Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. eiondfieid PAREL DER PEEL Pinksteren Buitenland. Binnenland. Voor Uwe Krakelingen. Provinciaal Nieuws Zaterdag 30 Mei 1938 Zeven en vijftigste Jaargang No 22 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7X/Z ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. In het christen-geloof domineert boven alles het machtige godde lijke Verlossingswerk, waarbij Christus zich zoende voor der menschheid zondeschuld en waar door ons de genade van het eeuwig leven werd herschonken. De groote Christen-feesten hebben dan ook allen op dat Verlossingswerk betrekking. Met Kerstmis herdenken we de geboorte van den Verlosser, op Goeden Vrijdag Diens dood, met Paschen de Verrijzenis, daar na vieren we 's Heeren Hemel vaart. Dat laatste feest sluit eigenlijk de herdenking van het vertoeven van Jezus op deze aarde af, maar nochtans kent de christenheid als laatste schakel in de keten van belangrijke feestdagen: Pinksteren. En niet ten onrechte. De nederdaling van den H. Geest over de apostelen, welke we op Pinksteren herdenken, vormde de noodzakelijke bekro ningvan het Verlossingswerk. Immers, wanneer Christus na Zijn Hemelvaart de menschelijke hulpeloosheid zou hebben ach tergelaten, wat zoude dan voor haar de feitelijke winste van de Verlossing zijn geweest De apostelen gelóófden zoo lang Christus bij hen was en hen door Zijne teekenen bezielde, maar nauwelijks was de Heer van hun zijde, of.... Petrus ver loochende zijn Meester. Toen Christus in het graf was gelegd, uitten de Emmaüsgangers hun mistrouwen tegenover elkaar en meesmuilden ze: „Wij voor ons hoopten, dat Hij het was, die Israël zou verlossen, maar met dat al is het heden de derde dag sinds deze feiten gebeurd zijn". Twijfel en ongeloof kwamen bij de Emmaüsgangers al boven, op den derden dag, nadat ze Jezus henen wisten. Hoe zou het ons na negentien eeuwen zijn vergaan, wanneer God Zijn apostelen en met hen allen, die gelooven, niet had bezield met den Heiligen Geest De Geest des Vaders, welke de geest der waarheid is, houdt onze zielen ontvankelijk voor het geloof en geeft ons kracht en sterkte om ons geloof te onderhouden en te beleven, waardoor we tevens aan het Verlossingswerk deel achtig blijven. 't Is, of het jaargetijde, waar in de christelijke feestdagen plegen te vallen, op nadrukkelijke wijze de beteekenis dier dagen accenteeren. Als Christus geboren werd, lag de menschheid in de verzonken- heid van de zonde en van af dwaling neder. De schuld der menschheid jegens God was zwaar en nog onafgelost. Om de wereld hing de sfeer des doods Getuigt de natuur in de dagen van Kerstmis van iets anders Denken we nu aan Paschen het feest der Herrijzenis, het Verlossingswerk is volbracht en de menschheid is herleefd Waarvan getuigt rond Paschen de natuur Schiet het nieuwe en verjongde leven niet uit den nog dood lijkenden grond Zingen de vogelen niet het lied van liefde en hoop? Zijn ze niet druk doende om het komende nieuwe leven in hen en door hen, te verzorgen? Maar let op, hoe het daarna gaat! De boomen botten, maar o, wat duurt het toch eigenlijk nog lang, eer er werkelijk van gebladerte sprake kan zijn. De boer loopt over zijn land en de tuinman gaat over zijn akker, maar beiden schudden ze bedenkelijk het hoofd. De boel slaat te pratten, zoo zegt de landman, er zit geen voortgang in. Het nieuwe leven is er wel, maar er zit nog geen geest in, geen kracht en geen sterkte. De geest waart over de ak kers, als het omstreeks Pink steren is. Dan is er plots geen sprake meer van ontwikkeling, maar dan groeit de boel, dan consta teert men plots geweldigen was dom, welke naar rijpte snelt. De geest en de kracht zijn in het jonge leven gevaren Ook de mensch uit zich om streeks Pinksteren in volle levens lust, in kracht en sterkte. De menschelijke geest voelt zich herwekt en het volle leven bruischt in ons. Och, dat we in ons geloot, in ons leven, in onze werken toch i lang mogelijk dien goeden geest trachten vast te houden, welke aan ons zijn en ons doen „wijding" geeft. En dat we toch ook altijd in alles wat tot ons komt, mogen trachten den goeden geest te zoeken, want al wat niet van dien goeden geest is vervuld, kan voor ons niet begeerenswaard wezen. De moderne tijd is vol van beweging, van nieuw geloof en van nieuw willen. Dat we niet verblind geraken door den schijn, maar zoeken naar en in het binnenste, naar de hoedanigheid van den geest als grondslag van het werken. DE PLANNEN DER REXISTEN IN BELGIë. Degrelle, leider der rexisten, die evenwel zelf geen zitting heeft wil len nemen in de Kamer, heeft enkele zijner strevingen in een brochure bekend gemaakt. Hij wil de Kamer behouden, maar de partijen moeten worden opgeheven. Natuurlijk op de „beweging" der rexisten naGedu rende slechts twee maanden per jaar zal de Kamer bijeenkomen voor het begrootingswerk en de afdoening van enkele algemeen richting gevende wetten. De senaat wordt een deskun digen-instituut, gevormd uit de cor poraties. De vakbonden moeten ver dwijnen. De rexisten zullen in de Kamer een voortdurende oppositie voeren tegen de politiek der partgen. Het schijnt, dat de gekozen rexisten om beurten hun ontslag zullen nemen, teneinde aldus telkens tusschentijdsche ver kiezingen uit te lokken om het laud in een rexistische beroering te hou den. Prettige vooruitzichten DUITSCHE WEHRWIRTSCH AFT' t Is alles oorlogsvoorbereiding, wat de wereld in onze dagen bezig houdt. Terwijl de herbewapening in het Duitsche Rijk in vollen gang is en de organisatie van de op den alge- meenen dienstplicht gebaseerde Duitsche „volksarmee" zich in razend snel tempo ontwikkelt, hebben de Duitsche militaire instanties zich aan een nieuwe taak gezet: de voor bereiding namelijk van het Duitsche economische leven voor een eventu- eelen oorlog. Op het departement van oorlog is daarom onlangs een afdeeling voor de „Wehrwirtschaft" in het leven geroepen, welke nog steeds aanzien lijk wordt uitgebreid. Deze afdeeling heeft als jvoornaam- ste taak, de economische zijde van de behoeften van het nieuwe leger te bestudeeren. In dit verband zullen besprekingen worden gevoerd met vertegenwoor digers der overige departementen, voornamelijk met die van econo mische zaken en van arbeid en met de instanties, welke controle uit oefenen op de productie. De afdeeling moet daarenboven maatregelen treffen, om een terug keer van de moeilijkheden te voor. komen, die in den wereldoorlog, niettegenstaande Duitschlands vele overwinningen, tot de uiteindelijke nederlaag hebben geleid. De taak van de leiders dezer af deeling is een drievoudige Het geheele Duitsche economische leven moet centraal worden georga niseerd, zoodat de regeering de vol. ledige controle krijgt over alle tak ken van productie. De tweede taak is meer een tech nische De geheele technische uitrusting van het land zal tot het uiterste worden ontwikkeld, zoodat in geval van oorlog een aanzienlijke reserve aan capaciteit van de betrokken industrieën aanwezig is. Bovendien moeten de voor de pro ductie van oorlogsmateriaal belang rijke ondernemingen zoo ver over het geheele land worden verspreid, dat ze minder aan vijandelijke aan vallen zijn blootgesteld. Zoo zullen tal van industrieele ondernemingen uit het Ruhr-gebied naar Midden-Duitschland worden verplaatst. NAAR VOLLEDIGE AUTARKIE De derde en moeilijkste taak van de nieuwe afdeeling is; de voorzie ning van Duitschland met grondstof fen door de productie-campagne op landbouwgebied, welke ongetwijfeld reeds aanzienlijke resultaten heeft opgeleverd, hoewel toch ten aanzien van eenige bijzonder belangrijke pro ducten met name de vetten de au tarkie nog lang niet is bereikt. Ook de ontwikkeling van de Er- satz-stoffen behoort hiertoe, doch de bemoeiingen der afdeeling verkeeren op dit punt nog in een beginstadium. De reden hiervan is gelegen in de buitengewoon zware financieele eischen. DE SANCTIES TEGEN ITALIë. Naar verluidt zouden de sancties tegen Italië eerst in September wor den opgeheven. Men hoopt dan definitieve onder handelingen met Italië te kunnen openen. DE REIS VAN DEN NEGUS. Het bezoek van den negus aan En geland zal incognito zijn, zoodat de moeilijkheden inzake het ceremoni eel van zgn ontvangst worden ver meden. Ook zijn bezoek aan Gibraltar zal een particulier karakter hebben. Hoe lang de negus in Engeland zal blijven, is niet bekend. Hg zal zich in ieder geval van alle politieke of officieele activiteit onthouden en wordt voorts opgewezen, dat er geen sprake zal zijn van gedachten- wisselingen van diplomatieken aard tusschen den negus en de leidende Britsche instanties. DE ONLUSTEN IN PALESTINA. De bevolking van Palestina komt boe langer hoe meer in opwinding. Overal nemen de onlusten en de da den van terreur toe. Arabische op roer blijkt meer gericht tegen de Britsche mandaatsregeering dan te gen de Joden. De onlusten hebben al circa 50 dooden gekost. Het optreden van de Arabieren wordt hoe langer hoe driester. Men kan zelfs thans bijna van een op stand spreken, voor al in Noord- Palestina. De Britsche regeering heeft het dan ook noodig geacht nieuwe troepenversterking uit Cairo te zenden. In Joodsche kringen dringt men aan op den staat van beleg. De Arabische burgemeesters heb ben geprotesteerd tegen bet ver bieden van een door hen belegde vergadering. Een aantal stadsbe sturen dreigt zelfs met staking, de Arabische eischen niet vöör Juni zgn ingewilligd. Onder degenen, die aldus dreigen, is ook de burgemees ter van Jeruzalem. Te Akka is een Joodsche ambte naar met een dolksteek gedoodbet totaal der gevallen dooden bedraagt thans 50. Om veiligheidsredene heb ben de Joden besloten met Pinkste ren geen bezoek te brengen aan den klaagmuur. OORLOG IN AZIE. Nog vóór Augustus, zoo verspellen de kenners van het Oosten, zal Japan wederom een voorwendsel hebben gezocht en gevonden om met zijn legers China verder binnen te drin gen teneinde de Japansche expansie- zucht en -behoefte te bevredigen. De militaire voorzorgsmaatregelen van Japan zijn thans zoover gevor derd, dat binnen weinige weken alles gereed zal zgn voor den aanval. Nauwelijks vijf kilometer van Tientsin hebben de Japanners op het gebied van het door hen volkomen gecontroleerde „autonome" Oost- Hopei een militair vliegveld en, zoo als gemeld, groote kazernes aange legd, welke over veertien dagen ge reed zullen zijn. De Japansche concessie in Tientsin neemt steeds meer het karakter van een vesting aan. Langs de toegangs wegen liggen rollen prikkeldraad gereed, zoodat de concessie binnen enkele minuten van de omliggende stadskwartieren kan worden afge sloten. Twee gebouwen binnen de conces- e zijn tot ware forten verbouwd. Op het gebied van de concessie voorts een chemische fabriek in aan bouw, welke blijkbaar bestemd is voor de vervaardiging van ZES MIJNWERKERS BEDOLVEN. Tengevolgen van de instorting in de kolenmijn van Loveston tusschen Haverfordwest en Tenby in het Engelsche graafschap Wales zijn zes mijnwerkers ingesloten. Het lijk van een der ongelukkigen is reeds geborgen. Men vreest, dat ook zijn makkers om het leven ge komen zijn. WEINIG BEMOEDIGENDE CIJFERS In verschillende bladen konden we dezer dagen het verblijdende nieuws lezen: de werkloosheid neemt af. En dan werd er een cijfer gegeven omtrent de werkloosheid einde Maart 1936 en eind April van dit jaar. Eind Maart stonden er 429.046 werkloozen ingeschreven. Eind April was dat aantal ge daald tot 415.743. Een daling dus van bijna 14000 Helaas beteekent dit alleen voor uitgang bij een zeer oppervlakkig bezien. Het betreft alleen normale daling door seizoeninvloeden. En die daling blijft nog ver be neden peil! Want het vorige jaar bedroeg die daling op een veel kleiner getal werkloozen in dezelfde peri ode 16000! Én wanneer we het totaal aan tal werkloozen vergelijken, dan komen we tot nog somberder cij fers. Eind April 1935 waren er 318.183 werkloozen, dus 47560 min der dan thans. Er is dus nog allerminst reden tot juichen CRISISHEFFING OP KOFFIE BLIJFT. Op schriftelijke vragen van 't Tweede Kamerlid Teulings in verband met de crisisheffing op en de contin- genteering van koffie beeft de regee ring geantwoord, dat zij op grond van tal van door haar genoemde omstandigheden, er niet toe kan medewerken, de crisisheffing op koffie thans te beëindigen. HET WERK VOOR DE JEUGD. REGEERING VERHOOGT HAAR BIJDRAGE. Ingediend is een suppletoire be grooting van sociale zaken. Ontleend is aan de toelichting: De toenemende werkloosheid on der de jeugd heeft de regeering doen besluiten, ten behoeve van den arbeid voor jonge werkloozen geldelijk meer te doen, dan aan vankelijk in de bedoeling lag. In verband hiermede is de betref fende post bij de ontwerp-begrooting voor 1936 verhoogd tot f 1.000.000. Het tekort voor 1935 werd geraamd op f 500.000, welk bedrag thans wordt aangevraagd. In den loop van 1935 heeft het werk voor de jeugd een zoodanigen om vang aangenomen, dat zelfs met het verhoogde bedrag van f 950.000 niet kan worden volstaan. Daarom is voor dit jaar de medewerking verkregen van 't Werkfonds, bij welk fonds van den aanvang af tevens heeft voorgezeten een en ander te doen voor de bestrijding der jeugdwerk loosheid. Hetgeen de overheid doet voor de jeugd, in uitnemende samenwerking met tal van corporaties, die op voor beeldige wijze zelf groote bedragen beschikbaar stellen, vertoont helaas nog steeds een stijgende lijn, een lijn, welke gelijk opgaat met de toenemiDg van de werkloosheid onder de hier- bedoelde groep. MECHANISATIE IN DE SIG ARENINDUSTRIE. In de Tweede Kamtr worden de debatten voortgezet over het wets ontwerp in zake de regeeringscontrole over het voortschrijden der sigaren- industrie-mechanisatie. Het spreekt vanzelf, dat er verschillende tegen standers zijn die in de aan den Minister te verleenen macht (de Regeering behoudt zich het recht voor om zelfstandig te beslissen of de wet voor bepaalde gevallen in toepassing zal worden gebracht) een ongewenscht element zien. Tegen houden van de mechanisatie is h.i. het terugzetten van de klok en het weer stand bieden aan de zoo hoog noodige prijsverlaging. De regeering wil echter paal en perk stellen aan een te vlug mechani- seeren, waardoor een groot aantal vaklieden op straat zullen worden gezet en vervangen door jonge werk krachten. Andere leden trekken ver gelijkingen tusschen vroegere ver houdingen, want de strijd van den arbeider tegen de machine is niet nieuw. En tot dusver heeft de machine voor verdere werkverruiming gezorgd en het welvaartspeil verhoogd. Doch vergelijkingen gaan helaas niet altijd op, terwijl ze bovendien veel kwaad stichten omdat men ongelijksoortige grootheden met elkander vergelijkt en daarmede beslissingen neemt van verstrekkenden aard. Men mag niet vergeten dat des tgds het verbruik practisch ongelimiteerd kon worden uitgebreid, terwijl de productie niet evenredig was aan de consumptie-potentialiteit. Dit is nu door allerlei andere omstandigheden geheel gewijzigd. Gewezen werd op de onbillijkheid een bepaalde termijn te noemen (15 Mei 1935) waarop voor nieuwe machines vergunning benoodigd is. Want dit is een voor trekken van hen, die voor 15 Mei Mei 1935 daartoe zijn overgegaanen een achterstelling van hen, die uit sociaal oogpunt zulks niet wenschelijk vonden. steeds het goede en het beste, daarom alleen 'ASPIBINVTN tabletten (bayerj en nooit vervalschingen Va/ Uitsluitend verkrijgbaar In de oranje-bandbulsjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ctf. Er kwamen vele collecten voor de t.b.c. bestrijding. En er kwamen straatcollecten voor andere doelein den: dierenbescherming, reclassee- ring, drankbestrijding, voor de jeugd, en weet-ik-voor-wat-al-meer. Ongetwijfeld voor goede doeleinden. Het publiek echter is de straat collecten 'n last gaan vinden en de opbrengst daalt van keer op keer. Hetgeen toch héél jammerlijk is. Vroeger durfde 'n mensch niet over de straat gaan, zonder het „bloempje van den dag" te dragen. Maar de tijden worden slechter en het aantal inzamelingen wordt groo- ter. Men kan het niet meer bijhou den voor welk doel het telkens weer is, dat een collecte gehouden wordt. Schuchter begint men te vragen, als men door een of andere lieftallige juffer wordt aangehouden, „waarvoor het eigenlijk dient". Niet elk ant woord op die vraag, stemt je even enthousiast. Als regel is weliswaar elk collectedoel goed, maar de eene zaak stemt 'n mensch minder dan de andere en in dezen tijd mogen we bovendien niet vergeten, dat de finan cieele verzorging van de eigen huis houding óók 'n goed doel is. Wekte dus niet elk antwoord van de juffer met het busje enthousiasme, meestal offerde men toch maar weer z'n dubbeltje, met of zonder zucht, omdat men de lieve collectante niet wilde teleurstellen. Maar thans nemen velen het zekere voor het onzekere: ze vragen niets meer, doch schudden beleefd van ,neen" met het hoofd, als iemand met bloempjes of speldjes den weg poogt te versperren. We zijn getraind geraakt tegen de verzoeking, we „durven" tegenwoordig te weigeren. Nógmaals: we vinden het jammer voor de gevers zoowel als voor dege nen, die van de gaven heil verhopen, dat het zoo gaat. Het aantal bloempjes- en speld- jesdagen moet tot enkele worden in gekrompen. Gelijk jeugdverenigin gen en reclasseeringsvereenigingen in staat blijken om het eens te wor den over de verdeeling der opbrengst van één algemeene inzameling, zoo moet dat ook op het gebied der t.b.c. der omlaag worden gevoerd en dan natuürlijk ook de huren, de prij zen van eerste levensbehoeften enz. De theorie is, schoon. Maar de practgk De loonen gin gen omlaag, maar de belastingen omhoog. En om de prijzen, te betalen voor de vervulling van dagelijksche behoeften, omlaag gedrukt te krij gen, daaraan werken juist de overheidsinstanties vaak zoo weinig mee. Een belangrijke trammaatschappij heeft onlangs besloten tot verlaging van haar tarieven voor personenver- vervoer; ze meent, dat deze ver laging voor een zoo gunstig moge lijke exploitatie in dezen tijd beslist noodzakelijk is. De directie had zich voorgesteld om de nieuwe tarieven met den nieuwen zomerdienst te la ten ingaan. Maar dat is niet gebeurd, nog steeds n.l. hebben Ged. Staten de vereischte goedkeuring voor de tariefsverlaging niet verleend. In Zwolle is gevestigd de pro vinciale waterleidingsmaatschappij Overijsel", welke de drinkwatervoor ziening in tal van gemeenten ver zorgt. De tarieven zgn gebaseerd op de huurwaarde der perceelen. Tot grondslag gold tot heden de huur waarde van 1928. Het vorige jaar besloot de maatschappij om, gelet op de verminderde koopkracht en de daling van de huishuren in de laatste jaren, den grondslag te verleggen tot op de huurwaarde van 1 Januari 1935; op 1 Januari 1936, zoo werd meteen bepaald, zou het nieuwe, goedkoope tarief kunnen ingaan. Maar dat is niet gebeurd. Ged. Staten hebben n.l. nog steeds niet het besluit tot goedkeuring ge nomen Herinneren de groote heeren zich alleen de beteekenis van „aanpassing" als het om loonsverlagingen en sa- larisverkortingeu gaat. HET ARNHEMSCHE GRAAN- SCHANDAAL. Er gebeurt ongerechtigheid genoeg in de wereld, zoodat het niet noodig is om de zaken van fraude en bedrog erger te maken dan ze zgn. En die bestrijding mogelijk zijn. Ook zou een I Beging vertoonen sommigen wel eens COLLECTE-MOEHEID. In het orgaan van „Zonnestraal" schrijft de bekende propagandist voor- en organisator van t.b.c.-be strijding over het gevaar van een te veel van straatcollecten. We zgn het volkomen met zijn zienswijze eens. De eerste „bloemp jesdag kwam tot stand op iniatief van wijlen Koningin Emma. Iedereen kocht en droeg het Emmabloempje. Men vond het een aardige gedachte en verheugde zich over het besluit, dat jaarlijks een herhaling van deze collecte zou plaats vinden. Het succes dreef echter anderen tot navolging. combinatie moeten worden uitge dacht van verschillende andere goede doelstellingen, als dierenbescherming, drankbestrijding enz. enz., waarvoor op één dag kan worden gecollecteerd. Anders verloopen de bloempjes- en speldjesdagen tot niets. Reeds thans worden de opbrengsten minimaal en moeilijker wordt ook de mogelijk heid om collectanten te vinden, be reid om zich een heelen dag te laten afsnauwen voor het schooien vaneen paar losse dubbeltjes. DE KLEINE MAN. Louis Davids is dezer dagen op een zeer directe wijze herinnerd aan de waarheid van een zijner levens liederen, waarin hij „den kleinen man" bezong, die voor alles en nog wat moet opdraaien in de maat schappij en op wiens rug de machti gen der aarde hun geschillen plegen uit te vechten. Louis Davids heeft zich verbonden om gedurende drie jaren alléén voor de Avro op te treden. Dergelijke overeenkomsten zgn niet ongewoon- Ik ken een artist, die thans regel matig voor de Vara optreedt, nadat hij eens zijn contract met de Kro als een vodje papier had behandeld. Mijn eigen „baas" zou het óók niet goed vinden als ik tegelijk hem en een concurreerende firma ging dienen. Hoe het ook zij, de Vara is boos op Louis Davids. En aangezien 'r artist 'n kleine man is en een om roep vereeniging als de Vara een machtig lichaam, daaróm zal de Vara den kleinen man p.... en hem bij het publiek onmogelijk zien te maken. Door de bekende methode van brood roof zal ze bet kleine kereltje er onder zien te krijgen. De redacteur van de radiorubriek in de Arbeiderspers zette het open hartig uiteen, hoe de Vara dit edele doel zal nastreven. Telkens zal ze tien minuten bekende gramofoon- platen van Louis Davids voor de microfoon laten afdraaien. Daar kan de artist niets tegen ondernemen. En zóólang zal de Vara die liedjes herhalen, dat het luisterend publiek er van kotst en misselijk wordt. Let wel: niet van deze verheven Vara- methode, maar van de liedjes van den „kleinen man." Dan zullen erop den duur geen gramafoonplaten van Louis Davids meer worden verkocht. Dat is het doel, De straf voor Louis Davids. De wraak van de machtige Vara. Op den kleinen man! DE AANPASSING. De stuurman op ons Schip van Staat blijft „aanpassen" comman- deeren. Allereerst moeten de loonen zich aanpassen d.w.z. steeds ver- al te vlot. Wat 'n sensatie heeft de crisisopsporingsdienst 'n tijd geleden niet gewekt met het Arnhemsche tarweschandaal. Instellingen vaneen groot lichaam als de Chr. Boerenbond werden beklad, verdienstelijke sociale mannen werden achter slot en grendel gezet enz. Vele menschen hebben de kenschetsing van dit schandaal dade lijk als... een schandaal onderkend de eene beschuldiging na de andere moest worden ingetrokkende eene persoon na den ander moest worden gerehabiliteerd; van de beschul diging bleef bgna niets over. Bijna" niets. Eén man, een gewezen keurmeester voor de Tarwe-organi- satie heeft zich voor de Arnhemsche Rechtbank moeten verantwoorden. Hij zou met het z.g. „schoonen" van de tarwe, althans met de berekening van dit schoonen, hebben geknoeid. Na een nauwgezette behandeling van zijn zaak heeft de Arnhemsche rechtbank den man van de week... vrijgesproken. VENRAY, 30 Mei 1936. INKWARTIERING. In verband met de inkwartiering te Venray Kom van 10 op 11 Juni a.s. brengt de Burgemeester van Venray ter algemeene kennis, dat uitbesteding van millitairen (voor eigen rekening) slechts kan geschie den bij personen die voorkomen op de vastgestelde inkwartieringslijst, en verder onder voorwaarde, dat van de uitbesteding voor 8 Juni a.s. is kennis gegeven ten Gemeentehuize. Venray 28 Mei 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. TURNCLUB „ST. CHRISTOFFEL" De kampioenswedstrijden te houden op 21 Juni a.s. beloven schitterend te slagen. Voor den 3 K.M. dorploop is reeds veel belangstelling. Het feit, dat de veteranen de zaak weer in handen hebben zegt reeds genoeg. Wij verwijzen naar de advertentie in dit blad. VOOR DE ARME ZIEKEN, DIE GRAAG NAAR LOURDES GAAN: Van Th. 2.50 Van N.N. io.oo Van c. h. io.OO Van J. J. Oostrum 10.00 Van J. v.d. W. Venray 10.00 Wie volgt

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1