29." MOOR Edah Reclame N.V. EDAH Tel. 31 FALCONS HOLLANDIA Saccharine tabletten Profiteert Jaarmarkt te Venray V. PULS. VENRAY Aangepast Qeéï. jeuken I. POUWELS, Hofstraat 8 GEVESTIGD Incasso- en Rechtskundig Bureau Mercurius Winkelhuis Verkoop van biggeu Foto-artikelen JOH. CLAESSENS BOERDERIJ Boerderij „Dennenoord" Ontvangen TE HUUR Woonhuis mei luin TE KOOP ionge dracht, zeug GEVRAAGD Boerenknecht aan dm iickaamSnoem. Voor de Tuin lok. Claessens PiTiSRAPli Inlijsten Portretten en Schilderijen. Vulpenhouder Vulpotlooden TE KOOP 5 ongem. biggen Markten Bij dit mooie weer Kinderwagen, Wandel wagen of Sulky Inbinden Bij elke 2 pakken fijne Edah Tafelbeschuit voor 13 ct. 2 stukken chocolade cadeau. Speciale Kasteel-Reclame Voor slechts 3 4 pond cadeauwaarde 1 prachtig Lak-Theeblad. Woensdag 20 Mei VERF ZELF BEHANG ZELF Verfwaren en Behangselpapieren, Schoonmaakartikelen. Varkensmarkt fe Horsf Vrijdag 22 Mei. fe VENRAY Schoolstraat 14 Mr. DE GLAS, Advocaat en Procureur, Boxmeer. Incasso's. Rechtskundige Adviezen. Heeren-Kieermakerij. A. A. SANDERS, Kousenh tuis 18.75. 24.50.27.50. 32.50. 37.50 voor Dames en Heeren hij geven in hei gebruik een groote besparing. Lef bii aankoop op de naam HOLLANDIA. H H. Wederverkoopers gelieven offerte aan te vragen bij de Saccharinefabriek „Hollandia", Rotterdam, Hudsonstr. 327—329. te VENRAY. Notaris Pluymaekers te VENRAY zal op WOENSDAG 20 MEI 1936, nam. 5 uur, in het Hotel De Zwaan te Venray aan de Markt, ten ver zoeke van de Heeren J. en V. Fonck publiek verkoopen GEMEENTE VENRAY De goed onderhouden met vruchtbaar bouw- en weiland, in de Spurkt: KOOP 1. Woonhuis met stalling, schuur, erf, tuin, bouwland, boom gaard en dennen, sectie A1509,1510 en 1613 groot 7.75.10 H.A. KOOP 2. Weiland aldaar, begrensd door wegen en Pouwels, sectie A no 1497 groot 1.49.00 H.A. KOOP 3. Massa van 1 en 2 groot 9.24.10 H.A. KOOP 4. WEILAND in de Spurkt begrensd door J. Kersten, W. van de Ven, Wed. Michiels en de dijk, sectie A nos, 1426, 1427, 1428. 1429,1430, 1431 en 1432, in TWEE perceelen, ELK GROOT circa 2 H.A. KOOP 5. MASSA van de perceelen vermeld in koop 4, groot 4.20.60 H.A. KOOP 6. GENERALE MASSA, groot 13.44.70 H,A. KOOP 7. BOUWLAND in de Spurkt belend door wegen, sectie A, no. 1593, groot 1.15.00 H.A. KOOP 8. WEILAND inde Spurkt belend door Verschuuren, v. Opber gen en wegen, sectie A no. 1524, groot 2.61.80 H.A. KOOP 9. BOUWLAND op de Kemp, geschikt voor bouwterrein, belend door Barens, L. Wijnhoven en H. van Lierop, sectie C no. 376, groot 0.18.90 H.A. - KOOP 10. WEILAND in het Vlak water, belend door P. Jeuken, de weg en A. van Aarssen, sectie B, no. 2865 groot 0.31.70 H.A. KOOP 11. WEIL AND in het Vlak water, belend door J. Baeten, P. J. van Dijck en P. J. v.d. Munckhof, sectie B no. 1019, groot 0.46.40 H.A. KOOP 12. DENNENBOSCH aan Weverslo, belend door van Baar, Fam. Claes, de grintweg naar Deurne en wegen, sectie H nos. 1250 en 1399 groot 5.51.50 H.A. KOOP 13. AFGEK. Dennenbosch in de Laagheide, belend door Muijsers van Drjck en wegen, sectie H no. 1190, groot 2.80.90 H.A. Aanvaarding in genot der pacht op St. Andries 1936, in lasten vanaf 1 Jan. 1937. Betaling der kooppenningen op 30 Nov. 1936. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris alwaar schetskaart ter inzage ligt. te VENRAY. Notaris Holtus (e Horsf zal op Woensdag 20 Mei 1936, nam. 5 uur in Café P. Hoedemaekers te Venray, Henseniusplein, ten verzoeke van den Heer P. L. H. Spee en kinderen, publiek verkoopen Een winkelhuis, ingericht voor slagerij te Venray aan de Paters- straat no. 10, sectie C 4649, groot 1.70 Are, met aparte uitgangaan de Patersstraat en Henseniusstraat. Het pand bevat beneden winkel, 2 kamers, keuken, worstkeuken, stalling en groote kelder, boven: 4 kamers en zolder en is voorzien van electrisch licht, rioleering en twee pompen. Aanvaarding 1 Juli a.s. pradifsorieeringen Spiegels, Schilderijen, Kapstokken, Eiken tafeltjes, Courantenhangers, Beelden, Keukenkasten, Keukenrekken, Bloempotten, Bloemvazen, Ser iezen, Klokstellen, Rooktafels, Fruitschalen, Garnituren van Lepels, Vorken en Messen, Kopjesrekjes, en honderden andere artikelen Bezoekt ons magazijn! Reuzen keuze. Lage prijzen. Alles wordt thuis bezorgd. gelegen Heuvelstraat, bewoond door H. Arts, schilder. Aanv. 1 Juni as. Te bevr. Burg. van Rijnsingel la, Venlo. 10 14 weken dracht H. Kleeven, Zandhoek Oirlo. TE KOOP partij teste biggen bij Wed. W. Weijs, Heide. Maandag 1$ Mei a.s. nam. 2 uur bij café De Engel te Venray Gekochte biggen worden thuis bezorgd. 15—17 jaar, die melken kan geniet de voorkeur. AdresJ. A. v. d. Beten, Overloon 99 Dit is de eisch van het moderne kleedingstuk. U moet zich in Uw costuum behaaglijk gevoe len en buitendien moet het ele gant zijn van lijn. Wij volgen de moderne vakont wikkeling en maken van ie'Ier costuum iets PERSOONLIJKS. In onzen tijd van practische en sportieve opvattingen speelt ook doelmatigheid een groote rol. U vindt in onze collectie de voor naamste tinten alsgroengrijs, blauwgrijs, bruin en leigrijs. Omdat GEBR. JEUKEN iets méér doet dan men verwacht, zijn al onze klanten door en door te vreden. 54 Voor moderne menschen een Costuum van... Groote Straat Telf. 92 Dames- Heerenkleeding van deze aanbieding. Voor Kamer- en Trapbekleeding Cocoslooper 100 br. 60 ct p. el 70 br. 48 ct. 50 br. 33 ct. Chinalooper 90 br. 45 ct. p. el Chinamatten 140 x 180 39 ct. Traplooper mooie dessins vanaf 28 ct. per el Koper Traproeden 10 ct. Gordijnroeden in alle maten. Keukentrap Speciaal 98 Strijkplank op voet 98 ct. Mouwplankje 22 ct. Waschmanden 59 ct. Schoffels, Harken, Snoeisctfaren Plantenschopjes, Bioemgieters, Bloempotten alle maten. Wij hebben nog zeer veel andere artikelen en goedkoop. 240 Direct uit onze fabriek le klas Garant Rijwiel geheel compl. m. terugtraprem, ket- tingkast, 6 volt electr. lamp, buis drager met standaard, imit. Terry- zadel, cellui, stuur, groote 4-deel. jasbeschermer, spatlap, Perryket- ting, eerste klas Engelbert banden. Franco thuis enz. enz. Volled. ga rantie. Ditzelfde rijwiel in eenvoudige uitvoering f 22.50. Ons Reclame rijwiel geheel compleet f 17.75. Vraagt gratis prijscourant. RIJWIELFABRIEK „GARANT' WAGENINGEN. 23 Vergrootingen en Olieverf-Portretten. met osmium-punten is een klasse op zichzelf Fraaie modellen, en prijzen die aan de tegenwoordige tijd zijn aangepast. in diverse soorten. Firma van den Mundcbo! G Weijs, Castenray. Postzegelverzamelaars in grootste keuze prachtsorteeringen Fa. van den Munckhof VENRAY Woensdag 20 Mei CUYK Dinsdag 19 Mei WYCHEN Dinsdag 26 Mei HORST Varkensmarkt Vrijdag 22 Mei Rijwielhandel Jan Poels-Janssen een 321 keuze uit 30 soorten. van Boeken, Jaargangen e. d spoedig en billijk bij Fa. v. d. Munckhof Deze week Wy vragen en bezorgen zond-r prysverhooging. 60 Het van ouds bekende adres in Vraagt bij ons om inlichtingen. TELEFOON 64 44 LANGSTRAAT VENRAY Bezoekt ons Atelier I Overal aan huis te ontbieden zander prijsverhooging. V ten kantore van G. W. MUSKENS met medewerking van Wij maken uw Costuum met prima voering vanaf I 9.75. Voor mooie pasvorm en degelijke afwerking wordt ingestaan. Aanbevelend, BINDSTRAAT 6, VENRAY. WEATHER PROOI» door geheel Nederland aan dezelfde vastgestelde netto prijzen gj In alle kleuren verkrijgbaar

Peel en Maas | 1936 | | pagina 4