Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Over plaatselijke protectie Buitenland. Binnenland. ASPIBIN Provinciaal Nieuws Zaterdag 6 Juni 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 23 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7y2 ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Veil ray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. O. L. Vrouw „Behoudenis der Kranken" Oostrum. Een regeeringscirculaire, welke de uitvoering van groote werken zal remmen. Het hemd blijft nader dan de rok. Hoezeer ze ook noodig mo gen zijn, - nergens wordt er bepaald enthousiast tot de uit voering van openbare- of andere groote werken besloten. In een moeilijken en zorgelijken tijd is het zaak om op de dubbeltjes te letten. Vaak hebben we het uit het verloop van gemeenteraadszittin gen kunnen vaststellen, dat zekere voorstellen om groote werken te laten uitvoeren, niet zouden zijn aanvaard, als de voorzitter ten slotte niet met zooveel klem op de groote behoefte aan arbeids gelegenheid voor honderden ge meentenaren had gewezen. Om de menschen weer aan het werk te helpen, daarvoor heeft men in het algemeen heel wat over. Het spreekt vanzelf, dat als regel in de bestekken de bepaling wordt opgenomen, dat bij de uitvoering van een werk, waartoe de gemeenteraad besloot een groot percentage werklieden uit de betrokken gemeente te werk moet worden gesteld. Daar om immers was de zaak ten deele ook opgezet. Zulke bepaling te stellen, is bovendien een eisch van ver standig finantieel beleid. Immers, worden zooveel mo gelijk menschen uit de eigen ge meente bij het uit te voeren werkobject geplaatst, dan be spaart de gemeente zich een belangrijk bedrag aan steun-uit- keering in een of anderen vorm. En toch - de Minister vindt het niet langer goed, dat een gemeentebestuur op deze wijze de arbeidsgelegenheid in de ge meente ten behoeve van de eigen menschen beschermt. De circulaire, waarin dat aan de gemeentebesturen werd be richt, is door den minister van binnenlandsche zaken, mede na mens zijn collega's van handel enz. en van Sociale Zaken onder teekend, hetgeen aan den inhoud nog meer klem bijzet. De regeering acht voorkeur voor menschen uit de eigen ge meente „een storend ingrijpen in de normale verhouding op de arbeidsmarkt en in het bedrijfs leven in het algemeen". We zouden willen vragen bestaat in onze dagen nog een normale verhouding op de ar beidsmarkt Moeten niet alle overheidsmaatregelen op de ab normaliteit dezer verhoudingen worden ingesteld Wat de regeering thans aan de gemeentebesturen oplegt, zal ongetwijfeld een sterke rem zet ten op den ijvergang dezer lichamen, zoekende naar geschik te werkobjecten. Weinigen zullen lust hebben om eenig grootsch plan in over weging te nemen en daarmede de groote kans te beloopen, dat een aannemer met een troep Spakenburgers ot andere tegen koelie-tarief werkende arbeiders de gemeente komt binnenvallen, waar honderden eigen menschen met krieuwelende magen en jeukende handen werkloos rond- loopen. Want de minister wil het vrije spel der krachten op de arbeids markt hersteld zien. Het gevolg zal wezen, dat die arbeiders het winnen bij aan bestedingen, die hun arbeiders recrutëeren uit streken, waar de loonstandaard het laagst is. Gemeenten, die onder zulke omstandigheden tot het doen uit voeren van groote werken be sluiten, zouden daarmee derhalve meewerken aan loondruk en de toeneming van de werkloosheid in eigen gemeente, wanneer daar de arbeiders onder „betere" sociale voorwaarden gewend waren te werken. We voorzien van den boven bedoelden regeeringsmaatregel daarom niets goeds, maar wel veel onheil, o.m. een inkrimping van de arbeidsmarkt door de weinige bereidheid bij de ge meentebesturen om nog groote werken voor eigen rekening te laten uitvoeren. Wel is de regeering bereid om ontheffing van de thans door haar voorgeschreven bepalingen te geven, maar dat zal ze slechts in zeer bijzondere gevallen doen en slechts dan, wanneer vooraf de instemming der regeering op het betrokken plan van de ge meente is verkregen. De regeering dringt aldus de gemeentebesturen in een richting welke afvoert van de beginselen van ons gemeenterecht. De ge meenten behooren de verant woordelijkheid te dragen voor hun eigen besluiten; daarop lieett de regeering niet vooraf invloed uit te oefenen. Besluiten, die geldelijke ge volgen hebben, zijn onderworpen aan de goedkeuring van Ged. Staten. Keuren dezen ze niet goed, dan kan de gemeenteraad in hooger beroep gaan bij de Kroon. Het eindoordeel is dan aan de Regeering. Heeft de regeering bezwaar, hoewel Ged. Staten het besluit hebben goedgekeurd, dan kan de regeering nog gebruik maken van haar recht lot ver nietiging wegens strijd met de wet ot met het algemeen belang. Dat recht pleegt echter slechts bij uitzondering te worden ge bruikt, voor de hanteering daarvan moeten ernstige gronden bestaan. De uitoefening is met waarborgen omgeven, zooals daar zijn: advies van den Raad van State, vermelding van mo tieven, publicatie in het Staats blad. Moet aan de regeering vooraf toestemming worden gevraagd, dan vervallen deze waarborgen. De regeering eigent zich dan invloed toe van anderen aard en op een ander tijdstip dan met ons staatsrecht strookt. Op deze laatste theoretische grond, maar vooral om de prac- tische bezwaren, hiervoren ont wikkeld, behoort o.i. de van meerdere zijde aangevochten re geeringscirculaire te worden in getrokken of herzien, daar anders fatale gevolgen op de arbeids markt niet kunnen uitblijven. Wei heeft de regeering mede op eenige misstanden gewezen, welke behooren te worden tegen gegaan. Zoo b.v. het stelsel van het geven van premies aan aanne mers van rijkswerken, wanneer deze arbeiders uit de gemeente in dienst stellen. Een uitvloeisel van zulk stel sel zou kunnen worden, dat aannemers uitlokken, dat ver schillende gemeenten tegen el kander gaan opbieden. Die aannemers zijn dan de lachende derden, die de extra winsten opstrijken, terwijl de uitgaven, die de gemeenten zich getroosten, geen man meer te werk doen stellen. Het laten voortbestaan van een dergelijken misstand zou inderdaad funest zijn. Md. ROOD GEVAAR IN FRANKRIJK. Het is niet zonder reden, dat Z. H. de Paus den laatsten tijd vooral weer zoo herhaaldelijk en met klem waarschuwt tegen het ontzaglijk gevaar van het communisme. Het Russisch bolsjewisme met zijn duivelsche propaganda-methoden werkt en woelt in alle deelen der wereld en nu hier, dan daar, zien we de ontstellende resultaten van deze geraffineerde actie. Op 't oogenblik is vooral Frank rijk het terrein van de roode agi tatie. Onder aansporing en leiding van Moskou woedt hier een stakingsbe weging, die ten doel heeft de orde en de welvaart te ontwrichten. Het gaat bij deze stakingen niet in de eerste plaats over loonsver- hoogingen en verbetering van ar beidsvoorwaarden. Deze stakingen zijn in den kern van haar wezen niets anders dan een steekproef der communisten, om te weten, in hoeverre de ar beidersmassa zich volgzaam zou toonen voor hun initiatief en wat de houding van de socialisten zou zijn. Welnu, de proef is voor de com munistische leiders zeer bevredigend verloopen. De staking in de betrok ken fabrieken was algemeen en de socialisten hebben geweldig mede gewerkt aan het welslagen van net communistisch plan. De regeering daarentegen heeft een miserabel figuur geslagen. Zij heeft niets durven ondernemen tegen de leiders der staking en heeft geen gebruik gemaakt van haar machts middelen om tenminste de stakers uit de fabrieken te verdrijven. Deze regeering heeft aldus duide lijk doen blijken, dat niet zij de baas is, maar de regeering van 't Volks front, dat binnenkort gevormd zal worden. Of echter die Volkfront-regeering zoo enthousiast zal zijn over de methoden, die de arbeiders thans volgen, staat nog te bezien. De so cialisten moeten de eischen der ar beiders wel inwilligen, al was het alleen maar uit vrees voor de com munisten, maar de radicaal-socialis ten, die toch nog steeds onontbeer lijk zijn voor de vorming eener Volksfront-regeering, zullen de tak- tiek der stakende arbeiders veroor- deelen en vreezen voor de gevolgen van inwilliging der arbeider eischen. Het is dan ook wel een breede kloof die gaapt tusschende radicaal socialisten en de communisten, of schoon beide groepeeringen toch mede zullen werken aan de tot standkoming van een Volksfront kabinet, zg 't dan ook ieder op een verschillende manier. Hoe 't ook zij, Frankrijk zal gauw gezegend zijn met het bezit van een Volksfront-regeering onder leiding van socialisten en onder controle van communisten. De „zegeningen daarvan gaan het bewind reeds vooruit! Tijdens de Pinksterdagen is te Parijs het congres der socialistische partij gehouden. De leider, Leon Blum liet zich niet uit over het regeeringsprogram. Zijn rede was hoofdzakelijk een betoog, dat de massa, welke zich achter de socialistische partij heeft geschaard, geen al te groote ver wachtingen moet koesteren van hetgeen in de naaste toekomst kan verwezenlijkt worden. Het onmiddellijke doel is niet den socialistischen heilstaat in te voeren, maar in de nu eenmaal gegeven kapitalistische samenle ving het lot der arbeiders zoo dragelijk, zoo menschwaardig mo gelijk te maken. Zoo men echter zelfs daarin niet slagen, dan moeten nieuwe wegen ingeslagen worden en waarheen deze zullen leiden, blijft aan de toekomst voorbehouden. In deze woorden is een tweevou dige waarschuwing te zien. Eenerzijds aan de „kapitalisten", dat de maat over kan loopen en dat na de sociale methoden de revo lutie kan komen. Anderzijds aan de arbeiders en zeer duidelgk zin speelde Blum op de stakingsbeweging welke momenteel in de groote indus trieën woedt om na de monitaire geen sociale paniek te ontketenen. „De arbeidersmassa moet begrijpen dat er verschil bestaat tusschen het zich meester maken van de macht en het uitoefenen van de macht in een kapitalistisch regiem. Thans wordt de macht uitgeoefend, doch veroverd is zij niet." En nog nadrukkelijker klonk de waarschuwing, dat, al hoopte de nieuwe regeering, dat zij niet op die van Kerenski zou gelijken, hij, Blum er zeker van was, dat er na een Kerinski geen Lenin aan het woord zou komen. Deze woorden moeten den com munisten wel hard in de ooren ge klonken hebben; als zij 't Moskousche program willen doorvoeren, zal niet Moskou, maar het fascisme het volksfront opvolgen. De nieuwe regeering wil dus blijk baar voorzichtig en tactisch tewerk gaan. Of de volksmassa daarmede te vreden zal zijn, is echter een open vraag DUITSCHLAND WENSCHT KOLONIËN. De „Daily Telegraph" meldt uit Berlijn, dat met toestemming van hoogerhand een boekje is gepubli ceerd „Koloniën of niet waarin Rijksminister Dr. Schacht een voor woord heeft geschreven. Dr. Schacht verklaart, dat Duitschland in zijn oude koloniën een kostbare uitbrei ding vond voor zijn grondstofbron nen, zijn handel en kolonisatie behoefte. De laatste ontwikkeling heeft aangetoond, dat deze absoluut noodzakelijk zijn voor een overbe volkt industrieland. Daarom acht Dr. Schacht het economisch en politiek onmogelijk Duitschland het bestuur over zijn oude koloniale bezittingen te onthouden. CHINA EN JAPAN. Het schijnt, dat China zich thans eindelijk energieker zal gaan verzet ten tegen den steeds verder gaanden gebiedsroof door Japan. Tsjoeloe, een der eminente per soonlijkheden van de universiteit van Kanton, die zich aan boord van het Italiaansche schip „Victoria" naar Europa begeeft, heeft bij zijn vertrek uit Kanton de volgende merkwaardige verklaring afgelegd Iedereen in China weet, dat dit land oorlog moet voeren tegen Japan. Zulks is noodzakelijk, niet alleen om China, doch ook om de overige wereld te redden. Ik begeef mij naar Europa in de hoop, dat ik erin zal slagen, de politieke leiders van de Westersche landen ervan te overtuigen, dat het noodzakelijk is, weerstand te bieden aan Japan. Tijdens een verblijf in Italië, aldus Tsjoeloe, zal ik een bezoek brengen aan Mussolini en te Berlijn zal ik een onderhoud hebben met Hitier, Ik zal handelen in naam van de Chineesche regeering, die de meenin gen van deze staatslieden omtrent een Chineesch verzet tegen Japan wenscht te kennen. Vervolgens zal ik mij naar Enge land begeven. De Chineesche regee ring hoopt, dat Groot-Brittannië en de Vereenigde Staten, wier handel om zoo te zeggen geruïneerd is tengevolge van de Japansche smok kelarij, binnen afzienbaren tijd han delend zullen optreden. DE H. VADER MAANT TOT EENHEID. Z. H. de Paus, die Zondag zijn 80ste levensjaar intrad, heeft te dier gelegenheid een rede gehouden, waarin de H. Vader o.m. zeide Heden ten dage is de eenheid het meest noodig, omdat zij kracht geeft in den veelvoudigen strijd tegen den tijdgeest. Ook de Zaligmaker beval Zijn leer lingen de eenheid aan, omdat zij dan onoverwinnelijk zouden zijn. Die moet steeds overal heerschen, opdat, onder leiding van het episcopaat, de geeste lijkheid en de leeken samenwerken. Talrijke valsche profeten zijn opge staan, steeds droomend van onmoge lijke vergelijken tusschen waarheid en dwaling. Daarom is groote waak zaamheid noodzakelijk omdat vaak onder een christelijk mom dwalingen worden verspreid, welke alles door eenwerpen waarheid en dwaling, heiligheid en laster, het rijk Gods en het rijk van den Satan. HOE PINKSTEREN WAS. Hoe Pinksteren was in geestelgk opzicht, dat kan de overzichtschrij ver niet zeggen, want hoezeer de ziel des menschen ook op een boek mag gelijken, zg is een privé-boek en wat daarin wordt opgeteekend, is geschreven voor slechts Eén In elk geval heeft het jongste Pinksterfeest ruimschoots gelegenheid gegeven tot overdenking van de geestelijke zijde van den dag. Allen, die reisplannen hadden, zijn geweldig ontgocheld. Zooals dat trouwens ook reeds met Hemelvaartsdag het geval is ge weest en met de Paaschdagen, kortom: sedert Veraart het weer voor ons regelt en regen, vorst, mist en andere narigheden voor ons verdrijft, van den eenen dag n.l. naar den anderen Enfin, het is weer geleden en ten slotte heeft het „uitgaan" tegenwoor dig óók z'n bezwaren, het gebeurt n.l. te veel, dat de uitgetrokkenen niet meer weerkeeren. Niettegen staande het slechte Pinksterweer duizenden heeft thuis gehouden, is het aantal verkeersongevallen toch nog onrustbarend groot geweest. Vier dooden, talrijke zwaar- en ontelbare lichtgewonden stonden op de balans van het Pinksterfeest. Daarom den moed nog niet verlo ren. Al zgn we met wind, hagel, storm en nachtvorst den langsten dag van het jaar tot op ruim twee weken afstand genaderd, er kan ons nog veel schoons wachten dezen zo mer. In het bijzonder nu het vrijwel vaststaat, dat de reisbelasting wordt ze aanvaard door de beide Kamers wel niet meer voor dit seizoen geldend zal worden verklaard. GEHAKT IN BLIK. Het leven is niet zoo slecht, als men het maar van den goeden kant bekijkt. De werkloozen boffen toch óók maar weer, dat de fabrikatie van vleesch in blik is hervat. Niet id:t.T.n*vj iiiBl mrpm.uiiiüüU'u.'i'.'ijiiTOi dat zijn de voortreffelijke eigenschappen van Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tab), a 10 ets. minder zal de verheugenis wezen van den fabrikant van het zaakje. Er zijn een heele hoop menschen, die hem de leverantie niet gunnen, al thans zgn er velen, die het verstrek ken van deze order van om te beginnen een millioen blikken met gehakt, niet in den haak vin den. Wij scharen ons onder die onte vredenen, althans onder degenen, die niet begrijpen. Indertijd heeft de regeering om den rundveestapel terug te brengen op een economischer niveau al is het doel dan niet bereikt, de bedoe ling kan toch goed zijn geweest een zeer groot aantal koeien laten afslachten. Men wist natuurlijk niet een, twee, drie weg met dit vleesch en heeft het toen geconserveerd door inbükking. Daar zat een logische ge dachte bij voor. Thans echter is er geen enkel plan voor geforceerde afslachting van vee en... kan er dus ook geen enkele grónd aanwezig zrjn om vleesch éérst een dure behande ling van inblikking te laten onder gaan, alvorens het te verstrekken aan diegenen, die men er gelukkig mee wil maken, d.i. aan de werk loozen. Het had versch beschikbaar kunnen worden gesteld. Er is ook nog om andere redenen ontevreden heid. Niemand wist van een proef- order van een millioen blikken, zelfs de minister van landbouw wist er niet van. Het was een gedachte van Sociale Zaken. Niemand heeft dus ook een aanbieding kunnen doen. Het betref fende departement heeft de bestaan de industrie gepasseerd om de op dracht te verstrekken aaneen mgn- heer de Bruin te Zandvoort, die voor heen nimmer met de vleeschfabricage te doen had Hg heeft een N.V. opgericht en een fabriek gesticht: Terecht pro testeeren de vleeschf abrikan ten tegen het feit, dat wél van over heidswege wordt aangestuurd op ordening in- en saneering van tak ken van bedrijven, welke met over. capaciteit te kampen hebben, maar dat diezelfde overheid hier toch maar weer een volkomen overbodige industrie in het leven hielp roepen. Veel erger nog vinden we de om standigheid, dat de aldus bevoor deelde meneer de Bruin tot voor kort hoofdambtenaar in crisisdienst was, die tot plicht had om controle uit te oefenen, namens de regeering, in de fabrieken, waar voorheen het blikvleesch werd aangemaakt. De bedrijfsvoerders moesten dus den heer de Bruin in hun bedrijven toe laten. Het minste, dat ze redelijker wijze van hem en van de regeering mochten verwachten, is, dat deze regeeringscontroleur zich de opge dane kennis niet ten nutte zou gaan maken om dienzelfden bedrijven concurrentie te gaan aandoen. Er zijn dingen en daaronder daden van overheidswege die méér in staat zijn om menschen hun gezond verstand te doen ver liezen, dan.... DE BENZINE IS NU EEN HALVE CENT DUURDER. De Eerste Kamer heeft het wets ontwerp goedgekeurd tot financiering van den versnelden bruggenbouw. Hierdoor is dus de benzine-belasting met een halven cent per liter ver hoogd en de autorijders zullen telken male hun steentje bijdragen aan het versneld bouwen van de hoofdbruggen De Minister heeft nogmaals in het licht gesteld, dat het wegverkeer niet te zwaar belast wordt. Men heeft nog getracht de financiering door het Werkfonds te doen geschie den, doch het baatte niets, de wet werd aangenomen. Indien de Regeering het geld uit anderen hoofde voor den versnelden bruggenbouw niet kan vinden, lijkt ons de nu gekozen weg de beste. Want tolheffing brengt zeer groote bezwaren met zich mede, terwgl de bestaande veeren toch ook geld kosten en groot oponthoud veroor zaken. Nu is het waar, dat vele automobilisten voor een doel bg- dragen, waaraan zg niets hebben (men denke bgv. aan de stedelijke taxi's, die zoo goed als nimmer buiten de stad komen), maar aan elke belasting kleven nu eenmaal onjuistheden, die men heeft te aan vaarden. DISCONTO-VERHOOGING. De Nederlandsche Bank heeft de vorige week het disconto verhoogd met 1 pCt. tot 3pCt. Deze ver hooging is echter niet effectief ge bleken, want de goudafvloeiing ging in heftige mate door, terwijl het particulier disconto boven hetoffi- cieele steeg. Dit beteekent, dat door de open markt een beroep van be- teekenis is gedaan op de crediethulp der Nederlandsche Bank, zoodat de kans zeer groot is, dat onze circulatie bank opnieuw den disconto-schroef zal hebben aan te draaien. Woensdag is het disconto wederom met 1 pCt. verhoogd en gebracht op 4.1/i pCt. Het geld in ons land wordt weer duur, hetgeen een nieuwe rem beteekent voor ons toch al kwijnende bedrijfsleven. VENRAY, 6 Juni 1936. ONS PLAATSELIJK CRISIS- COMITÉ OPGEHEVEN. De laatste vergadering. Na opening der vergadering van Vrijdag 28 Mei j.l. deelde de Heer Voorzitter mede, dat deze bijeenkomst de slot-vergadering zou zgn van ons PI. C. C., daar ons Comité bij deze ontbonden werd. Hij verzocht den Secretaris een algemeen verslag uit te brengen en een overzicht te geven der werk zaamheden van ons Plaatselijk C. C. van 18 Dec. 1931 tot 28 Mei 1936. Aan 't uitgebreid verslag der ont vangsten, uitgaven en werkzaam heden over 't 41/,-jarig bestaan, ont- leenen wij 't volgende I. De ontvangen geldelijke bij dragen stelden 't Comité in staat voor ruim 2000 gld. steun aan bons uit te geven om daarvoor manufac turen en levensmiddelen te koopen. Den mijden gevers en geefsters van kloosters, gestichten en particulieren hartelijk dank! n. Uit de goederen in natura van boeren, slagers, bakkers, winkeliers kon ons Comité uitdeelen86000 Kg. aardappels, 1000 Kg. wortelen, 500 Kg. boonen en erwten, 100 Kg. koffie en rijst, 1200 Kg. spek en vleesch, 1000 Kg. steenkolen, 200 witte- en roggebrooden, een partij, zoowel nieuwe als oude, kleeren en onder goed. Voor beide uitdeelingen werden bijna 2000 bons uitgegeven. Ook hier voor de gulle gaven op rechten dank 't Comité meent hier nog een bijzonder woord van dank te moeten brengen aan de boeren, vooral de jonge boeren, zonder hun welwillende hulp bg 't collecteeren, ophalen en bezorgen van zoo'n groote partij aardappelen hadden we dat aantal Kg. nooit bij elkaar gekregen. Moge die aardappelen-collecte in de toekomst blgven bestaan en ten goede komen aan een of ander Ven- raysche liefdadige instelling, welke ze in dank zal aannemen en ook zeker noodig hebben nu ons PI. C. C. met steunen heeft opgehouden. m. De van 't Nationaal Crisis- Comité ontvangen goederen aan bovenkleeren, ondergoed, dekking, schoeisel enz., te veel om hier op te noemen, werden op bons uitgedeeld: 130000 Kg. eierkolen. (N.B. hiervan mochten die huisgezinnen, waarvan een lid bg de Werkverschaffing was, niet bedeeld worden, omdat die leden gedurende de Wintermaanden per week 1 gld. voor kolentoeslag kregen), 215 manchester broeken, 144 mannen-, vrouwen-, jongens- en meisjes-onder broeken en borstrokken. 179 wollen dekens, 96 bedlakens, 165 paar vet- leeren schoenen en een groote partij vrouwen-, jongens-, meisjes- en kinderschoenen, kousen en sokken, klompen enz. enz. Voor 't uitdeelen dezer goederen werden ruim 2500 bons geschreven en verzondendus.... IV. Voor Steun B (hiervoor kwa men alleen in aanmerking, die huis gezinnen, waarvan een lid bg de werkverschaffing is) werd van Rijk en Gemeente ontvangen een bedrag van f 4734.60, welk geld op 907 bons vtfor manufacturen, dekking en schoeisel verdeeld werd. Deze steun van Rijks- en Gemeentewege blijft bestaan. Tenslotte neemt de Heer Voorzitter 't woord en bedankt de Comité-leden voor alles wat zij gedaan hebben voor 't PI. C. C. met opoffering van tijd en 't geven van onpartijdige inlichtingen over personen en zaken om ons werk zoo goed en eerlijk mogelgk te verrichten en te steunen, waar steun noodig was en brengt tevens dank voor de aangename samenwerking, welke hg van allen mocht ondervinden. Vervolgens onderstreept de Heer Voorzitter nog eens den dank hier boven gebracht aan alle gulle gevers zoowel voor giften in geld als in goederen en verzocht den leden der gehuchten nogmaals de Jonge Boeren te bedanken voor hun medewerking en rekent ook in de toekomst op hun aller steun, wanneer een of andere plaatselgke liefdadige instelling een beroep op hun Vereen iging zou doen voor 't inzamelen van aardappelen, want deze zal onze St. Vincentius- vereeniging in dank aanvaarden, ja zelfs niet kunnen missen, nu haar taak door 't opheffen van ons PL C. C. daarmee verzwaard wordt. Nogmaals aan allen onzen oprecht

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1