Regent njassen IVOROL Or. is Lommen Magazijn NEDERLAND voor 33 cent gekookte schouderham Qemengde Berichten. Soetö met tOcct goedJb Bij Examens Advertentiën. Landbouwfond Smeerleverpasfei Hofstraat 2, VENRAY le, 2e, 6e en 17e L. Coopmans, 3e 8e, 9e en 11e Boom-Jenniskens, 4e en 16e Tonen-Strgbosch, 5e H. Jans sen, 7e J. Derks, 10e en 18e J. Strij- bosch, 12e, 13e en 14e J. Dinjens, 15e en 19e Gebrs. Spee, 20e en overduif G. Philipsen. VOOR DE ARME ZIEKEN, DIE GRAAG NAAR LOURDES GAAN. Vorig bedrag Van H. Van H. H. V. f 42.50 f 2.50 f 20.00 f 2.00 f 2.50 ST. ANGELA GYMNASIUM, (eerste groep) Geslaagd voor B., geëxamineerd 6 eandidaten E. Eysbouts, M. Kok, P. Loogman, M. v. Niekerk, T. Rietjens. Met één candidate wordt het examen voortgezet. GEVONDENeen halskettinkje, een zilveren rozenkrans, een zilve ren ring, een rijwielplaatje. Inlichtingen Gemeentepolitie. OPENING GARAGE DERKSEN. Venray, dat de laatste jaren ver schillende nieuwe en vernieuwde zakenpanden zag verschijnen, is nu weer verrijkt met een onder archi tectuur Colsen geheel nieuw gebouw de autogarage en winkel in de Patersstraat. De ruime etalage's, die met hun gebogen glasramen, naar alle zijden een ruim uitzicht toestaan, trekken reeds van verre de aandacht en geven aan deze ruime bresde straat een geheel nieuw aspect. De ruime garage met moderne outilage zal elk automobilist tevre den stellen en voor hem als waar borg gelden voor de degelijkheid, waarmede de ondernemer Derksen, zooals reeds jaren bekend, zich van zijn taak kwijt. De feestelijke opening der nieuwe zaak trok dan ook de verdiende aan dacht van de vele zakenrelaties en vrienden van den heer Derksen, die allen de meest ondubbelzinnige be wijzen gaven van hun medeleven met den wakkeren ondernemer, den heer J. Derksen en hun beste wen- schen uitspraken ten opzichte der zaak en het belang der clientèle, waarbij wij ook gaarne onze wen- schen aansluiten. Aannemers waren de heeren Arts- Gielen-Maassen uit Merselo. CORSETTEN -DEMON STR ATIE. De naam Pgls geldt in Venray en omstreken nog steeds als de meest op den voorgrond tredende zaak op gebied van modes en dameskleeding. Dat er ondanks den langen bestaans- tijd, waarop de zaak Pijls kan bo gen, nog ondernemingslust is en een zich aanpassen aan de moderne wgze van zaken-doen, bleek deze week Maandag, toen door de firma Pijls in de Wilhelminazaal een cor- setten-demonstratie gegeven werd, waarbij een lid der Directie der Kon. Corset-Industrie met 2 dames de superioriteit van den Superbe Corsetband en Wala-corset deden zien. Geen wonder dan ook, dat de Ven- raysche dames in grooten getale opkwamen om de eerste „show" in Venray mede te maken, die haar een voor de moderne kleeding nood zakelijk iets deden zien. Uit de belangstelling der dames en den aangenamen toon der be sprekingen kon men opmaken, dat de tevredenheid der dames gewekt was, die den heer Pgls wel zal aan sporen op den ingeslagen weg voort te gaan. VALK-REVUE. KOLPING VERLIEST MET 4—2. De Valk had bezoek van Kolping. De Venrayers speelden het zoo waar klaar, de Helmonders een nederlaag toe te brengen. Kolping was 't eerst in den aanval en had spoedig eenl0 voorsprong. De Valk die met enkele invallers speelde, bood hardnekkigen tegen stand en maakte het de Kolping- verdediging bijzonder lastig. Succes bleef niet uit. Nog voor de rust was de achterstand omgezet in een 21 voorsprong. Na de hervatting scoorden de Valken nog twee maal, terwijl Kol ping de Valkveste nog éénmaal liet trillen. Einde kwam met een fraaie 42 zege voor de Valk. Sacramentsdag speelde de Valk wederom tegen het Gymnasium. Thans waren de Valken onweer staanbaar en klopten de studenten met 71. Ook de turn-afdeeling hield zich goed te Sevenum. Twee 2e prijzen was de buit die de roofvogels mee naar Venray brachten. HALFWEG. Op de Zondag j.L gehouden concoursen der Handboog schuttergen „St.Hubertus" te Merselo en „St. Anna" te Venray behaalde de Handboogschutterij „St. Antonius" te Halfweg 'n 7-tal prachtige bekers, benevens f 7 aan geldprgzen. 'n half pond bij slagerij chr. goumans Behaald werden 3 eerste en 1 tweede prijs bij „St. Hubertus" en 2 eerste en 1 vierde prijs bij „St. Anna." Dii mag wel 'n topprestatie ge noemd worden op 't gebied der hand boogsport, waarop de vereeniging „St. Antonius" met recht fier mag zijn. RUITERSPORT TE OOSTRUM. Voor het groote kringconcours van den bond van Land. Rijv. van den kring Wanssum, dat gehouden wordt op Zondag 14 Juni a.s. bestaat veel belangstelling. Een 10-tal vereenigin- gen hebben hun medewerking toe gezegd. Het program bevat dan ook 12 schitterende nummers. Door het ijverige bestuur met hare leden is alles in het werk ge steld om alles zoo goed mogelijk te doen slagen. Als het weer mee werkt belooft dit voor Oostrum een drukke dag te worden. Zie advertentie. ZILVEREN JUBILEUM. OIRLO. Dinsdag 23 Juni a.s. hoopt ons geacht Hoofd der School, de Heer Th. Peters, den dag te herden ken, waarop hrj voor 25 jaren slaagde voor de acte Lager Onderwijs. Ongetwijfeld zal het den Heer Peters, die alhier reeds 22 jaren zijn beste krachten en gaven be schikbaar stelde, het op dien dag niet aan belangstelling ontbreken. HOLTHEES. Alhier had de zoon van P. Koenen het ongeluk van de in aanbouw zijnde Rectorswoning op de Smakt van het dak te vallen. De val Was van dien aard, dat onmiddellijk geneeskundige hulp moest worken ingeroepen. Donderdagmorgen overleed al hier in den ouderdom van ruim 80 jaren, de Heer Henri van den Bosch. De overledene, die in Venray bij gioot en klein bekend was, vervulde met eere meer dan 40 jaren het ambt van voorzanger in de Parochiekerk, terwijl hij meer dan 62 jaren lid was van het Kerkelijk Zangerskoor. Hij ruste in vrede OVERLOON. Alhier zal vanwege de Boerenbond een naar alle eischen des tijds ingerichte aardappelen be waarplaats worden gebouwd, welke plaats biedt voor 50.000 k.g. aardap pelen en zal geheel van glas en cen trale verwarming worden voorzien. De kosten zullen f 300 bedragen. HORST. Woesdagmorgen is aan de Melderslo de woning van A. Alards totaal afgebrand. De inboedel kon gedeeltelijk gered worden. BLITTERSWIJK. Onze dorpsge noot de Weleerw. Frater Lemmen, zal op 29 Juni in het klooster te Helden-Panningen de H. Priesterwij ding ontvangen en Zondag 26 Juli a.s. alhier zijne eerste H. Mis opdra gen. KIND IN WATERPUT VER DRONKEN. Een driejarig kind van den land bouwer F. Steeghs te Helden-Gras- hoek is Dinsdagmiddag bij het spe len in een waterput gevallen en verdronken. Toen de vader de kleine vond waren de levensgeesten reeds geweken. DE NIEUWE NEDERLANDSCHE KAMPIOEN VAN DEN- WEG. Over den jeugdigen Limburgschen renner Piet Gommans, die Maandag op het circuit te Hoogerheide het kampioenschap van Nederland op den weg wist te behalen, vernemen wij nader het volgende: De 22-jarige Piet Gommans uit Reuver heeft een prestatie geleverd, als nog geen Limburgsche renner presteerde. Omkeen dergelijke keurige prestatie te vinden moet men jaren terug gaan in de geschiedenis van de Limburgsche wielersport. Toen het succes van den jeugdigen Limburger in het plaatsje Reuver bekend werd, verzamelden zich dadelijk vele sup porters en wielersportliefhebbers aan de ouderlijke woning. Laat in den avond arriveerde de overwinnaar. Toen was de ouderlijke woning in een bloementuin veranderd. Het bleek, dat de jeugdige renner zijn vader een aardige verrassing had bereid door juist op diens verjaardag dit groote succes te behalen. Piet Gommans is de oudste zoon uit een talrijk gezin. De 22-jarige knaap is de oudste van de tien kin deren. De jongeman heeft steeds veel liefhebberij gehad in-de wielersport, maar eerst de laatste twee jaren ging hij zich bizonder op het wiel rennen toeleggen. Dadelijk onder scheidde Gommans zich door soepel rijden, waardoor hij verschillende malen de eerste plaatsen bezette. De grootste successen behaalde hij echter in de afgeloopen maanden, toen hg in Valkenburg zegevierde en in Aken in den bekenden wegwed strijd, waaraan de sterkste Duitsche renners deelnamen, tweede werd. In de ronde van Hoensbroek heeft hij geen succes weten te behalen wegens machinedefect. De fiets, waarmede de nieuwe Nederlandsche kampioen van den weg zijn groot succes behaalde, is nog steeds zgn eerste fiets. Hiermede reed hij reeds ongeveer 100.000 K.M. Met deze fiets, die hij zich na lang zuinig te zgn geweest op zijn Zon dagscenten, heeft kunnen aanschaffen, gaat hg met zorg om. ROERMOND. Tijdens de voorstel ling van het Variété Faveur op Dins dagavond voelde de ongeveer 58- jarige mej. Comes-Jeurissen, wonen de Zwartbroekstraat alhier, die zich in de zaal bevond, plotseling onwel. Toen men haar buiten bracht, bleek dat zij reeds stervende was. Ver moedelijk is zij door een beroerte getroffen. Aalmoezenier Wolfs verleende nog geestelijken bijstand. NIEUW SMOKKELARTIKEL. Er is een nieuw smokkelartikel bijgekomen. Vorige week hielden de Rijksambtenaren onder Jabeek een zending van 10 kisten citroenen aan waarvan de invoer is verboden. Ook elders werden kleinere partijen ci troenen in beslag genomen. VINKEN DE OOGEN UITGE STOKEN. Woensdag veroordeelde de Roer- mondsche Politierechter den arbeider H. B. uit Gemert die een tweetal door hem gehouden vinken naar het heette om deze beter te laten zingen met een naainaald beide oogen had uitgestoken, zoodat de dieren ge heel blind waren wegens dieren mishandeling tot een maand gevan genisstraf De Officier van Justitie had drie maanden geëischt. Doorzitten? WAALBRUG TE NIJMEGEN. De openingsplechtigheid van de Waalbrug te Nijmegen op 16 Juni a.s. zal des namiddags te 12.15 uur aanvangen. H. M. de Koningin zal per auto uit de richting Arnhem bij de brug arriveeren. Te voet zal zij zich van den Lentschen oever naar de Nij- meegsche zijde begeven, waar de genoodigden zich intusschen zullen hebben opgesteld. Na aankomst van de Koningin zal de Minister van Waterstaat een rede uitspreken, waarna de Koningin, de nieuwe brug officieel zal openen door het doorknippen van een koord. De Koningin zal dan terugkeeren tot de plek, waar de genoodigden zich bevinden, om de redevoeringen van den Commissaris der Koningin in de provincie Gelderland en van den burgemeester van Nijmegen aan te hooren. Daarna zal als eerste voertuig de auto van de Koningin over de brug rijden en zal Hare Majesteit aan de Nijmeegsche zijde van de brug weer instappen om haar reis voort te zetten. ELECTRISCHE CENTRALE GELDERLAND. Op Maandag 6 Juli a.s. des namid dags 2.15 uur zal de plechtige inbe- drijfstelling plaats hebben van de nieuwe electrische centrale, gelegen nabij den mond van het Maas-Waal kanaal te Ngmegen door den Minis ter van Waterstaat. UIT DE MARKT NEMEN VAN VARKENS. In verband met 't voornemen der regeering, varkens uit de markt te nemen (per week 3000 stuks) om de prijzen op te voeren, welke varkens tot gekakt voor de werkloozen ver werkt zullen worden, hebben de be sturen van den Ned. Slagershond en den R. K. Hanzebond van Slagers patroons telegrammen verzonden aan den minister van landbouw en van sociale zaken, waarin zij adviseeren aan dit plan geen uitvoering te doen geven, wijl de positie van de var- kensmarkt reeds beterende is en het ingrijpen der regeering ontwrichtend zou werken. De varkenshouderij is alleen ge baat bij opheffing van de crisishef fing op varkensvleesch. Dit is én in het belang van den boer èn in dat van den consument en van het nood lijdend slagersbedrijf, terwijl voor vleeschverstrekking aan de werk loozen andere en veel minder kost bare middelen, zooals de distributie van versch vleesch openstaan. DE SAFE IN HET SCHUURTJE. Te Raamsdonkveer heeft dezer da gen een diefstal plaats gehad, waar bij een ijzeren geldkistje, inhoudende f 300,— aan bankbiljetten, een spaar bankboekje en enkele polissen, toe- behoorende aan P. V. in de Konings straat, is ontvreemd. De diefstal, welke kort na Pink steren moet zijn geschied, is eerst thans bekend geworden. De heer V. had veiligheidshalve het kistje in een achter zijn huis staand schuurtje in den grond begraven, in verband met het feit dat hg eenigen tijd bij zijn kinderen te Den Haag ging doorbrengen. Bij zijn terug komst kwam hij Woensdag tot de ontdekking, dat het schuurtje open gebroken was en dat het geldkistje uit den grond gegraven wasf Onmid- delijk stelde hij de marechaussee van den diefstal in kennis. Er werd een uitgebreid onderzoek ingesteld, doch zulks leverde tot nog toe geen resul taat op. OPLICHTER AAN HET WERK. Een Tilburgsch reiziger is de dupe geworden van een geraffineerde op lichter en al is het bedrag, dat de man in kwestie kwijt is, niet groot, zijn ervaring moge toch tot waar schuwing van anderen strekken. Te zijnen huize vervoegde zich eenige dagen geleden een heer, die voorgaf hoofdvertegenwoordiger te zijn van een groote papierfabriek. De reiziger kon bij deze fabriek in dienst treden als reizigers in papieren zakjes, te gen een vast weekloon van 50 gld. plus provisie. De monsters zouden hem worden thuisgezonden, doch hg had dan f 6.50 als waarborg te stor ten. De reiziger stelde den onbekende dit bedrag ter hand, waarna deze vertrok om niets meer van zich te laten hooren.... poets dus met De Nederlandsche tandpasta DOOS 20CT. TUBE 40 EN 60CT. 345—8 Verzoen t-geneest Doos 30 ct. Bij Apobh enDroqisten 498—8 NIEUWE N.V. „DE NED. SPOORWEGEN." Bij de Tweede Kamer is een wets ontwerp ingediend tot reorganisatie van het spoorwegbedrgf. Volgens de memorie van toelichting hebben ver schillende overwegingen de regeering geleid tot de overtuiging, dat het wenschelijk is, S.S. en H.S. samen te voegen in een nieuwe „N.V. de Nederlandsche Spoorwegen", terwijl S. S. en H. S. zouden moeten worden geliquideerd. Aan obligatiehouders en aan hen, die aan S.S. of aan H.S. geld op schuldbekentenis hebben geleend, zal gelegenheid worden geboden hun obligaties en schuldbekentenissen in te ruilen tegen staatsobligaties. De rentevoet der nieuwe staatsobligaties zal voor alle te converteeren spoor- wegleeningen gelijkelijk op 3 pet. worden gesteld. De voorgestelde reorganisatie zal het. spoorwegbedrijf alleen aan in terest circa 7 millioen gulden be sparen, afgezien nog de geringe af lossingsverplichtingen per jaar. Het groote spoorwegtekort wordt hierdoor bij lange na nog niet ge dekt. Ook komt te vervallen de aan den Staat verschuldigde huur voor spoor wegen en terreinen van ruim f 4.420.000. Verdere besparing zal moeten komen uit maatregelen als b.v. de verdere opheffing van de meest ver liesgevende fijnen en bevrgding van verouderde en te bezwaarlijk ge worden exploitatiecontracten. Voortzetting van de versobering der bedrijfsorganisatie en dergelgke, welke maatregelen door de voorstel len worden vergemakkelijkt of mo gelijk gemaakt, doch waarvan de geldelijke gevolgen thans niet onder cijfers gebracht kunnen worden. HET SLOT VAN DE KERMIS. De kermis te Nistelrode is met een droevig slot geëindigd. Dinsdag avond omstreeks half 12, nadat de café's reeds gesloten waren, is de arbeider De Laat het slachtoffer ge worden van een lafhartigen moord aanslag. De man verkeerde in gezel schap van eenige personen, waarmee hij dien avond kermis had gevierdf Dicht in de buurt van het kermis terrein ontstond een woordenwisse ling, waarbij hij door een der personen werd aangegrepen, terwijl een tweede z'n mes trok en daarmee De L. een ernstige verwonding in de borst toebracht. Hevig bloedend zeeg het slachtoffer ineen, terwijl de daders zich uit de voeten maakten. NOORSCH STOOMSCHIP VERGAAN. Woensdag ls in de Rotterdamsche haven binnengeloopen het s.s. „West plein" van de N.V. Scheepvaart Maatschappij „Millingen" komende met erts geladen van Narvik. Den 26sten Mei was men van Rotterdam vertrokken, naar Narvik en ter hoogte van Utsira aan de Noorsche kust, in de buurt van Kopervik, ontdekte men in volle zee een man in een half stuk geslagen sloep, welke man later bleek te zijn de kapitein van het Noorsche stoom schip „Hogstad", welke boot was vergaan in zwaren storm. Het Duitsche s.s. „Helene" heeft later nog een reddingsboot opgepikt, waarin zich bevonden zes leden van de Noorsche bemanning, van wie één inmiddels van ontbering was ge storven. De overige zes leden van de be manning hadden den dood in de golven gevonden. DE SPANNING IN FRANKRIJK NEEMT STEEDS TOE. STEEDS MEER STAKINGEN. Nog steeds breekt in Frankrijk staking na staking uit, terwijl in tal van bedrijven, waar een accoord tot stand is gekomen, het werk niet wordt hervat. In verband met de havenstaking te Antwerpen heeft de „Norddeut- scher Lloyd" aan zijn schepen in structie gegeven, het verkeer naar Rotterdam te leiden. SCHEEPSRAMP OP DEN DONAU. Het passagiersschip „Wien" is Donderdagmiddag op de Donau in volle vaart tegen een pijler gebotst van de „Reichsbrücke," welke mo menteel verbouwd wordt. Onder donderend gekraak spleet het schip open en was na weinige oogenblikken onder de oppervlakte verdwenen. Twee leden der bemanning, welke uit 22 koppen bestond, sprongen nog te rechtertijd over boord en konden gered worden. Alle anderen worden vermist, onder wie de kapitein en het machinepersoneel. Volgens het Duitsche nieuwsbureau worden nog acht leden der beman ning vermist, onder wie vijf vrouwen, die tot het keukenpersoneel behooren. die hele fijne gekookte metworst kost voordelig gesneden slechts 25 cent per half pond bij slagerij chr. goumans blijft men kalm en helder, indien men vooraf Mijnhardt*s Zenuw tabletten gebruikt. Koker 75 ct. Bij Apothekers en Drogisten. Burgerlijke Stand Venray. Van 5 tot 12 Juni 1936. GEBOREN Jacoba E. A. G. Verheyen, Patersstr Martinus W. A. Wijnen, Henseniusstr Wilhelmina P. Peeters, Oirlo Josephina J. E. Keyzers, Schoolstraat Antonius M. Martens, Oirlo Anna M. M. van Kempen, Heide. GEHUWD Gerardus Barents, 28 jaar smid en Josephina J. H. Relouw 23 jaar beiden te Venray. OVERLEDEN Maria G. Cornelissen, weduwe van A. H. Moorrees, oud 72 j. Oostrum. Petronella Munsters, echtgenoote van P. J. Smits, oud 48 jaren, St. Elisabeths-ziékenhuis, wonende te Deurne Anna M. van Meijel, weduv/e van P. Linders, 68 jaren, Oostrum. Hendrik B. van den Bosch, echt genoot van A. M. Janssen, 80 jaren Kerkpad. 1 patiënt St. Servaas. Kerkelijke Diensten* Parochiekerk. Morgen ZONDAG Solemniteit van het H. Sacrament en de groote pro cessie, half 4 Lof. MAANDAG half 8 besteld Jaarg. voor Jacob Oudenhoven, 8 uur besteld Jaarg. voor Conrad Esser en echt genoote, 7 uur Lof. DINSDAG half 8 leesmis, 8 uur uitvaart voor Henri van den Bosch, 7 uur Lof. WOENSDAG half 8 Zieledienst voor Ant. Droessen, lid der St. Josephvereeniging Heide, 8 uur Jaarg. voor Hend. Poels en Anna Mechtil- dis Voesten. DONDERDAG 7 uur te Veltum H. Mis, kwart na 7 Sacramentsmis waaronder generale H. Communie van de leerlingen der Jongensschool, 8 uur Jaarg. voor den ZeerEerw. Heer Pastoor Greijmans, 7 uur Lof en processie tot slot der H. Sacra mentsoctaaf. VRIJDAG feest van het H. Hart van Jezus, half 7 en half 8 leesmis, 8 uur plechtige Hoogmis, 7 uur Lof en eerherstel van het H. Hart. ZATERDAG half 8 Zieledienst voor Engelbert Wagemans, 7 uur Lof. In den loop der week zal door de leden der Vincentiusvereeniging de jaarlijksche collecte gehouden worden, VOLGORDE PROCESSIE. 1. Kinderen Scholen Dorp. 2. Kinderen School Heide. 3. Beeld St. Oda met bruidjes. 4. St. Jozefsgesticht 5. Fanfare St. Oda Merselo 6. Vrouwen 7. Jongenspatronaat St. Antonius 8. H. Familie 9. Harmonie Oostrum 10. R. K. Werkliedenvereeniging en Credo Pugno 11. Zouaven met relikwie St. Bo- nifacius 12. Turnclub St. Christoffel 13. Derde Orde 14. Studenten Gymnasium 15. Studentenclub St. Bernardus 16. Muziekgezelschap St. Servatius 17. Mariacongregatie. 18. K.J.M. en K.J.V. 19. Pensionaat Jerusalem 20. Mannen 21. Flambouwdragers 22. Harmonie Venray 23. Schutterij St. Anna 24. Bruidjes 25. Kerkelijk Zangkoor 26. Eerw. Broeders van Liefde 27. Eerw. Paters 28. Eerw. Heeren Geestelijken 29. Allerheiligste 30. Verkenners Gymnasium 31. R. K. Kerkbestuur, autoriteiten 32. Schutterg 't Zandakker H. Familie. ZONDAG 21 Juni gaat de H. Familie naar Boxmeer. Zij die nog kaartjes wenschen voor de bedevaart naar Boxmeer gelieve deze op te geven bij Kapelaan Linssen. NAAMFEEST: G. VuUings, M. Vullings, L. Swinkels, G. Henkens, H. Hermans, P. Verstegen, H. Ja cobs, J. Remmen, G. van Dijck, H. Stevens, L. Hendriks, P. Swaghoven. K. J. V. A.s. ZONDAG generale H. Com munie K.J.V., K.J.M., kwart voor 11 K.J.V. en K.J.M. allen in costuum aan 't gebouw. MAANDAG algemeene vergadering voor de aanneming. DINSDAG Moederdag in Schuvers- berg, vertrek half 10 aanLandbouw- huishoudschool. DINSDAG half 8—half 9 Gymna stiek. DONDERDAG opening triduum 8 uur St. Jozef gesticht, gegevendoor Pater L'Ortije. VRIJDAG-morgen 6 uur H. Mis VRIJDAG-avond 8 uur Lof. ZATERDAG-morgen 6 uur H. Mis ZATERDAG-avond 8 uur Lof en wijding der Costuums. ZONDAG-morgen 7 uur H. Mis en generale H. Communie in de Parochie kerk. Daarna ontbijt. Half 10 aan neming, daarna de Hoogmis waar onder preek door Pater L'Ortge. Paterskerk Morgen ZONDAG de h. Missen om 5, 6 en 7 uur, kwart over 8 Hoogmis welke wordt opgedragen uit dank baarheid by gelegenheid van een 40-jarig huwefijk. Gelegenheid om te biechten aan de Epistelzijde. Kwart voor 5 gezongen Vespers, half 6 Lof Maandag, Dinsdag en Woensdag om 7 uur b.l. voor Antoon Droesen, als lid van 't Koordje. Donderdag, Vrgdag en Zaterdag om 7 uur b.l. voor de Wed. Gertruda Moorrees-Cornelissen, als lid van 't Koordje. DINSDAG gedurende de uitstelling te verdienen volle aflaat, om half 8 gezongen Antonius-mis, half 7 b.l. voor overl. fam. Vullings-Billekens. VRIJDAG, feestdag van het God- delgk Hart van Jezus. Generale abs. om 6 uur b.l. ter eere van 't God- delgk Hart, half 8 plechtige Hoog mis met acte van toewijding. Iedere dag om half 8 h. Mis voor klooster en weldoeners- Vanaf Maandag tot en met Vrgdagavond om half 6 gezongen Vespers. Nog gelegenheid om de bijdrage voor de stoel aan 't klooster te brengen. Tusschen 1420 Juni zal de jaar lijksche Vineentius-collecte langs de huizen gehouden worden. Derde Orde. Morgen ZONDAG vanwege de Processie QEEN BESTUURSVER GADERING. De bestuursleden worden verzocht vandaag nog op te geven, hoeveel leden van hun wijk per bus of per fiets meegaan naar Horst voor den Derde-Orde-Landdag. Vandaag neemt de Derde Orde deel aan de Processie van de Parochie De Tertiarissen worden DRINGEND UITGENOODIGD om deze zooveel mogelijk mee te maken en daarbij het insigne te dragen. Van DINSDAG 710 Juli a.s. zal er 'n retraite gehouden worden te Roermond voor leden der Derde Orde (gehuwde en oudere dames). Leider der retraite zal zijn de Zeer Eerw. Pater Cajetanus Reiber. Men gelieve zich bijtijds bij den Directeur aan te geven. Patronaat, Heden Zaterdagavond gymnastiex voor de jongste afdeeling aspiranten. ZONDAGIn de processie sluiten de verschillende afdeelingen van het patronaat, zoo mogelijk met eigen vaandel, zich bij elkaar aart: Jonge Wacht, Turn-afdeeling, Voetbal-afd-, Klein-, Midden- en Groot-Patronaat, Jongelingen en Goud-Pluvier. Zondagavond begint om 6 uur 't Patronaat (dus niet kwart over vier) voor alle leden, met volksspelen op 't sportterrein, geen Zondags.cos- tuum aantrekken. DINSDAG om 7 en 8 uur Gym nastiek, resp. voor asp. en leden. WOENSDAG om 7 unr alle groe pen der Jonge Wacht. DONDERDAG gewoon 7 uur gym nastiek. Bruin en niet verbrand Bij zonnebaden, zwemmen, sport, fiets-, wandel- en watertochten wordt zonnebrand voorkomenmet AMILDA zonnebruincrême. Bronst en bruint tevens Uw huid prachtig- Flacon 90 ct. Tube 60 ct. Doos 50 en 25 ct. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD 2 jongens 1516 jaar gedurende den Oogsttijd 1 boerendienstmeid 1 schaapsherder. 1 boerendienstmeid voor Horst kappers voor Sittard boerenknechten voor Sittard BIEDEN ZICH AAN 1 leerl. winkeljuffrouw molenaarsknechten 2 boerenmeiden voor dadelijk 4 leerling-timmerlieden 1 werkmeisje v. eenige d. p. week 1 huishoudster klein burgergezin 1 werkmeisje Verschillende dienstmeiden van 1425 jaar. Boerenknechten, kantoorbediende kleermaker, broek en vest k. maken Timmerlieden, opperlieden, metse laars, stucadoors, stijgermakers, dak dekkers, betonwerkers, ijzervlechters. Voor de tewerkgestelden bg de werkverschaffing: De kaarten zullen afgestempeld worden Woensdagavond a.s. van half 8 tot half 9. Heden overleed tot onze diepe droefheid, voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden, onze inniggeliefde Echtgenoot, Vader en Broeder, Henricus Bernardus van den Bosch echtgenoot van Anna Maria Janssen, in den ouderdom van ruim 80 jaren. Wij bevelen de ziel van den overledene in de gebeden der geloovigen aan. Venray: M. VAN DENBOSCH- JANSSEN G. VAN DEN BOSCH BrusselM. VAN DEN BOSCH Venray, 11 Juni 1936- Venray-Dorp. Vanaf heden gelegenheid tot kelaltm der premies van Vrijwillige Ziekteverzekering, Hagelverzekering en tevens nog van Veeverzekering. De Secretaris, 19 B. KRUIJSEN. Specialist voor Huid- en Blaasziekten houdt spreekuur te VENLO, Houtstraat 4 op Zondag 14 Juni van 3-5 uur. per vorm 50 ct. Vorm terug 25 ct. Slagerij Poels.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2