Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PAREL DER PEEL DeS D.AP. zweert de revolutie af. Buitenland. Binnenland. Neem geen risico VYlaatmkk van %óh. %ukm- tycuwh 'ASPIRINj Provinciaal Nieuws Zaterdag 18 April 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 16 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" N MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 77» ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. Democratie niet alleen me thode, maar ook beginsel en doel. Eengetij-stem- stemming Corporatieve organen aanvaard. De beteekenis van het jongste Paaschcongres der S.D.A.P. kan moeilijk worden overschat, de partij, gesticht door den anarchist Domela Nieuwenhuis, groot ge worden onder den revolutionnai- ren socialist Troelstra, is onder den opportunist Albarda een democratische hervormingsbewe ging geworden. Sommige sociaal-democraten zullen dezen ontwikkelingsgang van hun partij ontkennen en, aldus getuigende, een eerlijke meening kenbaar maken. Zij zul len er op wijzen, dat de naam van hun partij het genoegzaam uitwijst, dat ze de democratie altijd in haar vaandel heeft ge voerd. Toch is zulke zienswijze slechts tot op bepaalde hoogte juist. De S.D.A.P. heeft den weg der de mocratie, zoo goed ais den weg van het parlementarisme aan vaard, om tot haar doel te ko men, maar dit doel was geenszins de democratie, doch de dictatuur van het beginsel. Het gebruik van het pad der democratie sloot voor de partij ook geenszins uit, dat ze andere en tot dan toe ongebaande wegen naar het doel zou smaden. Tot voor weinige jaren was de partijleiding er voortdurend op uit het „revolutionnair senti ment" van de massa te wekken, en te onderhouden, omdat ze meende, dat de partij van een eventueel geboden gelegenheid daartoe gebruik zou moeten ma ken om een greep naar de macht te doen, óók al zou het nog niet een meerderheid van het volk achter zich hebben. Troelstra b.v. achtte een ge schikt moment daartoe gekomen in de Novemberdagen van f918. De partij heeft hem zijn initia tief van toen, nimmer als een principieele fout aangerekend, Tróelstra zelf erkende wel zich te hebben „vergist", maar niet in het gebezigde middel als zoo danig, doch in het juiste aan voelen van de volksmentaliteit. Op het jongste Paaschcongres der S.D.A.P. is de democratie tot heden slechts methode ook aanvaard als beginsel en doel. De partij heeft de revolutie én de dictatuur van het beginsel' volledig afgezworen. De S.D.A.P. heeft op zich ge nomen, om óók als ze de meerderheid des volks achter zich zou hebben verzameld en de macht des staats in handen heeft gekregen de geestelijke vrij heid voor de minderheid en eveneens dezer maatschappelijke rechten, te handhaven. Men moet zich natuurlijk niet voorstellen, dat de S.D.A.P. op j.l. Paschen plotseling, na een besluit van de congresmeerder heid een democratische hervor mingsbeweging is geworden. Ze evolueerde reeds iang in die richting en de tijdsomstan digheden zoowel als de tijdsgeest hebben haar vervolgens tot het thans genomen besluit gedreven, een besluit dat de erkenning en bekrachtiging is van wat groeide. En evenmin moet men zich voorstellen, dat de roode vos mét zijn haren ook plots al zijn streken zou hebben verloren. Sentiment laat zich niet bij congresbesluit onderdrukken ook geen revolutionnair sentiment. Menigeen zal op hetoogenblik den socialistischen afschuw van een gewelddadigen greep naar de macht niet zwaarder taxeeren dan de afschuw van een pas bekeerden alcoholist ten opzichte van een ouden Bols, de kans om toe te tasten moet zoowel aan den socialist als aan den afschaffer voorloopig zooveel mogelijk worden onthouden. Ook voor de meening echter van sommigen, als zou de S.D. A P. zich slechts voor het oogen- blik in het democratische gareel voegen, omdat de tijdsgeest d.i. is de nationalistische gedach te zulks opportuum maakt, bestaat geen gegronde reden. De tijd evolueert wel, maar revolteert niet. De omstandig heden zullen in de toekomst weer anders zijn dan in de hui dige, maar zeer zeker krijgen we niet de gelijke omstandigheden terug, welke geschikt waren om het revolutionnair sentiment van de massa voor het socialistisch ideaal te voeden. De partijleiding heeft blijk ge geven, dat ze zulks zeer goed inziet. Zij is niet stil blijven staan bij den gemaakten princi- pieelen ommezwaai, rustig af wachtende het moment voor den terugkeer op de oude stellingen, maar ze heeft bewust richting genomen op posities, welker be zetting haar alleen van nut kan zijn, nu ze haar doel en middelen wijzigde. Het congres immers aanvaard de het politieke systeem, hetwelk naast de volksvertegenwoordiging ook ruimte laat voor organen van belanghebbenden met zekere nauw omschreven ordenende be voegdheden voor de uitwerking, voorbereiding en uitvoering van maatregelen voor bijzondere ge bieden van het staatkundig en maatschappelijk leven. Het congres aanvaardde dus in beginsel de corporatieve ge dachte De S.D.A.P. heeft zich uiter lijk „geschikt gemaakt om met andere democratische partijen in ons land eventueel regeerings- verantwoordelijkheid te aanvaar den en hopen we voor de massa des volks betere sociale perspectieven te openen in een staat en een maatschappij, zoo als deze zich historisch ontwik kelden en door alle goede va derlanders worden gewaardeerd. We gelooven, dat het eens tot samenwerking zal kunnen komen zooals de S.D.A.P. deze beoogt, maar het jongste Paaschcongres kan daartoe niet meer beteeke- nen dan een eerste stap. Elke bekeering wekt aanvanke lijk wantrouwen omtrent de be weegredenen en ook de S.D.A.P. zal heel wat vooroordeel omtrent haar bedoelingen hebben te overwinnen. Die overwinning zal ze hebben te bereiken door haar toekomstige tactiek en practische werkzaam heid. Principieele wijzigingen laten zich niet voltrekken door uiterlijke veranderingen alleen, maar vooral door een herziening van den geest. Voor er practische samenwer king met andere democratische partijen mogelijk is, zullen de sociaaldemocraten moeten hebben getoond, dat zij werkelijk hart hebben gekregen voor de dingen en personen, die een hoog gees telijk goed voor de nationale groepen van ons volk zijn of vanouds een warme genegenheid van de massa genieten en ver dienen. Van samenwerking zal er pas sprake zijn, als geestelijke vrij heid, godsdienst en kerk, onze maatschappelijke constitutie en de monarchale staatsgedachte, niet alleen worden geduld, maar ook beschermd door degenen, met wie de macht wordt ge deeld. Md. DE OORLOG IN ABESSINIë. DE ITALIANEN BEZETTEN DESSIE. Hoe snel de Italiaansche opmarsch in Abessinië thans wel gaat, blijkt uit het bericht uit Rome, volgens hetwelk de stad Dessie, welke mili tair de grootste beteekenis voor de verdediging van het land had, hebben veroverd. En reeds zijn ze weer ver der getrokken; ze bevinden zich thans nog slechts ruim 200 K.M. van Addis Abeba, hetwelk naar Abesinische be grippen een korte afstand is. De Europeesche militaire missies hadden sinds twee jaar van Dessie de stra tegische hoofdstad van het land ge maakt. De stad bezit kazernes, wa pen- en munutiedepots, een telegraaf- en telefoonkantoor, een vliegveld en een modern ziekenhnis. Dessie'is het knooppunt der karavaanwegen, die naar Gondar en Dziboeti leiden. De geweldige militaire successen in Abessinië dreigen de Italianen steeds meer onhandelbaar te maken tegenover Genéve. Oliesancties e.d. kunnen geen effect meer resorteeren, Itatië kan ondanks deze den oor log thans in zeer korten tijd door een volledige bezetting van het zwarte keizerrijk beëindigen. Al wat Genève thans nog tegen Italië onderneemt, kan de regeering te Rome niet meer schaden, maar verzwakt de positie van Frankrijk en Engeland tegenover Duitschland. Niet geheel ten onrechte stelt de „Popoio d'Italia' vast, dat de sancties vooral de sanctionnisten hebben gesanctionneerd. Duitschland, zoo zegt het blad, staat aan den Rijn, Oostenrijk herstelt den militairen dienstplicht, Turkgë herbewapent de zee-engten, Nóchthans taant de hoop niet, dat men te Genève tot een voor alle partijen bevredigend ac- coord zal kunnen geraken. Het schijnt, dat ook het Vaticaan weder bemiddelingspogingen onder neemt. In dat verband wordt ook gewezen op een bezoek van Mgr. Maglione, den pauselijken nuntius, aan den Franschen min.president Sarraut. VREDESONDERHA NDELINGEN BEGONNEN. In feite zijn met de Donderdag aangevangen besprekingen te Genève van de Commissie van Dertien de vredesonderhandelingen begonnen, waaraan van Italiaansche zijde baron Alosi deelneemt. Deze kreeg van Mussolini beperkte volmachten mee. De kans op een regeling van het geschil wordt vrij gunstig beoordeeld, nu de Italiaansche overwinningen in Abessinië geen twijfel hebben ge laten aan het vermogen van het Italiaansche leger om de legers uit het zwarte Keizerrijk te kunnen weerstaan en verslaan. In dat opzicht is dus het behoud van het Italiaan sche prestige verzekerd. De zorg voor het behoud van dat prestige óók in Europa, is het eenige obstakel, dat den vrede blijkbaar nog in den weg staat. NAZI-ACTIVITEIT IN OOSTENRIJK. De laatste dagen zijn in Oostenrijk weder strenge maatregelen genomen tegen nationaal-socialisten, daar de regeering ervan op de hoogte gesteld is, dat een nieuwe aanslag van deze zijde dreigde. Gedurende de afgeloopen week heeft men in nazi-kringen een bui tengewone activiteit bemerkt. Groote groepen nationaal-socialis- tische leiders zijn gearresteerd. De gendarmerie heeft opdracht gekregen zich voor alle eventuali teiten gereed te houden. Langs de noordelijke grenzen zijn de wacht posten versterkt. IJZIGE PAASCHDAGEN. Het weer heeft de beide Paasch- dagen niet bepaald tot een genoegen gemaakt voor degenen, die een korte vacantie „elders" wilden genieten. Er viel nog niet veel van de lente buiten te ontdekken en van hetgeen in ons werd „gewekt" bestond een groot deel uit herinneringen aan Kerstmis en dezer wintersche entou rage. Paschen was dit jaar vooral een feest van huis en haard. En een strop voor de duizenden, die van de feestdagen eenig extra voordeel had den verhoopt. Vooral ook het slechte weer van Paasch-Zaterdag heeft heel wat zakelijke illusies in rook doen vervliegen, op dien Zaterdag ge loofde niemand meer, dat een mooi nieuw zomerjurkje of een paar nieuwe schoenen beslist noodig waren om met de feestdagen te kunnen „pron ken". HET CONGRES DER S.D.A.P. Zelden hebben de socialisten, die gewoon zijn om met Paschen te congresseeren, voor wat de weers omstandigheden aangaan, zoo weinig verzuimd als dezen keer. Hun con gres had een bijzonder belangwek- kenden inslag, de partij nam al die voorstellen aan, welke haar her vormen in een zij het radicale nationale, burgerlijke beweging. Het defensievraagstuk werd naar een commissie verwezen, hetgeen wil zeggen, dat de partij zich op het standpunt der nationale verdediging zal gaan plaatsende beslissing over deelneming aan eenige regeering, werd in handen gelegd van den partijraad in plaats van het partij congres de wenschelijkheid werd uitgesproken van zekere ordenende organen, naast de volksvertegen- woordigende invloed van partij bestuur en partijraad bij de candi- daatstellingen voor de Tweede Kamer werd vergroot. f 20 PER KOE VOOR VEEWEIDERS. De vereeniging van veeweiders en mesters in Nederland heeft van den Minister van Landbouw en Visscherrj bericht ontvangen, dat hij bereid is aan de veeweiders en mesters, die door de abnormale tgdsomstandig- heden in groote financieele moeilijk heden zijn geraakt, een eenmalige uitkeering van ten hoogste f 20 per koe te doen. Onder veeweiders en mesters ver staat de Minister hen, wiens bedrijf voor drie-kwart gedeelte bestaat uit veeweiderij. MISBRUIK VAN MACHT. In de anti-revolutionnaire „Rotter dammer" wordt een uitlating van den Haagschen politierechter Mr. Feith afgekeurd. Hij moet een werkloos man heb ben toegevoegd, dat het „niet tot zijn eer" strekte werkloos te zijn, en toen de man zeide dat hij „van den steun moest leven" beantwoordde Mr. Feith dat met de woorden „van een andermans beurs dus." Het anti-revolutionaire blad zeide hiervan, „dat deze opmerking den politierechter minder tot eer strekt dan den verdachte zijn werkloosheid. Uit zijn uitlatingen moet worden afgeleid dat de heer Feith een werk- looze beschouwt als „een tobberd in zijn vak of een arbeidsschuwe". Dft te veronderstellen, aldus het anti- rev. orgaan, „geeft blijk van onkunde en gebrek aan sociaal gevoel." Het kan aldus zijn, maar het geeft blijk van nog wat anders, zegt de Nieuwe Tilburgsche Courant Het schijnt een meer voorkomende opvatting te zijn van presidenten en rechters dat zij het recht hebben be klaagden zoo maar vlakweg hun meening te zeggen over hun persoon enz. Aangenomen dat zij altijd een juiste appreciatie geven, altijd zal dit echter zeker niet het geval zijn, vormen die gevaarlijk afkeurende waardeeringen, die soms wel in humoristischen vorm worden gegoten een extra straf voor de beklaagden, waarvan wij den rechtsgrond in de wet zeker niet aantreffen. Dat beklaagden en ook getui gen tegenover den rechterstoel geplaatst niet in de gelegenheid worden gesteld hun antwoord te geven maakt de zaak nog erger. Wij hebben wel eens een beklaagde direct na het begin der „zaak" dus al voor het onderzoek der zitting begon door een president zoo hooren aftuigen, dat de beklaagde, nog wel een ontwikkeld iemand, niet in staat was gedurende het geheele verloop, ook maar een woord te zeggen. Ons lijkt zoo iets een misbruik van macht, waardoor het „Recht" zeker niet wordt gediend. DE OPHEFFING VAN HET N.C.C. Nu met ingang van 1 Mei a.s. het Nat. Crisië-Comité zal worden opge heven, heeft de minister aan de ge meentebesturen zijn raadgevingen gezonden inzake de verdere organi satie van steunverleening. Naar het inzien van de regeering moet de verstrekking van steun in natura voortaan weer zooveel mogelijk wor den overgelaten aan de instellingen voor liefdadigheid. Voor de verstrek king van kleine middenstandscredie- ten wordt de oprichting aanbevolen van borgstellingsfondsen voor den middenstand. Voor consumptieve credieten aan arbeiders wenscht de minister de oprichting van arbeiders- borgstellingsfondsen. Voor het ver strekken, waar noodig, van giften ineens, wenscht de regeering „Com missies van Samenwerking voor Bijzondere Nooden." Als men leest, welke lichamen en fondsen er alle maal noodig zijn om het werk van het Nat. Crisis-Comité over te nemen dan betreurt men haar opheffing, welke tot een zoo omvangrijke decentralisatie van de steunverlee ning schijnt te moeten leiden. HEFFING OP KOFFIE. De actie tegen de voorgenomen heffing op de koffie heeft niet mogen baten. Het Kon. Besluit is reeds verschenen, waarbij de invoer van ongebrande koffie met 6 cent per pond wordt belast, hetgeen voor ge brande koffie 10 cent per pond be- teekent. We lazen, dat voor de armsten reeds koffie van 18 cent per pond verkrijgbaar was. Deze prgs zal nu zeker met minstens 50 pet. moeten worden verhoogd, op de „betere" soorten schijnen de handelaren de lasten der heffing zelf wel te kunnen dragen en zoo niet, dan kunnen de gebruikers een soort minder nemen, hetgeen voor de goedkoopste kwali teit niet mogelijk is. De heffing is Woensdag van deze week ingegaan. ZON DOET VERGETEN. Er is in alle passende tonen ge weeklaagd met Paschen over de kou den wind en den regen, de sneeuw en den hagel, kortom over het weer. Het leek Kerstmis en de eenige zonzijde van Paschen als wereldsch feest, lag aan den kant, waar de kachel brandde en het radio-toestel stond. Een Paschen, welke heugen zal Zoo hebben velen bitter gedacht. Dezen bekroop het gevoelen, alsof met dezen inzet heel de komende zomer was bedorven. Hun kindskinderen zouden ze later nog vertellen van den Paschen-1936, toen sneeuw en hagel op de straten en op de daken bleef liggen en de nesten in de boomen, waarin de De prijs zegt U niet of een cosfuum goedkoop is. Het costuum zegt U later of de prijs billijk was. U moet het afwachten en daarom. neem geen risico. JOH. JEUKEN doet het voor U en garandeert U voor elke gulden tegenwaarde. is in korte tijd bekend geworden, omdat kwaliteit en pasvorm beter zijn. Moderne snit. Aparte dessins. „Het Huis met de trapjes" Langstraat la, Telf. Dames- en Heeren-Tailleur. j zijn de fypi- Jsche sympto- 'r£\j! S men van een opkomen- Yjt'OÊ de verkoudheid: rf Zwaar hoofd en moe gevoel in de benen. Neemt dan f hei product van vertrouwen/ Uitsluifond verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes van 20 tab'. 70 ets. én oranjezakjes van 2 tabi. a 10 ets. vogels zaten te broeden, met een ijzig dek werden overtrokken. Toen we echter op den derden Paaschdag des morgens uit ons bed stapten met het verkeerde been natuurlijk, omdat de plicht ons, na een korte en bedorven vacantie, weer tot den arbeid of... het stem pellokaal riep toen werden we opeens blij verrast door een stralend lentezonnetje. Nu ja, een beetje frisch nog, maar toch een écht stralend zonnetje, dat de vette, bers tende botten aan de boomen deed schitteren en het voorjaar in zijn volle aantrekkelijkheid deed kennen. Buiten lag de poes op haar rug te rollen en in de heesters deden luid- tsielpende vogels in druk beweeg een de poes tartend liefdesspel. Dan slaat 'n mensch de ramen van zijn slaapkamer wgd open en stil- vergenoegd masseert hij de huid van z'n bolletje, waarop de haren voor zoover nog aanwezig krie- welen en prikkelen in zonneschit- tering. Dan is alle leed weer vergeten en komen ons de geleden Paaschdagen minder erg voor dan ze zijn geweest. Met den terugkeer van de zon ver vaagt de herinnering aan alles, wat donker was. Hebben we trouwens niet het „bewijs" aan den hemel staan, dat Paschen ook dit jaar weer „Leven" heeft beteekend, on danks kou, sneeuw en hagel WIE NIET VERGETEN Helaas zullen er ook families zgn, die de Paschen van 1936 nimmer zullen vergeten. Dat zijn deze, die gedurende de feestdagen van hun dierbaren gofferd zagen aan den moloch van het mo derne verkeer. Reeds op den vroegen ochtend van Eersten Paaschdag sneefden drie jonge menschen uit eenzelfde gezin bij een auto-ongeluk onder Heesch, andere inzittenden werden zwaar gewond en één dezer is later be zweken. In Valkenswaard werd een 74jarige wandelaar doodgereden. Te Hellendoorn verloor een motor rijder zijn verloofde van de duo-zit ting; het meisje werd bg den val gedood. In Grevenbicht werd een vijfjarig kind onder een autobus vermorzeld. We vermelden slechts de allergste gevallen. Paschen was guur en daardoor was het verkeer niet intensief. An ders waren de gevolgen nog veel vreeselijker geweest. Het verkeer raast tegenwoordig zóódanig, dat er geen feest meer kan zijn zonder rouw; geen vreugde meer zondèr doodsklacht. Tragisch zijn de ongelukken, die zuivere ongelukken blijken, d.i. niet te voorkomen zijn geweest. Tragisch en ergerlijk bovendien is het, wanneer menschenlevens ver loren gaan door gemis aan voldoen de verantwoordelijkheidsgevoel van anderen. Men zegt b.v. dat de auto, welke te Heesch tegen een boom botste, te zwaar bevracht was met zijn in houd van acht menschen en dat hij in te snelle vaart door een bocht werd gevoerd. Als een kind van 5 jaar op een drukken verkeersweg door een auto wordt vermorzeld, is men geneigd om te denken aan onvoldoende toe zicht en zorg voor dat kind. Van den bestuurder van den auto, die in Valkenswaard den dood van een 74jarigen wandelaar veroorzaak te, heet het,-dat hij verblind werd door het licht van een tegenligger. Vast staat, dat de inzittenden van den auto, waarmee een landbouwer te Nuland werd aangereden en zwaar gewond, beschonken waren. Men mag aannemen, dat de meeste verkeersslachtoffers den dood vinden door 'n gemis aan verantwoorde lijkheidsgevoel van medemenschen. We doordringen ons nog onvoldoen de van het feit, dat het moderne verkeer de gevoeligheid heeft van een hartzenuw. De kleinste onachtzaamheid is een prikkeling, welke de verkeersader stremt en vaak dood en verderf ten gevolge heeft. VENRAY, 18 April 1936. VERGUNNINGS- EN VERLOFS- RECHTEN. Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter kennis van be langhebbenden, dat het vergunnings- en verlofsrecht moet betaald worden vóór 1 Mei a.s. ten kantore van den Gemeente-Ontvanger. Heeft vóór dien datum betaling van het vergunnings- of verlofsrecht niet plaats gehad, dan vervalt de vergunning of het verlof. Venray, 10 April 1936. Burgemeester en Wethouders vnd. O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. LUXOR THEATER. Een mooi en afwisselend programma wordt deze week de bezoekers ge boden. Jenny Jugo en Friedrich Benfer vervuilen samen de hoofdrollen in de reuze amusante succesfilm „Marie heeft Pech", vervaardigd onder regie van Erich Engel; Een film waarmee men nog eens hartelijk kan lachen om de dol komische handelingen, grappige vondsten en verwikkelingen. Ja, men moet ook maar pech hebben om zooveel tegenslag te hebben en om steeds met pech te worden achter volgd. De eene lachbui zal de andere opvolgen. Als tweede hoofdfilm wordt ver toond „In de Catacomben van Pargs." Een mysterieus detective-verhaal, zooals men ze gaarne ziet. „Een nieuw mysterie vervaardigd naar het wel bekende boek van Earl Derr Biggers, onder deskundige leiding van Liwis Seiler opgenomen. Een film die het publiek inspanning houdt en als het ware kippevel be zorgd door de onbekende duistere machten.... door.... de geestenhanden welke geen vingerafdrukken achter laten. Kortom een film welke voor liefhebbers om te watertanden is. STROOMIJT AFGEBRAND. Zondagavond ontstond door tot nu toe onopgehelderde oorzaak brand in een stroomijt, toebehoorende aan M. Maasheescheweg alhier. Ongeveer 4000 K.g. stroo werd een prooi der vlammen. OPENBARE VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD OP DINS DAG 21 APRIL A. S. DES NAMIDDAGS 5 UUR. Aan de orde is: 1. Notulen. 2. Kasopnam ten kantore van den Gemeente-Ontvanger over het le kwartaal 1936,

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1