DERDE BLAD VAN PEEL EN MAAS Radio-Centrale Venray Zaterdag 25 April 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 17 De werkverschaf fing in Nederland. Ons weekpraatje. DERDE PROGRAMMA SPRUTOL Markten Uit de pogingen, gedaan in de eerste crisis-jaren, om productief werk te vinden voor de werkloozen in Nederland, wier werkloosheid een permanent karakter dreigde te krij gen, is in den loop der crisisjaren onder leiding van den hoofdinspec teur voor de werkverschaffing, den heer Meier de Vries een uitgebreide en goed-geoutilleerde organisatie ge groeid, die zich uitstrekt over het geheele land en het probleem der werkverschaffing systematisch ter hand heeft genomen. De dienst der werkverschaffing en steunverleening is ondergebracht bij het departement van Sociale Zaken en het land is verdeeld in 13 inspec ties. In de laatste jaren is deze dienst er in geslaagd, jaarlijks 60 a 70 dui zend werkloozen te werk te stellen. Naast het algemeen toezicht op de uitvoering der wegwerken, op het naleven der verschillende bepalingen en oP de loonen en arbeidsvoorwaar den, behoort tot het belangrijkste gedeelte van de taak der inspecteurs, het opsporen van objecten, die voor werkverschaffing in aanmerking kun nen komen of het onderzoeken van de geschiktheid van objecten, die als zoodanig door anderen worden voor gedragen. Het criterium, dat hierbij wordt aangelegd, is, dat voor uitvoering in werkverschaffing slechts in aanmer king komen zoodanige werken, die mede in vorband met de tijdsomstan digheden zeker niet uitgevoerd zou den worden indien zulks op de nor male wgze zou moeten geschieden. Bovendien moet de verhouding tus- schen de loonen en de bijkomende kosten gunstig zijn, m.a.w. het loon bedrag moet het grootste gedeelte vormen van de totale uitvoerings kosten. Als stelregel gold bovendien, dat werken, die ongeacht de crisis toch dringend uitgevoerd moeten worden of welker uitvoering op een nood. zakelijkheid berust, niet voor subsi die in aanmerking komen. RESULTATEN DER WERK VERSCHAFFING. Terecht wordt bij beschouwingen over de werkverschaffing de nadruk gelegd op de beteeken is van het feit, dat per jaar 60 a 70 duizend werk loozen. die anders op den steun zou den zijn aangewezen, gelegenheid krijgen met productief werk een loon te verdienen, dat toch nog al tijd boven de steunbedragen ligt en deze in vele gevallen zelfs aanzien lijk overschrijdt. Na een aantal jaren begint nu ech ter een ander resultaat van de werk verschaffing zichtbaar te worden, dat van niet minder beteekenis is, n.1. de geweldige verbeteringen op ver schillend gebied, waarvan in de eerste plaats het agrarische deel van onze bevolking profiteert, en die in ver scheidene streken van het land zijn ontstaan, waar men zelfs in tijden van voorspoed niet licht aan gedacht zou hebben, dergelijke werken ter hand te nemen. Thans, nu men voor werkverschaf fingsdoeleinden zoekt naar werken, waarbij vooral een groot deel der kosten verloond kan worden, worden allerwegen gronden ontgonnen, af wateringen verbeterd, wegen aange legd. die weliswaar niet onontbeer lijk waren maar niettemin groote verbeter nge i zijn, wordt stedeschoon verhoogd, nieuw natuurschoon ge schapen en bestaande cultuurgrond verbeterd. Ais men een tocht maakfc door de streken waar dergelijke groote wer ken in de laatste jaren zijn uitge voerd, of nog in uitvoering zijn, staat men telkens weer verbaasd over de ingrijpende veranderingen, die zich hier hebben voltrokken en merkt men steeds weer met verwondering in hoe geringe mate dit tot de pu blieke opinie is doorgedrongen en hoe weinig men in^het land bijv. weet van de groote ontginningen, die een reusachtige aanwinst aan cultuur grond hebben gebracht. Een ge3Chikt centraal punt voor een dergelijken tocht is Zwolle, de hoofdstad van de provincie Overijsel, waar men nog zeer veel woeste en onontgonnen gronden vindt, die dank bare werkverschaffingsobjecten ble ken te zjjn. Hier is ook een der voornaamste inspecties gevestigd, onder leiding van de rijksinspecteurs ir. J. Th. Westhoff en ir. J. Nysingh. In tegenstelling met de meeste an dere deelen van het land waar de burgemeester van een der in de in spectie gelegen gemeenten als rijks inspecteurs optreedt, zijn deze beide functionarissen speciaal in deze func tie aangestelde vaklieden die evenals hun adjuncten ir. G» P. J. E. H. van Weezenbeek en ir J. A. Markvoort een Wagenlngsche opleiding achter den rug hebben. In deze provincie, waar de te ont ginnen gebieden dicht bij elkaar la gen, bevonden zich in vorige jaren de vele werkkampen, waarheen de groote gemeenten die zelf geen werkver schaffingsobjecten in de nabijheid hadden, hun werkloozen zonden. Groote werken als de ontginning van de Weitemanslanden en het graven van een gedeelte van het Twente- Rijn-Kanaal, zgn in die jaren vol tooid, evenals een groot gedeelte van de verbetering van de ontwatering van het Regge-gebied. Inmiddels nam de werkloosheid op het platteland en in de provincie zoodanig toe, dat men weldra dergelijke werken kon laten uitvoeren door streekwerkloo zen arbeiders uit de omgeving, die s'avonds naar huis terugkeerden, waardoor meer en meer de kampen begonnen te verdwijnen. Thans zijn er nog slechts weinig kampen, wel ker aantal in den zomer misschien nog eenigszins uitgebreid zal worden, doch meer en meer wordt er naar ge streefd de werkloozen in eigen om geving werk te verschaffen, ook al omdat aan deze methode minder kos ten verbonden zijn. ALWEER EEN GROOTE BANK- ZWENDEL BLOOTGELEGD. MODERNE ROOVERSBENDEN SPECULEEREND OP DEN GOK LUST VAN DEN KLEINEN MAN BESTALEN DEZEN MET EEN VROOM GEBAAR. ER GESCHIEDDE RECHT. Van de week hebben verschillende kranten groote lappen copie bevat over een ontdekt ernstig wanbeleid bij de Hollandsche Grondcredietbank. Op soortgelijke wijze als in de be ruchte Veendammer Hypotheekbank- affaire door Liebermann c.s. met allerlei zwendelmanipulaties voor tonnen werd verduisterd, blijkt de Hollandsche Grondcredietbank te zijn leeggehaald. Er is een bedrag van f 1.220.000, dat in kas is geweest, in verschillende vormen „weggeraakt." Zeker, het is een kapitale som, welke hier weer werd verzwendeld, maar bij het overdenken van deze geschiedenis behoeft men tenslotte geen traan te laten om de slacht offers. In deze bank waren niet de spaarpenningen van harde werkers belegd, noch de kapitaaltjes van weduwen en weezen, met wier leed anders bij een bankkrach het versiag in een krant smeuïg kan worden verwerkt. De Hollandsche Grondcredietbank gaf premie-aandeelen uit van f 12.50 per stuk, met „kansen" o, zoo miniemsop velerlei geldprijzen. Ongeveer 44 pet. van de waarde der loten bleef, krachtens de „voorwaar den" dezer premie-leening, behouden, mits men... geduld wist te betoonen, want tot betaliDg dier waarde was de bank pas in het 76e jaar na de uitgifte verplicht Practiseh kocht de lotenkooper zich dus alleen een kans op de geld prijzen de normale waarde van het aandeel was zonder eenige beteekenis. In ieder geval echter had de bank geen recht om het kapitaal, waaruit te eeniger tijd de waarde der aan- deelen zou moeten worden uitgekeerd, te verzwendelen. En dat heeft ze toch gedaan. Van het geld van anderen hebben allereerst de oorspronkelijke oprich ters de bank dateert van 1904 geprofiteerd, vervolgens de directie en een deel der commissarissen, die in 1923 het bewind voerden of over namen, en tenslotte deden dat ook nog allerlei „tusschenpersonen", w.o. een bekende Amsterdamsche bankier. In 1933, toen de bank nog over een groot actief, n.l. van ruim 2 millioen, beschikte (waaronder echter 7 ton aan dubieuse vorderingen), heeft de toenmalige directie met goedkeuring van de commissarissen de zaak over gedaan aan een stichting „Katholieke Steunverleening" welke een kapitaal van f 1060 rijk was De bank had toen naast het boven genoemde actief (bezit), een passief (schuld) van f 1.825.000. De „Katho lieke Steunverleening" trok zich van deze schuld niets aan, maar pompte het bezit op alle mogelijke wijzen weg, zoo gingen f 250.000 aan de leden van het oude bestuur als schadevergoeding voor het prijsgeven van hun functies We wenschen er hier nadrukkelijk op te wijzen, dat de stichting „Katho lieke Steunverleening;' met de offi- cieele Katholieke practijk in ons land in geeD enkel verband heeft gestaan, zooals ook Mr. Veegens, de curator het faillissement van de Holland sche Grondcredietbank, met nadruk in zijn thans veel-besproken rapport, vorige week Vrijdag op de verificatie vergadering uitgebracht, heeft ge constateerd. De „stichting" bestond slechts uit een paar menschen, satellieten van den Amsterdamschen bankier, die in de laatste jaren méér van zich heeft laten spreken, o.m. door de gevolgen van doorhem uit gegeven kerkelijke leeningen. Hg omgaf de stichting „Katholieke Steunverleening" met de namen der Hanzebank, van de Kath.-Soc. Actie en van een paar kloosterorden. Deze allen zouden deelnemen in de actie voor plaatsing der aandeelen en ook deelen in de winsten. Mr. Veegens, de curator in het faillissement der bank, constateert thans in zgn rapport, naar we in „De Telegraaf" lezen Tusschen de stichting „Katholieke Steunverleening" en de K.S.A. heeft een zekere mate van samenwerking bestaan. De K.S.A. heeft zich niet financieel hij de H.G.B. geïnteresseerd, doch slechts haar medewerking ver leend bij het plaatsen van premie- aandeelen, waartegenover de H.G.B. haar Centraal Bureau een zekere uitkeering toezegde. De curator stelt er prijs op te verklaren, dat hem geen enkel feit is gebleken, dat twijfel aan de goede trouw van de K.S.A. zou kunnen wettigen. Financieele steun zou aan de Hanze- banken in den zomer van 1923 zeer welkom zgn geweestzij hadden namelgk beide kortte voren surséance van betaling aangevraagd. De toen malige bewindvoerders hebben den curator bericht, dat hun van eenige samenwerking met de stichting, waarin zij hadden moeten zijn gekend, niets is gebleken. Ook de orde en de instelling, in de stichtingsakte genoemd, hebben op de navraag van den curator geant woord nimmer van de „Katholieke Steunverleening" te hebben gehoord, Hun namen zijn buiten hun weten gebruikt. Het blijkt dus, dat de strekking van de stichting „Katholieke Steun verleening" zich beperkte tot „steun verleening" aan de paar, zich katholieken heetende menschen, die de stichting vormden Zuiver persoonlijk winstbejag neen, persoonlijk trekken van voor deel uit een vroom m i s b aar! Waarbij dan enkele andere katholieke instellingen in het- kielzog van dit „schip der wilde vaart" werden ge trokken... Toch een leering voor de katholieke kerkelijke autoriteiten, dunkt ons, om onder geen beding te dulden, dat het kruis des geloofs aan financieele ondernemingen wordt gehecht. Er is een tijd geweest, waarop vele zakelijke instellingen het tekort aan financieele basis trachtten te vergoeden of te verheimelijken met het hijschen van de katholieke vlag. Mét den ondergang van dergelijke ondernemingen banken b.v. en verzekeringsmaatschappijen leed de katholieke naam groote schade. Vandaar dan ook, dat de bisschoppen later dergelijke practijken verboden, welk verbod nochtans ook in dit geval door een woordspeling ont doken schijnt. We zeiden het reeds, dat met deze op zich zelf groote zwendelaffaire geen groote persoonlijke belangen zgn getroffen. Maar het rechts gevoelen eischt satisfactie. De curator heeft in zijn rapport vastgesteld, dat een strafrechtelijke vervolging tegen de schuldigen niet meer mogelijk is, omdat de strafbare handelingen plaats vonden bij de overdracht van de bank op 1 Aug. 1923 aan de stichting „Katholieke Steunverleening." Dat is méér dan twaalf jaar geleden, dus juridisch juist verjaard. De curator zal de betrokkenen echter civielrechtelijk om teruggave der ten onrechte genoten voordeelen aanspreken, nu hij tot zijn leedwezen heeft moeten constateeren, dat de leden van het oude bestuur en hun erfgenamen, die hij van de herkomst der door hen en hun erflaters genoten provisiën schadevergoedingen in kennis heeft gesteld, de genoten gelden niet hebben willen terugstorten. Naar zijn meening is het zelfs indien men bij het oude bestuur afwezig heid van alle schuld zou aannemen een vanzelfsprekende moreele plicht, belooningen van dien aard te restitueeren, nadat men er op wordt gewezen, dat zij in feite aan de crediteuren zijn onttrokken. We hebt en geen groot vertrouwen, dat deze civielrechtelijke actie tot veel resultaten zal leiden. En om de uitkomst is zulks ook niet zoo erg, maar het is een beleediging van het publieke rechtsgevoelen, dat de schuldigen in niets overlast onder vinden. Er zijn menschen met klinkende namen, die als commissarissen in handelszake'n grof geld verdienen met alleen die namen in te brengen als de boel misloopt, dienen ze hun inzet, dat ishun naam, ook te verliezen. Het viel ons op in de kolommen- lange uittreksels in de bladen, uit het rapport van den curator dat de namen der schuldige commissarissen en tusschenpersonen, die zulke groote moreele schuld hebben en de finan cieele consequenties trachten te ont gaan, slechts met initialen worden aangeduid. Het publiek heeft recht op die namen Door het misbruik van namen is op groote schaal gezwendeld kunnen worden met een Veendammer bank, het Paleis voor Volksvlijt, Hollandsche Grondcredietbank enz. Namen, die inzet waren, moeten worden opgeleverd, als het pleit ver loren is. Dan zal het groote publiek, de kleine man, leeren inz.en, dat namen alléén op zakelijk gebied niet veel beteekenen. Gemengde Berichten. BELANGRIJKE VERGADERING VAN DE BOERENLEENBANK TE MAASHEES. Zondag had te Maashees een groote propaganda vergadering plaats van de plaatselijke Boerenleenbank MaasheesHolthees. Als spreker trad op de heer Verbeeten, Inspecteur der Boerenleenbank te Eindhoven. De Voorzitter, de heer E. Creemers, opende de vergadering en gaf het woord aan den heer Verbeeten, die een duidelijke uiteenzetting gaf van het nut der Boerenleenbank. Wij moeten niet uit het oog ver liezen, aldus Spreker, dat het een Boeren-instelling is, welke dan ook door alle boeren moet worden ge steund. Ik mag hier wel verklappen, dat op het einde van het boekjaar 1934 f 100.000 aan spaargelden aan wezig was, welke alle direct op- vorderbaar zijn. De heer Verbeeten besloot zijn rede met te zeggen, dat allen, die lid kunnen worden, zich moeten aansluiten, om zoodoende de Bank, welke reeds 30 jaar bestaat nog tot grooteren bloei te brengen. De heer Jos. Janssen dankte den Spreker voor zijn mooie en duidelijke uiteenzetting en zou vooral de voor aanstaande inwoners van Maashees willen verzoeken, na afloop der ver gadering het ledenregister te teeke nen. Hierop deelde de heer Verbeeten mede, dat het ledenregister niet ter vergadering^ aanwezig is en het teekenen niet mogelijk is, daar eerst door het Bestuur en Raad van Toe zicht moet worden vergaderd wie al dan niet kan worden aangenomen. De Zeereerw. Heer Pastoor stelde de vraag, of een handelaar, winkelier, molenaar en kleine boer lid kan zijn en nog wel bestuurslid, ook wat be treft de benoeming van een nieuwen Kassier, zonder advies van hem, als geestelijk adviseur. De heer Verbeeten deelde mede, dat een handelaar enz. wel lid kon zijn, mits hij aan de voorwaarde gesteld in het reglement voldoet. Wat betreft de benoeming van een Kassier, kan Spreker mede deelen, dat 14 sollicitaties zijn ingekomen door het Bestuur en Raad van Toezicht is benoemd de heer Alf. Stevens, doch nog wacht op de goed keuring van Eindhoven. Indien Alf. Stevens zal worden benoemd, zal de heer Jos. Stevens, een broer van de voorgestelde, als bestuurslid moeten bedanken. Dat de Zeereerw. Heer Pastoor geen advies was gevraagd, werd mij door den heer E. Creemers, Voorzitter, zoo juist medegedeeld, dat sinds 1925 een brief in 't archief aanwezig is van de Bisschop, dat deze geen adviseurs meer benoemt van financieele instellingen. De Zeereerw. Heer Pastoor is hier door zeer teleurgesteld, aangezien Z. E. van meening was wel adviseur te zijn en hem voor korten tijd ook nog advies is gevraagd aangaande de Bank, waardoor Spreker nog veel moeilijkheden heeft gehad. De heer Verbeeten deelde mede, dat volgens de statuten wel een geestelijk adviseur is verbonden aan de plaatselijke Bank. De Zeereerw. Heer Pastoor zegt, dan toch nog adviseur te zijn en stelt de volgende vraag Wat te doen als men een advies heeft en er niet om gevraagd wordt. De heer Verbeeten deelde hierop mede, als Z. E. een goed ad vies had, dit ongevraagd te geven. Hierna stelde de Zeereerw. Heer Pastoor voor om de benoeming van Alf. Stevens ongedaan te maken en wederom nieuwe sollicitanten op te roepen. Dit is onmogelijk, aldus de heer Verbeeten, aangezien het Bestuur en Raad van Toezicht gebruik heeft gemaakt van haar recht. Dan nam de heer M. Rieter het woord als Voorzitter van den Boeren bond. Spreker dankte in 't kort den heer Verbeeten voor zijn duidelijke uiteenzetting en zou hij willen voor stellen, dat op de eerste plaats de Voorzitter, E. Creemers, zijn ontslag neemt en vervolgens het geheele Bestuur. De heer Verbeeten zegt, dat dit wel mogelijk is; doch als men mij vraagt is dit wenschelijk, dan moet ik antwoorden neen. Aangezien dit toch de vertrouwensmenschen zijn door de leden gekozen. Daarbij zijn deze heeren volkomen met den toestand bekend, vooral in dezen tijd; het is en blijft toch een geheim. Tenslotte stelt Spreker nog voor, om tot een goede oplossing te komen, dat de besturen van Boerenleenbank en Boerenbond gezamenlijk vergade ren en deze kwestie nog eens goed bespreken en dan over 14 dagen als de jaarvergadering zal plaats hebben, hier de uitslag mede te deelen. De heer Rieter deelde nog mede, dat hij persoonlijk naar Eindhoven geweest en hem is geadviseerd, als bestuurslid van den Boerenbond zich er niet mede te bemoeien. Dan deelde de heer Jos. Janssen nog mede, dat door het bestuur der Bank te veel wordt onthouden aan de inspectie te Eindhoven. Niemand meer het woord ver langende, dankt de Voorzitter den heer Verbeeten voor zijne uiteen zettingen en de leden voor de trouwe opkomst en sluit met den gewone groet. Tot slot dankt de heer Verbeeten voor de woorden aan zijn adres ge richt, voor de trouwe opkomst der leden en de kalmte die zij hebben behouden tijdens de debatten. PROGRAMMA 26 April tot en met 2 Mei. Wijzigingen worden per microfoon bekend gemaakt. ZONDAG 26 APRIL Voetbal. R. K. L. V. B. Kring-Competitie omg. Venray. Standen lijsten. Afd. A. Oostrum II 6 6 0 0 26-11 12 Merselo II 6 2 0 4 13-19 4 Veulen II 5 1 0 5 14-23 2 Voorloopig programma Afd. A. 26 April MerseloOostrum 1 uur. 3 Mei Veulen—Oostrum. 17 Mei MerseloVeulen. Eindstand Afd. B. Oirlo II 8 5 1 2 21-6 11 Yselstein II 8 4 0 4 10-17 8 De Valk IV 8 2 1 5 9-17 5 Beker competitie Eindstand. Oostrum 4 2 2 0 11-5 6 Merselo 4 2 0 2 6-10 4 Smakt 4 0 2 2 7-9 2 P. D. V. „DE EENDRACHT" Uitslag Noijon 303 K.M. Op Zondag 13 April Los 7 uur. Windrichting Z.-W. Aankomst eerste duif 10-40-1. Aankomst laatste duif 10-59-29. Ie J. Din jens. 2e 8e 10e en lie J. v. Houdt. 3e 4e 6e en 12e A. Loonen. 5e en 13e L. Coopmans. 7e G. Philip- sen. 8e P. Strijbosch. lie H. Janssen. Overd. L. Coopmans. Uitslag Ampsin 116 K.M. Los 11.30. Windrichting Z.-W. Aankomst eerste duif 12-58-15. Aankomst laatste duif 1-11-12. Ie 7e en 12e P. Strijbosch. 2e 3e 11e 13e en 16e Gebr. Spee. 4e 5e en 6e J. Boom Jenniskens. 8e 14e 17e en 19e L. Coopmans. 9e 15e en 18e Tonen-Strijbosch. 10e en 21e J. Din- jens. 20e G. Philipsen. Overd. J. Dinjens. BRUSSEL (Vlaams) Gesproken dagbl. v.h. N.I.R. 1.20 Gramofoon I.15 Muziekkroniek 9.20 Concert Conservatorium 10 50 Zigeunerorkest o.l.v. W. Feron. KEULEN II.20 Muziek der Wachtruppe, o.l.v. F. Ahlers. BRUSSEL Vlaams 12.20 Gesproken dagblad vh N.I.R. KEULEN 12.30 Hans Bund's Orkest. DROIT WICH I.20 Troise's Mandeline-orkest m.m v. Don Carles (tenor) LUXEMBURG 2.05. Gev.. gramofoon-muziek. BRUSSEL (Vlaams) 3.20 Zigeuner-orkest o.l.v. W. Feron. 4.20 Gramofoon 4.50 Sportuitslagen 5.20 Omroep-dansorkest o.l.v. Stan Brenders. DEUTSCHLANDSENDER 6.05. Omroep-Ornest o.l.v. E. Kirs- ten en Dansorkest Osk. Joost. RRAAG 7.00 Fok-orkest o.l.v. R. Pekarek KEULEN 7.25 Omroep-orkest o.l.v. O. J. Kühn. TOULOUSE 9.20 Frag, uit „Thais" o.l.v. Massenet RADIO PARIS 10.05 Het Pascal-orkest. WEENEN II.20 Zigeunermuziek uit Boedapest. MAANDAG 27 APRIL BRUSSEL Vlaams - Gramofoon LUXEMBURG 8,20 Berichten. 8.35. Gev. Concert KEULEN. Sportnieuws HAMBURG Orkest o.l.v. Otto Fahldieks. LONDEN Regional 11.20 Haydn Heard's Orkest 11.35 BBC Milandorkest o.l.v. R. Burston. BRUSSEL Vlaamsch Gespr. dagblad. 12.50 Gramof. DEUTSCHLANDSENDER Gev. Concert LONDEN regional. 2.20 BBC Northen-Ireland Orkest 3.05 Hongaarsch Zigeuner Orkest. FRANKFURT 3.05 Freiburger Amusements-orkest o.l.v. W. Döhmann. DROITWICH. 3.50 Brighouse and Rastrick-crkest o.l.v. W. Haliwell. 4.35 Frank Bifo's Blaaskwintet. STUTGART 5.20 Omroeporkest o.l-v.'J. Schroder 7.-8. EIGEN UITZENDING Gramof oonplaten PARIJS (Poste Parisien) 8.Vroolijk programma. KEULEN 8.20 Omroep Klein.orkest o.l.v. Leo Eysolt. TOULOUSE 9.20 Fragm. uit Pajas v. Leocavallo 10.Argentijnsche dansmuziek DROITWICH 10.15 Grosvenor House dansorkest 10.50 Gramofoonmuziek. WEENEN 11.20 Nachtmuziek. DINSDAG 28 APRIL BRUSSEI. (Vlaams) 8.00 Gramofoon LUXEMBURG 8.20 Berichten 8.35 Gramofoon HAMBURG 10,05 Het muziekcorps v. d. Schutz- polizei te Bremen KEULEN 11.20 Concert BRUSSEL Vlaams 12.20 Gesproken dagblad 12.50 Gramofoonmuziek DEUTSCHLANDSENDER I.20 Gev. concert REGIONAL Programma 2.20 Het sted. orkest van Torquay DROTWICH. 4.35 De „Continentals" MUNCHEN 5.20 Stafmuziek v.h. 61e reg. inf. o.l.v. Kohmünch LUXEMBURG. 6.20 Das Quintet Spielt 6.35 Gev. concert 7.00—8.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek. DEUTSCHLANDSENDER. 8.00 Dansmuziek Oscar Joost BOEDAPEST 9.20 Zigeuner-kapel o.l.v. Lajos Kiss BERLIJN 10.05 Het omroep-orkest olv A. Sekker WEENEN II.20 Dansmuziek. WOENSDAG 29 APRIL (Vlaams) 7.008.00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten LEIPZIG 8.05 Stafmuziek van 52e R.I. verst, m.d. Stafm. v.h. IIIeBat. 52e R.I. ROME 9.20 Kamermuziek KEULEN 9.50 Omroep-orkest olv. Otto J. Kühn WEENEN 11.20 Populair concert DONDERDAG 30 APRIL BRUSSEL (Vlaams) '0 Gramofoon. LUXEMBURG :0 Berichten. 8.35 Concert. DEUTSCHLANDSENDER. :0 Volksliederenconcert LONDEN regional .05 BBC Schots-orkest o.l.v. G. Warrack. PARIJS .20 Omroeporkest o.lv. M. Labey HAMBURG .50 Kielsche Orkestver. o.l.v. Hans Döring. DEUTSCHLANDSENDER ,20 Silezische Orkestv. o.l.v. Fr. Weishaupt. BRUSSEL Vlaams 12.20 Gesproken dagblad 12.50 Gramofoonmuziek Zomer sproeten verdwijnen spoedig door een pot Bij alle drogisten. BRUSSEL Gramofoon LUXEMBURG Berichten Gramofoon KEULEN Programma van Hamburg Kindergarten PARIJS (Radio Paris) 10.20 Het kamer-orkest Pas de Loup j BRUSSEL (Vlaams) 111.20 Zigeuner-orkest o.l.v. W. Feron 12.20 Gesproken dagblad DEUTSCHLANDSENDER Gramofoonmuziek REGIONAL Programma Dansmuziek Het Carlton Hotel-orkest o.l.v. R. Tapponier DROITWICH Het BBC-dansorkest olv H. Hall FRANKFURT Populair concert KEULEN 6.20 Gramofoon, 3.20 3.35 9.20 9.50 1.20 2.20 3.05 4.35 5.20 REGIONAL PROGRAMMA I.20 NewManch. Hypodrome-orkest 2.20 Stafmuziek v. H.M. Royal Mar. DEUTSCHLANDSENDER 3.20 Wilfried Frügers Orkest. DROITWICH 4.10 Harp Trio BRUSSEL (Vlaams) 5.05 Kinderuurtje 5.50 Gramofoon 6.05 Overzicht van Katholiek Leven 6.20 Gramofoon. 7—8 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten. LEIPZIG 3.Die tanzende Welle, gev. prog. WEENEN I.30 Orkest v. werklooze musici. BERLIJN 10.20 Dansmuziek Hans Buns orkest WEENEN II.20 Nachtmuziek. VRIJDAG 1 MEI BRUSSEL Vlaams Gramofoon LUXEMBURG 8.20 Berichten 8.35 Gramofoon REGIONAL PROGRAMMA 10.05 BBC Wels Orkest KEULEN 10.50 Marschmuziek uit Breslau BRUSSEL Vlaams II.20 Gramofoon 11.50 Populair concert 11.20 Gesproken dagblad KEULEN 1.20 Gev. Concert 2.20 Mijnwerkersorkest Saargebied. DROITWICH 3.15 Orkest Hotel Victoria o.l.v. Emile .Colombo. 4-05 Gramofoon 4.35 De „Karl Caylus Players" STUTTGART 5.20 Zweistimmig populair concert 6.20 Marschliederen. 7—8 EIGEN UITZENDING Gramofoonmuziek DEUTSCHLANDSENDER 1.Omroeporkest v. Hans Rosbout 1.10 Gramofoonmuziek I.20 Vervolgconcert DROITWICH 9.40 Hedendaagsche muziek 10.35 Maurice Winnick's band 10.50 Dansmuziek WEENEN II.20 Het Weensche Kamer-orkest ZATERDAG 2 MEI BRUSSEL (Vlaams) Gramofoon LUXEMBURG Berichten concert KEULEN Kindergarten PARIJS 10.20 Orkest o.l.v. M. Chapelier DEUTSCHLANDZENDER 11.20 Het Saarbrücker Amusements- BRUSSEL Vlaams 12.20 Gesproken dagblad 12.30 Omroep-orkest o.l.v. P. Gasson DROITWICH BBC schotsche orkest o.l.v. G. Warriclc LUXEMBURG Russische muziek. Gramofoon platen KEULEN Der frohe Sammstagmittag STUTGART Dansmuziek Oskar Joost -8,00 EIGEN UITZENDING Gramofoonplaten DEUTSCHLANDSENDER Bonte avond BEROMUNSTER Dansmuziek. Gramofoon LEIPZIG „Und Morgen ist Sonntag" BERLIJN. 11.20 Dansm. Hans Bund's orkest 8.00 9.50 1.20 2.30 3.20 6.20 7.00- 8.00 9.20 9.50 INBINDEN van Illustraties,Jonge Wacht, Roomsche Jeugd en andere Boekwerken, extra voordeelig. Firma van den Munckhof VENRAY Woensdag 29 April HORST Dinsdag 5 Mei CÜYK Dinsdag 5 Mei WYCHEN Dinsdag 28 April DEURNE Maandag 4 Mei

Peel en Maas | 1936 | | pagina 10