m vertrek van den Hertog van Kent uit ons land. De Hertog neemt op Schiphol afscheid van den Êngelschen Gezant en diens ecïitgenoote. Rechts: burgemeester de Vlugt. Parijs zal in 1937 het tooneel zijn vat) een grbote wereldten toonstelling. Evenals vroeger zah-het Trocadero, gelegen op dèn bekenden heuvel aan de Seine, vanwaar men zoo'n schitterend vergezicht op de Lichtstad heeft, hét middèlpijjit dezer tentoonstelling zijn. Een nieuw Trocadero zal de aandacht der tentoonstelling- bezoekers trekken, een dat beter past bij dén mgcjegpen smaak. - Het niéuwe" gebouw. Aan den steiger der Holland-Amerikalijn te Amsterdam Ik thans gesneerd het Amerjka anspKe yacht „Ghalena", eiqeffiloi van Mr. Mac Can, directeur der Woolworth Buildings. Ter gelegenheid van het 107-jarig bestaan der regimenten Gre« nadiers en Jagers werd door de brigade voor het Departement van Defensie te Den Haag gedefileerd voor Minister Cofijn. Ggan deze schilderachtige tooneeltjes verdwijnen? Ondanks het besluit van den Centralen Zuivelbond, om de kaasmarkt te Alkmaar op te hef- f|h, zijn op het oogenblik de dragers ijpg druk a^an den arbeid en heerscht er nog steeds groote bedrijvigheid. l": opening der gje^wp ^l^fisch,e CejjJxale te Nijmegevn, welke door Z. Exc. Jhr. O. C. A. van Lidth de -J •-«- De Minister wordt door den directeur, Ir. H, Lohr, rondgeleid. Jeude werd verridii Hpt d«r rijopleiding tot verkeersvlieger, gemeerd in De ballon van Prof. Picc&rd, die wederojn ggp stotosfe^vl.U' de Ringvaart bij S.pjjiphol, werd officieel in gebruik genomen. wilde maken, even voordat de tocht moest worden uitgestéïS

Peel en Maas | 1936 | | pagina 12