J.coÉhffcy- HOUTACK» 4 CONTANT 10 °/o KORTING. JACQ. COENEN-HOUTACKERS zijn onze KOUSEN in moderne tinten. Markten Schouw der Waterlossingen. dg mei K K oopies jde. oopjes Groote Op ruiming, extra lage prijzen Voor Druk vraagt prijs bij Fa. v. d. JI unekhof BON No. 1 BON No. 2 BON No. 3 vanaf Donderdag 16 Juli t.m. Vrijdag 14 Augustus in Dames- en Kinderhoeden, Mantels, Japónnen, Regen jassen en Mantels, alle soorten Stukgoederen, Dames- en Heeren-Modeartikelen, Ondergoederen, Dekens, Bébé-artikelen, „Beva" Vakkleeding enz. ZIE ETALAGE de zesde gratis. Op alle Dames- en Kinderhoeden 30 pet. korting. FALCON NETTO. gehouden. Dit jaar is het wegens den lagen waterstand eenieder mogelijk de beken goed te reinigen, den bo dem te zuiveren en de beken op diepte te brengen. Er zal dan ook streng worden geschouwd, zoowel de beken zelve als de toestand der oe vers tot op anderhalven M. breedte. Struiken, boomen, kribben, dammen enz. moeten worden verwijderd. Ook de nieuw op de leggers geplaatste waterlossingen worden alle geschouwd Niettegenstaande daarop herhaal delijk is gewezen blijven vele eige naren hunne weilanden enz. met prikkeldraad afsluiten tot aan de beek, waardoor de schouw in hooge mate wordt belemmerd. De eigena ren zijn verplicht te zorgen, dat er voldoende ruimte overblijft; is dit niet het geval, dan zal de puntdraad worden verwijderd. Tenslotte wordt de aandacht van belanghebbenden er op gevestigd, dat ingevolge de Waterstaatswet 1900, zooals die thans is gewijzigd, niet alleen tegen nalatigen proces-verbaal zal worden opgemaakt, doch tevens van gemeentewege op kosten van de nalatigen de waterlossingen zullen worden gereinigd en deze kosten on middellijk bij dwangbevel zullen worden ingevorderd overeenkomstig de wet. Venray, 17 Juli 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. SCHOUW DER WATERLOS SINGEN. De Burgemeester van Venray ves tigt de (aandacht op artikel 21 van het Reglement op de Waterlo3singen in deze Provincie o.m. luidende als volgt: Voor elke schouw zijn de onder houdsplichtigen verplicht a. de waterlossingen tot op den bodem te zuiveren van onkruid, |wa- terplanten, biezeu, ruigte, boomen en struiken, alsmede van wortels en overhangende takken, die den gere- gelden waterafvoer belemmeren of binnenkort zullen belemmeren. b. de oevers, waar deze zijn uit gezakt. ingestort of aangezand, te herstellen en voorts de aarde, welke in de waterlossingen gevallen is, alsmede de grint- en zandplaten en al hetgeen den geregelden afloop van het water zouden kunnen belemme ren, daaruit verwijderen. c. de waterlossiDgen te brengen op de vastgestelde diepte. Het is verboden bij die zuivering en ruiming het onkruid en de andere voorwerpen, in de eerste zinsnede van dit artikel genoemd, in de wa terlossing te laten afdrijven. Deze voorwerpen moeten, evenals de uit de waterlossingen afkomstige aarde, zand en andere voor den wa terafvoer hinderlijke zaken, daaruit opgehaald en op de wederzijdsche oevers op een afstand van minstens een meter van de waterlossing wor den neergelegd en weggevoerd. Venray, 17 Juli 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. SCHOUW DER WATER LOSSINGEN. De Burgemeester van VENRAY vestigt de aandacht op artikel 39 van het Reglement op de Waterlos singen in Limburg. Hierbij is verboden a. binnen den afstand van één meter, gemeten uit den uitersten rand eener waterlossing, woon- of andere huizen, getimmerten of muren daar te stellen. b. binnen denzelfden afstand (dus binnen één- meter) hagen langs de waterlossing te planten. binnen den afstand van ander halven meter, gemeten als boven, boomen of struikhout te planten, waaronder begrepen niet geschoren en opgaande hagen. d. binnen den afstand van één meter, als voormeld, aarde, zand, grind, puin- en mesthoopen langs de waterlossingen te leggen of te hebben. vaartuigen, boomen, hout, vla3, asch, puin of andere voorwerpen van dien aard in de waterlossingen te leggen of te hebben. De waterlossingen op eenigerlei wijze te vernauwen of te verondiepen. Terwijl volgens artikel 38 sub f in de waterlossingen geen dammen, krib-, bat- of andere stroomkeerende of oeververdedigende werken mogen worden aangebracht. Venray, 17 Juli 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. P. D. V. DE „ZWALUW" Zondag j.l. hield de P.D.V. de Zwa luw haar laatste vlucht met Oude Duiven van uit Angoulenre, afstand 786 K.M. De. prijzen werden behaald als volgt: le G. van Dijck. 2e J. Vollenbergh, 3e W. Thijssen. 4e St. Servaas. 5e P. Manders. Overduif J. Vollenbergh. Los 5 uur 45 met Z.-W. Wind. Aankomst eerste duif 4 uur 40-20 laatste duif 5 uur 38 min. 3 sec. le diploma werd gewonnen door G. Jansen. 2e idem door Gebis Siebers 't Hokkampioenschap van 3 aan gewezen duiven werd gewonnen door le G. Jansen met 2175 punten 2e J. Kusters met 1903 punten 3e G. v.d. Putten met 1901 punten. P.D.V. „DE EENDRACHT." Uitslag wedvlucht vanuit Bordeaux 890 K.M. Los 5.30 uur. Windrichting ZUid-West. Aankomst le duif 6 uur 25 min. 17 sec. Laatste duif 8 uur 7 min. 31 sec. le A. Loonen, 2e L. Coopmans, 3e Gebrs. Spee, 4e en overd. J. Dinjens, VENRAY Woensdag 5 Aug. HORST Vrijdag 24 Juli (Varkensmarkt) 10. Giesevennekens 11. Loonsche Pas 12. Smakter Spurkt 13. Schoorsche Beek 14. Burggraaf met zijtakken Burgemeester en Wethouders van VENRAY brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden, dat dit jaar de schouw zal worden gevoerd over de volgende waterlossingen, op achter elk harer vermelde tijdstippen: LEGGER A 1. Van Breevennen met zijtak op 19 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 2. Oirlosche Pas op 19 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 3. Waterlaat de Scheide met zijtak op 21 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 4. Leunsche Beek met zijtak op 21 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 5. De Brukskensche Beek op 19 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 6. Waterlaat uit Brukskensche Pas op 21 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 7. Zompgraaf met zijtakken op 19 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 8. Boschhuizer Maas met zijtak op 19 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. "i. Weverslosche Beek met zijtakken 17 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. op 20 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. op 20 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. op 20 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. op 18 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. op 20 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 15. Weverslosche Beek, 4de zijtak op 17 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 16. Weverslosche Beek verlengde op 17 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 17. Eerste zijtak Oostrumsche Beek 22 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 18. Eerste zgtakLoobeeksche Beek op 17 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 19. WaterlossingDalandmet zijtakken 17 Aug. van 7 u. vm. tot 7 u. n.m. 20. Ysselsteynsche Waterlossing op 17 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. LEGGER B 4. Klein-Oirlo met zijtak op 18 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 5. Zwart Water op 17 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. 6. Waterlossing Oostr. Veenm. zijtak 22 Aug. van 7 u. v.m. tot 7 u. n.m. De eventueel noodige herschouw zal geschieden voor overtredingen geconstateerd op 17, 18 en 19 Augustus op 7 September d.a.v. en voor de overtredingen geconstateerd op 20, 21 en 22 Augustus op 9 Septem ber d.a.v. En zal deze op de gebruikelijke plaats aan het Raadhuis worden aangeplakt en aangekondigd in het Weekblad „Peel en Maas" te Venray. Venray, 17 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders voorn., Aangeplakt op de gebruikelijke O. VAN DE LOO, plaats aan het Raadhuis te De Secrectaris, Venray, op 17 Juli 1936. VAN HAAREN. De Hoofdagent van Politie Tevens onbez. Rijksveldwachter, L. H. JANSSEN. Vanaf 15 Juli 100 stuks Limonaderietjes 9 ct. 6 Vliegenplaatjes 10 ct. 8 Bico Vliegenvangers 10 ct. 5 Aeroxon Vliegenvangers 10 ct. 8 doosjes Punaises 2 gros 10 ct. 1 prima Gummi Spons 10 ct. 12 Inmaakringen gummi 15 ct. 1 stuk Huishoudzeep (drieling) 6 ons 15 ct. 10 Scheermesjes 15 ct. I groote flesch Boenolie 27, 22 ct. 10 Schoolschriften 24 ct. 7 pakjes Schuurlinnen 25 ct. 7 rol Closetpapier 160 grams 25 ct. pak Lucifers merk Dorus Rijkers 25 ct. Dweilen, zeer mooie 25 ct. doozen prima Schoenpoets 25 ct. stukken prima Toiletzeep 25 ct. doozen Ovaline Kachelpoets 25 ct. tubes Haardduivel 25 ct. II Muizenvallen 25 ct. Tassen met oor vanaf 10 stuks v. 25 ct. Ronde Tassen (kommen) vanaf lOst. 25 ct' 1 groote Dweil, 1 bus Bico Schuur poeder en 1 Werkborstel 25 ct. 10 Notitieboekjes, iets aparts 25 ct. 3 diepe of platte Borden 25 ct. 2 prachtige Koppen met Schotels 1 prachtig Bico Schrijfbloc en 50 enveloppen 2 doozen Schoenpoets, 1 insmeer- borstel, 1 schoenborstel 1 Boenmops, zeer zwaar 144 Waschknijpers 1 Raamlior vanaf 100 gekleurde Servetjes 1 Vliegenglas 100 prima Enveloppen 1 Chinamat 140 x 180 1 Fietsstoeltje, zeer mooi 1 Chinamat 140 x 180, zeer zwaar 1 Gieter zink 10 L., zeer zwaar 1 Waschmand zeer zwaar 1 Huishoudtrap 6 treden 1 Strijkplank, mooie 1 Haarsnijmachientje Inmaakketel compleet Inmaakketel compleet met 5 stuks 1 Liter glazen Inmaakglazen 1 L. 11/2 L. 14 ct. 15 ct. 25 ct. 25 ct. 25 ct. 27 ct. 27 ct. 30 ct. 32 ct. 35 ct. 45 ct. 46 ct. 75 ct. 83 ct. 55-65-75-85 ct. 98 ct. 98 ct. 98 ct. 130 ct. 198 ct. 2 L. 17 ct. compleet met ring CPftTPPII7FIJ Verder nog vele koopjes, teveel om op Jrw 1 rnlJvCn te noemen, doch men zie de etalages. MAMJFAC1UCEM VENCAY Tegen inlevering van deze bon geven wij bij aankoop van een Directoire, een tweede voor halven prijs. Grootestraat 14 Telef. 10 Postrek. 74991 Bij aankoop van een paar zijden dameskousen, het tweede paar voor halven prijs. Tegen inlevering van deze bon een prima Zomerdeken van f 1.65 voor 1.35 SBZOEn-orRiiininG Om onze clientèle van dezen Uitverkoop te laten profiteeren, hebben wij de prijzen uiterst laag gesteld en geven wij bovendien nog op alles, behalve hetgeen aan opruimingsprijs is genoteerd, 4 Als extra koopje op deze bon een coupon van 6 el gebloemde Zomerstof diverse dessins, ter waarde van f 2 10 voor f 1.48 Tijdens de Opruiming bij aankoop van 5 handdoeken hetzij Bad- of Keukendoeken,

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10