JA Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. snsnir PAREL DER PEEL De vrouwenbetoo- ging voor den vrede Buitenland. Binnenland. MAATKLEEDING, CONFECTIE, MODEARTIKELEN HOEDEN, PETTEN HEEREN- EN KINDERKLEEDING Filiaal Hofstraat 2, Venray Provinciaal Nieuws Zaterdag 23 Mei 1936 Zeven en" vijftigste Jaargang No 21 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 lot 8 regels 60 ct. per regel 7% ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. VOLKENBONDSDAG. DEMOCRATIE IS EEN VREDESBELANG. Volkenbondsdag (of wel Vre- desdag) wordt ten onzent met steeds groeiende interesse en belangstelling gevierd. De vrou- wenbetooging op den 18en Mei in Amsterdam was weer grooter en indrukwekkender dan in het jaar tevoren, toen waren er 9000 deelneemsters, thans het dubbele aantal. Het valt te voorzien, dat deze vrouwenbetoogingen binnen en kele jaren een geweldigen om vang zullen hebben verkregen. Ze zullen den vredeswil van ons volk sterken, want zulk openbaar getuigen van vrouwen maakt ontegenzeggelijk indruk. Mannen realiseeren zich de be- teekenis ervan gemakkelijk. Ze verstaan de woorden, die me vrouw Mr. de KanterVan Het- tinga Tromp sprak tot Sir Cecil Hirst, den president van het Wereldgerechtshof in den Haag: „Door alle eeuwen heen tot op heden, wordt de vrouw door den man geëerd en bemind voor ons, vrouwen, heeft deze eer en liefde waarde, wanneer de mannen eerbied toonen voor wat door de vrouw aan de wereld gegeven wordthet leven." We verwachten van deze vrou wenbetoogingen op den duur een krachtige propaganda voor den vrede. Jammer is, dat deze actie voor onze grenzen halt moet houden. Als de stem der vrouwen zich uitspreekt over zulke zaak en als die stem zou zijn aangezweld tot de kracht van een millioenenkoor, dat over heel een wereld is opgesteld, dan zou de oorlog haast prac- tisch onmogelijk zijn geworden. Helaas is de politieke constel latie in sommige groote landen zoodanig we noemen Italië, Duitschland en Rusland dat de volkeren er niet meer vrij zijn om te getuigen van de ide alen, van welke ze zijn bezield of welke worden gewekt. Wereldbelangen worden daar ondergeschikt gemaakt aan het geen aan hetgeen de machtheb bers als 't nationale belang zien. Daarom is het zoo jammer, dat de democratie in die landen een nederlaag heeft geleden, in het verlies ligt groote schade voor schoone menschheids-ide- alen omsloten. Nochtans, de vrouwenbetoo- ging heeft het beangstigde vre- desgemoed van velen gesterkt, de tijd en de omstandigheden leken zoo somber. Al ons vredes- en rechtsvertrouwen hadden we op den Volkerenbond overge dragen, maar is van dit schoone instituut thans nog veel méér dan een ruïne over En toch het is een belofte voor de toekomst, dat uit de diepe teleurstelling over den gang van zaken in den Volken bond geen twijfel noch groote misnoegdheid is gerezen, maar dat die teleurstelling een her nieuwde vredes-agitatie heeft voortgebracht. Niet alleen van den kant der vrouwen. De Volkenbond moge dan spoedig tot een ruïne zijn ver vallen, van alle kanten komen de mannen toegestroomd, die zich verdienstelijk wenschen te maken bij de restauratie. Nog nimmer heeft de Vereeni- ging voor Volkenbond en Vrede, zulk een succesvolle bijeenkomst gehouden als juist op den Vre- desdag van dit jaar. Verheugend daarbij was vooral de belang stelling van de zijde der re geering. De heer Colijn heeft er ons allen weer een hart onder den riem gestoken en het vertrouwen in den Volkenbond eenigszins hersteld. „Tot degenen, die thans sma lend over den Volkenbond weten te spreken en zelfs aan bevelen om er ons maar da delijk van los te maken, stelde spreker de vraag wat is het alternatief „Moet men den Volkenbond in zijn huidigen vorm geheel doen verdwijnen en dan weer van nieuw aan weer beginnen met den opbouw van wat anders? Die oplossing zou toch van weinig practischen zin getuigen en dient reeds daarom terzijde te worden gesteld. We moeten thans af wachten, het hoofd koel hou den en nadenken over moge lijke wijzigingen in het hand vest, die de werkzaamheden van den bond op meer reëelen grondslag zullen kunnen ves tigen. Inderdaad. We hebben reeds eerder geschreven, dat het toch eigenlijk een wonder zou zijn geweest, als de zoo korte jaren bestaan hebbende Volkenbond, thans reeds in staat zou zijn ge bleken om met succes te oppo- neCren tegen de veroveringsplan nen van een groote mogend heid. Abessinië heeft zijn onafhanke lijkheid verloren, maar wie eenig begrip heeft voor de mate der economische ontwrichting in Italië als gevolg van de Volkenbonds maatregelen tegen dat land, zal moeten toegeven, dat elke mo gendheid bevreesd zal moeten zijn om te herhalen, wat Musso lini ondernam en daarmee een wereldoordeel en een wereldactie tegen zich uit te lokken, welke door de leering en ervaring van thans, vernietigender zullen zijn in haar uitwerking dan tevoren. De Volkenbond kan, zal en moet blijven, zijn vredesmid- delen zullen moeten worden herzien en uitgebreid. Het arsenaal der vredeswape- nen moet opnieuw worden inge richt. Dat arsenaal zal soliede en gevuld moeten zijn. Met actieve en zeer reëele dwangmiddelen, maar voorat ook met de waarde volle deposito's van der volkeren vredeswil. Blijft getuigen en demonstreeren voor den vrede, van jaar tot jaardraagt uw wil en verlangen naar Oenéve. Daar moeten de grooten der wereld weten en voelen, wat de geest der menscli- heid van ze verlangt, verwacht en eischt. Md. den Bondspresident gegaan en heeft hem zijn ontslag aangeboden, waarop deze het geheele kabinet ontslag verleende en Schuschnigg opdracht gaf direct een nieuwe regeering te vorming, maar zonder Stahremberg. Zoo is dan ook zonder eenige opschudding de regeering van dit ongewenschte element gezuiverd, terwijl Schuschnigg nu zelf het com mando van de officieele Heimatschusz tot zich getrokken heeft en daar dus nu zelf de touwtjes in handen heeft. Reeds was de positie van de Bonds- regeering niet weinig versterkt sinds de invoering van den algemeenen dienstplicht in Oostenrijk endoordat Schuschnigg er zorg voor had ge dragen, dat dit bondsleger 'n be trouwbaar instrument is in handen van den Bondspresident. Het behoeft echter geen betoog, dat de positie van de Christ. Sociale Regeering nog allesbehalve benijdens waardig is. Wel is er tot nu toe een zeer felle tegenstelling geweest tus- schen de Duitsche Nazi's en de Stahremberger fascisten, maar 't is niet uitgesloten, dat in den strijd tegen de huidige regeering deze beide groepen tot elkander komen. Vooral als door de nieuwe constellatie in Europa er een toenadering zou komen tusschen het Fascistisch Italië en het Nationaal Socialistisch Duitsch land. Dan ontmoet Schuschnigg rechts van zich een zeer sterken tegenstand, terwijl hij links ook in de sociaal-democraten en communis ten geen vrienden heeft. Gezamenlijk zijn deze heterogene groepen wel niet in staat Oostenrijk te regeeren, maar om de huidige regeering ten val te brengen, daartoe zijn deze groepen natuurlijk wel in staat. Met groote aandacht zal de wereld dan ook in de komende dagen tegemoet zien, hoe Schuschnig zich ln de huidige situatie redden zal en en vooral of hij nu den katholieken standenstaat zal kunnen doorvoeren. Op den steun van de maconieke wereldpers behoeft hij niet te rekenen, die begint nu reeds te spreken van het clericale gevaar in Oostenrijk en we kunnen er dus van op aan, dat we allerlei tendentieuse berichten over Oostenrijk in de komende weken in de groote pers zullen krijgen. We zullen dan ook verstandig doen, deze deze niet geheel onvoorwaardelyk te accepteeren. Stahremberg is intusschen als leider der sportorganisaties naar Rome gereisd en is door Mussolini ontvangen, die een hartelijk onder houd met hem had. Ondanks het feit, dat het ontslag van Stahremberg als vice-kanselier Voor betere BELASTINGEN BLIJVEN TEGENVALLEN. WAT WIJ JAARLIJKS VER- ROOKEN. N.S.B. VERWAAND- EN DOM HEDEN. ONS LAND EN DE MISSIE. OP IEDERE 500 KATHOLIEKEN LEVERT NEDERLAND EEN MISSIONARIS. BELASTING-TEGENVALLERS. Het wordt onderhand eentonig met de berichten en beschouwingen rond de opbrengst van de Rijksmiddelen. Het is telkens en telkens weer de mineurtoon, die daarbij moet over- heerschen. Hoewel de belastingen al verschil lende malen niet onbelangrijk zijn verhoogd, zoowel de directe als de indirecte, om daardoor de inzinking van de verschillende rijksmiddelen op te vangen, zet die inzinking zich nog steeds door. De maand April bracht f 28.705.453 op tegen April 1935 f 28.916.914. Over de eerste 4 maanden van 1936 is echter bijna 5 millioen min der opgebracht dan over 1935, terwijl nu 5 millioen meer geraamd was. Dat is dus een tegenvaller van 10 millioen. De omzetbelasting die juist in den laatsten tijd wat opliep, toont over April weer een nieuwe inzin king. Zij haalt slechts f 4.325.000, een der laagste maandopbrengsten, die we tot nu toe kennen. Met uitzondering van de tabak brachten trouwens alle accijnzen minder op dan vorige jaren, waar uit wel duidelijk blijkt hoezeer de welstand der bevolking daalt. Dat de maand April op zich nog niet zoo kwaad is, danken we aan de invoerrechten, die ruim een mil lioen meer opbrachten. Dit is intusschen niet geheel zon der bedenking, want de ruim 8 mil lioen die we in April jl, in onze schatkist kregen, dank zij den invoer uit het buitenland, bewijst dat onze nationale industrie meer en meer in 't gedrang komt. Dit voordeeltje van een millioen gaat vijfvoudig weer weg aan het aantal meerdere werkloozen sinds April 1935. Neen, erg hoopgevend zijn deze cijfers nog geenszins. WAT WIJ VERROOKEN. Volgens in de vierde aflevering y en toch niet duui*naar %an £êMMMA, Statimdcaat 8 (Zie onze Pinkster-Etalage.) OOSTENRIJK TEGEN HET FASCISME. SCHUSCHNIGG LOOST STAHREMBERG. De veranderingen, welke de vorige week zoo plotseling zijn voltrokken in de Oostenrijksche regeering. achten wij niet alleen voor Oostenrijk maar ook voor de heele Europeesche poli tiek van zulk een groote beteekenis, dat wij daarop nog even de aandacht vestigen. De groote verandering in de regee ring is de val van Stahremberg. De directe aanleiding daartoe vormde het telegram, dat Stahrem berg aan Mussolini richtte en waarin hij dezen hartelijk geluk wenschte met de roemvolle overwinning „door de fascistische beschaving behaald op de Afrikaanschebarbaarschheid." Het was reeds lang bekend, dat de Christ. Sociale Bondskanselier von Schuschnigg zich gaarne van den fascist Stahremberg wilde ont doen en dit is ook volkomen begrijpe lijk. Want de Oostenryksche regeering die zich tot doel heeft gesteld, den corporatieven staat te stichten, zoo als deze door den Paus in Q. A. is geformuleerd, kon daarbij moeilyk ernstiger gehandicapt worden, dan door de aanwezigheid van den voor stander van den fascistischen totalen staat Stahremberg in de regeering. Maar deze laatste had als comman dant van de Heimwehr in Oostenrijk een grooten aanhang en vandaar dat de regeering tot nu toe geen moed had, hem buiten de deur te zetten. Nu echter door het telegram aan Mussolini deed zich een mooie ge legenheid voor. Niet alleen de Engel- sche gezant, maar ook andere leden van het diplomatieke corps hebben bij Schuschnig geprotesteerd tegen het zenden van dit telegram, waarin zij zagen een flagrante schending van de Oostenryksche verplichtingen tegenover den Volkenbond. En de Bondskanselier moest de heeren daarin gelijk geven. De Bondskanselier is daarop naar Imoncy Magazijn van Geopend en als chef der Heimwehren geen prettig nieuws was voor Italië, staat toch vast, dat de tegenwoordige bondskanselier Schuschnigg te Rome volkomen vertrouwen geniet en dat Rome vóór alles wenscht, dat in Oostenrijk een regeering aan het bewind is, die gezag heeft en sterk genoeg is om niet voor buitenland- sche verlokkingen te bezwijken. Schuschnig heeft verklaard, dat elk gewapend vrijwilligerskorps, be halve de militie, zal worden afge schaft. Moge het den wakkeren kanselier gegeven zijn, zijn moeilijke taak tot een goede einde te brengen. Aan de rust in Europa zal dat zeker ten goede komen. VERHOOGING LANDBOUW PRODUCTIE IN DUITSCHLAND. De Duitsche minister van land bouw, Darré, heeft de tentoonstel ling van den boerenstand te Frank fort geopend met een rede, waarin hy de nationaal-socialistische land bouwpolitiek tegenover de liberale agrarische politiek van het Weimar regime stelde. Het derde Rijk, aldus Darré, heeft met succes gestreden voor de ver betering zijner productie; het heeft de landbouwpolitiek gecentraliseerd en vereenvoudigd. Niettemin is het noodzaak voor de verzekering der voeding, dat de landbouwproductie nog wordt ver hoogd. De kwaliteit van den grond moet; verbeterd worden om het grondver- lies, dat door het verdrag van Ver sailles geleden is, te vergoeden. Slechts een derde deel van den Duitschen bodem verkeert in be vredigenden staat. van het maandschrift van het Cen traal Bureau voor de Statistiek op genomen cijfers zijn in 1935 geban- derolleerd 1.428.770.000 sigaren, 4 008.972.000 sigaretten en 10.569.000 kg. tabak, Het verbruik per hoofd der ge middelde bevolking is toegenomen 153 sigaretten over 1926 tot 174 stuks over 1930, waarop een da ling is gevolgd tot 169 over 1935. Het verbruik van sigaretten steeg van 317 over 1926, behoudens enkele gevallen van teruggang, tot 475 stuks over 1935. Het tabaksverbruik per hoofd der bevolking is daarentegen iets afgenomen. Over de jaren 1926 tot en met 1933 bedroeg dit gemiddeld 1.5 kg. en over de jaren 1934 en 1935 gemiddeld 1.3 kg. De totale verkoopwaarde ver meerderde van ruim f152 millioen in 1926 tot ruim f 183 millioen in 1930, waarop dalingen zijn gevolgd tot bijna f128 millioen in 1935. Deze sterke daling is in hoofd zaak veroorzaakt door het grooter gebruik van goedkoopere soorten sigaren, sigaretten en tabak, waar tegenover een sterke teruggang van de duurdere soorten staat. Voorts blijkt, dat in 1935 van de totale gebanderolleerde hoeveelheid sigaren 41 pet. een waarde van 5 tot en met 10 cent; sigaretten 59 pet. een waarde had van 1 tot en met 3 ct. en tabak 55 pet. een waarde had van f 1.60 tot en met f 3.— Over 1926 waren deze verhoudings- cijfers nog resp. 77, 94 en 77. In het eerste kwartaal van 1936 werden gebanderolleerd 360.204,000 sigaren tegen 355-209.000 in het le kwartaal van het vorig jaar; 946. 495.000 sigaretten tegen 951.504.000 in 1935 en 2.811.000 kg. tabak tegen 2.477.000 kg. in het vorig jaar. 'ïir' steunt en J zucht de jichtlijder, wanneer de pijnen ondragelijk worden. Dan is er maar één middel direct te nemen en wel: het product van vertrouwen^ Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbutsjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ets. MUSSERT EN ORANJE, i In een rede te 's Hage heeft Mus- sert o.a. den onzin gedebiteerd, dat, als hij de macht had, hij minister de Graeff de volle kosten der Ned. Ambulance in Abessinië zou laten betalen. De uiting was in zooverre teeke nend, voor het fascisme, dat, zoo zei „Het Volk" dit barbaarsche stel sel het verminken door gifgassen prachtig vindt, maar het barmhartig lenigen dier verminkingen afschu welijk. Intusschen merkt het „Utrechtsch Nieuwsblad" op, dat de minister niets met de ambulance te maken had, maar wel Prinses Juliana, als voor zitster van het Roode Kruis, dat de ambulance uitzond.... Mussert doet zich den laatsten tijd voor als bij uitstek Oranje-gezind. Niet alleen echter vermeldt hij in zijn agenda-boekjes wel zijn eigen ver jaardag, niet die der Oranje's maar zijn oorlogsvereering is ook wel in strijd met de blijkbare gezindheid van de jongste Oranjetelg! VERWAAND EN DOM! Op nog een uiting van het Natio naal Socialisme moeten we even wij zen. In Volk en Vaderland wordt ver kondigd, dat de katholieke bladen de Spaansche ellende niet vermelden. Dat is natuurlijk voor 100 pet. on juist. Maar het blad bazelt ook over een vroegere „almachtige R. K. Staats partij in Spanje." Die is er jammer genoeg nooit ge weest, want had Spanje een mach tige R. K. Staatsparty gehad, waarin alle katholieken één lijn hadden ge trokken dan hadden de communisten er geen schijn van kans gekregen. Over de communistenbestrijding in ons land zegt het blad nog: „In Nederland is het practisch al léén de N.S.B., die tegen het Com munisme waarschuwt. Alle politieke partijen de R. K. Staatspartij in de eerste plaats zijn bereid plaats te nemen in den kring, waarin zij hand in hand met communisten rond den brandstapel, waarop zij het fas cisme reeds denken te zien liggen dansen." Dat is eenvoudig kletspraat, die geen asem waard is ONS LAND EN DE MISSIE. ÉÉN MISSIONARIS OP 580 KATHOLIEKEN. De missiearbeid is een terrein, waarop ons kleine land zich groot toont. Dat werd ons op aangename wyze in 't geheugen gebracht in een toe spraak van den H. Vader tot de Ned. Verkenners, waarin Z. H. den mis siezin der Ned. Katholieken hoogelyk prees. Naar aanleiding hiervan geeft „Agentia Fides" een overzicht van hetgeen door Nederland voor de mis sie gedaan wordt. Volgens de laatste statistieken zijn thans 5163 Nederlanders mde missies over de geheele wereld werkzaam- Op iedere 580 katholie ken levert Nederland één missio naris. In de gebieden, die onder de juris dictie staan van de Congregatie tot Voortplanting des Geloofs, zyn thans 1250 priesters, 82 scholastieken, 781 broeders en 2293 zusters werkzaam. In de missies, die niet onder het rechtsgebied van deze Congregatie vallen, werken 473 priesters, 57 scho lastieken, 134 broeders en 149 zusters. De Nederlandsche missionarissen zyn in meer dan 150 verschillende ker kelijke districten werkzaam. De Priester-missiebond telt 6597 leden, terwijl ieder der drie Pauselijke Mis siewerken ongeveer 200.000 leden heeft. Aan de Congregatie tot Voort planting van het Geioof kon in het afgeloopen jaar 35.000 gulden worden afgedragen. Bovendien zijn nog verschillende andere vereenigingen opgericht, die steun aan de missies verleenen: missie- naaikringen, het St. Melaniawerk voor 't godsdienstonderricht en de verheffing van de Inlandsche vrouw een artsenclub, die medische hulp in de missie bevordert, de „Miva" die de missie van moderne verkeersmid delen voorziet, een studentenclub op de Landbouwhoogeschool die practi- sche wenken geeft voor de bebou wing van het land in de verschillen de missiegebeden enz. vyftig tijd schriften handelen over het missie werk. DROEF EINDE VAN DE KERMIS. Zondagnacht om twee uur greep de 24-jarige motorrijder H. S., wo- dende te Groningen, een motorrijwiel van een vriend, dat voor een café in de Violenstraat stond, teneinde vóór het sluiten van de kermis nog een ritje te doen. Even later botste hij op den hoek van de Boteringe- straat tegen een taxi, bestuurd door W. R. De motorrijder bekwam een zware schedelfractuur en overleed op de plek van het ongeluk. WAAGHALZERIJ VAN KANO VAARDERS. Zondag is een kano bemand met drie jongelui by Scheveningen in zee omgeslagen, waarbij een der inzit tenden is verdronken. Een andere kano, eveneens be mand met drie personen, werd in zee door een Duitsch schip opgepikt. De geredden werden te Rotterdam aan land gezet. VENRAY, 23 Mei 1936. ZILVEREN JUBILEUM. Heden Zaterdag 23 Mei herdenkt de Eerw. Broeder Polycarphus in het Gymnasium alhier den dag waarop hij voor 25 jaren in de Orde van den H. Franciscus trad. P.D.V. „DE ZWALUW." Uitslag wedvlucht jarige duiven vanuit Solré's Sambre, afstand 186 K.M. De prijzen werden behaald als volgt le L. Maassen2e en 10e E. Ver meulen 3e, 20e en 31e H. Derks 4e en 25e G. Vissers5e en 24e J. Arts 6e en 15e H. Beterams7e, 28s en 33e St. Servaas 8e en 13e G. Jansen 9e en 19e H. Theeuwen; lie W. Thijijssen 12e en 21e Gebrs. v.d. Heijden14e, 22e en 30e J. Kusf ers 16e, 29e en 32e Gebrs. Rutten17e en 18e J. Jansen 23e Houben-van Ooi26e P. Kersten 27e M. Fran ken 34e en 35e G. v.d. Putten. Over- duif Gebrs. Jansen. Los 8.30 uur met Z.O.-wind. Aan komst eerste duif llr33-24 uur. Laat ste 12-13-21 uur. LUXOR-THEATER weet deze week zijne bezoekers wederom iets te bieden datwaarlyk grootsteeds genoemd mag worden, een filmprogramma dat alle critiek kan doorstaan. Gern hab'ich die Frau'n geküsst ia

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1