DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS Radio-Centrale Venray De Zwemsport. DERDE PROGRAMMA Ons weekpraatje. Zaterdag 4 Juli *1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 27 Ia in 't vorige artikel over de „Zwemsport" slechts 'n zeer opper vlakkig overzicht gegeven van de hygiënische betekenis, thans iets meer wat betreft de paedagogischo, de opvoedkundige waarde welke n 't beoefenen der Zwemsport schuilt. Velen kennen ongetwijfeld een grote waarde aan 't zwemmen toe, de meesten echter zien 't als „reine lichaamscullus" d.w.z. als n middel om de mens enkel en alleen physiek sterker te maken, enkel z'n lichamc Hike weerstand te vergroten, m a.w. er een volmaakt dier van te maker dat lichamelijk tegen 't leven is opgewassen. Iets hogers dat ook op de psyche van 't individu z n invloed doet gelden wordt door dezen over 't hoofd gezien, door genen totaal genegeerd men reduceert de mens tot dier. Dit is 'n grove fout. Lichaam en ziel zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Men kanniet uitsluitend 't lichaam ontwikkelen Ontwikkelt men 't lichaam dan beeft dat ook z'n invloed op de zielende geest ter illustratie 't volgende voor- bejlnssen, 'n flink gezet persoon waagt 't zich als lid ener voetbal vereniging te laten inschrijven, met de bedoeling, z'n vroegere slanke lijn weer te herwinnen, dus om loutei lichamelijke beweegreden De eerste keer stapt hij ietwat schuchter 't terrein op, voelt zich hopeloos onbeholpen en begint al met te wachten op 't eindeivandeM eerste oefeningsavond. Plots krijgt hii 'n prachlbal voorgezet. Z n gevoel zegt „koppen" hij kopt en.... goal warempel 't is gelukt. Hij voelt zich groeien hij heeft wat gepraesteerd. Nu voelt hij zich tot meer in staat, krijgt meer moed en zelfvertrouwen. D?t laatste, 't aankweken van moed en zelfvertrouwen dat hier bereikt werd door dat ene succes door die ene goeie kopbal, is dat niet 'n prachtige psychische hoe danigheid Moed, zelfvertrouwen, komt t niet dagelijks in 't leven van pas. Niettegenstaande de lichamelijke beweegreden (het slank worden 1 werden deze hoedanigheden verworven, vond de lichamelijki han deling zijn terugslag op de ziel. Zo ook bij de zwemsport. Ook hier worden goede eigenschappen welke mede de persoonlijkheid helpen vormen, op Voortreffelijke manier verworven. Nemen we de voor nnamste onder de loupe. Allereerst wordt 't gevoel van zelfvertrouwen versterkt, wanneer de ldeine dreumes zich op eigen kracht door 't water begeeft, wan neer hij voelt „ik kan drijven Met taaie volharding gaat bij zich oefe nen om ook 't zwemmen zelf mach ug te worden, 't lukt, z'n willetje heeft hem daarbij geholpen en is er tevens door gesterkt. Dal. zal hem weer helpen bij andere nog grotere moeilijkheden. Die wilskracht zal hem steeds van nut blijven. Ook tegenwoordigheid van geest, wordt ontwikkeld wanneer de knaap, 't meisie leert in zeer kritieke ogen- blikken snel en goed te besluiten zoals zo mooi tot uiting komt bg t snel van meerdere kinderen in t wat" met de zelfgemaakte spel- revooral ook bij dit spel van meer dere kinderen in 't zwembad, wordt •t sociale gevoel ontwikkeld. Nergens speelt 't kind zo vrij en onbevangen 'als in 't zwem en zonnebad. Saam horigheidsgevoel wordt aangekweekt, eik voelt zich slechts n deel van t geheel dat speelt. Ieder moet zich schikken onder en gehoorzamen aan de zelfgekozen aanvoerders een sociaal-paedagogisch element van ^rderS; „aar dikwijls 'n tocht naar 't frisse water mogelijk is, t gevoel voor reinheid worden ont- W Reinheid, vooral ook wat W'»E betreft De spot van andere kinderen zal bij de een of andere smeerpoes daar wel voor zorgen. Vele voorbeelden zijn nog aan te halen Kijkt om u heen en overtuig u Alle opvoedkundige momenten welke in 't zwemmen kunnen liggen opgesloten, te behandelen zou te ver voeren. Vandaar dan ook deze be- k rCf nog 'n enkel woord over de practische waarde, over t nut van 't kunnen zwemmen voor t d%TJ Iterk'afhankelijk z«n van de plaats waar velen hun dagelijkse arblid verrichten. Voor 'n schipper bv zal 't van 't grootste belang zijn dat hij kan zwemmen. Zijn werk op 't water eist dit. Dagelijks bestaat voor hem 't gevaar te water te ra:ken, niet kunnen zwemmen zou dan nDus0tta bedden van eigen leven zouden we als eerste en voornaam ste practische waarde van 't zwem- men kunnen aantippen. Dikwijls is het echter iemand on mogelijk, hetzij door lichaamsgebre ken, ziekte, krampen enz., z n eigen leven te redden, wat is t in zulk geval niet buitengewoon aangenaam, de behulpzame hand te kunnen weden en dus de ander te redden. Zou niet verschrikkelijk zijn, hulpeloos te moeten toekijken naar ■t verdrinken van 'n ander,'n vriend omdat men zelf 't zwemmen met machtig is? ondervinden, wanneer zij deze willen overschrijden, leek het ons, vooral in verband met den a.s. vacantietyd gewenscht, nadere inlichtingen in te winnen, teneinde onze lezers ter voorkoming van strubbelingen op de hoogte te stellen. Op de eerste plaats komt dan de vraag naar voren„Hoeveel geld mag men meenemen naar Duits cli- J land Volgens de nieuwe wet (5de Devie zen verordening) van 28 Mei j.l. is het geoorloofd 60 Mark aan zilver geld per persoon en per dag mede Le nemen. Dit geldt zoowel voor het grens- als reisverkeer. Bovendien mogen reizigers, buiten het grens gebied wonende, 33 Mark aan bank papier meenemen. Buiten Duitschland wonende per sonen kunnen ook reischeque's op nemen tot een bedrag van 50 Mark per persoon en per dag. Zij, die Hollandsch geld bij zich dragen of meer Marken dan geoor loofd is, moeten bij de grens-over- schrijding dit geld toonen en hiervoor een „Bescheinigung vragen, opdat men deze ter voorkoming van moei lijkheden op den terugweg kan toonen. Met zulk 'n Bescheinigung kan men dan ook gerust terugkeeren langs een ander douanekantoor. In speciale gevallen kan evenwel een Hoüandsche Bank 'n aanbeveling meegeven, waardoor dit bedrag wordt verhoogd tot 100 Mark per persoon en per dag. In het Duitsche grensgebied wordt echter maar 25 Mark per persoon en per dag uitbetaald. Komt men terug uit Duitschland, dan mag, wanneer de reiziger in het bezit is van een afgegeven „Beschei nigung" een bedrag aan zilvergeld tot een maximum van 60 Mark weer mee terug genomen worden. Zonder zulk een verklaring kan dit bedrag niet hooger zijn dan 10 Mark. Men mag meenemen naar Duitsch land 8 sigaren of 20 sigaretten of een half ons tabak in open verpak king. Bezitters van nieuw-uitziende foto toestellen of verrekijkers ondervin den veelal bij terugkomst aan de grens moeilijkheden omdat verwacht wordt dat deze apparaten in Duitsch land met goedkoope marken zijn ge kocht. Daarom is het verstandig om bij het overschrijden van de grens naar Duitschland de toestellen te laten merken of althans een verkla ring aan de douane te vragen, dat een en ander reeds bij uitreis uit Nederland in het bezit van den rei ziger was. Zonder pas kan momenteel niemand de grens passeeren. Een grensbewo ner, dat is iemand, die binnen 15 K.M. der Duitsche grens woont, kaneven wel met een Bewijs van Nederland- schap volstaan, indien zijn bezoek niet verder reikt dan grensverkeer. Alle andere personen hebben een vol ledig paspoort noodig. In verband met de a.s vacantie- maanden zal ongetwijfeld wederom de gelegenheid worden gegeven dag pasjes te vragen voor grensverkeer. Hieronder vallen ook pensiongasten in het grensgebied. Een en ander zal vermoedelijk met ingang van 15 Juli s. geschieden, Wij publiceeren een en ander ten dienste van hen, die naar Duitschland moeten voor zaken of voor familie bezoek. Overigens moet het geen betoog meer behoeven, dat vooral in dezen tijd het doorbrengen van vacantie in ons mooie eigen land de voorkeur moet hebben boven reizen naar het buitenland. Wenken bij het verkeer met Duilschland. HOEVEEL GELD MAG MEN MEENEMEN DE KWESTIE VAN DEN PAS. Aangzien verschillende reizigers moeilijkheden aan de Duitsche grens PROGRAMMA 5 tot en met 12 Juli Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. s) Morgen herdenkt de Schutterij „St- Anna" aan het Eind alhier haar 310-jarig bestaan door een groot Schuttersfeest. Zie advertentie. PRODUCTIE-WAANZIN OF DISTRIBUTIE-CHAOS PAS UIT DEN GROND EN ER AL WEER IN. Ik ben een moderne „heer" in de huishouding. 'Al laat ik m'n eigen zaken nu en dan in het honderd loopen, daar heeft niemand iets mee te maken. Dat moet ik zélf weten. Maar mijn ondergeschikten zullen me hebben te dienen met al de nauwgezetheid, welke ik als „heer" van ze mag verwachten. Om dat laatste goed ingeprent te houden, voer ik nu en dan 'n soort van accountantscontrole over de huishoud-boekhouding. Zooals ook andere moderne heeren, die overigens geen gewysneus van anderen in hun eigen zaken dulden, dat plegen .te doen. Aldus zette ik mij dezer dagen in m'n armstoel voor m'n bureau en keek het huishoudboekje door. Na slechts weinige minuten van studie vond ik aanleiding om het meisje te schellen en deze te gelasten om mijn betere helft by me „op rapport" te sturen. Ga zitten zei ik droog, toen ze binnenkwam. Ze ging zitten en sidderde met gepast ontzag. Eerst heb ik ze toen een stuk uit de krant voorgelezen. Het ging over de nieuwe aardappelen. Deze blijken masse" te worden aangevoerd op de veilingen, maar de kweekers nemen hun voorraden als regel weer mee terug naar huis, omdat er geen prijs voor is te maken, 's Anderen js komen ze er dan weer mee terug en,als de geboden prijs dan nóg beneden de 4 cent blijft, dan wordt het product „doorgedraaid" en voor rekening van de Ned. Groen ten- en Fruitcentrale in den grond gestopt. In den grond, waaruit de aardappelen zoo pas met veel dank baarheid en na veel moeite en arbeid van de zijde des kweekers werd geoogst. Aan de veiling te 's Gravenzande werden de vorige week aldus 175.000 K.G. aardappelen, die geen^4 cent konden opbrengen, ingekuild. En zóó gaat het ook aan de andere veilingen. Toen ik dat alles had voorgelezen, keek ik mijn vrouw met gestrenge- lijken blik aan en ik zeide Heb je het gehoord De nieuwe aardappelen kunnen geen 4 ct. op brengen aan de veiling. En hier in je huishoudboekje staat telkens „10 cent per kilo" voor de aardappelen. Ze kleurde lichtelijk. Zég op Ben je soms weer aan het „sparen" voor een nieuwe japon, een nieuw hoedje, voor 'n.... Toen kwamen de waterlanders en daarom stopte ik mijn strafpredi- catie. Ik kreeg te hooren, dat de aardappelen „aan den wagen" heusch 'n dubbeltje kostten en dat ze dan nog maar van de goedkoopste soort waren. De groentenman had ze óók van 15.... Natuurlijk kun je 'n vrouw in dergelijke omstandigheden zóó maar niet gelooven en daarom ben ik gaan informeeren bij de handelaren. En inderdaad, het kwam alles precies uit, zooals het in het huishoudboekje was neergeschrevenin de dagen toen de nieuwe aardappelen op de veiling geen vier cent konden op brengen, moest de consument er tien centen minstensvoor betalen. Ik heb me in verbijstering afge vraagd, hoe zoo iets mogelijk was en tóch, als je dan weer de hande laren hoort praten, dan worden die óók niet rijk van de groote verschil len tusschen marktprijs en detail prijs. Eenig concurrentie kan soms prys- drukkend werken, maar de concur rentie is door de voortdurende vestiging van werkloozen als kleine middenstanders zóó groot, dat het debiet van ieder afzonderlijk niet anders dan zeer klein kan zijn. En uit dat debiet moet toch een be- staantje worden verdiend. Een „wijk" heeft niemand meer. Iedereen bedient klanten waar hij deze maar krijgen kan; de groentenman en hij met alleen trekt van links naar rechts door de stad en „buiten" ziet men het vaak, dat de kleinhandelaren de meest uiteengelegen buurtschappen dorpen voor den afzet hunner waren bezoeken. Een kwartier moe ten ze soms sjouwen om van den eenen klant naar den anderen klant te komen en als dan A. niet thuis B. vandaag niet noodig en C. eindelijk 'n kleinigheid koopt met de boodschap er bij om het maar zoo lang op te schrijven, dan moet men het den kleinhandelaar beamen, dat hem zijn winst, die in percenten enorm is maar in koperen centen gering blijft, ten volle toekomt. Het publiek is bovendien verwend en werkt aan de duurte mee door het stellen van zeer uiteenloopende eischen. Om nu maar bij mijn aard appelen-onderwerp te blijven de een verlangt muisjes en de ander drie lingen A. lust slechts een zand- aardappel en B. moet ze „van de klei." De groentenhandelaren met hun bescheiden debiet, moeten zich dus van allerlei soorten en kwali teiten voorzien. Ze kunnen daartoe geen groote partijen koopen, maar voorzien in hun behoeften door af name van den grossier, die als alles eenvoudiger ware georganiseerd een onnoodige tusschenschakel zou zijn. Tenslotteeen groote ver scheidenheid in één bepaald consump tieartikel, verhoogt de risico's van het houden van restanten, bederf enz. Het is en blijft een economisch ongezonde toestand dat de kweekers van groenten en aardappelen hun kostprijs nog niet kunnen bedingen op de veiling en daarom van de overheid en „toeslag" moeten be komen, terwijl de consument eigen lijk toch te veel betaalt. Bij een betere distributieregeling zouden de consumenten zelve den toeslag op te lage veilingprrjzen kunnen be talen en desniettegenstaande zou de prijs, waarvoor zij hun levens behoeften inkoopen, lager kunnen zijn. Distributie-ordening is zeer noodig. Is het niet te gek, dat iemand z'n melk, groenten, brood enz. laat thuis brengen door handelaren, die soms kilometers verre wonen, terwijl de bakker enz. van „naast de deur" op zijn beurt weer kilometers moet sjouwen om klanten aan t andere einde van het dorp te bedienen Een van de redenen, waarom levensmiddelen in het buitenland vaak goedkooper zijn dan hier, is de vereenvoudigde distributie. In Parijs ziet men geen rijdende groentewinkels, maar halen de vrou wen hetgeen ze noodig hebben in de bekende hallen. Er ware veel te bereiken, als natuurlijk langs den weg van ge leidelijkheid een vergunningsstel sel kon worden ingevoerd, uit te geven tot een bepaald aantal voor elk soort winkelbedrijf in een bepaalde wijk. Bij voorkeur verbonden met een verbod van uitventen. Wie dan de afname van 'n bepaalde winkel zaak prefereert, welke eenige kilo meters verwijderd ligt, die heeft dan de meerdere moeiten en de verhoogde kosten alleen met zich zelf te verrekenen en kan deze niet ten deele overdragen aan andere consumenten. AAN DE DRIE ZILVEREN JUBI LARISSEN VAN SCHUTTERIJ „ST. ANNA." H. ODENHOVEN, M. VERHEYEN, M. JANSBEKE. Heil zij U, o fiere Gildebroeders Op dezen dag, bij 't zeldzaam heuglijk feit, Nu Gij een reeks van vijf en twintig jaren Steeds trouwe en waardige leden onzer Gilde zijt. Geluk aan U, gij krasse blijde strijders Die leefde voor en met ons dierbre gild Die mede trokt in optocht en feesten En al die jaren steeds haar grootheid hebt gewild. Gij kwaamt bij ons voor vijf en twintig jaar En sloot U aan als leden van 't Eind, Gij bleeft die vane trouw, wat tijden er ook kwam En heden nog de trouwste schutters bent. Laat salvo's dan klinke op Uw vroolijke feest, Den Jubilarissen en Gilde ter eer, Zwaait lustig bet vendel met klap'rende slag Dat ziet en dat hoort men op heden nog geer. Laat klinke de tromme en schalie ons lied En vrede en eendracht beware, Dan zal heel ons Venray van elke stand U wenschen nog zeer vele jaren. Voetbal. R.K.L.V.B. Kring HorstVenray. 12 Juli. Sportpropagandag te Horst. Onder deze titel wordt alom een groote propaganda-actie ontplooit, ter voorbereiding van dit sportge beuren. Het progamma is als volgt vast gesteld 1.45 Duurloop door Horst naar het sportterrein, afstand 3 k.m. 2.30 Selectie-wedstrijd, Kring. Onder de rust van deze wedstrijd Athletiek-wedstrijden, 100 meter en 400 meter. Verder zullen nog meerdere athle- tieknummers vooral loopnummers ingelascht worden. Deelnemers behoeven geen inleg- geld te storten, doch behoeven alleen in het bezit te zijn van een entree- kaart. Deze kaarten zijn verkrijg baar (reeds nu) bij de kringbestuurs leden. Voor Venray en omgeving dus hy de heeren H, Vissers, Wanssum en J. Deckers, Venray. Voor alle num mers worden prachtige waardevolle prijzen beschikbaar gesteld. 5 uur. Aanvang wedstrijd tusschen de beide eerste klassers Kolping Helmond en Quick Geleen. Dit sportfeest wordt gehouden op het terrein der V. V. Concordia te Horst. Maandag 6 Juli. Kring-jaar verga dering te Horst „Oude Lind". Aan vang 8 uur. Deze vergadering is boetplichtig. Donderdag 9 Juli. Algem. Verg. te Horst van den Scheidsrechters- Kring Horst. Aanvang half 9. Café M. v.d. Heuvel. Jeugd-Competitie. Uitslagen d.d. 28 Juni. Afd. A. D.E.V. 4Brughusia 22 Afd. B. Sevenum 3—Meterik 3 02 Programma d.d. 5 Juli. Afd. A. Brughusia 2Wanssum 2 5 u. B.V.V. 2—D.E.V. 4 5 uur Deze laatste wedstrijd wordt ge speeld op het Concordia-terreln te Meerlo. De Ver. Blitterswijck kan door bepaalde omstandigheden dezen zomer over geen speelveld beschik ken. Afd. B. Meterik 2Sevenum 2 uitg. In deze klas is als nog ingedeeld De Valk 4 Venray. Voor deze ploeg wordt Zondag 19 Juli de eerste wedstrijd vastge steld. 2.20 3.20 _5.20 7.20 3.20 8.20 9.20 10.05 Zondag BRUSSEL (Vlaa 8,Gesproken dagblad 8.20 Tijdsein.Postduivenberichteu Gramofoon 9.25 Gramofoon 10.15 Muziekkronielc Paul Gilson 10.20 Duivensportberichten 10.25 André Feliemans Orkest BRUSSEL (Fransch) 11.30 André Feliemans Orkest BRUSSEL Vlaams 12.20 Dansmuziek Fred Candrix en zijn orkest 12.50 Weerbericht I.20 Gespr. dagblad. Gramofoon LUXEMBURG Gramofoon BRUSSEL Vlaams Gramofoon PARIJS Radio-Paris Goldy Orkest LUXEMBURG Gevarieerd concert STUTTGART Vroolijk programma mmv het Omroeporkest en Willy Hahn 9.50 Stuttgartef Strijkkwartet TOULOUSE 10,20 Weensche muziek, Eng. dans muziek, operettemuziek II.25 Dansmuziek Maandag BRUSSEI. (Vlaams) 8.Gespr. Dagblad. Gramofoon Tijdsein. Berichten Gramofoon LUXEMBURG Gramofoon. KEULEN Tijdsein. Nieuws- en water- standberichten 10.20 Der kluge soldat 10.50 Sportpraatje REGIONAL PROGRAMMA. 11.05 The Tynwald Ceremonie PARIJS Radio-Paris 11.20 Kamerorkest KEULEN 12.20 Muziek vd Krefelder Straszen und Eisenbahner. BRUSSEL Vlaamsch 1.15 Gespr. dagblad. Salonorkest I.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd concert DROITWICH. 3,20 Roland Powells Kwintet DEUTSCHLANDSENDER 4.20 Georg Nettelmann en Em. Rambour orkesten LUXEMBURG 6.20 Gevar. Concert 7.-8. EIGEN UITZENDING Gr amof oonplaten DROITWICH 8.00 Callenders Senior Orkest REGIONAL PROGRAMMA 8-20 Melody out of the sky 9.05 BBC Singers olv T. Harvey LUXEMBURG. 9.30 Marchen in der Muziek 10.10 René Delporte speelt Triana TOULOUSE II.00 Argentijnsche Muziek 11.35 Dansmuziek Dinsdag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Gymnastiek. Gramofoon 8.20 Tijdsein, berichten, gramofoon LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.20 1st Friedrich Ludwig Jahn nur der Turnvater 10.50 lm Kindergarten PARIJS (Radio Paris) 11.20 Kamerorkest BRUSSEL (Vlaams) Gramofoon Weerbericht. Dansorkest Gespr. dagblad. Salonorkest olv Walter Feron DROITWICH Cedric Sharp Sextet Tijdsein, Gramofoon Engelmans Kwintet Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Orkest Weensche voordracht KEULEN Gramofoon LUXEMBURG Gramof oonm j ziek 8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek. DROITWICH 8.00 Vancouver Boys Orkest DEUTSCHLANDSENDER 8.30 Dansmuziek BOEDAPEST 10.20 Zigeunerorkest 11.15 Gramofoon Woensdag BRUSSEL (Vlaams) 8.berichten, gymnastiek 8.20 Tijdsein, gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG 9.20 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 10.00 Turnles voor de Vrouw 10.20 Deutsche Volksdansen aus alle Gauwen 10.50 lm Kindergarten BRUSSEL Vlaams 11.20 F. Lionel Johns Orkest KEULEN 12.20 NSBO Kapel Dortmund BRUSSEL Vlaams Gesproken dagblad, dansorkest Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Gevar. Concert KALUNDBORG Gramofoon Omroeporkest REGIONAL PROGRAMMA 4.30 Sted. Orkest 5,05 Theater Sextet DROITWICH 5.35 BBC Dansorkest LUXEMBURG 6.20 Gevraagde gramof oonplaten 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten 12.20 12.50 1.20 1.50 2.35 3.20 4.05 4.20 510 5.20 6.30 7.00- DROITWICH Adolf Hallis Kwintet Filmmuziek BBC Orkest KEULEN Da wo die Sieben Berge... Zomeravond a.d. Rijn Donderdag BRUSSEL Vlaams Gesproken dagbl. Gymnastiek. Tijdsein. Berichten. Gramofoon LUXEMBURG. Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Kindergymnastiek 8.00 8.20 8.50 9.25 8.00 8.20 9.20 1.20 1.50 2.20 3.20 3.40 10.20 Volksliederen RADIO PARIS 11.20 Omroeporkest DROITWICH 11.50 Gramofoon 12.20 Orkest BRUSSEL Vlaams I.20 Gesproken dagblad, Salonorkest Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER 2.20 Gevarieerd Concert REGIONAL PROGRAMMA 3.20 Stafmuziek DEUTSCHLANDSENDER 4.20 Dansmuziek BRUSSEL (Vlaams) 5.15 Diverse berichten 5.20 Omroeporkest 6.05 Kinderuurtje 6,50 Gramofoon 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. DROITWICH 8.00 BBC Midland Orkest 8.20 The Silver Patrol BEROMUNSTER 9.30 Kvrorkest BOEDAPEST 10.35 Gramofoon Vrijdag BRUSSEL (Vlaams) 8.00 Berichten. Gymnastiek 8.20 Tijdsein. Gespr. dagbl. Gramof. LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 10.05 Berichten 10.20 Reportage van het gieten van de Olympiadeklok LONDEN Regional II.05 Rutl. Square en New Vict. ork. 11.50 BBC Welsh Orkest BRUSSEL (Vlaams) 12.50 Omroeporkest 1.20 Gespr. dagblad. Omroeporkest I.50 Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER Gevarieerd Concert KALUNDBORG Omroeporkest DROITWICH 3.55 BBC Northern-Ii eland orkest 4.20 Emilio Colombo Orkest 5.35 Alfredo Campoli Orkest LUXEMBURG 6.20 Gevar. concert 7.00—8.00 EIGEN'UITZENDING Gramofoonplaten LEIPZIG 8.00 Militair Orkest DEUTSCHLANDSENDER 8.30 Blaasconcert 9.30 Operettemuziek WEENEN 10.30 Omroeporkest LUXEMBURG II.20 Dansmuziek 8.00 8.20 9,20 Zaterdag BRUSSEL Vlaams Gymnastiek Gramofoon Tijdsein Gesproken dagblad LUXEMBURG Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER. 10.00 Gymnastiek voor de vrouw 10.20 lm Kindergarten POSTE PARISIEN 11.20 Orkest BRUSSEL (Vlaams) 12.17 Weerbericht. Gramofoon 12.50 Gramofoon I.20 Gespr. dagblad. Omroeporkest DROITWICH BBC-Schotsch Orkest BRUSSEL Vlaams Gramofoon DEUTSCHLANDSENDER. Gramofoon Volksdansen, Volksliederen EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek DROITWICH 3.00 Concert 8.20 G. Scot-Wood and his 6 swing. 8.50 Music-Hall programma BEROMUNSTER 9.40 De 5 Belcantos 10.20 Dansmuziek BOEDAPEST 10.35 Zigeunerorkest II.30 Jass-muziek 2.20 3.20 4.20 6:20 7—8 VALSCHHEID IN GESCHRIFTE. J. J. G. U., 43 jaar, landbouwer te Aijen en G. B., 25 jaar, verzekerings agent te Bergen, waren gedagvaard ter zake; dat zij op 17 Febr. 1936 te Bergen samen een verklaring ter zake van het ongeschikt maken van aardappelen valschelijk hebben opge maakt, de eerste verdachte als ge organiseerde teler van aardappelen, de tweede als opzichter bij de Land bouw Crisis-organisatie, door n.l. een verklaring op te maken waaruit bleek, dat 2000 K.G. aardappelen on geschikt waren gemaakt terwijl het gewicht in werkelijkheid slechts 900 K,G. was. Na getuigenverhoor wees de Officier op den ernst van zulke handelingen en eischte tegen ieder 6 maanden gevangenisstraf. Alleen verdachte U. was versche nen. Zijn verdediger mr. E. Sassen, Den Bosch, pleitte vrijspraak, subs, voorwaardelijke veroordeeling.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10