geraakt. De redder ver dronk, de drenkeling is ten slotte nog op eigen kracht aan land kun nen komen. Ook het leven van dezen 16-jarigen jongen is echter verwoest. Als hij karakter heeft, dan zal hij het nooit kunnen vergeten, dat zijn waaghalzerij een medemensch, die in elk geval wél karakter heeft be toond, in het graf heeft geholpen. Moge datgene, wat de overlevende van thans moet doormaken, een schrik en les voor anderen zijn. De sport drong deze week wel in velerlei vorm naar voren. Daar heb ben we b.v. het schaaktournooi te Zandvoort, waar Dr. Euwe onder een schare van schaakmeesters zijn naam als wereldkampioen tracht hoog te houden. De Engelsche mees ter Fine heeft op het oogenblik in tusschen de meeste kans op het bereiken van de eerste plaats in het tournooi. Zes en dertig honderd jongelui zijn in Nijmegen, in alle eer en deugd, aan de tippel gèraakt. Het gaat daar om, om gedurende vier achter eenvolgende dagen telkens 50 resp. 40 kilometers af te leggen en blaren op de voeten te verzamelen voor de thuiskomst. Overigens een gezonde sport. Vooral de training, welke deelname aan de Vierdaagsche ver- eischt, komt ons voor de lichamelijke ontwikkeling nuttig voor. Ook de menschen, die van erg hard loopen en rennen houden, kunnen in deze daëfen op verschil lende plaatsen, waar men wedstrijden organiseert, hun hart ophalen. Het nut is hier meer problematisch. Toen het vorige jaar de T.T.-races waren geëindigd, kon men in de daarop volgende maanden uit de krant vernemen, hoe de eene winnaar van Assen na den anderen sneefde bij 'n wedstrijd. Ook thans is de eerste naam op de verlieslijst van de winnaars reeds geboekt. Hans Winkler, die onlangs in Assen een tweeden prijs bemachtigde, veronge lukte doodelijk bij een wedstrijd in Duitschland. DE POSITIE DER SPOORWEGEN. Geen lichaam, zou men denken, kan en zal zóó van den zomer profi- teeren als de Spoorwegen. Helaas, geen enkele seizoen opmontering is in staat om de fiancieel zoo zwak op de been staande maatschappij der ijzeren wegen 'n beetje steviger overeind te krijgen. Het vorige jaar hebben de spoorwegen heel wat ge daan om het personen- en goederen vervoer te stimuleeren, maar veel effect blijkt dat niet te hebben gehad. We lazen het jaarverslag over 1935. We zullen den lezer van dit blad hier niet vermoeien met cijfers, maar stellen vast, dat de algemeene opbrengsten wéér zijn gedaald. Daarbij óók wel wederom de cijfers van lasten en kosten, doch deze in mindere mate, zoodat de algemeene positie, vergeleken bij 1934, zeer is verslechterd. Het lijkt haast hopeloos. VENRAY, 25 Juli 1936. KERMIS VENRAY. Lijst der inrichtingen, welke een standplaats hebben op de Kermis te Venray. L. Janvier, Bergen op Zoom, Stoomcarroussel annex Lunapark. A. Riozzi, Breda, Bioscooptheater. J. v. d. Vorst, Helmond, Luchtschommel en caroussel Janssen v. Giesen, 's Bosch, suikerkr J. Camps, Horst, suikerkraam Gerrits, Wellerlooi, Vliegbomsport Kind. Camps, Horst, suikerkraam H. Westheim, Blerick, suikerkraam en palingkraam G. Bombeeck, Helmond, oliebollen en patates-frites-kraam J. Tacken, Venray, suikerkraam M. Hendriks, Venray, suikerkraam M. Giesbers, Maasniel, schiettent, lijntrektent of werpsport H. Janssen, Venlo, suikerkraam J. Huys, Horst, suikerkraam H. Dechnar"Venray, paling- zuur- en fruitkraam H. van Boven, Venray, paling en zuurkraam H. Hendriks, Venray, suikerkraam R. van Luik en Zoon, Venlo, speelgoedkraam. GESLAAGD. Onze dorpsgenoot, de Heer Hubert Houba, hoofdonderwijzer, slaagde de vorige week voor leeraar Handels correspondentie en voor leeraar machineschrij ven. Proficiat

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1