gekookte metworst slagerij chr. goumans Gemengde Berichten. An I R. K. Advertentiën. JAN. Planfenlcweekerii die hele fijne kost voordelig gesneden slechts 25 cent per half pond bij Donderdagmorgen vervoegde zich. eene vrouw, die gescheiden leeft van haar man, aan de Zustersschool alhier, teneinde haar dochtertje, dat bij haar vader thuis is, per auto mede te nemen. Door de Eerw. Zusters en inmiddels ingeroepen hulp der politie werd dit voorkomen. Een en ander gaf onder de school kinderen een heele consternatie. AUTOBUSDIENSTREGELINGEN. In het derde blad vinden onze lezers de dienstregelingen der Auto busdiensten vanaf Venray. Uitknippen en bewaren! KEURING VAN DIENST PLICHTIGEN. Bij de gehouden keuring van de ingeschrevenen der lichting 1937 werden 24 personen afgekeurd, 4 trjdelgk ongeschikt verklaard en 33 geschikt. BOUWVERGUNNINGEN. Ingevolge de bouwverordening werd vergunning verleend aan G. A. Wijn hoven te Blitterswijk tot het bouwen van een woonhuis aan den Stations weg alhier. Aan het R.K. Kerkbestuur Merselo tot het stichten van een verenigings lokaal aldaar. NATIONALE RECLASSERINGSDAG. Evenals verleden jaar organiseren de betrokken instellingen inde week van 410 Mei weer een nationale Reclasseringsdag. Op die propaganda- dag, die voor Venray wordt" gehou den op Zondag 10 Mei, trachten de samenwerkende verenigingen door een collecte gelden te verzamelen, nodig voor de zorg voor gevallenen veroordeelde mensen. Moge ieder een kleinigheid over hebben voor dit in onze tijden zo onmisbare sociale werk. VOOR DE MISSIE. Prachtsorteering zilveren rozen kransen, colliers en medailles. H. CAMPS, Horlogerie. AANRANDING. Dinsdagavond kwamen een tweetal boerenknechts, zekere D. van Steegs- broek en H. van aldaar terug van Horster kermis, toen zij tusschen Castenray en het Schoor door een tweetal personen werden aangehouden Hierbij ontstond ruzie, waarbij D. eenige messneden en klappen opliep. Ook H. werd geslagen. Hierop namen beide aanranders de vlucht. Beide aangevallenen begaven zich toen naar Dr. Vercauteren, waar zij werden verbonden en die het noodig achtte de 22-jarige D., die veel bloed had verloren, naar het Ziekenhuis over te brengen. H. kon huiswaarts keeren. Door de marechaussée's werd nog dienzelfden nacht een onderzoek naar de onbekende daders ingesteld. De toestand van D. is thans vrij goed. P.D.V. DE EENDRACHT. Uitslag Zondag 3 Mei Namëchè 135 K.M. Los 11.30. Windr. N.O. Aank. Ie duif 2.1.18, Laatste 2.30.10 171018 P. Strijbosch; 2—8 19 L. Coopmans; 3—12 A. Loonen; 114 H. Janssen; 5 Tonen-Strijbosch; 61521 Boom-Jenniskens; 916 Gebr. Spee; 11J. Dinjens; 13 J. Strij bosch; 17 G. Philipsen; 20 J.v. Houdt. GOUDEN BRUILOFT. Maandag vierde het echtpaar J. SwinkelsJacobs aan den Nachtegaal alhier, onder groote belangstelling de gouden bruiloft. Door de buurt bewoners waren toepasselijke ver sieringen aangebracht. De Zangvereeniging „Het Heide bloempje" bracht het nog zeer krasse echtpaar 's avonds eene serenade. VALK-REVUE. DE BESLISSING NADERT. Terwijl in de meeste afdeelingen de promotie- en degradatiewedstrijden in vollen gang zijn, is in deze afd. de kampioen nog steeds onbekend. De spannende race van de vier grootste favorieten om het kampioen schap, is thans met twee verminderd, daar H.V.C. en Berghem hun voor laatste wedstrijd wisten te winnen, zoodat De Valk en Montagnards zijn uitgeschakeld. Ongetwijfeld heeft H.V.C. de beste kansen, want een overwinning op eigen veld tegen het vrij zwakke Oeffeit, brengt hun definitief in 't bezit van het kampioenschap. Een zeldzame krachttoer van de pas gepromoveerde H.V.C.'ers. De kopgroep is thans: H.V.C. 17 12 2 3 26 53-24 Berghem 17 12 1 4 25 43-23 De Valk 18 41 2 5 24 44-31 Montagn. 15 8 2 5 18 32-20 Een opvallend belangrijke rol heb ben in deze afd. gespeeld de nieuwe I.V.C.B.-ers H.V.C., De Valk en Mon tagnards. Om in conditie te blijven voor den a.s. beslissingswedstrijd om het kam pioenschap van de 3de klasse, speelde de Valk 3 een oefenmatch tegen Merselona, welke door de Venrayers verdiend gewonnen werd met 52. Nu het voetbalseizoen ongeveer ten einde is, gaan de zomersporten hoogtij vieren. Zoo zal dan de Valk als turnvereeniging, na een serieuse winter-training over enkele weken deelnemen aan de Kringfeesten te Sevenum. Ook aan het jaarlijksche Bondsfeest, dat dit jaar gehouden wordt te Brunssum op 4 en 5 Juli zullen de Valken deelnemen. Het 2de lustrum dat de Valk dezen zomer 28 en 29 Juni denkt te vieren, zal luisterrijk gevierd worden. Het is de bedoeling om ook een veteranen-wedstrijd te laten spelen door het voormalige wijd en zijd be kende D.S.O. Het feestcomité dat de verdere plannen uitwerkt, zal binnen korten tijd de officieele programma's voor beide dagen bekend maken. LEGGEN EN MAKEN VAN DUIKERS, BRUGGEN, VONDERS EN DERGELIJKE INWATER- - LOSSINGEN. De Burgemeester van Venray ves tigt zeer nadrukkelijk de aandacht van belanghebbenden op het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van de Waterlos3ingen, waarbij het ver boden is zonder voorafgaande verkregen vergunning over en in de waterlossingen bruggen, duikers, vonders of dergelijke te bouwen. De vergunningen worden verleend, voorzoover het betreft de Hoofd beken in beheer en onderhoud bij het Waterschap en de waterlossin gen in de leggers B opgenomen, door Gedeputeerde Staten, voor de water lossingen in de leggers A opgeno men, door Burgemeester en Wet houders. De toszicht hebbende besturen stellen ook de voorwaarden vast, waaronder de vergunningen worden verleend. De technisch ambtenaar van het Waterschap der N.L. Beken ten Wes ten der Maas, de-Heer C. Matthijssen, is steeds bereid voorlichtingen en aanwijzingen te geven. Men zij gewaarschuwd, dat duikers bruggen en vonders, die zonder ver gunning worden aangebracht of die niet voldoen aan de gestelde eischen en dammen, krib-, bat- of andere stroomkeerende of oeververdelgende werken die worden aangebracht, op kosten der eigenaren onmid dellijk zullen worden verwijderd en bovendien hiervan procesverbaal zal worden opgemaakt. Venray, 5 Mei 1936- De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. AANGIFTE VAN STIEREN. De Burgemeester van Venray her innert belanghebbenden aan hun verplichting om van het houden van een stier van 6 maanden of ouder tusschen 15 en 25 Mei aangifte te doen bij den Burgemeester der ge meente, waar de stier gehouden wordt. Deze aangifte moet schriftelijk geschieden op een voorgeschreven formulier, hetwelk ter gemeente secretarie kosteloos verkrijgbaar is en moet onder meer inhouden leef tijd, kleur en bijzondere kenteekenen van den stier, benevens mededeeling of de stier al dan niet reeds goed- of afgekeurd of van rechtswege tot dekking toegelaten is. Van de aangifte ontvangt de stier houder een bewijsdit bewijs moet in zijn bezit zijn, aangezien het steeds op eerste vordering moet worden vertoond aan de politie. Van het houden van een afgekeur- den stier moet steeds onmiddellijk aangifte worden gedaan bij den Burgemeester. Niet naleving van de verplichting tot aangifte als bovenbedoeld en het niet op eerste vordering vertoonen van het bewijs van aangifte wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste 25 gulden. Venray, 8 Mei 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. HERNIEUWING LEGGERS DER WATERLOSSINGEN. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen hiermede ter open bare kennis, dat ingevolge artikel 5 van het Reglement op de Waterlos singen in Limburg, dat door hen op heden zijn opgemaakt de in verband met de Bekennormalisatie hernieuw de en suppletoire leggers A en B der Waterlossingen en gedurende dertig vrije dagen vanaf Maandag 11 Mei tot en met Dinsdag 16 Juni a.s. ter Secretarie, afdeeling Gemeentewer ken, Onder den Boog, voor eenieder ter inzage zijn nedergelegd. IEDERE MAANDAG tusschen 5 en 6 uur 's namiddags zal speciaal zitting worden gehouden voor het geven van inlichtingen voor zoover die nog noodig mochten zijn. Binnen voormelden termijn kunnen belanghebbenden tegen de leggers schriftelijk of mondeling bezwaren inbrengen bij het toezicht hebbend bestuur. Venray, 8 Mei 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. HERNIEUWING LEGGERS WATERLOSSINGEN. In verband met de heden geplaatste publicatie betreffende de hernieuwing en aanvulling der leggers A en B der Waterlossingen, vestig ik er de aandacht van belanghebbenden op, dat de leggerê opnieuw zgn opge maakt ingevolge de verbetering, verbreeding, en verdieping dezer lossingen die reeds op de leggers voor kwamen, en verder suppletoire leggers zyn opgemaakt van die waterlossingen, die op verzoek van belanghebbenden en in het algemeen belang zijn verbeterd en die tot dusverre nog niet op de leggers voorkwamen. Het betreft dus hier geen wijzi gingen die nog moeten worden aan gebracht, doch uitsluitend het offi cieel vastleggen van de reeds ver beterde waterlossingen in hun huidigen toestand, hetgeen zonder twijfel de volle instemming heeft van alle landbouwers, omdat zulks op de eerste plaats een groot land bouwbelang is en een verderen nood zakelijken stap beteekent in de algemeene verbetering van den waterafvoer. Venray, 8 Mei 1936. De Burgemeester van Venray, O. VAN DE LOO. GEVONDENhandschoen, bril in étui. Toegeloopen een hond. Inlich tingen bij de Gemeentepolitie. CASTENRAY. Tot onderwijzer aan de Bijz» School te Swolgen is benoemd de heer v. Cuijck, thans tijdelijk onderwijzer alhier. Wrj herinneren aan de Ruiter feesten die morgen hier gehouden worden. OVERLOON. Woensdag a.s. zal alhier worden aanbesteed het ver bouwen onzer parochiekerk, onder architectuur der Firma Stuijt in Den Haag. De Heer H. Weijmans werd benoemd tot commandant der Bur gerwacht, in plaats van den Heer H. van Daal, die ontslag nam. VEEMARKT HORST. Kermis-Dinsdag waren aangevoerd totaal 73 stuks. Dragende koeien f 160 tot f 185, vet vee 25—27 ct. per Kg. levend. Vluggen handel met stijgende prijzen. Biggen f 9 tot f 11. Vluggen handel. Wegens de kermis was de aan voer niet zoo groot als anders. De publieke belangstelling was uit den aard der zaak buitengewoon. TWEE WONINGEN IN DE ASCH GELEGD, In het gehucht Ooyen onder de gemeente Broekhuizen zijn een twee tal woningen afgebrand resp. van de landbouwers P. van Bakel en Tb. Jeukens. COOP. VEILINGVEREENIGING. Uit het jaaroverzicht van de Coöp. Veilingvereeniging teVenlo, dat thans is verschenen, blijkt, dat het jaar 1935 niet zonder groote moeilijkheden is voorbijgegaan. De verschillende cijfers uit het jaarverslag toonen aan, dat de Noord- Limburgsche tuinbouw wederom een buitengewoon slecht jaar achter den rug heeft. De prijzen waren over het alge meen laag. Een der hoofdproducten met name de spekboonen, waren dikwijls onverkoopbaar en passeerden de klok zonder bod. In 1935 werd aan steun voor de doorgedraaide producten ontvangen f 51.318.49, waartegenover een bedrag staat van f 2543.32 in 1934. Er werd dus voor ruim f 48.000 meer aan steun uitge keerd. De totale omzet aan groenten en fruit bedroeg f 513.800. Dit be teekent meer dan f 316.000 minder dan een jaar tevoren. In tegenstelling met de groenten is de fruitomzet wederom gestegen. Over het afgeloopen jaar bedroeg deze f 24.215.95 meer dan in 1934. De totale fruitomzet in 1935 bedroeg f 76.075.75. Tal van producten werden door- gedraaid, omdat deze niet den mini mumprijs behaalden. Onder deze producten kwamen voor 1.255.384 K.G. spekboonen 497.997 stuks sla 208.011 K.G. aardappelen (Eerste lingen) en 37.609 K.G. augurken. Aan regeeringssteun werd over het oogst jaar 1934 uitbetaald een bedrag groot f 102.017.85. Aan de onder de veiling ressor- teerende fruitveiling te Venray wer den aangevoerd 242.575 K G. fruit met een totaal-opbrengst van f 19.948. De eieraanvoer, welke een belang rijk deel der veiling uitmaakt, ver minderde met 1.697.609 stuks of 1.70 pet. De totaal-aanvoer over 1935 be droeg 98.351.340 stuks, waaronder 97.926.160 stuks kippeneieren 420.730 eendeneieren en 4450 ganzeneieren. De totale opbrengst van dezen eier- omzet bedroeg f 2.640.944.21. De gemiddelde prrjs der kippen eieren bedroeg f 2.686 per 100 stuks of f 0.465 per K.G. FRUITAANVOER TE VENRAY. De aanbrengers, die hun fruit machinaal lieten sorteeren, kunnen met de ontvangen prijzen meer dan tevreden zijn. Alhoewel in 1934 het fruit reeds vrij goed betaald werd, waren de prijzen van het machinaal gesorteerde in het afgeloopen jaar zelfs goed te noemen. Het zal dan ook niet kunnen uit blijven, of de tot nu toe voor machi nale sorteering niets voelende fruit teler, zal moeten inzien, dat de weg is, ook zijn fruit naar de machine te brengen. Begrijp wel, dat hierdoor den groothandel ook grootere partijen goed gesorteerd fruit kunneu worden aangeboden, hetgeen steeds verhoo ging van prijs beteekent. DE WITTE KRIJGT 2 JAAR. Dinsdag heeft de Roermondsche Rechtbank den 56jarigen B, J. uit Belfeld, bijgenaamd de Witte van Wanssum, een berucht persoon, die in den volksmond als „ongrijpbaar" werd aangemerkt, wegens kippen diefstal, waar op hij op heeterdaad was betrapt, veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf. De Officier van Justitie had 3 jaar geëischt HORST. Verdacht van berooving van een inwoner alhier, werden door de marechaussée's een tweetal vrou wen uit Venlo aangehoudens Deze hadden een kermisvierder in een café alhier van zijn portemonnaie beroofd. AUTOMATISEERING VAN HET TELEFOONNET. Het ligt in het voornemen van het hoofdbestuur der P.T.T. om de locale telefoonnetten Roermond, Venlo en Venray is verband met de doorvoe ring der automatiseering van het be drijf te splitsen, waardoor afzonder lijke netten te Swalmen, Tegelenen en Venlo zullen gevormd worden. Teneinde de betrokken gemeente besturen en andere belanghebbende instellingen van een en ander op de hoogte te stellen en een inzicht in deze reorganisatie te geven, die oogenschijnlijk voor sommige plaat sen een nadeel beteekende, had de met deze automatiseering belaste hoofdambtenaar der P.T.T. in hotel Wilhelmina te Venlo een bijeenkomst belegd. De heer Warning deelde mede, dat te Venlo nog in den loop van dit jaar de automatiseering gereed komt terwijl in 1937 Roermond en omge ving zullen worden geautomatiseerd. Swalmen zal van Roermond worden gescheiden. Het terrein voor denhouw van het nieuwe telefoonkantoor is reeds gekocht. Het is gelegen achter het postkantoor. Met den bouw zal eerstdaags worden begonnen. De heer Warning gaf dan een uit- eenzetting over de bedoeling van het Staatsbedrijf der P.T.T. met deze automatiseering en hoe Roermond en Venlo o.a. in dat plan passen. Door de automatiseering krijgt iedere abonné ook op het platteland vanzelf zijn dag-, nacht en Zondags dienst en kan direct verbinding krij gen door het geheele land ingescha keld als hij wordt in het groot ver band. Alle abonné's worden gelijk be handeld en genieten dezelfde service. Hier mag een plaatselijk belang het algemeen belang niet in den weg staan. Bovendien stelde de hoofdingenieur na de automatiseering een verdere verlag, ng der tarieven in zicht, als gevolg van de toename van het te lefoongebruik over het geheele land. Verschillende vragen werden nog van uit de vergadering gesteld. Daaruit bleek dat in de toekomst de afrekening per maand niet meer gespecificeerd zal zijn, zooals thans. De specificatie gaat alleen over het aantal gesprekken. Het internationaal verkeer blijft op den ouden voet gehandhaafd (via telefoniste). In 1936 en 1937 moet de P.T.T. 200 netten in den lande automatiseeren. In 1944 hoopt men met het geheele land klaar te zijn. RELIQUIEN SCHAT GEVONDEN. Naar de Msb. verneemt heeft de Hoogeerw. Heer H. Haenraets, pastoor-deken van Sittard, een zeer belangrijke reliquiëenvondst gedaan op den zolder der pastorie. Sinds jaren bevonden zich aldaar een aantal oude kisten en koffers, waarop door niemand meer acht werd geslagen. Deken Haenraets heeft de voor werpen in die kisten aan een onder zoek onderworpen en is daarbij tot de verrassende ontdekking gekomen dat zij een grooten schat van reli- quiëen inhielden. PATERS REDEMPTORISTEN 100 JAAR IN LIMBURG. In de tweede helft van de maand Juni zal op feestelijke wijze het feit herdacht worden, dat de paters Redemptoristen zich voor 100 jaren in ons land, met name in Wittem vestigden. In de kloosterkerk wordt van 2428 Juni een triduum gehouden met predicaties van prof. dr. T. Feron, president van het Groot Seminarie, pater Vermeulen S. J. en prof. Mol- kenboer O. P. te Nijmegen. Op 24 Juni celebreert de bisschop van Roermond, Mgr. dr. G. Lemmens een pontificale H. Mis in de kloosterkerk. Zaterdagavond 27 Juni wordt de pauselijke internuntius teestelijk in gehaald. Den volgenden Zondag zal Mgr. P. Giobbe een pontificale H, Mis en een pontificaal lof celebree- ren. DIEFACHTIGE DIENSTBODE. Sinds Zondagmiddag is uit Maas tricht verdwenen de Duitsche dienst bode F. G., met medeneming van sieraden ter waarde van ruim f 1000, walke het eigendom waren van de familie M., te Maastricht, bij wie zij in betrekking was. Ook een bedrag aan geld heeft het meisje meegenomen. ONDER DE TRAM GERAAKT EN GEDOOD. Te Kerkrade is de 55-jarige inva lide mijnwerker Willems, nabij het grenskantoor Strasz, onder de elec- trische tram geloopen. De bestuur der van de tram heeft nog getracht het ongeval te voorkomen. Het slacht offer, dat ongeveer 40 meter werd meegesleurd, overleed spoedig na het ongeval. DOODSLAG MET DIEFSTAL. Woensdag veroordeelde de recht bank te 's Hertogenbosch tot 20 jaren gevangenisstraf de boekhouder M. V. te Gennep, wegens doodslag op H. Janssen te Hassum, benevens diefstal van 4000 Mark. De eisch was levenslang. ROODE-HOND-EPIDEMIE TE NISTELRODE. Te Nistelrode, een dorp van 30G0 zielen nabij Oss, heerscht op het oogenblik een hardnekkige roode- hond-epidemie. Alle jeugdige kinderen in het dorp liggen ernstig ziek te bed. Hun aantal beloopt meer dan honderd. De scholen zijn gesloten. Een jongen van 3 en een meisje van 5 jaar zijn aan deze ziekte bezwe ken. DE GEVAREN VAN DEN WEG. Woensdagmiddag is te Oss de 12- jarige J. v. B. door een auto aange reden. De jongen bleef bewusteloos op den weg liggen, terwijl hij uit oo:en en mond blcedde. Dokte Van Beek constateerde een ernstige her senschudding en liet den jongen naar het St. Annaziekenhuis vervoeren, waar hij van de H.H. Sacramenten der Stervenden werd voorzien. Zijn toestand is levensgevaarlijk. INBREKERS TE BEUGEN. In den nacht van Maandag op Dinsdag hebben ongewenschte gasten hier op een drietal plaatsen inge broken. Hun slag hebben ze geslagen bij den heer A. van Vonderen, waar ze ongeveer 500 a 600 gulden hebben ontvreemd. De sleutel om de kast te openen werd daarbij gehaald uit de kamer, waar geslapen werd. INBRAKEN TE UDEN, VOLKEL EN WANROY, In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben dieven op 4 plaatsen te Uden getraeht him slag te slaan, waarbij bij twee inwoners eenigen buit werd gemaakt. Eveneens werd nog in den nacht van Zondag op Maandag in de nabijheid van Volkel ingebroken. Zij maakten een som geld buit. Dien nacht is ook te Wanroy op 5 plaatsen ingehroken. Het succes was gelukkig niet groot. Ijverig stelt de politie een onder zoek in. ZWALUWNEST IN EEN CAFÊ. Bij den heer Couperus aan Sluis 13 onder Someren heeft een zwaluwen- paar voor het achtste jaar zijn nest betrokken, gebouwd in de gelagkamer van het café. De dieitjes, welke door het venster vrij in en uit kunnen vliegen, storen zich niet aan tabaksrook of drukte in het café, maar voelen zich daar blijkbaar geheel thuis. BOTSING IN VOLLE ZEE. Bij een aanvaring met een Duitsch stoomschip is het Nederlandsche „Alphard" in volle zee ter hoogte van Ostende gezonken. De bemanning kon gered worden. NIEUWE VOORZITTER DER TWEEDE KAMER. Bij Koninklijk Besluit van 6 Mei is tot voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor den verderen duur der tegenwoordige zitting benoemd mr. P. J. M. Aalberse, minister van Staat, lid van die Kamer. STEUN AAN DE KLEINE BOEREN. De N.C.B. voor Nijmegen en om streken, heeft in een algemeene ver gadering besproken de belangen van de kleine boeren. Indertijd heeft de afdeeling Wychen van den N.C.B. het voorstel gedaan om aan de Regeering het plan voor te leggen de kleine boeren niet in werkverschaffing te doen plaatsen, doch met crisistoeslag in eigen bedrijf te doen werken. De gemeenteraad van Wychen nam dat voorstel over en de ver- eeniging van gemeenten in den kring Nijmegen verklaarde zich ook eens gezind met dit voorstel. In de N.C.B. vergadering werd nu medegedeeld, dat door den minister van Landbouw, mr. dr. Deckers is besloten een specialen dienst in te voeren, voor de kleine boeren, die maximum 5 H.A. grond hebben en hun hoofd- bestaansbron vonden in eigen bedrijf. De kleine boeren die hun hoofdbe- staansbron niet in hun bedrijf vinden, vallen onder Sociale Zaken. BURGERLIJKE STAND MAAS HEES—OVERLOON over April. Geboren: Willem M. -G. M. z. van A. Hendriks-Linders, Overloon: Johanna M. J„ d. van W. van Bommel-Arts, Overloon; Ludovicus H. en Johanna H., zoons van Fr. Pingen-Mulders, Maashees; Martinus M. z. van Th. Janssen. Stiphout, Overloon Overleden; Hendrika W. J. Eibers oud 6 dagen, Holthees; Hendrika M. Verhoeven, oud 21 maanden, Overloon; Wilhelmina Nabuurs, oud 62 jaar, Overloon. Gehuwd: Christiaan H. H. Beunen, 34 jaar en Lamberdina C. Beckers, 25 jaar, beiden te Overloon. Lambertus P. T. Zegers, 25 jaar te Holthees en Engelina SweijeD, oud 27 jaar, te Bergen.. Adrianus H. van Son, oud 32 jaar, en Elisabeth H. Creemers, 22 jaar. beiden te Overloon. Burgerlijke Stand Venray Van 1 tot 8 Mei 1936. GEBOREN Adeleida J. d. van H. L. Daniëls Jacobs, Kempweg; Elisabeth J. G. M. d. v. J. M. H. ReijndersGoumans, Laagriebroek; Gerardus M. H. M. z. v. G. Baten- Rongen, Oirlo; Mathijs H. J. M. z. van H. G. LitjensDerckx, Oostrum; Petrus J. G. z. v. M. H. Th. Ver- koeijenVerheijen, Leunen; Wilhelmus H. M. z. van P. J. de MulderHendrix, Scheide; Hendrika M. d. van J. A. Janssen- van Lee, Overloonsche weg; Joseph P. J., zoon van J. C. van RijswijckVerhoeven, Merselo. GEHUWD: Theodorus W. E. Camps, 26 jaar, secretaris Landbouwbond en Anna P. W. Jeuken, 25 jaar, beiden te Ven'ray. Peter J. van Hoof, 28 jaar, land bouwer en Johanna P. Ewals, 25 jaar, beiden te Venray. OVERLEDEN Johanna Lenders, weduwe van W. Jacobs, 79 jaar, Castenray. Allegonda Friesen, weduwe van P. J. Weijs. 64 jaar, Castenray. 1 patiënte St. Anna. De Eerw. Paters Missionarissen verzoeken vriendelijk de heeren Werkgevers om het personeel zooveel mogelijk vrij te geven voor 't bijwo nen der oefeningen des 's morgens en 's avonds. Helpt allen aldus mee om de H. Missie tot een groot succes te maken. MAANDAG 6 uur eerste H. Mis, kwart voor 8 besteld jaarg. voor Jos. Aerts, 9 uur jaarg. voor Math. Derks. DINSDAG half 8 leesmis, kwart voor 8 kindermis, 9 uur plechtige Huwelijksmis voor Mathijs Jos. Jen- niskens en Theodora Huberta Artsg WOENSDAG kwart voor 8 kinder mis, 9 uur jaarg. 2de klas voor Joh. Antoinette Jetten. DONDERDAG te Veltum geen H. Mis, kwart voor 8 Sacramentsmis waaronder algemeen H. Communie voor alle leerlingen der meisjesschool, 9 uur jaarg. voor Peter Baltissen en echtgenooten. VRIJDAG kwart voor 8 kindermis, 9 uur jaarg. voor Martinus Cornelis- sen en Antoinette Wijnhoven. ZATERDAG kwart voor 8 kinder mis. MARIA-CONGREGATIE. Bedevaart naar Tienray op Hemel vaartsdag des namiddags pl.m. 2 uur tegen geringe vergoeding. Allen, die hieraan wenschen deel te nemen moeten zich voor 17 Mei opgeven bij één der bestuursleden of den Directeur. Ook niet-Congrega- nisten kunnen van deze gelegenheid profiteeren. De reis wordt per trein gemaakt. Volgende week nadere bijzonder heden. H. Familie. PatroonheiligenA. Gubbels, M. Wismans, J. Lemmen, P. Janssen, H. Wismans, G. Geurts, A. v. Kessel, J. Crommenacker, A. Cremers, P. Rongen, M. Jacobs, H. Poels, P. v.d. Vorle. Paterskerk Morgen ZONDAG de H. Missen om 5, 6 en 7 uur, kwart over 8 Hoogmis Onder alle H. Missen liefdadigheids- preek en Collecte met open schaal door Pastoor Pinckaerts van Spek- holzerheide voor z'n nieuwe kerk. Gelegenheid om te biechten aan de Epistelzijde. Kwart voor 5 gezongen Vespers, half 6 Lof met oefening van de Meimaand, MAANDAG, Dinsdag en Woensdag om 6 uur b.l. voor Anna G. van KempenPoels, als lid v. 't Koordje DINSDAG gedurende de uitstel ling te verdienen volle aflaat. 7 uur b.l. ter eere van St. Antonius tot zekere intentie; half 8 gez. Anto- niusmis tot dankzegging voor ver kregen gunst. Op de werkdagen 's avonds 7 uur oefening van de Meimaand. VRIJDAG om half 8 gez. H. Mis. Iedere dag om half 8 'n H. Mis voor klooster en weldoeners. Nog gelegenheid om de bijdrage voor de stoelen aan het klooster te brengen. Gedurende de Missie wordt er pas met biechthooren begonnen Woens dag 12 Mei. Derde Orde. Geen vergadering der Jonge Derde Orde. Patronaat. Geen Jongenscongregatie en geen Jongens-Derde-Orde. Kwart over 4 klein- en middenpatronaat. Ieder, die nog boeken van de pa tronaatsbibliotheek in gebruik heeft wordt verzocht deze spoedig terug te brengen. WOENSDAG geen cursus E.H.B.O. Om kwart over zeven bijeenkomst van beide groepen van aspiranten. N.B. Alle Jonge Wachters worden verzocht hun Jongewacht-blouse in te leveren, omdat alle shirts moeten worden geverfd om ze aan de nieuwe kleur gelijk te maken. Denk er aan om een herinneringsteeken aan te brengen. GENADE-KAPEL OOSTRUM De H.H. Missen Zondag om 7 uur en half tien; om 3 uur plechtig Lof met predicatie; de gebruikelijke om megang over de vlasakker zal wegens den herbouw der kerk moeten uit vallen; na het Lof vereering der relikwie van Onze L. Vrouw. Door de week de H. Mis om half acht. Kerkelijke Diensten. Parochiekerk. Heden ZATERDAGMIDDAG om 7 uur opening der H. Missie. Morgen ZONDAG zullen er speldjes verkocht worden ten bate der Re- classeering, deze worden ten zeerste aanbevolen. ZONDAG 10 en 17 Mei om half 7, 8 en 10 uur H. Missen met preek. Om 9 uur kindermis met preekje, 's avonds om 6 en 8 uur preek. Door de week 's morgens de H. Mis om 6 uur xnet preek en om 9uurH. Mis met preek, om kwart voor acht kindermis met preekje. lederen avond om 6 en 8 uur preek. (Herplaats iiigf Ondertr j Roermond, Venlo, Huwelijksvjliinf Mei e. k. Receptie 2( uur in het Eenige keiirinj op Diig om 9 uur, Districts-Arbeidsbeurs Kantoor: Marktstraat 10. GEVRAAGD 1 net boodschapmeisje 1 bekw. banketbakker voor Venlo 1 bekw. bakkersknecht voor gemengd bedrijf. 1 werkmeisje v. tuipwerkzaamh. 1 kappersleerling 3 jongens 1416 jaar, k. melken 2 boerenknechts v. Zuid-Limburg kunnende melken 2 boerendienstmeisjes BIEDEN ZICH AAN 2 boejenmeiden voor dadelijk 4 leerling-timmerlieden 1 werkmeisje v. eenige d. p. week 1 huishoudster v. klein gezin 1 huishoudster klein burgergezin 1 werkmeisje Verschillende dienstmeiden van 1425 jaar. Boerenknechten, kantoorbediende^ kleermaker, broek en vest k. maken De Heer en Mevrouw H POELS—ROTTIER geven met vieugde kennis van de geboorte hunner Zoon Antwerpen, Mei 1936. van Rijswijcklei 234. Tomaten, Knolselderie, Koolpianten enz. Coopmans,zaadhandel

Peel en Maas | 1936 | | pagina 2