de Da Missie Teelt vergum A. THI Voor de Missi gekookte metworst slagerij clir. goumans Provinciaal Nieuws Gemengde Berichten. Dina Claessens Jean Cornet Dankbetuiging. Hengelsport artikelen. KONTAKT BIEDT ZICH AAN Naaimeisje Tb. POUWELS Paarc partij partij 120 R.I TE 3 ong te gemerl merl ver Tom; te: fijne sl voor late Aardappelen Bezoekt op den G te BOXMEER 01 (Hemelvaartsij op het Feestten bü Groote keuze in I el Beelden, Rozenkr n Kerkboeken, Miss Scapuliers enz. Jacq. CoenenJtt die hele fijne kost voordelig gesneden slechts 25 cent per half pond bij kort een beslissing dienaangaande verwacht kan worden. VENRAY, 16 Mei 1936. OPBRENGST VERKOOP EMJfA- BLOEMPJES 1936. De alhier gehouden verkoop van Emmabloempjes ten bate der t.b.c.- bestrijding heeft opgebracht Venray (Kom) f 77.10 Oostrum f 11.10 Oirlo f 14.50 Castenray f 12.70 Leunen f 19.15 Ysselsteyn f 10. Merselo f 18.80 Smakt f 7.60 Totaal f 170.95 GEVONDENrijwielplaatje. Inlichtingen gemeentepolitie. PAARDENKEURING. Zaterdag 23 Mei voorm. 8 uur zal op het Henseniusplein eene keuring gehouden worden voor inschrijving van merries in het Ned. Stamboek Landbouwtuigpaarden. Daar ook het fokken dezer dieren hier en in de omgeving de laatste jaren veel is toegenomen, zal er aan deelname en belangstelling wel geen gebrek zijn. BLOEDVERGIFTIGING. De 19-jarige F. v. d. G. alhier, die vorige week door een insect gestoken werd, kreeg hierdoor ernstige bloed vergiftiging aan het hoofd. Zijn toestand verergerde dermate, dat hij Woensdagavond moest wor den voorzien van de laatste H. H. Sacramenten. De oudste inwoner van Venray, de heer Willem Marcellis, wcrdt sinds eenigen tijd verpleegd in het Ziekenhuis alhier, alwaar hij Dinsdag van de laatste H. Sacramenten is voorzien. VOETBAL. KRING HORST—VENRAY. Op Donderdag 21 Mei Hemelvaarts dag zal er te Venray op het Serva- tiusterrein een kringwedstrijd ge speeld worden. En dan te weten dat het doel van deze wedstrijd is, een heel bijzonder. Een liefdadigheids wedstrijd, waarvan de baten ten goede komen aan het mannelijk jeugdwerk. Behalve dat de voetbal enthousiasten van een goede wed strijd kunnen genieten, hebben zij tevens de gelegenheid om een goed werk te steunen. Daarom verwachten wij, dat vele gehoor zullen geven aan den oproep tot bijwonen van deze wedstrijd. De burgemeester van Venray zal den aftrap doen. De spelers van het A-elftal zullen spelen in rood-wit-blauw tricot met dito kousen en witte broek, die van het B.-elftal in rood-zwarte kleur met zwarte broek en kousen. Er zij hier op gewezen, dat de spelers van het B.-elftal zorgen voor eigen broek en kousen. Het aanvangsuur is zoo gesteld, dat ieder in de gelegenheid is om deze bij te wonen. Daarom allen op Hemelvaartsdag naar het Servatius-terrein, waarom half 5 de Kringwedstrijd ten bate van het mannelijk jeugdwerk zal gespeeld worden Steunt de goede zaak De elftallen zien er als volgt uit Elftal A. DoelGeurtjens, Servatius; achter; Manders, De Valk; Gommans, Ser vatius; midden: M. Derx, De Valk; Bexkens, De Valk; Lange, Servatius; voor: Peeters, Wanssum; Vermeulen, Servatius; Buddiger, Oirio; Timmer mans, Wansum; H. van As, Yssel steyn. Elftal B. DoelHofman, Wansum; achter: Peeters, Merselo; Zevenhoven, Oirlo; midden: Gommans, Servatius; Peeters Servatius; Beterams, Wansum; voor: Duijf, Oirlo; G. van As, Ysselsteyn, Schellen, De Valk; Bos, Smakt; Schrijen, Servatius. Reserves Doel: Wolters, Oirlo; Sanders, V. V.C.; Verberkt, Oostrum. VALK-REVUE. De Valken benutten den vrijen Zondag voor het spelen van een onderlinge wedstrijd tusschen de Valk 2 en de Valk 3. Het was een goede oefenwedstrijd, waarin bleek dat het 3e elftal sterker was en beter voetbal speelde dan het 2e. Op regelmatige wijze werden de 2e elftallers dan ook geslagen en nog wel met 40. Onder de lagere elftallen schuilen verschillende spelers van klasse, zoodat de Valk zijn toekomst safe is. In verband met de Missie worden er a.s. Zondag geen wedstrijden ge- speeld. Zondag 24 Mei speelt de Valk I een oefenmatch, vermoedelijk tegen Boxmeer. P.D.V. DE EENDRACHT. Uitslag van Zondag 10 Mei, vanaf Toury (470 K.M.). Windrichting Z.W. Los 9 uur. Aankon st eerste duif 4-24-41. Aankomst laatste duif 6-11-25 le, 3e en 5e L. Coopmans2e, 10e en 16e A. Loonen4e Gebr. Spee 6e en 13e J. v. Houdt7e en 19e H Janssen8e en 14e Boom-Jenniskens; 9e en 15e J. Strijbosch11e en 17e P. Strijbosch 12e Tonen-Strijbosch; 18e H. Aarts. Overduif A. Vermeulen. OPENING NIEUWE ZAAK. Heden wordt in het pand Hofstraat 2 alhier een Maatwerk- en Confectie magazijn voor heeren- en kinder- kleeding geopend, onder den naam Magazijn „Nederland." De ondernemer, de Heer A.Heystee die te Helmond een dergelijke zaak drijft, wenschen wij veel succes. Zie advertentie Derde Blad. OIRLO. De kermis alhier wordt dit jaar gehouden op Zondag 14 Juni a.s. Op de kalender van dit blad staat abusievelijk vermeld Zondag 17 Mei. OOSTRUM. Zondag j.l. hield de onderlinge veeverzekering alhier haar algemeene jaarvergadering. Aan het jaarverslag ontleenenwij hét volgende De vereeniging telt op 1 Mei '36 77 leden met 234 verzeker de koeien en vaarzen voor een waarde van f 40.000., Door de verzekering werden dit jaar 14 koeien overgeno men, waarvoor de betreffende leden werd uitgekeerd f 1861,50. De inkom sten bedroegen f 2277,86 de uitgaven f 2224,65 zoodat het kassaldo op 1 Mei 1936 was f 53,21. De voorzitter deelt mede dat door enkele leden was te kennen gegeven, nu we in Oostrum een slagerij hebben de noodslachtingen hier te verrichten. Met 34 tegen 2 stemmen werd dit voorstel aangenomen. OVERLOON. Woensdag had al hier in het Patronaat de onder- handsche aanbesteding plaats van het verbouwen der parochiekerk alhier, onder architectuur der firma Stuyt te den Haag. Er werd inge schreven als volgt P. Koenen, Holthees f 12990 Th. Kersten, Overloón f 12740 Fa. v.d. Plas, Rosmalen f 12500 A. H. Martens, Venray f 12382 Gebr. Gerrits, Groeningen f 12140 Firma Gerrits, Overloon f 11689 Fa. v.d. Linden, St. Michielsgestel f 11400 Fa. Veldhuizen, Maashees f 11185 Gebr. Oudenhoven, Venray f 10578 MAASHEES. Tot Kassier van de plaatselijke Boerenleenbank te MaasheesHolthees is thans offi cieel benoemd de heer Alf. Stevens alhier. KORENBOND HORST—VENRAY. Op Maandag 18 Mei a.s. des n.m. om 6 uur zal in Hotel Timmermans te Horst een algemeene vergadering worden gehouden van Kerkelijke Zangkoren uit de Dekenaten Horst en Venray, waar o.m. zal plaats hebben verkiezing van twee leden van het Geestelijk Bestuur, alsmede besprekingen zullen worden gehouden over de dezen zomer te voeren actie en het houden van een excursie. Ook de Eerw, Geestelijkheid van alle bij den Bond aangesloten pa rochies zijn uitgenoodigd tot het bij wonen dezer vergadering. EMELTENPLAAG OP DE ONT GINNINGEN. Naar uit de Peeldorpen wordt ge meld, treedt dit voorjaar in buiten gewoon sterke mate de gevreesde emeltenplaag op. In de weilanden richten deze ongewenschte parasie ten groote schade aan, doch in zéér ernstige mate treden zij in de ont- ginningsgronden. Het komt voor, dat per vierkante meter enkele honder den emelten worden gevonden. De bestrijding met Parijsch groen wordt allerwege toegepast. Vele perceelen rogge lijden erg onder het euvel BOERDERIJ AFGEBRAND. Door onbekende oorzaak is Woens dagmiddag om vijf uur brand uitge broken in de alleenstaande boerderij van den landbouwer G. G. te Mils- beek onder Ottersum. De inboedel ging voor het grootste gedeelfe ver loren, terwijl een paard dat op stal stond uit het brandende perceel kon worden gered, doch niet dan nadat eerst een gedeelte van een buiten muur was weggebroken. Hierbij werd de vrouw van G. door vallend gesteente getroffen en zoodanig aan het het hoofd gewond, dat zij door een geneesheer moest worden ver bonden. De boerderij met aangebouwde woning brandde ten slotte tot den grond toe af. De inboedel was-niet verzekerd. DERDE ORDE-DAG TE HORST. Dit jaar zal aan Horst de eer te beurt vallen, dat aldaar op 21 Jnni a.s. een groote Derde Orde-Dag zal worden gehouden, waarbij tegen woordig zullen zijn leden der Derde Orde uit Venray met omliggende gemeenten, zoomede de Derde Orde- lingen uit Venlo met omliggende parochies. Op dien middag zal in de kerk van den H. Lambertus alhier een plechtig Lof met predicatie worden gehouden, hetwelk gezongen zal worden door de gezamenlijke broe ders uit de verschillende parochies. Na afloop zal in de zaal van het Patronaat een feestvergadering ge houden worden, waarbij een gewijde redenaar het woord zal voeren. Htet te verwachten getal leden der Derde Orde wordt geschat op 600 tot 700. Op een en ander komen we nader terug. KANO-ONGELUK TE BLERICK. Dinsdagmiddag omstreeks kwart voor vijf is ongeveer ter hoogte van de Maasbrug te Venlo het ltfk opge haald van Johannes de Hartog, den jongste der 2 broers, die Zaterdag avond bij het kano-ongeluk zijn ver dronken. Men gaat voort met het zoeken naar het lijk van den oudsten te Bergen (L.) een knaap. valscht. BOUW NABIJ DE HAVEN TE WANSSUM. Te Roermond werd bij onderhand- sche aanbesteding gegund aan de Bredasche Beton Mij. v./h. H. Vriens te Breda, het bouwen van magazijnen e.a. nabij de haven te Wanssum voor de som van f 54760. 1936 EEN SLECHT FRUITJAAR Voor een goed deel is de bloeitijd der fruitboomen thans voorbij. De beroemde bloesemdagen naar het fruitland zijn door het ongunstige weer dit jaar een matig sncces ge worden en het ergste is, dat over het geheel genomen de vooruit zichten voor den oogst, voorzoover die thans reeds kunnen worden over- schouwd, verre van gunstig zijn. LIMBURG EN HET LANDELIJK CONTRACT VOOR HET SCHILDERSBEDRIJF. Voor heel Limburg geldt het lan delijk contract, inclusief de bonnen volgens de klasse, waarbij men is ingedeeld. Voorwat de loonen betreft zijn deze voor de Mijnstreek 46 cent per uur, alsmede voor Venlo, Blerick en Tegelen. Voor Maastricht, Roermond, Heer, Meerssen, Houthem, Valkenburg, Amby en Eysden 45 cent per uur. Voor alle overige plaatsen in Lim burg de 5e klas zijnde, 39 ct. per uur. Door dit resultaat hebben ongeveer alle groote plaatsen in Limburg een grootere of kleinere concessie ver kregen, vergeleken bij wat in het land is overeengekomen. LIJK OPGEHAALD UIT DE MAAS. Woensdagmiddag werd aan de haven te Maasbracht in de Maas drijvende gevonden het lijk van een manspersoon. Nadat het naar het lijkenhuisje was overgebracht stelde de gemeenteveldwachter zich direct in verbinding met het gemeente bestuur van Ophoven (België), daar het sterk beantwoordde aan het signalement van een man, die daar sinds Zaterdag werd vermist. De inmiddels naar Maasbracht overge komen gemeenteveldwachter uit Op- hoven heeft het lijk herkend als te zijn van den 73-jarigen W. Wirss uit Ophoven. ONDER RIJDENDE VRACHTAUTO GEVALLEN. Te Posterholt is zekere Graus, in dienst van den vrachtrijder van Op hoven te Diergaarde, van een rijden den vrachtwagen gevallen. Een der achterwielen ging den ongelukkige over het lichaam. Hij bekwam een hersenschudding en een dubbele beenbreek. G. is naar het St. Laurentius- ziekenhuis te Roermond vervoerd. DE „HINDENBURG" BOVEN ONS LAND. Het luchtschip L. Z. 129 „Hinden burg" is op de thuisreis te ongeveer 1 uur de Scheldempnd gepasseerd om via Eindhoven, Roermond en Keulen naar Friedrichshafen te koersen. Te kwart over twee was het luchtschip boven Roermond en koerste met groo te snelheid naar het Zuid-Oosten. VROUW TE WATER GERAAKT EN VERDRONKEN. Nabij het veer over de Maas te Oeffeit is mej. D. uit Gennep te wa ter geraakt.. De veerman wist de drenkelinge op het droge te trekken, doch het is niet gelukt haar tot be wustzijn te brengen. Eenige uren later overleed zij. TUNNEL ONDER DE MAAS TE MAASTRICHT. Sinds lang werd de mogelijkheid voorzien van het leggen eener derde brug voor gewoon verkeer over de Maas bij Maastricht. Men dacht zich deze, beginnende bij de kanaalbrug aan de St. Lambertuslaan en ein digende op den Heugemerweg. Het was natuurlijk iets voor de toekomst want de behoeften van het oogenblik dwingen niet ertoe. Geheel in den geest des tijds, nu alle bouwwerken van vitaal belang zooveel mogelijk bomvrij ontworpen worden, heeft, naar het „Hbld." meldt, een ingenieursbureau nu een ontwerp bij de gemeente ingediend dat het oversteken der Maas over bodig maakt, omdat het verkeer er onder door geleid zal worden. Men heeft namelijk een tunnel onder de Maas door ontworpen. Dit plan zou twee voordeelen hebben; het maakt de overmatig hooge opritten over bodig (of bespaart de scheepvaart de verveling eener hef- of draaibrug) en het is goedkooper dan een brug, die toch minstens een millioen. zou kosten. Het ontwerp voorziet den ingang van dezen tunnel bij „Terminus" aan het kruispunt Lambertuslaan-Papen- weg. Het rijvlak der Lambertuslaan wordt t jnnelvloerdeze daalt onder het kanaal LuikMaastricht door, iseert de Maas vóór den ingang van het verbindingskanaal St. Pieter, duikt onder de Maas door om op den Heugemerweg uit te monden. De lengte zou bedragen 800 meter, de breedte 12, de hoogte 5 meter. Doordat de tunnel, een machttge betonnen koker in ellips-dwarsprofiel, grootendeels door vaste mergellagen gegraven kan worden, zouden de kosten laag blijven en op ongeveer f 800.000 te schatten zijn. Ontwerpers hopen, dat hun plan als object voor werkverschaffing in aanmerking komen kan en tevens als proeftunnel voor Nederland, dat dus de ervaringen hier opgedaan elders van nut kunnen wezen. Gezien de internationale verhou dingen meenen velen dat tunnelbouw groote toekomst heeft. DUITSCH COMMUNIST VOOR DE RECHTBANK. De 36-jarige Duitsche communist M. K. stond Donderdag voor de rechtbank te 's Hertoge^osch terecht omdat hij o.m. op 20 October 1935 had ver- De officier van justitie eischte bevestiging van het vonnis van den kantonrechter, waarbij verdachte veroordeeld was tot acht maanden hechtenis wegens het opgeven van een valschen naam. KRINGWEDSTRIJDEN OP 21 MEI. Op Donderdag 21 Mei organiseert de Kring HorstVenray selectie wedstrijden, ten bate van het manne lijk jeugdwerk in de provincie. De wedstrijden worden gespeeld te Horst op het Concordia-terrein en te Venray op het Servatius-terrein. GEZONDHEIDSTOESTAND WERKLOOZEN. De Minister van Sociale Zaken heeft een commissie ingesteld, aan welke wordt opgedragen een onder zoek in te stellen naar den gezond heids- en voedingstoestand der werk- loozen in Nederland en hem terzake rapport uit te brengen. DE EERSTE NIEUWE HARING. De eerste nieuwe Hollandsche maatjesharing is gevangen door een aantaal schepen van de vloot, welke Maandag j.l. uitvoer, op weg naai de haven. Deze partij van tachtig kantjes wordt met de K.W. heden Zaterdag in Vlaardingen verwacht. OPDRACHT AAN EIGEN INDUSTRIE. De Geldersche tramwegmaatschap pij te Doetinchem heeft 12 groote autobussen voor veertig personen be steld, waarvan chassis en motoren bij de N.V. Kromhout te Amsterdam en de carrosseries bij de firma Ver heul te Waddingsveen worden ver vaardigd. De G. T. M. betrok tot nu toe de chassis uit Frankrijk en de motoren uit Duitschland. De thans bestelde wagens zijn dus voor 100 pet. Ne- derlandsch fabrikaat. ZANDTREIN STORT VAN HOOGEN DIJK. Onder de gemeente Waddinxveen is Donderdagmiddag een zand trein van den dijk gestort. De machinist en de stoker, die op de locomotief stonden liepen kwetsuren en brand wonden op. EEN COMPLOT TEGEN HITLER De „Daily Herald" te Londen meldt, dat meer dan 200 leden van de lijf garde van Hitier manschappen van de S.S. in de laatste paar weken zijn gearresteerd, onder de verdenking te hebben samengespan nen tegen Hitier en den nationaal- socialistschen staat. Burgerlijke Stand Venray* Van 8 tot 15 Mei 1936. GEBOREN Wilhelmina H. M. dochter van J. J. Verhaegh-Voesten, Landweertweg Franciscus J. M., zoon van J. Duijkers-Klaassen, Castenray Johannes M., zoon van A. M. JeukenStiphout, Heide. Marinus M. M„ zoon van H. Keij- sersDerckx, Boschhuizen. Huberdina J. Ch. dochter van J. H. Vollenberg-Jacobs, Langstraat. Antonius P. J. M., zoon van A. G. Millen-Raaijmakers, Paterstraat. GEHUWD Gerardus A. Hendriks, 28 jaar, landbouwer te Maashees en Gertr. J. G. Rongen, 22 jaar, te Venray. Wilhelmus G. Driessen, 26 jaar, landbouwer te Venray en Gerarda J. P. Rongen, 24 jaar, te Meerlo. Mathijs J. Jenniskens, 25 jaar, monteur te Venray en Dorothea H. H. Arts, 20 jaar, te Venray. ONDERTROUWD Hendrikus F. van Gestel te Venray en M. G. Hubbers te Gennep. Antonius L. Pouwels en Beatrix H. van den Munckhof, beiden te Venray. Wilhelmus van de Kruys en Pe- tronella W. Coppis, beiden te Venray. Jan R. H. Cornet te Venlo en Arnoldina W. P. Claessens te Venray. OVERLEDEN Lambertus M. J. de Wit, 5 maan den, Kruisstraat, Maria J. J. van der Putten, 13 maanden, Jan Hensenstraat. 1 patiënt St. Annagesticht. Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. Morgen ZONDAG half 7, 8 en 10 •iiur- H. Missen met preek, 's avonds 6 en 8 uur preek. MAANDAG, DINSDAGen WOENS DAG zijn de Kruisdagen. MAANDAG 6 uur 1ste H. Mis met preek en processie, kwart voor acht kindermis met preekje, half 8 leesmis voor P. Bom, 9 uur jaarg. 2de klas voor Catharina Henriette Heris, wed. Verbunt. DINSDAG 6 uur H. Mis, preek en processie, kwart voor acht kindermis, 9 uur jaarg, voor Jan Jochijms en echtgenoote, 6 en 8 uur preek. WOENSDAG 6 uur H. Mis waarna processie, half 8 leesmis, 8 uur jaarg. voor Gerard Manders en ouders. DONDERDAG O. H. Hemelvaart, geboden feestdag, de diensten als op Zondag. VRIJDAG half 7 leesmis voor H. Timmermann lid v.d. Retraitepenning, half 8 leesmis, 8 uur jaarg. 2de klas voor Leonard Thielen en ouders. ZATERDAG 7 uur Lof. ZONDAG 24 Mei Bedevaart van de Maria-congregatie naar Oostrum Vertrek Parochiekerk half acht. K. J. V. ZONDAG maandelijksche H. Com munie voor K.J.V., K.J.M. WOENSDAG 89 Zangclub en Leidstersclub. H. Familie. PatroonheiligeP. v. <L Vorle, J v.d. Vorle, F. Hoedemakers, M. Wijn hoven, A. Gooren, G. Goemans, J. Goemans, A. Peeters, H. Litjens, J. Rongen, F. Verstralen, M. Verstralen J. Lenssen. BEDEVAART NAAR TIENRAY HEMELVAARTSDAG. Allen Congreganisten en niet- Congreganisten kunnen zich hiervoor opgeven tot en met Zondag 17 Mei bij een der bestuursledenNelly Arts, Marktstraat, Marie Wijnhoven, Henseniusstraat, Maria Bakkus en Nella Kersten, Stationsweg, Maria Kruysen, Markt, Maria Scheffers, Hoenderstraat en Maria van Meyel, Heide. Kosten der bedevaart zijn 25 ct. De trein vertrekt 3.20 en de bede vaart komt terug 7.19. Gelegenheid is er per autobus naar 't Station te gaan en terug. Onze arme zieken wachten op Uw milddadigheid. Half Juni gaat de Ziekentrein naar Lourdes. Wij mogen plaatsen reserveeren voor onze arme zieken. Velen wachten op het gelukkige oogenblik, dat zij van ons de bood schap ontvangen of zij mee mogen gaan naar Maria's genadeoord te Lourdes. Lezers en Lezeressen, als U eens wist wat «r een stakkerds zijn, die reeds jaren aan hun ziekbed liggen gekluisterd en nu wachten op Uw goedheid. Wij willen heel gaarne medewerken om de arme zieken te helpen en doen daarom een dringend beroep op onze abonnee's. Geeft voor dit prachtige doel. U kunt van het gebed der zieken ver zekerd zijn. Giften worden gaarne ingewacht bij den Weleerw. Heer Kapelaan R. Linssen, Groote Markt 3, gironum mer 186106 en de Redactie van dit Blad. Voor één arme zieke zijn f 100 noodig. U kunt een gift, hoe klein ook, door middel van postzegels zenden. Hoeveel van deze dubbel lijdenden mogen er mee naar Lourdes Aan U het antwoord Namens de arme zieken hartelijk dank Paterskerk ZONDAG feest v.d. H. Paschalis Baylon. Volle aflaat voor alle ge- loovigen. De H. Missen om 5, 6 en 7 uur, kwart over 8 Hoogmis, opge- drrgen voor de leden v.d. Aartsbroe derschap, waarna processie. Onder alle H. Missen collecte met open schaal voor de parochiekerk, welke ten zeerste in uwe milddadig heid wordt aanbevolen. Om kwart voor 5 gezongen Vespers. Om half 6 Lof met oefening v. d. Meimaand. Gelegenheid om te biechten aan de Evangeliezrjde. MAANDAG 7 uur b.l. voor Cor nelia Jacobs-v.d. Water, ook om 7 uur b.l. voor Gerard Wismans en echtgenoote. Maandag, Dinsdag en Woensdag de Kruisdagen, half 8 processie voor de vruchten der aarde, waarna ge zongen H. Mis. Op de werkdagen- 's avonds om 7 uur oefening v.d. Meimaand. DINSDAG gedurende de uitstelling te verdienen volle aflaat. Uitstelling van het Allerheiligste tot de proces sie. DONDERDAG Hoogfeest van 's Heeren Hemelvaart. Geboden feest dag. De h. Missen als op Zondag Generale Absolutie voor de Derde Orde. Om kwart voor 5 gezongen Vespers. Om half 6 Lof met oefening v.d. Meimaand. VRIJDAG begint de Noveen ter eere v.d. h. Geest. Na iedere h. Mis 7 x Wees-gegroet met gebed tot den h. Geest. Om half 7 b.l. tot zekere intentie ter eere v.d. H. Engelbe waarder. lederen dag om half 8 'n h. Mis voor Klooster en Weldoeners. Nog gelegenheid om de bijdrage voor de plaatsen aan het klooster te brengen. Derde Orde. Vanwege de Missie vandaag geen bestuursvergadering, maar a.s. Zon dag. Patronaat. Om kwart over vier klein, en middenpatronaat tot half acht. Groot Patronaat en Jongelingen- vereeniging bijeenkomst tot a. h. Lof van 8 uur. DINSDAG om half zeven gymna stiek voor de groote aspirantengroep, om 7 uur inspectie van beide aspi- rantengroepen der Jonge Wacht door den Districtsleider. WOENSDAG op de gewone uren de verschillende Jonge Wachtgroepen om half 9 Cursus E.H.B.O. VRIJDAG half 9 Leo XIII. N.B. I Alle shirts moeten voor Zondagavond zijn ingeleverd. II. Als de ouders geen bezwaar hebben, mogen de leden van klein en middenpatronaat voortaan blijven tot half negen. Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD: 1 bekw. banketbakker voor Venlo 1 bekw. bakkersknecht voor gemengd bedrijf. 1 kappersleerling 3 jongens 1416 jaar, k. melken 2 boerenknechts v. Zuid-Limburg kunnende melken Agent voor veevoeder, op provisie basis. BIEDEN ZICH AAN 2 boerenmeiden voor dadelijk 4 leerling-timmerlieden 1 werkmeisje v. eenige d. p. week 1 huishoudster v. klein gezin 1 huishoudster klein burgergezin 1 werkmeisje Verschillende dienstmeiden van 1425 jaar. Boerenknechten, kantoorbediende" kleermaker, broek en vest k. maken Voor de tewerkgestelden bij de werkverschaffing: De kaarten zullen afgestempeld worden Woensdagavond a.s. van half 8 tot half 9. Ondertrouwd en Venray, Stationsweg 28, Venlo, Oude Markt 20, ld Mei Huwelijksvoltrekking 10 Juni a.s. in de Parochiekerk te Tienray. (Eenige kennisgeving voor Venray en omstreken). Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank aan den Z.Eerw. Heet Pastoor van Ysselsteyn, den E. A. Heer Burgemeester van Venray, de Zangvereeniging „Het Heidebloempje" en allen, die hunne belangstelling hebben getoond bij ons Gouden Hu welijksfeest. Jolt. Swinkels-Rongen Nachtegaal. Een sorteering als NOOIT tevoren. Uitsl. Ie kwaliteit artikelen. Hengels, Silk, enz. enorm verlaagd. Zie onze Hengelsport- etalage volgende week. Hofstraat 6 VENRAY 2 jaar geleerd, om zich verder te bekwamen. Langstraat 36, Venray. Voor de Hang- en staande Kruisen groot en klein, Scapulieren, Kettinkjes, Scapuliermedailles, Missiekerkboeken, Beelden groot en klein, Rozenkransen, enz enz De laagste prijzen. HOFSTRAAT 8 1 v.d. La Pren Zondag 9—10 en 1 Vellum, He ten huize nam. van steyn bij J. De premi Tevens i betaling veeverze ge W. van f TI zwart 1 Wed. P. TE 8 dagen or 1-jarige kip Adres Br bij W. Lem A. Valcki Verkrijgbaai vruchten zoi v. d. Bo a 50 ct. pel, bestelling i per stuk eij L. Vollel Koopt I Fijne Vlees SL Deze dienen afgehaald te worden op a.s. nam. van 5—8 uur in Hotel „De Zw: Laatste waarschuwing. V 40 Beleel >e stroohoe Marktstraat 5.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2