Weekblad voor VENRAY, HORST en Omstreken. PASCHEN. PAREL DER [PEEL 'n Parochieboekje. Buitenland. Binnenland. if ^,e ^eze eers*e symp- ir tomen merkt, neme J deze raad ter harte: ASPIRIN Provinciaal Nieuws Zaterdag 11 April 1936 Zeven en vijftigste Jaargang No 15 Onze Karnemelk en Karnemelkspap een heerlijk en voortref felijk voedsel voor jong en oud. Coöp. Zuivelfabriek „VENRAY" PEEL EN MAAS ADVERTENTIEPRIJS1 tot 8 regels 60 ct. per regel 7x/j ct. Bij contract groote reductie Uitgave FIRMA VAN DEN MUNCKHOF, VENRAY Telefoon 51 Giro 150652 ABONNEMENTSPRIJS p. kwartaal voor Venray 65 ct. Buiten Venray p. kwartaal 75 ct. Afz. nummers 5 cent. een frissche drank, een gevraagde lekkernij, een zeer voedzaam product, overal verkrijgbaar. UIT DEN DOOD TOT HET LEVEN. In de laatste jaren beijveren sommige schrijvers zich om ex cuses te zoeken en aan te wijzen voor het tekort- of gemis aan geloof en vertrouwen aan blijheid, door vele menschen tegenwoor dig zelfs met Paschen aan den dag gelegd. De crisis, zeggen ze, duurt nu al jaren achtereen en dan kost 't moeite om zich eiken keer opnieuw maar weer te sugge- reeren, dat het leven wordt her wekt en dat God uit de duisternis het Licht geboren laat worden. Degenen, wien het nog goed gaat in liet leven, dat zij nog reden hebben om een blijde Hal leluja te galmen, dat is te begrijpen, maar de arme crisis- geslagenen.... Zóó hoort men meermalen opperen. En tóch, als we ons de be- teekenis van het Paaschfeest goed indenken, hebben dan niet juist de armsten en de meest zondigen onder ons, reden om zich geestelijk in te stellen op de herdenking van Jezus' triomf op den dood Als we den geest van Paschen goed in ons opnemen, laten we dan allereerst alle materieele overwegingen van ons afzetten. De Verlossing, welke Jezus door Zijn dood voor ons wrochtte en met de glorie van Zijn herrij zenis bezegelde, was immers geen onttrekken aan aardsche bekommernissen. Jezus heeft niet over den dood getriomfeerd om te kunnen schitteren als Vorst over een aardsch rijk; geen enkele wereldsche glans heeft hij gezocht of begeerd. Ook degenen, die Hem volgden en die Hij had uitgekozen om Zijn leer over de aarde te ver breiden, heeft Hij na Zijn herrij zenis niet van schatten voorzien en met waardigheden omhangen, maar Hij heeft ze zorgen op de schouders gelegd, kommer nissen voorspeld en ze op één enkele uitzondering na hun gewelddadigen ondergang voorzegd. Zijn trouwste dienaren wilde Hij langs den weg van lijden, van het martelaarschap tot Zich nemen Zouden wij dan klagen en zeggen, dat het voor ons geen Paschen kan zijn, omdat we misschien géén werk hebben en te weinig brood Paschen is juist daarom zoo'n blij en troostvol feest, omdat het den allerarmsten leert, hoe rijk ze zullen zijn, als gelijk Jezus den weg van beproeving, kommer, verguizing en ellende zijn gegaan, om eindelijk door de genade van God te herrijzen in het Licht der eeuwige heer lijkheid. De zegepraal van Jezus werd pas geboren, nadat hij den lij denskelk tot den laatsten drup pel had geledigd en in overgave aan Zijn Hemelschen Vader ver zuchten kon: „Het is volbracht" I Het is met Paschen de troost der armen en gefolterden onder de menschen, dat ze door het lijden den weg weten tot zege praal en overwinning. Zeker, wij mogen God bidden dat Hij ons het kruis, waarmee we onzen lijdensweg gaan, wat zal verlichten en ons dus in onze aardsche zorgen zal tege moet komen, maar tenslotte moeten we in vertrouwen aan Hem overlaten te bepalen, wat goed voor ons is en ter onzer zaligheid kan strekken. Boven alles uit moeten we zoeken, deel te krijgen in de geestelijke waarden van het Ver lossingswerk, dat met Christus' triomf op den dood werd vol tooid. We moeten zien vrij te komen uit de zonde om te kun nen opgaan in het Licht van de Waarheid en van het eeuwige Leven. De weg daarheen is de weg, dien Christus ging: den weg van smarten, den weg des lichame- lijken doods. Paschen is het feest der ver troosting, omdat het ons doet herinneren aan het „waarom" van zooveel, dat ons onverklaar baar en in strijd met Gods goed heid voorkomt. Uit de aarde, welke dood leek, zien we het nieuwe leven ont spruiten. Met Gods genade zal ons leven van zonde zuiverend ophotten en nieuwe, rankende twijgen zullen pogen te ankeren in de eeuwigheid, vastgehouden door Gods liefde. Md. Liturgie... Gemeenschapszang... Volkszang... Allemaal heel mooi; maar als je mee wilt doen, heb je 3—4 boekjes noodig: een boekje met Mis-gezangen, een Missaal of bron van chris- telijken geest, een boekje met gezangen voor het Lof, een boekje met Hollandsche liedjes enz. Door zulk een gehaspel wor den zelfs de best-willenden wel eens tureluursmin of meer in dezer voege aldus een der pa rochianen. En... om de waarheid te zeggen in mijn hart moest ik den goeden man gelijk geven: maar gelukkig kon ik hem troos ten met de mededeeling, dat aan een verbetering reeds gewerkt werd. Er is n.l. een boekje verschenen, dat tegelijkertijd GEBEDEN- en ZANGBOEK is, dat dus in één geheel wil geven alles, wat nood zakelijk is om daadwerkelijk deel te nemen aan de viering der H. Geheimen, om practisch mee te leven, mee te doen, mee te bidden, mee te zingen, datgene wat voor allen bestemd is. Dit boekje bevat le. de GEWONE GEBEDEN Morgen- en avondgebed, Litanies van het H. Hart, Zoete Naam, O.L.V., Sint Jozef, Alle Heiligen, Liturgische tafelgebeden, Toewij ding H. Hart, H. Familie enz.; verder Kruisweg, Biechtgebeden, Communiegebeden enz. 2e. voor de H. MIS vooreerst een korte verklaring, dan de eigenlijke Mis-tekst (La tijn-Nederlandsch en verklaringen) een tweede reeks Misgebeden, verder 5 Gregoriaansche Missen voor de volkszang met noten en met misgebeden tusschen de zangen door; verder nog de Requiem-mis. 3e. het KERKELIJK AVOND GEBED of COMPLETEN vol ledig Latijn-Nederiandsch en muziek. 4e. 37 GEZANGEN voor het Lof: Latijn-Nederiandsch en mu ziek, voor alle tijden van het jaar. 5e. 52 NEDERLANDSCHE KERKLIEDEREN met muziek. Dit boekje nu wilden we gaarne in gebruik zien bij alle geloo- vigen. Dit boekje zouden we gaarne invoeren als het ge meenschappelijk GEBE DEN- en ZANGBOEK voor VENRAY, zoowel in de Parochie als in de Paterskerk. Dit boekje heet: ZINGT ALLEN MEE, telt 334 bladzijden en is gestoken in een keurige linnen band. Het is nu reeds in den boekhandel verkrijgbaar voor 85 cent; en zal met BELOKEN PASCHEN te koop worden aan geboden voor 65 cent. In de boekhandel is verder te koop hetzelfde boekje in fraaien Ieeren band, verguld op snee, tegen f 1.75. DE DEKEN VAN VENRAY. VOLKENBOND EN EIGENBELANG ABESSYNIE DE DUPE. ENGELAND VOOR, FRANKRIJK TEGEN EN.... OMGEKEERD. Toen na den grooten oorlog van 18141918 de volkeren bijeen kwamen en een Bond stichtten, die zou op komen voor recht en rechtvaardig heid voor allen, hadden velen de illusie, dat thans mede door het Internationaal Gerechtshof te 'sHage het geweld als beslissende factor tusschen de volkeren was uitgeban nen en vervangen door de moreele macht van het recht, Hoe bitter weinig is daarvan ech ter terecht gekomen We zouden schromelijk overdrijven wanneer we beweerden, dat de Vol- Kenbond voor de onderlinge verhou ding der volkeren geen waarde had, het tegendeel is verschillende malen gebleken, maar onzerzijds blijkt het instituut geenszins, wat velen zich ervan hadden voorgesteld. Nemen we maar eens zijn optreden in het Italiaansch-Abessynisch con flict. Daarin heeft de Volkenbond tot heden een bedroevend figuur ge slagen. Hij verklaarde Italië schuldig als aanvaller en dus als schender van het Volkenbondsverdrag. Er werden tegen Italië sancties toegepast, maar alleen zoodanige, dat Italië er blijkbaar geen last van heeft. Over olie-sancties werd alleen gesproken. En inmiddels wordt Abessynië door Italië uitgemoord en ingemaakt, wat niet behoeft te verwonderen, daar alleen Italië modern bewapend is en met zijn leger van vliegtuigen dood en verderf zaait, ook met gif- isen, waardoor de „beschaving" een gemakkelijke overwinning kan behalen. Abessynië voelt zich bedrogen en verkocht. Het blijft alsmaar aan kloppen in Genève om hulp en zijn kïachtendossiers over de barbaar- sche wijze van oorlogvoeren door de Italianen worden steeds dikker. Maar practisch gebeurt er niets en we zien aankomen, dat Italië straks als een soort premie op zijn schenking van het Volkenbondsver drag een groot gedeelte van Abes synië krijgt toegewezen. Dat zal dan echter de dood van den Volkenbond beteekenen. Dit verloop van zaken bevredigt natuurlijk niemand. Het is een logisch gevolg van het feit, dat de Volkenbondspolitiek tot heden weinig meer is dan het zoeken van den grootsten gemee- nen deeler van het eigenbelang van de machtigste leden van den Bond. Dit is duidelijk tot uiting gekomen in de Engelsche Lagerhuisdebatten. Daarbij bleek, dat men in Engeland allerminst tevreden is over de buiten- landsche politiek, zooals die thans in Europa gevoerd wordt. Niet alleen van de zijde der La bours en liberalen, maar ook namens de conservatieven, heeft Winston Churchill zijn ontstemming te ken nen gegeven over de slappe houding van den Volkenbond, die Italië in strijd met alle rechten zijn gang heeft laten gaan tegen Abessynië en nu zelfs nog werkeloos toeziet, dat het in strijd met alle conventies, open steden bombardeert en met gifgassen de bevolking terroriseert. Zal Engeland het toelaten, zoo riep Churchill met stemverheffing uit, dat Italië als brutale schender van de Volkenbondspacten, straks Abessynië bezet en de Abessyniërs, voor zoover ze niet door gifgassen van den over weldiger zijn gedood, door de Italia nen worden geannexeerd Indien dit gebeurt, zoo zeide Churchill, dan zal de Volkenbond een groote moreele nederlaag geleden hebben en zoo zijn verzwakt, dat een land als Engeland toch niet langer den Volkenbond kan beschouwen als een hoeksteen van zijn buitenlandsche politiek. Telkens op het beslissende moment trok Engeland terug en zoo kon Italië ongestoord zijn gang gaan. Churchill was in dit opzicht nog het scherpst. Italië lacht om uw financieele en economische sancties, zoo vroegde hij Eden toe, gy had reeds lang krachtiger sancties moeten toepassen, maar Engeland berustte steeds in uitstel. Met het gevolg, dat Italië steeds overmoediger geworden is en alle Volkenbondsverplichtingen ook in zijn methode van oorlogvoeren aan zijn laars lapt. Eden noemde als oorzaak het te beperkt getal leden van den Volken_ bond en verder gaf hij openlijk de schuld aan Frankrijk, dat niet mee wilde gaan met het toepassen van olie-sancties, natuurlijk, om Italië niet af te stooten. Het is wel een eigenaardige spe ling van het noodlot, dat eerst Engeland, Frankrijk er Diet toe kon krijgen om de rechten van den Volkenbond krachtig te handhaven tegenover Italië en nu Frankrijk Engeland niet kan meekrijgen om de rechten van Genève te hand haven tegenover Duitschland Zoo blijven de belangen der mogend heden tegen elkaar botsen en men moet wel een groot optimist zgn om te verwachten, dat daaruit iets goeds geboren wordt voor den vrede van Europa. DE SPAANSCHÈ PRESIDENT AFGETREDEN. Het Spaansche parlement heeft een door de leiders van het Volks front opgestelde motie, waarin de ontbinding van de vorige kamer door den president der republiek in strijd met de grondwet wordt verklaard, aangenomen met 248 tegen 5 stem men. Na deze motie van wantrouwen is de president Zamora afgetreden, aldus een bericht uit Madrid aan de Msb. ITALIË—ABESSYNIE. Uit Londen wordt gemeld aan de Tijd Italië heeft officieel de verzekering herhaald, dat Addis Abeba en Diredawa niet door Italiaansche luchtstrijdkrachten gebombardeerd zullen worden, mits natuurlijk deze steden geen bases zullen vormen voor troepen-concentraties en geen depots voor oorlogsmateriaal. ABESSYNISCHE MOBILISATIE. Nu de Abessynische gelederen bij de vele nederlagen tegen Italië danig gedund schijDen, is er in het land een nieuwe mobilisatie bevolen, waarvan men verwacht, dat zij de effectieven van het leger ongeveer zal verdubbelen- KRACHTIGER BEWAPENING VAN JAPAN. De onzekere toestand, die er mo menteel in de wereld heerscht, voor namelijk als gevolg van het onder ling wantrouwen tusschen de volkeren leidt er toe, dat het eene land na het andere zich militair sterker gaat maken. Na al hetgeen b.v. Japan op dit gebied de laatste jaren al gepres teerd heeft, bestudeeren daar de autoriteiten thans, volgens een be richt in de Msb., een plan tot ver sterking van het Japansche leger in vredestijd met acht divisies, waar door de totale vredessterkte van het leger wordt gebracht op 29 divisies. Het plan voorziet in het geleide lijk herstellen van de eenheden, die in 1922 en 1925 zijn afgeschaft. De militaire autoriteiten zijn van meening, dat de Japansche superio riteit op het gebied van taktiek en opleiding niet meer voldoende is tegenover de moderne uitrustingen en het numerieke overwicht van de steeds toenemende sovjet-Russische troepen in het Verre Oosten Ook de marine-begrooting zal aan zienlijk worden verlaagd. i -f f PASCHEN, FEEST VAN HET LEVEN. Paschen behoort, nu uitsluitend vanuit het gezichtspunt van het openbare leven bezien, tot de interes santste feestdagen des jaars, omdat de natuur dan mééspreekt van de herrijzenis uit den dood. Buiten pronkt en lokt het jonge groen van uitbottende struiken en de eerste voorjaarsbloemen hebben er zich ontplooid. Ook de mensch voelt het bloed weer sneller stroomen en daar mee de levenslust in zich herwekken. Duizenden en duizenden zullen straks, weer en wind dienende, uittrekken en zich over alle oorden des lands verspreiden. Ze zullen uittuigen per fiets, motor of auto, desnoods wande lend, en met nieuwen moed en verhoogde energie zullen ze daarna naar hun huis en naar hun taak terugkeeren. Tenminste... We hopen dat. Zoo gauw leven en blijheid ons wenken, loert ook de dood. Het is zoo vreeselijk jammer, dat tegen woordig alle „trek"geneugten worden vergald door de vrees voor de schier onvermijdelijk lijkende ongelukken. Wie over-tijd thuis komt, vindt z'n verwanten in zorgen, de eerste gedachte van hen is natuurlijk weer naar een verkeersincident uitgegaan. Laten we toch stuk voor stuk ons best doen om eikaars leven te ontzien. Slechts als we daarop werkelijk u i t zijn en ons niet vervullen van de suggestie, dat 'n kleine onvoorzich tigheid als die, welke we begaan, geen gevolgen zal hebben, zullen we de stemming van het Paschen niet verstoren, Juist met feestdagen ligt een ongeluk in een klein hoekje STRAFZAKEN. Deze week hebben enkele opmer kelijke strafzaken onze aandacht gevraagd. De zaak van het Paleis voor Volksvlijt is weer aan de orde geweest en ook de verduisterings affaire van Ambt Hardenberg. Tegen den oud-ontvanger dier gemeente is 2 jaar geëischt, omdat bij 16.000 gulden verduisterd zou hebben en tegen den oud-burgemeester óók 2 jaar, omdat die al het verduisterde geld zou hebben verbruikt. De eerste verdachte zit al een half jaar in voorarrest en kreeg oneervol ontslag, de tweede werd eervol ont slagen met behoud van pensioen rechten. Hij is een broer van het Kamerlid Weitkamp, die overigens geheel buiten de zaak staat. Maar wel wordt er gesproken van politieke invloeden en daarom is in deze aan gelegenheid het laatste woord waar. schijnlijk nog niet gesproken. NIEUWE GOUVERNEUR VAN CURACAO. Als opvolger van gouverneur van begint rheumatiek! Eerst steekt het hier, ffi-W ^an steekt het daar. IJUiVvudj/ hef product van vertrouwen Uitsluitend verkrijgbaar In de oranje-bandbuisjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. a 10 ets. Slobbe, wien eervol ontslag is ver leend, is benoemd tot gouverneur van Curasao de heer G. J. J. Wouters, burgemeester van Eibergen. POVER BESTAAN DER RUND VEEHOUDERIJ. ONDANKS 130 MILLIOEN STEUN! Uit het binnenkort verschijnende verslag van de Zuivelcentrale aan deD minister van Landbouw deelt het Hbld. mee, dat de heffing op de in het binnenland verbruikte boter in 1935 heeft bedragen bijna 96 mil- lioen gulden, die op de binnenland- sche margarine ruim 19 millioen, die op vetten en oliën, in het binnenland geconsumeerd, 36 millioen. Telt men de drie accyns-opbreng- sten (le boter, 2e margarine en 3e vetten en oliën) bij elkander op, dan blijkt dat in 1935 in totaal door den consument ten behoeve der rundvee houderij is opgebracht oen bedrag van 123Yj millioen gulden, waarbij dan nog komt de opbrengst van den rundvleeschaccijns ad 67. millioen en die op kaas, zoodat het totaal rond 130 millioen wordt. Hierbij dient nadrukkelijk te wor den opgemerkt, dat de veehouderij desondanks nog steeds een zéér pover bestaan heeft, helaas. De productie van '^industriemelk is zóó groot ge worden, dat geen steun er tegen opgewassen is. VOORTBESTAAN VAN CRISISCOMITÉS. Naar het Hbld. verneemt, is half April te verwachten een aanschrij ving van de regeering aan de ge meentebesturen met betrekking tot de plaatselijke crisis-comité's in ver band met de opheffing op 1 Mei van het Nationaal Crisis-Comité. Het is de bedoeling, dat de plaatse lijke comité's op een nader vast te stellen wijze hun werkzaamheid zullen voortzetten. DUURDERE PASPOORTEN Het Dagbl. v. N.-Brabant verneemt, dat by het afdeelingsonderzoek der reisbelasting de leden der Tweede Kamer een belasting op luxe reizen in 't algemeen wenschen te accep teeren, maar dat men vrij algemeen afwijzend stond tegenover belasting op buitenlandsche reizen voor zake lijke doeleinden en grensverkeer. De controle op een en ander is schier onmogelijk, waarom de reisbelasting onuitvoerbaar werd geacht. Naar het schijnt zouden de leden der Tweede Kamer er in plaats van een reisbelasting algemeen meer voor voelen de kosten te verhoogen die rusten op paspoorten en bewijzen van Nederlanderschap. POST, TELEGRAAF EN TELEFOON. Op den 2den Paaschdag is het kantoor te Venray voor het publiek geopend als op Zondag. Er wordt dien dag een brief- en pakket-postbestelling uitgevoerd. Voor niet-busrecht-houders be staat er dien dag geen gelegenheid om de correspondentie af te halen. Met ingang van 1 April j.l. is het postwissel recht verlaagd. Het recht bedraagt thans voor een be drag tot en met f 5.5 ct. boven f 5 tot en met f 12.50 77. ct boven f 12,50 tot en met f 25. 10 ct boven f 25 tot en met f 50 20 ct en voorts 10 cents voor elke som van f 50 of restend gedeelte van f 50. boven f 50 tot en met f 500; boven dit bedrag is voor elke som van f 100 of restend gedeelte van f 100., 10 cent meer verschuldigd. WAARSCHUWING. Aangezien blijkbaar door sommige vertegenwoordigers van de Stichting .Nationale Hypotheek Onderlinge voor Bouwcrediet en Hypotheek aflossing" (voorheen Nationale Cre- diet-Onderlinge) gevestigd te Apel doorn, onjuiste en wellicht onvol ledige inlichtingen verstrekt zijn aan hen, die zij als „spaarders" trachten te winnen of mogelijk reeds gewon nen hebben, geeft de Commissaris van Politie te Apeldoorn hen, die tot deelneming aan deze „Bouw- spaarkas" zouden willen, in over weging zich voor zij zich binden tot hem om inlichtingen te wen den. DIEFSTAL. Door een tweetal landbouwers is bg de politie aangifte gedaan van aardappelen, waarbij op eene plaats uit een afgesloten schuur. VENRAY, 11 April 1936. AANGIFTE VAN VERHUIZINGEN. In herinnering wordt gebracht: a. dat van alle verhuizingen, zoo wel binnen de gemeente als naar een andere plaats en van elke ver andering in het gezin, dus ook wan neer een zoon of dochter gaat uit wonen of naar huis komt, als een dienstbode of knecht vertrekt of wanneer er een nieuwe komt, als men een kostganger krijgt of er een vertrekt, dus steeds wanneer er eenige verandering in het gezin plaats heeft, het gezinshoofd binnen 14 dagen moet kennis geven ter gemeente-secretarie, ook wanneer men kostgangers, die geen Neder lander zijn. b. dat men bij elk verzuim in deze procesverbaal, kan krijgen en straf beloopen. Venray, 6 April 1936. Burgemeester en Wethouders van Venray, O. VAN DE LOO. De Secretaris, VAN HAAREN. NIEUWE KERNLEIDER. Tot Leider van de Kern is, in ver band met het a.s. vertrek van den Heer Dr. Nuyens, benoemd de Z.Ew. Pater Magister dr. S. Stokman, O.F.M. alhier. 't Fijnste Schapenvleesch kost maar 20-30—40—45 cent per pond bij Slagerij Chr. Goumans. VERBOUWING HORLOGERIE H. CAMPS. Een keurig briefje, uitnoodigend tot bezichtiging der verbouwing van de Horlogerie H. Camps. Groote Straat alhier, deed ons j.l. Zaterdag van huis gaan en waarlijk we moeten zeggen Lhet was de moeite waard wat we zagen. Het bleek een zeer groote vraag om te beoordeelen wat in deze het voornaamste isde ondernemingslust v. d. Heer Camps, die in dezen tgd zulk een voorraad gebruiksartikelen, in min of meer luxe vorm ten toon spreidt of wel de van fyne smaak getuigende in en uitwendige verbouwing, die voren bedoelde artikelen de meest gunstige étalage-ruimte biedt. De Heer H. Camps, die zijn oplei ding genoten heeft in Nederland, Frankrgk en Duitschland en hier de toonaangevende zaak heeft op het gebied van Uurwerken, Goud, Zilver, Optiek, „Parker" en „Swan" vulpen nen, Gero en Wellner artikelen geeft alleszins blijk zgn tijd te kennen en met durf van een kundig vakman zal hij den stryd aanbinden tegen elk spook van crisis en malaise bg voorbaat verzekerd van de overwin ning. De aanblik, die het exterieur aan bied met het glanzende zwarte marmer en de bronzen lijsten, geven reeds een rustigen soliden indruk, waarbij de practische etalage ruimte te overbied om de vele artikelen ten gerieve van het publiek ten toon te zetten, welke artikelen met hun vorm en glans het donkere zwart weer breken en des te beter doen uitkomen. In den winkel, waar vele notabelen van Venray aanwezig waren om den ondernemenden propitaire geluk te wenschen, stonden tal van schitte rende bloemstukken, planten en palmen, aangeboden door zaken relaties en particulieren, die de met smaak en in overstelpenden overvloed uitgestalde voorwerpen, elk in zijn eigen genre ten volle deden uitkomen. Venray heeft thans op dit gebied een zaak, die elks smaak overeen-

Peel en Maas | 1936 | | pagina 1