Weekblad voor VENKAY, HOEST en Omstreken. PAREL DER PEEL Abessinië blijft nog present in den Volkenbond. Buitenland. Binneniand. Zaterdag 16 Mei 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 20 Onze Karnemelk en Karnemelkspap n heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS 1 tot 8 regels 60 ct. per regel 71/» ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. ALS EEN SCHIM. MOETEN DE SANCTIES WORDEN VOORTGEZET Wanneer de fascisten in Rome bij een of andere plechtige ge legenheid groot-appèi houden, dan worden ook de namen afge roepen dergenen, die als fascist liet leven lieten en héél het koor van aanwezigen roept na de aflezing van zulken naam pre sentHet zal willen beduiden, dat de geest van den overleden vriend en strijdmakker hen bezie t en dat ze daarom van diens tegenwoordigheid willen getui gen. Het is een gebaar, dat niet zonder diepe beteekenis is, maar het blijft toch slechts een gebaar. We dachten aan dit gebruik, toen we kennis namen van het. verloop der volkenbondsraads- zitting van Maandag j.l. De ge zant Wo de Mariam viriegen- woordigde er het Abessintë, dat in feite niet meer bestaat, althans niet meer in onafhanke lijke posi.i i en met ccii eigen regeering. Maar de raad besloot, dat Wolde Mariam als de wettige vertegenwoordiger van Alxssinië zou blijven erkend en dat „de Abessinische kwestie" op de agenda van den Volkenbond zou blijven prijken. juist de vertegenwoordiger van het fascistische land, waar men zoo typisch dc strijders die ge- gewéést zijn, in het heden laten deelen, voelde dezen keer niets voor de vertooning. En iiij, baron Aloisi, verliet de zitting onder voorgeven, dat er geen staatsrechterlijke organisa tie meer bestaat en er met eet' z.g. vertegenwoordiger van deze, dus niet meer te spreken valt. Het was een hoon aan he' adres van de vertegenwoordigers der overige staten, die tesamen den Volkenbond uitmaken, dat Aloisi deze woorden kon spreken omdat deze staten gezamenlijk zich juist als taak hadden gesteld om de onafhankelijkheid van Abessinië te verdedigen. in die taak zijn ze tekort ge schoten. In feite bestaat Abessinië niet meer als onafhankelijk land. Maar toch is het goed, dat haar vertegenwoordiger blijft in Genève, zij het dan maar als spookbeeld. Telkens wanneer de Volken bond nominaal appèl houdt, zal hij tenminste kunnen getuigen van de aanwezigheid nog al- lijd van den geest van het land der Abessyniërs en van den onafhankelijkheidswil zijner natie. De tegenwoordigheid van een Abessijnschen „gedelegeerde" zal een voortdurende waarschuwing zijn en een herinnering aan plicht. De wereld heeft veel goed te maken aan Abessinië. Moet ze dan doen door handhaving van de sancties? Sancties zijn wapenen, welke tweezijdig geslepen zijn en won den slaan naar de beide tegen gestelde richtingen. De stalen, die de sancties toepasten, hebben onder dezelve economisch gele den en uit dien hoofde is waarschijnlijk te verklaren, dat men hier en daar bereid is om den feitelijken afloop van den oorlog in Oost-Afrika aan te grijpen als gelegenheid om met de toepassing van de sancties te slaken. De Zuid-Amerikaansche repu bliek Chili besloot daartoe reeds officieel. Ook in Nederland gaan stem men op om aldus te handelen. „De Telegraaf" b.v., die ge woon is om achter de feiten aan te draven met een luid misbaar van „ik heb het altijd wel ge weten, dat het zóó zou gaan vindt, dat sancties nooit kans op succes hebben gehad. Onze mi nister van buitenlandsche zaken „had moeten weigeren mee te werken aan maatregelen, die een slag in de lucht moesten blijven". „In ieder geval heeft hij een gelegenheid laten voorbijgaan, om aan de wereld te toonen, dat te 's Gravenliage raadslieden zitten, die oog hebben voor in ternationale realiteiten". Het keizerrijk van Haille Se lassie aldus constateert het blad is thans ineengevallen en „daarmee is de zaak afge- gedaan". Het heeft geen doel meer om „door het voortzetten van ondoelmatige sancties den internationalen handel schade te berokkenen." Wat „De Telegraaf" dan wél had gewild Wel, de groote mogendheden haddei direct na den aanvang van den strijd in Abessinië het Suez-kanaal moeten sluiten Wel erkent de redactie, dat „de Ita- liaansche regeering waarschijnlijk geantwoord zou hebben met oor logsdaden in de Middellandsche Zee", maar... het ontketenen van een nieuwen Europee:chen oorlog doet blijkbaar aan de doeltref fendheid van de sluiting van het stuiten van het Suezkanaal als beschermingsmaatregel ten be hoeve van Abessinië niets af. Sancties zijn niet zoo ondoel matig als men thans wil doen voorkomen; ze houden echter één onontkoombaar gevaar in en dat is hetzelfde als da', hetwelk aan -een sluiting van het Suez kanaal was verbonden: ze voeren uiteindelijk tot een nieuwen groo- ten oorlog. Italië heeft ontzaglijk schade geleden van de sancties en de Italiaansche regeering zou er niet alles op hebben laten zetten om met gifgassen in laatste in stantie - het einde van den strijd te forceeren, als ze het niet zoo dringend noodig had gehad om aan den druk dei- sancties te ontkomen. Een voortzetting van de sanc ties zal het land daarom in de grootste bepauwenis brengen, maar een voorzetting totdat het Italiaansche volk in wanhoop is geraakt, voeit tot oorlogsdaden want na alles wat gebeurd is: kan Italië niet meer bukken of terugtreden. Een beëindiging van de sanc ties nü, zou een prompte beloo ning zijn voor het neerslaan van een volkenbondslid. Ais liet eenigszins kan, moeten de sancties worden voortgezet als strafmaatregel, juist lang ge noeg om voer de Italianen ge voelig te wezen, zóó gevoelig, dat aan hen en anderen de lust benomen wordt om nog ooit een zwakkeren broeder te lijf te gaan. Maar tot het einde der sancties dient tenslotte ook zóó tijdig te wórden besloten, dat een nieuwe oorlog wordt voorkomen. Abessinië zelve is voor het oogenblik niet meer te helpen, maar in Genève zal men met eerbied en respect den geestder geslachtofferde natie moeten blij ven groeten en beschermen. Nog langen tijd blijve de ver schijning van Wolde Mariam of een anderen vertegenwoordiger van het oude keizerrijk een her innering aan plicht. De Abessinische kwestie blijve op de agenda's van Genève prijken, in dien zin, dat de Vol kenbond zich waakzaam stelle over de cultureele en nationale verheffing der Abessijnen. Ook onder vreemde souverei- niteit kan veel van het oude onrecht worden goedgemaakt we zien dat aan de geschiede nis van Zuid-Afrika. Md. vrij algeraeene verwachting, dat de Volkenbond zou buigen voor Italië, handhaaft hij zijn standpunt en heeft hij het op een scherp con flict met Italië laten aankomen, dat zijn delegatie uit Genève terug riep en dreigt met opzegging van het lidmaatschap van den Volken bond. De sancties tegen Italië blgven voorloopig gehandhaafd. Frankrijk wil de samenwerking met Italië herstellen en het Abes- sijnsch conflict liquideeren het ziet maar één groot gevaarDuitsch- land De Volkenbond faalde, maar hij heeft toch ook al nuttig werk verricht De Katholieke wereldpers expo seert te Rome. Z. H. de Paus hield een belangrijke rede o.m. over het communistisch en nationaal-socia- listisch gevaar. „De Katholieke Kerk is de eenige behoudende kracht van het ware Christendom". Na de debacle van de Volken- bondspolitiek ten opzichte van den veroveringsoorlog van Italië in Abss- synië en ca de brute „voldorgïn f jiten"-tactieK van de Italiaansche machthebbers was vrijwel algemeen de verv/achting, dat de Vclkenbond het hoofd zou buigen voor Italië. Deze verwachting is echter niet verwezenlijkt. Integendeel, het con flict tusschen den Volkenbond en Italië is opnieuw in ernstige mate verscherpt. Dit is echter rijt zoo zeer een gevolg van een heftig en eensgezind optreden van Eng- and Frankrijk, maar vrijwel uitslui tend door elk gebrek aan soepelheid bij de Italianen. Deze verkeeren op 't oogenblik in een soort over winnings-Jelix-ium en wenschen hun wil op te leggen aan den Volkenbond. Gelukkig voor het prestige van den Vo kenbond heeft dtzj voet bij stuk gehouden en den Italiaanschen eisch met kracht afgewezen. ITALIË VERLAAT GENEVE. De Italiaansche gedelegeerde stelde namens Italië voor, om het punt „Bespreking geschil ItaliëAbessy- nië" van de agenda af te voeren omdat er geen Abessynië meer be staat. De Volkenbondsraad besloot eenter met algemeens stemmen, dit punt op de agenda te handhaven, waarna de Italiaansche delegatie de zitting verliet. Hierdoor trad een aanmer kelijke verscherping in van het ge schil tusschen den Volkenbond en Italië en dit nam zulk een ernstigen vorm aan, dat een opzegging van het lidmaatschap van den Volken bond door Italië meer nabij schijnt dan gedurende den heelen oorlog in Abessynië. Mussolini schijnt gehjel verrast te zijn geweest over den tegenstand, welken Aloisi in den Volkenbonds raad heeft ondervonden ten aanzien van het Italiaansch verlangen, dat de Volkenbondsraad zich bij het vol dongen feit van de Italiaansche militaire overwinning zou neerleggen en de inlijving van Abessynië bij het Italiaansche rgk zou erkennen. De gesprekken der Italiaansche regeering met buitenlandsche diplo maten te Rome hebben blijkbaar Mussolini doen gelooven, dat Aloisi te Genève gemakkelijk spel zou heb ben. SANCTIES GEHANDHAAFD. De Volkenbondsraad heeft de ver dere behandeling van deze ainge- legenheid opgeschort tot 15 Juni. Mg heeft als zijn meening uitge sproken, dat er, althans vóór 15 Juni, geen aanleiding bestaat tot het intrekken van de tegen Italië getroffen sanctie-maatregelen. Te Rome heeft het bevel van Mussolini aan de Italiaansche dele gatie, om onmiddellijk Genève te verlaten, den indruk gemaakt van een politieken donderslag. De bladen beschouwen dit als een laatste waar schuwing en zeggen le. dat Italië als een recht de opheffing verwachtte van de sancties en de erkenning van het nieuwe imperium 2e. dat het geen smeekende hou ding zou aannemen en zou weigeren als een kind, dat zijn vader om ver giffenis smeekt, aan de deur te blijven staan en dat het, als de Vol kenbond het niet dadelijk recht zou doen, zich van de heele Europeesche samenwerking zou terugtrekken 3e. dat een andere Europeesche mogendheid zijn voorbeeld waar schijnlijk zou volgen. FRANSCHE BEZORGDHEID. De Fransche pers betoogt, dat de eenige verstandige politiek thans bestaat in het liquideeren van de Abessijnsche kwestie. Die politiek is slechts te verwezenlijken door een accoord met Italië. In Frankrijk beschouwt men de Duitsche dreiging als het feit, dat de heele internationale situatie domineert. DE VOLKENBOND TR SEERT ITALIË. BREEKT MUSSOLINI MET GENEVE KATHOLIEKE WERELD PERSTENTOONSTELLING te ROME. DE H. VADER SPREEKT. In scherpe tegenstelling met de VOLKENBOND OPDOEKEN Het is zeer begrijpelijk, dat bet falen van den Volkenbond geduren de de laatste jaren in verschillende conflicten aanleiding geeft tot groot pessimisme met betrekking tot de waarde van deze instelling tot het voorkomen van oorlogen en het doen zegevieren van de moreele macht van het recht over de materieele macht van het brute geweld. Vooral het in strijd met alle internationale verdragen en plechtig aangegane beloften veroveren en uitmoorden van Abessynië door het medelid van den Bond. Italië, heeft hier bij velen de maat doen over- loopen en geleid tot het gevoels- ODrdeel: zoo'n Volkenhond kan men beter opdoekenj Zoo'n stemming is zeer zeker goed te verklaren. Het wringt inderdaad, dat de machtigs ten in den Bond vooral ce laatste jaren en speciaal i het Abessynische conflict niets anders hebben gedaan dan het zoeken van den grootsten gemeenen deeler van aun eigenbelang. Maarmoeten we om de groote fouten, die de Bond ongetwijfeld gemaakt heeft, maar weer terug keer en tot den ouden toestand Dau vergeten we toch wel al te zeer, dat de nieuwe rechtsidée onder de volkeren moet groeien en dat groote staten niet graag iets van hun macht afstaan. Ze missen nog d3n waren vredesgeest, die niet alleen aan zich zelf, maar ook aan een aider denkt. Dan vergeten we ook, dat de Vol kenbond toch ock wel wat gceds bereikt heelt. De Volkenbond deed inderdaad wel een en ander. Ziehier een paar feiten In 1920 kwam er twist tusschen Zweden en Finland over enkele eilanden in de Oostzee. De twist werd niet uitgevochten, maar- bg- gelegd. Dank zij den Volkenbond. 1923. Twist tusschen Griekenland en Italië. Bijgelegd. 1925. Dreigende strijd tusschen Griekenland en Bulgarije. De Volken bond bemoeide zich er mee. Geen oorlog. 1927. Ruzie tusschen Polen en Litauen. Bijgelegd. Oostenrijk werd van den onder gang gered een mfilioen vluchtende Russen, honderdduizenden vluchtende Grieken, tallooze krijgsgevangenen uit Siberië ontvingen de zorgen van den Volkenbond typhus- en cholera- epidemieën werden bestreden enz. We leven vlug en menig door den Bond behaald voordeel is door de strubbelingen van de laatste jaren al weer in de herinnering vervaagd. Toch mag deze keerzijde der melaille ook wel eens getocnl wor den, nu alle hoop in de toekomst van den Volkenbond dreigt verloren te* g'xan. LOCARNO-PACT. De mogendheden, welke trouw zijn gebleven aan het Locarno-pact, n.l.: Frankrijk, Engeland en België zijn te Genève bijeen geweest. In een communiqué wordt verklaard, dat een beslissing zal worden genomen na ontvangst van het Duitsche ant woord op Eden's vragenlijst. KATHOLIEKE WERELDPERS EXPOSEERT. Te Rome houdt de Katholieke Pers van heel de wereld een indruk wekkende expositie, welke door Z. H. den Paus is geopend met een belang rijke rede. Z. H. heette de vertegen woordigers van 45 naties van Europa Amerika en van 53 landstreken van Azië, Afrika en Oceanië welkom. Helaas moeten Wij, aldus de H. Vader, de afwezigheid constateeren van twee groote volken, namelijk Rusland, welks godshaat alle religie vernietigd heeft, en Duitschland, waar tegen alle recht in als gevolg van politieke en nieuw-heidensche misvattingen, geen Katholieke pers geduld wordt. Naar beide volken gaat in dit moment Onze groet en Onze her innering. De H. Vader noemde dan enkele gevaren, die de wereld op het oogen blik het ergst bedreigen. Het eerste en meest algemeene gevaar dat bestaat, is het commu nisme in al zijn vormen en al zijn gradaties. Het bedreigt de waai- digheid van het .individu, de heilig heid der familie, de ordö*en veilig heid en vooral ook den godsdienst. Een uitgebreide literatuur staat het communistisch program ten dienste. Daarvan getuigen landen al3 Rusland, Spanje, Mexico, Uruguay en Brazilië. De Plaatsvervanger van Christus is buitengewoon bezorgd en bedroefd om dit ernstige gevaar, dat reeds in verschillende streken en vooral in Europa groote schade heeft aangericht. Het is de plicht der Katholieken om -dit gevaar te be strijden. De Katholieke Kerk is de eenige behoudende kracht van het ware Christendom en het is in de Katholieke Actie, dat de Kerk het middel vindt om dezen strijd te voeren. Het is, zoo ging de H. Vader voort, zeker geen goede politiek om het leven en de actie der Kerk in deze dagen te belemmeren, want degene die ook maar de volle en vrije ont wikkeling daarvan verhindert, wijst daarmee den daadkrachtigen waardevollen steun af, dien de Kerk en de Kerk alleen verleenen kan aan de openbare ve ligheid, aan den waren vrede en het algemeen welzijn. Door dezen steun wil de Kerk niets aan zich trekken, dat aan de politiek behoort. Wie de Kerk van zulk een usurpatie beschuldigt, doet dit om de Katholieke Kerk moeilijkheden kan het komen - Is op Uw I i- chaam gegooid eerst hevige ril lingen, dan koorts, De weg tot herstel het product van vertrouwen Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 labl. a 10 ets. in den weg te leggen en haar wel- I rekening 1 o iden met sociale zaken, dadige actie op het gebied der jeugd, Tot inblikking zal daarom toch der familie enz. uit te sluiten. wel worden overgegaan. Daarom- De Kerk kent den staat zgn actie sfeer toe en leert die te respecteeren, maar kan niet toestaan, dat de politiek de moraal buitensluit. EXPLOITATIE VAN ABESSYNIË. De exploitatie van de Abessynische rijkdommen zou. door Italië met medewerking van Duitsche indus trieën worden ondernomen. VLEESCH IN BLIK OF VERSCH VLEESCH LANDBOUW TEGEN, SOCIALE ZAKEN VOOR! 't GROOT GEZIN IN DRUK. MIDDENSTAN DE LS LUISTERT We schreven al eens meer over de „biik-affaire". Het gaat om de kwestie, of van regeeringswege opnieuw blikvleesch beschikbaar zal worden gesteld voor de meest behoeftigen, dan wel, dat op waardebons versch vleesch zal worden verstrekt. Uit de vergadering van den Ned R K. Hanzebond van Slagerspatroons zijn we weer wat meer van deze aangelegenheid te weten gekomen. Deze zaak blgkt een eigenaardig verloop te hebben. Ziehier in 't kort de geschiedenis. Op 25 Maart j-1. heeft de minister Deckers aan de bonden verzocht plannen voor de distributie in versch vleesch aan de minst.draagkrachtigen in te dienen. De bonden hebben toen voorgesteld, dat de regeering z.g. waardebons zal uitgeven, waarop de betrokkenen goedkoop vleesch bij den vleeschhandel kunnen krijgen. Op 6 Mei j.l. is een conferentie met Jan Louwes namens den minister gehouden. Vrijwel was men het erover eens dat inblikken niet meer noodzake lijk is en dat verstrekking van versch vleesch de voorkeur ver dient. Alleen over de wijze waarop be stond verschil van meening. Bïsloten werd, dat de bonden de controlemaatregelen op de verstrek- king onder de oogen zouden zien en dat in de vier groote steden een proef genomen zou worden. Plotseling werden de slagers echter opgeschrikt door 't bericht, dat toch tot inblikken zou worden overgegaan. De minister van Landbouw heeft echter medegedeeld, dat hij van 't bericht niets af weet, doch dat het waarschijnlijk afkomstig is van den minister van sociale za ken. Dj secretaris-generaal van dit departement deelde desgevraagd mede, dat de bonden maar een brief je tot den minister moesten richten met de vraag of het bericht juist is. Daarvoor hebbende bonden bedankt Wel hebben zij een conferentie met den minister aangevraagd. Inmiddels is het bericht afgeko. men, dat reeds een bestelling voor het inblikken is gegeven. Spr. zeide, dat het wel geen betoog behoeft, hoe de bonden denken over het geval, dat de eene minister over leg pleegt over verstrekking van versch vleesch en de andere minis ter ondertusschen opdracht tot in blikking geeft Of er van de proeforder iets te recht komt, weet spx\ niet. De voorzitter beklemtoonde nog eens den tegenstand van den bond tegen blikvleesch. Spr. bepleitte in de plaats daarvan levering van versch vleesch op waardebons, hetgeen vele voordeelen hejft. Er kwam scherpe critiek los op de regeering. De voorzitter bracht echter hulde aan minister Deckers voor de wijze waarop hij steeds overleg pleegt met de bonden. Overigens verklaarde spr. zich accoord met de bestrijding van de macht van het groot.kapitaal. Eenig succes verwachtte spr. van de conferentie met den minister niet. Spr. was er echter van overtuigd, dat minister Deckers tegen inblik, king is. De minister moet evenwel trent heeft spr. geen illusies méér. Met protest-vergaderingen ver knoeit men echter meer dan men bereikt. De regeering gaat immers voor dreigementen niet opzij. Dus: De minister van Landbouw tegen inblikken en zijn collega van Sociale Zaken is er voor. En wij meenden, dat er alleen Kabinetspolitiek werd gevoerd TEGEN DE REGEERINGS- POL1TIEK. 'T GROOTE GEZIN DE DUPE. De economische en sociale politiek van het kab.net-Colijn vindt in steeds breeder kring van onze bevolking een steun meer. Dat is feiielijk te zwak uitgedrukt en mogen gerust' spreken van een hand over hand toe nemende afkeuring en afkeur van deze politiek. Voornamelijk de schromelijke ver- waarloozing van de belangen en de rechten van de kinderrijke gezinnen ontmoet hoe langer hoe scherperen tegenstand en critiek, waaraan vrij moedig uiting wordt gegeven. Thans kwam dat weer tot uiting op de vergadering van de R. K. Ka mercentrale te Leiden. Van verschillende zijden werd krachtig geprotesteerd tegen het feit, dat door de huidige regeeringspoli- tiek het groote gezin hoe langer hoe meer in het gedrang komt. Het Tweede-Kamerlid Van der Wegden merkte op, dat men bg dit vraagstuk de zaak algemeen moet bezien. De R.K. Staatspartij staat op het standpunt, dat 't groote ge zin beschermd moet worden. Het gevolg van steeds meer leeningen ten behoeve van het bedrgfsleven, een toenemend aantal hefiingen tot verhaal daarvan. Reeds van 1932 af en herhaaldelijk is door de R.K. Staatspartij aange drongen op vermindering van vaste lasten door middel van consequente deflatie. Het nu ingediende vaste lasten, ontwerp, noemde spr. een bespotting van hetgeen de fractie heeft ge vraagd. Men verlaagt steeds 't kos- tenpeil, vermindert loonen en sala rissen en ook pensioenen, maar men big ft in gebreke om de vaste lasten ia de aanpassing te doen deelen. Van de politiek, die thans gevolgd wordt, is het groote gezin de dupe. Spr. wees er voorts op, dat het aan tal werkloozen steeds grooter wordt; het aantal kleine zelfstandigen wordt minder. Het gaat op deze wijze niet langer. Spr. meende, dat het op den weg ligt van deze vergadering hier nog eens duidelgk uit te spreken, dat het groote gezin op deze wijze inde knel moet komen. Tenslotte wer J een motie aang?_ nomen, waarin er met klem bij de R.K. Kamerfractie op wordt aan gedrongen, de regeering te bewegen op korten termijn maatregelen te treffen tot afdoenden steun aan en bescherming van de groote ge zinnen. Inderdaad, er kan op dit thema niet genoeg gehamerd worden. Maar: onze Kamerfractie staat in deze aangelegenheid zoo goed als eenzaam in ons parlement. Zelfs onze Christelijke broeders laten ons hierbij goeddeels in den steek. En daarom verwachten wij van deze regeering op dit punt absoluut niets. VERLAGING MARGARINE- PRLJS Op de vraag van het Tweede Ka merlid Kortenhorst: Zijn de ministers in verband met de reeds ingevoerde verlaging van den accijns op boter, bereid, ook den prgs der margarine aan te passen aan de verminderde koopkracht van breede groepen der bevolking Hebben de ministers van landbouw visscherij en van handel, nijverheid en scheepvaart geantwoord: De ondergeteekenden zgn niet in staat zich reeds op dit oogenblik uit te spreken over de gelegenheid, wel ke in de aan hen gestelde vraag on der hun aandacht wordt gebracht. Wel kunnen zij mededeelen, dat deze aangelegenheid onlangs op korten termijn is genomen, zoodat binnen-

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1