Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Is de democratie nog te redden? Buitenland. Binnenland. De klanten zeggen het „JOH. JEUKEN-POUWELS is DE maatzaak van Venray". %ch. jeuken- ^ouwels hgif ma! Ons weekpraatje. 7il die zich met ingang van 1 Juli a.s. op „Peel en Maas" GRATIS Provinciaal Nieuws Zaterdagl33Juni 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 24 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Goöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7Va ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Telefoon 51 Giro 150652 Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. O. L. Vrouw „Behoudenis der Kranken" Oostrum. Het zijn de democraten, die haar ten verderve voeren. Zij stellen de volkeren voor de keuze: Het facisme of de chaos. Is cr dan geen demo cratische orde mogelijk Wat de democratische partijen en -groepen in dezen tijd vooral kenmerkt is: gebrek aan tactisch inzicht. De vrees voor het fas cisme speelt ze parten. 't Is of ze van de gedachte zijn vervuld: we moeten ons haasten om de macht in handen te krijgen, vóór de uiterst-recht- schen deze veroveren. En toch is het juist die haast welke uit eindelijk in verschillende landen althans aan de demo cratie de nederlaag bezorgt. Omdat we zulke nederlaag, in ons land geleden, zoo diep zou den betreuren, meenen we er goed aan te doen, met te wijzen op de fouten in het tactische inzicht der democraten. Voor zoover er te hunnen opzichte althans van tactisch inzicht nog kan worden gesproken. De democratische partijen moeten niet vergeten, dat ze het economische getij nu eenmaal tegen zich hebben. De democra ten hebben zich jaren achtereen beijverd om de maatschappelijke positie van de massa te ver beteren en ze zijn daarin werke lijk voor een groot deel geslaagd. De massa vergeet echter gauw de deugd, welke ze genoot en... de democraten vergeten, dat de verbetering van de sociale ver houdingen mede is te danken geweest aan de na-oorlogsche economische hoogconjunctuur. Op het oogenblik gaat de maatschappij den weg terug. De massa we zeiden- het reeds is vroegere weldaad vergeten en moppert thans dat het beroerd gaat ondanks al die partijen en bewegingen, welke voor den kleinen man zeggen op te komen. Die massa houdt er weinig of geen rekening mee, dat er een geweldige conjunctuurwijziging heeft plaats gehad en dat aan deze wijziging de democratische partijen volstrekt geen schuld, althans geen bijzondere schuld hebben. Het is nochtans een begrijpe lijke reactie, als velen de demo craten, die zich voorheen alle glorie toeeigenden van de con junctuursverbetering ten on rechte overigens thans deze dezelfde menschen aansprakelijk stellen voor de ongunstige ver andering. Hetgeen evenzeer on juist is. We moeten met het feit reke ning houden. „Wie boter op z'n hoofd heeft, moet niet in het zonnetje gaan staan" Tactisch zou het zijn, als de democratische partijen zich op 't moment eenigermate bescheiden opstelden en de medewerking trachtten te verkrijgen of te be houden van allen, die tot samen werking in hetalgemeene volks-J belang bereid zijn. Ze doen dat niet. Althans niet in verschillende landen. Zoo gauw de hyper democraten een meerderheid van de helft plus één bij mekaar kunnen brengen, dan haasten ze zich om zich van de burgerlijke democraten los te maken, ten einde desnoods met steun van de communisten, die toch wel de meest onbetrouwbare hulp troepen kunnen worden geacht, de dictatuur van de z.g. democratie aan het land op te leggen, welke natuurlijk in wezen onbestaanbaar is en daarom prac- tisch tot den chaos moet voeren. Dat alles geschiedt in de haast om het fascisme toch maar vóór zijn. Volksfrontregeeringen, zooals die thans in Spanje en Frankrijk bestaan en zooals er voor- loopig gelukkig vruchteloos - eene werd nagestreefd in België, moeten noodzakelijk tot den chaos voeren. De democraten hebben zich nog niet geschikt gemaakt tot regeeren; hun ma- terieeie leuzen en verlangens zijn nog te weinig van het zuur- deesem doortrokken dan dat ze als levensbeginselen in een nieuw geordende samenleving zouden kunnen gelden de materie is nog zielloos, de geest is er nog niet ingeblazen. Een massa welke alléén of in hoofdzaak stoffelijk hongert, is onverzadigbaar. Een landsbestuur, dat het volk niets anders dan materieele voor deden weet voor te zetten, wekt een steeds grooteren honger en vraatzucht en daarmee tenslotte noodzakelijk den chaos. We zien het in Spanje, het land, dat met den dag meer verarmt, ook geestelijk en met den dag zijn aanzien in de wereid verliest. We zien het ook in Frankrijk, waar de nieuwe Volksfrontre- geering niets anders doet dan zich haasten om de verlangens der stakende arbeiders in te willigen en waar juist daardoor het aantal stakingen zich met den dag uitbreidt. Deze toestanden wekken felle reacties. Landen als Spanje en Frankrijk vergaan in den chaos, door z.g. democraten geschapen en worden ten prooi aan de politieke hyena's van de maat schappelijke slagvelden (bolsje wisme) of ze worden intijds door de fascistische reactie „ge red" d.i. het volk wordt er tot „orde en rust" gebracht door de verstrekking aan de massa van muilkorven en gasmaskers. Laten ons deze leeringen toch ten voorbeeld zijn. De „democratische" bevolkings groepen moeten het publieke oordeel niet over zich afroepen door een greep naar de macht in een tijd, waarin men de mas sa slechts teleurstelling brengen kan. Tegenslag, gevolg van een on gekende economische laagcon junctuur, moeten we als volk in zijn geheel, door zoo groot mo gelijke algemeene samenwerking zien te boven te komen. We gelooven in de kracht en de waarde van de democratie, maar deze moet zich nog louteren en de massa moet voor een ver- doorgevoerde democratische staatsorde worden opgevoed, op het oogenblik ziet ze als uiterste consequentie der demo cratie nog slechts de chaotische vrijheid. Er is, ook onder de Neder- landsche democraten, nog te weinig realiteitsbesef. Zij zitten te tellen, of ze socialisten, katholieke en christelijke demo craten, plus desnoods commu nisten tot 51 kunnen komen. En dan de „regeering" in han den zouden kunnen nemen. God verhoede het omwille van de democratie. Het zou haar einde zijn. Het zou de zege in 't zicht brengen van Mussert den Eerste. We hopen dat de schrijver van dit artikel spreekt hiervoor zich persoonlijk we hopen, dat eens een bekwaam democra- cratisch regime de zegen van ons land en volk zal mogen zijn. Maar wat vele democraten thans zoeken, voor dit oogenblik reeds, is, zonder dat ze het zelf beseffen hara kiri Md. DE BELGISCHE CRISIS. VAN ZEELAND KABINETS FORMATEUR. Nadat het den socialisten leider Vander velde was gebleken, dat de katholieken en liberalen niet bereid waren om onder zijn leiding een drie- partrjenregeering te helpen vormen, heeft hg de opdracht daartoe aan den koning hergeven, waarop de af tredende premier Van Zeeland op nieuw met de regeeringsvorming werd belast. Het is zoo goed als zeker, dat hij in de hem opgedragen taak zal slagen, hij heeft immers genoeg zaam gelegenheid gehad om zich precies van de algemeene politieke situatie en van de partijverhoudin gen op de hoogte te stellen. Van Zeeland heeft als hoofd van een drie-partijenregeering vóór, dat hij katholiek is, echter zonder bij een politieke partij te zijn aange sloten. DE STAKINGSKOORTS. De stakingen in Spanje, Frankrgk en België houden niet alleen aan, doch breiden zich met den dag uit. In Frankrijk is de situatie in en rond Parijs iets verbeterd, maar in de provincies nemen de stakingen sterk in omvang toe, zelfs zijn thans eenige mijnen door de stakers „bezet". De door de regeering aan gekondigde sociale wetten hebben de arbeidsrust nog geenszins hersteld. In België neemt de stakingsbewe ging evenzeer toe. De Antwerpsche haven ligt nog geheel stil en in de genoemde stad en de omstreken er van, hebben nu ook groote groepen diamantbewerkers den arbeid neer gelegd, niettegenstaande de kwestie der salarisverhooging op het oogen blik door de werkgevers in het be drijf wordt pnderzocht. In het Walen land neemt de onrust onder de arbeiders zeer toe. Wat Spanje aangaat, van daar kan men nog slechts van anarchie gewagen. De bezetting van de mijn Antolin bij Penarroya in de provincie Teruel duurt nu reeds dertien dagen. Twee ingenieurs en verscheidene werk bazen worden al dien tijd door de mijnwerkers tegen hun wil vastge houden. Een scheidsrechterlijke com missie heeft de voorstellen der arbeiders aanvaard, maar dezen weigeren de mijn te verlaten voor de termijn van tien dagen, gedurende welken de mijneigenaars in beroep kunnen komen tegen de beslissing der commissie, verstreken is. DUITSCHLAND EISCHT KOLONIËN. In Engeland verluidt, dat Duitsch- land op korten termijn met koloniale eischen zou komen, die gebaseerd zijn op de rede van Hoare, uitge sproken op de Volkenbondsvergade ring van verleden jaar, waarin de EDgelsche staatsman 't recht van alle landen op een aandeel in de grondstoffen erkende. De Duitsche regeering zou te Londen toestemming tot de^ oprichting van „chartered companies" hebben gevraagd voor de exploitatie der koloniën. Toen de Britsche regeering, aldus de correspondent, weigerde, zou de Duitsche regeering met den steun van Schacht een felle koloniale campagne hebben ontketend. Zij zou van meening zijn, dat de onlusten in Egypte en Palestina haar daarbij van dienst zouden kunnen zijn. DE POLITIEKE SITUATIE. De politieke situatie in ons land is wederom eenigszins eigenaardig, nu een groote meerderheid van de Tweede Kamer door de verwerping van het Vaste Lasten Ontwerp op duidelijke wijze te kennen heeft ge geven, dat ze nietaccoord gaat met de crisis-politiek van de regeering. Tegenover 55 tegenstemmers ston den slechts 37 voorstanders. Als men nu nagaat, dat de sociaal democraten het achteraf nog noodig vonden om in hun persorganen te verklaren, dat hun voorstemmen bij de behandeling van art. 1 alleen ten doel had om de mogelijkheid te bekomen, het wetsontwerp door ver dere saneering meer in hun geest veranderd te krjjgen, dan komt men tot de vaststelling, dat de regeering voor een belangrijk onderdeel van haar crisis-politiek slechts ruim een tiental leden, vrgz. democraten en enkele anti-revolutionnairen, achter zich heeft staan. En toch trekt de regeering zich niets van het votum aan en blijft ze doodleuk aan. Het klinkt heel vreemd zoo iets en het is inderdaad ook vreemd maè.r het is wellicht óók het beste aldus. Want... de tachtig te genstrevers van de regeering zijn ten opzichte van andere te voeren crisis-politiek zoo hopeloos verdeeld, dat de bestuurscrisis van heden misschien slechts een bestuurschaos zou worden, wanneer Colijn voor een anderen premier en het kabinet voor een andere regeering zou moe ten plaats maken. DE POSITIE VAN DEN GULDEN. Het was den laatsten tijd weer zoo'n beetje publiek gevoelen, dat de gulden het niet houden zal en dat devaluatie weldra een feit zou zijn. De debatten over het Vaste Lasten Ontwerp heeft echter een zeer na drukkelijke verklaring van minister Oud gebracht, dat van deze regee ring nimmer vrijwillige devaluatie mag worden verwacht. Het schijnt dus toch niet waar te zijn, dat de devaluatie, om zoo te zeggen, in de lucht hangt. Een andere vraag is, of de re geering binnenkort niet tot het tref fen van devaluatie-maatregelen kan of zal worden GEDWONGEN. Zooals men weet, heeft de Ned. Bank het disconto weer moeten ver- hoogen. In de vorige week vloeiden 42 millioen aan goud uit ons land af en in de voor-vorige week 43 mil lioen. Zoo iets is tenslotte niet lang te weerstaan Zooiets is tenslotte niet lang te weerstaan Hopen we er het beste van. We houden ons met zulken wensch veilig op de vlakte, want wie zal het ons overtuigend zeggen, wè.t het beste is handhaving van goudpeil of devaluatie OPLEVING IN ONZE HAVENS. De algemeene economische toë- stand van ons land zal in de laat ste weken misschien niet bepaald verslechterd zijn, al is de Ned. Bank dan ook armer geworden. Speciaal in onze havens heerscht eenige meer dere bedrijvigheid. Deze is niet zoozeer te danken aan de eigen verhoogde welvaart, maar aan de beroerdigheid bij onze buren. In Antwerpen immers hebben de arbeiders den arbeid neergelegd in de haven en ook in Frankrijk is de bedrijfstoestand zoo onzeker, dat vele booten veiligheidshalve onze havens aandoen. Mogelijk zal er van deze opleving iets blijven resten, nu de regeering aan Rotterdam de mogelijkheid schonk om de haventarieven met 28 pet. (gelijk aan de waardevermin dering van den franc) te verlagen. Wie den weg naar de Rotterdam- sche haven hebben hervonden, zullen deze misschien blijven prefereeren nu de geldelgke bezwaren zijn weg gevallen. Onze devaluisten mogen tenslotte wel eens overwegen, dat de onrust op de arbeidsmarkt in België en Frankrijk mede het gevolg is van vroegere devaluaties. Het ideaal der devaluisten is, de waarde van het geld tegenover het buitenlandsche geld te verminderen, maar in het binnenland zooveel mogelijk het oude prijspeil te hand haven. Dat blijkt op den duur tóch niet te gaan. Het gevolg is, dat de arbeiders zich gedupeerd gevoelen, De koop kracht vermindert door de prgsver- hoogingen op 't laatst zóó erg, dat strijd om loonsverhooging ontstaat met al de daaraan verbonden narig heden van stakingen en anderszins. Groote stakingen behooren in ons land gedurende de laatste jaren ge lukkig tot de zeldzaamheden. RAPPORT GRONDWETS HERZIENING. Van de week is aan H. M. de Koningin het rapport aangeboden van de commissie, welke de nood zakelijk geachte Grondwetsherzie ning zou voorbereiden. Omtrent een inhoud is nog niets officieels bekend, al is een deel van den inhoud wel te raden. Het rapport zal binnenkort wor den gepubliceerd. En dan Verzekerd wordt, dat de regeering nog plan zou hebben om de door haar noodig geoordeelde wijzigingen in behandeling testellen bij de Kamer. We zien niet in, dat een principiëele Grondwetswijziging kans op aanvaarding zou hebben, gezien de huidige politieke constel latie. Voor aanvaarding wordt een twee derden meerderheid der Staten Generaal vereischt. Meer waarschijn lijk lijkt het ons, dat het regeerings- ontwerp tot inzet zal worden ge maakt van de Kamerverkiezingen, die in het volgende jaar worden ge houden. Vóór of tegen de Grond wetsherziening zal wellicht te be- teekenen krijgenvoor of tegen het Colijn-regime. Intusschen, deze be kwame en ongetwijfeld nog vitale staatsman zal het volgend jaar 68 worden en het mag de vraag heeten, of hij dan nog den moed en den lust zal hebben om aan de afwikkeling van een nieuw program te beginnen. INDIE'S GOUVERNEUR. De voorspelling, dat de vroegere Commissaris der Koningin in de provincie Groningen. Jhr. Mr. A. Tjarda van Starkenborgh Stachou,- wer, zou worden benoemd tot gouv. gen. van Ned. Indië als opvolger van Jhr. de Jonge is bewaarheid. De groote kwaliteiten van den Een jonge zaak met frissche, moderne zakenpolitiek. Een zaak die weet wat dienstbetoon is en er steeds op uit is het nieuwste en het beste te leveren. Een zaak met billijke prijzen, maar echter geen prijscon currentie voert, die de kwaliteit ondermgnt. Daarom bij uitstek DE zaak voor iedereen, die waarde hecht aan betere maatkleeding. Langstraat la (Het Huis met de trapjes) Telef. 162 Neemt dan alleen JAspirin-^Tn TABLETTEN Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabi. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ets. nieuwen gouverneur worden ten zeerste geroemd en schijnen een vol doende vergoeding voor het feit, dat hij Indië niet persoonlijk kent. NIEUWE ZAKELIJKHEID. Bij wijze van proef wordt de gelegenheid opengesteld om automatisch op een bepaalde datum vooraf opgegeven gelukstelegrammen te doen bestellen. Op het telegraaf kantoor kan een, voor een geheel jaar geldende, opgaaf worden ingeleverd, waarin data, adressen en teksten zijn aangegeven. (Nieuwsbericht) Wat wordt het leven toch een voudig en gemakkelijk Maar tevens hoe droog en oppervlakkig! Al zegt 'n mensch ook, dat-ie het „flauwe kul" vindt, al dat gefelici- teer op verjaardagen door vrienden en kennissen, onwillekeurig doet het iemand toch wel goed, als die en gene hem de hand komt drukken bij zoo'n gelegenheid en sommigen door het zenden van bloemen, 'nge- lukstelegrammetje of op andere wijze blijk geven, dat je persoonlijk heid hun belangstelling nog heeft behouden. De menschen denken nog aan je en dat is 'n prettige gewaar wording. Evenals het toch altijd 'n tikje teleurstellend is om te ervaren, dat „iemand, van wie je dat nou heele- maal niet gedacht zou hebben" je verjaardag blijkt te hebben ver geten. Dat laatste behoeft in het vervolg heelemaal niet meer het geval te wezen. Iedereen heeft wel een of ander almanakje, waarin hij de ver jaardagen van familieleden, vrienden, kennissen en zakenrelaties heeft genoteerd. Dat heeft-ie tegen Nieuw jaar maar over te schrijven en het afschrift op het telegraafkantoor met de noodige contanten over te dragen om voor een heel jaar van alle soesa af te zijn en zich ver zekerd te weten, dat hij tegenover allen, die daarvoor in aanmerking komen, z'n felicitatieplicht heeft ge daan. Maarzoo vragen we ons af heeft de nakoming van een plicht, aan een automaat toevertrouwd, nog wel waarde Ontrooven we ons op deze wijze weer niet van een deel van den goeden geest, welke een samenleving harmonieus kan afste m- men Wat zegt het me nog, als ik op m'n verjaardag een telegram ont vang van mijn vriend, die me „har telijk" gelukwenscht, wanneer ik moet aannemen, dat de hartelijkheid die eens automaten is en de vriend zich in feite op dat oogenblik misschien niet eens bewust is van de bijzonder heid, welke m^ den dag kenmerkt! Wat zegt ons eigenlijk een geluk- wensch op 'n verjaardag Op zich zelf niets. De beteekenis er van is gelegen in de omstandigheid, dat men om ons gedacht blijkt te hebben en die beteekenis raakt ver loren, nu het zoo gemakkelijk wordt gemaakt om gedachten voor te wenden. Deze soort nieuwe zakelijkheid is in zeker opzicht bedrog, bedrog tegenover degenen, die ons na staan. En daarom verfoeilijk. Intusschen, de gemakzucht van den modernen mensch zal dezen er wel toe drijven om op ruime wijze van de nieuwe instelling gebruik te maken. En de P.T.T. op zijn beurt, zal door het succes worden aange moedigd om uitbreiding te geven aan den dienst. Door samenwerking van de P.T.T, met de verschillende plaatselijke afdeelingen van den Burgelijken Stand zou ia de thans begonnen richting heel wat zijn te bereiken. Hoe eenvoudig zou het wezen, als we slechts een opgave hadden te doen op het telegraafkantoor van de families, welke wij bij speciale gelegenheden aangenaam wenschen te „verrasseD." Met een telegram van rouwbeklag bij overlijden, een gelukwensch bij geboorte, verjaardag, huwelijk of echtscheiding. Natuurlijk zou men een beetje moeten oppassen op z'n woorden, als men den een of anderen kennis persoonlijk ontmoet. Verbeeld je, dat je een vriend tegenkomt en bij dezen informeert naar den welstand van z'n schoon moeder, terwijl die vriend een week tevoren een telegram van rouw beklag met dezer overlijden van je zou hebben ontvangen! Hoe „automatisch" dezer soort dienst der P.T.T. ook zou zijn, men overwege in geen geval haar mecha niseering, want een defect aan de machines zou tot nog erger rampen kunnen leiden dan die, welke na de centralisatie en mechanisatie van den Girodienst plaats greep. Toen bad de ramp slechts ten gevolge, dat een aantal arme rekeninghouders onverwachts geweldige sommen op hun tegoed kregen bijgeschreven, terwijl daartegenover verschillende kapitalisten kolossale bedragen kre gen afgeboekt, zonder dat ze daartoe opdrachten hadden verstrekt. D i e ramp was dus niet zoo héél erg. Wat voor indruk zou het echter maken, als je door een machinedefect bij de P.T.T. op je huwelijksdag van je besten vriend een telegram ont ving met de verzekering, dat hij „met diepe smart" kennis had ge nomen van „den vreeselgken slag", welke je heeft getroffen abonneeren, ontvangen de tot dien datum verschijnende nummers VENRAY, 13 Juni 1936. Maandag slaagde aan de R.K. Universiteit te Nijmegen voor het doctoraal examen in de Rechtsweten schappen onze dorpsgenoot, de Heer L. J. H. J. Kraykamp. AANWIJZING DER AUDIËNTIE- DAGEN VAN DEN COMMISSARIS DER KONINGIN. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter algemeene ken nis, dat aan allen, die den Heer Commissaris der Koningin te Maas tricht over dienstzaken wenschen te spreken, daartoe gelegenheid zal worden gegeven des WOENSDAGS voormiddags tusschen 10 en 12 uur. Venray 6 Juli 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Zondag hield de Schutterij „St. Anna" het jaarlijksch Koningschieten De schutter H. Relouw wist den Koningstitel te verwerven. P.D.V. „DE EENDRACHT." Wedvlucht vanaf Noyon, afstand 303 K.M. Windrichting Z.W. Los 12 uur. Aankomst le duif 5-18-16 uur, laatste duif Maandag 10-15-48 uur,

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1