TWEEDE BLAD VAN PEEL EN MAAS FEUILLETON. Geluksdroom Tusschen Ven en Maas. GEYSTEREN. Zaterdag 18 Juli Zeven en vijftigste Jaargang No 29 OPENBARE KENNISGEVING. AANMELDING EN AANGIFTE VOOR DE BEVOLKINGS REGISTERS. Burgemeester en Wethouders van Venray. Gelet op het bepaalde in artikel 112 van het besluit bevolkingsboek houding, Staatsblad 1936, No, 342 herinneren de bevolking aan haar verplichtingen, omschreven in de artikelen 3 tot en met 16 van ge noemd besluit brengen als voornaamste ter open bare kennis 1. dat, behoudens afwijkingen, ieder, die in Nederland nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet, onverwijld moet worden opgenomen in één der bevolkings registers 2. dat ieder moet worden opge nomen in het bevolkingsregister der gemeente, waar hij voornemens is duurzaam of voor onbepaalden tijd als regel zgn nachtrust of de daar voor in de plaats tredende rust te genieten 3. dat in geval van onzekerheid omtrent het onder 2e vermelde bij- zondere voorschriften gelden 4. dat, behoudens afwijkingen, ieder die Nederland verlaat onver wijld van de bevolkingsregisters moet worden afgevoerd 5. dat bij adresverandering binnen de gemeente de noodige wijzigingen in het bevolkingsregister moeten worden gebracht. Voorts, in verband met het boven staande a. dat aangifte van vertrek uit of van verhuizing binnen de gemeente, mondeling of schriftelijk moet ge schieden op den dag van, of uiterlijk vijf dagen na het vertrek (bij het verlaten van Nederland, ten hoogste vijf dagen tevoren) of na de adres verandering, met opgave van het laatste adres en van den naam der gemeente, of van het land en de plaats waarheen vertrokken en het nieuwe adres (zoo noodig met opgave van den naam van het hoofd van het gezin) b. dat aan den aangever vaneen vertrek, behoudens bijzondere geval len, onmiddellijk een verhuiskaart wordt uitgereikt of toegezonden, welke hem dient als bewijs van af melding en welke binnen vijf dagen moet worden ingeleverd bij het bestuur der Nederlandsche Gemeente in welker bevolkingsregister de per soon moet worden opgenomen; c. dat ieder, die in de gemeente nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet en die uog niet in een bevolkingsregister is opgenomen of die ten onrechte nog in het bevolkingsregister eener andere gemeente is opgenomen, zich binnen vijf dagen na zijn aankomst in persoon moet aanmelden bij het gemeentebestuur onder overlegging van een paspoort of ander indenti- teitsbewijs, indien hij uit een plaats buiten Nederland en van een verhuis kaart of legimitatiebewijzen, indien hij uit een andere gemeente van Nederland is gekomen, tenzij hij overeenkomstig de desbetreffende bepalingen is vrijgesteld van aan melding d. dat bestuurders van instellingen, gestichten of schepen, waarin per sonen onder eenig bestuur inwonen, alsmede hotelhouders, pensionhouders of kamerverhuurders uiterlijk vijf dagen na de opneming of huisvesting of na het vertrek, mededeeling moe ten doen van den geslachtsnaam en de voornamen van ieder persoon, die langer dan veertien dagen in de instelling, het gesticht, schip, hotel, pension of huis wordt of is opge nomen of gehuisvest, alsmede van ieder zoodanig persoon, die daaruit vertrekt, tenzij de persoon is vrij gesteld van aanmelding e. dat overtreding van de voor schriften wordt gestraft volgens de wet. f. dat voor persoonlijke aanmelding en voor mondelinge aangifte voor het bevolkingsregister gelegenheid zal worden gegeven op werkdagen van 9 tot en met 12 uur en van 2 tot 4 uur (uitgezonderd Zaterdags door JAMES OLIVER CURWOOD. 10. Op het dek hadden de passagiers zich verzameld, terwijl het schip op Juneau afstevende en Alan mengde zich onder hen, maar hij voelde zich gedrukt en teleurgesteld. Hij wist, dat hij met méér dan gewone belang stelling uitkeek naar Mary Standish en hij was blij, toen Stampede een ouden kennis ontmoette en hem alleen liet staan. Niettegenstaande deze ontdekking hem verre van aangenaam was, moest hij zichzelf toch bekennen, dat het wèar was. Hij scheen meer interesse voor haar te hebben, dan hij oorspronkelijk gedacht had, en hoewel hij aanvankelijk meende dit gevoel van zich af te kunnen zetten, nam het hoe langer hoe grooteren omvang aan. Alhoewel hij er tegen streed, moest hij toch telkens weer aan het voorgevallene in de ontbijt zaal denken. Hij hield van vechten en Mary Standish, in al haar vrouwe lijkheid en haar rustige schoonheid, had getoond, wat ze waard was in die korte oogenblikken, toen ze met gloeiende wangen en fonkelende o ogen Rossland verlaten had. Hij begon nu óók uit te kijken naar Rossland, en hij was juist in de goede alleen van 9 tot 12 uur) bg deafdeeling bevolking der Gemeente-secretarie. Venray, 4 Juli 1936. AFSLUITING WEG. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat door hen ingevolge het wegen reglement, de weg, voorkomende op den staat van wegen en voetpaden onder No, 59 van af den provincialen weg van Venray naar Horst, aan sluitende aan de perceelen Sectie C 5831 en C 5634 tot aan het voetpad aansluiting gevende aan den Ouden Oostrumscheweg tusschen de per ceelen Sectie C 5727 en Sectie C 3895 op Zondag 19 Juli a.s. vanaf des namiddags twee uur tot des namiddags negen uur voor alle ver keer is afgesloten, zooals op de ter plaatse aangebrachte bordjes is ver meld. Venray, 6 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. De Kerk van St. Willibrordus. De Kerk ligt op eenigen afstand van het dorp, dat meer west waarts buiten het winterbed der Maas gelegen is. Zonder twijfel hebben vroeger meer huizen in de nabijheid der Kerk gelegen. Deze zijn echter met ter tijd ver dwenen, in verband met de in den loop der eeuwen steeds hooger wordende waterstanden der Maas, als gevolg der aan slibbingen en de daarmede ge paard gaande vernauwing van haar bed. De Kerk ligt belangrijk hooger dan haar omgeving, het kosters huis en de pastorie; toch heeft in 1926 het water, bij een stand van ruim 16 Meter N.A.P., nog 40 c.M. in de Kerk gestaan. Achter het zware smeedijzeren hek (nevgothik) ligt het kerkhof met de kerk en den prachtigen toren. Vooral de toren is zeer merk waardig en a^ rijksmonument verklaard. Hij is gebouwd uit baksteen, rijk versierd met mer gelsteen in den gothischen stijl 1525. Op den hardsteen boven den ingang staat in gothische letters te lezen „Anno XVCXXI1II en een doe lacht jouffer Lysbet weduwe van Eyl dis tarns den irsten steen." Dat was Elisabeth van Ghoir, weduwe van |an I van Eyl, heer van Geysteren en Spraland (onder Oostrum). Is de toren op zich reeds een juweel, niet minder kostbaar zijn de 3 klokken, die uitmunten door zeldzaam mooien klank. Twee zijn gegoten in 1416, een in-1692. Beneden in den toren bevindt zich aan de noordzijde de graf zerk van Jan 11 van Eyl en zijne gemalin Maria van Domburch. Het opschrift wijst het jaar 1561 aan. In de kerk zelf tegen den torenmuur aan de linkerzijde staat de prachtige grafsteen van Jacob van Eyl en Elisabeth van stemming voor een dergelijke ont moeting. Niet voordat Juneau in haar schil derachtige schoonheid voor zijn blikken verrees, als het ware aange vlijd tegen de groene helling van den berg Juneau, ging hij naar be neden. De enkele passagiers, die het schip moesten verlaten, hadden zich met hun bagage, bij de loopplank verzameld. Alan was juist op het punt hen voorbij te gaan, toen hij plotseling stilstond. Op korten afsand van hem verwij derd, daar waar hij iedereen kon zien, die van boord ging, stond Ross land. Hij maakte een buitengewoon on- aangenamen indruk, zoals hii daar aan zijn horloge-ketting stond te frommelen, terwijl hij met speurende oogen naar de trap keek. Plotseling kwam er een eigenaardig gevoel over Alan. Opeens was het hem duidelijk wat er gaande was. Hij liep naar Rossland toe en raakte zijn arm aan. Kijkt u uit naar juffrouw Stan dish vroeg hij. JaEr was niets ontwijkends in zijn antwoord, want het werd gegeven op den scherpen en beslis ten toon van iemand, die een on aantastbare macht achter zich heeft. En als zij aan wal gaat? Dan ga ik ook. Is het iets wat u aangaat, mijnheer Holt Heeft zij u gevraagd deze zaak met mij te behandelen Als 'dat misschien het geval is Neen, juffrouw Standish heeft Groesbeek. Laatstgenoemde is in 1584 overleden en te Geysteren begraven. Haar gemaal hertrouwde met Helena Tork en overleed 1592 te 's Gravenhage, alwaar hij ook werd begraven. De kerk zelf, het is zeker de derde kerk, die aan dezen toren is gebouwd, dateert uit het jaar 1865. De vorige kerk uit het einde der 18de eeuw, was rijk met stukwerk en schilderijen versierd, waarvan nog enkele zijn te zien, zooals de groote kruisi- gingsgroep aan de rechterzijde tegen de torenmuur uit de 17e eeuw. De kerk te Geysteren is van oudsher gewijd aan Neerlands grooten patroon St. Willibrordus, wiens beeld in hout gesneden aan de rechterzijde staat, da teerend uit de 18de eeuw. Aan de linkerzijde staat een uit hout gesneden beeld van den H. Augustinus, uit de 18e eeuw en een beeld van den H. Johan nes den Dooperuit de 17e eeuw, eveneens uit hout gesneden. In den hoofdboog van het koor hangt een houten kruisbeeld uit de 16e eeuw. Terwijl de biechtstoel uit de 19e eeuw is, in gothischen stijl, rijk bewerkt, dateert de preek stoel in barokstijl van omstreeks 1700. Een mooi stuk is ook de grijs marmeren doopvont, renaissance stijl uit de 18e eeuw. De ramen in het koor zijn af komstig uit het bekende atelier Nicola te Roermond. De kerk, die van de hooge waterstanden veel te lijden heeft gehad, terwijl de daken meer malen door den storm ernstig zijn beschadigd, vergt groote kosten aan onderhoud. Het plafond zal moeten worden vernieuwd en beelden en schil derijen grondig gerestaureerd, om deze ook voor toekomstige ge slachten te bewaren. Wie helpt daaraan mee, door de bijdrage van een offertje onder in de kerk. Vanaf het kerkhof heeft men een mooi gezicht op het kas teel, het beekdal en de weilanden die zich tot aan de Maas uit strekken. De watervlakte achter de kerk is de plaats waar eens de klei is ontgraven voor de steenen, waarvan de kerk is gebouwd en die in den boomgaard achter de pastorie zijn gebrand. Door de opstuwing der Maas, kanalisatie in 1929, is het lage weiland en het beekdal bij de kerk ondergeloopen. Ten zuiden der kerk ligt de pastorie, een stevig gebouw uit het jaar 1880. In den avond, van 19 Januari 1936 werd de toenmalige pastoor, de Zeereerw. Heer G. Litjens, door enkele onverlaten naar buiten geroepen, in den voortuin neer geslagen en gebonden in de pastorie gesleept, waar hij als slachtoffer van zijn plicht den dood vond. Zijn graf bevindt zich dicht bij den ingang naar den tuin der pastorie op het kerkhof. R.l.P. dit niet gedaan. Wilt u zich dan alsjeblieft met uw eigen zaken bemoeien En als u zich soms verveelt, wil ik u graag een paar boeken leenen. Ik heb er verscheidene in mijn hut. Zonder zijn antwoord af te wach ten, verwijderde Rossland zich kalm. Alan volgde hem niet. Hij had niet het minste recht zich ergens boos over te maken en hij kon ook het antwoord van Rossland niet als een beleediging opvatten, want wat de man zei was zeer juist. Hij had zich opzettelijk gemengd in een zaak, die ongetwijfeld van strikt verrrouwelijken aard was. Het was niet onmogelijk, dat het een huiselijke aangelegenheid betrof Hij rilde. Plotseling kwam er een gevoel van vernedering over hem en hij was blij, dat zelfs Rossland zich niet meer naar hem omwendde. Hij deed een poging om te fluiten terwijl hij zich weer naar het boven dek begaf. Hoewel hij den man ver afschuwde. kon hij zich niet ver helen, dat Rossland hem op zijn nummer had gezet. Hij had hem aangeboden hem boeken te leenen, als hij bezig ge houden moest worden. Groote God wat had de vent hem goed geant woord. Dat was iets om nooit in zijn leven te vergeten. Met een ruk trok hij zijn schou ders naar achteren Kort daarop vond hij Donald Hardwick en Stam pede Smith. Hij verliet hen niet eer dan nadat ,de Nome'* haar passagiers en de De St. Wilberts-kapel. Tot de kerk van Geysteren behoort ook de St. Wilberts-kapel. gelegen in de bosschen op de grens van Limburg en Noord brabant, waar de grenzen der gemeenten Wanssum, Venray en Maashees bijeenkomen, zonder twijfel een punt, dat reeds in de grijze oudheid zeer bijzondere beteekenis had, wellicht als of fer- en vergaderplaats. Voor de kapel is een put, waaruit volgens traditie de H. Willibrordus bij een zijner visi tatie-reizen het water voor het H. Doopsel zou hebben geschept. Ook vertelt de legende, dat hij vanaf den grondheuvel, ten Westen der kapel, de geloovigen zou hebben toegesproken. .In de kapel bevindt zich op het altaar een bijzonder mooi in hout gesneden beeld van Geys- teren's schutspatroon. De wapensteen boven den in gang wijst aan, dat Adam van Scheliert van Obbendorf en Alaida van Wittenhorst in 1556 de kapel hebben hersteld. Het laatst is de kapel gerestaureerd in 1895. Ook het schuttersgild te Geys teren, dateerend van voor 1500, heeft den H. Willibrordus als beschermheilige en zijn beeld in zilver behoort tot de konings sieraden. In de kerk te Geysteren is eveneens gevestigd de broeder schap van St. Willibrordus. De kleine bijdrage der leden, die jaarlijks of ineens kunnen worden betaald, zijn ten bate der kapel. Wie hiertoe iets wil bijdragen en tevens wil deelen in de guns ten van de broederschap, late zich ter pastorie inschrijven in het ledenregister. Jaarlijks op 7 November viert Geysteren zijn patroonheilige. Terwijl anders alleen in de zomermaanden in de kapel de H. Mis wordt gelezen ('sWoens dags 8 uur) wordt ook op dien dag een plechtige H. Mis in de kapel opgedragen en daarna door een pater Franciscaan vanaf den heuvel gepredikt ter herinnering aan hetgeen ongeveer 1000 jaar geleden op deze plaats zich heeft toegedragen. Vergadering Coöp. Zuivelfabriek Venray. Onder Voorzitterschap van den Heer A. Poels Jzn., als Voorzitter van den Raad van Commissarissen, had Donderdag 9 dezer de vergade ring plaats van de leden der Coöp. Zuivelfabriek Venray. De groote zaal van het St. An- toniuspatronaat was tot in de hoeken gevuld met de in groote getale op gekomen leden, die op die wijze uiting gaven van hun belangstelling in hun fabriek. Nadat de vergadering door den Voorzitter geopend was met den Christelijken groet, sprak hij een woord van welkom tot de Bestuurs leden, Commissarissen en leden, speciaal echter tot den Hoogeerw. Heer Deken, Geestelijk Adviseur der fabriek en den Edelachtb. Heer Burgemeester van de Loo, die Eere voorzitter is. Spreker hoopt dat de leden, wan- vrachtgoederen aan land had gezet en door het kanaal van Castineau koers zette naar Skagway. Toen ging hij naar de rookkamer en bleef daar tot het tijd voor de lunch werd. Ditmaal was Mary Standish voor hem aan tafel. Toen hij binnenkwam zat zij met den rug naar hem toe, zoodat zij hem, ofschoon hij dicht met zijn jas langs haar stoel schuur de, niet zag. Terwijl hij ging zitten, keek hij haar over tafel heen glimlachend aan. Ze lachte wel is waar terug, doch het kwam voor, dat dit eenigszins geforceerd was. Ze zag er niet goed uit en het leek hem, alsof haar tegenwoordig heid aan tafel een dappere poging was om een zekeren schijn op te houden. Terloops wierp hij een blik over zijn linkerschouder. Óp zijn gewone plaats aan de tegenover gestelde zijde van de zaal, zat Rossland. Alhoewel hij niet regelrecht naar den man gekeken had, zag Alan, dat het meisje de beteekenis ervan be greep. Ze boog een weinig het hoofd en voor enkele oogenblikken overscha duwden haar lange wimpers haar oogen. Hij vroeg zich af, waarom zijn blikken toch altijd het allereerst op haar vielen. Het maakte altijd een eigenaardigen, onaangenamen indruk op hem. Hij had dien ochtend voldoende aandacht aan haar besteed, om te kunnen zien, dat ze het kapsel na het ontbijt opnieuw had opgemaakt neer zij iets aangaande de fabriek te vragen hebben, zij dit op de ver gadering zullen doen, waar de ver gadering mede belegd is voor het doel de gewenschte inlichtingen te geven. Het is immers veel beter nu te spreken, dan na afloop onder elkaar te praten in het honderd. Verder wijst Spreker er op, dat het zeer noodig is de oude eendracht onder elkaar te bewaren en de wenken van Mgr. den Bisschop op te volgen en niet te luisteren naar de actie van N.S.B. of Bouwman. Na een hartelijk dankwoord aan den afgetreden Secretaris, den Heer Stoot, die 30 jaar op loffelijke wijze het ambt heeft waargenomen, riep Spreker het welkom toe aan den nieuwen Secretaris den Heer Houben, die voor de eerste maal de Dotulen der vorige vergadering zal voorlezen. (Applaus). Na voorlezing der notulen door den Heer Houben, werden deze zonder eenige op- of aanmerking goed gekeurd onder applaus der vergade ring, waarna de Directeur, de Heer Mulder, een uitvoerig jaarverslag uitbracht, waaruit we ontleenden Aangevoerd werden 6.291.703 K.G. melk, waarvan 6.068.918 K.G. tot boter verwerkt werd, die 245706 K.G. boter opleverden, waarvan de bruto- opbrengst bedroeg f 377.021.34; dit bedrag verminderd met de crisis heffing ad f73.336.08 geef t een netto- boteropbrengst van f 303.685.26 of per K.G. f 1.534, na aftrek crisis heffing f 1.236. Aan bijproducten werd verkocht voor een bedrag van f 39.833.75. Per saldo bleef er een zuivere winst van f 12.147.93, waaronder de winst van het roomgs bijna de helft uitmaakt. Deze winst zal besteed worden als volgtf 6000 zal van de obligatieleening worden afgelost, waarbij de loting zal uitmaken welke obligaties aflosbaar gesteld worden, terwijl de rest zal worden aangewend tot afschrijving op den inventaris. Verder bracht de Directeur dank aan de leden voor hunne medewerking voor de betere verzorging der melk, zonder welke geen goede producten kunnen verkregen worden. Het is dan ook bemoedigend dat de gelde lijke resultaten niet uitbleven en er per K.G. boter f 0.18 meer uitbetaald kon worden. Onder applaus der vergadering bracht de Voorzitter dank aan den Directeur voor diens keurig en uit gebreid verslag. Naast de mede werking der leden, wil Spreker ook dank zeggen voor de ijvervolle mede werking van den Directeur en diens personeel, waarover het Bestuur der fabriek dan ook ten volle tevreden is. Daar er geen tegen-candidaten gesteld zijn, werden de aftredende Bestuursleden, de Heer en M. Wis- mans, G. Michels en P. Pubben, evenals de aftredende Commissaris, de Heer A. Poels, onder applaus der vergadering bij acclamatie herkozen, die bij monde van den Heer Wismans dankten voor het in hun gestelde vertrouwen. Van de rondvraag werd door enkele leden gebruik gemaakt. Zoo vroeg de Heer Hendriks, Veulen, of het Bestuur niet in het midden der zaal kon plaats nemen, dan zou achter in de zaal een en ander beter ver staan kunnen worden, waarop de Burgemeester van de Loo wees op vroeger in deze richting genomen proeven, die echter niet waren mee gevallen. Een luidspreker zou z.i. beter resultaat opleveren, waarover het Bestuur denken en beraadslagen zal. Zoo'n luidspreker moet echter zeer goed zijn ingesteld, daar anders het gewenschte doel niet bereikt werd. De Heer Thuyls, Hiept, vraagt naar den schuldenlast, die thans nog op de fabriek drukt, waarop de Voor zitter aan de hand van het Accoun tantsrapport zegt: de obligatieleening bedraagt thans nog f 48000, waarbij nog f 3000 andere schuld geteld moet worden. De obligatieleening wordt echter nu met f 6000 verminderd. Hierna geeft de Directeur een uitgebreide technische verhandeling over melkbehandeling. Hij verzekert echter, dat hij al deze punten in een en het zwarte haar deed meer dan ooit aan fluweel denken. De bespottelijke gedachte kwam bij hem op, hoe graag hij die vlech ten los zou zien, want als ze vrij om haar schouders golfden, moesten ze nog veel mooier zijn. Er lag een ongewone bleekheid over haar gelaat. Misschien leek dit zoo door de wijze, waarop 't licht op haar viel. Maar toen ze naar hem opkeek, zag hij, hoe voor een kort oogenblik hnar mond lichtelijk trilde Hij begon haar geheel terloops iets over Skagway te vertellen, zich ge dragende, alsof hij niets bijzonders aan haar had bemerkt. De uitdrukking van haar oogen veranderde en het kwam hem voor, alsof er iets van dankbaarheid in verscheen. Het was hem alsof hij door zijn praten een zekere verlichting had gebracht. Hij merkte op, dat ze slechts voor den vorm iets te eten bestelde. Ze raakte het temauwer nood aan en toch was hij er zeker van, dat niemand aan tafel hiervan iets bemerkt had, zelfs Tucker niet, de verüefde ingenieur. Misschien beschouwde deze wel het feit, dat ze zoo weinig at, als iets wat behoorde tot de schoone deugden van een vrouw. Alleen Alan, die tegenover haar zat, raadde de waarheid. Ze deed bovenmenschelijke po gingen, maar hij voelde, dat iedere zenuw in haar lichaam strak gespan nen was. Toen zij opstond, schoof ook hij zijn stoel achteruit. Op hetzelfde oogenblik stond te geven circulaire voor de leden nog eens uitvoerig zal behandelen, terwijl hij aanraadt de te geven melkcursus- sen goed te volgen, waar tal van nuttige voordeel opleverende wenken gegeven worden. De heer Asselberghs, voorzitter, richt thans het woord tot de ver gadering, dankt den leden voor hun ne medewerking en spoort hen aan, de wenken van den Directeur ter harte te nemen, opdat de fabriek, naast haar titel van oudste en grootste fabriek, ook het praedicaat „de beste" voeren kan. Hierna voert Deken Berden het woord en prijst zich gelukkig als Adviseur verbonden te zijn aan deze mooie, groote fabriek. Voorheen stond Spreker in deze functie bij de fabrieken te Sevenum, Oostrum en in het Zuiden. Vooral in deze laatste plaats werd hem bij zijn vertrek door de leden dank gebracht voor diens behartiging van de on derlinge samenwerking. En hier vindt hij volop, wat steeds zijn ideaal is: de beste onderlinge verhouding en samenwerking. Mogelijk is dat dan ook wel de rede, dat Mgr. de Bis schop Spreker als Hoofd der Pa rochie aanstelde als geestelijk advi seur, waar de fabriek het hoofd der gemeente reeds had als eere-voor- zitter. Waar een gezonde boerenstand door Spreker wordt beschouwd als het heil der maatschappij, draagt hij den boeren alle sympathie toe en al zijn de tijden thans moeilijk en zwaar, bedenkt dat dit voor alle standen geldt en dat de zonneschgn na den regen komt. Voor alles ver zoekt hij de aanwezigen te blijven: echte, degelijke, katholieke menschen, tevreden in wat God ons overzendt en trouw aan de leiding. Hg feliciteert hen met hun onder linge saamhoorigheid en wijst er op, dat Directeur en Bestuur hun beste krachten inspannen voor het welzijn der leden. Geen egoisme moet er onder ons heerschen, maar 't devies: allen voor allen, dan blijft de boeren stand de eer van Venray; gaarne zal hg God bidden om Zijn onmisbaren zegen. Voorzitter Poels dankt den H.Ew. Heer Deken voor zijn mooie rede en spreekt den wensch Uit Z.H.Ew. nog dikwijls op de vergaderingen te zien. (Applaus) Hier spreekt de Eere-voorzitter, Burgemeester v.d. Loo, en herinnert er aan, dat hij bij zijn ambtsaan vaarding gezworen heeft de belangen van Venray naar beste krachten te zullen dienen en waar Venray voor verreweg het grootste deel een land bouwende bevolking heeft, is de welvaart in Venray ook nauw ver bonden met de welvaart van den boerenstand, ja staat of valt hier mede. Hij bezweert daarom de leden te luisteren naar de bevelen en de wenschen hunner overheid en de onderlinge samenwerking te bewa ren. Dan moge in deze tijden de gewenschte, stoffelijke welvaart uit- blgven, het innerlijk geluk zal door allen worden genoten. U hebt gehoord, hoeveel moeite het door U gekozen bestuur zich getroost en belangeloos getroost voor Uw welzijn, waarbij zij soms nog komen te staan voor het nemen van onaangename besluiten. Blijft vóór alles uw katholieke organisaties trouw. We zitten hier toch zeker dicht genoeg bij de grens om te weten hoe het in het buitenland toegaat. Luistert niet naar verdeeldheid zaaiers, die nog nooit iets voor U gedaan hebben. De Voorzitter dankt den Spreker voor zijne krachtige woorden, waar mede de vergadering met applaus instemt. Verder brengt hg dank aan den leden voor hun trouwe opkomst en goede samenwerking. Treedt niet toe tot N.S.B. of de actie Bouwman, maar blijven wij in Limburg, wat onze Vaderen waren: goede, trouwe, oprechte Katholieken tot heil van ons zelf en Kerk en Maatschappij. Als het applaus bedaard is, sluit de Voorzitter de vergadering met den Christelijken groet. Rossland ook op en naderde vlug van den tegenovergestelden kant. Het meisje ging het eerst de deur uit, Rossland volgde eenige stappen achter haar, terwijl Alan het laatste kwam, bijna schouder aan schouder met Tucker. Tot op zekere hoogte was het komisch, doch achter dit grappige stak iets, wat een grimmige uit drukking op zijn gezicht deed ko men. Aan den voet van de met een prachtigen looper bedekte trap, die van de eetzaal naar het hoofddek voerde, bleef juffrouw Standish plot seling stilstaan en keerde zich naar Rossland/ Slechts één oogenblik keek ze hem recht in de oogen, toen wendden haar blikken zich af en zochten die van Alan, terwijl ze met een vlugge beweging op hem toeliep. Er lag nu een blos op haar wan gen, maar overigens klonk haar stem heel bedaard. Het was voor Ross land duidelijk hoorbaar, toen ze zeide: Ik hoor, dat we Skagway na deren, mijnheer Holt, zeide zij. Wilt u mij naar dek brengen en mij er iets over vertellen Roslsand was even bij den voet van de trap blijven staan, en begon nu een sigaret op te steken. Met zijn vernedering van enkele uren geleden nog versch in het ge heugen, wist Holt niet zoo spoedig zijn woorden te vinden. Voor hij deze kon vinden, had zij reeds ver trouwelijk zijn arm genomen. Zij gedroeg zich moedig, terwijl zij hem bekeek met een blik, die zijn bloed sneller deed stroomen.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 5