Provinciaal Nieuws arm genezen zeer vriendschappelijke strijd, werden SPIERPIJNEN' KL00STERBALSEN, Bij Doorzitten Gemengde Berichten Raadsvergadering van Maashees en Overloon Donderdag kwam de raad der ge meente Maashees en Overloon in openbare zitting bijeen Aanwezig alle leden Na opening door den Voorzitter, leest de Secretaris de notulen der vorige vergadering voor, welke on veranderd worden goedgekeurd. 1. Ingekomen stukken: Goedgekeurd door Ged. Staten, de raadsbesluiten van d.d. 9 Juni be treffende verpachting gronden en boerderij. Dan is er een schrijven ingekomen van het bestuur van „Ons Middel baar Onderwijs in Noord-Brabant" te Tilburg, waarin wordt gevraagd een subsidie van f 100.per leerling, afkomstig uit deze gemeente, die de R.K. Hoogere Burgerschool te Hel mond zullen bezoeken. De Voorzitter zegt, dat er twee uit deze gemeente aan bedoeld onder wijs deelnemen en wel zijn zoontje en een zoontje van Mej. de Wed. Beckers. Daarom vraagt de Voorzit ter of Weth. Crooymans, deze zaak wil toelichten. Weth. Crooymans vraagt de leden of het noodig is, dat de Voorzitter de vergadering een oogenblik ver laat. Dit achten de leden niet noodig. Ik ben van meening aldus Weth. Crooymans, dat deze zaak geen verdere toelichting behoeft, aange zien bovengenoemd bestuur een uit voerige memorie van toelichting heeft gevoegd bij haar aanvraag. Hierin komt ook tot uitdrukking de verhouding, welke bestaat tusschen het R. K. Onderwijs en de Rijks- en Gemeentescholen ten aanzien der financieele regeling. Indien de leer lingen de Rijks- of Gemeente H. B. Scholen zouden bezoeken, zijn de kosten voor de gemeente veel hooger. Nu datzelfde onderwijs op R. K. grondslag kan worden genoten, be staan voor de gemeente zeker geen reden om de gevraagde steun te weigeren. Daarom stelt Weth. Crooy mans voor de gevraagde subsidie te verleenen. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. Het lid Bonants merkt op, dat, als het aantal deelnemende leerlingen zich zou uitbreiden, dit voor de ge meente toch wel eens een bezwaar kan zijn. De Voorzitter zegt, dat niet gauw meerdere leerlingen zullen deelnemen, aangezien de eischen, wat betreft bekwaamheid zeer groot zijn. 2. Verkoop grond. De Voorzitter zegt, dat thans de bezwaren zijn opgeheven om over te gaan tot verkoop van grond aan Egelmeers. B. en W. stellen daarom voor 4.35.50 H.A. bouwland in den Twist aan Egelmeers te verkoopen voor 650 per H.A. en 1.13 H.A. bosch- grond voor f 200 per H. A. Wordt met algemeene stemmen goedge keurd. A. Ronnes te Vierlingsbeek heeft gevraagd om 2 perceeltjes grond te koopen, gelegen in de „Biesplanken" samen groot circa 13 are. Wordt besloten dit onderhands te verkoopen voer f 125. 3. Verpachting gemeentegrond. Op voorstel van B. en W. wordt nog besloten 2 H.A. grond te ver pachten aan H. v. Schijndel voor f 25.per H.A. voor drie jaar. 4. Kasgeldleening. De Voorzitter zegt, vorig jaar een kasgeldleening te hebben gesloten van f 15000, doch is van meening, dat thans f 10.000 voldoende is. Hij stelt voor om thans een besluit te nemen tot het aangaan van een kasgeldleening a f 10.000. Wordt goedgevonden. 5. Wijziging begrooting 1935/36. De Voorzitter zegt, dat de begroo ting '36 eenige aanvulling behoeft, n.l. voor een bedrag a f 135, voor aanschaffing van een nieuwe lees methode voor de school te Maashees. Dan deelt de Voorzitter mede, dat de asfalteering van het wegdek hoofdzakelijk van Welbers tot Over loon is tegen gevallen. Hier was een dubbele laag teer noodig en zijn de kosten aanmerkelijk verhoogd en wel met f 1000. Het geheel zal nu komen op f 4000, doch bedoelde weg zal in de toekomst weinig kosten van onderhoud. De noodige wijzigingen worden goedgekeurd. De Voorzitter deelt nog mede dat P. Bussers, Maashees, heeft gevraagd om een strookje grond te koopen, evenals v.d. Ven te Holthees. B. en W. zijn ter plaatse wezen kijken en stellen voor om deze stukjes weg te verkoopen. Het voornemen hiervan zal 14 dagen van te voren worden gepubliceerd, om bezwaren, als die er zijn, te kunnen inbrengen. Het lid Bonants zegt, dat ook Verstegen te Holthees van plan is te koopen bij van de Ven. Weth. Crooymans zegt, dat v.d Ven de voorkeur moet hebben, aan gezien dat stukje weg vlak voor zijn huis ligt. Alle leden zijn van dezelfde meening. De Voorzitter vraagt aan het lid Bonants, of er ook gebruik wordt gemaakt van die weg nabij Bovee te Holthees op „Makken" en door wie. Het lid Bonants licht een en ander toe en zegt, dat enkele belangheb bende gebruik moeten maken van die weg om naar hun land te gaan. Wordt besloten hier een onderzoek te gaan instellen, aangezien die weg is afgesloten. 6. Rondvraag. Bonants vraagt inlichtingen betref fende de onvermengde margarine, aangezien Schrader hierover een paar maal bij hem is geweest. De Voorzitter zegt hierover dade lijk wel even te zullen praten en sluit de openbare vergadering en gaat over in geheime zitting. Let op den Colorado kever. Nogmaals vestigt de Plantenziek- tenkundige Dienst te Wageningen er de aandacht op, dat het nood zakelijk is gedurende den geheelen zomer een nauwgezet toezicht te houden op alle aardappelvelden in de provinciën Limburg, Noord- Brabant en Zeeland, in verband met de mogelijkheid van het optreden van den Coloradokever. Het is voor ons land van het groot ste belang, dat als dit insect ons land binnendringt, het onmiddellijk wordt herkend en uitgeroeid en dat is alleen mogelijk, als elk aardappel veld, hetzij groot of klein, door den teler regelmatig met aandacht wordt beschouwd en dat, als daarin iets verdachts gevonden wordt, dit onmid dellijk aan de politie of ten gemeente huize wordt medegedeeld. Alsdan wordt dadelijk een onderzoek inge steld en zoo noodig worden de ver- eischte maatregelen genomen. Nu het seizoen en daarmede ook de ontwikkeling van het insect voort geschreden is, moet men er op ver dacht zijn, dat men niet alleen op kever, maar ook op zijn ontwikke- lingsvormen (eieren en larven) moet letten, en zelfs, dat men alleen de door de larven veroorzaakte blad beschadiging kan waarnemen, als deze larven ter verpopping in den grond gekropen zijn. Men moet dus letten op den kever, die den vorm heeft van een lievenheersbeestje, maar grooter is (1 c.m.) en geel van kleur met op de dekschilden 10 zwarte strepen in de lengte de larven, rood tot roodachtig van kleur, met zwarte stippen op de zijden en met gezwollen achterlijf, zittende op de bladeren der aard appelplanten en daaraan vretende; het beschadigde aardappelloof, als de larven in den grond gekropen zijn. Aan het laatst genoemde geval moet evenveel aandacht geschonken worden als aan de insecten zelf, want als de waargenomen beschadi ging werkelijk door de Coloradokever- larven is veroorzaakt, moeten onmid dellijk maatregelen genomen worden om de in den grond verpopte larven te dooden. Wordt dit verzuimd, dan komen spoedig de nieuwe Colorado kevers te voorschijn en deze ver spreiden zich en kunnen dan nog moeilijker uitgeroeid worden. Afbeelding en plaatjes met model len van den kever en de larven zijn op alle lagere scholen in de provinciën Limburg, Noord-Brabant en Zeeland aanwezig, zoodat des- gewenscht wat men gevonden heef t, daarmede kan worden vergeleken. Ook de gemeente- en rgks-politie, zoomede de Koninklijke Marechaussee in de genoemde provinciën beschik ken over afbeeldingen en kunnen dus inlichtingen geven. Tot aan het einde van het seizoen blijve ieder-een dus waakzaam en daarom LET OP DEN COLORADOKEVER. VENRAY, 18 Juli 1936. Handboogsport. Zondag j.l. had op de doelen van de handboogschutterij Ons Genoegen te Ysselsteyn het 2e Kringconcours ■ft van Vriendschap (onderafdeeling lift van de R.K. Schuttersbond St. Sebas- tiaan) plaats. Na een heftige doch DANK ZU KLOOSTEBBALSEH Pijn om razend te worden bij 't bewegen den arm Y*,Ve pijn begon In mijn bovenarm en> l zette zich zoo voort tot in mijn nek,. soms zóó hevig, dat het huilen m(j T«ader stond dan het lachen. Gewon spierpijn, zeide men m(f, maar ik kou niets vinden om die gewone pijn to f genezen. Ten einde raad ben ik met Kloosterbalsem begonnen. Üe uitwee* king is enorm geweest. Na de eerste 1behandeling verminderde de pijn at en na voortgezet gebruik zjjn al j pijnen verdwenen, dank zij Klooster* balsem, den grooten pirndoodes^ c. AKKER'S ORIGINEEL T6* IHIME JBSJJ „Geen goud zoo goed?J0M Onovertroffen bij brand* en snflwonden. Ook ongeëvenaard als wrHtmlddel b|) Rheumutiek, spit en pUnU^ke spierenj Schroefdoos 35 ct. Potten62'/2 ct. en f 1.04 1 de volgende prijzen toegekend. Eerste zestallen. Ie St. Joris, Leunen 2e St. Hubertus, Merselo 3e De Eendracht, Veulen 4e St. Antonius, Halfweg 5e St. Anna, Venray 6e Diana, Venray 7e DeBatavieren, Castenray 8e St. Oda, Venray 10e St. Jozef, Holthees 131 p 11e Willem Teil, Oirlo 121 p 12e H. Maria, Oostrum 117 p Tweede zestallen le St. Antonius, Halfweg 161 p 2e St. Hubertus, Merselo 133 p 3e Diana, Venray 119 p 4e St. Anna, Venray 117 p 5e De Batavieren, Castenray 102 p 6e Ons Genoegen, Ysselsteyn 100 p BON voor Inzenden in open couvert, GRATIS als drukwerk (P/a ct.) aan MONSTER Handelmij. L. I. Akker, R'dam 7e Willem Teil, Oirlo 8e St. Oda, Venray 9e St. Jozef, Holthees 10e St. Joris, Leunen 11e De Eendracht, Veulen Personeele Kampioen, le Jan Arts, Merselo 2e H. Steeghs, Castenray Personeel, le Jan Arts, Merselo 86 p 86 p 83 p 77 p 53 p 39 p 35 p 26 J> 2e W. Arts, Halfweg 3 rozen 3e H. Steegs, Castenray 5 vieren 4e G. Poels, Merselo 5 drieën 5e H. van Boven, Venray 4 tweeën 6e J. Zevenhoven, Oirlo 4 eenen. Het derde en laatste concours van dit seizoen zal plaats hebben op de doelen van De Batavieren te Casten ray. Aan dit concours zal door niet minder dan 28 zestallen worden deelgenomen, daar een 5-tal vereeni- gingen dan met 3 zestallen aan den strijd zullen deelnemen. Wederom een bewijs dat de liefde voorde edele handboogsport, in onze gemeente nog steeds toeneemt. KOSTELOOZE RIJWIELMERKEN. De Ontvanger der Directe Belas tingen enz. te Venray maakt hier door bekend, dat, behalve op de gewone kantooruren, voor het aan vragen en afhalen van kostelooze rijwielmerken te zijnen kantore, Stationsweg Nr. 7 zitting zal worden gehouden den 23 en 24 Juli en 3 en 4 Augustus e.k. telkens 's namiddags van 7 tot 9 uur. Men gelieve ter voorkoming van teleurstelling zooveel mogelijk van deze uren gebruik te maken. Zegt het voort. INBRAAK. In den nacht van Vrijdag is inge broken ten huize van den heer M Vennekens aan den Stationsweg. Vanuit de smederij werd een deur der woning door het uitzagen van een stuk plank geopend. In een voor kamer die door den dief of dieven van binnen werd afgesloten is een bedrag van 300 mark, benevens f20 aan wisselgeld, gestolen. Door een raam dezer kamer dat 's morgens open stond, schijnt men de woning verlaten te hebben. De politie stelt een onderzoek in. MISSIE-WEDVLUCHTEN. Op dqn tweeden Zondag in de maand Augustus zal de plaatselijke postduivenvereeniging „De Zwaluw" een missie-wedvlucht organiseeren vanaf Eijsden met jarige duiven. Naar we vernemen, zal voor deze wedstrijd zeer zeker groote belang stelling zijn. In de namiddag zal een groote voetbalwedstrijd, eveneens ten bate der'missie, gehouden worden: De Valk I contra Servatius I. Onmiddellijk daarna een wedstrijd tusschen 11 leden dar postduiven vereeniging uit Wanssum contra 11 leden der postduivenvereeniging uit Venray. Allen oud-voetballers. De leden uit Wanssum en Venray vor men tezamen één postduivenver eeniging. P.D.V. „DE EENDRACHT." Wedvlucht op Zondag 5 Juli vanaf St. Denis (388 K.M.) Los 7.40. le en 8e L. Coopmans2e en 5e J. Dinjens 3e J. Derks4e Jos. Lümler; 6e en 7e BoomJenniskens9e A. Loonen Overduif J. Dinjens. BEKROOND. Zondag nam de Fanfare „St. Catharina" te Leunen deel aan het Internationaal Muziekconcours, ge geven door de Harmonie „l'Union" te Heythuyzen. Het kranige gezelschap behaalde aldaar in de tweede afdeeling de eerste prijs met 327 punten. 't Puntenstelsel ging tot 420, waarvan 't minimum voor 'n eersten prijs 294. Een woord van lof aan Directeur en leden! In een beschouwing over dit con cours lezen wij over dit gezelschap in de Nieuwe Koerier het volgende van den bekende musicus Elbert Fransen En thans was 't inderdaad feest in 't dorp. Fanfare LeunenVenray wist 't te brengen tot 327 punten. Voor haar prachtige opvatting, haar uiterst-muzikale disertie, haar technische bekwaamheid, haar af werking in de details, kortom haar keurig musiceeren, zou ik haar nog wat meer opwaarts gedreven hebben, maar 't zal zoo wel goed zijn. 't Spontaan aplaus van 't publiek telt ook mee. HOLTHEES. Ter gelegenheid van de inzegening der doelen van de Handboogschutterij „St Jozef" alhier, wordt door deze vereeniging op de Zondagen 16 en 23 Aug. a.s. een groot concours gegeven. Prachtige prijzen zullen worden beschikbaar gesteld. Zondag vergaderde de schut terij O. L. Vr.-Gilde in Café M. Bonants, na de gewone huishoude lijke aangelegenheden behandeld te hebben, werd besloten op Zondag 23 Aug, e.k. deel te nemen aan het groot schuttersfeest te Cellen-Cleve Duitschland. Wegens omstandigheden heeft de commandant der schutterij P. Versleijen voor deze functie be dankt, en werd in zijn plaats be noemd Jos. Zegers. De voorzitter C. Koenen bedankte Versleijen voor alles in het belang van de schutterij verricht. en Zonverbranding /IJ Doos 30ct. Bij Apoth.en Drogisten 500—8 OP SLAG GEDOOD. Te Vriezenveen is Dinsdag de 14- jarige J. Teunis, die zich, op zijn fiets gezeten, op den Almeloschen weg liet voorttrekken door een vrachtauto, gevallen en op slag ge dood. DE NIJMEEGSCHE COMMISSARIS VAN POLITIE. HOE HU AAN GELD KWAM. De Tel. meldt uit Nijmegen Bij de overstelpend vele frauduleuze handelingen, waaraan commissaris v. d, Mark zich heeft schuldig ge- Huid en tanden spreken. Bij een bruine zomerteint valt de kleur Uwer tandeD bijzonder op. Poets ze dus met wat goeds. Poets met IVOROL. Deze tandpasta maakt Uw tanden blank en geeft ze tevens 'n mooie voorglans. In tuben van 60 en 40 ct. Doos 20 cent. maakt, is dezer dagen een nieuwe zaak aan het licht gekomen, die duidelijk demonstreert, dat de ge wezen politiechef er zelfs niet voor terugdeinsde om zich gelden toe te eigenen, die hij eerst uit hoofde van zijn functie in beslag had moeten nemen, Zeven maanden lang heeft hij des tijds een bedrag van f 1700, afkom stig van een diefstal, in „eigen be heer" genomen, totdat de rechtmatige eigenaar van het geld zich over deze affaire ernstig beklaagde bij de justitie te Arnhem en het bedrag ten slotte met groote moeite terug kreeg. Einde Juli 1935 werd in een ijzer zaak van de firma v. d. Stad aan de Hertogstraat een magazijnbediende op heeterdaad betrapt bij het stelen van een bedrag van f 350. De directeur, die reeds eenigen tijd verdenking koesterde tegen den magazijnbediende en den jongeman goed in het oog hield, betrapte zijn bediende er op, dat hij in een oogen blik, dat hij alleen in het kantoor was, het geld uit een lade van het bureau stal. De jongen werd gegrepen en aan de politie overgeleverd. Toen het jongmensch aan een verhoor werd onderworpen, bekende hij tevens, dat hij vroeger een geldkistje met een bedrag van f 1350 uit de zaak had weggenomen. Het geld en het kistje werden bij een huiszoeking inderdaad gevonden en in beslag genomen. Toen de dief was gearresteerd, het geld onder het beheer van den com missaris was en proces-verbaal van deze zaak was opgemaakt, veronder stelde de eigenaar der zaak, dat hij het in beslag genomen geld wel spoedig zou terugkrijgen. naar huis was gekomen, met een jachtgeweer den tuin ingegaan om te trachten een paar kleiduiven te schieten. De overige leden van het gezin hadden zich reeds te bed be geven, zcodat er geen acht op werd geslagen of de zoon ook weer in huis was teruggekeerd. Tot groote ontsteltenis vond men t Dinsdagmorgen den zoon des huizes I dien men wilde wekken voor de reis welke de familie naar ons land had willen ondernemen, niet op zijn ka mer. Onmiddellijk toog men op on- derzoek uit en bij het betreden van I den tuin kwamen reeds eenige lieden de treurige mededeeling doen, dat Een bruine zomerteint staat sportief en charmant en beschut tevens tegen de brandende ultra violette stralen der zon. AMILDA- zonnebruincrême bevordert een snelle mooie natuurlijke huidbruining. Flacon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 50,25 ct. SMOKKELHANDEL IN BRAND STOFFEN TIERT WELIG. De frauduleuse invoer van steen kolen uit Duitschland neemt den laatsten tijd geweldige afmetingen aan en wel zoodanig, dat de kolen handelaren steen en been klagen door de schade die hun tengevolge van dezen clandestienen handel wordt berokkend. Tienduizenden kilo's worden on danks de verhoogde waakzaamheid der kommiezen langs frauduleuzen weg ingevoerd. Naar ons een der belastingautoriteiten verzekerde tiert de kolensmokkelhandel zeer welig en het is opmerkelgk, dat het juist langs de grensstrook Gennep-Hassum geschiedt. De kolen komen van uit Duitschland tot Hassum, vanwaar het maar een kleinigheid is, ze naar Hollandschen bodem te brengen. Er zijn hier langs de grensstreek ver schillende huizen, waarvan de eene helft op Duitschen en de andere helft op Nederlandschen bodem ge bouwd is. Dat de ambtenaren ondanks de zeer strenge grenscontrole door deze en andere omstandigheden voor bijna onoverkomelijke moeilijkheden komen te staan, laat zich begrijpen. De grensbewaking komt kracht te kort om dezen toenemenden sluik handel den kop in te drukken. Vanuit Groesbeek en Wychen komt men hierheen om de gesmokkelde Duitsche kolen die tegen veel lagere prijzen verkocht worden, dan men hier bij de op zware lasten zittende kolenhandelaren betaalt, te halen. Alles zal worden gedaan, zoo ver zekerde men ons uit ambtenaars kringen, om aan dezen onwettigen handel paal en perk te stellen. Intusschen hebben de kommiezen de laatste dagen succes gehad. Dezer dagen werd van een zekeren W. uit Heg en een wagen met 4000 Kilo brandstoffen in beslag genomen. Meandagmorgen werd aan de grens onder Ottersum aan de zgn. Veedijk een boerenkar met 1400 Kg. briket ten aangehouden. De eigenaar, de landbouwer J. uit Heijen, kon zijn paard en kar tegen borgstelling weer terugkrijgen. Ook Maandagnamiddag had op ongeveer dezelfde hoogte een aan houding plaats. De kommiezen zagen van over de grens een paard en kar naderen, waarnaast de voerman liep, toen zij echter naderbij kwamen troffen zij even over de grens op Nederlandschen bodem het paard en de wagen met 700 kilo briketten ge laden, onbeheerd aan. De voerman was verdwenen. Vermoedelijk is deze een Duitscher geweest, die tot taak had de kolen over de grens te bren gen. Het paard en de kar waren afkomstig van een zekeren T. uit Ottersum, die reeds eerder door de kommiezen verrast is bij een van zijn smokkelpogingen. Het paard en de wagen zijn ondergebracht bjj N. te Gennep. De eigenaar zal ver moedelijk uit vrees voor de niet te geringe boete wel niet komen op dagen en blijven kar en paard ter beschikking der belastingautoriteiten Hoe groot deze sluikhandel is blijkt wel uit het feit, dat de bona fide steenkolenhandelaren zich tot de belastinginstanties hebben gewend om alles in het werk te stellen aan deze soort van onrechtmatige con currentie zoo spoedig mogelijk een einde te maken. DOODELIJK ONGELUK- De zoon van Jhr. van Vredenburg landbouwconsulent der Ned. Regeer ing in België, wonende te Capelle bij Antwerpen is Maandagavond een doodelgk ongeluk overkomen. Dien avond, nog vrij laat, was de 19-jarige jongeman en eenige zoon, die pas met vacantia uit Nederland zij het lijk van den ongelukkigen jongeman achter in den tuin hadden aangetroffen met een schotwond in het hoofd. Men vermoedt, dat hij over een oneffenheid in den grond is gestrui keld. waarbij het geweer is afgegaan en hem de volle lading in het hoofd heeft getroffen. EEN DOODENRIT. In den nacht van Zaterdag op Zondag heeft zich op den Scharner- weg, onder de gemeente Amby nabij Maastricht, weer een droevig smok- keldrama afgespeeld, waarbij een smokkelaar is doodgeschoten. Een uit België komende smokkel auto, bestuurd door zekeren J. uit Kaalheide, werd daar achtervolgd door een auto met kommiezen. De ambtenaren schoten onder het rijden op de auto voor hen. Plotseling zwaaide de nagezette auto over den weg en botste tegen een muurtje, dat omver gereden werd. Iets verder reed de auto een ijzeren paal omver en vernielde een heg over een lengte van acht meter. Toen kantelde de wagen en de bestuurder, die door een der kogels doodelgk bleek te zijn getroffen, viel er uit. De ambtenaren hebben het lgk naar Maastricht laten overbrengen. De auto, waarin zich 500 K.G. mar garine en 100 K.G. suiker bevonden werd in beslag genomen. EEN ONGELUKSPLEK. Zondagmiddag is op den Eind- hovenschenweg onder Boxtel onge veer ter hoogte van de plek, waar de vorige week Zondag een doodelgk motorongeluk plaats had, opnieuw een ernstig ongeluk gebeurd. Door slippen reed een auto, bestuurd door dokter J. uit Eindhoven, tegen een boom. Zijn echtgenoote, die naast hem zat, werd zwaar gewond, terwijl de bestuurder slechts enkele lichte ontvellingen opliep. MOTORRIJDER OVER DEN KOP GESLAGEN. Zondagmiddag heeft zich te Hoek van Holland een ernstig ongeluk voorgedaan. Tengevolge van het gladde wegdek, kwam de 26-jarige motorfietsrijder S. L. van Vliet uit Maasland te slippen, met het gevolg, dat hij eenige malen over den kop sloeg. Het slachtoffer was vrijwel op slag dood. ERNSTIG ONGELUK BIJ MEPPEL. Zaterdagavond is in het gehucht Nuil (gem. Ruinen) een auto waarin vier personen waren gezeten met een vaart van 80 K.M. in een bocht geslipt en tegen een boom gevlogen. De 24-jarige J. Koetsier uit Meppel, die naast den chauffeur zat werd zoo zwaar gewond dat hij een uur later aan de bekomen verwondingen in het ziekenhuis te Hoogeveen is overleden. UIT EEN FLESCHJE AZIJN- EXTRACT GEDRONKEN. Het 3-jarig zoontje van de familie B. uit Eindhoven, dat bij zijn groot ouders op Lennisheuvel, onder Boxtel, logeerde, dronk Zondagavond in een onbewaakt oogenblik uit een fleschje azijn-extract. Oogenblikkelijk werd het kind naar het Ziekenhuis te Boxtel vervoerd, waar het is over leden. EEN TEGENSTELLING. In een Rotterdamsch parochieblad „De St. Rosaliaklok" wordt over de processies naar Kevelaer o.m. het volgende geschreven „Men fluistert wel eens, ja het is zelfs geschreven in een Hollandsch officieel tijdschrift, dat men tegen woordig gezien den toestand in Duitschland geen fatsoenlijke processie in Kevelaer kan houden. Dit is geheel bezijden de waarheid. De ondervinding heeft zulk3 al twee jaar lang bewezen. Daaren boven heeft zoowel het burgerlijk als het geestelijk gezag in Keve laer den Pastoor der Rosaliakerk te Rotterdam verzekerd, dat den processies niet alleen niets in den weg zal gelegd worden, maar dat haar alle mogelijke medewerking zal worden verleend." Het zou ook al te dom zijn, wan neer de Duitsche autoriteiten het vreemdelingenverkeer moeilijkheden in den weg legden. Maar wanneer die autoriteiten het vreemdelingenverkeer naar Duitsch land willen bevorderen, behooren zij dat naar ons land niet tegen te werken. Naar wg vernemen, is aan de processie van Giesenkirchen, die Zondag de Kapel van Onze Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond zou bezoeken, door Duitche autoriteiten verboden, dit plan uit te voeren. Die tegenstelling tusschen pel grims naar en uit Duitschland is ons wat kras! DE VIERDAAGSCHE TE NUMEGEN. De voorteekenen van de komende Vierdaagsche welke op Dinsdag 21 Juli aanvangt zijn reeds in Njjmegen merkbaar. Meer dan ooit moet nu zorg gedragen worden voor de huis vesting voor de bijna 4000 deelnemers. De tenten op het uitgestrekte Molenveld gelegen tusschen de Prins Hendrik Kazerne en die van de Infanterie, zgn reeds opgeslagen. Door bemiddeling van de V.V..V. „Nijmegen Vooruit" worden honder den deelnemers ondergebracht bg particulieren, zoodat men wel mag zeggen dat Nijmegen gedurende de Vierdaagsche duizend pensiongasten krijgt te huisvesten. Ditmaal wordt niet alleen van Nijmegen maar ook van Arnhemsche zijde bijzondere zorg getroffen voor de huisvesting en ontvangst van de N.B.L O.-ers. In Arnhem zijn reeds de vertegen- woordigdrs van de verschillende sportvereenigingen opgeroepen om j samen op den Arnhemschen marsch- dag aan de vier duizend deelnemers een aangename ontvangst te bereiden. Dit jaar worden in verband met de Waalbrugfeesten ook verscheiden concerten voorbereid, zoodat iederen avond Nijmegen een ware muziek- stad zal zijn. De vierdaagsche valt samen met de NederJandsche Zuivel- week, welke van 19 tot en met 26 Juli te Nijmegen wordt gehouden. De hoofdverkeersweg van het station tot aan de brug zal in een z.g. melk- straat veranderd worden, waar op allerlei manieren propaganda wordt gemaakt voor de Nederlandsche zuivelproducten. Langs den weg zullen overal melkstalletjes worden geplaatst, waar de deelnemers koste loos zullen kunnen genieten vaneen van Nederlands fijnste producten. DE BLIKSEM VERSPLINTERT TWEE BEDDEN. Boven Groningen en omgeving woedde Maandagnacht een kort maar hevig onweer. Omstreeks half vier sloeg de bliksem in de woning van de familie A. Talens te Peize. Het voorste gedeelte van het huis werd vernield. De twee ledikanten, waarin vader, moeder en drie kinderen sliepen, werden totaal versplinterd. De menschen bleven wonder boven wonder ongedeerd, doch waren, zoo als van zelf spreekt zeer geschrok ken. Er ontstond geen brand. WENKEN. Over glimmende kragen van jassen en mantels zoowel als vlekken wrijft men met een doekje met warm water en ammoniak. Slechte lucht verdwijnt uit kamers, indien men eenige druppels azijn op een heete kolenschop druppelt. Gekristalliseerde honing wordt weer bruikbaar, indien men de pot in een pannetje heet water plaatst. PAS OP VOOR DE TOEKOMST Vliegtuigen, treinen, auto's en sche pen razen over het aangezicht der aarde, sneller en sneller. Van Am sterdam naar Parijs is maar een stap, naar Stamboel een weekend en naar Melbourne een vacantiereisje. En daarom, als ge reizen wilt, wacht dan niet langer maar reist nu! Morgen zullen er geen afstanden meer zijn. Dan zal alles, wat van daag nog onbereikbaar en begeer lijk is, nabij en waardeloos zijn! Reis nu, want wat vandaag het doel van een ontdekkingsreis is, zal morgen een halte zijn aan de bus lijn, die langs uw huis loopt! Wat vandaag uw bivak is in het land waar geen land meer achter is, zal morgen het golf ter rein van 't Grand Hotel wezen! Wat vandaag 'n trotsche nomaden stam is, zal morgen een stakende vakvereeniging op een petroleum- veld zijn Reis nu voor het te laat is Morgen zullen de tropen luchtge- koeld, de poolstreken centraal ver warmd en de woestijnen van. stroo- mend water voorzien zijn Wacht niet tot de statistieken de verkeersongevallen in Gobi opsom men Wacht niet tot de Alpen in werk verschaffing worden geslecht Wacht niet tot de Golfstroom koud en warm water kan geven naar wens; Neen, wacht niet, want ik zeg u de dag zal komen, dat de mensch niets meer te veroveren zal hebben. Hij zal eb en vloed, onweer en aard beving, dag en nacht hebben onder worpen. En dan zal hij doelloos over de getemde aarde razen en onder gaan, omdat hij niets meer te wen- schen heeft. DE GEHEIME VERGADERING TE BREDA. In het Pargsche dagblad „Le Jour" van 3 Juli j.L verscheen, zooals vo rige week gemeld, een reportage van den journalist Jacqier, in welke reportage op eenigszins sensationeele wijze mededeelingen worden gedaan over een te Breda op 30 Mei j.l. gehouden vergadering van een 60-tal Sovjet-agenten uit geheel Europa. Thans is gebleken zooals ook door de politie bevestigd wordt dat te Breda op 30 Mei inderdaad een geheime revolutionaire verga dering is gehouden, waaraan tus schen de 50 en 60 personen deelna men, aldus wordt aan de N.R.Ct. gemeld. Het merkwaardige echter is, dat het niet was een vergadering van Sovjet-agenten, doch van een groep, die zich tegen Rusland en de Derde Internationale keert en waarvan de buitenlandsche vertakkingen mede verantwoordelijk, zoo niet de hoofd schuldigen schijnen aan de stakingen te Antwerpen. De vergadering te Breda n.l. was belegd door revolutionair-socialis tische elementen, waaronder ook buitenlanders, om zich te oriënteeren wat er momenteel onder de arbeiders leeft en om te beraadslagen over de vraag hoe het best stelling kan worden genomen tegen het „gekuip" van de Derde Internationale, waar door de regeeringen gedwongen wor den tot fascistische middelen haar toevlucht te nemen en aldus de ar- ders onder den dwang van het fas cisme dreigen te komen. Van doorgaans welingelichte zijde vernemen wij, aldus lezen we verder in het schrijven aan de N.R.Ct., dat de vergadering, welke bestond uit een morgen- en middagzitting, ge houden werd in een aan een geest verwant toebehoorende garage, ten einde ontdekking te voorkomen. De middagzitting was alleen voor de leiders toegankelijk, terwijl de morgenzitting mede werd bijgewoond

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6