Dwars door een onweersbui. Uit den Raad. Hoofdpijn, Kiespijn. Provinciaal Nieuws Buitenland. Assuragi Belaaz Kadalt Koop, Huurtr G. Wil MEN BEHOEFT NIET BANG TE ZUN. INTERESSANTE GEVALLEN. Nu het warme weerblgkens de atmos ferische storingen in onze radio weer in aantocht is, Prof. Hugh Duncan Grand, de voormalige directeur van den Meteorologischen Dienst derBrit- sche Marine, een belangwekkende be schrijving van zijn tocht „Dwars door een Onweersbui." Tweemaal in mijn leven heb ik een bij zonder zwaren stijd tegen de elemen ten moeten voeren, eens op de Cari bische Zee, waar een geweldige or kaan was losgebarsten en eens bo ven het kanaal, toen ik van Le Bour- get naar Croydon vloog en een he vige onweersbui kwam opzetten. De onweerswolken hebben gewoon lijk den vorm van een enorme, ge opende paraplu en eenieder kent de geweldige macht van de vurige schicht, die van de eene wolk naar de andere, of soms naar de aarde overspringt. BLIKSEMS BIJ HELDEREN HEMEL. Maar zeldzaam indrukwekkend is het, een bliksemflits te zien bij hel deren hemel. Wij vlogen over het Kanaal en wa ren juist om een groote wolkenmas sa heengevlogen, van waaruit naar alle zijden bliksems schoten, terwijl de hemel daverde van den hevigen donder. Wij vlogen van Brest naar Dover en de wolkenmassa verwijderde zich van ons in Noord-WestelijKe richting. Wij bevonden ons op een hoogte van 1500 meter, toen we plotseling 600 M. beneden ons een geweldige bliksemflits zagen, die met een ge weldige snelheid door het luchtruim schoot. Een zwavellucht sloeg ons plotse ling op de luchtpijpen en een sterke luchtdruk deed ons vliegtuig ver schillende malen hef tig heen en weer slingeren. Het scheen ons toe, dat een groote bundel bliksems in een rose massa gehuld, uit de „achterhoede" van de groote wolk in het luchtruim was geslingerd. Het geleek wel een reusachtige elèctrische machine, die ontplofte, na het toppuDt van zijn kracht te hebben bereikt. Dergelijke onweders in den vorm van een V. komen boven de Britsche eilanden veelvüldig voor. Zij ontstaan door den invloed, dien de Atlanti sche stormen op de atmosfeer van Groot-Brittanië en het vasteland uit- .oefenen, Gelukkig had ons vliegtuig geen enkele schade bekomen, behalve dat ons radio toestel onklaar was ge raakt. Wij waren gelukkig ontsnapt. Enkele tientallen meters verder en wij zouden getroffen zijn geweest. Het komt voor, dat een vliegtuig in een storm van 700 tot 2500 meter omhoog wordt geworpen. Volgens de verschillende piloten, die zoo iets meemaakten, moet dit een verschrik kelijke gewaarwording zijn. EEN MILLIARD KILOWATT. De bliksem heeft van oudsher vele ietwat bijgeloovige menschen geïn spireerd. En terecht. De geweldige electrische ontladin gen, die met den bliksem gepaard gaan, hebben een groote vernielende kracht, die men voor de geheele we reld op één milliard kilowatt per jaar schat. Sedert lang worden proeven geno men om van deze enorme natuur krachten een klein gedeelte ten be hoeve van de menschheid op te van gen en te benutten. Of men ooit daar in slagen zal Toch is het ondanks de mensche- lijke angst, een feit, dat de bliksem niet zoo gevaarlijk is als wij ons ge woonlijk voorstellen. In de Vereenigde Staten eischtde bliksem ieder jaar ongeveer 500 slacht offers. Ongeveer 90 procent in open veld of in steden, waar het bevol kingscijfer beneden de 2500 zielen bleef. Op iedere 2.500.000 inwoners van New-York, heeft er gemiddeld slechts één de kans om door den bliksem te worden gedood. Dit is te danken aan de hoogte van de wol kenkrabbers en de ijzerconstructies, die bij den bouw worden toegepast. Deze ijzerconstructies zijn uiteinde lijk in den bodem bevestigd en ieder huis is dus op de meest veilige wijze „geaard". De electriciteit zoekt steeds een weg die den minsten weerstand biedt en daar de meeste materialen min der weerstand bieden dan de lucht, slaat de bliksem altijd eerder op de daken der huizen dan op de straten. HOE EEN ONWEER ONT STAAT. Het zou wel zeer naief zijn tege- looven, dat het onweer 't schoone weer verdrijft, evenzeer als zou een daling van den barometer per se regen en wind tengevolge hebben. Het onweer is eenvoudig een ver schijnsel, dat het slechte weer be geleidt. Deze bewering gaat echter ook weer niet altijd op. In den zo mer zal b.v. de warme lucht van de aarde omhoog stijgen, in de koudere wolken vormen. De bliksem flitst... het regent. Maar spoedig is deze on weersbui weer verdwenen en de lucht klaart op. Iedere electrische ontlading ge schiedt vanuit een wolk. Wanneer regenstroomen door de lucht naar beneden vallen, worden zij positief geladen, terwijl de haar omringende lucht negatief geladen wordt. Door den wind worden de water massa's verspreid. Een overschot aan negatieve electriciteit voert haar naar het bovenste gedeelte van de wolk, in de watermassa wordt een overschot aan positieve electriciteit gevormd. Er ontstaat een geweldige electrische spanning tusschen de ver schillende geladen velden. Tusschen de wolken ontstaat een breuk, die den vorm aanneemt van een kanaal, dat naar het electrische veld voert. Wanneer dit electrisch geladen veld zich evenwel verplaatst, verplaatst zich het kanaal gelijktijdig. Wanneer „het kanaal" de aarde mocht raken, dan zou een geweldige toevoer ven electriciteit plaats vin den, die vaak een stroomsterkte van 20.000 Ampère bereikt, Tegelijkertijd worden een aantal kleinere ontladingen waargenomen. Dit wordt verklaard door het feit, dat de aarde, en alles wat zich daar op bevindt, onder invloed van de wolk met dezelfde electriciteit gela den is als deze zelf. Tallooze ontla dingen worden door ons niet waar genomen, doch een electrometer re gistreert haar duidelijk. De bliksem plaatst zich bij sprongen'voorwaarts, terwijl zij telkens slechts een lading van een klein gedeelte der millioenen Volts behoeft om van de wolk naar de aarde over te springen. EEN MERKWAARDIG VOORVAL. Ook de geleerden kunnen in hun laboratoria kleine bliksems opwek ken, doch deze zgn lang niet zoo indrukwekkend en gevaarlijk als in de natuur. Een merkwaardig voorval werd onlangs door de „Times" uit Monta na in de Vereenigde Staten gemeld. Een vijftal mannen begaf zich op een wagentje naar Philipp-ranch, toen zij door een onweersbui over vallen werden. Plotseling sloeg de bliksem op het voertuig en had daarbij een geheel onverwachte uit werking. Het horlogeglas van een der in zittenden, alsmede de metalen ring, waarmede het horloge aan de ket ting verbonden was, smolten weg. Plotseling sptong de bliksem op een ander over, gleed langs zijn been en verschroeide de geheele broekspijp. De andere mannen werden niet getroffen, terwijl het voertuig geen enkel spoor van den blikseminslag vertoonde. De beide getroffenen waren buiten bewustzgn, doch zij kwamen spoedig weer bij en bleken geen enkele ver wonding te hebben bekomen. Op de Sint Laurensrivier sloeg de bliksem in op een schip, waarmede dynamiet werd vervoerd. Het vaar tuig sprong in de lucht. Talrijke vliegtuigen werden reeds door den bliksem tot dalen genood zaakt, daar b.v. de vleugels ver schroeiden. En men vraagt zich af, of de toestellen door de eerste, greote ontlading of door kleinere ontladingen getroffen worden. Het is met den bliksem juist ge steld als met den oorlog. Men moet naar men zegt, honderd kogels af schieten om één soldaat te dooden. Hetzelfde is bij den bliksem het geval; slechts één op de honderd maal wordt een mensch of voor werp door den bliksem getroffen. Van de honderd ontladingen heb ben er negentig plaats in horizon tale richting, van wolk tot wolk. DE BLIKSEM. Wat is nu eigenlijk de bliksem straal zg ishet resultaat van een heel natuurlijk proces: hét gevolg van de electrificatie der regendruppels. Wanneer de waterdamp in water overgaat, ontwikkelt zij een groote warmte; 536 calorieën per gram. Natuurlijk moet een groote hoeveel heid waterdamp condenseeren, om een regenbui te verwekken. Uit ervaring weten wij, dat eerst na den bliksem de regenbui losbarst en daarop de donder wordt gehoord. De val van den regen ontwikkelt het electrische veld en doet de sta pelwolken ontstaan. Wanneer een zekere spanning is bereikt, heeft een uitbarsting plaats van lucht tusschen twee wolken, die met electriciteit geladen zijn of tus schen de wolken en de aarde. Dat noemen wij donder. Voor een bliksem in een droge lucht vanzelfsprekend meer druk en electrische spanning noodig dan in een vochtige lucht. De vochtigheid van de lucht nu hangt af van de warmte. Vandaar dat in den winter en in de Poolstreken slechts zelden onweer voorkomt, wijl de koude het vocht dat zich in de atmosfeer bevindt, bevriest. Evenmin heeft men last van onweer in de Sahara, waar de dauw het eenige vocht uitmaakt. De mensch heeft de geheimen der electriciteit blootgelegd, maar niet tegenstaande zal hij steeds vol be wondering zijn voor de schoonheid van een machtig natuurverschijnsel als het onweer, dat de oude heide nen voor een goddelijk verschijnsel aanzagen, dat ons evenwel nog meer ontzag inboezemt voor den Schepper der wereld, Wien donder en bliksem gehoorzamen. OPENBARE VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD TE VENRAY op DINSDAG 21 APRIL, des namiddags 4 uur. Bericht van verhindering tot bij woning dezer vergadering was in gekomen van de heeren Vermeulen en Reintjes. Overigens waren de leden allen present. Na de opening der vergadering met gebed, hield de Voorzitter een herdenkingsrede over den zoo vroeg ontslapen Hoofdambtenaar Timmer- mann, die bijna 20 jaren aan het hoofd gestaan heeft van Gemeente werken. Hij roemde zijn onkreuk bare eerlijkheid en zijn geheele overgave aan zijn taak, die in zijn ambtsperiode zooveel van hem vroeg, in schpolbouwen, aanleggen van wegen, rioleering en niet het minst de Peelwerken. Ook als echtgenoot en vader is het voor echtgenoote en kinderen een zwaar verlies. Geve God kracht om dit kruis te dragen. Spreker is er van overtuigd, dat de Heeren Raadsleden den ontslapene in hun gebeden zullen herdenken. Bg deze herdenkingsrede hadden alle leden zich eerbiedig van hun zetels verheven. Hierna stelde de Voorzitter aan de orde agendapunt: 1. Notulen. Werden zonder eenige op- of aan merking goedgekeurd. 2. Kasopname ten kantore van den Gemeente-Ontvanger over het eerste kwartaal 1936. Voor kennisgeving aangenomen. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het onderhands ver pachten voor een tijdperk van zes jaar, ingaande 1 November 1936, van: 1. circa 4,50 H.A. gelegen te Ven- ray Zwart Water aan Nicolaas van Tilburg te Merselo Zwart Water, Sectie H 1914, ged. voor f 90 p. jaar. 2. circa 5.50 H.A. gelegen te Venray Zwart Water aan Peter Hub. Muysers te Merselo, Sectie H 1914, ged. voor f. 110 per jaar. 3. circa 2.36 H. A. gelegen te Venray Zwart Water aan Gerardus Flinsenberg te Merselo, Sectie H 1561 ged. voor f 47.60 per jaar. 4. circa 5.36 H. A. gelegen te Venray Zwart Water aan Joh. Ant. van den Beeten te Overloon, Sectie H 1561, ged. voor f 107,20 per jaar. 5. circa 3.70 H. A. gelegen te Venray Zwart Water (circa 1.45 H. A. woest) aan Peter Johannes ■\yienen te Overloon, Sectie H 1560, ged. voor f 55 per jaar. 6. circa 3.75 H. A. gelegen te Venray Zwart Water (circa 1 H.A. woest) aan Peter Johannes Wienen te Overloon, Sectie H 1559, ged. voor f 55 per jaar. 7. circa 7.52 H. A. gelegen te Venray Zwart Water aan Ant. Aloysius van Duren en Lamb. Ant. Wilmsen, beiden te Overloon, Sec tie H 1560, ged. voor f 115 per jaar. 8. circa 2.93 H. A. gelegen te Venray Zwart Water (circa 0.70 H. A. woest) aan Peter Ant. Jacobs te Overloon, Sectie H 1559 ged. voor f 40 per jaar. Al deze perceelen werden door den Raad aan de pachters toegewezen. De heer Pubben wijst er op, dat een perceel grond, liggende tusschen de aan van Tilburg verpachte, ook het best aan hem verpacht kon worden. De Voorzitter zegt nadere over weging toe, waarna een voorstel in den Raad zal komen. 4. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het onderhands ver- koopen van een perceel ontginnings- grond, groot circa 1 H.A. ged. van Sectie H 2054, gelegen te Venray, Ysselsteyn aan Johannes van Well te Ysselsteyn voor f 225.per H.A. Zonder eenige verdere bespreking dan de uitleg door den Voorzitter, vereenigde de Raad zich met dit voorstel. 5. Voorstel van burgemeester en wethouders tot belegging van gelden voortspruitende uit den verkoop van gronden, en wel f 1800.onder verband van eerste hypotheek op een dubbel woonhuis aandenMerse- loscheweg. Ook hiermede ging de Raad ac- coord, terwijl de rente werd bepaald op 4.25 per jaar. 6. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het aangaan eener rekening-courant overeenkomst met de Nederlandsche Landbouwbank bijkantoor Venray voor de periode van 1 Juli 1936 tot 30 Juni 1937. Evenals andere jaren werd deze overeenkomst goedgekeurd. 7. Aanbieding van het verslag van den Vleeschkeuringsdienst. 8. Aanbieding van het verslag van de Commissie van Toezicht op het lager onderwijs. Oudergewoonte werden deze ver slagen tot de volgende vergadering voor de Raadsleden ter inzage neer gelegd ter Secretarie. 9. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verleenen van een tweede aanvullingssubsidie aan het Algemeen Burgerlijk Armbestuur over 1935. Na uiteenzetting door den Voor zitter ging de Raad hiermede ac- coord. 10. Voorstel van burgemeester en wethouders tot wijziging en aanvul ling der begrooting dienst 1935. Nadat de heer van Haren uitleg verkregen had op zijn vraag of mogelijk posten overschreden waren en de Voorzitter gezegd had, dat deze overschrijving met elke begroo ting geschiedde, daar men bij het vaststellen der begrooting onmogelijk met nooit-feilende zekerheid de diverse posten kan vaststellen, gaf de Raad toestemming tot wijziging der diverse posten. 11. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het verpachten van a. circa 7.11.70 H.A. ontgin- ningsgrond te Venray-Veulen, aan M. Claessens te Venray-Veulen 131, voor een termijn van twaalf jaar, ingaande 1 November a.s. voor een pachtprijs van f 12.per H.A. b. circa 6.30 H.A. te Venray- Veulen M. de Bruijni te Venray- Scheide, voor een termijn van 12 jaren voor een pachtprijs van f 7 per H.A. c. circa 1.98 H.A. te Venray- Veulen aan A. Hendriks te Venray- Ysselsteyn voor een termijn van 12 jaar voor een pachtprijs van f 10 per jaar per H.A. Ook deze perceelen werden over eenkomstig het voorstel aan pach ters toegewezen. 12. Ingekomen reclame van J. H. J. Pluymaekers in zgn kwaliteit van Secretaris der Bouwvereeniging Volkshuisvesting tegen den aanslag in de rioolbelasting van twee wo ningen der Bouwvereeniging In verband met huurverlaging der betrokken panden, werd de riool belasting verlaagd. 13. Ingekomen stukken. De Voorzitter deed mededeeling van een ingekomen dankbetuiging voor een H. Mis voor de zielerust van wijlen Z.Exc. Baron van Hövell tot Westerflier, Commissaris der Koningin in Limburg. De heer van Boven bevestigde hierna de reeds door den heer Arts geuitte klacht inzake het storten van puin aan de Willemsstraat. De Voorzitter roept de mede werking in van alle weidenkenden en zegt veelvuldige politiecontrole toe. De heer Odenhoven herdacht namens de arbeiders den Heer Tim- mermann, met wien hij zoowel als Raadslid en Wethouder gewerkt heeft, en betreurde het groote ver lies van zulk een eminent Hoofd ambtenaar. Na sluiting der openbare vergade ring met gebed, bleef de Raad nog in geheime zitting bijeen. Al wat U noodig heeft om deze pijnen te verdrijven is een Mijnhardt's Poeder. Per stuk 8 ct.doos 45 ct. Bij Uw Drogist. VENRAY, 25 April 1936. AANBESTEDING. Alhier werd voor rekening van den heer F. Janssen, Groote Straat, aanbesteed het afbreken van zijn woonhuis en den bouw van een nieuw aldaar- Architect A. H. Mar tens, Venray. Ingeschreven werd als volgt Gebr. Oudenhoven, Venrav f 6050 P. Volleberg, Venray f 6172 P. Oudenhoven, Venray f 6267 A. Pijpers, Leunen f 6276 Th. Maassen, Venray f 6284 H. Oudenhoven Lzn., Venray f 6406 Th. Siebers, Venray f 6431 P. Wijnhoven, Venray. f 6556 Gegund aan de laagste inschrijvers. R.K. STUDENTENCLUB ST. BER- NARDUS TE VENRAY. 17 April 1936 had de Studenten club „St. Bernardus" alhier geheel gewijd aan de huldiging van haar oud-Voorzitter, den Weleerw. Heer Edmond Beel. Des morgens waren de leden allen present in de kapel van het St. Josephsgesticht, waar de Weleerw. Heer Beel het H. Misoffer opdroeg, waaronder alle leden der club ter H. Tafel naderden. In het K.J.V.-huis vond een ge zamenlijk ontbijt plaats, waarnamen nog geruimen tijd gezellig bij elkaar bleef. Des avonds was er reünie in de Wilhelmina.zaal, waar de Weleerw. heer Beel met familieleden, den Hoogeerw. heer Deken Berden, den Weleerw. heer Kapelaan Theunissen, moderator der club, den Weleerw. Pater Emonds aan de eeretafel had den plaats genomen. De zaal was keurig met bloemen en palmen versierd en er heerschte een echte studenten-stemming, vroo- lijk en blij de toekomst beziende. De voorzitter der club opende met een woord van welkom den feest avond en bracht hulde en dank aan den Weleerw. heer Beel, voor alles wat hij voor 't welzijn der club ge daan heeft, ja zelfs heele vacantie's opgeofferd, zich zeiven vergetend. Dit voorbeeld zal hen aansporen het '1 gegeven voorbeeld te volgen. Een '"'album met foto's en de namen der clubleden zal gaarne worden aange boden. Met de beste wenschen voor het welslagen van den avond eindig de spreker. Hierna volgde dan een uitgebreid programma van zang en muziek, waarbij de Heer Welting op zeer verdienstelijke wijze accompagneerde en doorzijn spel menig met enthou siasme gezongeh lied ontlokte. Ook het tooneelnummer werd zeer verdienstelijk gespeeld en de karak ters op sublieme wijze uitgebeeld, waardoor het onderwerp „Roeping" zeer tot zgn recht kwam. Hierna voerde de Moderator, Kap. Theunissen het woord en sprak de hoop uit, dat de vriendschapsband tusschen den Weleerw. heer Beel en de club in de toekomst blijft voort bestaan, nu de idealen van den oud leider werkelijkheid zgn geworden en hij door God geroepen is als Man van genade en gebed. Spreker brengt dan ook gaarne zijn dank voor alles wat de Weleerw. heer Beel voor de club deed en verzekert, dat de leden hem zullen blijven steunen met gebed, opdat de toekomstige taak rijke vruchten moge afwerpen voor God, de zielen en voor onzen oud-leider. Moge het voorbeeld van den Wel eerw. heer Beel vele roepingen wek ken onder de leden van de club, tot meerdere eere Gods. In sympathieke bewoordingen bracht Spreker zijn diepgevoelden dank voor dezen schoonen avond, die hij eigenlijk te mooi vond voor hetgeen hij voor de club gedaan heeft. Gaarne geeft hij echter de verzekering, dat hij overal en altijd de clubleden gaarne zal ontvangen, in wat voor omstandigheden ook. Tenslotte voerde de H.Eerw. Heer Deken Berden het woord en wekte allen op hun best te doen om hun eventueele mooie roeping in vervul ling te doen gaan of wel nuttige leden der maatschappij te worden. In het bijzonder beval hij in de be langstelling van allen aan onze mooie Venraysche kerk, die in denzelfden luister hersteld moet worden, zooals we ze van voorouders kregen. Hierna werd deze schoone avond op de gebruikelijke wijze gesloten. IN LUXOR. „Verraad" is een film van een hoog artistiek gehalte. Victor McLaglen, die de mannelijke hoofdrol speelt, stijgt hier in zijn spel tot een hoog te, die den toeschouwer metsprake- looze bewondering vervult. De zegetocht van deze film, die unaniem als de beste van het sei zoen wordt beschouwd, is alleen door het meesterlijke spel van Vic tor McLaglen al volkomen verklaar baar. De prins van Wales, die een voorstelling in het LondenschePlaza bezocht, was diep onder den indruk van dit machtige werk. „Een groot sere film" was zijn oordeel. De koning van België verklaarde de film tot de beste, die er dit jaar in België is uitgebracht. Het is een bijzonder mooie film, die de echte filmliefhebber niet mag missen, omdat het een van de films is, die iets beteekenen in de ont wikkeling van de filmkunst. Het is een verhaal, zooals menig een zich wellicht nog wel herinneren zal, dat speelt gedurende den op stand in Ierland. De eenige opmerking, die men zou kunnen maken, is dat men hier te doen heeft met een volkomen Ame- rikaansche opvatting van dezen op stand, waardoor deze rebellie vaak veeleer het karakter krijgt van een gangster-bende, dan van menschen, die bepaalde politieke en sociale doeleinden nastreven. Er is een genootschap, dat in het geheim werkt en een van de leden daarvan vërraadt een vriend, op wiens hoofd een prijs gesteld is. Hij doet dit, omdat hij met den prijs, dien hij met dat verraad verwerven zou, met een jongedame de wijk zou kunnen nemen naar Amerika. Als hij het geld echter ontvangen heeft, wordt hij door psychische kwellin gen aangegrepen, die hem in een zonderlingen toestand brengen. Hij vergeet er zijn heele plan door, om naar Amerika te gaan, gaat erg opzichtig met den kleinen rijkdom die hij verworven heeft, om en trekt zoo de aandacht. Hij krijgt daardoor het genootschap, waartoe hij en zijn vriend behoorden tegen zich en zij jagen hem van alle kanten op en er ontstaat een wilde jacht. Eindelijk wordt hij doodelijk ge wond en in dien toestand gaat hg vergeving vragen bij de moeder van zijn verraden vriend. De uitbeel ding van de psychische angsten van den verrader is werkelijk met klem menden nadruk gegeven. Filmisch staat dit werk op bijzonder goed peil. Als extra atractie biedt Luxor zijn bezoekers een buitengewone wildernis-film „Wilde ballast". Hol- landsch sprekend. De filmreportage van deze tochten is een buitengewoon belangwekkend werk geworden. Het boeit van be gin tot eind. Alle moorddadigheid van de jaeht-op-groot-wild film is verdwenen. Het heeft plaats gemaakt voor de resultaten van den listigen mensch, die de dieren levend vangt. Men ziet een groote kudde olifanten in de val loopen, een tijger in de valkuil springen en een geweldig gevecht tusschen een luipaard en een cobra. Daar tusschen door treft men allervermakelijkste tafereeltjes aan van stoeiende apen met het kleine beertje. Alles bgeen genomen een boeiend werk. GEIJSTEREN. Op het te Utrecht gehouden examen voor rijks-diploma Hoefsmid slaagde onze dorpsgenoot Jan Jacobs. WANS SUM. De fanfare Concord, a alhier besloot om in de 3e afdeeling deel te nemen aan het concours, dat op 21 Mei (Hemelvaartsdag) te Gar deren (Gelderland) gehouden wordt. GEVAARLIJK SPELLETJE Maandagmiddag is het tienjarig zoontje van den heer Hermkes te Helden door een goederentra m over reden en gedood. De jongen was op de buffers van de rijdende tram gesprongen, waarna hij van de buffers weer op den grond sprong. Hij wilde dit kunststukje herhalen, doch struikelde, met het noodlottig gevolg, dat de wielen hem over het lichaam reden. Dr. Smeets, die spoedig ter plaatse was, kon slechts den doodconsta- teeren. CONSUMPTIEMELKPRIJZEN. Door het Dagelijksch Bestuur van de Nederlandsche Zuivelcentrale afd. Zuivelsteun, zijn met ingang van 8 April j.l. voor de hieronder genoemde plaatsen in Midden- en Noord-Lim burg tot een nader te bepalen datum, de volgende minimum verkoopprgzen voor consumptiemelk, voor wat be treft den verkoop in het klein in dezen zin gewijzigd, dat thans de onderstaande prijzen gelden 9 centMaasniel, Roermond, Tege- len, Venlo, Maasbree (voor wat be treft het gedeelte omvattende de plaats Blerick); 8 centArcen, Velden, Belfeld, Herten, Melick en Herkenbosch, Linne, de kom der gemeente Venray en de kom der gemeente Weert. Deze prijzen gelden niet voor ver koop van melk aan wederverkoopers en aan degenen, die ten minste 100 L. melk per week afnemen. PATER DR. CAS SI ANUS HENTZEN. Pater dr. Cassianus Hentzen o.f.m. is op voordracht van den Provinciaal der Orde door Z.H. Exc. den Bisschop van Haarlem benoemd tot Pastoor in de parochie van het H. Hart te Haarlem. Dit beteekent, dat pater Cassianus binnenkort Maastricht en Limburg verlaten zal, een verlies, dat moeilijk is te meten. In den loop der jaren heeft dr. Cassianus Hentzen in Limburg veel gewerkt en zich een groote bekend heid verworven, die tot ver over de provinciale grenzen reikte. RUYS' OPVOLGER. MR. P. D. H. TRUYLN. De opvolger van wijlen jhr. mr. Ch. Ruijs de Beerenbrouck als lid van de Tweede Kamer is mr. P. W. H. Truyen, hoofdinspecteur vanL.O. te Roermond. Mr. Peter Willem Hendrik Truyen werd 9 Februari 1877 te Deurne- Neerkant geboren. Hij is de zoon van Jan Truyen uit Meyel, den eens zoo bekenden landbouwman en oud lid der Tweede Kamer en der Prov. Staten van Limburg. DE TOESTAND IN SPANJE. Na de bloedige incidenten van de vorige week, hebben de arbeiders, die achter het Volksfront staan, Vrijdag j.l. voor heel Spanje een 24-urige proteststaking afgekondigd, bewerende, dat die incidenten door fascisten waren geprovoceerd. Onder druk der arbeidersorganisaties ging de regeering tegelijkertijd tot strenge maatregelen tegen de fascisten over; duizend leiders werden gevangen genomen en de „Spaansche Phalanx", waarin deze fascisten zich hebben vereenigd, werd onwettig verklaard en ontbonden. Vooral in Madrid en andere groote steden is de staking werkelijk zoo goed als algemeen geweest, tegen veler verwachting in echter is ze werkelgk na 24 uur opgeheven. Niet alleen fascisten zijn gearres teerd, maar tal van vooraanstaande personen uit de rechtsche politieke partijen werden en worden nog achter slot en grendel gezet. Gil Robles de leider van de „Accion Populair" heeft een langdurig onder houd gehad met den waarnemenden minister van binnenlandsche zaken, waarbg hg protesteerde tegen de arrestaties van talrijke leden van zijn partij, welke volgens hem vol komen ongemotiveerd zijn. REVOLUTIONNAIR GEWELD. BLOEDIGE UITSPATTINGEN OVERAL. Niet alleen in Spanje woedt de terreur, maar een groot deel van de wereld wordt door geweld van boven af en door volksoproeren in beweging gehouden. DE BOTSINGEN IN POLEN. In Polen hebben revolutionnair- aandoende stakingen plaats, welke vooral in de steden Lemberg en Krakau tot bloedige botsingen met de politie hebben geleid. Er vielen daarbg enkele tientallen dooden. Uit deze gebeurtenis is mede een politieke verwikkeling voortgevloeid. De officieuze „Gazeta Polska" is in beslag genomen, omdat een groep kolonels van net leger daarin den minister van binnenlandsche zaken verantwoordelijk hebben gesteld voor het uitbreken van de onlusten en dezer bloedige onderdrukking te Lemberg en Krakau. ONLUSTEN IN KROATIË. In Joegoslavië is groote opwinding veroorzaakt door onlusten te Rakitis en Kerestinats, nabij Zagreb, waarbij 11 dooden zijn gevallen. Een speciale commissie is inge steld, om een onderzoek naar de feiten en de verantwoordelgkheid vast te stellen. De Servische bladen verklaren, dat de zes jonge lieden, die te Keretinats werden gedood, leden van de radicale Joegoslavische unie waren en geen wapens bg zich droegen. De Kroatische pers daarentegen beweert, dat zij tot de „Tehetniks" behoorden en vijandige kreten tegen de Kroaten uitten, terwijl zij boven dien gewapend waren. De boeren zouden hen zijn gevolgd om te voorkomen, dat zij een nieuwen moord pleegden. Zooals bekend is kort geleden de Kroatische afgevaar digde Berkliatsjitsj vermoord. Te Spoleto is eveneens een politieke moord gepleegd. Te Kerestinats is de politie- enquête nog in vollen gang. De autopsie heeft meer dan 300 wonden op de lgken aan het licht gebracht. GEVECHTEN TUSSCHEN JODEN EN ARABIEREN. Ook in Palestina is de alarm toestand afgekondigd moeten worden als gevolg van bloedige botsingen tusschen Joden en Arabieren. De toestand wordt ernstig ge- heeten en militaire versterkingen worden gezonden naar verschillende plaatsen, o.m. naar de Joodsche hoofdstad Tel Avive. Te Haifa zijn bij de botsingen twee joden en twee Arabieren gedood. Een Engelsche politie-inspecteur is zwaar gewond. Alle zaken in de stad waren Zondag gesloten. Marktberichten. VENLO. Op de Coöp. Veilingver- eeniging van Maandag was de aan voer 2.190.000 eieren. Kipeieren van f 2.30 tot f 2.70 Kleine eieren van f 2.tot f 2.20 Eendeieren van f 2.10 tot f 2.35 ROERMOND. Op de Coöp. Veiling- vereeniging van Maandag was de aanvoer 5.800.000 eieren. Kipeieren van f 2.tot f 2.70 Eendeieren van f 2.10 tot f 2.35 VERGUNNINGS- EN VERLOFS RECHTEN. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter kennis van be langhebbenden, dat het vergunnings- en verlofsrecht moet betaald worden vóór 1 Mei a.s. ten kantore van den Gemeente-Ontvanger. Heeft vóór dien datum betaling van het vergunnings-of verlofsrecht niet plaats gehad, dan vervalt de vergunning of het verlof. Venray, 10 April 1936. AANGIFTE VAN VERHUIZINGEN. In herinnering wordt gebracht: a. dat van alle verhuizingen, zoo wel binnen de gemeente als naar een andere plaats en van elke ver andering in het gezin, dus ook wan neer een zoon of dochter gaat uit wonen of naar huis komt, als een dienstbode of knecht vertrekt of wanneer er een nieuwe komt, als men een kostganger krggt of er een vertrekt, dus steeds wanneer er eenige verandering in het gezin plaats heeft, het gezinshoofd binnen 14 dagen moet kennis geven ter gemeente-secretarie, ook wanneer men kostgangers, die geen Neder lander zijn. b. dat men bij elk verzuim in deze procesverbaal kan krjjgen en straf beloopen. Venray, 6 April 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. Schoolstraat

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6