in do modQ Wij zijn er met paschen op uit gi met den FORI mm j. a. k0rt00m! weet ij wat gi' en ook p. hoedemaekel sssss1 j dd Thee is bij ons een volksdrank. Provinciaal Nieuws Werk! Gemengde Berichten. Oiucidi rura-Deaier J. VAN tlAKH Markten De grote concuj Voor den eten eed Slijterij ft Lam Ma M. I het gezegde ontstond, dat de klokken de eieren meebrengen. Maar de te zegenen eieren waren op Witten Donderdag en Goeden Vrijdag byeen- gehaald, waarbij ook een deel der verzamelde eieren voor pastoor en koster bestemd was. Wellicht hangt het met de litur gische kleuren van Witten Donderdag en Goede Vrijdag samen, dat er op vele plaatsen van witte en zwarte eieren gesproken wordt. Zoo placht men in Noord-Holland op Palm zondag het liedje te kennen Een ei in het wit Een ei in het zwart O, wat mooi Palmpaasch is dat. In verschillende Brabantsche plaat sen als Helvoirt en Haaren worden de kinderen op Witten Donderdag door den meester in groepen verdeeld en gaan dan, gewapend met een boterkorf de deuren af, zingende Vrouwke, vrouwke, doet uw best, Haalt de eieren uit de nest, Van de witte hennen, God zal ze kennen, Van de witt' en van de zwart', Geef van elk henneke wat. Een ei is geen ei, Het tweede ei is een half ei, Het derde ei is een ei, Het vierde is een Paaschei. In plaats van witte en zwarte eieren wordt hier gesproken van witte en zwarte hennen, misschien een verbastering, die dan te eer ont staan kon, daar men wel zw;arte hennen, doch geen zwarte eieren kende. Het is echter duidelijk dat men overigens de wei-bekende, hetzij van nature, hetzij met cichorei ge kookte, bruine eieren voor zwarte zal hebben doen doorgaan. Aan Paschen als eieren-dag her innert ons nog de Venraysche spreuk: Vastelaovond is enne gek Paosche ennen eierbek Pinkstere enne groeëten hieër St. Jan brengt ons de zomer wieër. En aan het eieren ophalen door den koster, herinnert het rijmpje Bim bam beiere De küster lust geen eiere Wat lust hij dan Spek in de pan O, wat een lekkere küster dan. Het is mogelijk, dat dit rijmpje een vervorming is van een ouder, waarin de koster natuurlijk wel eieren lustte. Dit kan ontstaan zyn, nadat de eieren als Vastenspijs werden toegelaten en dus vleesch eigenlyk meer dan eieren de geëigende spijs leek voor Paschen. Dat men echter, hetzij weinig vleesch bezat, hetzij gebraden spek nog als grootere lekkernij beschouwde dan vleesch, kan ook blijken uit het gezegde Donderdag schorten zs de klokken, Vrijdag aeten we brokken, Zaoterdag luuje ze de Vasten doeëd, En Zondag kriege we spek mit broeëd. Een mooi liedje, dat ook aan de Goede Week herinnert, is het Ven raysche rondekring-liedje Ringele, ringele rozen Boter ien de doozen 't Smelte ien de kasten Merge zulle we vasten Ovvermerge en lemke slachten Dat zal roepen bèè 't Smelte (smout) is een oude naam voor vet. Voor dit liedje moeten we ons verder verplaatsen naar Witten Donderdag. Voor dien dag komt (of althans kwam) het uit, dat men boter en vet opbergt, dat men mor gen, Goede Vrijdag, streng zal vasten en overmorgen, Paaschavond een lammeke zal slachten als Paaschmaal. Er blijkt uit, dat althans de grootere boeren het met Paschen toch met eieren en spek alleen niet stelden. De vroeg in het voorjaar geboren wordende lammeren vormden het eenige jongvee dat men met Paschen bezat. Doch bovendien heeft zich misschien juist aan het slachten van een lam met Paschen een symbo lische beteekenis gehecht, daar Chris tus als onschuldig Lam Gods voor ons stierf, doch niet dan na zijn H. Lichaam en Bloed als heilbrengend voedsel onzer, zielen te hebben ge schonken. En zou de eerste regel: „Ringele, ringele, rozen" er niet op kunnen wijzen, dat men op Witte Donderdag samenkwam tot het vlechten van een „rozenhoed", waarmee het doorn- gekroonde beeld des Verlossers aan het kruis, op Goeden Vrijdag werd getooid Zoo bewaren ons kinderliedjes en volksspreuken de herinnering aan menig schoon oud gebruik, dat de vervlakking en onverschilligheid van later tijden in vergetelheid heeft doen geraken. W. J. Men hoort het zoo dikwijls zeggen thee is in Nederland geen volks drank. „In breede kringen wordt nooit geen droppel geproefd." Met Uw verlof: dit moet abuis zyn. De cijfers, die zooals men weet, nooit onwaarheid spreken, bewijzen het. Zet maar naar de regelen van de kunst thee, dan gebruikt men op een halven liter water tien gram. Onverschillig welke kwaliteit men gewend is. Uit een halven liter schenkt men vier tot zes kopjes. Dit hangt natuurlijk af van de grootte der kopjes. Nemen we het gemiddelde: vijf kopjes. Eén kilo thee, duizend gram, levert dus vijfhonderd kopjes. Maar we zouden niet graag den kost geven, die er meer uit halen. Door lang laten trekken, veel opschenken en het toepassen van andere kunst grepen, welke de thee niet ten goede komen. Eén kilo thee kan leveren en moet leveren vijfhonderd kopjes lekkere thee. I Hoeveel thee werd er nu in het jaar 1985 bij ons ingevoerd Precies 11.481.000 kilo. De consumptie be- droeg dus in ditzelfde jaar per hoofd der bevolking meer dan 1.3 kilo, de j bevolking gerekend op 8 millioen mengchen. Dus per hoofd werd gedronken 650 kopjes als minimum. Zuigelingen, kinderen beneden de tien jaren in begrepen. En die plegen meer te genieten van de melkkan dan van den theepot. Men kan dus gerust zeggen, dat thee bij ons een volksdrank is. Natuurlijk in niet zoo sterke mate als in Engeland, waar de consump tie per hoofd ongeveer twee en een half maal zoo groot is. Doch dit ligt in hoofdzaak aan den prijs. De Nederlandsche fiscus eischt van elke kilo thee drie kwartjes, onver schillig de kwaliteit. De Engelsche ongeveer 1 vijfde deel daarvan, wat betreft de thee, die uit Engelsche gewesten komt, Ceylon en Britsch- Indië. Dit maakt dus een verschil van zestig cent per kilo. Niettegenstaande deze hooge in voerrechten kan men thee onmogelijk een duren drank noemen. Een kilo thee van behoorlijke kwaliteit, zeggen we drie gulden, levert vijfhonderd kopjes. Drie vijfde cent per kopje. Met water, met brandstof, met suiker, met melk kan een kopje niet hooger te staan komen dan één luttele cent... Daarom moet er gestreefd worden deze gezonde en goedkoope en. lekkere volksdrank te helpen aan een nog grooter debiet. Thee is stel lig een.... aanpassingsdrank. Doch uitsluitend in den goeden zin van het moderne woord, dat bij velen reeds in discrediet is geraakt. En thee is een nationale drank bij uitnemendheid. Van de in ons land geconsumeerde hoeveelheid thee komt ongeveer 86 pCt. uit Nederlandsch- Indië. En in de Nederlandseh-Indische thee-ondernemingen is totaal geïn vesteerd een kapitaal van meer dan 170 millioen gulden. Wie thee drinkt steunt dus een nationalen tak van bedrijf. Daarom: al is thee een volksdrank, drinkt nog meer thee. Doch... houdt U dan aan de rege len hoe thee bewaard, gezet en ge dronken behoort te worden. Het is heusch geen heksentoer. VENRAY, 18 April 1936. EERSTE H. MIS. Het was Eerste Paaschdag echt- April, met zijn koude, hagel- en sneeuwbuien, maar toch was het weer goedgunstig genoeg om bij de plechtigheden, die buiten plaats had den, het voorjaarszonnetje te laten doorkomen, om meer fleur en kleur bij te zetten aan de mooie versierin gen. die waren aangebracht in de Eindstraat, waarin het woonhuis gelegen is van den nieuwen Venray- schen Priester, den Weleerw. Heer Edmond Beel. Voor het woonhuis was een eere- boog opgericht, waarin het volgende vers voorkwam: Vol eerbied groeten wij in U den priester, Die met goddelijke macht bekleed Te midden van ons allen Voor 't eerst naar 't altaar treedt. Verder was een mooie laan ge maakt tot aan de grens der Eind- straat, waar een tweede boog was geplaatst, dragende in gotische let ters het opschriftGij zyt Priester in eeuwigheid. Werkelijk een smaakvol werk door de buurtcommissie in hartelijke sa menwerking ter eere van den Neo mist opgericht. Van het St. Jozephsgesticht ston den onder leiding van een tweetal Eerw. Zusters, een stoet van bruid jes te wachten om Z.Eerw. te om ringen bij zijn eerste gang als priester naar onze Parochiekerk. De Studentenbond „St. Bernardus" was met alle leden present om hun oud-Voorzitter te begeleiden. Nadat de Hoogeerw. Heer Deken Berden, evenals de assisteerende priesters in vol ojrnaat gekleed, ver gezeld van een gropte schare kleine zangers en misdienaars in de Eind- straat gekomen waren, vornide zich een keurige stoet, aan het hoofd waarvan Venray's Harmonie ging, die met een nieuwe marsch de niet te ontberen muziek inzette. De plechtige Eerste H. Mis, welke onder geweldige belangstelling van talloozen le Paaschdag door den Neomist opgedragen, werd opgeluis terd door schitterende zang van Kerkkoor en volk; terwijl de Zeer. eerw. Heer J. Dinckels, Pastoor van Tienray en oud-kapelaan van Venray, een schitterende feestrede hield met den tekstIk heb U voorheen Mijn dienaar genoemd, nu noem ik U Mijn vriend. Na de plechtige Mis werd de stoet opnieuw geformeerd, nu aangevuld met meerdere Eerw. Priesters, w.o. Mgr. Dr. Poels, Pater Guardiaan, Pater Vicarius, Pater Sylvester en meer anderen. Onder de schoone muziek der Har monie, kwam de stoet voor het huis van den Neomist en zijne familie terug, waar een spreekkoor van 15 kinderen der Eindstraat een fraai vers zegden. Hierna hield de President der Harmonie een keurige feestrede, waarin hy den Neomist en zijne familie hartelijk geluk wenschte met het mooie gebeuren van heden, de vervulling van lang gekoesterde blijde verwachtingen. Hierop antwoordend nam de Neo mist het woord en dankte allen, die in welken vorm dan ook hebben medegewerkt aan dit feest of ge beden hebben voor zijne uitverkiezing boven vele anderen tot Priester Gods. Uitvoerig stond Z.Eerw. hierbij stil en wees op de gemeenschap der lydende, strijdende en zegepralende kerk, waardoor allen, wier vréugde op dit feest getemperd was door het droevige verscheiden van een der buurtbewoonsters, er verzekerd van kunnen zijn, dat deze gemeenschap ook hier rjjke vruchten zal dragen. Tenslotte gaf dé Neomist allen zijn priesterlijke zegen. Van de hierna volgende receptie werd een druk gebruik gemaakt, waardoor weer eens te meer bleek, hoe Venray met zijn Priesters ten allen tijde medeleeft. Gaarne voegen ook wij onze wen- schen nogmaals by die onzer mede burgers. AANBESTEDING. Zaterdag werd in Hotel „De Zwaan" aanbesteed het bouwen van een land huis voor rekening van den Heer J. Muijzers te Oirlo, onder architectuur van den Heer J. Colsen, Venray. Dat de slapte in Venray en om streken in het bouwbedrijf ook ge weldig is, bewijst wel het record aantal inschrijvers dat naar dit stukje werk dongen, n.l. 28. Ingeschreven werd als volgt J. Gerrits, Overloon f 7400 J. Claassen, Overloon f 7300 C. v. d. Braken, Oploo f 7280 M. Theunissen, Ysselsteyn f 7000 P. Oudenhoven, Venray f 6925 H. Oudenhoven Lzn., Venray f 6855 Th. Vissers, Wanssum f 6851 P. Coenen, Holthees f 6850 A. H. Martens, Venray f 6850 G. Verstralen, Venray f 6836 Chr. Reinders, Wanssum f 6825 Th. Siebers, Venray f 6807 Th. Maassen, Venray f 6798 F. Verstralen, Blitterswijk f 6750 H. Maas, Blitterswijk f 6750 J. Linskens, Blitterswijk f 6700 G. Janssen, Meerlo f L. Maassen, Venray f 6360 L. van Neer ven, Meerlo f 6350 Th. van Enckevort, Oostrum f 6340 J. Houwen, Oirlo f 6220 Gebr. Spee, Venray f 6153 L. Volleberg, Venray f 6150 Gebr. Keizers, Horst f 6050 J. Oudenhoven, Venray f 5958 A. Dinghs en Zn., Castenray f 5950 Th. Claessens, Venray f 5878 P. Volleberg, Venray f 5555 Aan de laagste inschryver werd het werk opgedragen. LEUNEN. Maandag herdacht de Heer P. J. Wilms aan de Scheide alhier, den dag waarop hy voor 45 jaren benoemd werd tot lid van het Kerkbestuur alhier. Bij deze gelegenheid bracht de Fanfare „St Catharina" den jubilaris eene serenade. ERNSTIGE VECHTPARTIJ TE SEVENUM. Paaschdag, 's avonds 11,30 uur, ontstond een woordenwisseling tus- schen een tweetal jongelui. Eén dezer trok eensklaps zijn mes en stak in 't wilde weg naar den land- bouwersknecbt M. P. Deze kreeg een snede dwars over het hoofd tot aan het linkeroor en daarbij nog een tweetal diepe steken in zijn beide armen. M. P. vluchtte hevig bloedend zijn woonhuis binnen, waar een eerste noodverband werd aangelegd. Dadelijk werd geneeskundige- en politie-hulp ingeroepen. Dr. v.d. Merendonk was direct ter plaatse en achtte over brenging naar het ziekenhuis te Horst dringend noodzakelijk. Door rijks- en gemeente-politie werd in den nacht nog een uitge breid onderzoek ingesteld. De ver moedelijke dader zekere L. S., werd in arrest gesteld. L. S. ontkende alle schuld. De getroffene alsook ooggetuigen wijzen L. S. echter als de dader aan. De daad moet begaan zijn onder drankinvloed. GEWELDIGE BRAND TE VENLO. Dinsdagmorgen om elf uur is een geweldige brand uitgebroken in de loodsen en opslagplaatsen der Coöp. veilingvereeniging aan de Havenstraat te Venlo. In de groote houten loodsen welke zich achter de hoofdgebouwen bevin den. waren ruim 20.000 eierkistenen fruitkisten opgeborgen. In deze brandbare goederen, waarin zich bovendien veel verpakkingshoutwol bevond, vond het vuur gretig voed sel. De Venlosche brandweer, geas sisteerd door de particuliere brand weer van de Ned. Instrumenten Comp. kon tegen de enorme vuur zee, die een enorme hitte verspreid de nagenoeg niets uitrichten. Spoedig was de omvang van den brand van dien aard, .dat men besloot de hulp yan de brandweer te Tege- len, van Blerick en van het Missie huis te Steijl in te roepen. ,Deze waren spoedig op het terrein van den brand aanwezig en gaven met ""I stralen water. Een houtloods van den in de nabij heid liggenden houthandel der firma van Gasselt werd al heel spoedig een prooi van het vuur. Om half één, dus ruina een uur nadat de brand was uitgebroken, waren de drie groote loodsen, welke onmiddellijk achter de nieuwe veilings lokalen gelegen zijn, tot den grond toe afgebrand. Ook de eigenlijke veilinglokalen, waarin men op het oogenblik van het uitbreken van den brand nog een veiling hield, werden spoedig ontruimd. De aangevoerde voorraad groenten en eieren werd snel op vrachtauto's geladen en weggevoerd. Tegen één uur vatte een nieuwe steenen loods van twee verdiepingen en ongeveer 12 meter lengte vlam. Ook hierin waren duizenden houten kisten opgeslagen. Voor de brand weer was deze nieuwe vuurhaard uiterst moeilijk te bereiken, omdat de houten loodsen in de richting van het brandende gebouw waren inge stort. Achter stapels kisten verscho len, om beveiligd te zijn tegen de ontzettende hitte, zaten de spuit gasten, voorzien van rookmaskers en bestreden onder de belemmerende omstandigheden van den vreeselijken gloed en den verstikkenden rook het vuur. Ofschoon het vuur zich zeer snel uitbreidde kon men de frontgebou wen der coöperatieve veilingvereeni ging behouden. In het geheel zijn afgebrand: twee houten loodsen, ter grootte van 70 meter lengte bij 15 meter breedte, gevuld met ledige emballage voor voor eieren en fruitverpakking, een houtopslagplaats der fa. van Gasselt en de Zuidelyke vleugel van hoofd gebouw der Coöperatieve Veiling vereeniging, waarin totaai circa 30.000 ledige kisten geborgen wareü. De omvang der schade is nog niet vast te stellen doch wordt globaal op f 100.000 geschat. Een en ander was op beurspolis verzekerd. BIJ HET SPELEN GEDOOD Zaterdagmiddag vermaakten zich enkele kinderen met het spelen op een oude poort op een boerenerf te Jabeek bij Sittard. Op een gegeven moment werd de deur van de poort uit de hengsels gestoten. Het vijfja rig zoontje der familie Ritzen kon zich niet meer tijdig uit de voeten maken en kreeg de zware deur op zich. Het kind werd deèrlijk verminkt en overleed na eenige oogenblikken. PAARDENSPORT. Uitslag van het concours van de Ruitervereeniging te Lottum. Landelijke parade 8 deelnemers. 1 L. R. Castenray, 75 punten: 2L.R. Sevenum 74 punten; 3 L. R. Meterik 66 punten; 4 L. R. Grubbenvorst 66 punten. Patrouile-springen. 6 deelnemers. Viertallen. 1 L. R Castenray, 2 L. R. Lottum. 3 L. R. Blerick. Schoondraven aangesp. B. T. —16 deelnemers. 1 Breuren Baarlo, 2 Kleuskens America, 3 Titulair Grub benvorst. Harddraven B. T. 6 deelnemers 800 M. 1 Korsten Velden, 2 Philipsen Castenray. Harddraven luxe-paarden. 16 deelnemers, 1200 M. 1 Martens Reu ver. 2 Rambachs Castenray, 3 Poels Swalmen, 4 Poels Swolgen,.5 Titulair Grubbenvorst. Springconcours. 16 deelnemers. 1 Huys Blerick, 2 Titulair Grubben vorst, 3 Arts Lottum, 4 v. Wylick Velden, 5 Hendrikx Blerick, 6 Tielen America, 7 Baeten Sevenum. Rennen luxe-klasse. 16 deelne mers. 1200 M. 1 Joosten Blerick, 2 Tielen America, 3 Baeten Sevenum, 4 Slaats Blerick, 5 v. d. Riet Sevenum. „Koopt tandpasta uit eigen land, Dat geeft meer werk in Nederland." „IVOROL" De Nederlandse tandpasta DRIE KINDEREN GEDOOD. Op eersten Paaschdag 's morgens omstreeks acht" uur heeft op den weg 's Hertogenbosch—Nijmegen, onder de gem. Heesch bij Oss, een ernstig auto-ongeval plaats gehad, waarbij drie dooden van de familie Willems uit Tilburg, te betreuren zijn, terwijl drie personen zwaar en twee personen licht gewond werden. HEFFING OP KOFFIE. Dinsdag is uitgegeven staatsblad no. 750besluit van 6 April 1936 tot toepassing van artikel 31 derLand- bouwcrisiswet 1933 op koffie. Dit besluit treedt 15 April in werking. LIEFDESTRAGEDIE TE LEIDEN. Dinsdagavond omstreeks 8 uur is de 21-jarige fabrieksarbeidster J. S. uit Zoeterwoude, toen zij in de por tiek van de bioscoop Luxor te Leiden foto's van een film stond te bekijken onverhoeds aangevallen door den 1-jarigen M. C. B. uit Leiden, die als arbeider op dezelfde fabriek als het meisje werkzaam is. Het meisje werd met een mes in den rug ge stoken en is kort daarna overleden. De dader is gearresteerd en heeft een volledige bekentenis afgelegd. BIER IN PLAATS VAN DRINKWATER, De bekende folklorist de heer D. J. van der Ven, jit Oosterbeek heeft gisterenavond te Apeldo'orn voor de oudheidkunnige vereeniging „Felua" en de plaatselijke afdeelingen en ;de Natuur-Historische vereeniging en de Nederlandsche Reis-Vereeniging een lezing over fcde beteekenis van het bier in de folklore gehouden en deze met lichtbeelden toegelicht. Hij betoogde, dat de belangrijke plaats van het bier in het leven onzer voorvaderen een gevolg was van de slechte kwaliteit van het toen beschikbare drinkwater, dat zelfs zeer schadelijk voor de gezondheid was. Als men in dien tyd een boos wicht achter slot en grendel zette, dan gaf men hem geen water maar bier te drinken omdat men vreesde dat hij bij gebruik van water een on- tijdigen dood zou kunnen sterven. De hoeveelheden fcier die in dien tyd gebrouwen werden; waren zeep gróót De brouwers waren dientengevolge menschen, die veel in de melk te brok kelen hadden. Haarlem was de bier- stad by uitnemendheid, Delft was be kend om het zware bier. Het bier- oproer in Friesland vormt mede een bewijs van de voorname plaats van bet bier in het toenmalige 'volksleven Het zeer drukke vervoer van tonnen met bier bracht de magistraten er toe te bepalen, dat men hiervoor sleden moest gebruiken om het plaveisel van de straten te sparen. De yzers onder de sleden moesten geregeld met olie gesmeerd worden. Hiervoor droeg de vervoerder een lap, de „smeerlap". De beteekenis van dit woord heeft zich in den loop der eeuwen gewy- zigd, doch aan de bier-industrie heeft het zyn ontstaan te danken. Dat het bier in dien tijd geweldig veel aan accijns opbracht, bewyst dat de kosten van het voeren van den 80-jarigen oorlog hieruit geheel wer den bestreden. Afhankelijk van de gelegenheden waarbij het geschonken werd, had men gildebier, gerstenbier, hooibier, huwelijksbier, kersenbier en andere. Vlissingen schijnt een echte bier- stad geweest te zijn, het drinkwater was er ook byzonder slecht. Amster dam had dermate vervuilde grachten, dat reeds in de middeleeuwen bepa lingen werden uitgevaardigd tegen het brouwen van bier met water uit die grachten. Beroemd was het Haar- lemsch bier; van de 50 aldaar in 1600 gevestigde brouweryen is echter geen enkels overgebleven. EENIGE EXCLUSIEVE FORD-EIGENSCHAPPEN: Acht cilinder in V-vorm; juiste ver deeling van het gasmengsel over de 8 cilinders; zuigers en drijfstangen van licht gewicht, dus laag benzinever bruik; geheel stalen carrosserie; veilig heidsglas rondom in alle modellen; En in Nederland door Nederlandsche arbeiders vervaardigd! Heerlijk, onbezorgd, de tijd aan is echt genieten van de natuur. Sedert ik een Ford V-8 heb, weet van een auto kunt eischen. De vorige vacantie maakte ik me kinderen een reis naar Spanje. 560 gereden, veel over hooge bergpa enkelen keer onder de motorkap s in die hitte al dien tijd geen druppi gevuld; éénmaal olie ververscht, i gebruikt en ruim 1 op 7 gereden. Dat is een Ford, zie je, superieu PRIJZEN open modellen van f 167 gesloten modellen van f 102 UTPHOBIEL FABRIEK - At HET WATER EISCHT OFFERS. Vijf en twintig jaar geleden yer? droriken er in ons land gemiddeld 939 personen per jaar. Van 1920 tet 1934 bedroeg het aan tal verdronkenen gemiddeld 675 per jaar, Een aanmerkelijke daling dus, maar toch is dit getal nog schrik barend groot, En het staat te vree- zen, dat het dit jaar niet veel beter zal worden. Immers, alleen in het eerste kwartaal, dat toch niet zoo erg veel ijsongelukken heeft gekend, verdronken hier te lande niet min der dan 100 personen. Daaronder waren 18 jongens, 7 meisjes, 48 man nen en 11 vrouwen en bovendien nog 16 personen, die bij een auto-ongeluk verdronken. Intusschen konden ge lukkig bijna twee keer zooveel dren kelingen(195) worden gered of wis ten zich'zelf te redden. Opvallend is het hierbij wel, dat bijna de helft van dezen te water geraakten met auto's. De ongeluk ken blijken, als men de cijfers er van ziet, zeer veel voor te komen. In de eerste drie maanden van dit jaar reden niet minder dan 44 personen- en vrachtauto's het water in. Van de in totaal 110 inzittenden kwamen er, als gezegd, 16 om het leven, ter wijl de overige 94 konden worden gered. Vergeleken bij 1935 valt hier een ontzaglijke toeneming teconsta- teeren. In het eerste kwartaal immers van verleden jaargeraaktenslechts(l) 22 wagens te water, terwijl toen van de inzittenden er 43 konden worden gered en 5 verdronken. Een toene ming dus van het aantal ongelukken met 100 en van het aantal slacht offers met zelfs 220 pet. Het zijn sprekende cijfers, die de beste propaganda inhouden voor het leeren zwemmen en zwemmend red den. Nog al te veel menschenlevens gaan verloren door verdrinking, ter wijl redding herhaaldelijk mogelijk zou zijn geweest. Marktberichten. VENLO. Op de Coöp. Veilingver eeniging van Maandag was de aan voer 2.420.000 eieren. Kipeieren van f 2.25 tot f 2.60 Kleine eieren van f 2.tot f 2.20 Eendeieren van f 2.tot f 2.40 ROERMOND. Qp de Coöp. Veiling- vereeniging yan Maandag was de aanvoer 5.850.000 eieren. Kipeieren van f 2.tot f 2.60 Eendeieren van f 2.10 tot f 2.40 AANGIFTE VAN VERHUIZINGEN. In herinnering wordt gebracht: a. dat van alle verhuizingen, zoo wel binnen de gemeente als naar een andere plaats en van elke ver andering in het gezin, dus ook wan neer een zoon of dochter gaat uit wonen of naar huis komt, als een dienstbode of knecht vertrekt of wanneer er een nieuwe komt, als men een kostganger krijgt of er een vertrekt, dus steeds wanneer er eenige verandering in het gezin plaats heeft, het gezinshoofd binnen 14 dagen moet kennis geven ter gemeente-secretarie, ook wanneer men kostgangers, die geen Neder lander zijn. b. dat men bij elk verzuim in deze procesverbaal kan krijgen en straf beloopen. Venray, 6 April 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. VENRAY Woensdag 29 April Paardenmarkt Donderdag 23 April in Uurwerken, Goud, Zllverj Antoniuslaan 50 Geheel massief 14 karaats TROUWRINfi Prima WEKKERS met 1 jaar garantie; Bim Bam REGULATEURS en PENDU1 Enorme sorteering in Dames-en Heeren-Hor Colliers. Armbanden, Barometers enz. enz. i prijzen, le klas werk, onder schriftel^ BRILLEN voor ver en nabil Op RECEPTWERK kunt U vit Geen reizigers voor y Klare, Bitter, Oude Klare, eC Port, Samos, Vermouth of 'n:i ^"1 Jet «Qr- vosrtg^ Eir maaiüe alle le de oliip afgeslir slytba chine De |I is gefe fabri^i bekenid Statig RUS? Maa

Peel en Maas | 1936 | | pagina 6