Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL Een katholiek belang en een volksbelang. Buitenland. Binnenland. JOH. JEUKEN-POUWELS SïïSE-Siu. Provinciaal Nieuws Aanvang Zomertijd. Zaterdag 9 Mei 1936 Zeven enfvi|ftigste Jaargang No 19 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7l/2 ct. Bij contract groote reductie. Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Waarin de katholieke eenheid bestaat. En waar ze kan ophouden Wat de katholieken van Neder land, in hun Kiesvereenigingen en vervolgens in de Katholieke Staatspartij georganiseerd, wel 't meest herhaaldelijk is voorge houden, is: Katholieken be waart uw eenheid Dr. Schaepman, de grondleg ger van die eenheid, heeft er altijd voor gestreden. De Neder- landsche Bisschoppen hebben het ons meermalen en met allen na druk voorgehoudenBewaart uwe eenheid. Zelfs de Paus van Rome Pius XI zei het aan wijlen Mgr. Aengenent zoo nadrukkelijk Boven alles, vóór alles, in alles, ondanks alles: eenheid En zijn helaas katholieken, en ze waren er steeds, die zich aan zulke aansporingen niets gelegen laten liggen en zelfs hun krach ten er voor Ieenen om die een heid te breken. Er waren voorheen katholieken, die de eenheid mis kennend en misprijzend liberaal werden, wat hen tot een alles behalve katholieken gedachten- gang en veelal tot een allesbe halve katholieken gedachtengang en veelal tot een allesbehalve katholieke practijk leidde. Later waren er een aantal, dat op zijn dwaalweg, tot het socia lisme afdaalde en daar zijn ka tholiek geloof verloor, als men het vóór de toetreding al niet reeds had verzaakt. En zijn groote voorbeelden van. In onzen tijd zijn er helaas alweer katholieken, die alle ver maningen zelfs van de meest gezaghebbende zijden ten spijt, afdwalen naar nieuwe stroomin gen. Zelfs zijn er, die zich pro- beeren wijs te maken, dat zij daarmee een echt katholiek werk doen. 't Is ontstellend, wat 'n mensch zichzelf kan inbeelden. Maar de feiten liggen er. Alsof zulk een openlijke ongehoorzaamheid aan den Bisschop ooit een Oode gevallig werk zou kunnen zijn. Voortdurend blijft het nood zakelijk altijd opnieuw tot een heid aan te sporen, te waarschu wen tegen die zelfverblindingen betweterij. Wanneer er immers ooit in ons staatkundig leven 'n tijd is geweest, dat katholieke eenheid noodig is, dan is het in onze dagen, nu met het breken van onze eenheid een groote slag zou worden toegebracht aan het katholicisme in ons land, maar tevens aan de landsbelangen zelf, voor wie een eensgezinde groote katholieke partij van enorm ge wicht is. De katholieke eenheid is een eenheid van beginselen. De ka tholieke beginselen binden ons aaneen, de meest hechte en sterke band, die bestaanbaar en denk baar is. Als katholieken zijn we één en het spreekt vanzelf, dat ais we in ons geheele leven naar onze katholieke beginselen leven wij voor het politieke leven geen uitzondering willen of kunnen maken, noch gemaakt willen zien. Uit die eenheid van beginselen volgt niet, dat wij het eens zijn in alles. Ook in het staatkundig leven komt veel voor, dat met beginselen volstrekt geen verband houdt. We noemen eenige een voudige voorbeelden: een motor en rijwielwetgeving, een verkeers wet, de scheepvaartwetgeving enz. Zoo schrijven op een aan zienlijk deel van het politieke veld geen beginselen de gedrags lijn voor. In zulke dingen kan en mag er dus ook onder katholieken verschil van meening zijn, zooals bestaat onder de leden van alle andere partijen. Dit verschil van inzicht staat een katholieke Staatspartij, die alle katholieken van Nederland kan omvatten, niet in den weg. En geen van de leiders zou de eenheid zoo ver willen drijven want dan ware er inderdaad sprake van „drijven" in de volle ongunstige beteekenis van het woord dat hij eenheid van meening verlangt in zaken, die door geen beginsel worden be paald. Door de eenheid van beginselen sterk verbonden, kan de Kath. Staatspartij het goed aanzien, dat er over verschillende zaken ver schil van inzicht bestaat. Zoo is er vroeger in ons midden nooit een volkomen eenheid geweest omtrent voor te schrijven sociale maatregelen. Maar de eenheid van beginse len en de daaruit geboren wil om één te zijn in handelen, had zulk een kracht, dat men zich schikte naar de rechtmatige ver langens van groote stroomingen, al dacht men hier en daar, dat een regeling anders moest zijn of minder ver moest gaan. Er waren er ook wel, die van meening waren, dat sommige be palingen der sociale wetgeving niet ver genoeg gingen. Maar ook dezen schikten zich naar 't midden, alweer omdat zij den naar eenheid dringender band der beginselen voelden. Zoo ont staat er uit de eenheid van be ginselen vanzelf een nog verder gaande eenheid in andere aan gelegenheden. Op het oogenblik bestaat er inderdaad ook onder katholieken verschil van meening over een kwestie als die van devaluatie. Het zal wel nooit gebeuren, dat over zulk een kwestie in de kath. Staatspartij uitspraak wordt ge daan. Maar noodig is in zulk een kwestie overigens een eensgezin de meening niet onder de leden der kath. partij. Over dit vraagstuk is trouwens in alle partijen de meening ver deeld. En onder katholieken heeft ieder de vrijheid het voor of tegen aan te hangen en te ver dedigen. De katholieke eenheid hoeft er niet onder te lijden en zal er niet onder lijden. Wie over een kwestie als de devaluatie trouwens een of an dere partij verlaten zou, zou geen onderdak kunnen vinden bij een andere partij, of hij zou een nieuwe moeten oprichten, b.v. die van pro- of anti-devaluïsten. 't Is overigens een vraagstuk, dat be hoort tot die, welke zich zelve plegen op te lossen, omdat de omstandigheden er toe dwingen. Wanneer er meeningsverschil is in de katholieke partij over een of ander programmapunt en er moet een beslissing worden genomen, dan komtjmen daarover steeds, zij het wel eens door geven en nemen tot overeen stemming. En men blijft elkaar ook bij verschil van opinie waar- deeren. Nu kan men smalen over zulke compromissen, maar wij zouden een staatkundig leven willen zien, waar men het over alles eens is. Men kan wel doen alsof dat het geval is, tot voor 90 pet. toe zooals in Duitschland met veel bombarie steeds wordt beweerd, maar daar is dan toch maar een 30e Juni noodig geweest om een onder de leiders gebroken een heid te herstellen. Wij voor ons halen den neus op voor zulke middelen, die al lesbehalve overtuigend zijn en hoogstens een soort kerkhof eenheid kunnen veroorzaken. Dezer dagen moest Goering daar tot een soort opperminister worden benoemd, omdat men 't in de regeering zelf over allerlei dingen oneens is. En wanneer nu en dan een boekje opengedaan wordt over Musseri en zijn N.S.B. bij ons, dan geeft dat ook zeker geen beeld van eensgezindheid. Men marcheert in groote mate de N.S.B uit of wordt er uit gebonjourd. Zeker niet uit overdaad van een heid, maar over het tegenover gestelde. Nederlandsche katholieken, weest één Er is alle reden om die aan sporing van Paus en bisschoppen trouw te blijven opvolgen, 't Is een katholiek belang en een landsbelang ROELAND. ABESSYNIE DOOR ITALIË VEROVERD. Na zeven maanden van strijd met groote overmaclit en met den hoogsten troef der Wester- sche „beschaving" nl. gifgas tegen een dapper, maar vrijwel onge wapend volk, heeft Italië thans Abessynië bezet. In een delirium van vreugde wordt deze helden daad door Italië gevierd en Mussolini heeft bg voorbaat ver klaard Abessynië is Italiaansch De Duce heeft verder verzekerd, dat Italië thans geen koloniale aspiraties meer heeft en 'dat het verder slechts vredelievende doel einden zal nastreven De Negus zou te Genève bij de mogendheden zelf zijn hope- looze zaak willen bepleiten Het communisme dringt ge weldig op in Frankrgk en het is te vreezen, dat de gebeurtenis sen er een zelfden loop zullen nemen als in Spanje. ABESSYNIE BEZWEKEN. Bijna op den dag af zeven maan den, nadat de Italianen Abessynië na een geweldige voorbereiding, maar zonder een oorlogsverklaring binnen vielen, zijn de zegevierende troepen Addis Abeba binnengetrokken, waar mede practisch een einde aan den oorlog gekomen is. Dat is wel heel anders geloopen dan de zoogenaamde deskundigen ons steeds hebben voorspeld en wijs gemaakt. Ondanks de sancties, het barre klimaat, het woeste en zeer moeilijke terrein, de Abessgnsche dapperheid en de voorspelde financieele uitput ting van Italië, heeft de invaller na zeven maanden van verwoeden strijd het land in zijn macht gekregen. Dinsdagmiddag om 4 uur zgn de Itaiiaansche troepen Addis Abeba binnengerukt. Als een grootsch heldenfeit, als een roemrijke zege, is de overwinning in geheel Italië gevierd. Te circa zes uur werd door middel van klokkengelui en sirenengeloei het signaal gegeven voor de civiele mobilisatie tot viering van de over winning. In korten tijd waren mil- lioenen menschen op de been en er heerschte een onbeschrijfelijke geest drift. DE NEGUS NAAR GENEVE Het heet, dat de Negus ongeveer zes weken in Palestina zal blijven en zich daarna naar Engeland zal be geven. De Negus zou voornemens zijn, persoonlijk naar Genève te reizen, om aldaar de onderhandelingen tus- schen de mogendheden over den nieuwen toestand met betrekking tot Abessynië te kunnen bijwonen. OPDRINGEND COMMUNISME IN FRANKRIJK. De uitslag der Fransche verkie zingen wordt geheel en al beheerscht door het feit, dat de communisten met onweerstaanbare kracht naar voren dringen. Zij hebben een groote stemmenwinst geboekt en den weg gebaand voor- een socialistische re geering. De communisten wonnen meer dan 600.000 stemmen in vergelijking met de verkiezingen van 1932. De verklaring, die gewoonlijk ge geven wordt, is de ontevredenheid voortvloeiend uit de crisis en, meer algemeen gesproken, alle moeilijk heden van den huidigen toestand. Dit is zeker een heel voorname oor zaak. Zg legt nochtans alles niet uit aldus het Hsgz. Andere factoren hebben eveneens een grooten invloed doen gelden. Een eerste factor is de verkie zingspropaganda: deze is met een machiavelistische behendigheid ge voerd, alle middelen werden aange wend, van de meest brutale tot de meeat geraffineerde; de zielkunde der massa werd toegepast op de politiek, al wat een middelmatigen kiezer vrees zou kunnen aanjagen, werd zorgvuldig geweerd. De affiches stelden goedgekleede en verzorgde personen voor, en familiegroepen, die de openbare en privé deugden van het sovjetregiem beoefenen. Bij de tweede stemming verdween in de burgerlijke wijken van Pargs en andere steden, waar de commu nist aan 't hoofd staat van de link- sche lijst en op zijn post blgft, de naam zelfs van die partij. De communist werd betiteld met den minder brutaalklinkenden naam van: „candidaat voor het volksfront". Het zou onmogelgk zijn het minste teeken van zijn waren oorsprong te ontdekken. Deze communistische verkiezing- propaganda heeft ontzaglijk veel geld gekost, maar daar heeft het den knechten van Moskou niet aan ontbroken. Bij al deze bedenkingen moet in- tusschen wat anders gevoegd wor* den. De communistische stuwing schijnt ongelukkig niet alleen een gevolg te zgn voor voorbijgaande omstandigheden. Er bestaat reeds een oudere strooming. De lagere school, zooals ze in Frankrijk is ingericht, werpt na melijk haar natuurlijke vruchten af, nog gerijpt door het verblijf in kazernes. De groote openbare be tooging van 14 Juni 1935 en van 't begin van dit jaar hebben aan getoond, aan wie heeft willen zien dat de sovjets over ontelbare troe pen beschikken onder de arbeiders jeugd. De ouderdom was daarbij aanzien lijk lager vertegenwoordigd dan het gemiddelde van de Fransche, op politiek gebied actieve bevolking. Het is de jeugd, die den stemge rechtigden leeftijd heeft bereikt, welke aan de communistische partij tal van nieuwe zetels heeft bezorgd. In een land als Frankrijk waar de demographische pyramide op haar punt staat, is het te vreezen, dat de ontwikkeling in communistische richting met rassche schreden zal voortgaan wanneer de ouderen be ginnen te verdwijnen en het tegen wicht met een slag zal neerploffen. Het staat dan ook te vreezen, dat Frankrgk binnen een afzien baar aantal jaren ten prooi zal vallen aan het communisme en dat proces zal niet weinig bespoedigd worden door het verdrag, dat Frankrijk met Rusland gesloten heeft. Politiek roerige dagen schijnen op komst en het is heelemaal niet denk beeldig, dat de ontwikkeling der ge beurtenissen eenzelfde zal zijn als in Spanje. Ook op buitenlandsch politiek ge bied beteekent deze roode zege niet veel goeds. Links toch staat zeer achterdoch tig tegenover Duitschland en moet ook van fascistisch Italië niets heb ben. DE TERREUR IN SPANJE. KERKPLUNDERINGEN DUREN VOORT. De onlusten in Spanje duren on verminderd voort. Algemeene enpar- tieele stakingen in de provincies, brandstichtingen en overvallen op kerken, welke door de communisten volgens een tevoren vastgesteld plan heeten te worden uitgevoerd, zijn aan de orde van den dag. In San Sebastian staken de bouw vakarbeiders, waarbij de werklieden in de haven van Pasajes zich heb ben aangesloten. Te Malaga is een algemeene sta king uitgebroken, welke het socialis tische Jwerkliedenbond N.C.T. in sa menwerking met de boerenarbeiders heeft afgekondigd. Er verschenen daar geen kranten. Het geheele verkeer ligt stil. Café's en winkels, met inbegrip van de levensmiddelenzaken, zijn gesloten. In Sevilla staken de spoorwegar beiders. Zij verhinderden, dat twee personen treinen en een sneltrein naar Madrid konden vertrekken. Goederentreinen zijn in den loop van den dag in het geheel niet vertrok ken. In Cartagena duurt de staking der havenarbeiders voort. De beman ningen van de handelsschepen, welke in de haven liggen, hebben zich so lidair verklaard met de stakers en eveneens het werk neergelegd. In Madrid hebben de onruststokers, nadat zg zeven kerken en verschei dene kloosterscholen in brand heb ben gestoken, zich rust gegund. De Madrileensche bladen publiceeren in verband met de scherpe perscencuur geen bgzonderheden over de commu nistische daden van terreur. AANSLAGPLANNEN OP DE KONINGIN. Ondanks alle verschil van meening, welke vaak het deel van ons volk is, leven we hier overigens zóó ver draagzaam jegens eikaars persoon, dat we excessen als moordaanslagen op autoritaire figuren ten onzent a7s onmogelijk leerden beschouwden. Wie zou er b.v. in ernst rekening willen houden met de mogelijkheid, dat het leven onzer vorstinnen door onver laten zou kunnen worden bedreigd En tóch... er behoeft maar één waan zinnige of boosaardige onder de 8 millioen inwoners van ons land te zijn en het voortbestaan van het Oranjehuis zou zijn afgesneden. Waarmee ons volk aan de grootste politieke verwarring zou zijn over geleverd. We komen tot het ophalen van deze suggesties, nu uit een deze week behandelde rechtszaak is komen vast te staan, dat in het jongste najaar een individu met aanslagplannen op de Koningin heeft rondgeloopen. Men herinnert zich wellicht, dat eenige jaren geleden de Haagsche inspecteur van politie, de heer Paul, werd neergeschoten door een paar inbrekers, die hij op heeterdaad had betrapt. De zwaar gewonde politie man is gelukkig hersteld en de daders konden worden gearresteerd. Een dezer, K. H., zat zijn straftijd van drie jaar uit, vertoefde daarna ge- ruimen tijd buitenslands en scheen daar zijn plan te hebben beraamd om de Koningin te dooden. Teruggekeerd in ons land, schreef hij een brief aan het communistische Kamerlid L. de Visser met het ver zoek om hem een revolver te willen U&aatóm iteeM meeï Dame6 m 4jeeien km Kleedwq %k. jeuken kóöpeu? Op de eerste plaats omdat zij IETS GOEDS willen hebben. Bovendien geeft het een behaaglijk gevoel om tot de eerste kwaliteits-klasse te stijgen. Men weet, die zaak gaat met de tijd mee en men onder vindt steeds: JOH. JEUKEN heeft wat voor zijn klanten over Dat is het succes van „Het huis met de trapjes" MODERN WERK en SERVICE! DAMES, wat denkt U van een aardig linnen TVfl" t jiLnj-vgli modern, practisch en niet duur. IVianiclCOSlUUili Uifsluifend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 fabl. a 10 ets. verschaffen, daar hij voornemens was, een aanslag te plegen op de Koningin. Deze brief is de politie in handen gekomen. We hopen al weten we dat niet door bemiddeling van den heer de Visser zelf, die Dinsdag ter terechtzitting in Den Haag als getuige werd gehoord. Het is overigens al sinister genoeg, dat zoo'n schavuit een zeker soort Kamerleden wel in staat acht om aan een dergelijk doel mee te werken. Van het verhandelde is overigens niets bekend, daar de zitting met gesloten deuren werd gehouden, maar de eisch is vijf jaar gevangenisstraf, We hopen, dat het gebeurde aan leiding mag zijn voor de politioneele en justitioneele diensten, om nog met te meer zorgen het leven onzer beide vorstinnen te omgeven. DE ONDERGANG VAN ROTTERDAM. Het staat onloochenbaar vast, dat geen andere stad van ons land het zóó moeilgk heeft als Rotterdam, dat op haar haven moet teren. Honderden zaken van deze stad zijn reeds ten onder gegaan en de gemeenteraad heeft deze week zeer rigoureuse bezuinigingen moeten vaststellen om ook de gemeentelijke huishouding aan een bankroet te ont trekken. De Kamer van Koophandel heeft Dinsdagmiddag een noodkreet geuit aan het adres der regeering haar voorzitter heeft de regeering ook geen verwijten gespaard. Rotterdam is in doodsgevaar, zei de bekeDde heer Van Beuningen. Op korten ter mijn moet er verlaging van haven gelden komen, zoo betoogde hij, van terreinhurenhij hesprak voorts de noodzaak van Rgnvaartpremies enz. De Woermanlijn en de Oost-Afrika- lijn doen Rotterdam al niet meer aan en andere lijnen zullen dit voorbeeld volgen. Als de regeering star wil vasthouden aan den gouden standaard, zoo betoogde hij, dan zal er voor Rotterdam jaarlijks 6 millioen steun moeten worden gegeven om de voor- deelen te compenseeren, welke Ant werpen met de devaluatie van de Belga verkreegIs dit een argument voor devaluatie van den gulden of een bedreiging In elk gevalde toestand van Rotterdam is werkelijk schier hopeloos. Devaluatie is een middel er tegen, maar een kwak zalversmiddel. DE CUNERAKERK De maatschappelijke crisis tast niet alleen onze economische gezond heid aan, maar kankert ook op ons cultureele leven; door gemis aan den noodigsten steun zakt ons cul tureel peil merkbaar. Zelfs kunstwerken, welke eeuwen trotseerden, worden in onze dagen met de ruïneering bedreigd, omdat er geen geld is voor onderhoud. Denken we maar eens aan hetgeen er met de beroemde Cunerakerk te Rhenen geschiedt. Wanhopig worste len de restaurateurs om het bouwwerk te behouden, maar de gewelven storten in, terwijl zij aan het smee- ken zijn om steun, daar de geldmidde len ontbreken om op afdoende wijze voorzieningen aan te brengen. Dit geval is wel héél tragisch. Als het alleen om de Cunerakerk ging, zou er nog wel kans op redding zijn, maar héél onze Nederlandsche cul tureele structuur kraakt op het oogenblik ZOMERTIJD. Maar laten we niet zeuren. De zomer deed zgn bigde intrede met licht, warmte, onweer, muggen op den afsluitdijk en een sterk uitge breide rubriek verkeersongelukken in de krant. Volgende week wordt het daglicht nog kunstmatig met een uur ver lengd en dan verschijnt de seizoen rubriek in de pers „Bij het zwemmen verdronken". Tenzij de mensch ein delijk verstandiger en voorzichtiger wordt. Wat we allen toewenschen, die ontspanning noodig hebben en zoeken. VENRAY, 9 Mei 1936. Burgemeester en Wethouders van VENRAY brengen ter openbare ken nis, dat dit jaar de vervroeging van den wettelijken tijd met één uur zal aanvangen op 15 Mei, ten twee uur voormiddag. In den nacht van Donderdag op Vrijdag worden te 2 uur de openbare klokken op 3 uur gezet. Venray, 8 Mei 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. BENOEMING. De Weled. Zeergel. Heer Dr. H. J. Kortman, geneesheer te Cuyk is benoemd in gelijke betrekking aan de Psychiatrische Inrichting „St. Anna" alhier. De Heer W. Clabbers, wacht gelder van de R.K. Jongensschool te Beers is als tijdelijk onderwijzer werkzaam gesteld aan de R.K. Bgz. Jongensschool Venray—Kom. EXAMEN VERPLEGING VAN ZENUW- EN GEESTESZIEKEN. Door de examencommissie van de R.K. Gestichtsartsenvereeniging wer den de overgangsexamens afgenomen in de Psychiatrische Inrichting „St. Anna" te Venray. De uitslag der examens luidt Eerste overgangsexamen 21 can didates Geslaagd 17 candidatende zusters J. BalendongC. M. E. Breukers A. M. J. Beurkens G. M. CarisA. M. A. Emmen M. E. Göbelbecker J. M. GommansM. A. J. Hendriks M. F. Kramer; P. J. M. de LuyM. J. MaassenJ. Th. M. Muysers J. A. Oostendorp; M. M. P. Rutten; C. E. H. Rutten; W. E. Tillemans J. M. C. Verheyden. Tweede overgangsexamen 11 can didaten. Geslaagd 10 candidaten de zusters P. H. BekeC. C. CuypersM. L. Deuss C. J. Hax E. A. van Hal W. M. HunnekensM. R. L. I. de Jong; M. W. H. Jutte; P. Th. J. LamainM. M. Siebenborn,

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1