JEAN LEMMENS KERMIS Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Breekt de crisislucht Buitenland. VENRAY. MAGAZIJN NEDERLAND Binnenland. 10 °|0 korting Coupons voor Heerencostuums fl 10 °|0 korting Heeren- en Kinder-Confectie Heeren-modeartikelen, Hoeden, Petten Profiteer van de gelegenheid Markten Provinciaal Nieuws Zaterdag 18 Juli 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 29 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. I Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY I ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. per regel 71/, ct. Bij contract groote reductie. Telefoon 51 Giro 150652 Buiten Venray p.kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. O. L. Vrouw „Behoudenis der Kranken" Oostrum. ZOOWEL GOEDEREN ALS FONDSENMARKTEN LOOPEN OP. DE STAND VAN DE ARBEIDSMARKT. Neen, zei ons dezer dagen een goede vriend, 'n trouw vol geling van Dr. Colijn, je ge- schrijt over den minister-president kan ik niet waardeeren. We vonden dat jammer, juist omdat we tot geen prijs den indruk gevestigd zouden willen zien, dat we niet voor de volle honderd procent de groote kwaliteiten van dezen bewindsvoerder zouden weten te respecteeren. We meenen het, als we zeggen, dat we in onze dagen Colijn den misschien eenig mogelijken regeeringsleider achten. Maar moet een dergelijke waardeering nu persé elke critiek uitsluiten Mag men aan de hand van de feiten de uitkomsten niet toetsen van Colijn's crisispolitiek Ook in de rijen der democraten van huis-uit raakt de objectiviteit hier en daar zoekmen „gelooft" in een bepaalden persoon, zooals het Duitsche volk gelooft in Hitier, de Italianen gelooven in Mussolini, een aantal Nederlan ders gelooven in Mussert Wij hebben respect voor Colijn, twijfelen geen enkel oogenblik aan zijn goede bedoelingen, maar beoordeelen zijn politiek naar de uitkomsten. Sommigen vereeren Colijn en prakkezeeren niet over zijn politiek. Wat Colijn doet zoo is hun gedachtengang is goed gedaan. Zulke geest is siaafsch, dus in wezen Mus- sertsch. Als men vroeger de uitkom sten van de politiek eener be paalde regeering beoordeelde, dan waren er vaak anderen, die er anders over dachten en op hun manier hun zienswijze met „hoe" en „waarom" naar voren brachten. Men kreeg aldus een leerzame polemiek. Tegenwoordig schijnt men niets meer van Colijn te mogen zeggen, of men wordt als anti-Colijniaan bestempeld. Het is alles of niets. Gelooven en aanvaarden. In deze omstandigheid zijn we verplicht nu we het tegen gestelde enkele malen deden om zelf de feiten naar voren te brengen, die voor de politiek van de huidige regeering pleiten. Om te beginnen met het vraag stuk der muntwaarde, de valutavrees schijnt haar karakter ais acuut gevaar voor een groot deel te hebben verloren, nu uit de gebeurtenissen in Frankrijk wel is gebleken, dat het voor een depreciatie van den franc niet voldoende is om daden te stellen, doch dat het depreciatie proces zijn tijd vereischt. Daarnaast is het vaststaand, dat op de beleggingsmarkt als gevolg van de gewijzigde stem ming op de valutamarkt een radicale verandering is ingetreden. In aansluiting aan de geleidelijke verruiming van de geldmarkt, hebben beleggingswaarden in toenemende mate de aandacht getrokken, waardoor het koers- herstel aanmerkelijke vorderingen maakte. Wat de befaamde „aanpassing" betreft.... Niet geheel ten onrechte heeft minister Colijn er in de vergadering van den Nederland- schen Middenstandsbond op ge wezen, dat aan het begrip „aan passing" aanpassingspolitiek op het doode punt is wel eens een te enghartige beteekenis wordt toegekend. Wie over aanpassing sprak, dacht veelal aan niets an ders dan aan verhouding tus- schen inkomsten en uitgaven van den staat, of van de andere overheidslichamen. Wie de za ken zoo beziet, heeft gelijk, als hij beweert, dat de aanpasings- politiek op het doode punt is gekomen, nu de budgetaire positie van rijk en gemeenten er nog geenszins naar is, dat thans reeds valt te rekenen op 't bereiken van de gewenschte stabiliteit. Dr. Colijn zelf heeft ons ge zegd, dat we verder hebben te blikken en moeten letten op^den inhoud der jaarverslagen, waar van thans het grootste gedeelte de revue heeft gepasseerd. Zeker, het blijkt, dat vele be drijven nog ver af zijn van een herstelde rehabiliteit, maar on derscheidene benaderen dezelfde toch meer en meer; het aantal der bedrijven, die in deze laat- sten zin over 1935 rapporteer den, heeft een aanmerkelijke uit breiding ondergaan in vergelij king met het jaar daarvoor. De exploitatierekening van tal van individueele onderne mingen toonen in menig op zicht aan, dat belangrijke vor deringen op den weg naar een meer stabielen toestand werden gemaakt. En is tenslot te hersel van de rentabiliteit van het bedrijfsleven niet de sleutel, die, een nieuwe toe komst voor ons economisch leven ontsluit? Ook de goederenmarkten toon den verbetering, door prijsstijging n. I. De op zich zelf dure rub berrestrictie heeft eindelijk haar effect kenbaar gemaakt. De voorjaarsinschrijvingen op de Sumatratabak en de jongste Java-inschijvingen hebben aan de stoutste verwachtingen beant woord. De graanmarkt toont een zeer krachtig prijsstijging, zij het dan ten deele als gevolg van een misoogst in de Ver. Staten. Dit prijsverloop op de goe derenmarkt beïnvloedt sterk de stemming op de aandeelenmarkt. Het zou dus onjuist zijn om te ontkennen dat er geen enkel van verbetering valt aar te wij zen. Er valt integendeel te verwach ten, dat er binnen afzienbaren tijd in menig bedrijf waar met winst geproduceerd zal worden. Juist nu de prijzen oploopen, is er kans, dat er een ontmoe ting volgt met de loonen, welke ter achterhaling van het waarde- peii der grondstoffen van jaar op jaar omlaag zijn gestuwd in ons land. Zijn we er dan? Hebben we dan „gewonnen" Het is ongetwijfeld een zaak van groot nationaal belang, dat er eens wederom met voordeel geproduceerd kan worden, maar van nog grooter belang is, dat zooveel mogelijk alle levende krachten in het productieproces kunnen worden opgenomen. In andere landen, waar men méér middelen heeft aangewend om loonen en grondstofprijzen op een ontmoetingspunt samen te brengen o.m. door deva luatie heeft men sinds 3 jaren geprofiteerd van den economi- sciten opgang, voor zoover die in productieverhooging uitdruk king vindt. En het zal de vraag zijn, of wij ons daardoor niet van een plaats hebben laten dringen, welke we moeilijk of nooit meer zullen weten te her overen. Meer welvaart van de onder nemers en van de beleggers zal ongetwijfeld tot eenige werkver ruiming op de binnenlandsche markt kunnen leiden, maar een aanzienlijk deel van de buiten- landsche markt zal voor minstens geruimen tijd voor ons verloren zijn. Voor wat de arbeidsmarkt be treft, neemt de crisistoestand in ons land nog steeds toe. Van de verzekerde arbeiders was het werkloozenpercentage op het einde van Juni 28.7 tegen 27 in denzelfden tijd van het vorige jaar. Toch is er verbetering, in dien zin althans, dat het hevige tempo van toeneming uit de laatste jaren sterk verminderd is, Er is dus veel kans, dat we binnen afzienbaren tijd het diepte punt van de crisis op de arbeids markt zullen hebben bereikt en dan terug kunnen gaan klauteren. Voetje voor voetje.... Een verval eindelijk te hebben gestuit, is een resultaat en in zekeren zin een goed resultaat. We danken het de aanpassings politiek van Colijn. We erkennen dat. Maar persoonlijk kunnen we niet gelooven, dat deze politiek de best-denkbare is geweest. Md. HET SPAANSCHE GEZAG RUST OP MOORD. Calvo Sotelo, de bekende leider van de monarchistische partij Reno- vacion Espanola, is door links-revo- lutionnaire politie-agenten, die Sotelo Maandagmorgen in zijn woning had den gearresteerd, op gruwzame wijze om het leven gebracht. De moordenaars brachten het lijk, dat tal van schot- en andere wonden vertoonde, zelf in een politie-auto naar het kerkhof. Zoodra bekend werd, dat het 't stoffelgk overschot van Sotelo be trof, begaven zich tal van afge vaardigden der rechtsche partijen naar het door een groote politiemacht bewaakte kerkhof de la Almuneda, waar Calvo Sotelo ligt opgebaard. Het bericht van den afschuwelijken moord verspreidde zich als een loopend vuurtje door de stad. Onder de bevolking heerschte hevige opwinding. WAS GIL ROBLES BEDOELD Verzekerd wordt, dat de moorde naars, alvorens zij Sotelo afslachtten, zich eerst ten huize van Gil Robles, den leider van de katholieke volks actie, en naar de woning van Gaicoecha, voormalig monarchistisch afgevaardigde, hadden vervoegd. Noch Gil Robles, noch Gaicoecha waren evenwel op dat oogenblik te Madrid aanwezig en hebben het wellicht daaraan te danken, dat zij niet het slachtoffer zijn geworden van de roode „dienaren van den staat." WAS DE MOORD WEERWRAAK? Het zou onjuist zgn om het voor te stellen, alsof alleen van linksche zijde in Spanje terreurmethoden werden toegepast. De groote ramp is, dat het huidige Spaansche gezag steunt op geweld, geweld, waarmee alle vrge meeningsuiting van de niet-linksche volksgroepen wordt onderdrukt. Vele duizenden fascisten, katho lieken en syndicalisten zuchten er in de gevangenissen. Rechtsche propagandisten worden neergeslagen en gekneveld. Bg zulk incident was Zondag de communis tische politie-officier Castillo op straat gedood. De moord op Sotelo was blgkbaar een weerwraak op den dood van Castillo. ARRESTATIES. Vgftien leden van de „aanvals- garde", o.w. hun aanvoerder Moreno, zgn gearresteerd onder beschuldiging aan den moord op Sotelo te hebben deelgenomen. Bevestigd wordt, dat zg deel uitmaakten van het peleton van luitenant Castillo, die Zondag avond werd vermoord. Zgn dood heeft aanleiding gegeven tot de arrestaties van 350 personen. FR ANKRIJ K's NATIONALE FEESTDAG. De eigenaardige, ingewikkelde his torie van het Fransche volk heeft er toe geleid, dat revolutionnaire gebeurtenissen tot nationale herden kingen aanleiding gaven en een re- volutionnair lied het volkslied werd. Hun temperament zal de Franschen ook in de toekomst nog wel eens in revolutionnair avontuur doen storten. Met zeer groote geestdrift heeft het volk van de week „het feest van den 14 Juli" gevierd, de bestorming van de Bastille in 1789. Was dit feest tot heden een zui ver nationale gebeurtenis, waarbij slechts de Fransche driekleur domi neerde, dit jaar hebben linksche extremisten zich van het „nationale" feest meester pogen te maken. Parijs vlagde als nooit te voren, maar het was moeilijk te zeggen waarom. WIE HET LEGER HEEFT, HEEFT DE TOEKOMST. Dezen keer was het of elke partg het leger aan zich wilde trekken. De rooden hadden bevel gegeven de re vue te gaan bijwonen. Er was dan ook een ontzaglijke ordedienst bijeen. Alléén voor den dienst om en bg de Champs Elysées waren 1100 man schappen der garde republicaine, 5000 agenten van politie, 220 detache menten mobiele garde, tesamen 7000 man, dus totaal bijna 14000 man onder de menigte verspreid, om op elk oogenblik versperringen te kun nen vormen en troepjes te kunnen omsingelen, die te rumoerig werden. DE DUITSCH - OOSTENRIJKSCHE VERZOENING. Algemeen houdt men zich nog bezig met de vraag, wat de gevolgen zullen of kunnen zijn van de Duitsch- Oostenrijksche verzoening, welke zoo verrassend beklonken werd. De Oostenrrjksche bondscommis- saris kolonel Walter Adam, heeft voor de radio een overzient gegeven van de reacties, die de Duitsch- Oostenrijksche overeenkomst in de verschillende Europeesche landen heeft verwekt, en daaraan de vol gende toelichting verbonden. Hij haalde aan, dat de Fransche pers zich ongerust maakt en meent, dat deze verzoening wel eens het voorspel zou kunnen vormen van de vorming van een Duitsch-Italiaansch- Oostenrijksch-Hongaarsch blok. HITLER GEEFT GEEN ANTWOORD. Een ander punt van wantrouwen blijft het onbeantwoord laten door Duitschland van de Britsche vragen lijst. Men herinnert zich, dat Hitier na de Rijnlandbezetting aan de Locarno-mogendheden een Euro- peesch vredesplan had aangeboden. Dat gaf de Engelsche regeering aan leiding om op bepaalde punten nadere toelichting der voorstellen te vragen. Zoo iets is toch normaal, zou men zeggen. Maar de Duitsche regeering ant woordde tot heden niet. De Duitsche rijksminister Frick gaf dezer dagen een verklaring van dat zwggen. In een rede te Frank, furt zei hij, dat Duitschland het niet verdraagt, als een schooljongen in examentijd te worden behandeld, en evenmin is het bereid huiswerk te maken in den vorm van een „vragen lijst." KORTE BERICHTEN. De stad Taltal in Chili is door een aardbeving, welke dit land teis terde grootendeels verwoest. Het aantal slachtoffers van de intusschen geweken hittegolf in Amerika is tot 2500 gestegen. In een gevecht tusschen Arabieren en Britsche militairen bij Jenin in Palestina zijn zeven Arabieren ge dood en één gewond. Ter gelegenheid van de opheffing der sancties op 15 Juli j.l., is in geheel Italië gevlagd. Er was uit bundig vreugdebetoon- Wie nu eens mooi en goedkoop ge kleed wil gaan, ga eens kijken naar Heeren- en Kinder- Icleedinghuis Hofstraat 2, Venray. De goedkoope winkel uit Helmond. DEN HAAG FINANCIEEL VASTGELOOPEN, TEKORT VAN 4 MILLIOEN De ontwerp-begrooting voor 1937 van 's-Hage sluit met een tekort van circa 4 millioen. Tot voor enkele jaren was 's-Gra- venhage een der rgkste steden van ons land. Het hief in 1933 nog slechts 6 opcenten op de Gemeentelijke fondsbelasting. Nadien is ondanks allerlei inge voerde bezuinigingen de belasting met groote sprongen omhoog gegaan Bij aankoop van f 2.50 aan een aardig cadeau naar keuze. Telefoon 180 Giro 184201. en heeft ook nu de maximum gren zen bereikt. En nu staan B. en W. voor 1937 voor een nieuw tekort van 4 millioen Zoodat nu zelfs het nog kort geleden rijke den Haag, finantieel noodlijdend is. Zoo verarmen wij tengevolge van de huidige economische en financieele politiek meer en meer. Minister Colgn moge dan voor spellen dat we er bijna zijn, helaas liet hij de feiten achterwege waarop deze gunstige conclusie was gebouwd, maar een bericht als dit uit Den Haag, zegt wel duidelijk, hoe ver armd ons volk is en hoe zeer de huidige economische politiek is mis lukt. BUITENLANDSCH PERSONEEL. De directeur van den rijksdienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling maakt bekend, dat aanvragen om vergunning, ten gevolge de wet van 16 Mei 1934 (staatsblad no. 257), tot het in dienst nemen van buitenlandsch vrouwelgk personeel, dat nog niet in Nederland vertoeft, slechts in behandeling zul len worden genomen indien bij de aanvrage is gevoegd: a. een verklaring van een genees kundige, waaruit blijkt, dat de vreemdeling een goede gezondheid geniet. b. een door de plaatselijke auto riteiten van de woonplaats der vreem delinge afgegeven verklaring waaruit blijkt, dat zij van goed zedelijk ge drag is. Men komt wel erg laat met deze maatregel, nu er al tienduizenden Duitsche meisjes in ons land in be trekking zijn DE DOOD LANGS DEN WEG. Het is geen doen om elke week een opgave te verstrekken in de krant van al de ernstige verkeers ongelukken, welke telkens weer nieuwe menschenleVens eischen. De lgst zou te groot worden. En we gelooven niet ten volle aan het afschrikwekkende karakter van zulke publicaties. Wat is een ernstig verkeersonge luk Dat er hier of daar iemand wordt doodgereden, is zoo gewoon gewor den, dat de lezer van een dergelijk bericht geen notitie meer neemt. Pas als verscheidene slachtoffers zrjn gevallen, kijkt de lezer even op van z'n krant en zegt „sjonge"! Waarna hij onmiddellijk naar inte ressanter lectuur zoekt, als 'n ver slag van de T. T. of van rennen op de baan te X. Tijdens het jongste weekeinde zijn de ongelukken veelvoudiger geweest en ernstiger dan we den laatsten tijd gewoon waren. De T. T.-races hebben daarop een onheilvollen in vloed gehad. We zullen hier niet opponeeren tegen het houden van dergelgke wedstrijden, aan de dwaasheden van een bepaald tijdsbestek valt nu eenmaal niet te ontkomen. En feit schijnt, dat tienduizenden wedstrijden als de T. T.-races schitterend vinden. Zelf snappen we het niet goed, welk nut het heeft om te laten demonstreeren, dat 'n mensch 'n paar honderd kilometer per uur uit z'n motorfiets kan halen. Een paar van de meest bekende renners uit vroegere T. T.-races konden dit jaar niet meer van de partij zijn, omdat ze inmiddels elders sneuvelden. Ook bg de training voor de wedstrijden van vorige week Zaterdag is er nog een ernstig ongeluk gebeurd. Vlak voor en onmiddelijk na de races zijn dezen keer bovendien verscheidene menschen doodelgk verongelukt, die zich hadden opgemaakt om de wed strijden in het circuit van Assen te gaan „genieten". We hebben ergens in de buurt van Zwolle ontzaglijke slierten van deze sportenthousiasten na afloop van de races huiswaarts zien keeren en hebben ons er toen over verwonderd, dat er nog zoovele overoude en gammele vehikeis op den weg zgn. Er werd bovendien snel en zelfs zeer snel gereden, 't Is of de menschen door de gedemonstreerde snelheden te Assen geprikkeld waren om uit hun wagens of motorfietsen te halen, wat maar mogelgk is. HARING EN BROOD. De thans eindigende week was ge wijd aan de haring. Overal is voor het Hollandsche zeebanket een inten sieve propaganda gemaakt en in pakkende geschriften heeft men ons overtuigd, dat we geen dag van gezondheid meer kunnen genieten als we verzuimen om ons ontbijt met een Hollandsche Nieuwe op te tuigen. Zooals men ons eerder reeds overtuigde, dat we onmogelijk ge zond kunnen blijven zonder melk, room, kaas, tomaten, visch enz. Het feest van de baring viel tesamen met een andere vreetzame genieting, met de her-intrede n.l. van het versche kadetje bij het ont bijt. Voorloopig zgn het alleen nog maar de groote hotels met minstens 20 bedden, waar de uitgeslapen gas ten op een versch kadetje al of niet gegarneerd met een nieuwe haring mogen knabbelen. Deze wijze van de kleine hotelschapen van de groote hotelbokken scheiden, doet wel een beetje vreemd aanconcur rentiemogelijkheden mogen door de overheid niet ongelijk worden beïn vloed. Laten we hopen, dat nu het eerste versche broodje door het keel gat is gegleden spoedig al die beperkende bepalingen zullen worden opgeheven, welke het spreekwoord van de gelijke monniken, die gelijke kappen behooren te dragen, geweld aan doen. MANOEUVRES. Wat zouden we verder van de fei ten der week releveeren? Dat we eenige dagen bar slecht weer gehad hebben, zullen ook onze lezers vol doende hebben kunnen vaststellen. Ondanks dat het ook op zee spookte, hebben onze Jantjes zich dapper ge weerd bg de gehouden vlootmanoeu- vres. Nochtans verdenken we de Blauwen er ernstig van, dat ze zich vroeg trjdiger hebben laten versldan dan de oorlogsomstandigheden alléén het noodzakelijke maakten. Dat daar bij de Gelderland verondersteld werd te zgn getorpedeerd, tusschen een dubbel mijnenveld in nog wel, zal een ramp zijn geweest, die de opva rende met gemak zijn te boven ge komen, nu de stukken er heel bg bleven en spoedige gelegenheid zich voordeed om de zooal niet door zee- dan toch door regenwater doorweek te plunje voor droge te verwisselen. VENRAY Woensdag 5 Aug. HORST Vrijdag 24 Juli (Varkensmarkt) VENRAY, 18 Juli 1936. NIEUWE TELEFOON AANSLUITINGEN. 77 Eibers M., Bakkerij Eindstr. 16 116 Voesten J., filiaal Zuivelfabr. Hofstr, 146 Manders en Stevens fa., Leeuwstr. 5 161 Seuren H. W., Kapper Maasheezerweg 166 Loenen B., Henseniusstr. 167 Bom P., Charles Ruijsstr. 168 Arts Wed. J. H., Manufacturen Marktstr. 169 Ariaens Jos., Schoenhandel Grootestr. 170 Maessen P., Meubelhandel jGrootestr. 13 171 Gossens G., Brandstoffen Eindatr. 172 Thielen A., Manufacturen Marktstr. 173 Gossens W.,Bakkerg Hofstr. 9 174 Derickx M., Electricien Leeuwstr. 3 175 Berden W., Pastoor-Deken 176 Patronaatsbestuur 177 Schaeffers Fr., Schildersbedrijf Paterstr. 178 Coopmans P., Manufacturen Langstr. 180 Lemmena J., Kleermakerij Stationsweg 181 Custers G., Smederij Langstr. 182 Hendrikx Jos. en Zn., Schoenhandel Grootestr. 183 Boom J., Vrachtrijder Oude Oostrumscheweg 184 Gerven v. Fr., Groentenhandel Grootestr. 185 Rutten A., Stationsweg 21a. VERVALLEN AANSLUITINGEN. 118 Wgnhoven Gebr., Exp. V enr ayV enlo 133 Nuyens W. J. F., arts St. Annagesticht 141 Claessens Th., aannemer Oude Oostr. weg 806 Opheg A. H., Fourages OirlQ.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1