AUTOBUSSEi Autobusonderni Voor de Missie Firma v. d. Mun Radio-Centrale Venray Chinamatten en Loopers. J. Coenen-Houtackers VENRAY-D] Venray-Horst-Venlo v. Gebedenboeken, M Rozenkransen, enz PUROL er op Krakelingen. Provinciaal Nieuws Rheumatiek DERDE PROGRAMMA Mooie Mat 140 x 180 45, 49 ct. Prima bedr. Mat 140 x 180 68 ct. Zeer zware Mat 140 x 180 75 ct. Zeer zware Mat 160 x 230 f 1.35 Bedmatje vanaf 7 ct. Cocoslooper vanaf per Meter 45 ct. Chinalooper vanaf per Meter 40 ct. Dagabonnementen orde in hebben gehandeld. Wij, menschen, we „misdoen" alle maal, zij het dan in meerdere of mindere mate, we misdoen prac- tisch eiken dag. Van ons, d.i. van degenen, die deze regelen lezen, werd door de samen leving niet geëischt, dat we voor onze fouten boeten in een cel. Schuld echter hebben we toch allen, laten we daarom ook vrijwillig onze boeten, geldboeten, voldoen. Ik vind de instelling van een reclasseeringsdag 'n prachtige vin ding en hoop, dat deze dag jaarlijks zal weerkeeren, want hij biedt ons gelegenheid om gezamenlijk de boeten te betalen, tot welke we, zooal niet door het offieieele gerecht, dan toch door de moreele gerechtigheid wor den verplicht. Het gezamenlijk bedrag dier vrij willige boeten zal worden aangewend om de menschen, die è.nders misdeden dan wij en daardoor met het maat schappelijk belang in botsing kwamen, de helpende hand te bieden. Opdat zej)„betere" menschen zullen worden, zooals we dat ook zelf probeeren. Zij, de ex-gevangenen, hebben er onvoorwaardelijk» onze hulp voor noodig, omdat zij komen te staan voor bergen van vooroordeel en wantrouwen. En omdat zij helpen we niet weer in sociale en mate- rieele omstandigheden komen te ver- keeren, waarin een nieuwe val onver mijdelijk is. Gedenk dat alles, wanneer heden Zaterdag, de collecte wordt gehouden voor den reclasseeringsarbeid van alle gezindten. Geef mild. Betaal uw boete N. B. We herinneren er aan, dat er gelegenheid is geboden om op een attractieve wijze aan het goede doel van den reclasseeringsdag mee te werken, n.l. door middel van een prijsvraag, waaraan 650 prijzen zijn verbonden, w.o. een auto. Onder de inzenders van de goede oplossing van onderstaande puzzle worden de prijzen door loting aan gewezen. Inzending van oplossingen kan tot 2 Juni a.s. plaats vinden op gewone briefkaarten met 20 cent extra post zegels aan Bureau Reclasseerings- krant, van Eeghenstraat 63, Amster dam Z. De trekking zal in het openbaar plaats vinden op Maandag 15 Juni a.s., ten overstaan van Notaris E. Bennink Bolt te zijnen kantore, Heerengracht 538, Amsterdam C. De prijzen zullen aan de belang hebbenden worden toegezonden. DE PUZZLE Het geheel bestaat uit 17 letters en noemt iets van groote beteekenis voor den arbeid onder de gestraften. 1. De meeste koeien komen ten slotte bij den 14-4-16-13-2-10. 2. Een verblijf in de 3-8-4 wen- schen wij niemand toe. 3. Aan eiken hoed zit een 1-5-12-15. 4. Een 9-2-12-15 zwemt, vliegt, loopt, is nuttig voor zijn geboorte, tijdens zijn leven en na zijn dood. 5. Elke wagen heeft een 16-7. 6. Een 1-11^.2-17 siert menigmaal de hand. 7. Een 15-5-6 is een dier, voltooid het heerentoilet en verwarmt. Op de briefkaart te adresseeren van Eeghenstraat 63, Amsterdam Z., waarop 20 cents extra postzegels moet worden geplakt, achter elk no. de oplossing te vermelden. Daaronder de eind-uitkomst. blijk, van de vorderingen onzer be schaving geenszins op de hoogte te zgn. In Brazilië zijn ze begonnen met de demping van den Atlantischen Oceaan, door... de onverkoopbare koffie in zee uit te storten. En laat de negus dus vooral niet probeeren om met zijn koffie bij ons aan boord te komen, want al is ze dan ook niets waard wij „heffen" 6 cent per pond en 'n dubbeltje als ze ge brand is. En we laten ons vast geen Maria Theresia-thalers in de hand stoppen. Het is te begrgpen, dat de Italianen dezen onbeschaafden negus eens moderne mores hebben willen leeren, maar alle moeite schijnt vergeefs aan hem besteed te zijn geweest. Dit moet Uw eerste gedachte zijn bij Brand- en Snijwon- den, Ontvellingen en allerlei Huidverwondingen Het verzacht en geneest DE KOFFIE-NEGUS. Toen de Negus zijn verzet tegen de Italianen verloren wist en zich bovendien ook door zijn eigen onder danen bedreigd gevoelde, heeft hij, om het eens huiselijk te zeggen „z'n biezen gepakt en de beenen genomen." De biezen-pakkerij zal nog wel heel wat voeten in de aarde hebben gehad, want Zijne Majesteit arriveerde te Dziboeti, in Fransch Somaliland, met twee wagonladingen thalers zilveren Abessinische muntstukken en zes wagons koffie. Dat waren zijn appeltjes voor den dorst. De vlucht van den negus heeft twee dingen bewezen. Ten eerstedat hij geen held is. Daar behoeft hij zich echter niet zoo diep over te schamen. Ook vele van zgn blanke broederen zijn liever Bloö Jan dan Doö Jan. Hij heeft echter öok bewezen, dat hij vréeselijk onbeschaafd is en er geen flauw idee van heeft, wat er in de moderne en gecultiveerde maat schappij, waarheen hij vluchtte, te koop is. Met zijn thalers ongetwijfeld al heel weinig. Slechts een onbe schaafd mensch kan meenen, dat een dollar een dollar, een franc een franc en diis ook een thaler een thaler blijft. In beschaafde landen laat men de geldswaarde, al werd ze dan ook gegarandeerd, naar wille keur of naar politieke dan wel economische behoefte, dalen tot een peil, dat momenteel het voordeeligst uitkomt. Vandaar b.v., dat op ónze guldens het randschrift staat: „God zij met ons", als schietgebed voor den bezitter, wien alles boven het hoofd hangt. Neen, de negus had zich de moeite van het meesjouwen van zijn twee wagons met Maria Theresia-thalers kunnen besparen, als hij ze straks op zijn doorreis naar Engeland in de haven van Cairo in het water laat smijten, zullen de kleurlingen daar, die onze beschaving reeds zoo'n beetje dóór hebben, zelfs weigeren om er naar te duiken. En wat de koffie betreft.... Ver moedelijk heeft Zijne Majesteit ge dacht, dat grondstoffen hun waarde J in alle omstandigheden blijven be houden. Maar ook daarmee geeft hij VENRAY, 9 Mei 1936. Naar nu ook allen mee zingen We zijn hier in Venray den tijd voorbij, dat volkszang in de Kerk iets vreemds was. Dat we MEE DOEN bij de Mis, dat we de H. Mis zelf volgen, dat we meebidden de H. Mis, dat we onze stem laten meeklinken, dat we daadwerkelijk deelnemen aan de viering der H. Geheimen, is in Venray iets gewoons geworden. En zo hoort het ook, want de ge beden en gezangen der Kerk ge schieden VOOR de gelovigen, na mens de gelovigen, maar dan ook MET de gelovigen. De plechtige Hoogmis Zondags is niet meer iets van den pastoor alleen en een stuk of wat misdienaars, maar 't is iets geworden VAN HET VOLK. De mensen hebben gevoeld, dat het VOOR en VAN hen is. WIJ DOEN MEE God dank, die ons dat inzicht heeft gegeven, die ons godsdienstig leven op dat punt heeft bewust gemaakt, die er iets levends van heeft ge- MAAR... DOET GIJ NU ALLEN MEE Ook al die mannen, daar achter in de Kerk ALTIJD Ook als ge er zo geen zin in hebt VOORAL DE GEWONE ANT WOORDEN Ge weet toch wat ze beteekenen OOK VAN HARTE Niet zo maar, voor evenveel Vanzelfsprekend is het, dat de gelovigen meedoen, maar dan ook DAADWERKELIJK meedoen, dan ook ALTIJD meedoen, dan ook AL LEN meedoen. Denkt er aan, dat het nieuwe parochieboekjeZINGT ALLEN MEE (zang- en gebedenboek) dezen Zondag voor 't laatst tegen den ver laagden prijs van 65 cent wordt aangebedenDaarna is de gewone prijs 85 cent, tenzij gg dat mooie, in leer gebonden bandje neemt. Dat is niet zo goedkoop, maar... dan krijgt ge ook iets... DUIVENSPORT. De concourscommissie „De Peel" hield een wedvlucht vanaf Noyon. 303 K.M. Deelname 259 duiven. Los 7 uur. Wind Z.W. 1, 3, 21 en 46 J. Kusters, Venray 2 en 63 G. v. Dijck, id.4, 11 en 36 G. Janssen, id.5 en 27 J. Vollen- bergh, id6 P. Kersten, id7 Joh. Janssen, id.8 en 28 L. Basten, Vierlingsbeek9 en 44 J. Theelen, Sevenum10, 22, 25, 34, 55 en 60 Gebr. Rutten, Wanssum12 en 39 Verhofstad, Vierlingsbeek; 13, 14 en 33 Gebrs. Hendriks, Venray15 En gels, Deurne17, 26. 32 en 58 St. Servaas. Venray18 Derks, Vier lingsbeek; 19 J. van Heugten. Seve num 20 Mathey, Deurne23 Gebrs. Siebers, Wanssum24 Van Goch, Deurne29 en 37 J. Vermeulen, Venray30 Huyghs, Sevenum31 M. v. d. Ven, Wanssum35 Geurts, Sevenum38 en 50 W. Goossen, Deurne40 Vullings, Sevenum41 J. v.d. Ven, id.42 v.d. Voort, Deurne; 45 G. J. Vissers, Wanssum47 Ver- lijsdonck, Deurne 48 F. Arts, Vier lingsbeek 49 J. Jacobs, Sevenum 51 P. v. Rijt, Venray 52, 59 en 65 P. Manders, id.53 G. v. cL Putten, id.54 J. Arts, Sevenum56 Goertz, Deurne 57 Gebrs. Janssen, Veuray 61 Jac. Verstegen, id.62 L. Maassen, id.64 P. Manders, id.le overduif P. Manders, idem. Koningspoule 2/2 gewonnen door J. Kusters, Venray id. 1/3 gewonnen door G. Janssen, id.Serie 2 2/3 ge wonnen door G. Janssen, id.id. 1/3 gewonnen door Gebrs. Hendriks, id. DOOR DE AFSLUITBOOMEN GEREDEN. Maandagavo"nd om 11 uur kwam een vrachtauto, waarin zich een 4-tal personen bevonden, van de kermis te Horst. De sluitboomen aan den overweg nabij het station Meèrlo Tienray waren gesloten, daar een goederentrein, komende uit de rich ting Venlo, in aantocht was. De vrachtauto reed door den afsluit boom heen en bleef midden op de rails staan. Na een drietal pogingen om den wagen achteruit te zetten, gelukte dit en kwam de wagen precies op tijd van de rails af. Pre cies op tijd, daar enkele oogenblik- ken later de goederentrein voorbij snorde en de 4 in den auto zittende personen aan een wissen dood ont snapten. Leu U niel kwellen door rheumatische pijnen, die U oud maken vóór Uw tijd. laat U toch wrijven met den geneeskrach» tigen Kloosterbalsem die ze snel verdrijft- AKKER'sKloosf-erbalsem dringt tot diep in de weefsels door! PROGRAMMA 9 Mei tot en met 16 Mei. Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. Zondag BRUSSEL (Vlaams) 8.Gramofoon. 8.20 Weerbericht 9.15 Muziekkroniek 9.20 Gramofoon LUXEMBURG 10.05 Gevar. Engelsche muziek KEULEN 1120 Omroeporkest o.l.v. Wil. Steiner BRUSSEL (Vlaams) 12.20 Gesproken dagblad DROITWICH 12.50 Het Serge Krish Sextet I.35 BBC Midladd Orkest 2.65 Balalaika Orkest BRUSSEL (Vlaams) 3.05 Jaszmuziek. 3.20 Salonorkest KEULEN 4.20 Nette sachen aus Köln DEUTSCHLANDSENDER 5.20 Omroep-amusements-orkest olv O Dobrindt BERLIJN. 7.20 Ouderwetsche dansen LUXEMBURG 9.20 Gevarieerd concert MUNCHEN 9.50 Accordionclub Preissler WEENEN II.20 Dansmuziek Maandag BRUSSEL Vlaams 8.Gramofoon LUXEMBURG 8.20 Gramofoon REGIONAL PROGRAMMA. 10.05 Orgelconcert 10.35 Haydn Heards Orkest KEULEN 11.20 Concert BRUSSEL Vlaams 12.20 Gespr. Dagblad v.h, N.I.R. 12.30 Omroeporkest 12.50 Gramofoon KALUNDBORG 2.40 Jaszmuziek Walter Almat 3.30 Zang S. Stein DROITWICH 3.50 Blaine and District Silver Ork. KEULEN 5.20 Omroeporkest olv. Leo Eysoldt 7—8 EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek STUTGART 8.Perpetuum mobile Kapel Joost. RADIO PARIS 10.05 Dansmuziek enpopul. concert WEENEN 10.50 Orkest v. werklooze musici. Dinsdag BRUSSEL Vlaams 8.Gramofoon LUXEMBURG 8.20 Gramofoon KEULEN 9.20 Ich bin ein^lustiger Wandergesell DEUTSCHLANDSENDER 9,50 Froliche Kindergarten REGIONAL PROGRAMMA 10120 BBC Welsh Orkest DEUTSCHLANDZENDER 11.20 Saarbrucker Amusementorkest BRUSSEL Vlaams 12.20 Gespr. Dagblad v.h. N.I.R. LUXEMBURG 12,40 Gramofoonmuziek REGIONAL PROGRAMMA 2.20 Sted. Orkest van Torquay 3.50 Gramofoon BRUSSEI. (Vlaams) 4.20 Salonorkest o.l.v. W. Feron 5.05 Kinderuurtje MUNCHEN 5.22 Omroepdansorkest olv. Aulich 6.20 Ich snitt es gern in alle Rinden ein. 7.00—8,00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DEUTSCH L ANDSENDER 8.— Dansmuziek Ilja Livsehakoff LUXEMBURG 9.20 Gramofoon HAMBURG 9.50 Omroepdansorkest R. Gebhardt WEENEN 11.20 Nachtmuziek Woensdag 8.00 8.20 9.50 10.20 11.20 12.20 12.30 1.20 2.20 2.50 4.05 4.35 BRUSSEL (Vlaams) Gramofoon LUXEMBURG Gramofoon KEULEN „Kindergarten" PARIJS (Radio Paris) Gevarieerd concert KEULEN Concert verzoekprogramma BRUSSEL Vlaams Gesproken dagblad Populair concert REGIONAL Programma Het BBC Northern-orkest Dansmuziek (gramofoonpl.) Het Forum Theater-orkest o.l.v. Ph. Martell DEUTSCHLANDSENDER Het Omroep-amuzements-ork. DROITWICH Het John Mac Arthur kwintet BBC dansorkest olv H. Hall FRANKFURT Gevarieerd concert 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING' Gramofoonmuziek. KEULEN. 8.00 „Nun Spitzt mal das Ohr". TOULOUSE 2.20 Concert 9-35 Klankfilm-fragmenten 10.Dansmuziek Radio PARIJS 10.05 Het Andolfi-Orkest WEENEN 11.35 Schubert-concert Donderdagi BRUSSEL Vlaams 8Gramofoon LUXEMBURG 8.20 Gevarieerd Concert KEULEN 9.20 Volksliederen REGIONAL PROGRAMMA 10.05 Orgelconcert BRUSSEL Vlaams 11.20 Gramofoon lllöO Salonorkest o.l.v. W. Feron 12.20 Gesproken Dagblad 12.50 Gramofoon REGIONAL Programma I.20 Pavilion Theatre-Orkest 2.20 Stafmuziek H.M. Royal Mnrines DROITWICH 4.05 Harp-Trio 4.35 Dansmuziek The Mast. Keysband BRUSSEL (Vlaams) 5.05 Kinderuurtje olv. E.H. Celis 5.50 Gramofoon 6.05 Jef Crik leest uit zijn boek: De ridder, uit het slot vanLaerne. 6.20 Gramofoon 6.50 Gesproken Dagblad 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. PARIJS (Radio Paris) 8.05 Nation. Orkest olv Ingelbrecht ROME 9.35 Dansmuziek BERLIJN 9.50 Dansmuziek Omroepkleinorkest WEENEN 10.35 Gustav Rohn Sextet Vrijdag BRUSSEL Vlaamsch 8.Berichten, Tijdsein, Gramofoon 8.45 Gesproken dagblad LUXEMBURG. 9.20 Gramofoon LONDEN Regional II.05 BBC Welhsorkest 11.50 Rutland Square Orkest DROITWICH 12.50 BBC Dansorkest olv H. Hall BRUSSEL (Vlaams) 1.20 Gesproken dagblad I.50 Gramofoon LONDEN regional 2.20 Geiger's Orkest 2.50 BBC Northern Orkest olv C. Mc Nair DEUTSCHLANDSENDER. 3.35 Kinderkoorzang olv E. Goed el 4.20 Het Omroep-Amusem. orkest DROTWICH. 5.05 Gramofoon 5.35 Concert door de Alphas LUXEMBURG 6.20 Gevarieerd Concert 7—8. EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. LUXEMBURG 8.— Das Kwintet spielt FRANKFURT 8.30 Rund um die Stefansturm, Weensch programma TOULOUSE 10.20 Populaire muziek 10.35 Maurice Sr. Paul (accordeon) en zijn orkest II.Militaire marsen PARIJS (Radio Paris) 11,35 Het Omroeporkest olv Rhene- Baton Zaterdag BRUSSEL (Vlaams) 8Berichten, Tijdsein, Gramofoon 8.15 Gesproken dagblad LUXEMBURG 9.20 Gramofoon KEULEN 10.50 Kindergarten PARIJS (Radio Paris) 11.20 Gevarieerd concert BRUSSEL Vlaams 1.20 Gesproken dagblad I.30 Salonorkest DROITWICH 2.20 BBC Schotse Orkest BRUSSEL I 3.20 Gramofoon KEULEN 4.20 Der frohe Samstagnachmittag DEUTSCHLANDSENDER. 6.20 Concert, leden vh Omroeporkest 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten WEENEN 8.00 Lieder fur grosze und kleine kinder KEULEN 8.30 Dansmuziek, Gustav Jacoby en het Omroeporkest BOEDAPEST 10.20 Het Boedapester Concertorkest olv Rimski II.50 Zigeunerkapel olv G. Sarkozi, zang. BON voor Inzenden in open couvert, GRATIS als drukwerk (1 ,/2 ct.) aan MONSTER Handelmij.L.I.Akker,R'dam Vertrek Venray Henseniusplein Heide-café G. van Dijck Café De Nachtegaal Ysselsteyn Crayenhut Deurne Markt Hotel De Zwaan Deurne Barrier Klooster Christus Koning Rooseind Overweg Helmond Molenstr. v. d. Meuten Aankomst Helmond Station Vertrek Helmond Station Helmond Molenstr. v. d. Meulen Helmond Molenstr. Ant. Kusters Rooseind Overweg Klooster Christus Koning Deurne Barrier Deurne Markt Hotel De Zwaan Crayenhut Ysselsteyn Café De Nachtegaal Heide café G. van Dijck Aankomst Venray Henseniuspl. 30 34 35 41 44 55 o C/3 r-i 00 04 05 11 14 23 26 g 32" 362 40 8 45U. 7 50 7 55n 7 57 a 8 00° 8 04.15 8 102 8 15 8 25 8 28 8 34 8 35 8 40 "D"CI'T*/"\T T"D Venray—Helmond f 1.. V-fvJXv Venray—Deurne f 0.1 Deurne-Helmond f 0.' Op marktdagen Helmond en Weert op Zaterda halve prijs, naar Weert en naar Helmond, van elk halte (ALLEEN RETOUR). Dit geldt voor de heenreis alléén in den voormit dag en blijft voor de terugreis den heelen dag geldij Op vertoon van spoorwegabonnement zijn b den chauffeur dagabonnementen verkrijgbaar, waai mede meermalen per dag op al onze lijnen gereis mag worden. Prijs f 1.- 10-rittenkaarten op alle trajecten. Week- en Maandabonnementen. ♦Vertrek Venray Henseniusplein Leunen café W. Baltussen Castenray café H. Kuijpers Oostenrijk café Nieuwe Lind *Horst Markt, Hotel A. Josten Californië café L. Coenen ♦Grubbenvorst café Hendriks Grubbenvorst viaduct Café Klein Echtenray *Maasb'rug Hotel Ewalds Venlo Tramstation M.B.S. *Aank. Venlo Markt café Vossen ♦Vertrek Venlo Markt café Vossen Viaduct café L. Berden Tramstation M-B.S. ♦Maasbrug Hotel Ewalds Café Klein Echtenray Grubbenvorst viaduct ♦Grubbenvorst café Hendriks Californië café L. Coenen ♦Horst Markt, Hotel A. Josten Oostenrijk café Nieuwe Lind Castenray café H. Kuijpers Leunen café W. Baltussen Aank. Venray Henseniusplein 213e Extra Reclame Cadeau Alweer een rijwiel uitgereikt! Thans aan den heer F. Maas, Houtenhoek C 31 te D$2 als 100ste inzender van een lOOtal WENNEX-bons. Dit rijwiel iö te bezichtigen bij de Fa. P. v. BREË, Bèt weg C 80 te DEURNE. Wenscht U echter toch een vloeibaar-Bleekmiddel (niettegenstaande W Bleekpoeder Uw goed op den duur niet aantast, niet geel doet zien ein dien goedkooper is, hetgeen van vloeibare-Bleekmiddelen niet gezegd lr den)neemt dan WENNEX in literflesschen van 5 wasschen, vanzelfspre BESTE in zgn soort. Spaart de bons der pakjes WENNEX-Bleekpoeder en pakken WENNEX kend Waschmiddel en de capsules der flesschen WENNEX-Bleekmiddel i wielen, waschmachines, enz. Vraagt onze cadeaulijst! „WENNEX", Ooik

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10