PALTH L. Wijnhoven Heeren- Confectie Kuikankouders Noord-Limburg Zuid-Limburg I" M. Goumans-Rutten w Onze Reclame JEAN LEMMENS Gebouwd als een metalen vliegtuig P Gabr« Lucassen LUXOR Theater P. HendrixPater straat Banketbakkerij RIJWIELEN P. HendrixPatersstraat GABARDINE merk „REXCOAT" Paardenverzeker. Mitiën 5 zware biggen Roode Star poters Sterren oVluysers lidriks inssen Groof Groen AA/ELS >iggen DOP •Tacken roodb. maalkalf Jok. Claessens Fornuizen, Kuikens ziin er nief meer ie krijgen. JACOBS Graanhandel en Piuimveevoederfabriek Bezoekt a.s. Zondag de Limburgsche derby Marie heeft Pech In de Calacomben van Parijs „VERRAAD" Voor Bruiloften en Feesten Markten jonge haantjes N V. NEDERLANDSCHE FORD AUTOMOBIEL FABRIEK AMSTERDAM Official Lincoln-DeaferL. J. VAN HAREN, Venray A SERRADELLAZAAD JACOBS' GRAANHANDEL Voor fijne Koekjes Dessert en Bonbons Zoute en Kaaskoekjes 1 p. Maizena en 1 p. Custardpoeder samen voor 15 ct. 6 pak fijne Pudding met suiker 22 ct. 3 pak Maizena 20 ct. 6 pak Vanillesuiker 12 ct. l|2 pond fijn Vruchtengriesmeel 15 ct. DURYEA-PUDDINGEN zeer fijn, per pakje 10 ct. Fijne Dadels per pond 9 ct. Mooie Pruimen 10-12 ct. Prachtige Pruimedanten 17-24 ct. Tutti Frutti 10 ct. Mooie Appeltjes 22-28 ct. Fijne Abrikozen 25-32 ct. GROENTEN en FRUIT in blik. Telefoon 106 Wij vragen en bezorgen het U. Groote voorraad goede Kleeding naar maat en Confectie idsbeurs jtraat 10. letrsknecht utfcjf) 7 jaar voor "kiray en Lottum rif jaar. behoeft TE KOOP Riet, hooi en 5 beste biggen Wed. P. Willems, Brukske. w.d. Landbouw/bond. eör asperges te is{ 4-ir, k. melken inende melken asjs IN AAN mien jefige d. p. week telein gezin tein burgergezin van ïtyntoorbediende* rdvest k. maken e\stelden bij de zullen vtfoensdagavond i tf 9. TE KOOP roodbont maalkalf 11 weken, een schot 11 kg. melk bij G. Litjens-Jenniskens, Horst- Oostenrijk D 99. TE KOOE en 100 kg. Ie nabouw P. Loonen, Brienshoek K 43 ir: hopen onze ie *i(itvereeniging hg lang moge e;ch van hunne 16 20 pet. korting op alle vertprijzen, zowel van schoonmaakgoederen als kleding )epo( la. W. Winters Schoolstraat 7. 4pen onze ge- (ïtvereeniging ujle jaren mo de wensch dire kinderen. frote blijken bij gelegen- rnden dienst il j 1betuig tég aan allen Ik pichtmeester Marechaussee. ;t pond Ï|a.T 8 10 DOE Leunen- Brienshoek. met opstand f 10.— f 8.— rand J f 3. f 3.- root gebloemde i f 5. 11 per stuk f 6.50 3 f 5.— lachine m. kast (gebreken f 7.50 f 4.50 aet luidspreker itafel, spotprijs, ha 2 uur vanaf van Venray. en feestdagen vanaf 75 ct !ag vanaf 1.95 ieartikelen 19 Staan ter dekking 2 stamboek- premie-beeren dekgeld f 1.— G. DIREKS, Lull Premiebetaling Zondag 19 April vrm van 11 tot 12 uur in de zaal van Arls Ie Merselo De premie bedraagt 1 TE KOOP 21/o maand M. W. Michels-Nabuurs, Leunen Voor de H. Communie ruime sorteering in 2 Rozenkransen vanaf 6 ct Kerkboekjes 8 ct Tasjes 35 ct Schilderijtjes 18 ct Missaals 80 ct enz. Zie de etalages. Voor hen die gaan trouwen hebben wij mooie sorteering alle Huishoudelijke artikelen in emaille en gegalvaniseerd, graniet kookpotten en pannen. Waschketels, waschfornuizen, electr. en hand kracht Waschmachines. INMAAKGLAZEN, Steriliseerketels, ringen, boekjes enz. Smederij LEUNEN Daarom hebben Uw kuikens dubbele waarde voor U. Fok deze nu vooral goed op. Vraagt bij ons of onzen plaatselijken wederverkooper het zeer interessante boekje over het opfokken der kuikens. Deze opfokvoederbrochure stellen wij gaarne gratis be schikbaar. Door onze raadgevingen op te volgen, fokt U de kuikens met genoegen op en zulten ze zich ontwikkelen tot krach tige, kerngezonde, productieve jonge hennen. Dan leggen ze ook den geheelen winter vele, groote en smakelijke eieren en bezorgen U winst. Daar komt 't toch op aan 66 LEUNEN-VENRAY Telefoon 97 Terrein „Öe Valk" Venray- Aanvang half 3. Rijwielstalling a 10 ct. op het terrein. Prijzen der plaatsen Tribune 50 ct. Staanplaats 30 ct. Jongensrang 10 ct. VENRAY Zaterdag en Zondag presenteeren wij U 'n phenomenaal succesprogramma met twee mooie hoofdnummers Een dol komische handeling, grappige verwikkelin gen, met een verrassend slotGespeeld door de charmante Duitsche actrice JENNY JUGO en den charmeur FRIEDRICH BENFER. Schaterlach op schaterlach II. 'n Film die U kippenvel bezorgt Beroemd detectiveverhaal vervaardigd naar den vermaarden roman van EARL DERR BIGGERS. Parijs.... geheimzinnigheidduistere machten... Geestenhanden die geen vingerafdrukken ach terlaten,... Een zonderling alibi, waartegen de Fransche politie machteloos is. 96 Toegang boven 14 jaar. Weet U dat de groote super schlager met Victor Mac Laglen een uitgelezen succes be haalde in ons land. De volgende week is „VERRAAD" in Luxor. Wij zijn ruim gesorteerd. Koffie- en Theeserviezen. Waschsfellen. Keukenkaslies. Klokstellen. Hangkruizen. Wellner Zilver artikelen enz. TELEFOON 108 VENRAY Woensdag 29 April Paardenmarkt Donderdag 23 April CUYK Dinsdag 21 April HORST uitsluitend varkensmarkt Vrijdag 24 April TE KOOP 4 weken oud, a 15 ct per stuk f 6 - per 50 stuks. Maashees B 21. LINCOLN SHOWS IN LIMBURG VENLO 18-19-20 April, GarageL. van den HomberghParkstraat hoek Noor der Binnensingel ROERMOND 22-23-24 April, Koninklijke Harmonie Paviljoen Kapellerlaan HEERLEN 25-26-27 April, Grand Hotel Wïlhelminaplein SITTARD 29 en 30 April,Hotel Modern Stationsplein MAASTRICHT 2-3-4 Mei, Dominicanerkerk Bezoekt deze shotcs en overtuigt U zelf door een proefrit van de buitengewone rijkwalileiten van den uiterst comfortabelen Lincoln Zephyr V-12 Evenals in een metalen vliegtuig, zijn bij den Lincoln Zephyr V-12 tegen een staalspant-constructie de platen electrisch tot één onwrikbaar en veilig geheel gelascht. De Lincoln Zephyr V-12 motor is de krachtbron, die deze geheel stalen automobiel zonder eenige inspanning snel en geruischloos voortbeweegt. Dit is één der redenen, waarom de Lincoln Zephyr V-12 zoo zuinig is in brandstofgebruik. Cijfers uit de praktijk toonen aan, dat dit gebruik slechts ca. 1:7 bedraagt en bij elke snel heid ligt de Lincoln Zephyr V-12 muurvast op den weg door zijn lage zwaartepunt en zijn soepele transversale veeren. PRIJZEN: 2 DEUR SEDAN 3075.— 4 DEUR SEDAN 3160.— Wij hebben ontvangen een nieuwe zending PRIMA NIEUWE Aanbevelend, 30 Leunen-Venray 30 AZELLE en URGERS en Concurrentie- Rij wielen Stuurtasschen, Kinderstoeltjes, Kilometertellers, Baeageriemen. Ruime sorfeering van Dolll s Kind erwagens en Sportwagens. x Kinderwagens met kap vanaf f 16.35 Deze week Rum, Hopjes, Crème de Rose, Crème de Vanille Alle soorten tegen goedkoope prijzen, alsmede

Peel en Maas | 1936 | | pagina 3