Krakelingen. Provinciaal Nieuws Qemengde Berichten. vertrok hij naar Budel waar hij op de zinkfabrieken werd werkzaam gesteld als bankwerker-monteur. Hij moest toen reeds in het onderhoud voorzien van zijn bej aarde ouders. Op deze zinkfabriek waar hij ruim geld kon verdienen met het ver richten van voor de gezondheid schadelijken arbeid, bleef hij werk zaam tot dat zijn ouders-overleden waren. Na zeven jaren hier te hebben gewerkt trok hij naar Eind hoven waar hij nu sedert 9 jaar als bankwerker-monteur bij de Philips- fabrieken werkzaam is. DE UITVINDER. Een merkwaardigheid is dat de heer Brisko, die thans 42 jaren telt, de jongste spruit is uit een gezin van 16 kinderen, waarvan nu nog slechts twee kinderen in leven zijn, genoemde heer Brisko en diens 52- jarige broer. De overigen zijn allen betrekkelijk jong gestorven. Zijn grootvader woonde in Beek en Donk, waar deze het ambacht van spijkermaker uitoef ende (indien tijd geschiedde dit met de hand) Vader Brisko is gedurende 48 jaren werkzaam geweest op de draad- en klinknagelfabriek Evers en v. d. Weide te Helmond en kwam uiteen gezin van 8 kinderen en was geboor tig uit Charleroi, zijn moeder (fami lienaam Jaspers) kwam uit Turn hout. In zijn vrijen tijd heeft de heer Brisko nooit stil kunnen zitten. Zoo vervaardigde hij voor een drietal jaren een mechanischen mensch, die kon spreken en zingen, kon staan en gaan zitten, kortom in totaal liefst 28 aparte bewegingen kon maken. Als propagandamiddel bij reclame kon deze pop nuttige dien sten bewijzen. Sedert een vijftiental jaren houdt de heer Brisko zich reeds bezig met het probleem van den benzinemotor. Eerst was het hoofdzakelijk het zoeken naar de mogelijkheid om ruwolie door vergassing in plaats van benzine in een gewonen benzine motor te gebruiken, een vraagstuk waaraan reeds vele uitvinders hun krachten gewijd hebben, doch blijk baar tot nog toe zonder practische resultaten. De heer Brisko is echter overtuigd dat zijn systeem zal vol doen. Tot nu toe was hij^echter financieel niet bij machte om deze vinding te kunnen exploiteeren. Ook met ruwolie vermengd met benzine behaalde hij zeer goede resul taten. DE OPZIENBARENDE UITVINDING. Steeds rijker wordende aan prac tische ervaringen op het gebied van den benzinemotor kwam hij geleide lijk op de gedachte het rendement van het verbrandingsproces van de benzine in den cylinder, dat tot nu toe nooit hooger is geweest dan pl.m. 28 pet., op te voeren. Thans is dit door zijn vinding verdubbeld Men zal begrijpen dat zich hier een gebeurtenis kan voltrekken van wereldschokkend belang. Nagenoeg de helft besparing van benzine, 'tls haast niet te gelooven als men toch bedenkt dat automobielfabrieken met laboratoria en een uitgebreide staf van ingenieurs zoolang als de automobiel bestaat zoekende zijn om uit de benzine als motorbrandstof te halen wat er uit te halen is. En toch na hetgeen wij gehoord en gezien hebben heeft zich bij ons een ver trouwen vastgezet. Om des te zekerder de deugdelijk heid van zijn vinding te bewijzen heeft Brisko zijn thermobezuinigings- apparaat reeds drie maanden geleden aangebracht op een in vol bedrijf zijnde vrachtauto van een transport onderneming die de zwaarste vrach ten vervoert over lange afstanden. De vrachtauto (63 p.k.) die bij een belasting van 12 a 13 ton 1:2a 21/< (1L. benzine per 2 a 21/i K.M.) ver bruikt, loopt met dit apparaat 1:4! Toch heeft deze wagen reeds 65000 K.M. er op zitten. Bij een tractor welke van een nieuwere uitgave van het bewuste apparaat is voorzien en reeds 100.000 K.M. achter den rug heeft, zijn nog betere resultaten bereikt. Nog enkele dagen en wij kunnen de resultaten mededeelen van proef nemingen op een luxe zes cylinder Chevrolet 1935, welke door ons ge controleerd zullen worden. WELKE FUNCTIE HEEFT HET APPARAAT In zijn waarlijk unieken vertel trant, heeft de heer Brisko ons ge- ruimen tijd, aldus het blad, aange naam bezig gehouden met te ver tellen over zijn uitvinding. Wat ons hierbij bijzonder trof, zijn de een voudige middelen waarvan hij zich bediende om de belangrijkste gegevens proefondervindelijk vast te stellen. Wij konden bemerken dat het hem goed deed te kunnen vertellen over zijn vinding die hem zwaie zorgen en slapelooze nachten bezorgd heeft. De ontdekking dat de verbranding in een benzinemotor vollediger te maken is, deed hij als volgt Allereerst wist hij natuurlijk dat benzine geen homogene vloeistof is. Er zijn deelen met zwaarder en lichter soortelijk gewicht. Dit con stateerde hij door middel van het aftappen van eenige druppels uit tot rust gekomen benzine in de verschillende lagen van een vat. Deze druppels in een gesloten carbidbus veroorzaakten alle een ontploffing van verschillende kracht. Als tweede proef spreidde Brisko over een ijzeren plaat eenige benzine uit. Wanneer deze werd aangestoken dan brandde niet alles op, er bleef een massa over die geen vlam vatte. Werd deze massa echter verwarmd tot 35 40 graden, dan bleek deze geheel op te branden. Dit was voor hem aanleiding om allereerst de benzine in zijn apparaat voor te warmen, alvorens deze de vlotterkamer van den carburateur bereikte, tot de temperatuur van ongeveer 35 gr. Dit is pngeveer het hoofdprincipe de quintessens van de zaak blijft echter natuurlijk het geheim van den uitvinder. Brisko weet dus met dit apparaat te bereiken het verbeteren van het ontbrandingsproces zoodanig, dat het dubbele van den mechanischen arbeid, welke tot nu toe door 1 liter benzine geleverd werd, gepresteerd wordt. De vorige week boekte Rotterdam een record: er werden toen 176 paren getrouwd, waarvan 110 kosteloos. Die 110 paren werden op één ochtend in den huwelijkshemel gehesehen. Twee ambtenaren stonden voor dat karwei; ieder was daartoe in een afzonderlijke zaal bezig. Ik lees in de krant: „Reeds om kwart over acht wa ren de eerste paren ten stadshuize genoot en tegen negen uur was het een gedrang om binnen te komen...'' Let eens op, hoe hartverheffend „Gedrang om binnen te komen „Voor de betrokken ambtenaren zoo lezen we verder is het een warme, zware ochtend geweest en is het dan ook niet gelukt al die paren om half elf weer het Stadshuis uit te werken, zooals te doen gebruike lijk is." Let wel: eerst moeten de huwe- lijkscandidaten dringen om binnen te komen en als de „plechtigheid" een maal is geschied, dringen de ambtena ren op hun beurt om het pas ge trouwde volkje weer zoo snel moge lijk naar buiten te werken. En dan zuchten de Rotterdamsche bladen, dat de Rotterdamsche brui degoms en bruiden het huwelijk nog slechts als een formaliteit beschou wen... Het verwondert me alleen maar, dat er niet meerderen zijn, die zulke formaliteit, óók overbodig achten. Als de gemeente er eens toe over ging om de gelegenheid voor gratis trouwen veel ruimer te stellen en de huwelijken niet langer „en massa" afsloot, zou dan de eerbied voor het huwelijk er niet bij winnen en zou met die winste niet een algemeen maatschappelijk voordeel worden ver worven, dat verre uitkomt boven de kosten 'N KWESTIE VAN GOOCHELEN. Van financieele aangelegenheden heb ik geen verstand: ik zorg altijd maar, dat ik niets over houd, tenein de aldus zorgen van belegging e.d. te ontgaan. Hoe het muntwezen in elkaar zit, begrijp ik natuurlijk heelemaal niet en ik kan me aldus de moeite der lezing besparen van het nieuwe jaar verslag der Nederlandsche Bank. Hoe het mogelijk kan zijn, dat een re geering in geldzorgen zit, terwijl zij de bankbiljettenpers toch maar kan laten draaien, zooveel ze wil, ik heb er geen flauw idee van. Trou wens, ik heb er zoo'n idee van, dat de heele kunst van het goed behee- ren van een schatkist uit de mop be staat om de bankbillsttenpers te la ten d 'aaien zonder dat bemoeials het merken. In het laatste geval schijnt de zaak op inflatie uit te loo- pen. Toen Italië den oorlog met Abes- sinië begon, heette het land zoo arm als de mieren, de Duce voerde zijn volk financieel ten ondergang. Ende sancties zouden dien ondergang ver haasten. Maar wat zagen we Mus solini goochelde wat met trouwrin gen en ziet hij bleek in staat om den oorlog tot een succesvol einde te brengen. Hij laat in het uitge strekte Abessinië op het oogenblik dure wegen aanleggen en maakt aan de buitenlanders bekend, dat hij hun geldmiddelen niet noodig heeft om de natuurlijke bronnen van het land te exploiteeren. Dank zij den sanc ties, aldus de Duce, is de Italiaan- sche handelsbalans gunstiger dan ooit te voren... Wordt er maar eens uit wijs! Toen de wereldoorlog begon, ver zekerden alle financieele deskundigen, dat deze hóógstens zes weken kon duren; voor een oorlogvoering van langere n duur waren geen geldmid delen aanwezig. Edoch, de oorlog duurde vier volle jaren en al dien tijd hielden franck, lire, mark, pond en dollar zich perfect. Pas de vrede Versaillesheeft de muntwaar den in den afgrond gevoerd. Van 1914—1918 hebben de oorlogs uitgaven van alle oorlogvoerenden tesamen ruim duizend milliard gulden bedragen. Het zal niet aanstonds tot de lezers doordringen, wat deze som precies beteekent; daarom geven we er een bepaalde voorstelling van. Wanneer n.l. genoemd bedrag niet aan Mars was geofferd, maar voor een vreedzaam doel als b.v. huizen bouw ter beschikking was ge dan had men, let wel: voor elke fa milie in Frankrijk, Engeland, België, Duitschland. Rusland, de Vereenigde Staten en Canada een villa kunnen bouwen van tienduizend gulden. Men had bovendien in elke stad, die meer dan twee honderdduizend inwoners telt, een hospitaal ter waar de van 15 millioen, een bibliotheek van dezelfde waarde en een univer siteit, waarvan de stichting 30 mil lioen kost, kunnen oprichten. Verder had men nog 125.000 pro fessoren en een gelijk aantal dokto ren kunnen aanstellen. En zelfs wanneer dit alles was verwerkelijkt, zou nog een bedrag zijn overgeble ven, dat overeenkomt met het ver mogen van Frankrrijk en België sa men En toch: als ik mqn finaciëel on verstand vóór den oorlog één tiende voor de menschheid had durven be pleiten van wat haar blijkens de oor logsuitgaven ten deel had kunnen vallen, dan zou men mij als een ge- gevaarlijk fantast hebben opgeslo ten. Hoe wordt er op het oogenblik niet gepeuterd aan b.v. werkloozensteun, aan salarissen en aan heel het werk van den socialen opbouw der laatste decennia. Omdat er geen geld meer zou zqn en de regeering geéh nieuwe bron nen weet aan te boren. Maar als we morgen aan den dag in een oorlog geraken, dan zullen we dien financiëel weten vol te houden totdat de laatste man gegifgast is. „Hoe" ze dat klaar spelen Ja, dat is nu juist de kunst van het vak. Het vak, waarvan ik helaas niets versta. DE DOODSTRAF. Juist omdat officiëel de doodstraf in ons land niet heet te bestaan, acht ik het zooveel te ergerlijker, dat aan den eérsten den besten kommies het recht wordt verleend om eiken van smokkelen verdacht persoon,pdie niet stopt op zijn bevel neer te schieten. Noch het smokkelen op zich zelf, noch het weigeren van gehoorzaam heid aan een kommies, vind ik hoe afkeurenswaardig en strafwaardig deze dingen ook mogen zijn hals misdaden. De vorige week hebben Nederland sche douane in de beurt van Maas tricht aan den Kanaaldijk bij Petit Lanay, dicht bij den St. Pietersberg dus, een 26-jarigen smokkelaar, die de vlucht wilde nemen, doodgescho ten. Ik ken toevallig het weggetje, waar het gebeurde, precies. Het is zoo smal, dat twee auto's elkaar nauwelijks kunnen passeeren. Aan den eenen krnt ligt het kanaal en aan den an deren kant staat de steile wand van een bergmassief. Ontkomen is daar dus onmogelijk, wanneer de weg af doende is versperd. Wat doen de kommiezen echter Ofschoon ze wisten, dat de smokke laar dien nacht zou overkomen, la ten ze den weg. open en gaan op de loer liggen. Natuurlijk profiteert de smokkelaar van de hem geboden'ge- legenheid om de grens te passeeren. Van de opspringende kommiezen neemt hij geen notitie, dan treft hem een kogel, van achteren, inden nek. Ik vind het een misselijk bedrijf. Ik bedoel: deze soort menschen- jacht. NIJMEEGSCHE KLOPGEESTEN. A. B. K., de Oproerige Krabbelaar van Het Volk, zegt soms heusch wel eens aardige dingen, „Waar geen ge loof is, zei hij Dinsdag j.l. in zijn rubriek, daar is het bijgeloof. Ik heb menschen gekend, die een grondige minachting hadden voor alle geloof, maar die wit om de neus werden, als er iets op dertien uit draaide." Is het eigenlijk niet een droef tijds beeld, dat er dezer dagen te Nijme gen avond op avond duizenden men schen tesamen stroomden op het ge rucht, dat er ergens in een huis ge heimzinnige klopteekens achter een muur vandaan werden gehoord Probeer eens honderd menschen bij mekaar te brengen voor een inte ressante lezing, voor een mooi soci aal doel, voor een nuttigen cursus, bidden en smeeken moet je de lui. En dan komen ze nóg niet. Zelfs een gratis-consumptie heeft dan nog geen volledig effect! Maar op het stomme beweren van een zenuwachtigen bewoner, dat hij .klopteekens" hoort in zijn woning m dus de activiteit van „spoken" onderstelt, drommen duizenden en duizenden samen om zich te vergapen een huis, waaraan natuurlijk niets te zien is. Het verkeer werd gestremd door deze nieuwsgierigheid, zoodat de po litie, nadat de middelen van overre ding en zachten drang hadden ge faald, de gummiknuppels voor den dag moest halen om de menschen uiteen te ranselen. Op dit moment... waren de klop teekens duidelijk te hooren en te voelen Menigeen, die thans met een blauwe striem op arm of rug loot heeft op het oogenblik een zeer realistisch oordeel over de beteekenis van het begrip „klopgeesten". Maar dit oordeel wijkt sterk af van de onderstellingen, welke hem naar het spook huis hadden gedre ven. VENRAY, 13 Juni 1936. Handboogsport. Het groot Nationaal Concours, gegevendoor de handboogschutterijen „St. Anna" alhier en „St. Hubertus" te Merselo mag ondanks het minder gunstige weer prachtig geslaagd heeten. Was op l'Juni de drukte minder, de laatste dag was de deelnameenorm. Hard is er om de verschillende prachtige prijzen gekampt. Dc rege ling was prachtig in orde, waarvoor de verschillende commissies een woord van dank ten volle verdiend hebben. De beide vereenigingen kun nen met trots op dit schitterend concours terug zien. De prijzen bij „St. Anna" werden behaald als volgt le zestallen. Ons Genoegen, Ysselsteyn 107 p. De Vriendschap, Mierlo 105 p. Semper Cresendo, Eindhoven 100 p. St. Antonius, Venray Amicitia, Asten St. Sebastiaan, Handel St. Hubertus, Merselo Batavieren, Castenray St. Sebastiaan, Oploo Willem Teil, Oirlo RozenprijsVredekring, Ommel. 2e zestallen. St. Antonius, Venray St. Hubertus, Merselo De Volharding, Lierop Amicitia, Asten Oef. en Uitsp., St. Anthonis Diana, Venray St. Oda, Venray St. Sebastiaan, Handel Kunst en Vriendschap, Liessel 56 p. Willem III, Boekei 56 p. Rozenprpijs: Batavieren, Castenray. Eereteeken le zestallen M. Bartels, Semper Crescendo, Eindhoven 24 p. Eereteeken 2e zestallen Jos. Jacobs, Diana, Venray 19 p. KoningssterF. Vermjjlen, Semper Crescendo, Eindhoven 21 p. Corpskampioen le zestallen le De Vriendschap, Mierlo 42 p. 2e Vreugde zij ons doel, Zeelst 37 p. 97 p. 97 p. 95 p. 93* p. 91 p. 90 p. 87 p. 89 p. 77 p. 68 p. 67 p. 66 p. .66 p. 62 p. 58 p. 2e zestallen le St. Antonius, Venray 2e St. Hubertus, Merselo Personeele Wedstrijd le H. v. Osch, Merselo 2e H. Swinkels, Leunen 3e E. Martens, Cuyk 4e Veldmans, Liessel 5e H. Thijssen, Cuyck 38 p. 32 p. 24 p. 23 p. 23 p. 5 drieën 5 tweeën 6e Van Mil, Diana, Venray 3 eenen Personeele Kampioen le Jan Arts, Merselo 42 p. 2e M. v. Bracht. Cuyk 41 p. Keizersprijs H. Roovers, Handel 21 p. De prijzen bij „St. Hubertus" wer den behaald als volgt De Vriendschap, Mierlo 105 p. St. Antonius, Halfweg 101 p. St. Sebastiaan, Handel 101 p. Semper Cresendo, Eindhoven 99 p. St. Sebastiaan, Oploo 98 p. Rozenjacht, Vlierden 97 p. Oef. en Uitsp. St. Anthonis 94 p. Volharding, Lierop 92 p. Kunst en Vriendschap Liesel 91 p. Batavia, Vianen-Cuyck 90 p. Erps Welvaren, Erp 87 p. Amicitia, Asten 85 p. Rozenprijs Vredelust, Deurne 6 rozen. EereteekenP. Maassen, Diana, Venray, 22 p. KoningskruisL. Maas, Erp 22 p. Kampioen 1 St. Antonius, Halfweg 37 p. 2 Rozenjacht, Vlierden 36 p. Verstkomend gezelschap De Dage raad, Vucht. 2e zestallen St. Antonius, Halfweg 88 p. Diana, Venray 67 p. Amicitia, Asten 66 p. Eendracht maakt macht 63 p. Haasstroopers, Asten 62 p. St. Sebastiaan, Handel 61 p. Oef. en Uitsp. SL Anthonis 60 p. Willem 3, Boekei 59 p. Batavieren, Castenray 58 p, Rozenprijs St. Joris, Leunen 2 rozen Eereteeken J. Haazen, Asten 20 p. Kampioen 1 St. Antonius, Halfweg 29 p. 2 St. Sebastiaan, Handel 26 p. TroostprijsOns Genoegen, Yssel steyn 82 p. Voorzittersprijs: W. Leenas, Zeelst 21 p. KeizersprijsM. van Bracht, Cuyk 20 p. Personeele wedstrijd 1 H. Swinkels, Leunen 24 p. 2 P. Wijmans, St. Anthonis 24 p. 3 F. Goosens, St. Anthonis 24 p. 4 M. v. d. Boomen, Lierop 4 drieën 5 J. He ijl, Cuyk 4 tweeën 6 A. Cornelissen, Cuyk 3 eenen Personeele Kampioen 1 P. Wijmans, St. Anthonis 44 p. 2 J. Verschuuren, Oploo 43 p. ST. CHRISTOFFEL BEKROOND. Op het j.l. Zondag te Sevenum gehouden Kringfeest van den Kring Noord-Limburg wist „St. Christoffel" haar oude reputatie weer hoog te houden. Niet minder dan 1 Eereprijs en 3 eerste prijzen wisten de jongens te veroveren. Vrije oef. Hoogste afd., Eereprijs (beker geschonken door Dr. Strij- bosch, Horst). Vrije oef. Aspiranten, le prijs. Pyramiden le prijs. Driekamp Aspiranten le prijs. Proficiat Bestuur, leider en leden voor uw opofferend werken. LUXOR THEATER. Zaterdag en Zondag om 8 uur weet de Luxor zijne bezoekers weder om een prachtig programma te presenteeren met 2 zeldzame mooie hoofdfilms. De Diesel-Express is een adembe nemende, inspannende, sensationeele film, waarin men krijgt te genieten van zeer mooi spel en prachtopnamen. Een wedren met den dood. Een prachtig modern gegeven, met den door alles heen razende Diesel-Express, om toch vooral tijdig zijn doel te bereiken, teneinde de in gevaar zijnde menschenlevens te redden. „In de schaduw der wolkenkrab bers" is de tweede hoofdfilm. Deze behandelt een greep uit het leven van een emigrant. Een meesterwerk, dramatisch en romantiek, waarin de kleine Jimmy Butler Ebt ieders hart spreekt, terwijl Francis Lederex, Ginger Rogers en vele anderen de film hebben weten op te voeren, tot het peil waarop deze staat. Een programma, dat er heusch wel zijn mag en zeer zeker veel bezoekers zal trekken. RECTORAAT MERSELO WORDT PAROCHIE- Zondagmorgen v werd vanaf den kansel bekend gemaakt, dat het Rectoraat Merselo binnenkort zal worden verheven tot parochie. OVERLOON. Zaterdag werd hier aanbesteed het bouwen van een winkelhuis voor rekening van den heer H. Hendriks-v.d. Broek alhier. Architect de heer J. Verdijk, bouw kundige alhier. Ingeschreven werd als volgt G. Janssen, Venray f 2415 Chr. Reijnders, Wanssum f 2462 Th. Kersten, Overlooh f 2469 J. Houwen, Oirlo f 2500 Geurts, Haps f 2564 J. Klaassen, Overloon f 2615 M. Velthuizen, Maashees f 2618 De Bijl, Deurne f 2739 L. Maassen, Venray f 2750 Th. Maassen, Venray f 2798 Th. Siebers, Venray f 2812 P. Vollenberg, Venraij f 2820 R. Geurts, Vierlingsbeek f 2820 Het werk is aan laagste inschrij ver gegund. Maandag is men begonnen met het aanbrengen van een teerdek op den weg OverloonVierlingsbeek. De bewoners langs dezen weg wór den nu gelukkig van de stof plaag verlost. Misschien volgt nu ook wel spoedig de weg naar Holthees. Zondagavond zal onze Fanfare een concert geven te Maashees bij gelegenheid van de kermis aldaar. PAARDENCONCOURS. Door de Ruiterclub „Generaal v. d. Heyden" zal op 't bekende terrein nabq het veer op Zondag 12Julia.s. te Bergen een groot internationaal paardenconcours worden gehouden. Bijeenkomst 2.30 uur bij Café Lamers, waarna in optocht met muziek naar de renbaan wordt getrokken. De wedstrijden vangen precies 3 uur aan. Een 10-tal nummers prijken op het programmaf 400 worden aan geldprijzen uitgeloofd. Medewerking wordt verleend door de bekende Gymnastiek- en Turn- vereeniging „St. Christoffel", te Venray. MAN OVERREDEN EN GEDOOD, De 35-jarige ongehuwde J. A. R. een bekend straattype, is Zaterdag middag op den Tudderenderweg te Sittard door 'n auto aangereden s In ernstigen toestand is de man naar een ziekenhuis overgebracht, waar hij Zondag is overleden. Den chauffeur treft geen schuld. DE EERSTE LIMBURGSCHE ROODE KRUISDAG. Deze groote demonstratie van de negen Limburgsche transportkolon- nes met ongeveer 500 leden, heeft haar ontstaan te danken aan de demonstratie, welke in 1935 in de mijnstreek bij gelegenheid van een geënsceneerde natuurramp alle ko- lonnes in actie zette. Het idee om telken jare naast de landelijke oefening een regionale demonstratie te houden om het pu bliek meer te interesseeren voor het verdienstelijke werk van het Roode Kruis, werd door het hoofdbestuur met graagte aanvaard. Deze eerste Limburgsche Roode Kruisdag wordt heden Zaterdag 13 Juni te Vaals gehouden bij gelegen heid van het lOjarig bestaan der Vaalser afdeeling. Na afloop worden groote concerten gegeven door het muziekcorps der Staatsmijn Wilhelmina en de har monieën van Vaals en Vijlen. Het bezoek van H.K.H. Prinses Juliana is aangekondigd om half drie; de Prinses komt alleen in hare kwaliteit als voorzitster van het Ned. Roode Kruis. Met het hoofd bestuur wordt zij tën gemeentehuize ontvangen, waarna het défilé van de transportkolonnes en de oefeningen plaats hebben. EERHERSTEL. In alle vijf Nederlandsche bisdom men is Zondag tijdens de H. H. Missen een bisschoppelijk schrijven voorge lezen, waarin, overeenkomstig het verzoek van Z.H. den Paus, een beroep wordt gedaan op de geloovigen tot het brengen van eerherstel voor den smaad en hoon God aangedaan door de actie der goddeloozen en moderne heidenen. In verband daarmede schrijven de bisschoppen openbare gebeden voor voor den feestdag van het H. Sacra ment en het octaaf daarvan alsmede voor den feestdag van het H. Hart, terwijl daarnaast de geloovigen dringend tot gebed worden vermaand in die dagen ook in hunne huis gezinnen. MINIMUMPRIJS VOOR VARKENS. In de te Arnhqm gehouden ver gadering van de Geldersch-Overijs- selsche Mij. van Landbouw deelde de heer W. de Jong, rijks veeteelt consulent, o.a. mede, dat de Vee houderijcentrale binnenkort in staat zal zijn, een minimumprijs vast te stellen voor de varkensmesterij, INBREKERS STELEN f 3000. Zondagavond is te 's-Hertogen- bosch ingebroken in de woning boven het café van V. op den hoekBosch- dijkstraatBrugplein. De inboedel werd overhoop gehaald en uit een geldkistje, waarin baar geld en effec ten, is ter waarde van 3000 gulden gestolen. DROEVE INZET DER KERMIS. Zaterdagmiddag heeft tijdens den opbouw van de kermis teNistelrode een tragisch ongeval plaats gehad. De 22-jarig electricien M. van der Velden was bezig een der vermake lijkheids-installaties aan het elec- trische net aan te sluiten, toen hij plotseling van een trap, waarop hij stond, viel en in zijn val een draad van de electrische leiding waar stroom op stond greep. De jongeman, die nog riep„Zet den stroom afbleef als levenloos aan den draad hangen. Hoewel men hem spoedig wist te bevrijden en de ongelukkige toen nog leefde is kij enkele oogenblikken later overleden. HUZAAR VERDRONKEN. Maandagmiddag hadden de huzaren te Deventer oefeningen met den zg. drijfzak in de gracht achter de kazerne. De huzaar de Haan uit Friesland afkomstig, moest met den zak het water oversteken. Hij is daarbij te water geraakt. Aanvankelijk wist hij zich drijven de te. houden. Toen evenwel bleek dat hij den wal niet zou kunnen bereiken, sprong de huzaar van der Reide te water om te trachten de Haan op het droge te brengen. De Haan greep van der Reide echter bij een der armen, zoodat beiden naar de diepte zouden gegaan ware het niet, dat de wachtmeester Mensink te hulp kwam. Hij slaagde er in van der Reide uit den greep van de Haan te be vrijden en dook daarna verscheidene keeren, helaas tevergeefs, naar de Haan. Het gelukte eerst later, de Haan naar boven te brengen. Kunst matige ademhaling mocht toen niet meer baten. STIJGENDE PACHTPRIJZEN VAN BOERDERIJEN. Op de vragen van den heer van der Sluis betreffende stijgende pacht prijzen van boerderijen en los land hebben de ministers van Landbouw en Visscherij geantwoord, dat inder daad bij eenige verpachtingen in 1935 de pachtprijzen van boerderijen en los land een staging vertoond hebben. De mate van stijging der hierbe- doelde verpachtingen is zeer ongelijk door de werking van verschillende, zeer uiteenloopende oorzaken, waar onder wellicht ook het inzicht, dat zich de optredende pachters vorm den van het verloop der industrie melkprijzen. Als voornaamste oorzaak beschou wen de ministers evenwel de con currentie tusschen het groot aantal gegadigden, die thans nog sterker is doordat de afvloeiing naar andere beroepen of vestiging in het buiten land zeer bezwaarlijk of zoo goed als onmogelijk is geworden, ver schillende pachters door de moeilijke tijdsomstandigheden langer het be drijf aanhouden, dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn geweest en hier en daar ten platte- lande de werkloozen, door grond te pachten, zich van arbeid willen verzekeren. ERNSTIG MIJNONGEVAL- In Staatsmijn Maurits te Geleen geraakte de mijnwerker K. onder afvallend gesteente. Met gebroken beenén en inwendige kneuzingen werd hij naar het ziekenhuis ge bracht. NOODLIJDEND. Het finantieel tekort van de ge meente Kerkrade is thans gestegen tot 300.000 gulden. GEEN VREEMD PERSONEEL ZONDER VERGUNNING. Bij Kon. Besluit van Juni j.l. i bepaald, dat werkgevers in den zin van art. l der wet van 16 Mei 1934 geen arbeid mogen doen verrichten door vreemdelingen zonder dat daar voor schriftelijke vergunning is ver leend. PIJNENBURG EN SLAATS VOOR EEN MAAND GESCHORST. Door het niet verschijnen aan de start van een driedaagschen koppel wedstrijd op de wielerbaan „Urbana" te Zwolle Zondagavond j.l. zijn de wielrenners Pijnenburg en F. Slaats door de wedstrijdcommissarissen dier baan voor een maand geschorst. Nadat Pijnenburg en Slaats voor den wedstrijd te Zwolle hadden ge contracteerd contracteerden zij ook voor de wedstrijden te Kopenhagen, waar zij Zondag j.l. ondanks de ern stige waarschuwingen van het be stuur der Ned. Wielrenunie en de directie der Zwolsche wielerbaan uitkwamen. Zooals men weet geldt deze schor- sching zoowel nationaal als inter nationaal. Voorts zal de directie der baan een eisch tot schadevergoeding tegen beide renners instellen. DE VARKENSCENTRALE GE DAGVAARD. De Nederlandsche Bond van Groot handelaren in varkensvleesch en Groothandelaren tevens producenten van spek en reuzel is overgegaan tot dagvaarding van de Nederlandsche Varkenscentrale en het eischen van schadevergoeding ten behoeve van ze ven zijner leden, allen grossiers in varkensvleesch, die deze schade zou den hebben geleden ten gevolge van verschillende onrechtmatige ||daden, die de. Varkenscentrale zou hebben begaan, en wel door in te grijpen in den handel in varkens en varkens vleesch, bestemd voor de binnenland- sche markt. POSTBODE VERDRONKEN. Toen Zaterdagmorgen j.l. de brie venbesteller J. Donjacour te Veghel niet op het uur volgens dienstrooster was verschenen, had men goede re den om aan te nemen, dat er iets niet in erde was. In den namiddag kreeg men een aanwijzing doordat melding was gemaakt dat een dienst pet der Ned. Posterijen werd gevon den op den kanaaldijk nabij sluis 4 op ongeveer 100 meter afstand van den voormaligen overzet naar Zij taart. Weldra werd nu 't lijk van D. opge haald. De ongelukkige was 37 jaren oud, gehuwd, en vader van een kind. VLIEGTUIG NEERGESTORT OP WOONHUIS. Naar uit Dubrovnik Yoego-Slavië gemeld wordt, heeft daar door het neerstorten van een militair vlieg- lu:g een ernstig ofigeluk plaats ge vonden. Door tot nu toe nog niet opge helderde oorzaak, stortte van 2 mili taire vliegtuigen, die boven de stad cirkelden, een plotseling neer en kwam midden in de stad terecht. Het sloeg te pletter op een huis, waarbij de tank van het toestel ont plofte. De brandende benzine stroom de in de nauwe straten, die, in ver band met het drukke middagverkeer, vol menschen waren! Vele voorbijgangers geraakten in brand en stoven als brandende fak kels uiteen. Drie personen verbrand den ter plaatse, terwijl 13 andere met verschrikkelijke brandwonden naar het ziekenhuis moesten worden vervoerd. Vier hunner verkeeren in levanrg^vaar. Het huis, waarop het vliegtuig terecht is gekomen, is geheel uitgebrand, terwijl 3 andere huizen ernstig door het vuur werden beschadigd. Het schijnt slechts aan het on middellijk ingrijpen van de brand weer en de volkomen winstilte te danken te zijn, dat de brand niet een voor de geheele stad Dubrovnik rampzaligen omvang heeft aange nomen. De lijken van den piloot en den waarnemer van het vliegtuig zijn geheel verkoold uit het tot een vormlooze massa aaneengesmolten toestel geborgen. Marldbericlilen. VENLO. Op de Coöp. Veilingver- eeniging van Maandag was de aan voer 2.340.000 eieren. Kipeieren van f 2.40 tot f 2.90 Kleine eieren van f 2.20 tot f 2.30 Eendeieren van f 2.30 tot f 2.50 ROERMOND. OpdeCoÖp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 5.600.000 eieren. Kipeieren van f 2.10 tot f 2.80 Eendeieren van f 2.20 tot f 2.50

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6