TWEEDE BLAD VAN PEEL EN MAAS Jhr. RUYS. t FEUILLETON. Mesalliance Winkel en waren huis. Uit Limburgs folkloreschat. De vrouwen de bxicis«*«» Zaterdag 25 April 1936 Zeven en vi|ftigste Jaargang No 17 Jhr. Ruys gestorven Voor duizenden katholieken zal de laatste ontmoeting met hem liggen op den Landdag der R.K. Staatspartij, toen hij nog zoo vurig en welsprekend getuigde van vaderlandsliefde en vorsten- trouw, van geloofskracht en ver draagzaamheid. Wie herinnert zich niet het welsprekend gebaar, waarmee hij zich tot dien anderen grooten Limburger en Nederlander, Dr Poels wendde, toen hij het had over het ongerept bewaren van ons erfdeel! Het is een schoone en goede herinnering, deze edelman naar geboorte en geest, optredend voor de volksscharen, zich één wetend met hen, hun leider en hun op rechte vriend Zoo zullen we Ruys het liefst in de gedachten houden, liever dan bezwaard met al die groote en gewichtige titels en eere- Jeekenen, hoe verdiend ze ook waren. Het eerst en het gemakkelijkst spreekt men natuurlijk van zijn politieke loopbaan, van zijn pre mierschap, drie keer bekleed, van zijn bewind tijdens de kri tieke Novemberdagen van 1918 en daarna, toen zulk een rijke oogst van sociale wetten kon worden binnengehaald. Maar laten we toch vooral ook niet vergeten te gedenken zijn rijke werkzaamheid op het gebied van charitas en drankbestrijding, de weldaden door hem als per soon verspreid door zijn hechte vriendschappen en het prachtige voorbeeld, dat hij steeds gaf in het openlijk belijden van den Christus. Het valt niet te bevroeden, hoe veel goeds hij daardoor heeft gesticht, juist omdat hij in zoo verscheidene kringen verkeerde en voortdurend met menschen van allerlei gading omgang had. In de voltooiing der emanci patie van ons katholieke volks deel heeft Jhr. Ruys een belang rijk aandeel gehad, wijl hij al zijn gaven heeft gezet in dienst van de publieke zaak, niet om zich zelf op te hijschen in de sferen van eer en aanzien, maar omdat het hem een behoefte des harten was zijn volk te dienen en daar door aan God eere te brengen. Natuurlijk bleef ook aan zijn levenswerk de critiek niet ge spaard. En het zou dwaasheid zijn te beweren, dat die critiek steeds ongegrond was. Een mensch, die zoo hard werkt en dan in het publiek werkt, ontkomt niet aan fouten en ver gissingen. Er is ook wel eens botsing geweest met jongere inzichten en nieuwe strevingen onder ons katholieken. Doch bij dit alles heeft nooit iemand getwijfeld aan de vol komen integriteit van zijn per soon, aan de volstrekte oprecht heid van zijn bedoelingen. (Een ongelijk Huwelijk) Roman door Cor de Blij. 35 Mevrouw Van Beers wierp hautain haar hoofd achterover. Zij was een geboren... Van Segwaert tot Seg- waert. Zooals U verkiest. De heeren weten mijn opinie, over Jan. Ik zal mij matigen in Uw presentie, Me vrouw Met die wetenschap, mijnheer Van Beers, kunt U zich voorstellen, dat ik voor mijn dochter, het enga gement verbreek. Weet de jongedame in quaestie hiervan Neen, mijnheer Van Segwaert. Daarvoor neem ik echter de volle verantwoording. De Verhoevens zijn namelijk buitengewoon gesteld op hun goeden naam, ziet U. En mijn dochter maakt daarop, daar ben ik zeker van, geen uitzonder ng. Ik ver zeker U, dat ik verheugd ben 'n „mésalliance te hebben voorkomen Niet in den geest, als U zich zulks j voorstelt. Het trouwen van een minderwaardig sujet, met een rein meisje is een mésalliance. Van Segwaert haalde, met een onwillekeurige beweging, de schou ders op. U spreekt in raadselen. En betrof het hier niet een zeer precaire „quaestie, ik zou er niet verder op Steeds ook bespeurde men den ernstigen wil, om zich in den gedachtengang van tegenstanders te verplaatsen en er een onbe vangen oordeel over uit te spre ken. Hetzelfde geldt in nog grootere mate voor zijn houding tegenover andersdenkenden. In roerende eensgezindheid hebben we bij deze doodsbaar dan ook heel Nederland het hoofd zien buigen en een saluut brengen aan een groot politicus, een goeden vaderlander en een uitstekenden mensch. En de katholiek heeft de troost daaraan te kunnen toevoegen de aloude bedeHeer, geef hem de eeuwige rust. Wat door den Middenstand niet zonder meer overge nomen mag worden. De mensch vertoont van nature de goede neiging van allés, wat hij zoo op zijn weg ontmoet, iets te willen willen leeren en al staan middenstander en wa renhuis ook lijnrecht tegenover elkaar, tegenover elkaar, toch valt het niet te ontkennen, dat sinds de laatste hun bestaansrecht ver overd hebben, de middenstand (zij het soms tegen wil en dank) heel wat ervaring, wijsheid en diepere inzichten door haar op gedaan heeft. Nieuwe ideëen zijn steeds moeilijker te vinden en het zou alleszins van een bekrompen in zicht getuigen, indien de mid denstander zijn oogen zou sluiten voor dat, wat toch zijn eigen bedrijf alleen maar tengoedezou kunnen komen. Maar hier willen wij op eenige punten wijzen, die het tegenover gestelde doel hebben, n.l. die aantoonen, wat wij niet onvoor waardelijk van de warenhuizen kunnen overnemen. Een specialiteit-zaak van mid delbaren omvang moet nimmer ingewikkelde organisatie, die voor het groote warenhuis nood zakelijk geworden is, werktuige lijk overnemen. Zoolang een zaak niet te groot is, zoo, dat de eigenaar haar overzien kan, ook zonder de hulpmiddelen der warenhuis- statistiek, tot zoo lang behoeft hij tot genoemde statistiek niet zijn toevlucht te nemen. Zooals u allen bekend is, lokt het warenhuis het publiek dik wijls door aanbieding van goed koope artikelen tegen uitzonde- ringsprijzen, maar men moet niet vergeten, dat hier 40 tot 100 verschillende artikelen zijn, die beurtelings hun aandacht op zich vestigen. De sorteering van een gewone winkelzaak, zou indien zij hierin het systeem van het warenhuis volgde, spoedig uitgeput zijn; na korten tijd zou er geen artikel wezen, dat niet reeds als een of ingaan. Mocht U al gelijk hebben, dat mijn zwagei finantieel eenigszins achteruit is gegaan... dat is geen excuus voor Uw gedrag. Mijn neef Wel mijne heeren. dan zal ik duidelijker zijn. Marie Verhoeven, uw gewezen tweede meisje, dat in een hoogstbedroevenden toestand verkeert, is mijn zuster. Ik ben de oudste zoon van uw gewezen pachter Verhoeven. Een „hoorbare stilte volgde. Dan een homerische lach van mevrouw Van Beers... En U durft te spreken van Mesalliance I U, een avonturier., die zich, evenals uw dochter... bij ons ingedrongen heeft. Hahahahaha Mijnheer Verhoeven... mag ik U even uitlaten... ehem... het gebeurde heeft mijn zuster zeer geschokt. Dan in de gang Een moment, hier in de spreek kamer. Gaat U binnen.. Mijn be wondering voor uw discretie, in aanwezigheid van mijn zuster. Maar ik meen recht te hebben, nog enkele ophelderingen van U te ontvangen. Ten eerste neem ik aandat het Uw plan was mijn zwager bij te staan, in zijn moeilijkheden. Al ware zulks waarschijnlijk niet noodig ge weest. Van die bedoeling is U terug gekomen, doordat U zekere feiten heeft vernomen. U noemde den naam van, eh. uw zuster... Moet ik dat in verband brengen met een of andere relatie, die mijn neef met dat meisje gehad heeft Ik vraag U dit op den man af. Voor de toekomst van den betrok kene hangt veel van uw antwoord af. Verhoeven weifelde... Een strijd in zijn binnenste voltrok zich. Onge- andere voordeelige aanbieding geprijsd was. En de heele zaak zou daardoor op een lager peil gebracht worden. Dies is de wet op de uitver- koopen voor winkels van klei neren omvang nog zoo kwaad niet, en een enkele „winkelweek'' of iets dergelijks kan er rustig tusschen door sluipen. Over deze kortelings in werking getreden wet, is reeds zeer veel geschre ven, doch met de noodige tact zal niet de middenstander, maar slechts de koopman, die in vlie gende winkels huist hiervan schade ondervinden. Een modezaak zal steeds tegen het einde van het seizoen, (dus twee maal per jaar), tot eiken prijs, haar aan mode onderhevige artikelen aan den man dienen te brengen. Een zaak in luxe artikelen, zal na den inventaris alie licht-beschadigde goederen en die artikelen, welke uit den smaak zijn, trachten op te ruimen. Wordt bij die gelegenheid op gepaste wijze het publiek gelokt, dan heeft de zaak er voordeel bij, ook al wordt er op de ver minderde prijzen geld toegelegd De eigenaardigheid van een warenhuis, waar de eigenaar der zaak tegenover zijn personeel en zijn clientèle geheel op den achtergrond treedt, zal slechts zelden bij een gewone winkel zaak voorkomen. Dit zal alleen dan het geval zijn, wanneer die zaak een buitengewone omvang verkregen heeft, h elk ander geval moet hij voor zijn clientèle steeds bereikbaar wezen, en al draagt hij ook de behandeling van de mindere aangelegenheden het personeel betreffend, aan een vertrouwde employé op, toch moet hij er voor zorgen, dat elke klacht van het personeel hem ter oore komt. Tenslotte nog een kleine wenk voor de advertenties, die U in Uw couranten en tijdschriften plaatst Imiteer nooit onoordeelkundig de warenhuisaanbiedingen, hoe pak kend en modern zij U ook mogen lijken. Schoenmaker, houdt U bij Uw leest! Middenstander, breng Uw reclame in volkomen over eenstemming met het karakter Uwer zaak I Dit zal op den duur de beste weg tot slagen blijken te zijn 1 J. J. M. door A. F. VAN BEURDEN. De dolle grens. Als men de kaart van Limburg beziet op een eenigszins groote kaart beziet, dan bemerkt men tegenover Susteren, daar waar ons Nederland maar vijf kilometer breed is een inboek, een soort zwaluwstaart van Pruisen, die diep in het Limburgsche land doordringt. In dien zwaluwstaart de dorpjes Isenbruch, Schalbruch, Havert, aan den Noordkant tegen het hooggelegen Nederlandsche Koningsbosch aan. De grens doet daar nog meer rare sprongen. Iets meer oostelijk loopt lijke kamp, tusschen: wraak en zijn juist ontwaakte beter ik. Het laatste overwon. Mijnheer Van Segwaert. Wan neer U de toekomst in handen heeft van... uwneef... dan.zwijg ik verder. - Het spijt mij, mijnheer Ver hoeven, dat ik U in mijn verder leven waarschijnlijk nooit meer zal ontmoeten. U toont U „gentleman." Mag ik U voorgaan Met een handdruk scheidden de heeren. Den avond van dezen zeer be wogen dag voor Van Beers, samen op de studeerkamer, zei zwager van Segwaert - Die man, Alex... is meer aris tocraat naar den geest, dan jouw zoon door zijn geboorte. Dag beste Bob. Wat zie je er ontzettend vermoeid uit. Is het bezoek nog al mee gevallen Och Hetty, het is me liever, er niet over te praten. Het was een hoogst onaangename affaire. Van Beers heeft er ten slotte in toege stemd zijn ontslag te nemen... In toegestemd Maar Bob 1 Eh bien... Het is nu eenmaal zoo. Er is nog een onaangename geschiedenis bijgekomen. Och nee... Het engagement is verbroken van Jan en dat meisje.eh Verhoe ven. Vreeselijk sneu Wist ze dan van de débade? De Vader ten minste... Hoe teekenend voor dat seurt menschen. Ik dacht direct al, toen ik die familie zag: dat is niet bepaeld ze zelfs midden door een dorpje heen, genaamd „de Spaansche huiskens", waarvan eene helft Nederlandsch en de andere helft Pruisisch is, een huis wordt zelfs midden doorgesneden, zoodat de huiskamer Pruisisch, de slaapkamer Hollandsch is. Dat deze ligging al dikwijls aanleiding gaf tot verwikkeling behoeft niet gezegd te worden. Het Hollandsche gedeelte der Spaan sche huiskens is voor een deel ont staan uit Pruisische boeren, die ge noeg hadden van de soldaterij en wenschten, dat hunne zonen in het genot kwamen van de mildere Hol landsche wetten. De landsgrens loopt dan van Vlo drop af naar St. Jans Kloes langs het oude Echterwald op, waar vroeger de wilde paarden in vrijheid rond doolden langs het schilderachtige stedeke Waldfrucht of Vucht met zgn twee antieke poorten en mooie kerk. Dan draait de grens in den boven beschreven zwaluwstaartvorm het Hollandsche gebied in, om dan straks weer naar het Zuidoosten op Milieu Tuddern aan te loopen, al wendend en draaiend. Het gevolg van de ligging van een grooten lap Pruisischen grond, aan drie zijden omsloten door Hollandsch gebied heeft den sluikhandel een aparte gelegenheid gegeven, ook voor de strooperrj was het niet kwaad. Hoe die dwaze toestand ontstaan is, die alleen door Baarle Nassau en Baarle Hertog overtroffen wordt, dat krrjgt men in een volksverhaal te hooren van bewoners der streek. Na de woelige jaren van Napoleons veroveringstochten werd Nederland vrij en een souverein Koninkrijk. Op een Congres werden in het algemeen de grenzen vastgesteld en de vast stelling dier grens in bijzonderheden, die dus ter plaatse de palen zou stellen, was een commissie beroepen, bestaande uit vier Nederlanders en vier Pruisen. Ze raadpleegden allerlei stukken, hoorden allerlei deskundige lieden, zochten de oude palen op en hadden veel werk op 't papier. Maar als ze des avonds in de dorpen kwamen, werd er goed ge geten en gedronken. Als men een goed eind opgeschoten was, gaf de voorzitter telkens een maaltijd, waar de beker lustig rond ging, er werd gekaart en gekegeld, gespeecht en gezongen. Men was tot Gangelt gekomen. In de oude Gastwirtschaft aan de poort, waar het „Grünewald" uithing zou men een extra feest vieren, maar men was den vorigen dag in het werk blijven steken en had het stuk HavertMillen met de daarbij ge legen gehuchten Isenbruch en Sch.au- bruch niet afgedaan. Dat was lastig, Nu - zegt men, dat de Hollandsche grensrechters door de Pruisen zoo gevierd werden, dat zg ten slotte te veel kregen van het goede maar tevens aan de Pruisen verlof gaven, om in den volgenden voormiddag in dat stuk de palen uit te zetten. Het procesverbaal zou door de Hollanders dan wel onderteekend en goedge keurd worden. De Pruisische commissarissen met hunne helpers togen in alle vroegte uit en plaatsten de palen diep in 't Hollandsch gebied in tot ze zoo kort bij Susteren kwamen, dat ze niet verder durfden te gaan. Toen ze terugkwamen en het gat in Holland gereed was, lagen de Hollanders nog in alle zielsrust te bed en onder teekenden in den loop van den dag het procesverbaal. En toen later de groote granieten palen gezet waren, zagen de Schau- en Isenbroekers tot hun verbazing, dat ze Pruis gewor den waren en ze zijn dat nog. Aldus het volksverhaal, dat hier en daar toch wel niet met de werke lijkheid kloppen kan. uit onze kringen... natuurlijk nu er geen geld is, wordt de relatie als afgedaan beschouwd. Die arme Jan... Het is niet precies gegaan zoo als... een moment... telefoon... Hallo- met Jan van Beers Ah zoo... Wat zeg je, jongmensch is het nood zakelijk Want ik ben vanmiddag nog al geoccupeerd met besprekingen voor je Vader Ja, ik was er gisteren. Goed-, kom dan maar over een half uurtje. Zielig, de stakkerc... och maer het is zóó veel beter... laeter wreken zich die berekening-huwelijken altijd. Het staet natuurlijk vast, dat het bij dat kind zuiver om een „stand- huwelijk"' te doen was. Zoontje van een gefortuneerden Burgemeester. Nogmaals Betty, je hebt het mis. Ik zal het je later wel eens uit leggen. Ga je uit O, een vergader- ring. Dag kind.... tot straks. In den corridor stond Queennie, de Pekingees... met opgeheven ras neusje... Dag Oom Robert. Ik zal U niet lang storen, zeg. Was het nog al goed op „Duivecate." De oudelui wel? Kijk eens Oom. Door de ver wikkelingen met Paepae, zit ik een beetje court. U begrijpt dat wel. U was vroeger ook „stud", hé Leuke tijd, zeg, maer allersberoerdst, als je krap zit. U weet, ik ben praeses van de Senaet en dan heb je allerlei besognes. Ik heb daerbij een paer beertjes op de soos en bij mijn huis- ploert... Die ik niet voor je betaal. Ga verder. Nu jae, ik realiseer aebsoluut, dat U een macht besognes voor Papae heeft. Die zit beroerd in de nesten, hé Zie eens Oom, ik zal MEISJES BESTUREN EEN STAD. OMDAT HET SCHRIKKEL JAAR IS. Amerika is niet alleen een land, waar de dollar almachtig is en de menschen slechts den prozaischen kant van het leven kennen en waar- deeren. Men weet het, Uncle Sam's heimat is ook het land van de Wild West romantiek. En het is hier en daar tevens een land, waar oude tradities en gewoonten heerschen. Dit oude is natuurlijk betrekkelijk. Maar hier en daar kan men in de Staten de geschiedenis toch al bij eeuwen tellen en dus ook de gewoon ten en de tradities. In het stadje Aurora nu, welks poëtische naam een oord aangeeft in den grooten prairiestaat Illinois, waarin ook de geweldige metropool Chicago, ofwel de Winderige Stad ligt, kent men sinds jaar en dag een aardig gebruik, dat inmiddels slechts eens in de vier jaar herhaald kan worden. Dit gebruik is nameljjk on verbrekelijk aan een schrikkeljaar verbonden. En dat is maar goed ook. Want in elk schrikkeljaar voelt elk mannelgk ingezetene van Aurora I1L zich onge veer als de bg dag en nacht door gangsters belaagde millionnairs van Chicago. In elk schrikkeljaar en dus ook in dit goede jaar 1936, zijn in Aurora 111. voor een heelen langen dag de vrouwen de baas. En open lijk de baas Maar laten we beginnen met te vertellen, hoe het vieren van „Schrik keljaardag" in zijn werk gaat. Van te voren worden door de meisjes verkiezingen gehouden. Alle openbare functies, van straatveger tot burge meester, worden voor een dag aan de gekozenen overgedragen. De vrouwen varieeren in leeftijd tus schen de 18 en de 28 jaar en zijn dus op den leeftijd, die geen mede lijden kent. Schrikkeljaardag" wordt met 'n openbare zitting van den gemeente raad geopend. Alle leden van den gemeenteraad van één dag zijn huw bare meisjes. En met algemeene stemmen werden al in den vroegen morgen alle vrijgezellen tot vijanden van de gemeenschap en dus vogel vrij verklaard. „Publicenemy Nr. 1 werd Dr. John Murphy, een hard nekkige vrijgezel van 52, die zich met ware doodsverachting en onuit- staanbaren galgenhumor door een heele reeks „Schrikkeljaardagen" heeft heengeslagen. Zijn onverstoor baar goed humeur, zijn optimisme en zijn zelfgenoegzaamheid zijn de vrouwen van Aurora UI. een doorn in het oog, het heele jaar door, maar vooral op „Schrikkeljaardag". De gemeenteraad besloot vervol gens een boete van een tot vijf dollars te stellen op misbruik van den hatelijken term „onbezorgd vrijgezellen-leven". De minimum leeftijd voor vrijgezellen werd vast gesteld op 21 jaar. Diverse boeten werden voorts gesteld op hetconsu- meeren van kauwgummi, op het rooken van sigaretten en pijpen en op het drinken van bier, allemaal anti-sociale daden, waaraan vrijge zellen zich steeds zoo schaamteloos te buiten gaan. De hoofdcommissaris van poiitie, de 23-jarige Helen Thompson, kreeg de opdracht, haar agenten de straat op te sturen, om alle vrijgezellen te arresteeren en achter slot en grendel te zetten. Wie dien dag zijn trouw boekje niet bij zich had, werd inge rekend en achter de tralies gezet, desnoods met geweld. De vrouwelijke politie-agenten lieten niet met zich spotten. En de vrouwelijke cipier van de gevangenis evenmin. Die was speciaal voor haar taak aangewezen, omdat ze niet bepaald mooi is, ook niet lief en bovendien reeds 28, zoo niet veel van uw tijd vergen. U weet, ik ben verloofd met een zeer gefor tuneerd meisje. Volgend jaer ben ik afgestudeerd, 'k Zal nu wat extra blokken. Ik gae dan in 's hemelsnaam zoo spoedig mogelijk trouwen... Zou ik dus een kleine leening bij U kun nen sluiten, zeg. Waarde neef, ik ben geen Crediet Bank. Reuzen geestig, Oom. Zou U me dus kunnen helpen, aan laten we zeggen... Ik zou maar niets meer zeggen jongmensch. Ik zal je eens wat zeg gen Ik beb mijnheer Verhoeven gesproken... Och kom. De ouwe heer van Kit? Ik verzoek je me niet in de rede te vallen. Kijk, jongeman. Ver hoeven kwam gisteren, tijdens de conferentie, die ik met je Vader had, naar Veldhoven. Hij had gehoord van de misère en kwam om hem te helpen. Zeer toevallig echter, heb jij een spaak in 't wiel gestoken. Ik, Oom? De jonge Van Beers verbleekte. Ken jij een zeker dienstmeisje, Marie? Hoe wist haar Vader daarvan de zaak werd toch met gesloten deuren behandeld. Ja, inderdaad werd de zaak met gesloten deuren behandeld. Je ant woord 1 Maar Oom... het is me raad selachtig.U weet dus ook van dat proces van die Swievers... Swievers Die vent, die me indertijd ver wondde... nu dan. Oom... ik begrijp niet dat het uitgelekt is. De geheele quaestie, waar ik bij betrokken ben... Dat S/i/tn moet tan Uw Borst verwijderd worden. Zeker Is het dat Gij vannacht minder benauwd zu'f .?'in' '"dien Gij vandaag Akker's Abdijsiroop neemt. Uw ademhalings organen worden dan bevrijd van de slijm die daar vastzit. Zonder moeite, zonder pijn wordt Gij dan Uw be nauwdheid of beklemming de baas. '".ongelooflijk korten tijd werkt Ab dijsiroop zuiverend, verzachtend en genezend. Morgen kunt Gij U reeds een ander mensch gevoelen. Door haar bijzondere samenstelling hèt geneesmiddel bij aandoeningen als: Hoest-Griep-BronchitisAsthma Door een NIEUWE toevoeging werkt NU Abdijsiroop 2 x zoo snel als voorheen I dat het voor haar een laatste kans beteekende, zich in dit schrikkeljaar met geweld een man te veroveren. Oude vrijsters boven de 28 moeten het zonder de faciliteiten van „Schrik keljaardag" doen. Er werden ongeveer honderd vrij gezellen opgepikt en door de vrouwe lijke politierechter, Miss Jean Harri son, gevonnist. Ze kregen voor huu vergrijp boeten, die ze in den vorm van doozen chocolade, handschoenen en andere hebbedingetjes moesten voldoen. Een vrijgezel, die zich nogal voelde, omdat hij de zoon van een kamer afgevaardigde was, weigerde de ver schuldigde boete te betalen. Men hield hem den halven dag vast en dwong hem ten slotte, de cipier van de gevangenis te kussen, Tal van vrijgezellen hoorden zich als eisch stellen, een huwelijksaan zoek, te doen. En een flink percen tage voldeed hieraan ter plaatse. Ter verklaring van deze bereidwil ligheid dient te worden verklapt, dat ze dienaangaande reeds enkele dagen te voren de uitverkorene huns har ten ergens op een idyllisch plekje op de proef hadden gesteld. Slechts één vrijgezel weigerde ab soluut aan den hem gestelden eisch te voldoen. Men verlangde namelijk, dat hij de leelijke cipierster zou trouwen. Booze tongen fluisterden later, dat hij volkomen gelijk had en de eisch een hatelgkheid van de rechter was, die haar „vriendin" een hak wilde zetten. Natuurlijk moesten welgedane vrij gezellen een flinke veer laten. De -jarige krantendirecteur Albert Hirsch werd gearresteerd en met het oog op zijn hoogen leeftijd weer direct in vrijheid gesteld, maar slechts onder een borgtocht, die be stond uit een plechtige toezegging van een paar zijden kousen aan elk gemeenteraadslid. .Schrikkeljaardag" eindigde met een echten brand. Ook hier waren de meisjes de baas. Maar gezien den ernst van den toestand gaven ze de spuiten ijlings aan de brandweer. En ze zorgden, dat de zwoegende brand weerlieden op 'n frisschen dronk werden onthaald. Er was een heel dappere brand weerman. En er was een meisje, dat op hem verliefd werd. En dit meisje vroeg hem, omdat het schrikkeljaar was. En de brandweerman stemde toe, ofschoon het van te voren niet afgesproken was.... dus zooals U zegt, die affaire met die Marie, is met gesloten deuren behandeld.,. Daar kan niets van uit gelekt zijn. Uitgesloten. In de pers ïeeft er natuurlijk niets van gestaan. De rechters staan in zoo'n geval onder geheimhouding... Ik ben toch zelf aanstaand Jurist... dus... ik weet,.. Stop. Je bezit werkelijk alle symptomen om een bekwaam jurist te worden. Bravo, jongeman Edoch, je hebt me in je stomme nerveusiteit een geschiedenis verteld, waar ik onkundig van was. Die de zaak nog stukken vóór je verergert. Aldus resumeerend Die man Swievers... is ook... de dupe van jouw... verhou ding... met... dat dienstmeisje Voor uit geen leugens. Maar Oom. Oogenblikkelijk de waarheid, of... mijn huis uit. Oom, die Swievers.eh het is best mogelijk dat die de aan staande vader is. Ellendeling.,, Er uit... Door trapte huichelaar... Jhr. Mr. Robert van Segwaert tot Segwaert. De rechter-commissaris bekeek het visitekaartje. Laat mijnheer van Segwaert binnen. Waar kan ik U mee van dienst zijn Ik kom U lastig vallen over een quaestie in de zaak Swievers, waarin U, naar ik op de griffie ver nam, rechter-commissaris was. Wordt vervolgd

Peel en Maas | 1936 | | pagina 5