Leon Blum ontvouwt zijn program. Dc leider der Fransche socialisten, die, na de verkiezingsoverwinning van het volks front zulk een belangrijke rol speelt in Frankrijk's politiek, tijdens de rede, welke hij hield op het nationale congres der socialisten te Parijs. In California vindt men nog enkele boomen, welke op een ouder dom van vier- of vijfduizend jaren kunnen bogen. De omvang dezer reuzen is zoo groot, dat men er een tunnel in heeft gehakt, waardoor de autoweg loopt. Beroemde smederij gaat verdwijnen. Dc in de geheele wereld beroemde smederij van Gretna Green in Schotland gaat verdwijnen. De smid had het recht, zonder verdere formaliteiten, paren boven het aambeeld in het huwelijk te verbinden. De critiek hierop wordt thans zoo sterk, dat hem dit recht zal worden ontnomen. Nederland bouwt bruggen. De Waalbrug bij Nijmegen zal 16 Juni worden geopend en daarmede zal wederom een groot werk tot stand zijn gebracht. Hierboven ziet men een ander groot werk: de bouw van de nieuwe verkeersbrug te Zwijndrecht. De werk zaamheden vorderen snel, hetgeen deze vogelvluchtfoto duidelijk laat zien. Brandcatastrophe te Gouda. Een gedeelte der trieste resten van het eens zoo uitgebreide gebouwencomplex der Vereenigde Stearine- kaarsen- en Chemische Productenfabrieken te Gouda, dat vrijwel geheel door brand werd verwoest. H.K.H. Prinses Juliana woonde de stichting bij van het Nationale Fonds voor Bijzondere Noo- den, welke te Den Haag plaats vond. Folklore te Deventer. Ter gelegenheid van de V.V.V.-week te Deventer werden op het terrein van „Oud Deventer" door de Olster Dansers folkloristische dansen uitgevoerd, De intocht der dansers, Aan boord van een vliegboot werd te Le Havre een rouwdienst gehouden ter nagedachtenis van den aldaar veronge lukten Engelschen vlieger Watkin. De „Flamingo" gearriveerd. Te Rotterdam arriveerde uit Amerika een nieuwe Douglas-machine voor de K.L.M., de „Flamingo", De machine in de dokken. Oswald Spengler, schrijver van „Onder gang \$a het Avondland", is overleden.

Peel en Maas | 1936 | | pagina 12