K 10 Verft bij sla chr. geru goumans gekookte metworst gekookte schouderham gekookt pekelvleesch (jemengde Berichten Wanneer U Slagerij H. Poels Advertentiën. Gerard H. Arts Joanna Klaassens T uinbou wvereen. L Alg. Vergadering Voor de Kermis Porcelein, BEHANG Behangsel papier Beleg uw Vloeren Balatum Oude Jenever, Cognac's, Jenever, prima Brandewijn, Wijnen en Likeuren. Slijterij J. Kemps partd, zwar(jr {ai sla a partij 12 od). Exlrc Joh. kost 25 ct. per half pond 33 ct. per half pond 30 ct. per half pond. VOOR HERWONNEN LEVENS KRACHT. Morgen Zondag wordt alhier de gewone jaarlijkscne Speldjesdag ge houden voor Herwonnen Levens kracht. Te Maastricht slaagde voor het examen L.O. onze vroegere dorps genoot de Heer H. Poels Hzn. volksconcert. Morgen Zondag zal Venray's Har monie een volksconcert geven op het Henseniusplein. Aanvang 8 uur nam, GEVONDEN: Een rgwielplaatje (van Mil, Maasheescheweg) Een rijwielplaatje (Politiebureau) Een kindertaschje (Politiebureau De storm van Woensdagmiddag heeft hier veel schade toegebracht aan tuin- en veldvruchten. Ook de leiding van de Radio-centrale is op verschillende plaatsen vernield. DE ZEPPELIN BOVEN VENRAY. Gistermorgen om ongeveer half 10 kon men aan de zuidzijde van Ven- ray, ter hoogte van het Veulen de Zeppelin zien, die op zijne thuisreis is van de Vereenigde Staten naar Duitschland. Waarschgnlijk goldt dit thans het beloofde bezoek boven Venlo. PAARDENRENNEN. De deelname voor de morgen alhier te houden paardenrennen is buiten verwachting. Alle nummers zgn bui tengewoon goed bezet. Paarden van naam zijn ingeschreven en zullen aan den start verschijnen. Het ter rein is thans keurig in orde en de tribune is dit jaar geplaatst bij de startplaats. Links van de tribune is le rang en rechts 2e rang. Uit achterstaande advertentie blijkt dat de entrée-prijzen dit jaar veel verlaagd zijn, zoodat eenieder in de gelegenheid is deze paardenrennen te bezoeken. De deelname is dit jaar uit: Beek (L.). Breda, Eijgelshoven, Schinnen, Ginneken, Eindhoven. Tilburg, Venlo, Blerick, Ubbergen e.a., zelfs uit Duitschland en België. De jury bestaat uit de Heeren Burgemeester v.d. Loo; v. Rosmalen Oss; Burgers, Echt; H. Sala; J. H. de Groot; Janssen van Galen; Hub. Janssen, terwijl de Heer Vine. Pijls als starter zal optreden. Mooi weer en veel succes! Op het Zondag te Bergen ge houden Ruiterfeest behaalde het paard van den heer P. Custers alhier een 2de prijs met rennen volbloedpaarden en een 2de prijs rennen met hinder nissen. Het paard van den heer G. Geurts alhier behaalde een 2de prijs met harddraven voor alle rassen. Donderdagavond was de heer J. v/d M. alhier, bezig een paard te dresseeren van de boerderij „Jans- lust", toen het dier hem in vollen ren tegen een boom slingerde. Met een hersenschudding werd de ongelukkige ruiter opgenomen en denzelfden avond van het H. Oliesel voorzien. De toestand van v/d M. was gisteren beterend. MISSIEWEDSTRIJD. Zondag 26 Juli zal door Servatius I een Missiewedstrijd gespeeld worden. Daarvoor werd Brabantia uitgenoo- digd, die met haar eerste elftal deze wedstrijd komt spelen. Ieder zal be nieuwd zijn naar het spel van deze kampioenen, die niet alleen beslag wisten te leggen op het afdeelings- kampioenschap, doch er ook ir slaagde het landskampioenschap te behalen van de R.K. F. Het is een zeldzame gelegenheid, deze kapioenen aan het werk te kunnen zien en daar het tevens een goed doel is dat men steunt, zoo is de leus voor 26 Juli: op naar Serva tius. G. P. HORST. Bij de Maandag door notaris Mr. Haffmans gehouden publieke veiling van 't winkel-woon huis en koekbakkerij, in eigendom toebehoorende aan de kinderen Louis Camps, aan de Steenstraat, werd dit pand c.a. voor de som van f9350 in koop toegewezen aan den heer Arn. Houben, alhier. WANSSUM. De verleden jaar al hier gebouwde barak, waarin de militaire politie is gevestigd, zal binnenkort worden uitgebreid. KAMER VAN KOOPHANDEL VOOR NOORDELIJK LIMBURG. Dinsdagmiddag vergaderden in het gebouw der Kamer te Venlo de leden van de K. v. K. voor Noordelijk Limburg. Afwijzend werd beschikt inzake een subsidie-aanvrage van de N.V. Philips Omroep Holland-Indië te Eindhoven om tezamen met de overige Kamers van Koophandel te willen bijdragen in de kosten tot instandhouding van een kortegolf- zender. Mededeeling werd gedaan van de oprichting van het Borgstellings fonds voor Noordelijk Limburg. Uit de geldmiddelen van de Kamer werd 'n Stichtingskapitaal van f 100. uitgetrokken. Uit de Kamer werden in het bestuur van het fonds benoemd de heeren Chr. Haffmans, O. Her mans, H. Peeters en Mr. Wreesmann. Een adres werd verzonden aan den minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart inzake het cadeau-stel sel. Hierin wordt verzocht een wet telijke regeling van dit stelsel zoo spoedig mogelgk in het leven te willen roepen. Uitvoerig werd van gedachten ge wisseld over de tolheffing voor auto': en motoren op de Maasbrug te Ven lo. In verband met de heffing van belasting op benzine en mede gezien het feit, dat te Nijmegen op de nieuwe brug geen heffing meer plaats heeft, vond men het onbillijk dat thans deze heffing te Venlo nog bestaat tengevolge van een geschil, punt tusschen rijk en gemeente. Besloten werd tot den minister van Waterstaat een verzoekschrift te richten om tot opheffing dezer brugtol te willen overgaan. PROVINCIALE STATEN VAN LIMBURG. Iu de Dinsdag gehouden vergade ring van de Provinciale Staten van Limburg werd tot buitengewoon lid van Gedeputeerde Staten herbenoemd de heer J, M. H. Schoonbrood te Maastricht. Verder werd besloten den pensioen grondslag voor den griffier der Staten met ingang van 1 Jan. 1936 vastte stellen op f 7990, zijnde daarin be grepen f 7790, als jaarwedde en f 200 wegens gezinstoeslag. Vervolgens kwam het verslag over 1935 van de N.V. Stroomverkoop Mg. aan de orde. Vele vonden 41/, pet. afschrijving voor reserve te laag. De heer E. van Oppen drong erop aan nog een commissaris uit in- dustrieele kringen te benoemen. De heer Nierstrasz (N.S.B.) hield een uitvoerig pleidooi, waarin hij opmerkte dat het staatsrechtelijk niet juist te achten is, dat de com missaris der Koningin het voorzit terschap bekleedt van den Raad van commissarissen der Stroomverkoop Mij. De voorzitter diende op de juiste wijze den heer Nierstrasz van ant woord. Spr. bestreed diens meening en wel op zoodanige wijze, dat van het heele pleidooi niets heel bleef. Verder beantwoordde hij gemaakte opmerkingen van andere leden. Tenslotte werd het verslag voor kennisgeving aangenomen. Verder werd goedgunstig beschikt op het verzoek van de directie der N.V. Maas-Buurt-Spoorweg te Gen nep om een extra-subsidie van f 2000. Aan Blindenzorg „Licht en Liefde'' in Limburg te Maastricht werd voor 1935 een subsidie toegestaan van f 615 en voor 1936 f 800. Ter restauratie van de monumen tale R. K. Kerk te Nieuwstadt werd een subsidie toegekend van f 500, terwijl ter verbetering van de Kwist- Spring- en Everlosche-Beek een pro vinciale bijdrage van 40 pet. in de kosten werd goedgekeurd zijnde f 24.341.20. Vervolgens kreeg een regeling van het ouderdomspensioen en wachtgeld voor de leden van Gedeputeerde Staten en hunne weduwen en weezen de sanctie der vergadering. De N.S.B. leden stemden tegen. De rekening over 1934 der Provin cie zijnde aan inkomsten f 3.729.745.53 aan uitgaven f 3.546.219.82 werd goedgekeurd, zoodat 1934 sluit met een batig saldo van f 183.525.71. De subsidie voor het borgstellings fonds kwam als laatste punt aan de orde. Besloten werd voor hulpver leening ten behoeve van den kleinen middenstand aan de borgstellings fondsen met f 3000 bij te dragen. ZIEKTEWET. BELANGRIJKE VERLAGING VAN PREMIE. De Voorzitter van den Raad van Arbeid te Venlo deelt ons mede De premie voor de Ziektewet be droeg (enkele bedrijven en de werk verschaffing, waarvoor een hoogere premie blijft geheven, uitgezonderd) 2 pCt. van het wettelijk loon. Bij K.B. van 1 Juli j.L Stbl. 885 i: o.m. voor het gebied van genoemden Raad, deze premie verlaagd met 1/5 en op 1.6 pCt. gebracht, zoodat hij f 1.60 per f 100 loon bedraagt. De verlaging zal toegepast worden op het loon, dat van 1 Januari 1936 af is verdiend en heeft dus terug werkende kracht. Voor nadere inlichtingen wende men zich tot den Raad van Arbeid. EERSTE AUGURKENVEILING TE VENLO. Op de Venlosche veilingvereeniging had Dinsdag de eerste aanvoer en veiling van augurken plaats. Deze aanvoer was, wat kwaliteit betreft, zeer aanzienlijk. De prgzen waren zéér aan den lagen kant. Deze be liepen per kilo voor fijn 8 cent; frjn- basterd 31/, cent; basterd l1/, cent; grof 1 cent." Een partij grof, die dezen mini mum-prijs niet meer opbracht, liep door de klok en werd naar de mest vaalt 'verwezen. Een weinig hoopvol begin voor de Venlosche tuinders ERNSTIGE AANRIJDING BIJ BOXMEER. Op den provincialen weg tusschen Boxmeer en St. Anthonis had een aanrijding plaats tusschen den 23-jarigen ongehuwde metselaar A. Peters uit Boxmeer en een luxe auto uit Veghel. P. kwam van de kermis St. Anthonis, gezeten op een rijwiel, terwgl de auto met een matige vaart uit de tegenovergestelde richting naderde. Doordat de wiel rijder links van den weg kwam, was een aanrijding niet te vermijden. P. werd van zijn rijwiel geslingerd. Geneeskundige hulp constateerde een ernstige hersenschudding. Het slacht offer werd in bewusteloozen toestand naar het R.K. Ziekenhuis te Boxmeer vervoerd. Men vreest voor zijn leven. ERNSTIG AUTO-ONGELUK. Dinsdagmiddag is de heer Lameij, directeur der Gem. Arbeidsbeurs te Eindhoven bij het per fiets overste ken van den Stratumschen Dijk door een auto gegrepen. De heer L. vloog door de voorruit van de auto, terwijl zijn fiets geheel vernield werd. Met ernstige hoofdwonden is hij naar het R.K. Binnen Gasthuis overgebracht. DE NIEUWE MOERDIJKBRUG, Het ellendige weer was oorzaak, dat we ook nog elders een gevecht op het water verloren. Toen Dinsdag j.l. namelijk de tiende en laatste span ning voor de verkeersbrug over het Hollandsche Diep bij den Moerdijk van Dordrecht naar het Noordelijk landhoofd moest worden gebracht, is men in verband met den hevigen wind in deze taak niet kunnen sla gen; het gevaarte is toen voor anker gelegd moeten worden. Maar onze ingenieurs zouden geen Hollandsche ingenieurs zgn geweest, als ze zich door dezen tegenslag hadden laten ontmoedigen. Thans ligt ook de laatste spanning op haar pijlers en is de ontzagwekkende rivierovergang -op de afwerking in onderdeelen na, gereed gekomen. Een knap staaltje van wat onze technische kunst en onze industrie in samenwerking vermogen. DE STORM EISCHT MENSCHEN- LEVENS. Een vliegende onweersstorm, ver gezeld van plasregens, heeft Woens dagmiddag over het grootste deel van het land gewoed. Zware onweers wolken stonden in dreigende slagor de aan den horizon, felle bliksemstra len kliefden door een aschgrauwe lucht, en de straten stroomden blank van den regen. In Hilversum eischten de elemen ten zelfs drie dooden. Te omstreeks zes uur knapte in die gemeente in de Stationsstraat een zware iep doormidden. Op dat oogenblik passeerde een bejaarde vrouw, de 60-jarige weduwe Krant, woonachtig te Hilversum, met haar kleindochtertje. Op den rijweg be vonden zich tevens de 40-jarige Amsterdamsche koopman Antoon Spaan, wonende in de Rustenburger straat, en een jong meisje in een in- validenwagen. De vier menschen werden door den neerstortenden boom getroffen. De weduwe Krant en haar kleindoch tertje werden op slag gedood, terwgl de heer Spaan zwaar werd gewond, en later overleed In Millingen wandelde de 70-jarige heer F. Hoek tijdens den hevigen storm langs den Waal-bandijk. Plot seling werd hij getroffen door een door den storm gevelden boom. Hij kreeg zware in- en uitwendige kneuzingen. Meer dood dan levend werd de oude man opgenomen en naar het St. Jan de Deo-ziekenhuis te Millingen over gebracht. Op de Waal onder de gemeente Brakel zijn tengevolge van den plot seling opkomenden storm twee rgn- schepen gezonken, die met kolen ge laden waren. Alle opvarenden werden gered. Onder Nieuwaal is voorts gezon- het Duitsche sleepschip „Matthias Stines 63", geladen met hout, thuis- behoorende te Muhlheim A. Ruhr. Woensdagmiddag woedde ook bo ven Nijmegen een zwaar onweer, dat gepaard ging met zwaren hagelslag. Hoewel de bliksem bijna niet van de lucht was en de eene ratelende don derslag op den anderen volgde, is de bliksem toch nergens ingeslagen. De versiering in de stad kreeg een leelrjken knak. Vlaggen werden aan flarden gescheurd In de Ziekerstraat werd alle versiering als het ware weggeblazen, terwgl in de Molen straat de vlaggenstandaards werden omgerukt. Men hoopt nochtans vóór de komende vierdaagsche veel van de versieringen te kunnen herstellen Aan den overkant van de Waal, Lent, heeft de storm ook leelijk huisgehouden. De cabines en de res tauratie van het strandbad „Lent' werden daar als met den grond ge lijk gemaakt. Ook van den Maaskant, uit de om geving van Grave, Cuyk en Schaik, cwamen tal van berichten van ern stige stormschade aan boomen en huizen. Op sommige plaatsen waren de wegen versperd door ontwortelde boomen of zware takken. Persoon lijke ongelukken hebben daar niet plaats gehad. DE GEHAKTFABRIEK TE IJMUIDEN. De nieuwe vleeschconservenfabriek aan de Zuidzijde der visschershaven te IJmuiden heeft dezer dagen de eerste proeforder van 200.000 blik ken gehakt aan de Regeering afge leverd, waarna een nieuw contract tot stand kwam voor de leverantie van nog circa 1 millioen blikken. NOTARIS IN ARREST. Woensdagmiddag is notaris L., te s-Hertogenbosch op vermoeden van onregelmatigheden in arrest gesteld. IN STAAT VAN ONTBINDING VERKEEREND LIJK GEVONDEN. Op het landgoed van den heer Van Haeften te Groesbeek werd Donder dagmiddag door twee zoons van den burgemeester Van de Poll, die daar met hun hond wandelden, het lijk van een man gevonden, dat niet meer herkenbaar was. De kleeren waren grootendeels reeds vergaan, alleen de schoenen waren nog gaaf. Blijkbaar heeft het lijk, dat onder een boom in dicht struikgewas werd gevonden, reeds lang daar gelegen. Op last van den burgemeester is het lijk onder bewaking gesteld in afwachting van het inmiddels ge waarschuwde parket uit Arnhem. EEN WITTE RAAF. Door het bindend worden der eenige uitdeelingslgst is met een uitkeering van de volle 100 pCt. aan crediteuren beëindigd het faillissement van den koopman B. M. A. G. Schulte te Helmond, DE AANSLAGPOGING TEGEN KONING EDWARD. Naar aanleiding van de aanslag poging op Koning Edward, werd in Londen het volgende officieele com muniqué gepubliceerd. Toen de koninklijke stoet terug keerde van de plechtigheid, die Donderdagmorgen in Hydepark heeft plaats gehad, ter gelegenheid van de overhandiging der vaandels aan het garde-regiment, drong nabij de Wel lingtonpoort op Constituion Hill een man uit de menigte naar voren. Het is nog niet duidelijk hetgeen daarop geschiedde doch een revolver is op den weg gevallen tusschen den koning en de troepen, die hem be geleidden. Het individu is onmiddellgk ge arresteerd. Er was geen enkel schot gelost, doch de revolver was met vier kogels geladen. Voetbal. R.K.L.V.B. Kring HorstVenray. Het Sport-propaganda-feest bovenstaande kring slaagde slechts ten deele. Regen en nog eens regen was de oorzaak van dezen tegen valler. Ongeveer één uur over tijd kon de selectie-wedstrijd pas begin nen. In de eerste helft was deze kamp het aanzien ten volle waard. Na de onderbreking leek het of de fut er bij de jongens uit was. De laatste wedstrijd Kolping Geleen maakte alles goed. Voetbal op deze manier uitgevoerd, is een propaganda op zich. Gedurende de pauzes werden athletiek-wedstrijden georganiseerd. Hierbij bleek dat steeds meerdere voetballers 's zomers deze sport gaan beoefenen, er waren immers in alle nummers, veel voetballers-deelnemers uit Venray en Horst. Over het alge meen wisten de Horstenaren de eerste prijzen voor zich op te eischen. Alléén in het nummer 800 M. kwam die eer bij een Venraysche jongeman terecht. De Ysselsteyner v. As bewees de loop-techniek en tactiek nog wel te verstaan. Met ongeveer een halve baan voorsprong ging deze athleet nog frisch door de finish. Hiermede bewees vaD As den voet- ballers-athleten, dat zij ook in de loopnummers nog zeer veel te leeren hebben. We waren hem hiervoor zeer dankbaar. Het geheele Kringfeest slaagde ondanks de zware handicap: onge schikte weersgesteldheid, nog zeer bevredigend. Naar we van het Kring-bestuur vernamen zullen ze nu niet bij de pakken gaan neerzitten, doch zullen nu met volle energie beginnen met de voorbereidingen voor den jaarlijkschen Kring-missie-wedstrijd op 15 Aug. e.k. Dien dag zal het te kiezen kring-elftal zijn eersten offi cieelen wedstrijd spelen tegen een nader te bepalen tegenstander. Ter voorbereiding 'speelt het kring-elftal waarschijnlijk op een Zaterdagavond oefen-wedstrijd tegen een com binatie van H.V.C. en Concordia. Jeugd-Competitie. Uitslagen 5 Juli. Afd. A. Brughusia- 10—0 2—5 -Wanssum 3 B.V.V. H—D.E.V. 4 Programma 19 Juli. Afd. A. D.E.V. 4—B.V.V. 2 5 uur Wanssum 3Brughusia 5 uur Afd. B. Sevenum 3De Valk 4 5 ui Zondag 26 Juli. Afd. A. B.V.V. 2Brughusia 2. Wanssum 3D.E.V. 4. Afd. B. De Valk 4Meterik 3. INGEZONDEN M. de. R. Verzoeke beleefd een klein plaatsje in Uw geacht blad waarvoor onzen dank. Veteraan Uw ingezonden stuk j.l. Zaterdag hebben wij voor kennisgeving aan genomen. Vanwege de onjuistheden die U gelieft te debiteeren, achten wij U niet competent om verder met U over genoemde kwestie van gedach ten te wisselen. Voorz. „St. Christoffel" Jammer, dat weer een anonieme schrijver 't woord heeft gevraagd. Had ,,'n Veteraan" zijn naam onder teekend, dan wisten we beter de waarde van zijn woorden. Toch moet een kort antwoord worden gegeven, waDt inzender lijkt ons een sympathieke Veteraan, im mers le. Uit geheel zijn schrijven blijken ons duidelijk zgn goede bedoelingen voor de eensgezindheid en de sport- belangen van Venray 2e. In zijn stuk staan vele juiste waarheden verkondigd, die wel degelijk de aandacht verdienen. Maar nu over die eerste stap Zijn mijn nasporingen goed (ik infor meerde bij Valkbesturen- en leden), dan zou ik zeggenVeteraantje, zet zelf de eerste stapU is uit voor afgaande besprekingen en uit de gespeelde veteranenwedstrgd en 't daaraanvolgend gezellig samenzijn 'voldoende bekend, dat in het patro- naatsbestuur zulke kwaje menschen niet zitten. Pater H. SAES, Dir.-Adv. der Patronaat-sportvereeniging. De redactie van P. en M. was zoo vriendelijk mg beide ingezonden stukken ter lezing te overhandigen. Daarom mgn dank. Mgn antwoord Aan den Eerw. Directeur van 't Patronaat kan ik antwoorden, dat ik mgn naam moet verzwggen, om alle indruk weg te nemen, dat ik met de eene partij meer zou sympatiseeren dan met de andere. De raadgeving om zelf de eerste stap te zetten, zou ik gaarne opvol gen, als ik niet te oud was om nog aan sport te doen. Want u meent misschien, dat ik als veteraan heb bij ons een proef genomen hebt blijft U zeker een vaste ge bruiker van ons prima kwaliteit versch runds-, kalfs- en var- kensvleesch. Ook onze bekende fijne droge en gekookte vleesch- waren munten uit in kwaliteit en smaak. Daarom laat U zich van ons bedienen en U bent tevreden. U spaart boter door het gebruik van smeer-lever- pastey opgemaakte vanaf 50 ct. voor 8 personen meegespeeld in de wedstrijd bij ge legenheid van „de Valkfeesten' Maar dat heeft U misVandaar dat ik ook niet bij het „gezellig samen zijn" ben geweest. Maar dat neemt niet weg, dat ik wel weet, dat U de kwaadste niet is. Aan den voorzitter van Christoffel kan ik meedeelen, dat mijn woorden wel zeker waar zijn. Als veteraan en sportliefhebber in verschillende takken van sport heb ik belangstel ling genoeg om van de plaatselgke toestand voortdurend op de hoogte te blijven. Waarom werden de on juistheden dan niet aangetoond? Ik blijf de misstap van November 1934 jammer vinden en ik herhaal mijn vroegere woorden: „'t is èn finantieel èn technisch èn plaatselijk beter" als de toestand veranderde. 'n VETERAAN. Burgerlijke Stand Venray* Van 10 tot 17 Juli 1936. GEBOREN Johanna P. G. L. Simons, Heide Petronella F. C. Sgbers, Hoenderstr. Henricus J. M. Kateman, Langstr. Louise C. Matthgsen, Oostsingel Helena H. G. Versteegen, Merselo Johannes G. H. Pouwels, Deurn.weg Elisabeth J. v. Zwamen, Langeweg GEHUWD Peter A. Derckx, 31 jaar, land bouwer en Louisa M. P. Jacobs, 22 jaar, beiden te Venray. Gerardus L. J. de Haart, 25 jaar, timmerman te Venray en Hendrika M. a. Huisman, 24 jaar, te Venlo. M. G. Ant. Gommans, 24 jaar, schilder en M. H. Theodora Coop- mans, 24 jaar, beiden te Venray. OVERLEDEN Anna M. Munsters, 39 jaar, echt- genoote van J. Claessens, St. Oda- straat. 1 patiënte St. Anna. Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. Morgen ZONDAG gaat de H. Fa milie ter bedevaart naar Oostrum, vertrek hier uit de kerk om kwart voor 8, H. Communie wordt uitge reikt om 6 uur, 10 uur speciale Mis voor de vruchten der aarde, 2 uur groote Congregatie met collecte voor de kaarsen van Oostrum en Smakt, 3 uur Lof. MAANDAG half 8 leesmis, 8 uur jaarg. voor Johannes Janssen en Catharina Verstegen, 7 uur Lof. DINSDAG half 8 leesmis, 8 uur jaarg. voor Martin Ewals en Mech- tildis Baltissen, Willem Baltissen, Maria Peeters en kinderen. WOENSDAG half 8 jaarg. voor Johannes Peeters en ouders, 8 uur jaarg. voor Gerard Gossens. DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, kwart na 7 Sacramentsmis waaronder generale H. Communie van de leerlingen der meisjesschool, 8 uur jaarg. voor de Wed. Arts Geurts en familie. VRIJDAG half 8 jaarg. voor H. Schraven en Anna Roelofs, 8 uur jaarg. voor Hend. Poels en Gertrudis van Meijel. ZATERDAG 7 uur Lof. K. J. V. ZONDAG maandelijksche H. Com munie voor K.J.M. en K.J.V. 79 uur Sportclub. MAANDAG 89 u. Bestuursverg. DINSDAC l/2SYj9 Gymnastiek WOENSDAG 89 Godsdienstclub. H. Familie. Deze week vieren hun patroon heiligen A. Jeuken, A. Janssen, H. Fleurkens. H. Strijbosch, J. Drabbels Joh. Kusters, H. v.d. Munnickhof, W. Claes, W. Goumans, H. Schols, J. Janssen, M. Janssen, J. Swaghoven, W. Janssen. Morgen 19 Juli gaat de H. Familie ter bedevaart naar Oostrum. Vertrek aan de kerk om kwart voor 8. Ver trek uit Oostrum om half 11. De H. Communie wordt uitgereikt vanaf 6 uur. Trouwe opkomst ver wacht. De leden worden verzocht insignes en zangboekjes mee te brengen. Bij aankomst in de kerk te Oostrum wordt gezongen: „O Maria, die de bede." Nieuwe boekjes no. 114 bl. 297 Vervolgb.' no. 21. GENADE-KAPEL OOSTRUM Morgen ZONDAG de H. Mis om 7 uur om 8l/t afhalen van de H. Familie van Venray; onmiddellijk na aankomst plechtige H. Mis met predicatie93/< stille H. Mis voor de inwoners van het rectoraatvan 34 maandelijksch aanbiddingsuur onder het Lof collecte voor de Ver- eeniging van arme kerken. Vandaag verkoop van bloempjes ten bate van Herwonnen Levens kracht en in beide H. H. Missen collecte voor de pas gebouwde en nog te bouwen kerken. N.B. Wegens den verbouw der kerk is door de week de H. Mis voorloopig gesteld op 7 uur. Paterskerk Morgen ZONDAG de h. Missen om 5 uur, 6 uur. 7 uur met onderrich ting. Om kwart over 8 wordt de Hoogmis opgedragen voor de Aarts broederschap van het Koordje. Na de Hoogmis processie. Gelegenheid om te biechten aan de Evangel iezg de. I DINSDAG gedurende de uitstelling te verdienen volle aflaat, om half 8 gezongen Antonius-mis. 's Avonds om half 6 gezongen Vespers. DONDERDAG half 8 gez. h. Mis voor Anna Spee en overl. fam. VRIJDAGAVOND om half 6 oefe ning v.d. h. Kruisweg. Iedere dag om half 8 'n h. Mis voor Klooster en Weldoeners. Patronaat. Geen patronaat wegens de ruiter feesten. Om half twaalf toegangs kaartjes halen, gewone contributie plus 5 cent extra. MAANDAG om 8 uur vergadering van de Herauten der J.W. DINSDAG gymnastiek, orn half komen alle aspiranten der turnclub bijeen, dus, alle aspiranten, klein en grootom half 9 alle ledentijd maken s.v.p. WOENSDAGAVOND alle Jonge Wacht-groepen presentdus, alle Jonge Wachters, behalve Leo XIII, om 7 uur in 't patronaat. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD Bekwaam chauffeur bekend met garagewerk voor Deurne. 1 keukenmeisje 1 flinke burgerdienstmeid 1 boerenknecht 15-16 jaar Maaiers en binders 2 jongens 1516 jaar, gedurende den Oogsttijd 1 schaapsherder. BIEDEN ZICH AAN S 1 burgerdienstmel'sje 18 jaar IJ meubelmaker.ft Metselaars, timmerligden, dakdek kers, grondwerkers, winkelbediende, opperlieden enz. enz. bakkersknecht 3 j. a.h. vak dagmeisjes 1416 jaar 1 leerl. winkeljuffrouw molenaarsknechten VLEEESCH IN BLIK. Woensdag van 45 verstrekking der bons voor vleesch in blik. De blikken moeten bg de slagers ge haald worden Woensdagsavonds en Donderdags. Donderdagavond moeten de slagers de bonnen wederom inleveren. Op 28 Juli hopen onze geliefde ouders en den dag te herdenken waai op zij vóór 25 jaar getrouwd zijn. Dat God hen nog lang moge sparen, is de wensch van hunne dankbare kinderen. Venray, Willemstr. 10. Leunen. Zondag 19 Juli na de Hoogmis, in het Bonds lokaal. 15 Het Bestuur. ontvangen ruime sorteering Glas- en Aardewerk, Lepels, Vorken, Messen en verder alle soorten WELLNER artikelen. P. HENDRIX Patersstraat 9. 21 voor de Kermis met on's goed koop en mooi goedkoop met 183 breed 200 breed Tafelzeil 118 breed Schoorsteenzeil Kastrandzeil 45 cent 49 cent 35 ct. 15 ct. 8 ct. Holstraat 8. Extra voor de Kermis ontvangen alle soorten Henseniusplein 12. Maa| nam. 2 te Venn! Gekoti (huis bjj S. Mij M. EwL nieus a 4 cenlh L. psz gene Jac. Cat p T£< 35 ct. pi c gen panl M. Sm tu 1 Görtz, M c K H. Klei ïi Voor d 5 tassejoi 3 diepe Mooie Glazen Si i Sterilise [i mei 5 je Inmaakgli el Chinamali Cocoslooi 1 Cocos De Groote \1 n stuk prii sl 10 Vliege r 1 groote Kindlf regen: i wielen r Hobbelpai Kinderle Sl m

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2