DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS Radio-Centrale Venray Zaterdag 18 Juli 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 29 Afrikaansche brieven. Ons weekpraatje. Krakelingen. DERDE PROGRAMMA Provinciaal Nieuws DE TROPEN. I. Alvorens naar Afrika terug te keeren, vraag ik Uw aandacht voor een reeks artikelen over onze Missie in Centraal of Midden Afrika. Moge ik U kennis bijbrengen, mis sie-kennis, die vanzelf missie-liefde kweekt. Laat alle missie-vrienden dit lezen en laat 't ook uwe kinderen lezen, die zoo graag over hun zwarte broerkens hooren en die dan des te ijveriger voor hun bekeering zullen bidden. Dat allen mogen leeren, of er mee mogen doorgaan, dagelijks een hartelijk gebed te storten voor de missie's, in 't eerste deel van deze brieven. Ook zal ik speciale nooden der missie's aanwijzen en tevens aanstippen, hoe men den missionaris op de meest practische wijze kan helpen. Deze eerste brief zal, als inleiding, vanzelf droog en eentonig worden. Want eerst moet ik U toch zeggen, waar wij wonen en hoe dat land met hier verschilt. Onze missie ligt in de binnenlanden van Midden-Afrika en heet Engelsch Nyassaland, zoo genaamd omdat 't een Engelsch Protectoraat is, gelegen langs 't groote Nyassameer. En 't zijn wel degelijk de binnenlanden, want van zee uit zou 't een paar weken loopen zijn. Zelfs nu er een spoorlgn is naar de binnenlanden, reizen we nog twee dagen per sneltrein vanuit de haven Beira, waar we met het zeil schip aankomen. Nog een andere voorstelling, want Afrika is zoo ontzaglijk groot. We kennen allemaal Kaapstad of Kaap de Goede Hoop, waar eertijds onze kranige voorvaderen voet aan wal zetten. Daar zijn we in Februari 1.1. scheep gegaan, maar om dit te be reiken, reisden we 5 dagen en 5 nachten per trein. En 't was toch een Zuid-Afrikaansche sneltrein, die niet zoo heel veel voor een van hier onder doet. 't Waren ook maar even meer dan 4500 K.M. Ja, Afrika is groot en naar de binnenlanden is verNog een ver gelijking: We hebben allemaal ge lezen van den oorlog in Abessinië. Misschien hebben we wel geluisterd of we de kanonnen niet hoorden en de granaten die losbarstten over weerlooze menschen. Maar 't was te ver België en heel Frankrijk door, de Middellandsche zee over en nog eens heel Egypte door. Maar als wij van hieruit naar Centraal Afrika gaan en de Noorder grens van Ab- besinië passeeren, dan zijn we zoo wat halfweg en is 't dus nog juist eens zoo ver. Deze vergelijking zegt meer dan droge kilometergetallen. Voor hen, die de ligging van onze missie eens heel nauwkeurig willen weten, zal ik zeggen, dat we ten Zuiden van den evenaar werken tusschen den lOden en den 17den graad. Onze missie bestrijkt de helft van Nyassaland, 't Zuidelijk gedeelte, onder 't Nyassameer. 't Noordelijk gedeelte wordt bediend door de Witte Paters, die onze naaste buren zijn. Maar nu moet U zich weer niet „vertellen" als we over zoo'n missie spreken en niet gaan vergelijken met hier, waar alles op en tegen elkaar ligt. Ons Vicariaat of Bisdom is een der kleinste van Afrika, maar toch nog tweemaal zoo groot als heel Nederland. Hoe we daar staan te tobben met ocharm 45 priesters, zal ik in een later schrijven uiteenzet ten. Hier zei nog voor algemeene kennis gezegd, dat 't ongekende Afrika zoo reeds 130 Vicariaten of Bisdommen telt. Hoe ziet zoo'n tropenland eruit Totaal verschillend met hier. Voor eerst is ons Vicariaat voor't grootst gedeelte bergland met sommige top pen, die ver over de 2000 M. gaan. Een schoon land is 't, altijd in 't groen van den eeuwigen zomer ge huld en waar de verre horizon in de stilte van de onmetelijke wilder nis 't hart bekoort. Van Noord tot Zuid stroomt de Shiré-rivier met machtige water vallen, door 't heele Vicariaat, dat daarom dan ook de „Shiré-missie" heet. De grond is meestal steen- en en rotsachtig, uitgezonderd in de heete vlakten langs de rivieren. Over 't algemeen is de grond er vruchtbaar, maar toch is er meestal maar één oogst, niettegenstaande den altijddurenden zomer. Dat is den regen schuld, die zijn vast seizoen heeft, van November tot half Maart. Dan plast de regen neer, bijna da gelijks stortregens, die alles onder water zetten, gepaard gaande met hevige ruk- en draaiwinden, en grootsche onweren. Schoon is 't dan 's nachts de bliksem te zien uiteen spatten op de hooge bergtoppen en heele stukken te lezen in 't lichtend vuur, dat niet van den hemel is. Ja, Afrika is schoon, voor wie 't lief weet te hebben. Maar gaan een maal de hemelsluizen dicht, dan is 't droog en nog eens droog voor 7 of 8 maanden, Dan kan kunstmatige be vloeiing alleen eenige vruchtbaar heid brengen, maar deze is in een bergachtige streek moeilijk en kost baar. Ware de regen regelmatig verspreid, dan moest dit land een der meest vruchtbare zijn. We hebben eens, als proef dan altijd, driemaal in een jaar struik boontjes geteeld op 't zelfde stukje land, maar dan wel verstaan met kunstmatige bevloeiing. Want de noodige warmte is er altijd. Wel kennen we een paar koudere maan den, n.l. Juni en Juli, maar dan nog zouden menschen, rechtstreeks van hier gekomen, 't toch nog netjes warm vinden. Van warmte gesproken, buiten deze twee maanden, is 28 tot 30 gr, de gewone en bijna dagelijksche en in de schaduw genomen natuurlijk. Laat degenen, die de thermometer- schaal vergeten zijn, zich herinneren dat 27 C. zooveel 80 F. is, bg welke temperatuur vroeger hier de scholen gesloten waren. We kennen ook 35 C. en zelfs in de heete maanden tot 40 en 45, maar deze laatste toch enkel in de vlakte, maar niet in 't bei gland. Die heete maanden zijn bij ons voor en na Kerstmis, 't Doet wel vreemd aan ln 't begin, wanneer men op Kerst dag niet buiten in de zon kan blijven staan, omdat de heetgestoofde grond onbehagelijk brandende voeten geeft. Dan ziet men ook den neger steeds op een drafje loopen en liefst van boom tot boom, d.w.z. van schaduw tot schaduw. En toch mag men niet zeggen, dat Centraal Afrika positief ongezond is, tenminste niet in dezen zin, dat 't doorgaans ziekelijke menschen zou maken. Eerder is de uitwerking af mattend en verzwakkend, 't Bloed wordt er vanzelf veel armer en na enkele jaren treedt er een soort algemeene verzwakking op, die ge schiktheid brengt om gemakkelijker ziektekiemen op te nemen en zich vooral openbaart in een algeheele lusteloosheid, met een steeds min derende werkkracht. Wel is deze uitwerking veel ge voeliger in de vlakte dan in het bergland, waar de temperatuur zelden of nooit boven 35 C. gaat. Maar denkt er dan ook aan, dat bijna even veel missie-staties in de vlakte lig gen dan op de bergen en dat de bergstaties meestal heel wat dorpen onder in de vlakte te bedienen heb ben. Ter vergoeding moet ik echter ook zeggen, dat de thermometer wel hoog gaat, maar dat we bijna nooit de drukkende atmosfeer hebben, die hier voor zwaar onweer heerscht. Bijna altijd is er eenigszins wind, of tenmiDste korte rukwinden om de 5 of 10 minuten, die koelte bren gen. De nachten zijn meestal frisch en koel, behalve in de heetste maan den, November. In die tijd wordt er veel gewoon buiten geslapen door de negers en even goed door de blanken als 't eenigszins mogelijk is. Ter vergoeding nogmaals gezegd, dat we ook wel naar 't klimaat gekleed zijn. Onze zwarte toog blijft netjes in een kist slapen totdat we weer eens naar Holland komen. Ginds dragen we slechts een wit katoenen toog en weinig ondergoed. Op missiereis door de dorpen en de wildernissen, wordt ons pakje tot 't minimum gereduceerdn.l. sport kousen onder de knieën, korte wijde broek en een katoenen sporthemdje ter voltooiing, met natuurlijk niet te vergeten den onmisbaren tropenhelm. Zonder dit laatste instrument op 't hoofd, zou men geen 5 minuten in de zon loopen, zonder doodsgevaar. De „kopere ploert" immers gaat ons zoowat recht over 't hoofd heen. De neger neemt daar notitie van en noemt 12 uur 's middags: „dzuwa liri pa m'tu" d.i. letterlijk vertaald: .wanneer de zon boven 't hoofd staat." 't Was wel vermakelijk toen we in Maart terugkwamen, ons Europeesch zonnetje om 12 uur scheef boven den einder te zien schuiven. De neger zou gezegd hebben dat 't 3 uur in den namiddag was of liever met uitgestrekten arm zou ie dien zon- stand aangegeven hebben, juist of dat-ie den fascisten-groet wilde brengen. Want zoo toch leest de neger de klok of liever de zon, waarvan ie den stand aangeeft met uitgestrekten arm. Zoo geven ook wij daarginds den tijd aan, zelfs onder 't afroepen van kerkdiensten, omdat den neger dat veel beter verstaat dan uren van een klok. Maar laat ik mijn gedachten niet vooruitloopen. Later zullen we 't breedvoerig over die „aarige" men schen hebben, die toch wel echte menschen zijn, zooals wij. Daarvóór zullen we 't echter nog even hebben over Afrika's planten en dieren. Daarover een volgenden keer. Oirlo, Juli 1936. JAN DE PONTI S.N.M. Missionaris in C.-Afrika. VAN HARING TOT GOED HUMEUR. EEN HERINNERING AAN HARDERWIJK. Ik weet niet, of de lezer Harder wijk kent. In ieder gevalik ken het wel. Dierbare herinneringen be waar ik aan het stadje vanuit den mobilisatietijd. Ik deed er twee examens en wil den lezer iets van deze vertellen. Eerst van mijn eerste examen. Zooals het een rechtgeaard mili tair past, ontfermde ik me op 'n mooien zomeravond over een Harder- wijksche schoone. Toen ik ze den tweeden keer ontmoette, bracht ze de uitnoodiging van thuis over, om eens kennis te komen maken. Ik vond zoo iets wel een beetje erg vóórtijdig, maar ja niet eiken dag vindt men Harderwgk iets beters te doen en dus nam ik de uitnoodiging aan. Nauw had ik mijn naam ge preveld en schuchter op 'n punt van een stoel plaats genomen, of mijn a.s. schoonvader droeg een Bijbel aan en verklaarde me, dat ik het hem niet kwalgk moest nemen, maar dat hij me alleréérst wilde testen hij gebruikte een ander woord, dat ik me niet meer herinner op m'n „rechtzinnigheid." Ik verschoot van kleur, keek m'n aspirant-verloofde hulpe- en hopeloos aan, maar ik ontkwam niet aan het verhoor. De eerste vraag deed me reeds dadelijk met een mond vol tanden zitten en ik vond het toen maar het beste om er mee voor den dag to komen» dat ik recht- nog vrijzinnig en alleen maar „van 't houtje" was. Ik verzuimde niet om aan te voeren, dat ik mijn avances ten aanzien van zijn dochter nog niet als zóó gevor derd had leeren bezien, dat ik het oog reeds zou hebben gericht op de eventueele beletselen vooreen meer permanente verbintenis. Wat er verder gesproken is, zal ik niet oververtellen. Genoeg zij, hier te releveeren, dat ik in minder dan geen tijd als 'n gesjeesde candidaat buiten stond, zonder zelfs gelegen heid te hebben gehad om het kopje koffie leeg te drinken, dat me bij mijn intrede gracielijk was voor gezet. Mijn tweede examen in Harderwijk leidde tot succes. Ik was in de plaats gedetacheerd om er een cursus aan de Vaandrigschool door te maken. Met drie andere cursisten had ik een kamer bij particulieren, waar we verondersteld werden in onzen vrijen tijd, d.w. in de avonduren vóór we naar de kazerne ter over nachting moesten terugkeeren, ijve rig te zitten blokken in S.V.I. I en II, in pioniersvoorschriften, in het dikke tactiekboek enz. Enfin, toen het examen gehouden was, bleken we alle vier te zijn geslaagd. Toen ons dat bekend was, hebben we elkaar met z'n vieren'n heelen avond lang op de kamer zitten geluk- wenschen, met het gevolg, dat onze geesten eeDigszins gespannen waren, toen we ons te kwart over twaalven bewust werden, dat we om twaalf uur in de kazerne moesten terug zijn. De discussies hadden „natuurlijk" over den oorlog ge loopen. Ik was anti-Duitsch in die dagen en deelde deze gevoelens met een van mijn vrienden, de twee anderen waren pro-Duitsch. We verlieten de kamer en zetten koers naar de kazerne, terwijl we met z'n tweeën de Marseillaise zon gen en de twee anderen het Duit- sche volkslied brulden. Ik merkte al gauw, dat de laatsten, wat hun stemvolume betrof, onze meerderen waren en daarom snelde ik terug naar de kamer, waar ik dien avond als regelmatig de Marseillaise op de gramofoon had zitten afdraaien. Ik sleepte het instrument als ver sterking van onze anti-Duitsche groep mee naar buiten en zóó togen we in de richting van de kazerne. Het mechaniek begaf zich weldra, maar zoolang ik aan den zwengel bleef draaien, speelde de plaat en dus draaide ik den zwengel. Geen sterveling bewoog zich op dat uur meer door de straten van Harder wgk en alle ramen waren duister. Op de markt zagen we plots 'n agent om 'n hoek verschijnen, maar die trok zich ijlings terug, toen hij onzen stoet gewaar werd. Even later klonk toen een schril fluitsignaal en nóg enkele minuten daarop, werden we geleidelijk inge sloten door agenten, die ons van alle kanten behoedzaam benaderden. Een inspecteur deed het woord en getuigde van zgn belangstelling in onze namen. Welke we hem kenbaar maakten, zonder nochtans de luid- ruchtige betuiging van onze resp. pro- en anti-Duitsche gezindheid te onderbreken. Met heel de politie macht van Harderwijk achter ons aan, hebben we onzen weg naar de kazerne vervolgd. Later hebben we ons terzake in Arnhem voor den Krijgsraad moeten verantwoorden. De president was 'n goeie en verstandige baas. We kregen ieder 'n gulden boete, wént zoo zei hij hU kon zich best voorstel len, dat 'n mensch in Harderwijk tot dergelijke buitensporigheden verviel. Maar thans, nu lees ik plots, dat de V.V.V. te Harderwijk van 27 Juli tot 1 Augustus een „Week van Goed Humeur" organiseert. Nu Harderwgk zich zóó gunstig blijkt te hebben ontwikkeld, ben ik besloten om mijn vacantie dit jaar aan deze Veluwsche haven van het Flevomeer te gaan doorbrengen. Als het goede humeur der Harderwijkers zich in hetzelfde tempo ontwikkelde sedert 1918 als mijne rechtzinnig heid, dan geloof ik, dat we best met elkaar zullen kunnen opschieten. Over enkele omstandigheden heb ik me evenwel verwonderd. De „Week van Goed Humeur" loopt van 27 Juli tot 1 Augustus. Deze termijn omvat geen week. Een Zondag, öf die van 26 Juli, óf die van 2 Augustus had er bg getrokken behooren te worden. Ik begrijp niet, waarom de Harder wijkers juist op Zondagen een slecht, althans minder goed humeur wen schen te betoonen. Dat ze op zulk een dag geen schepen met passagiers in hun haven wenschen toe te laten, zooals een raadsbesluit dat aan duidde, t dat kon nog een eisch van hun rechtzinnigheid wezen, welke anderen, ook als ze zulke zienswijze niet kunnen deelen, hebben te respecteeren. Maar den Zondag uit te sluiten van goed humeur, het komt me haast ónchristelijk voor. Het „Gaudeamus in Domino" d i. het „Verheugen we ons in den Heere" kan toch nooit voor een sombere en humeurige gemoeds gesteldheid zijn weggelegd. Niet een volle week dus, maar zes achtereenvolgende werkdagen noch tans willen de Harderwijkers ons dit jaar van hun zonnige zijde doen zien. Het is waarlijk de moeite waard voor iets zóó exceptioneels om er een reis voor naar de Boven-Veluwe te ondernemen. Een druk bezoek, waartoe we onze lezers opwekken, kan den burgers aldaar moed geven en ze tot uit breiding van hun goed-gehumejrd- heid in andere jaren bewegen. Het schijnt, dat de speciaaldagen, welke de laatste jaren zijn inge voerd moedersdag, dierendag, vredesdag, wereldspaardag, enz. thans weer opgevolgd dan wel aan gevuld gaan worden met speciaal- weken. Immers, de „Week van Goed Humeur" in Harderwgk staat niet op zich zelf. Op het oogenblik zitten we midden in de Haringweek, welke wordt ge bruikt ter speciale aanbeveling en introductie van ons Hollandsch Zee banket. Nu had ik het organisa torisch juister gevonden, als ter opvolging van de Haringweek een Bierweek in het leven ware geroepen, maar mogelgk is ook de Harder- wijksche „Week van Goed Humeur" in staat om uit den mond den kinderachtigen smaak kwijt te raken, welke daar als regel na een haring- maaltijd achter blijft. Het is te probeeren. HET NIEUWE KANON. Zaterdag j.I. was het twintig jaar geleden dat de hel van Verdun open ging- Acht maal honderd duizend jonge mannen, liggen begraven bij deze Noord-Fransche stad welke zelve nog geen dertig duizend inwoners telt. Om een vestingstadje in bezit te krij gen, zoo groot als Alkmaar, zijn een aantal menschenlevens geofferd als het inwonertal van Amsterdam. De krankzinnigheid van den oorlog. Ik zei: acht maal honderdduizend jonge mannen liggen daar „begraven". Vraag niet hoeEr was geen tijd in die dagen om zóóveel lijken ineens behoorlijk kwijt te raken, trouwens het al-moordend vuur dreigde en hield de overlevenden van het ver richten van hun doodenplicht af. In 14.000 kuilen zijn de 800.000 gevalle nen tesamen „ter aarde besteld". Soms was dat niet eens noodig. Daar bij Verdun b.v. de „Tranché des bajonettes". Twintig jaar geleden stond hier een compagnie gereed tot den aanval, de bajonet op het geweer, een granaat ontplofte in hun nabijheid, stukken rots werden losgeslagen, zand werd omgewoeld, de compagnie werd bedolven. Levend begraven oDder het zand; slechts de bajonetten staken er nog boven de aarde uit. En zóó is dat gebleven. Nog staan daar de solda ten als voor twintig jaar, gereed tot den aanval. Zij zelf zijn tot geraam ten geworden, de bajonetten zijn ver weerd. Maar zij staan daar nog, plichtsgetrouw en gereed om te stor men: twintig lange Jaren. En zoo zullen zij er ten eeuwigen dage, be reid tot den aanval staan. Rozenkransen zijn door pelgrims om de bajonetten gelegd, bloemen worden er nog telkens gestrooid Stram in het gelid staan ze de bajo netten. Veertienduizend oud-strgders, stil en in het hart gegrepen, hebben Zondagnacht geknield op de graven van Verdun, om hun gevallen kame raden te herdenken, wier bloed vóór 20 jaar dezen grond doordrenkte. Franschen, Duitschers, Engelschen Belgen en Italianen hebben er ge zworen den vrede te zullen bewaren. Geknield lagen ze voor 't machtige dooden-monument van Verdun. In den nacht zegt een stem „Omdat zij, die hier en elders rusten den vrede van den dood zijn ingegaan, om den vrede van de levenden te verzekeren, zweren wij den vrede te bewaren en den vrede te willen. Wij zweren Duizende stemmen herhalen het, de hand opgeheven en de oogen op het graf gericht: „Ik zwéér het...!" Een zwaar kanonschot weerklinkt. Dén zijn het de Duitschers, die den eed afleggen, dén de Engelschen, dén de Italianen... Drie dagen tevoren heeft de afge vaardigde De Kerellis de regeering in de Fransche Kamer geïnterpel leerd over het feit, dat den minister van luchtvaart, Pierre Cot, opdracht heeft gegeven, de ontwerpen van een nieuw vliegtuigkanon aan Sovjet Rusland uit te leveren De minister gaf het toe. Het nieuwe vliegtuigkanon was volmaakt zei hg het levert 800 in plaats van anders maximum 400 schoten per minuut. Frankrgk, zei de minis ter, wisselt technische bijzonderhe den op militair gebied uit aan landen op wie in tgd van oorlog gerekend wordt. Het luchtvaartkanon, zoo deelde hij voorts mede, dat eenige jaren geleden werd uitgevonden, is toch ook uitgeleverd door een van 's ministers voorgangers „aan de bevriende naties, die zulks vroegen?" Is deze voor-oorlogsche samenwer king van „bevriende naties" om el kaar de vreeselijkste moordwerktui gen uit te leveren, niet barbaarsch? Het denken van de vrienden onder elkaar is er slechts op geconcen treerd om de vijanden van morgen zoo afdoende mogelgk te vernietigen. En wie zullen de vijanden van morgen zgn Ze schuilen wellicht onder de vrienden van heden. Wie zal den Franschen garan deeren, dat de Russen niet eens hun zonen met de kanonnen zullen ver delgen, die thans vriendschappelgk worden uitgeleverd Er bestaat helaas geen vriendschap tusschen de volkeren, althans niet tusschen de volkeren- machten. Wie vandaag vriend is, omdat men hem noodig heeft, kan morgen vijand zijn, omdat de vriend intusschen zgn belang elders beter wist te beveiligen. In Augustus 1914 was Italië lid van den Driebond: dus vereenigd met Duitschland en Oostenrijk. De offi- cieele vriendschap heeft den Italianen niet belet om hun kanonnen en mi- PROGRAMMA 18 tot en met 25 Juli Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zondag BRUSSEL (Vlaams) 8,Gesproken dagblad 8.20 Tijdsein.Postduivenberiehten Gramofoon 8.45 Gesproken dagblad KEULEN 10.20 Gramofoon BRUSSEL Vlaams 11.25 André Fellenrau's-orkest 12.25 Fud Candrix Orkest DEUTSCHLANDSENDER. 2.50 Melodie und rythmus populair concert LUXEMBURG 4.05 Gevarieerd concert MUNCHEN 5.50 Uit Bayreuth; Lohengrin opera van Wagner REGIONAL PROGRAMMA 7.20 BBC-orkest olv A. Buest BOEDAPEST 8.15 Uit Bayreuth 3e acte v. Lohengr LUXEMBURG ».20 Gevarieerd concert TOULOUSE 11.00 Salon-orkest 11.20 Dansmuziek 11.35 Liederen-voordracht Maandag BRUSSEI. (Vlaams) 8.Gespr. Dagblad. Gramofoon 8.20 Tijdsein. Berichten Gramofoon LUXEMBURG 9.20 Gramofoon. DEUTSCHLANDSENDER 10.20 Hans Bund's orkest DROITWICH 11.20 Gramofoon 12.05 De Karl Caylus orkest BRUSSEL Vlaamsch 12.50 Het Salon-orkest I.20 Gespr. dagbl. Omroep-dansork. DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd concert KALUNDBORG 3.40 L. Preils instrum. ensemble REGIONAL PROGRAMMA. 4.20 BBC-Midland-orkest DEUTSCHLANDSENDER 5.20 lm Zwei und Dreivierteltakt 6.50 Piano-rectal 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoon muziek. TOULOUSE 8.00 Dansmuziek DEUTSCHLANDSENDER 8.30 Musik musz Freude sein WEENEN 10.20 Populair concert Dinsdag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Gymnastiek. Gramofoon 20 Tijdsein, berichten, gramofoon LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.20 Ferdy Kauffman orkest Radio PARIS II.20 Het Parijsche Symph. orkest BRUSSEL (Vlaams) 12.17 Weerbericht. Concert 1.20 Gespr. dagblad. Omr. kl orkest DROITWICH I.50 Het. Frank Walter Orkest BRUSSEL (Vlaams) 3.50 Paul Godwin's Orkest DEUTSCHLANDSENDER .20 Gramofoon 5.20 Populair concert 6.50 Piano-recital 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DEUTSCHLANDSENDER 8.00 Arth. Janders blaasorkest REGIONAL PROGRAMMA 9.20 BBC Theater-orkest TOULOUSE 10.20 Music Hall programma II.00 Militaire marschen LUXEMBURG 11.20 Dansmuziek Woensdag BRUSSEL (Vlaams) 8.Berichten, gymnastiek 8.20 Tgdsein, gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.20 De Kapel Erma Hohberg 11.20 Populair concert DROITWICH 11.50 F. Lionel John's orkest BRUSSEL Vlaams 12.17 Weerbericht. Gramofoon 12.50 Het Omroepdansorkest 1.20 Gesproken dagblad, omroepork. REGIONAL PROGRAMMA 2.20 BBC Northern Ireland-orkest KALOUNDBORG 3.40 Het Omroeporkest PARIJS (Radio Paris) 4.20 Gramofoon DROITWICH 5.10 Het Theater sextet 5.35 BBC dansorkest olv H. Hall LUXEMBURG 6.20 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DEUTSCHLANDSENDER 8.00 Blaasorkest 8.30 Operetteconcert PARIJS Radio-Paris 10.20 Populair concert 10.50 Gramofoon WEENEN 11.00 Dansmuziek 11.50 Populair concert Donderdag BRUSSEL Vlaams 8.00 Gesproken dagbl. Gymnastiek. 8.20 Tijdsein. Berichten. Gramofoon LUXEMBURG. 9.20 Gramofoon RADIO PARIS 9.50 Orgelconcert REGIONAL PROGRAMMA 11,05 BBC Schotsch Orkest DROITWICH 12.20 BBC Theater Orkest BRUSSEL Vlaams I.20 Gesproken dagblad, Omroepdansorkest DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gev. programma KALUNDBORG 3.40 Orkest werklooze musici PARIJS Radio-Paris 4.20 Gramofoon BRUSSEL (Vlaams) 5.15 Lehar-Concert 6.50 Gramofoon 7—8 EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek DROITWICH 8.00 BBC Northern Orkest 8.20 Romance in Rhytme MILAAN 9.20 Orkest olv Tito Petralia TOULOUSE 10.20 Revue concert II.00 Argentijnsche muziek 11.20 Verzoekprogramma 11,35 Salonorkest Vrijdag j BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Berichten. Gymnastiek 8.20 Tijdsein. Gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.20 Populair Concert H. Bund's Orkest DROITWICH. 11.50 Stafmuziek 2e Bataljon 12.50 BBC Dansorkest olv H. Hall BRUSSEL Vlaams 1.20 Gespr. dagblad. REGIONAL PROGRAMMA 2.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 3.20 Zwabische dorpsmuzikanten 3.50 Emmy Goedels Kinderkoor DROITWICH 4.20 Emilio Colombo's Orkest uit Hotel Victoria BRUSSEL Vlaams 5.15 Diverse berichten. Dansmuziek uit het Casino te Knocke. 7.-8. EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. DROITWICH 8.00 BBC Schotsch Orkest 8.20 BBC Dansorkest TOULOUSE 9.Militair Concert 9.30 Radio Fantasie 10.00 Jachthoornmuziek BERLIJN 10.50 Omroep Kleinorkest Zaterdag BRUSSEL Vlaams 8.00 Gymnastiek Gramofoon °.20 Tgdsein Gesproken dagblad LUXEMBURG 9,20 Gramofoon KEULEN 9.20 Concert Charlotte Tupfer en Marg. Humbrecht sopraan en alt. DEUTSCHLANDSENDER 10.20 Zwabische Dorpsmuzikanten BRUSSEL (Vlaams) 12.17 Weerbericht. Omroepdansorkest olv Stan Brenders 1.20 Gespr. dagblad. 2.22 Salonorkest olv W. Feron LONDEN Regional 3.50 BBC Militair Orkest O'Donnell DEUTSCHLANDSENDER. 4.40 Franz Hauks Kapel met het Munster Omroep-dansorkest 6.20 Erich-Rummel trio 6.50 Fakkel-Estafette Olympiade Berlijn. 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramof oonplateD DROITWICH 8.00 Scot's Militair Ex-Guardsmen Orkest 8.20 Briam Lawrence met zgn dans orkest DEUTSCHLANDSENDER 8.30 Wir schlagen die Brücke gevarieerd programma WEENEN 10.30 Omroeporkest olv Hans Schönherr trailleurs op de verbondenen te richten. Acht maal honderd duizend solda ten liggen begraven rond een stadje van dertig duizend zielen. En terwijl de overlevenden bidden en zweren, dat de vrede thans duur genoeg is gekocht, wisselen regee- ringsautoriteiten nieuwe en „betere" kanonnen aan elkaar uit voor den volgenden oorlog. Gifgassen produceert men in fa brieken.... Bacteriën kweekt men in de labo ratoria... En als de menschen zich nieuwe vriendschap maken, dan uit deze zich door het geven van cadeaux: dubbel snelvurende kanonnen, het ergste stikgas, kolven met bacteriën, misschien met pest- en cholera- baccillen. Ik heb geen vertrouwen meer in de menschheid. De wereld zal zich slechts kunnen redden, als ze teruggaat.., op de de knieën, God biddende en smee- kende, dat Hg ons zal helpen. Dona nobis pacem Slechts als de wereld leert bidden om den vrede, zal de gesteldheid des menschen, de ziel der volkeren, zoo worden, dat de oorlog kan worden uitgebannen. VENRAY, 18 Juli 1936. SCHOUW DER WATER LOSSINGEN. Op 17 Augustus a.s. en volgende dagen zal wederom de jaarlijksche schouw der waterlossingen worden

Peel en Maas | 1936 | | pagina 9