L. Wijnhoven Coöd. Zuivelfabriek Schuttersconcours Zeep- Zeeppoeder- The Three Williams Moderne Danssalon NU OF NOOIT J. Poels-Janssen Dante's „^nfebnó Slaqml hemmens *tke fywaduuui Sumgeis LUXOR Theater Die heele fijne LEVERWORST slechts 20 ct. per pond PRIMA HOOFDKAAS 15 ct. per pond. Th, PouwelSj Hofstr, Tel 64 TH. POUWELS, Hofstraat 8 king. Zaterdag S en Zondag uur JJ Ver pachting Jachfrechf. OOSTRUM Telef. 163 PIERRE BOM 20 WL hennetjes Aanbesteding. aacaaaatfaaiD A. Het verbouwen van het Gemeen tehuis. B. Het Glas- en Verfwerk. Zorg nu reeds voor de Kermis. boodschaptasch Th. POUWELS Markten TE KOOP 150 WL hennetjes, fijne inmaakkersen TE KOOP ongem. biggen GEVRAAGD jongen 14-16 jaar Slachthaantjes 30 c Soepkippen TE KOOP 2 drag, varkens TE KOOP 4 ongem. biggen 15 W.L. hennetjes „VENRAY le Venray. De iaarlijksche Algemeene Vergadering der leden Groot Nationaal ZONDAG 5 en MAANDAG 6 iULI Schutterij „Sf. Anna OUDERS KNIP- EN NAAICURSUS Iels nieuws lijn en goedkoop dk< reclame. 1 groot dubbelpak le kwaliteit Zeeppoeder 9 ct. 1 groot pak zelfw. Waschmiddel 9 ct Zeepvlokken voor de fijne Wasch per pond 25 ct. Karnemelkzeep Dobbelman thans 2 groote stukken 15 ct Fijne Bloemenbadzeep per doos 12 stuks slechts 48 ct. Prima Schuurpoeder 2 reuzenbus 15 Boenwas per groote bus 25 ct. Bleekwater p. flesch 14 pl. 10 ct. v. fi Telefoon 106 Gedurende hel Schuttersfeest SCHUTTERSFEEST „ST. ANNA" in Café H. PIJPERS. Eindstraat. KERMIS HOLTHEES! r .JULIANA" A M. BONANTS - Hohhees. voor 119- een compl. Rijwiel In KINDERWAGENS Verf zelfBehang zelf VOOR !)etere kwaliteiten, de laagste prijzen, rdf 'oor het sprok- de Gemeente- worden afge- ag 8 en Don- elkens van 2 VF.NRAY II Een overweldigend Programma presenteeren wij een ongekend schouwspel, duizen den medespelenden in Paniek, Dans en Lachaanval in (De Hel der Dobbelaars) Een realistisch levensdrama van een tot rijkdom gekomen man, gewetenloos zelfzuchtig, enkel voor zich zelf levend. Een monstueus drijvend amusementspaleis, dat door onbekende oorzaak in vlammen opgaat. 100 Reuzen spektakel in de Hel De symbolische voorstelling van ALIGHIERE'S klassieken beroemden roman. De Hel met al zijn verschrikkingen. Nog nooit heeft U zooiets gezien Deze week is deze film met geweldig succes in Venlo ver toond geworden als Kermisprogramma. -Wij verwachten eveneens daarom raden wij U dringend sen te bespreken. Verboden beneden 18 jaar, veel belangstelling, aan tijdig piaat- Hef R.K. Parochiaal Kerkbestuur van St. Petrus Banden te Venray zal bij inschrijving verpachten in vier perceelen het achtrecht op de gronden der eigenaren en gebruikers, gelegen in deze Parochie en begrensd door de navolgende wegen en perceelen Perceel I is begrensd door Stationsweg, St. Servatiusweg, Maasheescheweg, weg langs Dijkmans, Spurktswater tusschen perceelen Camps en Boekholt, naar grens Maashees, grens VenrayOverloon, Overloonscheweg. Perceel li is begrensd door Overloonscheweg, Parochie Merselo tot Merseloscheweg, verder Merseloscheweg. Perceel III is begrensd door Merseloscheweg, Wevers- losche beek tot Deurnescheweg, verder Deurnescheweg tot Kapel Veltum, weg tot Gitzeis Molen, verder langs Molen hofweg, Servatiusweg tot Stationsweg. Perceel IV is begrensd door Deurnescheweg vanaf Kapel Veltum tot Nachtigaal, weg tot Parochie Ysselsteyn tol Steegsbroekscheweg, deze weg tot perceel D 3634 verder grens parochie Leunen tot Gitzeis molen, zandweg tot Kapel Veltum. Voorwaarden waaronder de verpachting geschied liggen ter inzage ten huize van den Secretaris van het Kerkbestuur, Sta tionsweg 41, en kan daarvan vanaf heden op alle werkdagen door belanghebbenden kennis worden genomen des namiddags tusschen 6 en 8 uur, alwaar eveneens de inschrijvingen worden ingewacht vóór of uiterlijk op Zaterdag 11 Juli 1936 des mid dags 12 uur. 92 HET KERKBESTUUR VOORNOEMD. Aanbevelend, 48 Verhuisd van Langstraat 3 naar Charles Ruysstraat Expeditie Venray—Nijmegen Venray-Helmond-Eindhoven TE KOOF 8 weken F. Heijnen, Lull. Door Burgemeester en Wet houders der gemeente Oploo zal op Donderdag 16 Juli, des namiddags om 6 uur, in café H. Janssen aldaar, onder ge organiseerde Aannemers worden Bestek en teekening a f 5.00, (restitutie voor A f 2.00 en voor B f 3 00) verkrijgbaar bij J. Ebben, Beers 233 Bouwkundige. TE KOOP 60 WL hennetjes 10 weken Jac. Bistervelds, Merselo. Deze week een extra sterke gevuld met V, pond Hagelslag, 2 pak Vermicelli, 1 pond dikke Pruimedanien, 1 pond mooie Rozijnen z. pit 1 pak Zeeppoeder, 5 pak Pudding, 1 pak Maizena alles samen 88 ct. 'I groote flesschen Gazeuse voor 22 cent HOFSTRAAT 8 30 VENRAY Woensdag 15 Juli HORST Maandag 6 Juli CUYK Dinsdag 7 Juli WYCHEN Dinsdag 14 Juli H. Clephas, Beekweg 10. 00 Jos. Loenen, Leunen. voor boerenwerk. Adres Bureau dezer. TE KOOP zeug met biggen of ongem. biggen A. van Hooft, Merselo. 00 Dagelijks versche per stuk, panklaar. vanaf 60 cent. LJ G. van Leuken, Telefoon 131 Leunscheweg. 13—14 weken dracht. Th. van Kessel, Laagheidsche weg A 11. Jos. Drabbels, Langstraat 43 TB KOOP 7 ongem. biggen vroegeaardappelen en slachthanen P. L. van Rens, L 10, Veltum Ondergeteekende beveelt zich aan voor het breien van kousen en sokken op een autom. snel- rondbreimachine Ook aanbreien van kousen en sokken. L. LEIJSSEN. SCHOOR wordt dit jaar gehouden op DONDERDAG 9 JULI 7 uur in 'f Patronaat te houden bij gelegenheid van het 310-jarig bestaan der in de feestweide van de Erven Rutten, Eindstraat Om half 2 opstellen van den Optocht. Na aankomst in de feestweide Openingsrede door den E.A. Heer Burgemeester. Daarna begin der Wedstrijden in Vendelzwaaien, Exerceeren, tromslaan, roffelen, enz. De Schietwedstrijden hebben plaats op het St. Annapark. Op het feestterrein zijn geplaatst verschillende Kermisvermakelijkheden als de prachtige auto-carrousel van Sipema, schommels, schiettent, de Vlammende Koningin en de Vlinder, Visch- en Suikerkramen, enz. Prachtige Verlichting. Entrée 10 ct. Doorloopende kaarten 25 ct. Kinderen onder geleide vrije toegang. Eereleden op vertoon van hun kaart met 2 personen vrije toegang. Buffet Zondag en Maandagavond Bier, Limonade, IJs, enz. Muziek op het feestterrein. 106 HET BESTUUR. 50 Namens het Bestuur, H. MULDER, Directeur. dit uifki nippen I Voor Venray en omgeving. Dames en Meisjes, volgt een voor het maken van uw kleeding of die van anderen. Op 15 Juli aanvangende Vraagt eerst inlichtingen te Venray of aan de Modevakschool voor Venlo en omstreken, Niemv- straat 31, Venlo. Billijke condiliën. Aangifte kan geschie den 8 en 12 Juli vanaf 1 tot 3 uur n.m. in Hotel DE ZWAAN le Venray. g Varkensgehakt in bus, iets fijns, gereed voor het gebruik, per pond 35 ct., 2 pond voor 58 ct. Boterhamworst in blik 2 pond voor 40 ct. Duitsche Cervelaat p.pd. 50 ct. Domburger p. ons gesneden 12 Gekookte Ham gesn. p. ons 15, Droge Metworst gesn. p. ons 9 Rookvleesch per pond 75, per ons gèsneden 15 Bovenbil per ons 18, iniandsch Spek per pond 30 Bak- en Braadvet per pond 29 ct. Aanbevelend, TELEFOON 108 DEZE WEEK: Wij vragen en bezorgen het U, optreden van in café A. Cremers, Eindstraat. A.s. Zondag prima Muziek van VENLO Puike dranken. Nette bediening. Aanbevelend. Bezoekt de Prima Muziek. Nette bediening. Aanbevelend, Voor den prijs bekoelt U bef nief fe lafen. U weet immers dat wij met garantie voor U hebben Koopt uw Rijwiel bij een vertrouwd adres. hebben wij steeds ruime keuze in alle mogelijke modellen en kleuren. Vanaf I 15.50 een ruime soliede kinderwagen met regenkleedje, dikke banden enz. In Riiwielonderdeelen scherp concurreerend. Aanbevelend, 76 vakkundige inlichtingen, duurzaamheid is het adres: TELEFOON 64 Vraagt onze extra prijzen bij grooter kwantum. 28

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3