voor 30 cent pekelvleesch gekookte metworst Gemengde Berichten 'n half pond voordeelig gesneden bij bij slagerij chr. goumans EINDEXAMENS R.K. GYMNASIUM TE VENRAY. Aan het R. K. Gymnasium voor jongens te Venray slaagden j.l. Woensdag voor eindexamen A. 7 candidaten. GeslaagdJ. Beduwel, UtrechtJ. Brüman, Amsterdam J. Goumans, VenrayA. Knöppe, Rot terdam A. Kreylcamp. Steijl. Met 2 candidaten wox-dt het examen voort gezet. GEVONDEN: een regenjas (inl. bij A. Voermans, Langeweg 20) een damesvulpenhouder (inl. bij Welting Stationstraat) een sleutel en een kinderportemonnaie. Inlichtingen bij de Gemeente.politie. VERLOREN: een ring met sleutels GEVONDEN: een bedrag aan geld Inlichtingen voor wat betreft het gevondene bij den Brigade-Commdt. der Kon. Marechaussees alhier. Voor examen nuttige Hand werken slaagde onze dorpsgenoote Mej. Louise Zwitserlood. VOLKSCONCERT Morgen Zondagavond zal de Fan fare „St. Catharina" uit Leunen een volksconcert geven op het Henseni- usplein alhier. Aanvang 8 uur. Denk morgen Zondag 5 Juli aan 't K.R.O.-missiespeldje en weet tevens, dat de opbrengst in haar GEHEEL ten goede komt aan de Missie Dus, ieder koopt Zondag dan ook een vlaggetje Donderdagmiddag is zekere J alhier, die zich per rijwiel op den Overloonsche weg bevond, aldaar door een auto uit Merselo aange reden. Hij moest naar het ziekenhuis worden overgebracht. De schuld vraag wordt door de politie onder zocht. EEN MOOI SUCCES Zondag werd door de Schutterij Het Zandakker alhier deelgenomen aan de groote Gildefeesten te Huis- sen (G.). Niet minder dan 6 eerste en 1 tweede prijs werden aldaar door deze kranige schutterij behaald. Een mooi succes BENOEMING. Tot tijdelijk onderwijzer aan de Bijzondere Jongensschool alhier werd benoemd de heer A. V. L. Cuypers te Schinnen. GOUDEN KLOOSTERJUBILÉ. In Huize St. Anna te Venray her dacht j.l. Woensdag de Eerw. Zuster Acyline haar gouden kloosterjubi leum. In de versierde kloosterkapel werd ter dezer gelegenheid een plechtige H. Mis van dankzegging opgedragen door den Weleerw. Pater Siegfried O.F.M. met assistentie van Pater Rector en Pater Decola. Behalve de Overste waren zeer vele Zusters hierbij aanwezig, bene vens de heeren doktoren. In het Priesterkoor had verder plaats ge nomen Mgr. van Rechem (B.) De alom geachte Zuster mocht in den loop van den dag vele geluk- wenschen in ontvangst nemen. Venray's Harmonie bracht des avonds de Jubilaresse een serenade, waarbij de heer Jac. Fonck, bestuurs lid, het woord voerde. SUPPORTERSCLUB. Donderdagavond werd in 't Patro naat opgericht een supportersclub van „De Valk", waartoe aanstonds, staande de oprichting, 26 leden toe traden. Daar we hierin terecht zien een spontane uiting van belangstelling voor Venray's Voetbalclub, zijn we er van overtuigd, dat deze suppor tersclub aan de sportvereeniging veel goed zal doen maar ook dat 't aantal leden-supporters spoedig zal uit groeien tot een heel groot getal want er leeft zeer groote en enthou siaste belangstelling voor „De Valk." JONGE WACHTERS. Maandag werd te Horst gehouden een districts-Jongè-Waeht-dag waar aan ook vier groepen onzer paro- chieele Jonge Wacht deel namen. Onze jongens kwamen met drie onderscheidingen naar huis, als erkenning van hun orde en tucht, hun verkenningskuDst en godsdien stige ontwikkeling. Daar alle naburige dorpen aan deze districtsdag deel namen, zijn deze onderscheidingen van beteekenis. Bij korte mouwen en lage hals... behoort een mooie bruine huid, want een blanke huid verbrandt door de zon. Uw gelaat, hals en armen worden snel natuur lijk bruin, indien U deze bij fiets tochten en bij verblijf in de zon in wrijft met AMILDA-zonnebruincrême Falcon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 50 25 ct die hele fijne kost voordelig gesneden slechts 25 cent per half pond bij slagerij chr. goumans OPENBARE KENNISGEVING. AANMELDING EN AANGIFTE VOOR DE BEVOLKINGS REGISTERS. Burgemeester en Wethouders van Venray. Gelet op het bepaalde in artikel 112 van het besluit bevolkingsboek houding, Staatsblad 1936, No, 342 herinneren de bevolking aan haar verplichtingen, omschreven in de artikelen 3 tot en met 16 van ge noemd besluit brengen als voornaamste ter open bare kennis 1. dat, behoudens afwijkingen, ieder, die in Nederland nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet, onverwijld moet worden opgenomen in één der bevolkings registers 2. dat ieder moet worden opge nomen in het bevolkingsregister der gemeente, waar hij voornemens is duurzaam of voor onbepaalden tijd als regel zijn nachtrust of de daar voor in de plaats tredende rust te genieten 3. dat in geval van onzekerheid omtrent het onder 2e vermelde bij zondere voorschriften gelden 4. dat, behoudens afwijkingen, ieder die Nederland verlaat onver wijld van de bevolkingsregisters moet worden afgevoerd 5. dat bij adresverandering binnen de gemeente de noodige wijzigingen in het bevolkingsregister moeten worden gebracht. Voorts, in verband met het boven staande a. dat aangifte van vertrek uit of van vei'huizing binnen de gemeente, mondeling of schriftelijk moet ge schieden op den dag v%ji, of uiterlijk vijf dagen na het vertrek (bij het verlaten van Nederland, ten hoogste vijf dagen tevoren) of na de adres- verandering, met opgave van het laatste adres en van den naam der gemeente, of van het land en de plaats waarheen vertrokken en het nieuwe adres (zoo noodig met opgave van den naam van het hoofd van het gezin) b. dat aan den aangever van een vertrek, behoudens bijzondere geval len, onmiddellijk een verhuiskaart wordt uitgereikt of toegezonden, welke hem dient als bewijs van af melding en welke binnen vijf dagen moet worden ingeleverd bij het bestuur der Nederlandsche Gemeente in welker bevolkingsregister de per soon moet worden opgenomen; c. dat ieder, die in de gemeente nachtrust of de daarvoor in de plaats tredende rust geniet en die nog niet in een bevolkingsregister is opgenomen of die ten onrechte nog in het bevolkingsregister eener andere gemeente is opgenomen, zich binnen vijf dagen na zgn aankomst in persoon moet aanmelden bij het gemeentebestuur onder overlegging van een paspoort of ander indenti- teitsbewrjs, indien hij uit een plaats buiten Nederland en van een verhuis kaart of legimitatiebewgzen, indien hij uit een andere gemeente van Nederland is gekomen, tenzij hij overeenkomstig de desbetreffende bepalingen is vrijgesteld van aan melding d. dat bestuurders van instellingen, gestichten of schepen, waarin per sonen onder eenig bestuur inwonen, alsmede hotelhouders, pensionhouders of kamerverhuurders uiterlijk vijf dagen na de opneming of huisvesting of na het vertrek, mededeeling moe ten doen van den geslachtsnaam en de voornamen van ieder persoon, die langer dan veertien dagen in de instelling, het gesticht, schip, hotel, pension of huis wordt of is opge nomen of gehuisvest, alsmede van ieder zoodanig persoon, die daaruit vertrekt, tenzij de persoon is vrij gesteld van aanmelding e. dat overtreding van de voor schriften wordt gestraft volgens de wet. f. dat voor persoonlijke aanmelding en voor mondelinge aangifte voor het bevolkingsregister gelegeixheid zal worden gegeven op werkdagen van 9 tot en met 12 uur en van 2 tot 4 uur (uitgezonderd Zaterdags alleen van 9 tot 12 uur) bij deafdeeling bevolking der Gemeente-secretarie. Venray, 4 Juli 1936. Burgemeester en Wethoudei's vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Brief-ordners Giro-ordners Snelhechters Aktenmappen Klemmappen Stapeldoozen Verkrijgbaar in den Boekhandel FIRMA VAN DEN MUNCKHOF. LUXOR THEATER. „Dante's Inferno" (De hel der dobbelaars), het beroemde boek, de klassieke roman van Alighiere voor de film benut. Jim Carter, een ontslagen stoker van een der groote Oceaanstoomers, belandt op zoek naar werk in het amusementspark op Coney Island, waar hij besluit, koste wat het kost, zijn fortuin te maken. Hij krijgt zijn kans als bonisseur bij een ten onder gang gedoemd kijkspel, dat den wijdschen naam „Dante's Inferno" draagt en hij slaagt erin, met zijn geschreeuw de aandacht van het publiek te trekken. Dit is de eerste schrede op Carter's weg naar roem. Hij is meedogenloos, wreed, geslepen en deirxst nergens voor terug in zijn vlucht naar rijkdom en macht, waar bij hij, alles wat hem in den weg komt, verplettert. Hij slaagt er binnen korten tijd in, een groote macht te verwerven en staat weldrg. aan het hoofd van een der uitgebreidste amusements-centra ter wereld. Op zekeren dag gebeurt het on vermijdelijke en honderden, jong en oud, verongelukken, wanneer de fundamenten het begeven en het heele gebouw instort. Carter trekt zich van de catastrophe echter niets aan en gaat onbewogen verder.... het was slechts een onder deel van zijn plannen. Dan krijgt hg een visioen en ziet het hellevuur voor zijn oogen op laaien. Verbazingwekkende, weerga- looze, onvergetelijke tafereelen uit de eeuwigdurende hel schieten aan hem voorbij. Al zijn wandaden staan hem nu helder voor den geest, doch het is reeds te laat om terug te keeren. Zijn vrouw bezwaart haar ziel echter met een meineed, om hem voor een langdurige gevangenschap de straf voor zijn vele misdaden, te behoeden. Wanneer Carter op haar getuigenis wordt vrijgesproken, be sluit zij, alhoewel zij hem nog even zeer liefheeft, hem te verlaten, om haar kind te beschermen tegen zijn verkeerden invloed. Carter gaat echter op den door hem ingeslagen weg voort en steekt zijn laatsten dollar in het grootste drijvende amusementspaleis, dat de wereld ooit aanschouwde. Op den dag, dat het schip zee zal kiezen, breekt er een zeeliedenstaking uit, doch Carter zet zijn zin door en vol passagiers, maar met een onge schoolde bemanning, verlaat het reusachtig drijvende speelhuis de haven. Door onvoorzichtig van een der passagiers, breekt er brand uit. Een paniek ontstaat... Alle opvaren den worden echter gered. Ook Carter wordt, meer dood dan levend, bedekt met brandwonden, aan wal gebracht, waar zijn vrouw hem opwacht. Wanneer hij tot bewustzijn komt, verklaart hij haar, alle stadia van de hel doorgemaakt te hebben, doch dat hij tevens den weg gevonden heeft, om er weer uit te komen. In deze film komt een vrij groote passage voor die in Dorèsche trant Dante's Inferno in beeld brengt, het kleuren procédé maakt deze passage bijzonder „helsch." Met dit programma te presen teeren, biedt Luxor een waarlijk reuze schouwspel dat gezien mag en moet worden. Dus óf Zaterdag óf Zondag even naar Luxor. Krijgt Venray een nieuwe sigarenfabriek In dezen moeilijken tijd nu allen op allen aangewezen zijn, is 't zeer verheugend, dat de Venraysche R.K. Middenstand samenwerkt met de in de laatste vergadering van den Ge meenteraad benoemde commissie, om te trachten in onze gemeente meer industrie te verkrijgen. Waar het Gemeentebestuur als zoodanig zich niet mag begeven op het gebied van Industrie-financiering en de Accountantsrapporten alles zins gunstig luiden omtrent de Firma Wed. van Gemert uit Best, een be kend sigarenfabriek, meent de RK Middenstand van Venray gerust die stappen te mogen doen, welke er toe zullen leiden om de aan het stamkapitaal ontbrekende bedrag van f 15000 te plaatsen in rentegevende aandeelen van f 100 bijeen te bren gen. Binnenkort zal er, naar we ver nemen, op een vergadering door de Accountants den toestand der firma worden uiteengezet, welke ongetwij feld zeer gunstig genoemd mag wor den en lijdt het dan ook geen twijfel of het initiatief van de Middenstand zal voor Venray in de toekomst rijke vruchten afwerpen, waar door bij meerdere welwaart in den eenen stand dit met zonder effect blijft voor de andere standen. Gaarne wenschen we de onder, neming dan ook het beste welslagen toe, zoowel voor de gemeente in het algemeen als voor de gemeentenaren in het bijzonder. MERSELO. De kermis is thans weer achter den rug. Wegens de feestelijkheden te Venray, (waarom moeten de eixkele feestjes die op de gehuchten plaats hebben nog geschaad worden door feesten te Venray was het bezoek door vreemdelingen slechts matig. PLECHTIGE INSTALLATIE. Morgen zal alhier de plechtige installatie van de eerste pastoor der parochie (de Zeereerw. Heer De Bot) plaats hebben. Verschillende commis sies zijn in het leven geroepen, die ieder op hun beurt voor prachtige versiering zullen zorg dragen. Geheel Merselo doet natuurlijk zijn best om deze dag tot een on vergetelijke te maken. De plechtig heid begint om 3 uur. P.D.V. DE EENDRACHT. Wedvlucht vanaf Limoges 721 K.M. op Zondag 28 Juni. Los 5.30 uur. WindN.O. Aankomst eerste duif Maandagmorgen 6-13-4, laatste duif 10-45-23. Ie en 3e A. Loonen, 2e J. Dinjens, 4e J. v. Houdt. 5e L. Coopmans, 6e J. Strgbosch. Overdujf J. Dinjens. OVERLOON. Alhier werd aanbe steed het bouwen van een aardap pelen-bewaarplaats voor rekening van den pl. Boerenbond. Er werden 13 biljetten ingeleverd. Laagste inschrijver was Th. Kersten alhier voor de som van f 2898. HOLTHEES. Morgen Zondag en 3 daarop volgende dagen zal alhier wederom de jaarlijksche kermis worden gehouden. Voor iedereen is er volop gelegenheid om zich te amuseeren. Op den Derde Gilde-dag te St. Anthonis, behaalde Onze Lieve Vrouwe-Gilde de 3e prijs Koning- vogelschieten en L. Rouwers de 2e prijs Vendelzwaaien. Dinsdag maakte het onder wijzend personeel en de Weleerw. Heer Rector met de schoolkinderen van de 4 hoogste klassen 'n pleizier- tochtje per boot naar Steyl, Tegelen en Venlo, ook Wanssum en Geyste- ren maakten deze tocht mede. Het geheel was een leerzaam en pleizierig uitstapje. Maandag maakte de R. K. Jonge Boeren een excursie naar de Wieringermeer. Door een 30-tal Jonge Boeren werd hieraan deelgenomen. NOORD-LIMBURGSCHE FOKDAG TE HORST OP 3 SEPTEMBER. De vorige week vergaderde het bestuur van den Noord-Limburgsche Fokdag, ter voorloopige samenstel ling van het programma. Besloten werd o.a. De Fokdag te houden op den eersten Donderdag in September, dus 3 Sept. te Horst op de terreinen aan de „Oude Lind". In plaats van een kampioenkoe zullen voortaan twee dieren tot kampioenkoe uitgekozen worden. Eén in de categorie dragende koeien en één in de categorie droogstaande koeien. De afdeelingen koeien en stieren met afstammelingen zullen flink worden ingekort. Hierdoor hoopt men vroeger ge reed te komen met de keuringen, zoodat er dan nog tijd overblijft tot het houden van een goed geregeld défilé van alle prijswinnende stieren en koeien. Deze fokdag zal ook ditmaal weer omvatten afdeelingen rundvee, var kens en schapen. Over 14 dagen zullen de programma's aan de onder scheiden fokkers toegezonden worden. Alsdan zullen we in de gelegenheid zijn nadere bijzonderheden omtrent deze belangrijke veefokdag in Noord- Limburg te publiceeren. BLIKSEM INGESLAGEN. Woensdagmiddag ontlastte zich boven Grubbenvorst een vrij zwaar onweer, gepaard gaande met een hevigen slagregen. De bliksem sloeg in de boerderg van J. in 't Zand in de buurtschap Californië. Stallen en schuren werden voor een deel in de asch gelegd, waabij ook een broed machine verloren ging. De woning kon behouden big ven. Verzekering dekt de schade. NOODWEER TE VENLO EN OMSTREKEN. Woensdagmiddag heeft boven Venlo een zwaar onweer gewoed. Na enkele zware donderslagen ontlastte zich boven de stad een geweldige regen, waardoor de straten onder water werden gezet. In het lage gedeelte van de stad stonden de beneden vertrekken der woningen spoedig blank. Ook de kelders liepen vol, waardoor veel ongerief aan de be woners werd veroorzaakt. In de buurt van den Kaldenkerkerweg zijn tal van zware boomen ontworteld. Een boom viel op het dak van het klooster der zusters Ursulinen, waardoor schade aan het gebouw werd aangericht. Op den Kalden kerkerweg kwam een zware boom tegen den gevel van een der wonin gen terecht, waarbij eveneens slechts materieele schade werd aangericht. Op twee plaatsen is de bliksem in een woning geslagen. Op vele plaat sen werden door den stormwind de pannen van de daken gelicht. Te Kes- sel werden de wieken van den alleen staanden molen afgerukt en vernield. Persoonlgke ongelukken hebben zich echter bg al deze ongelukken niet voorgedaan. Van alle kanten werd de hulp der politie ingeroepen. Het ge- meentepersoneel was tot laat in den avond in de weer om de verkeers- belemmeringen, veroorzaakt door om gevallen boomen, op te heffexx. Aan de te velde staande gewassen is veel schade aangericht. Uitgestrekte ko renvelden in de buurt der stad liggen plat; ook de tuinbouwgewassen heb ben veel geleden. L. L. H. JACOBS f Te Venlo is op 77-jarigen leeftijd vrij plotseling overleden de heer L. L. H. Jacobs, een zeer bekende figuur uit de tuinderswereld vooral in Lim burg. ERNSTIGE VAL. De echtgenoote van den landbouwer S. te Einighausen bij Sifttrd had Dinsdag het ongeluk van een hoogte van circa 4 meter neer te storten en op den harden dorschvloer terecht te komen. Het slachtoffer werd opgeno men met ernstige kneuzingen en een driedubbele armbreuk. Zij werd naar het ziekenhuis vervoerd. GOUDEN JUBILÊ ALS KOSTER ORGANIST. Op den 16 Aug. a.s. hoopt de heer Jan Seveixs koster-organist aan de St. Barbarakerk te Tungelroy Weert zijn 50-jarig jubilé als zoodanig te vieren. Als een bijzonderheid mag hierbg vermeld worden, dat de vader van dezen jubilaris indertijd aan dezelfde kerk eveneens zijn gouden jubilé als koster-organist vierde en tevens zijn gouden jubilé als hoofd der school. Twee der zoons van den aan staanden jubilaris zijn eveneens als koster-organist werkzaam in Eind hoven en wel resp. aan de St. Antoniuskerk in Acht en aan de Pastoor van Arskerk, op den Bosch- dijk. WONINGHUREN IN DE MIJNSTREEK. Naar de L.K. verneemt is thans bericht ontvangen, dat door de regeering het voorstel van de woningstichting „Thuis Best" tot verlaging der huren is goedgekeurd. De verlaging zal spoedig voor 2300 woningen worden toegepast. WODRT DE LIJN GENNEP- BOXTEL OPGEHEVEN De geruchten omtrent de opheffing van de spoorlgn GennepBoxtel nemen steeds vasteren vorm aan. Door den Maasbuurtspoorweg zou reeds een aanvrage zijn ingediend om vergunning voor het onderhouden van een autobusdienst Gennep Boxtel, waarbg alle plaatsen, welke thans thane op de spoorwegverbin ding liggen, zullen worden aangedaan. Men vermoedt, dat de opheffing met ingang van den a.s. winterdienst zal plaats hebben. REISBELASTING. In de Dinsdagmiddag gehouden zitting der Tweede Kamer is het voorstel-Goseling om de reisbelasting van de agenda af te voeren bij zitten en opstaan aangenomen. VERDRONKEN. Donderdagavond is de 13-jarige J. Scheepers te Eindhoven, toen hij een vischje wilde grijpen in het Kanaal geraakt en verdronken. Zijn lijk is naar de ouderlijke woning vervoerd. DE SPOORWEGVIADUCTEN IN DEN GRAAFSCHEN WEG TE NIJMEGEN. In den weg NijmegenGrave 's-Hertogenbcsch liggen onder Nij megen vlak bg elkaar twee zeer smal le viaducten over het spoorwegem placement. Op deze viaducten en het tusschen- liggende wegvak is inhalen verboden. Moeizaam en niet zonder bezwaren voor de verkeersveiligheid wringt zich het doorgaand en het locaal ver keer door dezen trechter. In antwoord op een verzoek van de K.N.A.C. aan den Minister van Wa terstaat om te willen bevorderen, dat dit wegvak zal worden gemo derniseerd ontving zij bericht, dat tusschen den Rijkswaterstaat, de directie der Nederlandsche Spoorwe gen en de gemeente Nijmegen om trent de gevraagde verbetering overleg wordt gepleegd. COMMISSARIS VAN POLITIE VAN NIJMEGEN GEARRESTEERD. Donderdag is op last van den officier van justitie te Arnhem door de rijksrecherche aangehouden de commissaris van politie te Nijmegen, op grond van financieele onregel matigheden, in functie gepleegd. Hij is naar Arnhem overgebracht en in het huis van bewaring aldaar ingesloten. LIJK OPGEHAALD. Sinds Zondagavond werd re Mierlo- hout vermist de ongeveer 40-jarige arbeider J. van den B. wonende in de Houtschestraat aldaar. Dinsdag avond werd zijn hoed nabij hetEind- hovensche kanaal te Mierlohout ge vonden. Men is daarop aan het dreggen gegaan met het resultaat dat het lijk werd opgehaald. B. was gehuwd en vader van 4 kinderen. DE DOODSLAG TE BEUGEN. Het Bossche hof heeft Dinsdag arrest gewezen in de zaak tegen den arbeider J. G. P. uit Boxmeer, die op 17 November van het vorig jaar onder de gemeente Beugen J. Siebers met een mes heeft doodge stoken. Door de rechtbank te 's Hertogen bosch is hg voor dit feit veroordeeld tot twaalf maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. In hooger beroep eischte de ad vocaat-generaal drie jaar gevange nisstraf. Het hof heeft het vonnis beves tigd, doch de straf verzwaard tot een gevangenisstraf van een jaar en zes maanden, met aftrek van het geheele voorarrest. LIMBURSCHE BEDEVAART NAAR LOURDES. Z. H. Exc. Mgr. dr. G. Lemmens heeft Dinsdag te Lourdes het huwe lijk van vijf Limburgsche paren, die de bedevaart naar Lourdes meemaken ingezegend. HUWELIJKSZWENDELAAR VEROORDEELD. De rechtbank te Amsterdam ver oordeelde deze week een huwelijks zwendelaar wegens oplichting tot twee en een half jaar gevangenis straf met aftrek van voorarrest. WAT IS BETER De optimistische tonen, welke kon den worden beluisterd sedert het op treden van de drie partijen-regeering in België, waarin o.m. de geestelijke vader van het Plan van den Arbeid was opgenomen, zijn thans volledig verstomd onder den druk van de fei ten, de stakingen en al hetgeen daaromheen gezegd en geschreven is. België was gered, heette het in alle toonaarden, door de devaluatie van den franc. De werkloosheid was met de helft teruggeloopen; de koopkracht van het Belgische volk als geheel was met 10 pet. verhoogd. Maar eindelijk zijn ons de schellen van de oogen gevallen, nu de arbei ders in België overal het werk heb ben neergesmeten, dat hun door de devaluatie was verschaft. De deva luatie blijkt alle reden om den ar beid te begeeren, te hebben wegge nomen. De secretaris van het Alg. Chr. Vakverbond in België verklaarde aan de pers; „De groote meerderheid der vol wassen arbeiders, voor zoover zij volledig aan het werk zijn, verdient 700 tot 800 francs (dat is 35 a 40 gulden) per... maand Dan is het welvaartspeil in ons land toch heel wat hooger. Ten onzent trekt de overgroote meerderheid van de werkloozen den neus op voor een inkomen, waarvoor de Belgische werklieden een week lang moeten arbeiden. Wat zou nu beter zgn: devaluatie, gevolgd door een verminderde werk loosheid, maar een verpaupering van werkenden en werkloozen, dan wel het behoud van den goudgulden en... behoud daarmee van een steeds ver der om zich heen grgpende econo mische disorde, een steeds grooter wordend werkloozenleger Het lijkt ons de keuze van hangen of wurgen. DOODE HARTEN KLOPPEN WEER. Moskou, 30 Juni. In de Sovjet-Unie worden op het oogenblik buitengewoon interessante proefnemingen gedaan, die ten doel hebben geïsoleerde menschenharten weer te doen functioneeren. Deze proefnemingen, die in de kinderkli niek van het Ilde Medische Staats instituut te Moskou worden genomen, hebben reeds uiterst belangwekkende wetenschappelijke en practische re sultaten opgeleverd. De artsen, die zich hiermede bezig hielden, onder zochten tegelijkertijd den samenhang tusschen de werkzaamheid van het hart en het geheele lichaamsorganis me en trachtten tevens vast te stel len, bij welke ziekte het weer doen functioneeren van het hart mogelijk is, hoeveel uren na den dood het hart nog tot werkzaamheid kan wor den opgewekt, op welken leeftijd dit nog mogelijk is enz. De proeven heb ben uitgewezen dat, hoe jonger het kind is, welks hart men na den dood tracht te doen oplever, hoe beter dit slaagt. Bij de proefnemingen gaat men als volgt te werk: het hart van het doode kind wordt in een speciaal apparaat bevestigd, welk apparaat met bepaalde buizen is verbonden, waardoor onder een bepaalde druk een tot een bepaalden graad ver warmd vocht, geleid wordt. Door het toevoeren van dit vocht in het hart worden klaarblijkelijk bepaalde vergiftigingsproducten uit het hart gespoeld en begint het hart zich weer samen te trekken en te kloppen. Een potlood, dat aan het hart verbonden is, en de bewegingen van het hart registreert, vormt het schriftelijk be wijs dat het hart weer tot werk zaamheid is gekomen. Meer dan de helft van de proeven slaagde reeds door het uitsluitend toedienen van het vocht, tyroda genaamd. In andere gevallen waren injecties noodig, om het hart tot werkzaamheid te bewe gen. Prof. Ossinowski, onder wiens lei ding de proefnemingen plaats heb ben, verklaarde, dat dit slechts het eerste begin was van een onderzoe- kingsarbeid, welks einddoel tenslotte de mogelijkheid van het weder doen functioneeren van het hart van het menschelijk organisme is. Kwart ovf vertrek vacCQ naar de Bod Om 6 uur a schillende af^ bijeenkomst r£ club in turv van Meester DINSDAG piranten en Tevens oefen, c te Horst eruit WOENSDaj eenkomst y groepen voc 0l onze werkzin Wacht-terreiJt Kwart voor N.B. A.s. Jongens-Con de Orde. Burgerlijke Stand Venray* Van 26 Juni tot 3 Juli 1936. GEBOREN Henricus J. A. Kerstens, Landw.weg. Antonetta J. Maassen, Langeweg. Peter H. J. Philipsen, KI. Oirlo. Maria M. Verheyen, Maasheeschew. Johanna W. van Helden, Merselo. Maria M. van Goch, Overl. weg. GEHUWD Peter Ant. Pelzer, oud 33 jaar, metselaar, en Hendrika R. Jansen, 25 jaar, beiden te Venray. Lodewgk Janssen, oud 37 jaar, land bouwer, en Maria A. Aarts, oud 36 jaar, beiden te Venray. OVERLEDEN Antoon Hoffmans, echtgen. van P. Derix, 68 jaar, Schoor. Maria E. Loonen, oud 12 jaar, Veltum. Johanna Oudenhoven, weduwe van P. J. Potten, oud 83 jaar, Paterstr. Kerkelijke Diensten* DEKENAAT. VRIJDAG 2 uur recollectie Heeren Geestelijken. Parochiekerk. Morgen ZONDAG 6 uur eerste H. Mis, 7 uur H. Mis en generale H. Communie van de mannen der H. Familie en K.J.M.V., 2 uur groote en kleine Congregatie met collecte St. Petrus' Liefdewerk, 3 uur Lof en processie, 4 uur H. Familie. In alle H. Missen collecte Herstellingsfonds. MAANDAG half 8 leesmis, 8 uur de uitvaart voor de Wed. Potten. 7 uur Lof. DINSDAG half 8 leesmis voor Maria Loonen, 8 uur besteld jaarg. voor P. J. Rutten, zijne echtgenoote Catharina Emons en hunne dochter Marie. WOENSDAG half 8 besteld jaarg. voor de overl. familie Messemaekers, 8 uur besteld jaarg. voor de echtge noote van Jean Stoot. DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, kwart na 7 Sacramentsmis en generale H. Communie van de leer lingen der meisjesschool, 8 uur be steld jaarg. voor Mart. Vermaten en echtgenoote. VRUDAG half 8 leesmis, 8 uur Sol. jaarg. voor Philip Esser en echtgenoote. ZATERDAG half 8 jaarg. voor Johannes Buggems, 7 uur Lof. VRIJDAG kalf 7 leesmis voor de Wed. Potten. K. J. V. ZONDAG: 7—9 Sportclub. MAANDAG: 7—9 K.J.M.-leidsters 8—9 Vormingsleidsters DINSDAG 71/,—8'/, Gymnastiek. DONDERDAG: 7—8 Kernclub en Groepleidsters. 8—9 Algem. Vergade ring. VRIJDAG 8 uur Pioniersstudieclub H. Familie. Deze week vieren hun patroon heiligeP. Hendrikx, L. Kusters, J. Vermeulen, A. Jeuken, J. Jenniskens, A. Thielen, J. Schaeffers, W. Bete- rams, W. Lemmen, M. Sgbers, J. v. Lankvelt, H. Poels. Paterskerk Morgen ZONDAG de h. Missen om 5, 6 en 7 uur met onderrichting om kwart over 8 de Hoogmis met preek. Gelegenheid om te biechten aan de Evangeliezijde. Onder alle h. Missen collecte met open schaal voor de restauratie van de parochiekerk. Om kwart voor 5 gezongen Vespers. Om half 6 Lof met oefening van den h. Kruisweg. MAANDAG, DINSDAG, WOENS DAG, DONDERDAG en ZATERDAG om 7 uur b.L voor Ant. Droesen. MAANDAG, DINSDAG en WOENS DAG om half 7 b.l. voor Willem Kessels als lid van 't Koordje. DINSDAG gedurende de uitstelling te verdienen volle aflaat, om half 8 gezongen Antoniusmis. Om half 6 gezongen Vespers. Om 7 uur jaarg. voor Gerard Niessen en Anna Maria WOENSDAG, DONDERDAG en VRIJDAG om half 7 b.l. voor Jo hanna Oudenhoven, echtg. v. Peter Joh. Potten, als lid van 't Koordje. DONDERDAG feestdag van de h. Martelaren van Gorcum, Patronen van de Nederlandsche Provincie der Minderbroeders. Om half 8 plechtige Hoogmis opgedragen voor de familie van den Boogaard. Om kwart voor 5 gezongen Vespers. Om half 6 Lof. Volle aflaat voor alle geloovigen.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2