Kinderen van Tertiarissen Nog slechter. Derde Orde- Studiedagen. Gemengde Berichten Provinciaal Nieuws „De Valk" jubileert, Bij Door! E MarlctU Adver Assurantie G. W. dag. De dikke keldermuren zouden desnoods 't hulp- en moordgeschreeuw wel dempen. Dan spoedde hij zich terug naar de eetzaalboerkens, als hij daar één zitten had, was geen volk om alleen te laten. Eindelijk veegde deze met de hand over de gezonde blozende kaken en mompelde van goeddoen. - Hij had gedaan Met het onnoozelste gezicht van de wereld, zijn ambt overwaardig, stelde nu de advokaat voor, het huis eens te zien. Wat de boer, die geen kwaad vermoedde, volgaarne aannam. Reeds stond de knecht, met een gemaakt vriendelijken lach, hem af te wachten, om als gids te dienen bij 't bezichtigen van de woning. Ze gingen eerst 't bureau binnen daar stonden onafzienbare reeksen boeken met lederen banden in groote eiken kasten, van onder tot boven rondde muren, en zware lijvige wetboeken lagen op de schrijftafel, Het boerken trok oogen van verwondering, sloeg de handen ineen en vroeg of zijn heer dat allemaal had gelezen en van buiten kende. In de groote zaal. kon hij er maar niet over uit, hoe zoo een schoon tapijt op de vloer lag, om met de voeten over te loopen, geen een van zijn gebloemde bed spreien, die 't er bij kon halen. De kussenstoelen, de fluweelen ressort zetels werden bekeken, betast, ge probeerd. Ja, de boei', met zijn blauwen kiel en zijn zijden pet, nam er parmantig plaats op, liet glo rieerend zijn blikken door de kamer waren en vroeg of hij, als groot meneer, geen goed figuur zou slaan, De eenvoudigste opmerking van den buitenmensch deed den knecht in een luiden lach schieten, niet zoo zeer om het grappige van het gezegde, als om het eind waarop alles moest uitdraaien. De val was immers ge spannen en de mattenklopper lag gereed. Want dat alles was maar aanleiding tot den kelder. Daar moest de knecht hem hebbendaar zou het spel beginnendaar zou het er op losgaan. In zake kelderartikelen scheen ons boerken thuisIn een weerlicht, hadden zijn vinnige oogskens bij schemeren van het luchtgat, alles opgenomen, zoowel de stelling met de bierton in den hoek, als vanvóór, de broodplank met daarop een schoone, ongeschonden Hollandsche kaas. Daar sprong onverwacht en valsch de knecht op ons boerke los, en wilde hem te lijf met zijn matten klopper, maar 't boerke schoot, als een pijl uit den boog, naar de bierton en draaide de kraan open. Het bruine gerstenat spoot al schuimend op den vloer. De knecht moest de lijf kastijding staken en maar gauw bijloopen om een einde te maken aan die kostbare cverstrooming. Als een schuwe rat zoo vlug, snapte het boerke de Hollandsche kaas onder zijn kiel, wipte de kelder trap op én... naar buiten. Daar stond.... voor de huispoort, de advocaat in zijn handen te wrijven en te lachen, toen de boer kwam buitengestormd. Hola pachtervroeg hij, hoe heeft het gesmaakt Goedbeet deze kortaf, en.... voegde hij er bij, terwijl hij duwde met den elleboog op de Hollandsche kaas onder zijn kiel, ik heb ook nog een beetje voor morgen DE BAZUIN. vragen gratis logies bij franciscaansche families Ondergeteekende wil gaarne de tolk zijn van vele Rotterdamsche kinderen, die er hunkerend naar uitzien om in de Augustusmaand het leven-buiten mee te maken. Niet alleen, omdat het zoo prettig is in Gods vrije natuur te leveü, maar ook omdat het zoo hoog nuttig is voor hun gezondheid. Het heele jaar door zitten ze tusschen de muren van een groot stad, en al dat gejaag en gejacht van het zakenleven. De zenuwen van die kinderen hebben dringend behoefte aan ontspanning. Hun lichamelijke constitutie vraagt dwin gend om buitenlucht, zon en wind. Zoo'n maandje-naar-buiten is een gezondheidskuur, die van onschat bare waarde is, misschien wel voor heel een verder leven. Meerdere jaren achtereen reeds, hebben verschillende Derde-Orde- Afdeelingen dit liefdewerk in be oefening gebracht. Hun bestuten deden navraag bij gezinnen, die daarvoor in aanmerking kwamen of zich bereid verklaarden en alles kwam voor mekaar. Kan zulks dit jaar ook weer ge beuren We zien hoopvol uit naar de D.O. Af deelingen, die ons vorige" jaren hebben geholpen, en we zijn vol vertrouwen, dat meerdere nieuwe plaatsen zich dit jaar beschikbaar stellen. Kom, bespreek dit punt eens op de bestuursvergadering. Wij stellen ons voor de kinderen (d. w. z. schoolgaande kinderen) 3 AUGUSTUS te zenden en 26 AU GUSTUS terug te halen. Uitzet en reiskosten natuurlijk voor onze rekening. We staan ervoor in, dat de kin deren gezond zijn (ze worden eerst door een dokter gekeurd) en vra gen met franciscaansche vrijmoe digheid, dat de Tertiarissen ter liefde Gods gratis onze kinderen logies willen verleenen. P. fr. Deodatus Vergeer O.F.M. Voorz. D.O. Federatie Rotterdam Weste Wagenstraat 55 Rotterdam (C.) AttentieAanbiedingen worden gaarne ontvangen door P. Silvester Coenen O.F.M.. Dir. D.O. Venray. Er wordt ontzettend veel geklaagd in deze dagen. Velen zitten bij de pakken neer, omdat ze twijfelen aan wat nog komen zal. Wie echter onze historie kent, weet ook dat de tijden van op- en neergang er steeds zijn geweest. In Februari 1815 telde Leiden 28500 inwoners, waarvan in 1816 niet minder dan 10600 geregeld werden bedeeld en in een strenge winter zelfs 15000! In 18101811 was het hier te lande veel erger dan thans, maarmen weet het niet meer. In Den Haag werden, vertelt Joh. W. A. Naber, binnen den tijd van weinige maanden meer dan 600, te Haarlem ruim 500 huizen gesloopt, in verband met een oude wet, vol gens welke een pand moest worden gesloopt, als het in openbare veiling niet genoeg opbracht om de ver schuldigde belasting te voldoen. Te Amsterdam alleen werden, volgens een opgaaf van prins Lebrun van Januari 1911, niet minder dan 2900 panden in openbare veiling ge bracht. In 1809 waren zelfs ongeveer 3000 matrozen overgegaan in Engelsche dienst. Terwijl in de eerste jaren der 19e eeuw nog 2500 groote zeeschepen per jaar de haven van Amsterdam binnen liepen, was dit aantal in 1809 gedaald tot.... 335. (Cantecleer) Voor de vijfde maal organiseert de leiding der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisi, onder jurisdictie der P.P. Franciscanen en Capucijnen, de met steeds meer be langstelling gevolgde Derde Orde- Studiedagen. Ze zullen dit jaar gehouden wor den te Venray en wel op 14, 15 en 16 Augustus. Dit is de vacantie- maand, waardoor dus velen in de gelegenheid worden gesteld de Stu diedagen mee te maken. En daar bovendien de tweede dag een feest dag is (Tenhemelopneming Maria) en de derde dag op Zondag valt, kunnen zij, die pas Vrijdagmiddag hun arbeid staken, met gemak dit franciscaans week-end bijwonen. Het algemeen onderwerp, dat dit jaar op de verschillende lessen be handeld zal worden, luidt„Fran ciscaans leven". De titels der lessen zijn 1. Franciscus de andere Christus, door een P. Minderbroeder. Levend Godsgeloof, door een P. Capucijn. Eén Godsgezin, door een P. Minderbroeder. Bedienaars van Gods geheime nissen, door een P. Capucijn. Goddelijke ordening, door een Tertiaris. 6. Het licht op de kandelaar, door een P. Minderbroeder. Er zal naar gestreefd worden, dat het bijwonen dezer Studiedagen zowel door de liturgische oefeningen als door prettige afleiding, zo aan trekkelijk mogelijk wordt gemaakt. Men gelieve niet te lang te wach ten met zich op te geven voordeel- name. Men schrijve naar den Zeer- Eerw. Pater Dr. Silvester Coenen O. F. M., Minderbroedersklooster te Venray. 2. 4. 5. KERK TE EINDHOVEN—STRIJP GAAT IN VLAMMEN OP. De St. Trudo-kerk te Eindhoven die door een feilen brand grooten- deels is verwoest, dateerde uit het jaar 1887 en kon 1400 a 1500 men- schen bevatten. De brandweer, die spoedig gewaar schuwd werd was onmiddelijk ter plaatse, doch kon het vuur niet vol doende bestrijden, zoodat de Philips- brandweer te hulp werd geroepen. Op het moment dat deze brahdweer arriveerde was de kerk één vlam menzee. Even over half twaalf stortte het spitse torentje, dat op het kruispunt van de twee beuken stond, met donderend geraas in. Een gedeelte viel op straat, waarbij de brandweercommandant mr. Fens en eenige brandweerlieden ternauwer nood aan den verpletteringsdood ontkwamen. Op het uur, dat de fabrieken uit gaan (twaalf uur) was men den brand zoover meester, dat geen uit breiding meer te duchten was. Het geheele dak van de kerk, benevens drie der vijf torentjes, zijn afgebrand en ingestort. Het gewelf heeft zich evenwel niet begeven. Het achterste gedeelte van de kerk is één- ruine. Dadelijk na het ontdekken van den brand was de geheele parochie Strgp de weer om het kerk-meubilair te redden. Dit alles benevens misge waden, de heilige vaten en de schil derijen van den kruisweg, kon tijdig naar buiten worden gebracht. De kerkbanken waren in de hitte echter totaal verkoold. Verzekering dekt de schade die zeer groot is. In het torentje, dat tijdens den brand omlaag stortte, hing een uit 1432 dateerende angelus-klok, welke thans verloren is gegaan. Het historische luid-huisje kon nog worden gered, evenals klokken, da teerende uit 1436 en 1462, die in de tuin van de pastorie hingen. De kerk onderging in 1931 en 1932 een groote verbouwing. Om halfeen was de brandweer het vuur meester, en werd met de nablussching begon nen. Het steenen gewelf is op ver schillende plaatsen, o.a. waar het torentje viel ingestort. De schade is bij benadering nog niet te schatten, doch beloopt zeker f 50.000 a f 60.000. VIJF MENSCHEN DOOR DEN BLIKSEM GEDOOD. Maandagnamiddag is te Ngeveen bij Meppel een hevig onweer losge barsten, waarvan helaas drie men- schen het slachtoffer zgn geworden. Met een met twee paarden bespan nen wagen was de landbouwer Roelof Karsten, vergezeld door zijn broer en 'een tweetal knechts op weg naar het hooiland, toen de bui kwam op zetten. De mannen zijn toen ijlings teruggekeerd, doch toen zij nog vijf tig meter van de boerderij van Karsten verwijderd waren, werden zij door het noodweer overvallen en door den bliksem getroffen. Roelof Karsten werd bewusteloos ge slagen doch kwam later weer bij, zonder noemenswaardig letsel te hebben bekomen. Zijn 39-jarige broe der Jan Karsten uit Ruinerwold ech ter werd door het hemelvuur gedood, evenals zijn knecht, de uit Weerwille afkomstige 17-jarige Jan Kragt en 26-jarige landarbeider Geert Schoten uit Zwinderen. De twee paarden voor deh wagen en een paard in het land werden eveneens gedood. Maandagmiddag omstreeks vijf uur is te Weerdinge, gemeente Emmen, de 56-jarige echtgenoote van den ar beider Paalman tijdens een onweers bui door den bliksem getroffen en op slag gedood. Zij stond met haar man en zoon voor de woning naar het overtrekken van de bui te kijken. De beide mannen bleven ongedeerd. Met het slachtoffer van het onge luk in Abcoude, bedraagt het aantal dooden dus reeds vijf. Omtrent dit laatste ongeluk ver neemt de Msb. nog treffende bijzon derheden. Toen de onweersbui eens klaps losbarstte zag de landbouwer v. d. Broek, die op eenigen afstand bezig was in het hooiland, plotseling op de plek, waar zijn zoons aan het werk waren vlammen oplaaien uit den hooiberg. Hij snelde terstond toe en slaagde erin, de drie jongens die door den bliksem getroffen, bewusteloos in het hooi lagen, aan een wissen vuurdood te ontrukken. Toen werd het den man te mach tig en zonk ook hij bewusteloos ineen. Evenals de jongste zoon kwam hij echter spoedig weer bij kennis. De oudste zoon echter, Henk v.d. Broek, was zoodanig door den bliksem ge troffen, dat hulp niet meer kon ba ten. De derde jongen, de 26-jarige Gijs heeft ernstige brandwonden op- geloopen. BIJ HET KERSENPLUKKEN. Te Vorstenbosch (gem. Dinther) is de 12-jarige L. v. d. H., bij het kersenplukken uit den boom geval len en daarbij in prikkeldraad terecht gekomen. Zeer ernstig gewond is de jongen opgenomen. Zijn toestand is zorgwekkend. AUTOBUS TEGEN BOOM VERPLETTERD. Tusschen Eindhoven en Best heeft Zondagavond een ernstig ongeluk plaats gehad. Bij het uitwijken is een autobus tegen een boom gereden, waardoor ze grootendeels werd ver nield. Twaalf personen werden daar bij gewond van wie vier ernstig. De autobus was van den heer Jac. Verhagen uit Gilze-Rijen, bestuurd door den heer G. Piere, kwam van de richting Deurne en reed in de richting Best. De inzittenden keer den terug van een priesterfeest te Deurne. VLIEGTUIGONGELUK OP BELGISCH STRAND. - Zaterdag is een jonge vrouw, die tusschen Wenduijne en Den Haan langs het strand wandelde, gedood door de schroef van een touristen- vliegtuig, dat daar plotseling laag boven de hoofden vloog. Men veronderstelt, dat men met een Hollandsch vliegtuig heeft te doen, dat onmiddellijk na het onge luk zou verdwenen zijn en dat uit Ostende was gekomen. Volgens ooggetuigen vloog de machine zóó laag, dat men den in druk kreeg dat de vlieger de strand- gasten wilde doen schrikken. Het parKet heeft een onderzoek inge steld. Het is gebleken dat een Neder- landsche reclamevlieger, de heer van G., eenigen tijd tevoren uit Ostende was opgestegen en langs de kust naar ons land was gevlogen. KIPPENBOERDERIJEN ALS SMOKKELCENTRA. Volgens een mededeeling van het hoofdkantoor der douane te Heins- berg is de strijd tegen de „wilde" kippenfarms in het grensgebied, die tot ware centra van smokkelarij werden, thans met succes bekroond. Toen in het voorjaar van 1985 het invoerrecht op eieren van 30 tot 70 R.M. verhoogd werd, schoten de hoenderparken in de onmiddellijke nabijheid der Nederlandsche grens als paddestoelen uit den grond. Alleen in de streek van Wassen- berg werden niet minder dan 34 bedrijven in het leven geroepen. In den loop van den tijd konden zij alle, met uitzondering van drie, onschadelijk gemaakt worden op grond van de rijksdouanewet, daar men kon bewijzen, dat groote smok kelarijen van eieren, voeder en in verschillende gevallen ook van de viezen over de Nederlandsche grens plaats vonden. Onder de smokkelaars bevonden zich zoowel Nederlanders als Duit- schers, die uit andere streken hier heen waren gekomen, vooral uit Rheydt en Munchen-Gladbach. In October 1935 werd te Aken een proces tegen tien eigenaars van hoenderparken gehouden, waarbij hooge geld- en vrijheidsstraffen werden opgelegd. Op het oogenblik worden 34 kippenboeren vervolgd wegens ontduiking van rechten. Met behulp van den arbeidsdienst zijn de drie laatste farms ontruimd. VROEG GELEERD, OUD GEDAAN. OP twee dagen van deze week kwam in Amsterdam een speciale „schooltrein" aan telkens gevuld met circa 1000 kinderen van R.K. scholen in Twente. De jonge lui gin gingen er onder deskundige leiding het Begijnhof en andere opmerkelij ke punten der stad bezien, trokken toen door naar Haarlem, welke stad op haar beurt aan een beschouwing werd onderworpen, en reisden ver volgens naar Bloemendaal aan Zee. Ik vind zulke tochten heel mooi voor de kinderen, maar houd óók mijn hart wel even vast, als ik me afvraag, waar het verzadigingspunt voor de jongelui in de toekomst komt te liggen, als de verlangens van thans reeds op deze wijze wor den bevredigd. Zou een meer beschei den opzet van schoolreisjes toch niet paedagogischer wezen Van mijn eigen jeugd herinner ik me het jarenlang meegedragen voornemen van: als ik gróót ben, wil Amsterdam eens zien. Tegenwoordig sleept men baby's van schoolkinde- renformaat naar de hoofdstad, pad vinders trekken naar Londen of Boe dapest, H.B.S.-ers maken een trip naar Amerika. Nog kan dat blijkbaar, maar alles wijst er op, dat de jonge menschen van heden zich in de toekomst zeer moeten versoberen. En dat is moei lijk, als men ze niet bijtijds leert om de verlangens in te toornen. GRENS VERHOUDINGEN Tegen 1 Juli is weer aan circa 150 Nederlandsche mijnwerkers ont slag aangezegd. Toen in het begin dezer maand in een der mijnen van Zuid-Limburg een doodelijk ongeluk plaats greep, las ik, dat twee van de drie slachtoffers vreemdelingen waren. Blijkbaar is er nog steeds een wanverhouding tus schen het aantal van de eigen en de vreemde werkers in de Nederlandsche mijnen. Het Hemd is nu eenmaal nader dan de rok; kan bij ontslag de Nederlandsche arbeider niet wor- defi voorgetrokken bij den vreemde Dergelijke begrippen behooren ten slotte óók aan de grens, te worden gehuldigd. Juist aan de grens, omdat daar den drang der vreemdeling het grootst is. Dat aan de grens de grens van wat kan worden geduld wel eens uit het oog wordt verloren, kan blijken uit een bericht, volgens hetwelk de gemeenteraad van de gemeente Groede in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft besloten tot den bouw van een nieuw gemeentehuis en de opdracht om een ontwerp te maken in beginsel ver strekte aan een Belgischen architect. Gelukkig hebben belanghebbende organisaties dadelijk haar protest laten hooren en mag van den minis ter worden verwacht, dat hij in de huidige tijdsomstandigheden in Ne derland geen gemeentehuis met be hulp van werkkrachten uit den vreemde zal laten gereed maken. VENRAY, 4 Juli 1936. Gaarne onderschrijven we een zin uit de Gids voor de Valkfeestenhet geen wereldschokkend feit, het wel en wee van het lieve Vaderland is er niet mee gemoeid, zelfs Venray's welvaart staat of valt niet met deze gebeurtenis, en toch is dit Valk- jubilé de moeite waard om gevierd te worden. En het is gevierd en wel met al het jeugdig vuur, dat nog lustig brandt in deze van jeugdig, frisch enthousiasme getuigende vereeniging De Weleerw. Pater A. Nielen, die indertijd het initiatief nam tot op richting der Patronaatssportvereeni- ging en die nu van het Zuiden van Limburg was overgekomen om dit jubileum mee te vieren, zal wel ge lukkig geweest zijn, toen hij zag dat het kleine door hem uitgeworpen zaadje zulk een flinke boom geworden is, mede zij dank de bijzondere acti viteit, die zijn opvolger als Patronaats Directeur, de Weleerw. Pater Saes, aan den dag legt. Ja, zelfs de Senioren lieten zich niet onbetuigd en speelden een in teressanten wedstrijd op het voet balveld, hun dierbare jeugdherinne ringen herlevend. Zondag en Maandag j.i. stonden dan in het teeken van „De Valk" en zonder overdrijving mag gezegd worden, dat geheel Venray in deze meeleeft getuige het door iedereen gedragen Valk-insigne. Zondag werd de dag op zeer waardige wijze begonnen met een H. Mis, waaronder alle leden van „De Valk" ter H. Tafel naderden. Om 11 uur stonden de afdeelingen van „De Valk" met zwierende vaan dels opgesteld aan het Patronaat om met slaande trom door Venray's straten te marcheeren. Wat op zich zelf reeds een interessant gezicht is, die jeugdige, lenige jongens met kwieken pas aan het marcheeren. Om 2 uur begonnen de voetbal wedstrijden, die bijgewoond werden door talrijke belangstellenden, die door het meeslepende spel, zelf in vuur geraakten en trappende be wegingen maakten als zouden zg den bal eens in het net werken. Om 6 uur werd een nieuwe stoet gevormd van voetbalclub, turnclub, Dio uit Helmond, bestuursleden en veteranen, die onder de feestmuziek van Venray's Harmonie, na een tocht door Venray optrokken naar het Sportterrein, waar de Turnvereeni- ging „De Valk" en „Dio" uit Helmond het hunne zouden doen tot verhooging der feeststemming. De Weleerw. Pater A. Nielen hield hier op de hem eigen wijze een feest rede, die zeer zeker den Valkleden een riem onder het hart gestoken heeft. Deze rede was voor alle aan wezigen zeer goed te volgen, daar door middel der door de Radio centrale aangebrachte luidsprekers het geheele veld overklonk. Z.E. sprak als volgt Hoogeerw. Heer Deken, Edelacht bare Heer Burgemeester. Feest vierende Sportvereeniging „De Valk". Mgneheeren van de Comlté's, Gij allen die dit feest meeviert, werk dadig of door aangename belang stelling. Alle jongelieden, jonge man nen van Venray, aan wier sport beoefening ik in den loop van vijftien jaren mijn toegenegenheid heb mogen bewijzen. Dames en Heeren. Een Sportclub is tien jaar. Muziek! Waarom Een Sportclub is tien jaar gewordenSchutterij „St. Anna" is driehonderd en tien jaar. (We hebben ze lief, de aloude Lim- burgsche Schutterijen ze herinneren aan verleden gelukkiger tijden van meer fleur en kleur en romantiek). Vandaag.... hier wapperen vlaggen, druischt er vroolijke volkstoeloop, schatert er spel van Fanfare. Want een Sportclub is tien jaar.... verleden jaar negen, komend jaar elf. Hier i: tien jaar lang een bal getrapt en zijn er toeren van turners en athletiek vertoond niet zoo verbazendwekkend als in Amanda Roberti Ja, maar de „Valken" hebben zoo'n goed hart. Zekerdoch dat hebben er in Venray duizenden. Waarom dan, waarom dit Jubilé Gaan we misschien in Venray ook al kinderachtig doen Zooals de Zondagsillustraties.... „Het doch tertje van Burgemeester Knol van Klompenhoek knipt een lint door bij het nieuwe fietspad".... „Visscher Die- en-Die vangt een grooten baars"...., „De heer Zus-en-Zoo, die a.s. week den dag herdenkt dat hij vóór vijf tien jaar een standplaats koos op de Markt met een oliebollenkraam".... Hittegolftooneeltje. Twee kinderen bij een pomp. Dat zal smaken Waarom In vredesnaam: waarom dit Jubilé Gelukkig! daar heb ik een zeer geschikt antwoord op een fijn Dit! Venraysche menschen zijn kalme en verstandige menschen. Welnu dan, als zoo kalme en zoo verstandige menschen van den tienden ver jaardag van „De Valk" een feest maken, dan kan het niet anders of ze moeten in deze Valken-beweging iets zeer goeds zien, zeer mooi's en voortreffelijks, iets waarachtig vierenswaardigs. Wij zullen dat zoo aanstonds ver der nagaantot vermeerdering van feestelijke vreugde. Eerst, als ik mag, een enkele her innering. het feit van het hangen van een aan gesneden worst in voornoemd kleed lokaal als een minzame attentie van den eigenaar. Wee, de eigenaar, anders 'n goeje kaerel, toen wat „haostig", werpt zich zeiven op een fiets en werpt de zaak zelve op den „Opper".... Opperwachtmeester De Groot, model-politieman, maar tevens man met diep gevoel. „Wil u (zoo vraagt 'n „gestelik") den rechter verzoeken, dat 't in orde is met 'n flinke aalmoes?" „Ja zeker Mooie noot van den Opperwacht meester Het „Gericht" zei„goed, beter, best!" Die jongelui, ze hebben een arm mensch méér gegeven dan Vrouwe Justitia bedoelde: genoeg voor vijf- en-twiutig rookworsten. Mooie noot voor die jongens! Maar, nu komt die rare noot, waar ik met mijn beetje onnoozele verstand niet bij-kan. Wélke aanwezige voet ballers hebben toen, in dat gruw zame uur, géén schijfje worst willen mee-eten Wie Die slager waren Het is een paar jaren méér dan tiengeleden. De Patronaatscommissie steunend op Koninklijk Besluit van Subsidie, kocht dit terrein aan. Toen... eensklaps een teleurstelling om er werkelijk flauw van te vallen! De Regeering gaf geen subsidie meer aan sportterreinenGaf wél een zonderlingen uitleg van het Konink lijk Besluit. Twee jaren lang is de Minister bekogeld met, steeds drin gender, brieven. DoofstomWie heeft ten slotte de beslissende overwinning behaald Den laatsten dag dat hg lid van de Tweede Kamer wasOns aller onvergetelijke vriend JeanPoels zaliger. Aan Jean Poels in den hooge onze hulde en dank Mag ik ook nog een keer harte- lijksten dank brengen aan de tien tallen landbouwers die, zonder een zoon op het Patronaat te hebben, zonder toen althans aan Sport te doen, hier dagen en dagen met kar en paard aan de moeilijke effening van dit terrein hebben meegewerkt Heil hun, hartelijke leden van de Derde Orde Tien jarenHier is in de tien jaren door onderscheidene Voetbal clubs dapper geoefend. Hier... als een bliksem schoot „De Valk" neer op zijn prooispande „De Sperwer" zijn gretige grijpklauwen; scheerde „De Zwaluw" haar fijne meetkunstige lijnen over deze vlakte stormde de stoere „Albatros" in geweldige vla gen hier, met boeken pen gewapend berekende „Henschenius" fijne trucs („Jezuieten-streken" op voetbal- gebied hier is in sierlijk spel van slanke lijnen gespeeld door „V. L"... „vlug en lenig" en naar hooge sport-idealen gestreefd door „Excel sior" en met onstuimigen moed gestreden om „D.S.O.",door samen werking overwinning." Hier vierden allerwetenschappelijkste studenten, onder beschermheerschap van Her cules met den ontzaglijken voetbal op de schouders, hun daverende tournooien, zoodat de assche van Achilles en den Looper van Marathon in hun urnen sidderde van ontroering! Heb ik niet persoonlijk een paar zomermaanden achtereen 's middags na school met ware doodsverachting staan afwachten twee elftallen (zeg: twintigtallen) van „Leeuwen" en „Panters" Woeste jonge wildernis- dierenVervaarlijk brullende „Hij zaatHij zaat nie 's Wel's Nie Hald owwe kop gij Ge liegt 't"..„ En dan soms met de brutaliteit der wanhoop als scheidsrechter gefun geerd, zonder toen méér te weten dan „goal" en „hands".... Totdat het ten leste alleraardigste leeuwtjes en pantertjes werden, zoo mak, zoo zeeg, echte salondiertjesZiedaar, geachte toeschouwers, de resultaten van de Sport!.... In deze tien jaren het zij in grooten ernst dankbaar vermeld zijn hier op het veld alleen maar Sportleiders opgetreden die waar achtig voelden voor de goede Sport, in christelijken geest. Van de Venraysche Sport heb ik trouwens voor méér dan negentig procent genoegen genoten. Of er nooit „wat geweest" is Komaan Iedereen moet het in dit Dal van Tranen ondervinden, dat hij eens een keertje een beetje „pien inde eugs- kes kriegt." De Franschman noemt de jonkheid l'age sans pitié, wat, zooals u weet, ongeveer beteekent de jonkheid denkt nu eenmaal zoo duizelig diep niet na en onderkent pas in latere jarenwie het goed met hen meende. Komaan, we moe ten toch een keer allemaal zonder ,kift" met groote vroolijkhexd bij elkaar in den Hemel zitten Eén zoo'n allerakeligst voorval huiveringwekkend willen we aan de, stiekum er mee wegloopende, vergetelheid ontrukken. Omdat er aan verbonden zijn twee mooie noten, en dan nog zoo'n rare noot. Ik weet niet wathazelnoot of cocosnoot n Paar voetballers weet ik nu nogwie of van welke club hebben ergens in een kleedlokaal 'n schijfje worst „afgesnijd." Hoe kan dat van zoo nette jongelui Sommi gen zijn van meening ze waren, ten gevolge van onverdiende nederlaag, van verdriet flauw geworden en konden onmogelijk het leven rekken zonder iets hartigs. Anderen oordee- lenze waren bedwelmd door den straffen reuk van de spurrie, die daar ter plaatse spreekwoordelijk royaal groeit. Nog weer anderen hellen over tot dit gevoelenze beschouwen „Nu rijst nog eenmaal voor mijn oogen" zou de dichter Schaepman zingen gij, op dit sportterrein gevierd en schitterend geslaagd Bondsfeest van de Limburgsche Gymnastiek vereeniging en, door Ven raysche Turners zóó voortreffelijk op touw gezet als nergens anders Heisa, saluut! En gij, Venray's aller- kranigste Ruiterclub, telkens de duizenden onweerstaanbaar hierheen trekkend om uw grandioze sport met het edelste dier op aardeHeisa, saluut Dezelfde dichter Schaepman medi teert „De scheppingen der menschen verrijzen en vergaan." Welke van die verscheidene voet balclubs zouden vergaan Neen Niet vergaanOpgaanOpgaan in ééne groote „De Valk Gefeliciteerd duizendmaal, beste Valkers, om uw doelbewuste turn- sport, sinds een paar jaren mede door u beoefend, onder Zuid-Lim- burgsche „gooje vruntelike leijing Heisa, saluut We hebben ons afgevraagd, daar straks, geachte toehoorders, hoe het toch kwè-m dat een bestaan van luttele jaren tiengevierd werd met feestelijke klank en kleur, onder comité's met klinkende en ja, met ook luistervolle namen Hoe het komt Alle beweegredenen vat ik samen in dit ééne woord: Genegenheid! GenegenheidMen is „De Valk' hartelijk genegen. Genegenheid heeft het Bondsbestuur j.l. jaar bewogen om „De Valk", of schoon niet geheel kampioen, tóch te promoveeren. „De Valk" gedraagt zich uitstekend. „De Valk" weet „pech" te verduren. Dat is flink. Dat ziet men graag. „De Valk" onderhoudt den ouder lingen vrede. Niet altijd zoo makkelijk in een VoetbalclubDe leden steu nen elkaar in het streven naar hoogere dingen dan voetbal-victoriën, dingen van onsterfelijke waarde. Men is „De Valk" genegen, om zijn goede voètbalsport, goede Er bestaat ook zeer leelijke De goede voetbalsport verschaft menig verstandig mensch waarachtige schoonheidsontroering. Men aan schouwt er een verbeelding in van het algemeen-menschelijke, het worstelend leven. Niemand, hoe bejaard, hoe geheel anders opgevoed, hoeft zich ervoor te geneeren, dat hij houdt van eer lijke turnsport. Dat hebben gedaan Sint Franciscus van Assiside edele Vittorino da Feltre, vader van het moderne gymnasium en onderwij zersstand, de heilige Dom Bosco, de vereerde maagd Margaretha Sin clair. Men begint aldoor beter te be grijpen de voordeelen van goed ge leide, nobele Sport. Loopen van „Rooy wies Vendele" is vier, vijf uur een gedisciplineerde wandeltocht maar twee. En toch Voetballer en turner (flinke dan altijdleerenop de juiste plaats en op het juiste oogenblik aan te pakken de levenlooze dingen ge vaarlijke dingen van venijnige ma chines. En tegenwoordigheid van geest (Jongedames, als u kiezen moet tusschen twee bruidegoms die alle bei evengoed zijn, maar de ééne is turner, neem hém!) De goede sport beoefenaar, de goede, leert óókop de juiste wijze aan te vatten de toegereikte hand van God Het moderne leven is lastig in gewikkeld. Dat eischt ontspanning, dat eischt uitspanning. Goed geleide sport gaan beoefenen kan zeer wel de eerste stap zijn van donkere ondeugd naar blanke rein heid. De Jeugdleiding is verplicht de rijpere jeugd braaf beoefende sport te geven. Zij voert tot moed, versterving, opoffering tot natuur lijke deugden, die den geloovigen jongen licht brengen tot brengen tot het bovennatuurlijketot den Hemel. Maar nu, geachte toehoorders, nu ten leste op één allergewichtigst punt nog ééns krachtige nadruk geduwdWe hebben nergens ge zegd sport, zoomaar sport, die heeft uw en onze liefde niet. We hebben duidelijk aangegevenw e 1 k e sport. Dat is goed geleide sport, in waarachtig christelgken zin. Er wordt ontzettend gelogen over sport. Er is óók sport, die aan het leven niets meegeeft, ja, het leven verslapt, besmet, ja, zelfs dood verkankert. Sport alléén geeft een parochie geen kern. Er moet bij komen krach tig godsdienstig leven. De sport is middel, maar dan ook een sterk middel Er wordt druk over gesproken, dat eindelijk (ja, 't gaat nu eenmaal niet allemaal tegelijk) de schreeuwend noodzakelgke „Jonge Werkman" hier komt. Ah, dan kan de „Jonge Wacht" op 17- of I8jarigen leeftijd zóó overstappen, deels in „Jonge Werkman", deels in „Jonge Midden stand". Dan zullen de zuiver-gods- dienstige vereenigingen bloeien en groeien in stJ vruchtbaarder, jonge menscf ter dege de zal er geen k veel, veel goJ bare Venray 5 treffelijk, vol. Dierbare Va leden, werkt i ideaal! We het tijd u oversti Dat hebt gg' D geest druk ik en u allen 5 waarts, Valkei Ook vele aut terrein aanwez Berden, met d sen en Linssea gemeester v. tl Gardiaan met Franciscanerkl leden van dej De door Dio vielen evenals zeer in den sn dat herhaalde] j zijn bijval beto Maandag v; ook thans beg, zomerweer, vz gonnen om 4 wedstrijden en lang verwacht 1 wedstrijd der 1 i meerderen mog j redenen reeds |j Maar keurig waren ze nog 1 Het slot der j met een feesta dat ondanksj ruimte te kort Het volijverig j stelde feestcom j ongetwijfeld u zoo geslaagd zien en daarl 1 zich voelen, dag patronaat metjj beoefening een» deeren voorreis raysche jeugd.] Gaarne voegt 1 bij, dat de banij en Venray hecli_ blijven tot heilji Ingekomeov pee van 19 5 INGEKOMEN: C. A. J. Bectyl van Venlo G. J. Berbers,r lemstraat 16 vaje P. E. H. Geeie< z.b., Oostrum Ca P. M. H. Hoa straat 1 van Aidi H. Jansen vil opperwachtmeesl van Well. G. R. H. Hui$! seniusplein 4, vsn L. J. G. Swiü Oirlo E 78, van A G. J. M. v d ie: Smakt B 4, vanjc C. Th. Joostw Hofstraat 11, vaé W. H. van Ti?e Langstraat la, ii M. H. H. van 0 N 14, van Maast; G. J. Janssen, Ir. 1, van Heerlen/ W. M. GeurtjW tionsweg 32, varg VERTROKKEN,! W. A. M. Cl!#, naar Waalre. P. J. J. Clevisx Broekhuizen. A. C. P. Swa£i naar AmsterdanW E. Koenen, zin C 11. M. C. E- MarK Tilburg, Wilhelnia G. A. Sandenjb, Spoorl. 42. P. H. Tijssen, :n M. J. VerheggU Antoniuslaan 72 E. W. P. Ej t Asten, Julianast 1 C. J. B. Egsbo fl A. Rietjens, Julianalaan 61. P. M. Th. Mint Horst M 158a. VENLO. Op i eeniging van Ms voer 2.220.000 eie Kipeieren van Kleine eieren Eendeieren van ROERMOND, vereeniging vat aanvoer 4.750.000 Kipeieren van Eendeieren vat Belasting Kadastri Koop- c Huurcoi' Schoolstraat 14 1

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6