[Hls jens- r 1 „VERRAAD" Heerenkleeding PIET JANSSEN WM&Pfiióc/e Magazijn DE ZON L. Wijnhoven DRIE DUBBEL tevreden is eenieder die zijn JAN THOMASSEN Hengsten-Associatie „Vooruitgang" AVENIR dekt a f 25.- DOMPTEUR dekt a f 12.50 DEZE WEEK Voor de Meimaand: COSTUUM koopt bij ons bekende goedkoope adres needing. lammen ind. ILEN Huishoudelijke Artikelen, L'ABEILLE. geschenken Cosfumière HELMA FOLBERS LUX0R Theater WILDE BALLAST Speciale THEE-Redame N. V. EDAH Telel. 31 bouwen enoderne rc te Ven- Vm. I Wen van x hofstede Veulen. Kosfelooze Weggeldkaarfen tfTJES ionze ijedanlen (WELS Zii, die gaan trouwen, JOH. CLAESSENS Voor bruilof (en. Th. POUWELS J. MELKERT Iclein Huis mei luin net meisje TE KOOP 3 dragende varkens 2 jonge koeien TE KOOP een maalkalf en drie biggen TE KOOP dragend varken buffet, glazenkast en kleerkast 3 vette varkens slachthaantjes Eng. Foxhond TE KOOP roodb. maalkalf en ongem. biggen partij zware ongem. biggen TE KOOP 4000 bl. h. pannen Tomalen planten VICTOR MC. LAGLEN MARGOT GRAHAME. „MASKERADE" naar maaf plus f 25.- veulengeld. plus f 12.50 veulengeld. HET BESTUUR. Bijzondere Aanbieding pd. Vruchtenpudding 1 pak Maizena 1 pak Aardappelmeel 1 pak fijne Pudding 2 pak Vanillesuiker 2 reepjes Chocolade en mooie compöteschaal samen voor 52 ct. Fijne Toffee's per pond 25 ct. Vruchtenrollen 6 stuks 10 ct. Chocolade Hagelslag 12 pd. 15 ct. Devotielichten per pak 25 ct. Verkade's devotielichten 25 ct. Kaarsen 22 ct. Telefoon 106 iphout Let op onze bijzonder lage prijzen. Qok VOOr COMMUNIEPAKJES Geweid^eVsorteering. vanaf f 4.50 naar het van ouds rgide zal op 4936 te Venray albestedenNa- i >aal den Heer ,ult Zwartbroek, jlej van alle ma- eiening kunnen ifg op Maandag i tot 4 uur in BGroote Straat W|dergeteekende i zitting houdt, :dg te Pey-Echt, t igen betaling - j per post te- jifg f 5.20, res eikondiging zal leende namens gn te Linne, fhray worden iwkundige, COPPEN, II, Pey-Echt. voor Noordbrabant. oft li Huid- en dijkten te VENLO, op Zondag uur. an e [enomen. Ook p (uikens in igjVoor de beste ;edragen door JLIPSEN o-Venray. Io vanaf 25 ct. *6 ct per tak njle kleuren ep ct. qd 10 ct. ieipjes, Vazen, a: erz. 20 i i» l3roeken tJcen r at 5. 35 I )/50 i istje 25 pond Der pond &t 8. Ondergeteekende houdt zitdag voor afgifte van kostelooze weg- kaarten voor Noordbrabant, in Hotel' De Zwaan op Maandag 27 April voor het dorp Venray, op Woensdag 29 April en Zaterdag 2 Mei voorde gehuchten, telkens van des n m. halt 3 tot 6 uur. De Gem Secretaris van Maashees c.a. 28 L. KEUTEN. Reparaties Vlug-QcedBillijk Rijwielhandel Jan Poels-Janssen vinden bij ons ruime keuze in Glas, Porcelein, Emaille- Hout en Staal waien. Spiegels, Schilderijen, Kap stokken, Cocoslooper, Matten Trap- en Gordijnroeden Wasdoek, Tafelzeil enz. Verhuren glas en porcelein voor bruiloft of andere feesten Heeren Landbouwers Verzekert uwe oogsten tegen hagelslag bij Verzekeringsmaatschappij met vaste premiën en wel le. omdat zrj de belangrijkste Fransche Hagelverzekeringsmaat- schappij is 2e. omdat zij eene maatschappij is met vaste premies en hare ver zekerden er dus stellig op kunnen rekenen, geheel schadeloos ge steld te worden en aan het einde van het jaar geene premieverhoo- ging behoeven bij te betalen; 3e. omdat zij de rampen met de meeste nauwkeurigheid doet schat ten, en wel zoodanig, dat alle geschil vermeden wordt. Voor inlichtingen en ter verzeke ring zich te wenden tot 36 H. Jacobs. Sfalionsw. 39 Communiefeesten enz. reuzensorfeering aan spotprijzen. Zie etalages. Bezoekt ons magazijn. Alles wordt thuis bezorgd. HOFSTRAAT 8 20 Gevestigd als Langeweg 2a 13 Beleefd aanbevelend Will U voordeelig rooken Probeert dan onze prima kwal Tabak a 30 ct. per pond Alleen verkrijgbaar bij Veldstraat 8 Venray Te huur gevraagd per 1 Juli te Venray. Brieven onder no. 80 bureau van dit blad. 10 om de eerste middagen dei week behulpz. te zijn in suikerkraam. Jos. Tacken, Henseniusstraat 18 14—15 weken dr. JvR. en voldr. 30 April en 15 Juni. Jos. Loenen, Leunen. Wed. P. A. Janssen, Wieënweg 4 15 weken dracht. G. Michels, Merselo. TE LKLOOF wegens vertrek Brieven onder no. 20 bur. dezer. TE KOOP circa 150 kg., voor huisslachting G. Vogelzangs, Leunen. TE KOOP M. Claessens, Oostrum. TE KLOOF oud 9 mnd., raszuiver. Adres bureau van dit blad. M. Goumans, Akkerweg. TE KOOP L. Wiliems, Nachtegaal. 8 J. Schaeffers, Schoolstraat. x 2 x verspeend, ook in pollen, verkrijgbaar bij 8 A. VAN HAM Zn. Stationstraat 6. VENRAY Zaterdag en Zondag zal iedereen de gewichtige gebeurtenis willen meemaken van het heftig bewogen verhaal uit den Iersen opstand van 1922. De onverbloemde rauwe werkelijkheid is hier trillend van leven op het doek gebracht 1 in Het verhaal van een man, die voor den glimlach van een vrouw zijn besten vriend verraadde. Een wonder van spel en regie met de grootste rol van zijn leven, en de mooi onde actrice, die speelt alsof het werkelijk wai De Koning van België verklaarde deze film tot de beste die er dit jaar in België is uitge bracht. DIT ZEGT U TOCH GENOEG. Als extra attractie contracteerden wij Een HOLLANDS SPREKENDE wildernis-film. Een avonturenfilm opgenomen in de wildernissen van Ceylon, Malakka, Sumatra en Borneo. Verder een prima Polygoon Hollands Nieuws. Verboden beneden 18 jaar. Plaatsbespreken dringend aanbevolen. Verwacht de volgende week een der grootste filmwerken van 1935, de Duits sprekende succesfilm EEN GOED EN GOEDKOOP ADRES Langstraat 26 DEZE WEEK Bij elk ons van onze verp. geurige EJah Thee een mooi Tkeesdiepie gratis. Onze theeprijzen20, 23, 26, 28, 30, 32, 33 ct. per ons. DAMESKRAAGJES nieuwste punthalsmo- dellen 98,82,72,58, 48, D AMESKRA AGJES gesloten model, prima zijde m. plissé en strookjes- Q PC garneering 95,75, 58, 48,*J«J MODERNE KRAAGJES in goud- en zilverbrocaat met bijpassende ceintuurs. DAMES CEINTUURS in alle modetinten en 09 div.breedten 95,68,50,45,** DAMES CEINTUURS mooi, goedkoop -fO 28, 24, IÉ- DAMES SHAWLS georgette, in nieuwe CO dessins 84, DAMES CORSAGE- BLOEMEN 99 68, 50, 42, 35, Een aparte collectie KNOOPEN met bijpassende GESPEN. Ruime keuze in moderne Rosetten, Strikken, Jabots en andere Japongarneering. Wij vragen en bezorgen het U. Nieuw Zang- en Misboekje van Pater Dr. E BRUNING verkrijgbaar in Boekhandel Fa. van den Munckhof. 10. le Horsl nm. 5 uur in i )irlo, voor den [óopen rmentopbout en pn op het afge- van Mevr. de Oirlöscb Veld

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3